Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, July 14, 2013

Nabi Allaha Yusuf A'layaha Al Salama (Bhgn 2)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama 

Al kisah tatkala Yusuf bertemu dengan segala saudaranya. Kata yang empunya cerita tatkala berkata Yaaqub pada segala anaknya “Hai anakku, adalah kita ini amat kesakitan kerana lapar tiada tempat kita membeli makanan. Telah kudengar di dalam negeri Mesir banyak segala kafilah pergi membeli makanan negeri itu. Adalah raja baharu ini manafaat ia akan segala hamba Allaha dan anak bapa tuha Ismail bernama Qoyadara itupun itupun pergi kepada raja Mesir mak di permulianya oleh raja Mesir akan dia. Maka pergi apalah kamu membawa mata benda kita yang ada tinggal sedikit lagi ini maka mudah-mudahan kita beroleh makanan”.

Hataya setelah di dengar oleh segala anak Yaaqub kata bapanya itu maka di mustaidkan mereka itu dagangan antara beberapa hari maka berjalanlah mereka itu ke negeri dan adalah dagangan mereka itu kulit mandan dan kaus seperti firman Allaha Taa’laya Wa Jaa Akhowata Yawasafa Fadakholawaa A’layaha Faa’rafa Hama Wa Hama Laha Manakarawana. Wa Lamaa Jahaza Hama Ba Jahaaza Hama Qoala Atawanaya Baakho Lakama Mana Abaya Kaama Alaa Tarawana Anaya Awafaya Al Kayala Wa Anaa Khoyara Al Manazalayana. Faana Lama Taatawanaya Baha Falaa Kayala Lakama A’nadaya Wa Laa Taqorabawana. Qoalawaa Sanaraawada A’naha Abaaha Wa Anaa Lafaaa’lawana. Wa Qoala Lafatayaanaha Ajaa’lawaa Ba Dhoaa’ta Hama Faya Rahaala Hama Laa’la Hama Yaa’rafawa Nahaa Azaa Anaqolabawaa Alaya Ahala Hama Laa’la Hama Yarajaa’wana. Maka tatkala datang segala saudara Yusuf lain daripada Bunyamin ke negeri Mesir maka di kenal oleh Yusuf akan mereka itu dan mereka itu tiada mengenal Yusuf A’layaha Al Salama kerana lama masanya.

Kata Abana A’baasa kudengar sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama adalah Yusuf itu mengenang akan mereka itu maka tiadalah lupa hatinya akan mereka itu selama-lamanya. Adapun akan mereka itu segala saudara Yusuf itu tiada di kenang akan Yusuf kerana bencinya akan dia kerana itulah maka tiadalah di kenal mereka itu akan saudaranya Yusuf itu. Maka tatkala sudah penuh oleh Yusuf segala bawaan unta sekelian saudara itu maka katanya akan mereka itu “Jika datang kamu sekali lagi kepada aku kemari hendaklah bawa saudara kamu Bunyamin itu kepada aku. Tiadakah kamu lihat akan memuat bawaan unta kamu itu. Bahawasanya jika tiada di bawa akan dia janganlah kamu hampir ke negeriku ini dan tiadalah kusukatkan makanan bagi kamu”. Maka sembah mereka itu “Baiklah kami pinta akan dia kepada bapa kami saudara kami itu dan kami bawa akan dia mengadap raja kemari”.

Hataya maka kata A’ziz Mesir pada penghulu menyukat itu “Hai penghulu penyukat, masukkan oleh kamu mata benda mereka itu ke dalam bawaan untanya supaya segera datang mereka itu kepada kita kemari”. Hataya maka di tolong oranglah beramai-ramai memuatkan segala bawa akan mereka itu”. Hataya setelah sudah maka mereka itu pun bermohonlah kembali ke negeri Kanaa’na. Maka tatkala sampai mereka itu pada pertengahan berjalan maka bertemu mereka itu dengan segala anak nabi Ismail A’layaha Al Salama datang dari negeri Mesir itu jua hendak kembali ke Makah. Adapun yang tertuha daripada mereka itu bernama Qoyadara dan A’awayala dan Taamana dam Raayana dan Falaka dan Asamaa’a dan Qoshowara sekeliannya itu anak Ismail A’layaha Al Salama.


Maka memberi salam mereka itu kepada anak Yaaqub lalu bertanyalah mereka itu setengahnya kepada setengahnya daripada bapa mereka itu dan nama mereka itu dikatakan Qoyadara “Kami daripada anak Ismail A’layaha Al Salama” maka kata Yahuda “Kami pun daripada anak Yaaqub anak Ishaq anak Ibrahim A’layaha Al Salama hendak ke Mesir kerana membeli makanan”. Maka kata Qoyadara “Kami pun sudah di penuh A’ziz Mesir bawaan kami di permulia akan kami dengan sebaik-baik kemuliaan”. Kemudian dari itu maka Qoyadara pun berjalanlah ke negeri Makah dan anak Yaaqub pun berjalanlah ke Mesir.

Maka adalah A’ziz Mesir duduk di atas mahligainya tiap-tiap hari melihat kepada jalan orang yang datang dari negeri jauh. Maka pada suatu hari di lihatnya seorang laki-laki tuha datang mengenderai unta betina sertanya empat puluh orang laki-laki yang muda lalu hampir mereka itu ke mahligai A’ziz. Maka turunlah mereka itu dari atas untanya duduk di tanah maka datang orang tuha itu ke hadapan A’ziz Mesir. Maka kata A’ziz “Siapa engkau kulihat serupa dengan Maalaka abana Daaa’ra” maka kata Maalaka abana Daaa’ra “Bahkan akulah Maalaka abana Daaa’ra datang kena kelaparan sangat mohonkan sedekah kepada raja. Adalah kami bawa dagangan yang sedikit kerana sangat kelaparan segala anak cucu kami”.

Maka setelah di dengar oleh A’ziz kata Maalaka abana Daaa’ra maka Aziz pun turun dari atas mahligainya lalu di peluknya leher Maalaka abana Daaa’ra maka di ciumnya antara matanya serta katanya “Anak yang banyak itu” maka kata Maalaka abana Daaa’ra “Itulah segala anakku kuperoleh mereka itu dengan berkatmu juga hai A’ziz”. Maka lalu di suruh A’ziz perjamu Maalaka abana Daaa’ra dan di penuhinya segala bawaan unta mereka itu dengan makanan. Hataya maka Maalaka abana Daaa’ra bermohonlah kembali ke negeri Madayana dengan sukacitanya.

Kata yang empunya cerita maka segala saudara Yusuf pun sampailah ke negeri Mesir dan lepas mereka itu untanya makan ke tengah padang. Maka di lihat Yusuf akan mereka itu dari atas mahligainya lalu di suruhnya orang pergi bertanya kepada mereka itu dan apa nama mereka itu. Maka pergilah orang bertanya kepada mereka itu seperti kata A’ziz itu maka kata orang itu “Kami datang dari negeri Kanaa’na dan nama pengetuha kami Rubil anak Yaaqub A’layaha Al Salama”. Maka kembalilah pesuruh A’ziz Mesir lalu di persembahkan seperti kata mereka itu maka sukacitalah hati Yusuf oleh mendengar segala saudaranya datang itu di sangkanya adalah saudaranya Bunyamin datang serta mereka itu.

Hataya maka mereka itu pun masuklah ke dalam negeri Mesir maka datang sembah seorang wazirnya kepada A’ziz Mesir “Telah masuklah suatu kafilah dari negeri Kanaa’na sepuluh orang laki-laki adalah mereka itu sekelian hendak mengadap raja”. Maka kata A’ziz Mesir “Perjamu oleh kamu akan mereka itu pada tempat berjamu segala saudagar kemudian lagi akan kusuruh panggil akan mereka itu”. Hataya maka di perjamu wazir itulah akan segala anak Yaaqub seperti adat berjamu segala orang yang mulia-mulia. Setelah datang kepada hari yang lain maka segala anak Yaaqub pun masuklah mengadap A’ziz Mesir adalah pada ketika itu A’ziz Mesir duduk di atas geta yang keemasan bertatahkan ratna mutu manikam dan di atas kepalanya mahkota yang bertatahkan ratna mutu manikam yang amat bercahaya-cahaya.

Maka pertama berjalan itu Rubil kemudian Sameon dan Lawi dan Yahuda dan Laqoyama dan Naqobaa dan Saajara dan Rayalawana dan Maa’ada dan Asana itulah yang kemudian sekali berjalan. Setelah mereka itu melihat A’ziz Mesir maka memberi salam mereka itu kepadanya dengan bahasa Ibrani maka di sahut A’ziz Mesir pun dengan bahasa Ibrani jua. Kata Abana A’baasa adalah antara Yusuf masuk ke dalam telaga itu dan bertemu ia dengan saudaranya itu puluh empat tahun dari kerana itulah maka tiada di kenal segala saudaranya akan dia dan pada suatu riwayat adalah di pakai Yusuf daripada pakaian orang Mesir dan memakai pakaian sutera dan duduk di atas geta kerajaan dan pada lehernya suatu rantai emas yang berpermata intan terkena di atas kepalanya mahkota kerana itulah maka tiada di kenal oleh mereka itu akan Yusuf dan pada suatu riwayat adalah antara Yusuf dan segala saudaranya suatu tirai Kamakata yang amat nipis.

Maka berkata Yusuf A’layaha Al Salama kepada mereka itu “Katakan oleh kamu kepada aku siapa kamu dan apa pekerjaan kamu ini” maka sembah mereka itu “Kami ini suatu kaum di dalam bumi Sham dan adalah kami orang gembala kambing maka sampailah kami kelaparan yang amat sangat kerana itulah maka kami datang kemari mengadap tuan hamba mohonkan sedekah”. Maka kata A’ziz “Kalau-kalau datang kamu ini daripada orang sulu hendak melihat kelakuan negeri kami jua” maka sembah mereka itu “Demi Allaha, tiada kami daripada orang yang sulu dan tetapi adalah kami sepuluh orang ini bersaudara dan bapa kami pun sudah tuha lagi shidiq daripada seorang nabi di dalam antara segala anabaya Allaha di sebut orang akan dia Yaaqub anak Ishaq anak Ibrahim Kholil Allaha”.

Maka kata Yusuf “Adakah lagi saudara kamu lain daripada ini” maka sembah mereka itu “Bahkan ada dua orang sudah hilang di makan oleh harimau ialah yang sangat di kasih bapa kami daripada kami sekelian. Maka tinggal pada bapa kami seorang namanya Bunyamin ialah yang seibu sebapa dengan saudara kami yang hilang itu. Hai raja, di mana kau kenal akan kami kerana adalah kami diam di dalam sebuah negeri yang jauh dari negerimu ini”. Maka kata Yusuf “Jikalau ada kamu orang yang benar dan anak segala nabi hendaklah kamu bawa saudara kamu Bunyamin yang sebapa dengan kamu itu kepada aku” maka sahut mereka itu “Hai raja, amat dukacitalah bapa kami jika kami bawa Bunyamin itu kerana sangat di kasih bapa kami akan dia. Bahawasanya ialah itulah ganti saudara kami yang hilang itu”. Maka kata A’ziz Mesir “Hendaklah kamu tinggalkan gadaian daripada setengah kamu kepada aku hingga kamu bawa saudara kamu Bunyamin itu akan daku”.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara maka di perbuat mereka itu undi maka kenalah undi itu Sameon maka Sameon pun di tinggalkan mereka itu kepada A’ziz Mesir seperti demikian itulah firman Allaha Taa’laya Wa Lamaa Jahaza Hama Ba Jahaaza Hama. Hataya maka di suruh A’ziz penuhkan segala bawaan unta mereka itu dengan gandum dan kacang dan kedali hingga satu muat unta mereka itu. Kata A’ziz pada penghulu penyukat “Hendaklah kamu kembali dagangan mereka itu tambahi oleh kamu dengan harta yang lain pula supaya segera mereka itu datang kepada kita”. Hataya maka di kerjakan mereka itulah seperti titah A’ziz itu. Kata Abana A’baasa adalah dagangan mereka itu kulit berdandan kaus dan qotaadaha di ambil Yusuf dagangan mereka itu. Maka di gantinya dengan perak supaya di kenal mereka itu akan saudaranya dan kata setengah mereka itu sebab pun di perbuat Yusuf demikian itu supaya segera mereka itu kembali kepadanya dan sebab pun di kembalikan Yusuf dagangan mereka itu kalau tiada dapat tiada takutlah bapanya mengambil harta itu.

Maka segeralah di suruhnya kembalikan harta itu kepadanya dan setengah a’lama berkata sebab pun di kembalikan Yusuf segala dagangan mereka itu di tambahi pula dengan perak kerana aib ia mengambil harta saudaranya itu kerana adalah mereka itu di dalam kelaparan. Maka tatkala kembali mereka itu kepada bapanya seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Rajaa’waa Alaya Abaya Hama Qoalawaa Yaa Abaanaa Manaa’ Manaa Al Kayala Faarasala Maa’naa Akhoanaa Nakatala Wa Anaa Laha Lahaafazhowana Maka tatkala kembali mereka itu kepada bapa mereka itu maka di katakan mereka itulah seperti kata A’ziz Mesir dan di ceritakan mereka itu akan peri kemuliaan. Kemudian daripada itu maka kata mereka itu “Hai bapa kami, telah di tegahkan oleh A’ziz kami pergi ke Mesir jika tiada kami bawa saudara kami Bunyamin pergi serta kami. Bahawasanya kamilah yang memelihara akan dia daripada segala kejahatan”.

Maka sahut Yaaqub A’layaha Al Salama Qoala Hala Amana Kama A’layaha Alaa Kamaa Amanata Kama A’laya Akhoyaha Mana Qobala Fa Allaha Khoyara Haafazho Wa Hawa Arahama Al Raahamayana “Adakah percaya aku tatkala kamu bawa saudara kamu Yusuf pada masa dahulu kala ke tengah padang. Bermula Allaha Taa’laya jua tuhan yang sebaik-baik memeliharakan akan dia, ia jua tuhan yang amat mengasihani daripada segala hambanya yang dhoif. Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha tatkala kembali mereka itu maka kata Yaaqub “Betapa khabar pergi kamu dan kembali kamu” maka di ceritakan mereka itulah kepada bapanya mereka itu daripada kemuliaan A’ziz Mesir dan amat di permulianya oleh A’ziz akan kami. “Jikalau kiranya adalah seorang lagi daripada saudara kami sekalipun tiada akan lebih di permulianya akan kami daripada A’ziz Mesir itu”.

Maka kata Yaaqub “Dan Sameon, tiada kulihat akan dia” maka sahut mereka itu “Di pegangkan oleh A'ziz Mesir akan dia kerana gadaian supaya kami bawa saudara kami Bunyamin kepadanya”. Maka kata Yaaqub “Kerana apa” “Maka kami katakan banyak bilang kami bersaudara kepadanya dari kerana itulah maka di pegang A’ziz akan Sameon itu”. Maka ujar mereka itu “Adapun sebab kami katakan kepadanya banyak bilang kami kerana di tanyainya akan kami demikian-demikian lalu kami katakanlah banyak bilang kami kepadanya. Tetapi jikalau tiada kau beri Bunyamin itu pergi serta kami nescaya tiadalah kami mahu pergi ke Mesir dan tiadalah mahu di sukatnya akan kami makanan”. Maka kata Yaaqub “Tiadalah kuberi Bunyamin itu pergi serta kamu hingga bersumpah kamu demi sebenarnya nabi Mahamada itu lagi akan datang. Ialah penghulu segala nabi maka percaya aku akan kamu sekelian”. Hataya maka bersumpahlah mereka itu sekelian dengan nama nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti yang di suruh bapa mereka itu.

Hataya maka di bawa mereka itulah segala bawaan unta mereka itu maka di dapat mereka itu segala dagangan yang di bawa mereka itu ada lagi pula di tambahi orang dengan harta yang amat banyak seperti firman Allaha Taa’laya Wa Lamaa Fatahawaa Mataaa’ Hama Wa Jadawaa Ba Dhoaa’ta Hama Radata Alaya Hama Qoalawaa Yaa Abanaa Maa Nabaghoya Hazaha Ba Dhoaa’tanaa Radata Alayanaa Wa Namayara Ahalanaa Wa Nahafazho Akhoanaa Wa Nazadaada Kayala Baa’yara Zalaka Kayala Yasayara. Dan tatkala di bawa mereka itu bawaan unta mereka itu ertinya yang lain daripada dagangan mereka itu maka kata mereka itu “Hai bapa kami, apa lagi kehendak kita seperti kemuliaan ini telah di kembalikan oleh A’ziz Mesir dagangan kita dan di tambahinya pula dengan harta yang lain dan di penuhinya segala bawaan unta kita dengan makanan yang amat banyak semata-mata di berinya makan anak isteri kita maka apa lagi kehendak kita kepadanya. Inilah sukatan yang amat murah pada raja Mesir”.

Maka sahut bapa mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Lana Arasalaha Maa’kama Hataya Tawatawana Mawatsaqoa Mana Allaha Lataatana Naya Baha Alaa Ana Yahaatho Ba Kama Falamaa Atawaha Mawatsaqo Hama Qoala Allaha A’laya Maa Naqowala Wakayala Kata Yaaqub “Tiadalah kuberi Bunyamin itu pergi serta kamu hingga bersumpahlah kamu dengan nama Mahamada Rasawala Allaha yang lagi akan datang pada akhir al zaman dan mengakulah kamu kepada aku akan membawa Bunyamin itu kembali kepada aku melainkan lemahlah daripada memeliharakan dia atau mati kamu sekelian”. Hataya maka bersumpahlah mereka itu seperti yang di suruhkan bapa mereka itu. Maka kata Yaaqub “Bahawa Allaha Taa’laya ia jua tuhan yang jadi wakil antara aku dan antaramu dengan barang yang telahku katakan ini.

Hataya maka di serahkan Yaaqublah Bunyamin kepada mereka itu maka kata Yaaqub pada mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Wa Qoala Yaa Banaya Laa Tadakholawaa Mana Baaba Waahada Wa Adakholawaa Mana Abawaaba Matafaraqota Wa Maa Aghonaya A’na Kama Mana Allaha Mana Shayaa Ana Alaha Kama Alaa Lalaha A’layaha Tawakalata Wa A’layaha Falayatawakala Al Matawakalawana Kata Yaaqub “Hai anakku hendaklah jangan kamu masuk pada suatu pintu kota Mesir tiada menolakkan kamu sesuatu jua pun daripada Allaha Taa’laya daripada kekayaannya dan tiada ada hukum melainkan dengan hukum Allaha Taa’laya jua dan kepadanya jua kuserahkan diriku dan atasnya jua suruh tawakal segala mereka itu yang tawakal”.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara tatkala selesailah mereka itu daripada berjanji dengan bapa mereka itu maka di serahkan Yaaqublah Bunyamin kepada mereka itu. Maka kata Yaaqub “Hai segala anakku, berjalanlah kamu Ana Shaa Allaha Taa’laya nescaya di dalam peliharaan jua kamu sekelian. Hataya maka berjalanlah mereka itu ke negeri Mesir seperti firman Allaha Taa’laya Wa Lamaa Dakholawaa Mana Hayatsa Amara Hama Abawa Hama Maa Kaana Yaghonaya A’na Hama Mana Allaha Mana Shayaa Alaa Haajata Faya Nafasa Yaaqowaba Qothoahaa Wa Anaha Lazawa A’lama Lamaa A’lamanaaha Wa Lakana Akatsara Al Naasa Laa Yaa’lamawana Dan tatkala masuklah mereka itu kepada segala pintu seperti yang di suruhkan bapa mereka itu masuk pada tiap-tiap segala pintu maka tiada akan menolakkan daripada mereka itu sesuatu juapun daripada Allaha Taa’laya melainkan sahaja kehendak hati Yaaqub jua. Bahawasanya Allaha Taa’laya jua tuhan yang mempunyai ilmu anugerahinya bagi barang siapa yang di kehendakinya dengan ilmu dan wahaya dan tetapi kebanyakan daripada segala manusia tiada mengetahui akan rahsianya.

Kata Abana A’baasa dan Kaa’ba Al Ahabaara tatkala masuklah segala saudara Yusuf A’layaha Al Salama ke negeri Mesir pada kedua kalinya maka di suruh A’ziz panggil akan mereka itu. Setelah datang mereka itu mengadap A’ziz maka mereka itu pun memberi salam kepadanya serta di kata mereka itu “Hai A’ziz, inilah saudara kami yang kau suruh bawa”. Maka sahut A’ziz “Sebaik-baik perbuatanlah yang kamu kerjakan itu” kata Yusuf akan mereka itu “Lagi akan kamu lihat akan dikau daripada orang yang beroleh martabat kepada aku”. Hataya maka di suruh A’ziz mereka itu “Berhenti sehari dua hari kerana bekas lelah berjalan itu”. Kelakian maka di suruh A’ziz makanan akan mereka itu daripada segala nikmat. Hataya setelah itu maka di suruh A’ziz panggil mereka itu kepadanya dan di permulia akan mereka itu serta perjamuannya makan maka di angkat oranglah hidangan enam hidang akan mereka itu dan beberapa puluh hidangan akan wazir dan orang besar-besar.

Hataya maka kata A’ziz “Makanlah kamu dua-dua orang pada suatu hidangan” maka makanlah mereka itu sekelian dan segala wazir dan orang besar-besar masing-masing pada hidangannya. Maka Bunyamin pun makanlah padahal seorang dirinya suatu hidangan maka lalu ia menangis sambil menyapu air matanya. Maka katanya “Wahai kiranya jikalau hidup saudaraku Yusuf nescaya makanlah aku sertanya” maka A’ziz pun titik air matanya mendengar kata saudaranya Bunyamin itu. Lalu ia berkata “Demi Allaha, adalah saudara kamu itu makan seorangnya tiadalah berteman kasihan pula hatiku akan dia kau tinggalkan tiada bersaudara”. Lalu A’ziz pun turun dari atas tahta kerajaan maka makanlah ia bersama-sama dengan Bunyamin.

Setelah di lihat oleh segala saudaranya kelakuan A’ziz bermulia mereka itu maka ajaiblah mereka itu dan di kata oleh segala wazir yang besar-besar dan orang kaya-kaya “Ajaib sekali kita tiada pernah di lihat di perbuat A’ziz akan seorang juapun daripada kafilah yang datang ke negeri kita ini seperti di perbuatnya akan laki-laki ini”. Maka kata setengah mereka itu “Telah di permulia A’ziz akan mereka itu oleh kerana ia itu anak nabi Yaaqub. Adapun aka. Yaaqub itu seorang Mashaayakho yang amat tuha lagi besar martabatnya sebab itulah maka sangat di permulia A’ziz akan dia” demikianlah kata mereka itu sama sendirinya.

Hataya setelah sudah mereka itu sekelian makan maka A’ziz pun kembalilah ke atas tahta kerajaannya. Maka sembah Rubil “Hai A’ziz, tatkala kembali kami kepada bapa kami maka kami dapat segala mata benda kami di kembalikan orang di dalam bawaan unta kami dan di tambahi orang pula dengan harta yang lain daripada itu. Maka iaitu haram atas kami makan dia maka kami bawa segala anak Yaaqub kepada raja”. Maka A’ziz pun tersenyum mendengar sembah Rubil itu maka katanya “Hai segala anak Yaaqub, akan segala harta itu anugerahku akan kamu sekelian. Ana Shaa Allaha Taa’laya lagiku tambahi bagi kamu terlebih daripada itu”. Maka sembah Rubil “Adalah yang demikian itu bahawasanya di balaskan Allaha Taa’laya akan tuanku dengan kebajikan”.

Hataya maka hari pun malamlah maka kata A’ziz “Tidurlah kamu kepada aku pada malam ini” maka lalu duduklah mereka itu mengadap A’ziz. Bermula dian dan pelita dan tanglung pun di pasang oleh berpuluh-puluh banyak. Hataya setelah jauh malam maka di suruh A’ziz bawa lima buah geta tempat ketiduran mereka itu maka berkata-katalah mereka itu sama sendirinya “Ajaib sekali kita melihat kemuliaan A’ziz ini amat sangat ia permulia kita daripada segala dagang yang lain daripada kita”. Hataya setelah hendak tidurlah mereka itu maka kata A’ziz Mesir “Tidurlah kamu dua seorang suatu geta” lalu A’ziz Mesir pun masuklah ke dalam tirainya di atas geta tempat ketidurannya terpasang dian dan tanglung daripada emas dan perak bergantungan.

Hataya maka mereka itupun naiklah ke atas geta maka tinggallah Bunyamin seorang dirinya maka kata A’ziz “Hai segala anak Yaaqub, tidur kamu dua-dua orang suatu geta dan adalah saudara kamu Bunyamin itu tiada berteman hendaklah kamu suruh ia masuk tidur sertaku. Kasihan pula hatiku akan dia kerana ia tiada bersaudara akulah ganti saudaranya”. Hataya maka di suruh mereka itu Bunyamin masuk kepada A’ziz maka Bunyamin pun masuklah serta ia menangis tersedarkan saudaranya Yusuf. Maka kata A’ziz “Marilah naik ke atas geta ini sertaku hai laki-laki yang kehilangan saudara” maka Bunyamin pun makin sangat menangis serta menyapu air matanya lalu ia naik duduk serta A’ziz A’layaha Al Salama.

Kata Abana A’baasa hataya maka tidurlah keduanya setelah sedarlah keduanya Bunyamin tidur maka di dakapi oleh Yusuf akan saudaranya Bunyamin itu hingga datang kepada waktu subuh. Setelah jaga keduanya Bunyamin pun keluar duduk serta saudaranya dan A’ziz Mesir pun keluar di adap oleh segala anak Yaaqub maka kata A’ziz “Adalah laki-laki yang kamu bawa kepada aku ini amat kasihanlah hatiku akan dia. Tiadalah dua yang sebagainya kepada aku maka kudakap akan dia semalam ini hingga datang kepada waktu subuh”. Hataya maka di angkat oranglah hidangan akan mereka itu maka A’ziz pun makan serta mereka itu di dalam suatu hidangan dengan Bunyamin. Maka mereka itupun makanlah dua-dua orang suatu hidangan.

Setelah sudah makan maka kata A’ziz Mesir “Pergilah kamu kepada sebuah rumah berhenti” maka di beri A’ziz akan mereka itu sebuah rumah hiasi dengan tirai dan hamparan dan langit-langit yang mulia-mulia dan majlis negeri Mesir dan di suruhnya hantari akan mereka itu makanan pagi petang dengan berbagai-bagai nikmat daripada perbuatan orang Mesir. Maka kata A’ziz “Hai segala anak Yaaqub, adapun saudara kamu Bunyamin ini tiada berteman maka kau panggillah akan dia sementara kamu di dalam negeriku ini” sembah mereka itu “Sebaik-baiknyalah kehendak raja itu tiadalah kami salahi lagi”.

Arakian maka duduklah A’ziz serta Bunyamin maka kata A’ziz “Apa namamu hai laki-laki” maka sahutnya “Akulah Bunyamin di namakan bapaku”. Maka kata A’ziz “Apa nama ibumu” maka sahut Bunyamin “Ibuku Rahil namanya anak Layaana anak Naafawara”. Maka kata A’ziz “Adakah engkau beranak” maka sembah Bunyamin “Bahkan ada sepuluh orang anakku”. Maka kata A’ziz “Apa namanya segala anakmu itu” maka sembah Bunyamin “Yang tuha sekali kunamai akan dia Yusuf sama dengan saudaraku yang hilang”. Maka kata A’ziz “Lain daripada itu apa namanya” maka sembah Bunyamin “Sekelian itu seperti barang kelakuan saudaraku iaitu Balaa’a dan Akhobara dan Ashakala dan Ahayaa dan Khoyara dan Naa’maana dan Arawa dan Darasa dan Hayatama dan Matamama”.

Maka kata A’ziz Mesir “Apa maknanya demikian itu” maka sembah Bunyamin “Adapun yang tuha sekali itu kunamai akan dia Yusuf kerana iaitulah saudaraku yang hilang itu dan yang kedua Balaa’a. Adapun sebab kunamai Balaa’a itu adalah saudaraku sudah di permulia oleh bumi akan dia. Adapun makna Akhobara itu adalah turun anak ibuku itu belum sampai umurnya beranak dan beristeri ia hilang. Adapun Ashakala itu adalah Yusuf itu saudara sebapa dan seibu dengan aku dan Khoyaraha itu lagi akan beroleh berkat barang kemana perginya pun. Ertinya Naa’maana adalah di perolehnya nikmat di dalam antara segala saudaranya sekelian dan erti Arawa itu adalah ia seperti keadaan bunga Arawa yang tiada lagi nurmala lagi amat elok rupanya dan erti Darasa itu adalah saudaraku itu seperti kepala kepada tubuhku dan erti Hayatama itu adalah di kata bapaku kepada aku ada lagi hidup saudaraku Yusuf itu di dalam dunia ini dan erti Matamama itu telah di kata bapaku jikalau kulihat saudaramu Yusuf nescaya teranglah kedua mataku”.

Maka kata A’ziz “Hai Bunyamin, adakah kasih engkau akan daku. Bahawasanya akulah akan ganti saudaramu yang hilang itu” maka Bunyamin pun menangis katanya “Wahai A’ziz di manakan kuperoleh saudara sepertimu tetapi bukannya engkau yang di peranakkan ibuku”. Maka menangislah A’ziz mendengar kata Bunyamin itu lalu di peluknya leher saudaranya katanya “Hai saudaraku, bahawasanya akulah saudaramu Yusuf itu maka yang hilang itu akulah”. Maka Bunyamin pun meniaraplah pada kaki Yusuf A’layaha Al Salama serta menangis dengan tangisnya yang amat sangat dan Yusuf menangis serta mendakap saudaranya. Katanya “Hai saudaraku, bahawa rahsia ini jangan kau khabarkan saudaramu hingga kuambil engkau daripada mereka itu dan suatu muslihat” maka sembah Bunyamin “Aku pun tiadalah mahu bercerai dengan dikau hai saudaraku”.

Hataya maka di suruh panggil saudaranya mengadap kepadanya dan Bunyamin pun duduk serta mereka itu. Maka kata A’ziz “Manakala kembali kamu hai segala anak Yaaqub” maka sembah mereka itu “Kami pun hendak segera kembali kerana bapa kami sangat dukacita menantikan kembali kami kepadanya. Di dalam itupun mana titah raja kami junjung”. Hataya maka kata A’ziz pada orang penyukat “Penuh oleh kamu segala bawaan unta mereka itu dengan makanan”. Hataya maka kembalilah segala anak Yaaqub pada tempatnya maka kata A’ziz kepada penghulu penyukat “Taruhkan gantang emas yang berpermata itu ke dalam bawaan unta Bunyamin”. Adalah segala sukatan itu daripada batil emas yang berpermata yang besar-besar tempat segala raja-raja dahulu minum air maka di jadikan oleh A’ziz Mesir akan sukatan.


Kata Kaa’ba Al Ahabaara radhoya Allaha a’naha tatkala berkata A’ziz kepada Bunyamin “Akulah saudaramu Yusuf” mak sembah Bunyamin “Hai raja demi aku tiadalah mahu kembali serta mereka itu”. Maka sahut Yusuf “Amat dukacitalah hati bapamu jikalau tiada engkau kembali kepadanya” maka menangislah Bunyamin katanya “Tiadalah mahu bercerai dengan dikau di pegangkan olehmu akan daku”. Maka kata A’ziz Mesir “Demikian kupegangkanlah dikau dengan suatu muslihat” maka sembah Bunyamin “Perbuatlah olehmu barang kehendakmu kerana aku pun baharu juga bertemu dengan dikau. Tiadalah aku kembali serta mereka itu”. Maka kata A’ziz “Baiklah aku suruh masukkan gantang emas di dalam bawaan untamu kemudian maka kukatakan engkau mencuri sukatanku” seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Jahaza Hama Ba Jahaaza Hama Jaa’la Al Saqoayata Faya Rahala Akhoyaha Tsama Azana Mawazana Ayatahaa Al A’yara Ana Kama Lasaaraqowana. Maka tatkala ada sanggarahkan Yusuf kembali mereka itu di suruhkan masukkan sukatan raja di dalam bawaan unta Bunyamin. Adalah sukatan itu emas bertatahkan permata yang besar-besar harganya.

Hataya maka mereka itu pun berjalanlah kembali ke negeri Kanaa’na maka di suruh A’ziz orang berseru kepada mereka itu “Hendaklah kamu berhenti dahulu. Bahawasanya sukatan raja kami hilang. Hai segala kafilah kamu yang mencuri dia” maka kata mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Wa Aqobalawaa A’laya Kama Maazaa Tafaqodawana Qoalawaa Nafaqoda Showaaa’ Al Malaka Wa Lamana Jaa Baha Jamala Baa’yara Wa Anaa Baha Zaa’yama Maka kata mereka itu setelah sampai segala hamba raja kepada mereka itu maka kata mereka itu “Apa yang hilang daripada kamu” maka sahut hamba raja “Bahawa yang hilang daripada kami penyukatan raja. Barang siapa kami dapat sukatan itu di dalam bawaan untanya orang itulah kami ambil akan dia”. Maka kata segala anak Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Ta Allaha Laqoda A'lamatama Maa Jaanaa Lanafasada Faya Al Aradho Wa Maa Kanaa Saaraqoyana ertinya maka kata mereka itu “Demi Allaha amat ajaiblah kami. Bahawasanya telah kamu ketahuilah akan datang kami ini pun tiada akan berbuat khianat akan seorang di dalam bumi Allaha dan tiada kami daripada orang yang pencuri”.

Hataya setelah di dengar hamba raja segala kata mereka itu maka kata hamba raja “Baiklah apa balasnya jika kami peroleh sukatan raja itu di dalam bawaan kamu. Apa kata kamu sekelian”. Kata mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Famaa Jazaawaha Ana Kanatama Kaazabayana ertinya kata segala hamba raja itu “Apa balasnya jika kami peroleh sukatan raja itu di dalam bawaan unta kamu”. Maka kata mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Jazaawaha Mana Wajada Faya Rahalaha Fahawa Jazaawaha Kazalaka Najazaya Al Zhoalamayana ertinya kata mereka itu “Amat benarlah seperti kata kamu itu. Barang siapa di peroleh di dalam bawaannya maka orang itulah akan balasnya. Demikian itulah balasnya orang yang aniaya”.

Kata yang empunya cerita maka di bawa mereka itulah segala anak Yaaqub kembali kepada A’ziz Mesir seperti firmannya Fabadaa Ba Awaa’yata Hama Qobala Waa’a Akhoyaha Tsama Asatakhoraja Haa Mana Waa’a Akhoyaha Kazalaka Kadanaa Layawasafa Maa Kaana Layaakhoza Akhoaha Faya Dayana Al Malaka Alaa Ana Yashaa Allaha Narafaa’ Darajaata Mana Nashaa Wa Fawaqo Kala Zaya A’lama A’layama Hataya maka di mulai oranglah mencari sukatan itu di dalam segala bawaan unta saudaranya kemudian dari itu maka di bawa mereka itu pula di dalam unta saudaranya Bunyamin. Maka di peroleh mereka itulah sukatan itu di dalam bawaan Bunyamin firman Allaha Taa’laya seperti demikian itulah kami beri tahu akan Yusuf. Kamilah pada mengambil saudaranya Bunyamin daripada mereka itu dan tiada ada Yusuf itu mengambil saudaranya daripada orang yang pencuri pada agamanya dan tetapi adalah yang demikian itu kerana meninggikan martabatnya jua dan di anugerahi kerajaan akan Yusuf di dalam negeri Mesir dan kami lebihkan ia dengan ilmu dan pangkat dan nubuat bagi barang siapa yang kami kehendaki. Bermula Allaha jua tuhan yang amat luas ilmunya di atas segala makhluknya”.

Kata Abana A’baasa dan Kaa’ba dan Qotaadata radhoya Allaha a’na hama tiada jua buka oleh segala hamba raja di dalam segala bawaan unta mereka itu dan bawaan Bunyamin melainkan di kata mereka itu “Asataghofara Allaha” daripada hal taubat mereka itu daripada menuduh Bunyamin dan mengaibkan saudaranya sekelian itu. Maka tatkala sudah buka segala hamba raja akan bawaan mereka itu maka tiadalah mahu di bukanya bawaan Bunyamin. Maka kata segala pesuruh raja itu “Bahawasanya tiada pada sangka kami sukatan itu di dalam bawaan laki-laki itu. Marilah kita kembali mengadap raja” maka kata anak Yaaqub “Demi Allaha hendaklah kamu buka bawaan Bunyamin itu hingga kamu lihat akan dia supaya percayalah kamu sekelian kita kedua pihak dan tiadalah kamu pun menaruh syak akan kami”.

Hataya maka di bawa mereka itu bawaan Bunyamin maka di peroleh mereka itu di dalamnya sukatan raja itu. Maka kata segala hamba raja itu “Maka telah kami peroleh sukatan raja di dalam bawaan saudara kamu itu”. Setelah di lihat mereka itu peri hal yang demikian itu maka di tundukkanlah kepalanya kerana sangat malunya. Kemudian daripada itu maka berhadaplah sekelian mereka itu kepada Bunyamin maka kata mereka itu “Hai Bunyamin, betapa perbuatanmu demikian itu engkau yang mengaibkan kami dan memberi hitam muka kami. Hai anak Rahil senantiasalah kami beroleh kemaluan dan kecelaan selama-lamanya dari kerana sebab perbuatanmu melainkan kami sekelian jua yang mendatangkan bala dan kejahatan akan anak Rahil”.

Maka di bawa oranglah mereka itu kepada A’ziz Mesir maka sembah mereka itu “Hai tuanku, telah kami peroleh sukatan di dalam bawaan laki-laki ini” maka kata segala anak ini “Siapa-siapa sedikit perkataan hai anak Rahil hingga senantiasa kami beroleh kemaluan dan kecelaan selama-lamanya dari kerana sebab perbuatanmu”. Maka sahut Bunyamin “Tiada anak Rahil yang memberi malu kamu dan tiada jahat perbuatannya melainkan sekelian kamu jua yang mendatangkan bala dan kejahatan akan anak Rahil.

Hataya maka di bawa oranglah akan mereka itu kepada A’ziz Mesir sembahnya “Hai tuanku, telah kami peroleh sukatan di dalam bawaan Bunyamin” maka kata segala anak Yaaqun seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Ana Yasaraqo Faqoda Saraqo Akho Laha Mana Qobala Faasarahaa Yawasafa Faya Nafasaha Wa Lama Yabadahaa Lahama Qoala Anatana Shara Makaanaa Wa Allaha Aa’lama Ba Maa Tashofawana Maka sembah segala anak Yaaqub “Hai A’ziz, jikalau mencuri pun Bunyamin itu bahawasanya telah di curinya oleh saudaranya Yusuf pada masa dahulu kala harta mak muda dan saudaranya ibunya maka di berikannya pada dirinya gandit emas di dalam pinggang Yusuf”. Maka berkata pula setengah mereka itu kepada Bunyamin “Sejahat-jahat kerjalah yang engkau perbuat itu”. Bermula Allaha Taa’laya jua tuhan yang amat nyata pada barang yang di perikan mereka itu akan Bunyamin dan saudaranya dengan pencuri.

Kata Qotaadata adalah di curi Yusuf masa kecilnya suatu berhala emas pada mak mudanya maka di pakaikan kain dan baju akan dia kemudian maka hentikannya pada sama tengah jalan orang dan kata Majaahada yang datang seorang miskin kepada Yusuf mak kepadanya sebiji telur di dalam sarungnya lalu di berikannya akan miskin itu dan kata Wahaba abana Manabaha telah di sembunyikan Yusuf suatu makanan daripada mak mudanya lalu di berinya kepada seorang fakir yang minta kepadanya.

Dan kata Dhohaaka dan Sayadaya adalah pada tatkala sudah mati Rahil maka di pelihara oleh mak mudanya dan anak gundik nabi Ishaq saudara sebapa dengan Yaaqub A’layaha Al Salama akan Yusuf terlalu amat kasih mak mudanya itu akan dia. Maka tatkala sudah besar Yusuf A’layaha Al Salama dapatlah ia memakai kain maka di ambil oleh bapanya Yaaqub akan dia daripada mak mudanya itu maka marahlah saudara Yaaqub itu akan Yaaqub itu katanya “Baharu sudah besar Yusuf di ambilnyalah daripada aku”. Maka pada suatu hari di ambil oleh mak mudanya gandit emas daripada bapanya Ishaq lalu di kenakannya pada pinggang Yusuf kemudian maka pura-pura di carinya akan dia dan di katanya gandit itu sudah di curi orang akan dia.

Hataya maka di dapatnya gandit itu pada pinggang Yusuf maka kata mak mudanya “Hai saudaraku, bahawasanya Yusuf itu mencuri gandit emas di dalam persimpananku. Berilah olehmu ia akan daku kerana ia mencuri hartaku”. Maka sahut Yaaqub “Di mana budak itu tahu mencuri harta di dalam penyimpanan. Sahaja di pakaikan jua akan dia” maka marahlah saudaranya yang perempuan itu lalu di ambilnya Yusuf akan hulur hartanya hilang itu. Maka kata Yaaqub “Biarlah ia duduk kepada aku dan makan pergi kepadamu. Kita kedualah memelihara akan dia”. Dari kerana itulah di kata mereka itu Yusuf mencuri gandit mak mudanya.

Setelah sudah di dengar Bunyamin kata Rubil Yusuf mencuri harta mak mudanya maka kata Bunyamin “Tiada daku mencuri dan tiada saudaraku daripada orang pencuri tetapi yang amat jahat bahawasnya yang demikian itu takdir Allaha Taa’laya atasku dan adalah pekerjaan itu bagi Allaha Taa’laya jua yang amat mengetahui dia”. Maka kata mereka itu “Siapa yang kau suruh menyimpan segala bawaan untamu itu” maka sahut Bunyamin “Seperti keadaan kamu itu demikianlah keadaanku pun”. Setelah di dengar A’ziz berbantah di hadapannya maka katanya “Janganlah kamu berbantah di hadapanku kamulah yang jahat”. Maka adalah di dalam riwayat ini banyaklah bersalahan kata mereka itu segala ahli a’lama.

Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha tatkala di dengarnya A’ziz mereka itu menyalahkan saudaranya Bunyamin maka lalu di suruhnya ambil sukatan itu kepadanya. Setelah di bawa oranglah kepada raja maka di ambil rajalah sukatan itu serta katanya “Ketahuilah kamu hai segala anak Yaaqub, inilah sukatan yang hilang. Adakah kamu lihat patutkah ia ini jadi sukatan dari kerana bahawasanya oleh ia ini dapat berkata-kata dengan daku lagi tahu ilmu ghaib”. Lalu di tatang-tatang A’ziz akan akan gantang itu maka sembah mereka itu “Sungguh seperti kata raja itu terlalu amat elok perbuatannya” maka di petik-petik oleh A’ziz gantang itu dengan jarinya terlalu amat mersik bunyinya. Maka di lekapkannya oleh A’ziz mukanya kepada telinganya seketika.

Kemudian maka katanya “Hai anak Yaaqub, telah diberi tahu oleh sukatan ini akan daku katanya adalah kamu dua belas orang bersaudara sekeliannya itu laki-laki jua. Maka seorang daripada kamu bernama Yusuf maka kamu bawa ia berjalan ke tengah padang. Kemudian maka kamu jual akan dia dengan harga yang murah dari kerana itulah maka aku masukkan diriku ke dalam bawa mereka itu supaya datang periksa raja akan mereka itu” kemudian berdiamlah Yusuf daripada kata yang demikian itu.

Hataya setelah di dengar Bunyamin kata A’ziz itu demikian maka iapun sujud kepada A’ziz hingga sampai kepalanya ke bumi kemudian maka ia bangkit berdiri sembahnya “Raja yang amat mulia, tanyakan apalah olehmu kepada sukatan itu akan hal saudaraku itu. Adakah ia hidup di dalam duni ini atau matikah ia”. Hataya maka di petik-petik A’ziz pula sukatan itu lalu di lekapkannya kepada telinganya kemudian dari itu maka katanya “Bahawasanya telah berkata sukatan itu kepadaku akan saudara kamu itu ada lagi hidup ia di dalam dunia ini lagi akan datang ke negeri Mesir ini maka kulihat akan dia Ana Shaa Allaha Taa’laya”. Maka Bunyamin pun menangis dengan dukacitanya maka katanya “Jikalau demikian tiadalah aku mahu kembali ke negeriku dan perbuat olehmu akan daku barang kehendakmu mudah-mudahan kalau bertemu aku dengan saudaraku Yusuf itu”.

Maka A’ziz Mesir pun hendak menangis mendengar kata Bunyamin itu di tahaninya lalu di katupnya tirai di hadapannya maka menangislah ia. Kemudian maka di ambilnya air mawar lalu disiramnya kepada mukanya yang maha mulia itu. Hataya maka di bukanyalah tirai itu maka sembah Bunyamin “Hai A’ziz, tanyai olehmu pada sukatan itu apa lagi di perbuat mereka itu akan saudaraku Yusuf dan di mana tempat kediamannya sekarang ini”. Maka lalu di ambil A’ziz sukatan itu lalu di petik-petiknya akan dia kemudian di lekapkannya pula kepada telinganya seketika maka kata A’ziz “Hai laki-laki bahawasanya marahlah sukatan ini pada aku. Hai tuhanku bahawasanya engkau amat tahu barang yang di perbuat mereka itu akan saudaranya mereka itu tetapi tiadalah mahu aku mengatakan dia”.

Kata yang empunya cerita apabila di dengar mereka itu perkataan A’ziz Mesir itu maka berubahlah warna muka mereka itu dan kata mereka itu kepada A’ziz seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Ayahaa Al A’zayaza Ana Laha Abaa Shayakhoa Kabayaraa Fakhoza Ahadanaa Makaanaha Anaa Naraaka Mana Al Mahasanayana Maka kata Rubil “Hai A’ziz, adalah kepada seorang bapa orang tuha lagi amat dhoif. Jangan apalah kau pegang Bunyamin itu dan peganglah olehmu salah seorang daripada antara kami ganti Bunyamin itu. Bahawasanya adalah kami lihat akan dikau daripada orang yang berbuat kebajikan” seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Maa’aza Allaha Ana Naakhoza Alaa Mana Wajadanaa Mataaa’naa A’nadaha Anaa Azaa Lazhoalamayana Maka sahut A’ziz “Berlindung aku kepada Allaha Taa’laya jika kupegangkan orang yang lain daripada Bunyamin yang kami peroleh sukatan kepada orang itu yang kupegangkan akan dia dan jika kami pegangkan orang yang lain daripadanya nescaya adalah aku daripada orang yang berbuat aniaya”.

Seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Asatayaasawaa Manaha Kholashowaa Najayaa Maka tatkala putus asalah mereka itu daripada beroleh Bunyamin daripada raja Mesir maka berbisik-bisiklah mereka itu sama sendirinya kemudian daripada itu maka keluarlah mereka itu daripada hadapan A’ziz Mesir seperti firman Allaha Qoala Kabayara Hama Alama Taa’lamawaa Ana Abaa Kama Qoda Akhoza A’laya Kama Mawatsaqoaa Mana Allaha Wa Mana Qobala Maa Farathotama Faya Yawasafa Falana Abaraha Al Aradho Hataya Yaazana Laya Abaya Awa Yahakama Allaha Laya Wa Hawa Khoyara Al Haakamayana Maka berkatalah seorang yang terbesar daripada mereka itu “Bahawa tiadakah kukata kepada kamu adalah bapa kami orang tuha di sumpahinya akan kami dengan nama Allaha dan kami pun sudah bersumpah di hadapannya dengan nama Mahamada itu nabi akhir zaman akan memeliharakan Bunyamin itu daripada kejahatan orang dan adalah pada masa dahulu kala pun ketaksiran kami pada memeliharakan saudaranya kami Yusuf itu sekarang tiadalah kembali kepada bapa kami hingga di hukumkan Allaha Taa’laya kepada aku ia jua tuhan yang sebaik-baik menghukumkan antara segala hambanya”.

Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha maka berkata pula yang tuha daripada mereka itu iaitu Rubil “Aku pun tiadalah mahu kembali kepada bapa kami hingga kuperoleh Bunyamin itu daripada raja Mesir” seperti firman Allaha Taa’laya Arajaa’waa Alaya Abaya Kama Faqowalawaa Yaa Abaanaa Ana Abanaka Saraqo Wa Maa Shahadanaa Alaa Bamaa A’lamanaa Wa Maa Kanaa Lalaghoyaba Haafazhoyana “Kembalilah kamu kepada bapamu katakan olehmu hai bapa kami bahawasanya anakmu Bunyamin itu mencuri sukatan raja tiada naik saksi atasnya seorang pun melainkan kami pandang di dapat orang sukatan raja itu di dalam bawaan untanya. Kami lihat dengan mata kepala kami yang demikian itu dan tiada kami akan pekerjaan Allaha yang ghaib di dalamnya itu dan jikalau ada kami ketahui akan dia daripada orang mencuri nescaya tiadalah kami bawa akan dia” seperti firman Allaha Taa’laya Wa Saala Al Qorayata Alataya Kanaa Fayahaa Wa Al A’yara Alataya Aqobalanaa Fayahaa Wa Anaa Lashoadaqowana Dan jikalau tiada kiranya bapa pujuk akan kami pun nyatalah olehmu orang Mesir yang datang serta kami ini dan pada segala kafilah yang pergi bersama-sama dengan kami. Bahawasanya tiada kami berdusta kepadamu.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara tatkala di dengar mereka itu Rubil maka berkata mereka itu setengahnya kepada setengahnya iaitu Sameon “Jikalau demikian kami pun tiadalah mahu kembali jikalau tiada mahu engkau kembali serta kami hai Rubil kerana engkau itu saudara tuha kepada kami sekelian dan adalah raja itu amat aniaya lagi di sembah oleh segala bala tenteranya akan segala berhala. Marilah kita binasakan negeri ini. Akulah yang membunuh dia raja itu dengan segala bala tenteranya” dan berkata Yahuda “Akulah yang membunuh segala orang pasar hingga membawa iman mereka itu sekelian kepada aku”.

Kata Abana A’baasa adalah segala anak Yaaqub itu telah di jadikan Allaha Taa’laya akan dia terlalu amat kuat tulang mereka itu tiada dapat seorang jua melawan mereka itu jikalau di kehendaki mereka itu berperang segala manusia”. Maka tatkala di dengar A’ziz Mesir warta mereka itu bermesyuarat hendak berperang dengan dia maka di suruh A’ziz panggil mereka itu maka mereka itu pun datang mengadap A’ziz Mesir. Maka kata A’ziz “Hai segala anak Yaaqub adalah kamu mengatakan diri kamu segala nabi yang turun-temurun mengadap kamu perdayakan akan daku. Tiadakah aku perbuat kebajikan pada kamu dan kutambahi beberapa puluh ekor untamu itu makanan bagi kamu tetapi kamu hendak membinasakan negeriku dan kamu hendak melawan kami berperang”.

Maka sahut Rubil “Bahkan seperti raja itu jikalau kiranya tiada dengan izin bapa kami datang ke negerimu ini nescaya kami lawan akan dikau berperang sebab tiada kau kembalikan Bunyamin itu kepada kami”. Maka adalah berkata itu dengan marahnya dan berdirilah rambut Rubil seperti anak panah yang di dalam berkasnya dan keluar bulu romanya daripada selang-selang bajunya. Katanya “Hai raja, bahawasanya adalah kami ini amat kuat lagi amat berani jikalau kutangkap seorang manusia tiadalah akan dapat ia bergerak dan jika bertempik aku nescaya gugurlah kanak-kanak di dalam perut ibunya”. Setelah ia berkata demikian itu maka tiba-tiba datang seorang kanak-kanak menyentuh lambung Rubil maka jadi lemahlah segala sendi tulangnya.

Kata Abana A’baasa adalah apabila marah seorang daripada anak cucu Yaaqub nescaya lemahlah tulangnya maka tatkala itu di suruh oleh A’ziz Mesir anaknya Afaraayama pergi menyentuh tubuh Rubil maka datanglah ia lalu di sentuhnya lambungnya Rubil maka kata Rubil “Adakah di dalam Mesir ini subahi Yaaqub daripada segala bijinya bahawa di sentuhnya pula lambungku hingga jadi lemahlah sendi tulangku”. Maka kata A’ziz pun tersenyum di katanya “Hai segala anak Yaaqub pada sangka kamu bahawasanya kamulah yang terlebih gagah dan terlebih berani daripada segala manusia hingga tiada kamu di bilangkan kami”.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara pada ketika itu maka timbullah marah A’ziz Mesir akan mereka itu lalu di terajangnya diwala pengadapannya itu rubuh remuk redam seperti tikar berhamburan dan adalah diwala itu daripada batu rawakhim yang berbagai-bagai warnanya. Kata Qotaadaha tatkala itu maka gentar hati mereka itu melihat gagah A’ziz Mesir. Kata A’ziz “Jikalau kiranya kamu bukan anak Yaaqub nescaya bertempik aku atas kamu jadilah tuli pekak telinga kamu dan putus tangkai hati setengah kamu”. Hataya telah di lihat oleh segala manusia A’ziz Mesir sangat murka itu maka amat takutlah mereka itu akan dia dan lemahlah sendi tulang mereka itu. Hataya maka berhimpunlah mereka itu lalu berjalan kembali kepada bapa mereka itu dan tiadalah upaya mereka itu akan mengambil Bunyamin daripada A’ziz Mesir.

Arakian setelah sampailah mereka itu kepada bapa mereka itu maka di ceritakannyalah kepada bapanya akan Bunyamin di pegang A’ziz Mesir kerana di peroleh orang sukatan raja di dalam bawaan Bunyamin. ‘Demi Allaha jikalau tiada percaya engkau akan kami maka tanyalah olehmu pada segala kafilah yang datang serta kami itu”. Maka kata Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Bala Sawalata Lakama Anafasa Kama Amaraa Fashobara Jamayala A’saya Allaha Ana Yaatayanaya Bahama Jamayaa’a Anaha Hawa Al A’layama Al Hakayama Kata Yaaqub “Betapa kamu mudahkan pekerjaan kamu yang amat besar ini. Baiklah sabar aku mudah mudahan lagi akan di anugerahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya datang mereka itu sekelian kepada aku dengan sempurnanya ia jua tuhan yang amat tahu akan halku lagi amat hakim pada perbuatannya” seperti firman Allaha Taa’laya Wa Tawalaya A’na Hama Wa Qoala Yaa Asafaya A’laya Yawasafa Wa Abayadhoata A’yanaaha Mana Al Hazana Fahawa Kazhoyama Maka berpalinglah Yaaqub daripada mereka itu serta katanya “Wahai amat dukacitalah hatiku dan sayangku akan anakku Yusuf lagi pula Bunyamin tiada kembali kepada aku makin bertambahlah dukacita hatiku”.

Adapun telah putihlah kedua matanya kerana senantiasa menangis akan anaknya Yusuf dengan dukacita yang bertambah-tambah. Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha adapun erti Kazhoyama itu sudah dukacita bertambah pula dukacita yang lain. Hataya Yaaqub pun tiadalah mahu berkata-kata dengan mereka itu dengan sepatah kata juapun. Kata Kaa’ba Al Ahabaara maka datang Jibril A’layaha Al Salama kepada Yaaqub katanya “Tuhanmu berkirim salam kepadamu ya nabi Allaha firmannya janganlah engkau dukacita akan anakmu Yusuf dan Bunyamin itu lagi akan bertemukan Allaha Taa’laya engkau dengan anak kedua itu”. Setelah di dengar Yaaqub firman Allaha Taa’laya maka diamlah ia seketika itu daripada menangisnya.

Maka kata Abana Masaa’wada radhoya Allaha a’naha katanya kudengar sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Lama Tataa’zho Amata Mana Al Amama Ba Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana Sawaya Amata Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Badalayala Anaha Lama Yaqolahaa Yaaqowaba Hayana Ashoabaha Maa Ashoabaha Tiada di anugerahkan Allaha Taa’laya segala umat yang dahulu-dahulu kala mengatakan Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Raajaa’wana itu melainkan kepada umatku jua. Tiadakah kau lihat kepada Yaaqub itu tatkala di perolehnya bala dan dukacita melainkan katanya Awaaha-awaaha jua dan tersebut di dalam riwayat di lihat Yaaqub di dalam mimpinya datang Malaka Al Mawata kepadanya. Maka Yaaqub berkata “Hai Malaka Al Mawata, adakah kau ambil nyawa anakku Yusuf” maka sahut Malaka Al Mawata “Tiada kuambil nyawanya”.

Lagi tersebut di dalam suatu riwayat kata Majaahada datang Malaka Al Mawata mendapatkan Yaaqub A’layaha Al Salama maka kata Yaaqub “Hai Malaka Al Mawata, adakah kau ambil nyawa anakku Yusuf di makan harimau”. Maka sahut Malaka Al Mawata “Tiada kuambil nyawa anakmu itu tetapi adalah ia lagi hidup. Bahawasanya hai Yaaqub, tiada di matikan Allaha Taa’laya akan dikau melainkan hingga bertemu engkau dengan anakmu Yusuf. Bahawasanya adalah ia jadi marasala” dan lagi kata Malaka Al Mawata “Ya nabi Allaha, adakah kau ketahui apa maka di perceraikan Allaha Taa’laya akan dikau dengan anakmu Yusuf itu” maka sahut Yaaqub “Tiada kuketahui”.

Maka kata Malaka Al Mawata “Adalah pada suatu hari engkau menebus seorang sahaya perempuan beranak kecil maka kau suruh ia menyusui anakmu Bunyamin. Kemudian dari itu maka kau jual pula anaknya itu oleh kerana tiada kenyang Bunyamin minum air susunya. Maka dukacitalah hati perempuan itu maka iapun berseru-seru kepada Allaha Taa’laya dengan dukacitanya sembahnya “Hai tuhanku, seperti dukacita di dalam hatiku di balaskan Allaha Taa’laya jua kiranya bagi orang yang menceraikan daku dengan cahaya mataku itu”. Dari kerana itulah maka kau rasai dukacita yang di rasai oleh ibu kanak-kanak itu di perceraikan Allaha Taa’laya dengan yang terlebih kau kasih akan dia”. Maka sahut Yaaqub “Bahkan benarlah seperti katamu itu lalu ia menangis serta katanya “Awaaha-awaaha inilah balaskan tuhanku akan daku”.

Maka Yaaqub pun taubat dan minta ampun kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada dosanya dan minta maaflah ia kepada perempuan tuha itu dengan merayu-rayu kepadanya. Maka kata perempuan tuha itu “Jikalau bertemu aku dengan anakku di dalam dunia ini nescaya kuampunilah kesalahanmu itu”. Hataya maka Yaaqub pun minta doa kepada Allaha Taa’laya mohonkan bertemu dengan Malaka Al Mawata maka di titahkan Allaha Taa’laya Malaka Al Mawata datang kepada Yaaqub. Maka kata Yaaqub “Hai Malaka Al Mawata, adakah kau ambil nyawa kanak-kanak yang kujual itu kepada si anu” maka sahut Malaka Al Mawata “Tiada kuambil akan dia nyawanya sanya hidup jua ia tetapi sekarang adalah ia jadi sahaya kepada anakmu Yusuf lagi akan bertemu ia dengan ibunya”. Hataya maka di ceritakan Yaaqub kepada ibu kanak-kanak itu seperti kata Malaka Al Mawata itu. Setelah perempuan itu mendengar kata Yaaqub demikian itu maka iapun terlalu sangat sukacita pada hatinya.

Arakian kemudian daripada itu antara berapa lamanya maka pada suatu hari berkata Yaaqub kepada segala anaknya “Hai anakku, pergi apalah kamu mencari khabar Yusuf dan saudaranya Bunyamin itu mudah mudahan kamu peroleh wartanya. Hataya maka kata mereka itu akan dia “Kami peroleh wartanya”. Hataya maka tatkala di dengar oleh segala anak cucu Yaaqub akan dia menyebut-nyebut nama Yusuf itu maka kata mereka itu akan dia seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Ta Allaha Tafatawaa Tazakara Yawasafa Hataya Takawana Haradhoa Awa Takawana Mana Al Haalakayana Kata mereka itu “Demi Allaha, adalah engkau ini tuha yang sia-sia hingga membawa kepada kebinasaanmu. Tiada lain kau sebut Yusuf jua”.

Maka sahut Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Anamaa Ashakawaa Batsaya Wa Hazanaya Alaya Allaha Wa Aa’lama Mana Allaha Maa Laa Taa’lamawana Maka kata Yaaqub “Hanya sanya keadaan halku dan dukacitaku kepada Allaha Taa’laya dan telah kuketahui daripada barang yang tiadalah kamu mengetahui dia”. Kemudian daripada itu maka kata Yaaqub pada segala anaknya “Hai anakku, adalah telah di anugerahkan Allaha Taa’laya pada kamu kuat yang tiada di anugerahi akan seorang juapun lain daripada kamu. Mengapa maka tiada dapat kamu ambil saudara kamu Bunyamin itu daripada raja Mesir dengan gagah berani kamu”. Maka sahut mereka itu “Hai bapa kami, adalah kami kehendaki hendak membinasakan negeri Mesir itu dengan gagah berani kami maka di hilangkan Allaha Taa’laya kuat kami dan berani kami pun tiadalah ada pada ketika itu. Sekarang ini tiadalah ada upaya kami melainkan baik bapa berkirim surat kepada raja Mesir supaya kami bawa akan dia”.

Setelah di dengar Yaaqub kata mereka itu demikian maka lalu di suruhnya berbuat surat sepucuk akan dia kirimkan kepada A’ziz Mesir iaitu demikian bunyinya Al Hamada Lalaha Alazaya Nawara Qolawaba Al Anabayaa Wa Al Marasalayana Wa Al A’arafayana Wa Kashafa Shodawara Hama Ba Nawara Al Maa’rafata Wa Al Yaqoyana Wa Sholaya Allaha A’laya Abaraahayama Wa Asahaaqo A’laya Hamaa Al Salaama Ba A’zata Mahamada Wa Alaha Al Thoyabayana Al Thoaharayana Wa Akhotaara Mana Bayana Kholaqoha Wa Al Anabayaa Sayada Al Marasalayana Dari yang kemudian daripada memuji Allaha Taa’laya tuhan yang menerangkan hati segala anbia dan segala orang yang arif membuka dada mereka itu dengan cahaya hidayatnya dan makrifatnya. Kemudian daripada itu mengucap selawat kami akan nabi Ibrahim dan Ishaq A’laya Hama Al Salama dan akan penghulu kami nabi Mahamada lagi akan datang yang terlebih baik daripada antara segala kejadian penghulu segala nabi yang mursalin.

Amaa Baa’da kemudian daripada itu maka ini surat daripada Yaaqowaba Asaraa Yala Allaha abana Asahaaqo bana Abaraahayama Kholayala Allaha datang kepada raja Mesir. Al Mazhohara Lalamadala Al Mawafaya Al Sakayala Wa Al Takarayama Bahawasanya adalah aku seorang hamba yang amat dhoif lagi dukacita dan percintaan yang amat sangat sebab bercintakan anakku Yusuf. Adalah ia yang terlebih kasih daripada segala anakku yang lain maka di bawa oleh segala saudaranya bermain-main ke padang. Kemudian maka katanya oleh mereka itu akan anakku Yusuf itu sudah di makan harimau kemudian daripada itu kukasih pula saudaranya Bunyamin. Sekarang betapa kiranya kau pegang akan dia tiada anak segala nabi itu pencuri. Demi Allaha telah kau ketahuilah akan akan halku dan halnya maka berbuat kebajikan raja kepada aku dengan mengembalikan anakku Bunyamin itu. Bahawasanya di balaskan Allaha Taa’laya kepada segala orang yang berbuat kebajikan.

Hataya setelah sudah surat itu maka di suruhkan bingkis kemudian maka di unjukkan Yaaqub kepada tangan anaknya. Maka kata Yaaqub kepada anaknya seperti firman Allaha Taa’laya Yaa Banaya Azahabawaa Fatahasasawaa Mana Yawasafa Wa Akhoyaha Wa Laa Tayaasawaa Mana Rawaha Allaha Anaha Laa Yaayasa Mana Rawaha Allaha Alaa Al Qowama Al Kaafarawana “Dan anakku berjalanlah ke Mesir cari olehmu khabar Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Jangan putus asa kamu daripada rahmat Allaha dan tiada jua yang putus asa daripada rahmat Allaha itu melainkan segala kaum yang kafir”. Hataya maka berjalan segala anak Yaaqub ke negeri Mesir.

Kisah tatkala berjalan segala anak Yaaqub pada ketiga kalinya ke negeri Mesir seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Dakholawaa A’layaha Qoalawaa Yaa Ayahaa Al A’zayaza Masanaa Wa Ahalanaa Al Dhora Wa Jaanaa Ba Badhoaa’ta Mazajaata Faawafa Lanaa Al Kayala Wa Tashodaqo A’layanaa Ana Allaha Yajazaya Al Matashodaqoyana Maka masuk mereka itu kepada Yusuf maka kata Yusuf kepada mereka itu “Segera datang kamu apa warta kamu bawa” maka sembah mereka itu “Hai A’ziz, datanglah kami kepadamu dengan mata benda yang sedikit yang tiada baginya harga maka penuhlah olehmu bawaan unta kami dan kembalikan olehmu saudara kami Bunyamin kepada bapa kami dan anugerahi olehmu sedekah akan kami. Bahawasanya telah di balaskan Allaha Taa’laya bagi orang yang memberi sedekah itu dengan kebajikan”.

Hataya maka di unjukkan mereka itulah surat Yaaqub kepada A’ziz Mesir maka segera di sambutnya surat itu lalu di kucupinya oleh A’ziz akan surat itu. Maka di lekapkan pula pada kedua matanya maka di tanya A’ziz “Ketahuilah oleh kamu adalah aku perbuat yang demikian kerana adat segala raja-raja apabila datang surat orang yang sholeh nescaya patutlah di perbuat mulia akan dia seperti aku ini” maka di baca A’ziz surat bapanya itu. Setelah sudah di bacanya maka kata A’ziz “Adapun jika kiranya datang kamu kepada aku pada masa dahulu itu membawa surat bapa kamu nescaya tiadalah kupegang Bunyamin ini daripada kamu sekelian”. Maka sahut mereka itu “Bahkan seperti titah raja itu tetapi sekarang pun kami pohonkan jua Bunyamin itu kepada raja kembali kepada bapa kami”. Maka kata A’ziz “Nantilah aku bertanya kepada sukatanku apa katanya” lalu di suruhnya ambil sukatan emas berpermata itu.

Kata Kaa’ba dan Majaahada maka di ambil A’ziz sukatan itu di petik-petiknya oleh A’ziz akan dia maka di lekapkannya pada telinganya seketika maka katanya “Ketahuilah olehmu telah berkata sukatan itu kepada aku adapun telah kuketahuilah barang yang di perbuat saudara Yusuf itu. Patutlah di tanyakan pada mereka itu jikalau tuanku hendak kembalikan Bunyamin kepada bapanya sekalipun. Maka sekarang bertanya aku kepadanya hai Bunyamin”. Kata Kaa’ba apabila di dengar oleh Bunyamin sebut A’ziz Mesir demikian itu lalu ia sujud kepada A’ziz sembahnya “Hai raja yang di muliakan Allaha Taa’laya, apa perbuatan mereka itu akan saudara aku Yusuf itu supaya di ketahui oleh segala manusia akan ehwalnya supaya mengambil ibarat mereka itu kata A’ziz”.

Maka hitam-hitamlah warna muka mereka itu dan di tundukkan mereka itu kepalanya kerana hendak mendengar sabda A’ziz Mesir maka di ambil A’ziz gantang itu di petiknya akan dia kemudian maka di lekapkannya kepada telinganya sukatan itu seketika. Kemudian dari itu maka tertawalah ia katanya “Telah berkata sukatan ini kepada aku demi Allaha bahawasanya berdustalah mereka itu kepada bapa mereka itu adalah saudaramu Yusuf itu di buangkan oleh saudaranya mereka itu ke dalam telaga yang bernama Jaba. Maka di katakan kepada bapa mereka itu akan Yusuf sudah di makan oleh harimau maka di bawanya baju Yusuf berlumur-lumur dengan darah kambing maka menangislah bapa mereka itu dukacitanya. Kemudian maka di suruh bapa mereka itu tangkap harimau yang makan Yusuf itu maka di bawanya oleh mereka itu harimau seekor kepada bapa mereka itu. Hataya maka berkata harimau itu dengan bapa mereka itu maka dukacitalah ia akan anaknya Yusuf itu hingga butalah matanya” maka diamlah A’ziz Mesir.

Maka sembah Bunyamin “Hai raja yang di muliakan, barang kiranya di tanya oleh raja kemudian daripada itu kemana perginya Yusuf itu hidupkah ia atau matikah ia” maka A’ziz Mesir pun memetik-metik sukatan itu lalu di lekapkan kepada telinganya kemudian maka katanya “Hai laki-laki yang kehilangan saudara, adapun kata sukatan itu kemudian daripada itu maka dapat oleh Maalaka abana Daaa’ra akan saudaramu itu. Hataya maka di jual oleh mereka itu oleh mereka itu dengan harga yang murah sekadar delapan belas dirham jua. Kemudian maka di jual oleh Maalaka abana Daaa’ra kepada seorang saudagar yang amat kaya dengan harga yang amat banyak”.

Hataya setelah di dengar segala anak Yaaqub sabda A’ziz Mesir itu maka amat dukacitalah hatinya serta takutnya masing-masing menundukkan kepalanya maka segala manusia pun amat hairan mendengar kata A’ziz Mesir itu. Kemudian dari itu maka berhadap A’ziz kepada Yahuda katanya “Di ceritakan sukatan ini kepada aku engkaulah yang menyuruh tanda sah jual belinya dengan khothoma sendiri maka kau beri pada Maalaka abana Daaa’ra. Adakah sungguh yang demikian itu” maka sembah Yahuda “Tiada kuperbuat surat itu dan tiada kami kenal Maalaka abana Daaa’ra itupun betapa A’ziz berkata demikian itu”. Maka katanya pula kepada Rubil “Tiadakah engkau hendak membunuh saudara kamu Yusuf itu maka di tahani oleh Yahuda akan dia” maka sahut Rubil “Tiada sekali-kali kami hendak membunuh saudara kami itu tiada kami berjual dia pun hai raja”.

Maka marahlah A’ziz akan mereka itu katanya “Tiada pernah berdusta sukatanku ini. Hai segala bala tenteraku bawalah mereka itu pada tempat pembunuh segala penyamun. Bunuh oleh kamu akan mereka itu”. Hataya maka di bawa oranglah segala anak Yaaqub pada tempat pembunuh segala orang yang penyamun. Hataya setelah sampai kepada tempat itu maka menangislah mereka itu katanya “Wah karam sekali bagi kita. Siapa yang dapat menyampaikan khabar ini kepada bapa kita”. Maka kata Yahuda “Inilah balasnya perbuatan kamu akan saudara kamu Yusuf dahulu kala itu. Tiadakah kukata pada kamu sekelian” maka kata Rubil “Janganlah banyak kau kata kami. Jikalau kita mati pun dengan hukum Allaha Taa’laya di manakan dapat kita salahi lagi”. Maka adalah setengah mereka itu menyesal setengahnya. Setelah di dengar seorang wazir raja akan ikrar mereka itu maka di suruhnya seorang temannya memberi tahu A’ziz bahawasanya telah ikrarlah mereka itu akan perbuatannya yang jahat masa dahulu kala itu. Maka di suruh A’ziz segera bawa mereka itu kepadanya.

Hataya maka di bawa oranglah segala anak Yaaqub ke hadapan A’ziz maka kata A’ziz “Hai Yahuda, tiadakah engkau menyuruh sah jual beli saudara kamu Yusuf beri kepada Maalaka abana Daaa’ra” maka sembah Yahuda “Aku menyurat dia”. Hataya maka kata A’ziz “Jikalau demikian nanti aku seketika” lalu ia masuk ke mahligainya maka katanya pada Zulaikha “Mana surat yang kusuruh taruh kepadamu”. Maka segera di ambil Zulaikha surat itu di unjukkan kepada A’ziz maka di bawanya surat itu keluar lalu di berinya pada tangan Yahuda. Katanya “Bukankah ini khothoma” hataya di tilik Yahuda akan surat itu kemudian maka sembahnya “Bahkan inilah khothomaku tetapi di suruh oleh saudara aku akan daku menyurat dia. Adalah masa itu kami berjual seorang sahaya kami kepada Maalaka abana Daaa’ra”. Maka kata Yusuf “Bukannya yang kamu jual itu sahaya tetapi yang kamu jual itu saudara kamu Yusuf. Tiadakah lagi kamu berkata benar demi Allaha Taa’laya. Minta ampunlah kamu daripada kerja yang telah lalu itu”. Maka kata Yahuda “Bahkan ikrarlah kami daripada perbuatan kami maka di ampuni olehmu akan kami”.

Setelah di dengarnya A’ziz kata Yahuda itu demikian maka lalu di angkatnya sedikit mahkotanya di atas kepalanya maka kelihatan tahi lalat yang hijau pada dahinya keluar cahaya daripadanya amat cemerlang. Maka kata A’ziz A’layaha Al Salama seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Hala A’lamatama Maa Faa’latama Ba Yawasafa Wa Akhoyaha Aza Anatama Jaahalawana Kata Yusuf “Adakah kamu ketahui apa perbuatan kamu akan saudara kamu Yusuf pada masa jahil dahulu kala itu”. Qoalawaa Anaka Laanata Yawasafa Maka kata mereka itu “Seolah-olah bahawasanya engkau Yusuf” maka sahut Yusuf seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Anaa Yawasafa Wa Hazaa Akhoya Qoda Mana Allaha A’layanaa Anaha Mana Yataqo Wa Yashobara Faana Allaha Laa Yadhoyaa’ Ajara Al Mahasanayana Maka sahut Yusuf “Akulah Yusuf saudara kamu dan inilah saudaraku Bunyamin telah anugerahkan Allaha Taa’laya sejahtera atas kami bahawasanya ia jua tuhan yang membalas dengan kebajikan bagi barang siapa yang berbuat kebajikan kepadanya ertinya kerana menuntuti kerajaannya”.

Maka kata mereka itu seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Ta Allaha Laqoda Atsaraka Allaha A’layanaa Wa Ana Kanaa Lakhoathoyana Kata mereka itu “Demi Allaha bahawasanya telah di lebihkan Allaha Taa’laya akan dikau daripada kami sekelian” maka kata Yusuf seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Laa Tatsarayaba A’laya Kama Al Yawama Yaghofara Allaha Lakama Wa Hawa Arahama Al Raahamayana Maka kata Yusuf A’layaha Al Salama “Tiadalah kuhalusi bagi kamu pada hari ini. Telah di ampuni Allaha Taa’laya bagi kamu ia jua tuhan yang amat mengetahui lagi amat mengasihani bagi segala hambanya yang berbuat dosa”.

Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha tatkala di angkat Yusuf mahkotanya sedikit maka kelihatanlah tahi lalat yang hijau pada gigi rambut Yusuf maka tiba-tiba cemerlanglah keluar cahaya daripadanya memancar seperti cahaya matahari di dalam cermin. Maka terkenalah kepada diwala rumah dan dinding demikianlah rupanya dan demikian lagi tanda pada dahi bapanya Yaaqub A’layaha Al Salama pun. Hataya setelah di lihat oleh segala saudaranya maka di kenalnyalah akan Yusuf A’layaha Al Salama maka kata mereka itu “Engkaulah saudara kami Yusuf” maka kata Yusuf “Bahkan akulah saudara kamu dan Bunyamin itulah saudaraku”. Maka mereka itupun “Telah di lebihkan Allaha Taa’laya akan dikau daripada kami dengan nubuah dan risalah. Maka adapun di ampun olehmu dosa kami yang telah lalu itu”. Maka sahut Yusuf “Tiadalah kuhalusi bagi kamu pada hari ini telah di ampun Allaha Taa’layalah bagi kamu daripada dosa yang telah lalu itu”.

Kemudian turunlah A’ziz Mesir daripada tempatnya lalu berdakap bercium dengan segala saudaranya. Maka kata Yahuda kepada Yusuf “Ya nabi Allaha betapa kau perbuatkan kami demikian “ maka sahut Yusuf “Seperti demikian itulah di suruhkan tuhanku berbuat dia maka kuperbuatlah yang demikian ini dengan muslihat mengambil saudaraku Bunyamin daripada kamu supaya ketahui oleh segala yang mengetahui dan iktibarkan mereka itu. Bahawasanya Allaha Taa’laya jua tuhan yang melakukan hukumnya dan hikmatnya atas semata sekelian barang yang di kehendakinya itu. Tiada dapat tiada akan jadi jua dan barang yang tiada di kehendakinya tiada hasil suatu juapun”.

Kata Abana A’baasa dan Qotaadaha dan Abana Masaa’wada radhoya Allaha a’na hama tatkala sudah Yusuf bertemu dengan segala saudaranya maka di merdekakannyalah isi Mesir yang berhutang kepadanya itu dan di suruhnya kembalikan segala harta mereka itu kepada yang empunya dia dan segala yang menjadi hambanya itupun sekeliannya di merdekakannya. Maka sukacitalah hati mereka itu sekelia serta minta doa mereka itu akan Yusuf A’layaha Al Salama dengan kebajikan.

Hataya maka di ambil Yusuf A’layaha Al Salama baju yang di pakaikan oleh Jibril A’layaha Al Salama akan dia tatkalanya di dalam telaga Jaba itu. Maka masukkannya di dalam jamayala emas yang berpermata yang indah-indah lalu di berikannya kepada tangan Yahuda. Katanya “Beri olehmu baju ini kepada bapaku maka lekapkan olehmu akan dia kepada mata bapamu nescaya di terangkan Allaha Taa’laya kedua matanya itu terlebih daripada orang muda. Inilah baju di dalam syurga. Kemudian daripada itu maka datanglah kamu kepada aku dengan segala isi rumah kamu sekelian”. Hataya maka di perjamu nabi Allaha Yusuf akan segala saudaranya dan segala orang besar-besarnya makan segala nikmat yang di sediakan. Hataya rasanya tiga hari tiga malam makan minum bersuka-suka ia dan di persalin Yusuf akan segala saudaranya itu dengan pakaian yang indah-indah.

Hataya setelah itu maka mereka itupun berjalanlah ke negeri Kanaa’na dan tersebut di dalam suatu riwayat kata Majaahada maka berkata Yahuda akan Yusuf katanya “Hai Yusuf, adapun yang membawa bajumu dahulu itu kepada bapa kita itu aku jua maka sekarang pun berilah baju itu aku membawa ia kepada bapa kita Yaaqub”. Maka tertawa Yusuf A’layaha Al Salama oleh mendengar kata Yahuda itu lalu di unjukkannya baju itu kepada tangan Yahuda serta katanya “Sekali aku bawa baju memberi dukacita hati bapa kami dan sekali ini memberi sukacita hati bapa kami”. Maka tatkala itu di cium oleh Yaaqublah baju Yusuf A’layaha Al Salama hingga delapan hari perjalanan jauhnya dari kerana oleh jauh antara Mesir dan Kanaa’na itu delapan hari perjalanan orang yang pantas berjalan.

Maka berjalanlah Yahuda membawa bekal tujuh buah roti maka roti itupun tiada di makannya akan dia oleh kerana hendak segera sampai ke negeri Kanaa’na seperti firman Allaha Taa’laya Azahabawaa Ba Qomayashoya Hazaa Faalaqowaha A’laya Wajaha Abaya Yaata Bashoyaraa Wa Atawanaya Ba Ahala Kama Ajamaa’yana Tatkala sudah berkata Yusuf kepada mereka itu “Pergilah kamu kepada bapa kamu bawa ia baju ini maka lekapkan olehmu kepada muka bapa kamu nescaya di kembalikan Allaha cahaya matanya. Kemudian dari itu marilah kamu kepada aku dengan segala isi rumah kamu sekelian. Wa Lamaa Fasholata Al A’yara Qoala Abawa Hama Anaya Laajada Rayaha Yawasafa Lawalaa Ana Tafanadawana. Qoalawaa Ta Allaha Anaka Lafaya Dholaalaka Al Qodayama Tatkala keluarlah segala anak Yaaqub di negeri Mesir maka kata Yaaqub “Bahawasanya telah kucium bau anakku Yusuf jikalau ada kamu kata akan daku sangat tuha ingat-ingat sekalipun nescaya kamu benarkan juga kataku ini”. Maka kata segala anak Yaaqub “Demi Allaha, adalah engkau ini di dalam sesat seperti yang dahulu kala jua pada menyebut-nyebut Yusuf di mana ada ia sekarang”.

Falamaa Ana Jaa Al Bashayara Al Qoaha A’laya Wajahaha Faaratada Bashoyaraa Qoala Alama Aqola Lakama Anaya Aa’lama Mana Allaha Maa Laa Taa’lamawana Maka tatkala datanglah Bashayara yakni yang membawa kebajikan iaitu Yahuda membawa baju Yusuf kepada bapanya Yaaqub. Maka di lekapkannya baju itu kepada muka bapanya Yaaqub maka pada ketika itu juga teranglah kedua mata Yaaqub A’layaha Al Salama pada Ba Farada Faataya kata segala anak cucunya “Tiadakah kukata pada kamu telah kucium bau anakku Yusuf. Bahawasanya telah di anugerahkan Allaha Taa’laya akan daku mengetahui barang yang tiada kamu mengetahui” dan kata Abana A’baasa tatkala teranglah mata Yaaqub dan di pandangnyalah segala anaknya.

Maka kata segala anaknya seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Abaanaa Asataghofara Lana Zanawabanaa Anaa Kanaa Khoathoyana Maka kata mereka itu “Hai bapaku minta ampunlah kami kepadamu. Bahawasanya adalah kami daripada orang yang berdosa kepadamu”. Maka sahut Yaaqub seperti firman Allaha Taa’laya Qoala Sawafa Asatagofara Lakama Rabaya Anaha Hawa Al Ghofawara Al Rahayama Kata Yaaqub “Lagi akan minta ampun aku kepada tuhanku. Bahawasanya adalah ia jua tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani bagi kami”. Kata Majaada dan Dhohaaka radhoya Allaha a’nahamaa maka tatkala sudah sapu Yahuda baju Yusuf kepada muka bapanya Yaaqub maka teranglah kedua matanya pada ketika itu seperti mata orang yang muda-muda maka sukalah hatinya kemudian daripada dukacitanya.

Kata Mathoa adalah bahawasanya yang menghendaki muda belia pada segala anbia Allaha dan segala awlia Allaha itu amat muda juanya kepada mereka itu tiadalah kulihat akan perkataan Yusuf pada segala saudaranya Laa Tatsarayaba A’laya Kama Al Yawama Yaghofara Allaha Lakama yakni tiadalah bagi kamu berdosa pada hari ini telah di ampuni Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya segala dosa kamu. Adapun tatkala minta ampun segala anak Yaaqub kepada bapanya maka sahut bapa mereka itu Qoala Sawafa Asataghofara Lakama Rabaya yakni “Lagi akan minta ampun aku kepada tuhanku” maka akan Yusuf pada ketika itu jua ia minta ampun kepada Allaha akan segala saudaranya.Kata yang empunya cerita tatkala sudah teranglah mata Yaaqub maka katanya kepada Yahuda “Betapa kau lihat hal anakku Yusuf” maka sahut “Bahawasanya sebaik-baik manusialah ia di dalam agama bapamu Ibrahim dan Ishaq A’laya Hama Al Salama”. Maka kata Yaaqub “Al Hamada Lalaha sekarang baharulah sukacita hatiku Ana Shaa Allaha Taa’laya”.

Maka adalah di kirimkan Yusuf akan bapanya Yaaqub dua ratus ekor unta muat makanan maka di bahagi-bahagi oleh Yaaqub akan segala anak cucunya. Hataya maka berhimpunlah mereka itu kerana akan berjalan ke negeri Mesir. Kemudian maka berjalanlah mereka itu ke Mesir adalah banyak mereka itu laki-laki dan perempuan delapan puluh tiga orang daripada anak cucu Yaaqub jua lain daripada segala hamba sahaya mereka itu dan kafilah yang pergi serta mereka itu. Dan tatkala bersama-sama mereka itu dengan Musa anak A’maraana A’layaha Al Salama enam puluh laksa ratus orang pula daripada segala laki-laki jua lain daripada segala perempuan dan kanak-kanak dan orang yang buta capik.

Hataya setelah sampailah Yaaqub ke padang luar kota negeri Mesir maka Yusuf A’layaha Al Salama pun keluar menyambut bapanya Yaaqub mengenderai seekor kuda dengan segala balan tenteranya yang tiada terhisabkan banyak mereka itu kerana hendak melihat Yaaqub bertemu dengan anaknya Yusuf A’layaha Al Salama. Dan adalah Yaaqub tatkala di lihatnya yang banyak datang itu maka katanya kepada Yahuda “Firaun Mesirkah ini” maka sahut Yahuda “Itulah anakmu Yusuf datang dengan bala tenteranya kerana mengalu-alukan dikau”. Maka Yaaqub pun turun dari atas untanya lalu berpegang pada bahu Yahuda melihat kepada bala tentera yang datang itu. Setelah hampirlah mereka itu kepada bapanya Yaaqub maka di lihat Yaaqub akan anaknya Yusuf itu mengenderai seekor kuda yang berpelanakan emas dan bepermata daripada ratna mutu manikam.

Hataya Yaaqub pun memberi salam kepada Yusuf katanya Al Salaama A’laya Kama Yaa Mazahaba Al Ajazaana yakni sejahtera atasmu hai yang menjauhkan dukacita serta ia berlari-lari mendapatkan Yusuf. Maka Yusuf segera turun dari atas kenderaannya serta di sahutnya salam bapanya Yaaqub A’layaha Al Salama itu. Hataya maka sama datang keduanya maka di peluk oleh Yaaqub leher anaknya Yusuf itu lalu bertangis-tangisanlah keduanya. Maka pengsanlah nabi Yaaqub A’layaha Al Salama daripada sangat dukacitanya dan rindu dendamnya selama bercerai dengan anaknya Yusuf A’layaha Al Salama. Maka segala manusia pun menangis melihat hal keduanya itu seperti firman Allaha Taa’laya Falamaa Dakholawaa A’laya Yawasafa Awaya Alayaha Abawayaha Wa Qoala Adakholawaa Mashora Ana Shaa Allaha Amanayana Maka tatkala datang Yaaqub kepada Yusuf maka di sambutnya akan bapanya lalu di bawanya masuk ke dalam negeri serta katanya pada segala saudaranya “Masuklah kamu ke dalam negeri Mesir Ana Shaa Allaha Taa’laya lagi akan beroleh sentosa kamu di dalamnya”.

Kata Abana A’baasa radhoya Allaha a’naha kemudian daripada itu bertangis-tangisan keduanya itu maka kata Yusuf “Hai bapaku, mengapakah sangat engkau menangis hingga jadi hilang cahaya matamu. Tiadakah kau ketahui lagi akan di ampun Allaha Taa’laya akan kita pada hari kiamat maka bertemulah kita di sana”. Maka sahut Yaaqub “Bahkan kuketahui yang demikian itu hai anakku tetapi takutlah aku siapa tahu engkau di dalam agama yang mana tiada kuketahui akan dia. Maka pada ketika itu terlindunglah aku dengan dikau sekarang pun telah adalah engkau di dalam agama yang sebenarnya maka amat sukacitalah hatiku”.

Hataya maka Yaaqub pun di bawa oleh Yusuf lah masuk ke dalam negeri Mesir pada hari Khamis dan kata setengah pada hari Jumaat lepas Baa’da Sholaata seperti firman Allaha Taa’laya Wa Rafaa’ Abawayaha A’laya Al A’rasha Wa Khorawaa Laha Sajadaa Wa Qoala Yaa Abata Hazaa Taawayala Rayaaya Mana Qobala Qoda Jaa’lahaa Rabaya Haqoa Wa Qoda Ahasana Baya Aza Akhorajanaya Mana Al Sajana Wa Jaa Bakama Mana Al Badawa Mana Baa’da Ana Nazagho Al Shayathoana Bayanaya Wa Bayana Akhowataya Ana Rabaya Lathoyafa Lamaa Yashaa Anaha Hawa Al A’layama Al Hakayama Dan tatkala di bawa Yusuf bapanya Yaaqub dan mak mudanya naik ke atas tahta kerajaannya maka duduklah keduanya di atas tahta singgahsana dan mengadaplah segala manusia kepada Yusuf A’layaha Al Salama. Maka tatkala itu tunduk dan sujud segala saudaranya Yusuf kepadanya maka kata Yusuf kepada bapanya “Hai bapaku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu telah di jadikan tuhanku benarlah mimpiku itu dan telah di anugerahi akan daku dengan kebajikan dan tatkala aku keluar di dalam penjara dan datang kamu daripada dusun ke negeri Mesir kemudian daripada di jual oleh syaitan antara aku dan antara segala saudaraku. Bahawasanya tuhanku itu amat lathif pada segala pekerjaannya dan peliharanya bagi barang siapa yang di kehendakinya. Bahawasanya ia jua tuhan yang amat tahu lagi amat hakim pada segala perbuatannya.

Kata Hasana abana Abaya Thoalaba radhoya Allaha a’nahamaa bahawasanya telah di hidupkan Allaha Taa’laya Rahil ibu Yusuf A’layaha Al Salama dari dalam kuburnya hingga di lihatnya sujud mereka itu akan Yusuf A’layaha Al Salama kerana membenarkan mimpi Yusuf seperti firman Allaha Taa’laya Wa Khorawaa Laha Sajadaa Dan tunduklah mereka itu sujud kepada Yusuf maka adalah sujud segala manusia pada masa dahulu itu hingga sampai dahi mereka itu ke bumi. Maka tatkala sujud mereka itu kepada Yusuf maka bergeraklah tubuh Yusuf kerana di lihatnya segala saudaranya sujud kepadanya. Setelah di lihat oleh segala orang besar-besar dan orang kaya-kaya dan segala bala tentera sekelian segala saudara Yusuf sujud kepadanya maka mereka itupun sujudlah kepada Yusuf A’layaha Al Salama dan adalah lama antara Yusuf bermimpi dengan antara sujud mereka itu kepadanya delapan puluh tahun.

Kata Fadhola abana A’baasa rahamata Allaha a’layaha telah sampai cerita kepada aku tatkala sudah masuk Yaaqub ke dalam negeri Mesir maka pada suatu hari di bawa Yusuf bapanya masuk ke dalam perbendaharaannya serta saudaranya Bunyamin. Maka di lihat oleh Yaaqub di dalam perbendaharaan itu banyak kertas bertambun-tambun maka kata Yaaqub “Hai anakku, demi Allaha adalah kertas banyak kepadamu. Mengapa tiada engkau berkirim surat kepadaku” maka sahut Yusuf “Telah di tegahkan Jibril akan daku berkirim surat kepadamu”.

Hataya maka di tanya Yaaqub kepada Jibril A’layaha Al Salama “Hai tuanku Jibril, mengapa kau tegahkan anakku berkirim surat sekeping kertas kepadaku”. Maka sahut Jibril “Telah di suruh tuhanku tegahkan anakmu berkirim surat kepadamu” maka sembah Yaaqub “Hai tuhanku, mengapa kau tegahkan hambamu Yusuf berkirim surat kepadaku. Jikalau kiranya kuketahui akan dia beroleh nikmat selama daripada hadratmu nescaya tiadalah sangat dukacita hatiku akan dia”.

Hataya maka di wahyukan Allaha Taa’laya kepada Yaaqub dengan firmannya “Hai Yaaqub, sebab pun kutegahkan anakmu Yusuf berkirim surat kepadamu kerana telah berkata engkau kepada anakmu tiada kau beri Yusuf serta kamu takut akan di makan oleh harimau akan dia. Tiadakah kau ketahui bahawasanya aku jua tuhan yang amat memelihara akan dia daripada kejahatan baginya maka tiada kau serahkan ia akan daku dan kau takuti barang yang lain daripadaku kerana itulah kuseksai akan dikau dengan bala dukacita dan percintaan yang amat sangat”. Setelah di dengar keduanya firman Allaha Taa’laya demikian itu maka menangislah Yaaqub serta minta ampun kepada tuhannya.

Kata Anasa abana Maalaka radhoya Allaha a’naha tatkala sudah di himpunkan Allaha Taa’laya mereka itu di dalam negeri Mesir kemudian daripada bercerai mereka itu dengan Yusuf maka segala anak Yaaqub pun duduklah dengan dukacitanya masing-masing di dalam khalwat bersunyi dirinya minta ampun kepada Allaha Taa’laya daripada dosanya mereka itu menceraikan Yusuf daripada bapanya. Maka berkata seorang daripada mereka itu “Apa yang kita dukacitakan ini. Tiadakah dapat bapa kita dan saudara kita Yusuf memohon ampun bagi kita kepada tuhan dan kita pun minta di turunkan Allaha wahaya kepada keduanya bahawasanya telah di ampun tuhan kita segala dosanya kita maka sukacitalah hati kita”. Maka kata Sameon “Benarlah katamu itu hai Yahuda. Marilah kita pergi pada keduanya”.

Hataya maka datanglah mereka itu kepada bapanya mereka itu pada ketika itu Yusuf ada duduk di sisi bapanya. Maka duduklah mereka itu mengadap kepada keduanya maka merendahkan dirinya mereka itu kepada keduanya. Maka kata mereka itu “Hai bapa kami, adalah pekerjaan kami yang dahulu itu tiada pernah di perbuat seorang daripada segala anak anabayaa Allaha seperti perbuatan kami akan dikau dan dengki kami akan saudara kami Yusuf. Maka berdosalah kami kepadamu dan benci kami akan saudara semuanya di anugerahkan Allaha Taa’laya dengan kebajikan dan kami kata kepadamu Yusuf sudah di makan oleh harimau dengan dusta kami kepadamu dan khianat kami akan saudara kami”. Maka sahut Yaaqub “Bahkan seperti katamu itu” lalu ia menangis maka kata Yusuf A’layaha Al Salama “Sekarang apa pula kehendak kamu telah kuampunilah segala dosa kamu”.

Maka sembah mereka itu “Minta ampunlah kamu kedua kepada tuhan kami supaya di ampuni oleh tuhan kami itu kerana dukacita hati kami akan dikau delapan puluh tahun lamanya tiada dapat tiada di seksa Allaha Taa’laya akan kami yang terlebih daripada segala makhluk”. Maka tiada di sahut Yaaqub kata mereka itu sesuatu pun maka menangislah mereka itu sekelian. Maka kata Yaaqub “Minta ampunlah kamu kepada tuhan kamu. Bahawasanya ia jua tuhan yang amat mengampuni lagi amat mengasihani”. Maka kata mereka itu “Kehendak kami hingga di turunkan Allaha Taa’laya wahaya kepada kamu kedua bahawasanya telah di ampun Allaha Taa’laya segala dosanya kami itu” maka kata Yusuf A’layaha Al Salama “Hai bapaku, baiklah bapa minta doa kepada Allaha Taa’laya mudah-mudahan turun wahaya kepadanya”.

Hataya maka Yaaqub pun minta doa kepada Allaha Taa’laya serta berhadap kepada pihak kiblat dan Yusuf berdiri di belakang bapanya mereka itu sekelian berdiri di belakang Yusuf. Berapa lamanya berdiri hingga datang kepada tiga saat dengan tangis mereka itu dan di rendahkan mereka itu dirinya kepada Allaha Taa’laya. Maka tiada di turunkan Allaha Taa’laya wahaya kepada Yaaqub A’layaha Al Salama maka dukacitalah mereka itu sekelian dan Yaaqub serta Yusuf pun dukacita serta mereka itu. Masing-masing duduk di dalam khalwat menangis dan berbuat taat akan Allaha Taa’laya kepada siang hari puasa dan pada malam berdiri sembahyang dan dengan beberapa tangis mereka itu serta minta ampun kepada Allaha Taa’laya.

Kata Anasa abana Maalaka radhoya Allaha a’naha sabda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama adalah lama mereka itu hingga datang kepada dua puluh tahun kemudian daripada dua puluh tahun maka di turunkan Allaha wahaya kepada keduanya datang Jibril A’layaha Al Salama kepadanya katanya “Ya nabi Allaha, salam Allaha atas kamu kedua. Hai nabi Allaha, telah di ampuni Allaha Taa’laya dosa mereka itu dan adalah mereka itu daripada pangkat segala anabayaa Allaha”. Setelah itu di ceritakanlah kepada segala anak seperti firman Allaha Taa’laya itu maka sujudlah mereka itu sekelian kepada tuhan dan sukacitalah mereka itu selama-lamanya. Kata Qotaadaha abana A’mara radhoya Allaha a’nahamaa tatkala sudah sujud saudara Yusuf kepadanya dan berkata Yusuf “Hai bapaku, inilah takbir mimpiku yang dahulu itu telah benarlah seperti mimpiku itu”.

Hataya maka berkata Zulaikha kepada Yusuf “Ya nabi Allaha, adalah maksudku hendak berbuat suatu rumah hampir kepada rumahku ini akan tempat nabi Allaha Yaaqub supaya diam ia di dalamnya”. Maka sahut Yusuf “Perbuatlah olehmu akan dia tetapi adalah nabi Allaha itu tiada ia mahu duduk di dalam perhiasan kita dan tiada ia mahu di bubuh tirai dan langit-langit yang keemasan dan hamparan di baja berpakaikan emas dan tudung hidangan yang bersujikan air emas. Hanya jikalau engkau menghendaki yang demikian itu berbuatlah olehmu akan dia seperti rumahnya di dalam negeri Kanaa’ana”. Maka kata Zulaikha “Maka demikian perikan olehmu sebagaimana perbuatan rumahnya di dalam negeri Kanaa’ana itu” maka di perikan oleh Yusuf akan dia. Hataya maka di suruh Zulaikha orang berbuat rumah akan tempat nabi Allaha Yaaqub sekelian pegawainya daripada buluh dan tiangnya pun buluh jua.


Setelah sudah rumah itu maka di suruhnya pula perbuat sebuah mihrab tempat berbuat ibadat Allaha Taa’laya. Kemudian dari itu maka di bawa Zulaikha nabi Allaha Yaaqub pada rumah yang di perbuatnya itu dan adalah perhiasan rumah itu sekeliannya daripada kain putih jua. Setelah di lihat nabi Allaha Yaaqub perbuatan itu seperti rumahnya di dalam negeri Kanaa’ana maka iapun amat hairan katanya “Tiada lain akan tukang rumah ini melainkan Yusuf jua” maka diamlah nabi Allaha Yaaqub A’layaha Al Salama. 

No comments:

Post a Comment