Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, July 19, 2012

Keluar Al Masayaha Al Dajal & Turun Nabi Allaha A'yasaya


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan Dajaala (Dajal). Ketahui olehmu bahawasanya mereka itu bersalah-salahan pada tempat keluar Dajal itu. Maka telah berkata suatu kaum keluar ia daripada pihak masyrik daripada bumi Khurasan dan berkata satu tuhfat keluar ia daripada pihak yahudi negeri Asfahan dan berkata satu kaum keluar ia daripada bumi Kufah dan bersalah-salahan pada orang yang mengikutnya maka kaul yahudi dan segala perempuan yang berzina dan segala anak-anak mereka itu ertinya segala anak zina maka kaul yang kebanyakan mengikutnya yahudi. Telah berkata arif Al Shaa’raanaya di riwayatkan bahawa seorang laki-laki datang ia akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka sembah ia “Ya rasul Allaha, khabarkan olehmu akan daku daripada Dajal. Adakah daripada anak Adam ia atau daripada anak Iblis” maka sabdanya “Ia daripada anak Adam dan ibunya daripada Iblis dan ia daripada agama kamu”. Hai segala jemaah yahudi dan inilah memberi faedah ia akan bahawa orang bertanya itu yahudi.

Dan telah berkata Al Arif pula telah berkata setengah a’lama bahawa Dajal itu tiada beranak dan lagi di peranakkan dia pada akhir zaman. Telah berkata Al Qurtubi rahamata Allaha Taa’laya pula yang pertama itu yang sahnya iaitu Dajal itu sudah di peranak orang akan dia yakni wujud daripada zaman nabi A’layaha Al Solaata Wa Salama dan telah berkata Al Arif pula dan sungguhnya bersalahan segala manusia daripada pekerjaannya Dajal akan sebagai ikhtilaf yang amat banyak kerana barang yang jatuh atas dua tangannya daripada segala perkara yang mencarikkan adat yang bernafi hal kedaifan serta bahawasanya ia sangat mendusta. Telah berkata setengah a’lama dan yang di sisiku bahawasanya fitnah yang mencuba oleh Allaha dengan dia akan segala hambanya yang mukmin maka di binasakan Allaha akan orang yang binasa ia daripada nyata-nyata dan mehidup ia akan orang yang hidup daripada nyata-nyata sungguhnya di cuba oleh Allaha akan kaum Musa pada zamannya dengan anak lembu maka boleh fitnah dengan dia oleh segala kaumnya maka binasalah mereka itu dan lepas oleh orang yang di tunjuk akan dia oleh Allaha dan memelihara ia akan dia daripada mereka itu. Inilah sekeliannya di binakan atas kaul yang sah daripada wujudnya di dalam zaman hidup nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama tiada bahawasanya lagi akan beranak pada akhir zaman.

Telah berkata Wahaba bermula alamat keluarnya itu bahawa bertiup angin yang sangat keras seperti barang yang bertiup ia pada hari A’ad dan alamat yang demikian itu meninggal oleh manusia itu berbuat kebajikan dan meninggal mereka itu akan menyuruh dengan maaruf dan meninggalkan menegah daripada mungkar dan menumpah darah, menghalalkan zina dan meminum arak dan masygul segala laki-laki bermain liwat dengan laki-laki seperti berbuat liwat. Maka pada ketika demikian itulah keluar Dajal atas hamar yang buta mata lagi keji muka, panjang hidungnya lagi terpotong ekornya tengkok belakangnya keluar daripada Dajal itu segala ular dan kala sertanya sekelian alat senjata dan memanjang ia akan tangannya mencapai ia akan awan dan mengharung ia akan laut daripada panjangnya dan tiada mengikut akan dia daripada segala binatang melainkan hamar dan kebanyakan tenteranya itu segala anak zina dan ahli Al A’dhoba dan orang yang celaka dan tukang sihir.

Dan adapun segala orang yang mukmin maka jadi mereka itu di dalam kedukaan dan kepicikan dan kerunsingan kerana meninggal mereka itu masjid dan diam mereka itu di dalam rumah mereka itu daripada kerana kafir ini. Bermula matahari itu naik di dalam demikan hari itu atas beberapa warna yang bersalahan sekali merah dan sekali putih dan sekali hitam dan sekali kuning dan bumi itu bergerak dan segala muslimun sabra mereka itu hingga mendengar mereka itu dengan datang Mahdi maka suka mereka itu dengan datangnya. Dan tersebut di dalam risalat Al Sheikh Shobaana di dalam Masanada Ahamada daripada hadis jabar keluar Dajal di dalam masa ringan daripada agama dan membelakangkan daripada ilmu empat puluh malam meratakan pada segala bumi.

Bermula sehari daripadanya seperti setahun dan hari yang kedua daripadanya seperti sebulan dan hari yang ketiga daripadanya seperti satu jumaat dan bermula segala harinya itu seperti kamu inilah dan baginya hamar yang mengendera ia akan dia. Bermula barang yang antara dua telinga itu empat puluh hasta maka berkata ia bagi segala manusia “Aku tuhan kamu” dan padahal tuhan kamu itu tiada buta tersurat antara dua matanya itu kafir, membaca akan dia oleh tiap-tiap mukmin yang menyurat dan yang tiada menyurat datang ia akan tiap-tiap air dan segala jalan melainkan Madinah dan Makah telah menegah akan keduanya oleh Allaha Taa’laya atasnya dan telah berdiri segala malaikat dengan pintu keduanya dan serta beberapa bukit daripada roti.

Bermula segala manusia itu di dalam kelaparan melainkan orang yang mengikut ia akan dia dan sertanya dua sungai, sabdanya “Aku yang terlebih mengetahui dengan keduanya itu daripada Dajal itu” satu sungai di katakan syurga dan satu sungai di katakan neraka maka barang siapa masuk ia akan dia yang di namakan ia akan dia akan syurga itu maka iaitu di dalam neraka kepada hari akhirat dan barang siapa yang memasuk ia akan dia yang di namakan ia akan dia akan neraka itu maka iaitu di dalam syurga pada hari akhirat. Bersabda ia dan bangkitlah sertanya beberapa syaitan yang berani-berani dan sertanya fitnah yang amat besar yang menyuruh ia akan langit itu hujan maka hujan ia pada barang yang melihat oleh manusia dan membunuh ia akan nyawa dan menghidup ia akan dia maka berkata ia “Adakah berbuat seumpama ini melainkan tuhan” maka lagi segala manusia kepada bukit Al Dakhoana dengan dengan negeri Sham, di hadir ia akan mereka itu bersangatan kena hadir mereka itu.

Dan tersebut di dalam riwayat bahawa Dajal itu keluar ia daripada negeri Ashobahaana dan sertanya sembilan puluh ribu daripada yahudi dan ialah yang terlebih sangat fitnah atas segala manusia namanya Masayaha dengan Ha yang tiada bertitik kerana bahawasanya merata akan ia akan muka bumi di dalam empat puluh hari dan di namakan pula dengan Masayakho dengan Kho yang bertitik kerana bahawasanya hilang salah suatu daripada dua matanya dan tiada tetap butanya maka terkadang pada mata kanan dan terkadang pada mata kiri dan baginya beberapa bukit daripada biji-bijian makan hingga kenyang dan sertanya rupa syurga dan sertanya rupa neraka maka neraka itu syurga dan syurga itu neraka yakni orang yang masuk neraka Dajal itu masuk syurga akhirat dan orang yang masuk syurga Dajal itu masuk ia neraka akhirat. Menyuruh ia akan bahawa langit itu hujan maka hujan ia dan menyuruh akan bumi itu bahawa tumbuh maka tumbuh ia masak ia akan sekelian bumi melainkan Bayata Al Maqodasa dan Makah dan Madinah dan Jabal Thowara. Keluar baginya oleh seorang laki-laki daripada ahli Madinah maka berkata Dajal itu bagi laki-laki itu “Adakah engkau beriman dengan daku” maka jawab ia “Tiada aku beriman” maka di suruh bunuh ia akan dia. Kemudian maka menghidup ia akan dia dan berkata ia baginya “Adakah engkau beriman akan daku” maka jawab ia “Tiada aku beriman, tiada bertambah aku pada engkau melainkan yakin pada engkau ini dusta” maka mencampak ia akan dia ke dalam api maka jadilah ia atasnya syurga.

Kata Qoyala bahawasanya laki-laki itu ialah Khodhora (Khidir) dan sahihnya bahawasanya lain daripada Khidir dan tiada mengerasi ia atas yang lainnya. Bermula awal hari daripada segala hari itu seperti setahun dan satu hari seperti sebulan dan satu hari seperti sejumaat dan yang tinggal daripada segala hari itu seperti hari kami inilah sembah mereka itu “Ya rasul Allaha, apa kami berbuat pada segala hari yang panjang ini” sabdanya “Kira-kirakan olehmu baginya akan segala waktu itu dengan ijtihad kamu kerana ibadat dan dengan di sandarkan kepada baghowaya”.

Cerita daripada Asamaa banata Yazayada Al Anashoaraya berkata ia “Adalah nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam rumahku pada satu hari maka menyebut ia akan Dajal maka sabda ia “Bahawa dahulu daripadanya itu tiga tahun di tahankan hujan daripada langit, tahun yang pertama di tegahkannhujan daripada lagi itu satu tsalatsa hujan dan bumi itu satu tsalatsa tumbuh-tumbuhannya dan tahun yang kedua di tegahkan langit dua tsalatsa hujannya dan bumi di tegahkan dua tsalatsa tumbuh-tumbuhan dan tahun yang ketiga di tegahkan langit sekali-kali tiada hujan dan bumi tiada tumbuh sekali-kali maka tiada tinggal segala yang mempunyai kuku yang pecah dan tiada yang tinggal segala yang mempunyai kuku yang tiada pecah daripada segala binatang melainkan binasa ia.

Dan bahawasanya setengah daripada sangat fitnah itu bahawa datang A’rabaya maka berkata Dajal itu baginya “Khabarkan olehmu akan daku jika aku hidupkan bagi engkau akan unta engkau, adakah engkau ketahui bahawa aku itu tuhan engkau” maka sahut laki-laki itu “Bahkan” maka di rupakan ia bagi laki-laki itu umpama untanya terlebih elok ia barang yang ada dahulunya nisbah yang susunya dan tambungnya. Dan datang laki-laki yang lain pula sungguhnyalah telah mati saudaranya dan bapanya maka berkata Dajal itu “Khabarkan olehmu akan daku jika aku hidupkan bagi engkau akan bapa engkau dan saudara engkau, adakah tiada engkau ketahui bahawasanya aku itu tuhan engkau” maka berkata ia “Bahkan” maka merupa baginya oleh syaitan umpama saudaranya dan bapanya.

Kemudian keluar nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama kerana hajatnya kemudian kembali ia bermula kaum itu di dalam dukacita daripada barang yang mencerita ia akan mereka itu dengan dia maka bersabda ia “Jika keluar ia dan aku di dalam kamu maka aku mejajahkan akan dia dan jika tiada aku di dalam kamu maka bahawasanya tuhanku itu mengganti ia akan daku atas tiap-tiap orang yang mukmin”. Telah berkata Asamaa “Maka aku kata ya rasul Allaha, bahawa kami itu kami ajaibkan akan sebagai ajaibnya maka tiada kami buat roti akan dia hingga kami lapar betapa dengan orang yang mukmin” maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha WA Salama “Memadai ia akan mereka itu oleh barang yang memadai ia akan ahli langit daripada tasbih dan taqdisnya”.

Dan bersalahan a’lama pada namanya maka telah berkata kaum iaitu Shoafa bana Shoada yang bangsa yahudi di peranakkan dia pada zaman nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan di riwayat bahawasanya namanya A’bada Allaha dan adalah ia bermain-main serta kanak-kanak maka bersabda nabi baginya “Adakah engkau naik saksi bahawa aku ini rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama” maka berkata Dajal “Adakah engkau naik saksi bahawa aku ini rasul Allaha”. Berkata Qoyala bahawasanya yahudi namanya Shoyaada diam ia empat puluh tahun tiada beranak isterinya. Maka kemudian daripada itu maka beranak ia akan Dajal maka sampailah sabda marasalayana pekerjaannya. Maka berjalan nabi A’layaha Al Salama kepadanya dan berselindung ia dengan pelepah tamar dan berhimpun ia daripadanya dan orang yang sertanya daripada segala sahabatnya hingga sampai ia kepadanya.

Maka menyeru akan dia oleh ibunya “Ya Shoafa, ini Mahamada di sisi kepala engkau” maka bersabda baginya oleh rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Adakah engkau beriman dengan daku” maka berkata ia “Tiada engkau rasul yang Amayana” maka bersabda baginya oleh rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sungguhnya aku bilangkan bagi engkau akan pekerjaan” maka berkata Dajal “Al Dakho Al Dakho” yakni asap-asap maka bersabda baginya oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Jauh olehmu dan tiada ketinggian kadar engkau dan maknanya bahawa nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama sungguhnya telahnmenyembunyi ia baginya pada dirinya. Firman Allaha Taa’laya Faarataqoba Yawama Taataya Al Samaa Badakhoana Mabayana ertinya maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit itu dengan asap yang amat nyata kerana dakwanya mengetahui ia akan yang ghaib-ghaib maka tiada mengetahui ia dan hanya berkata ia Al Dakho (asap). 

Bermula yang demikian itu menyemburi baginya daripada syaitan kerana keadaan mereka itu mencampak oleh mereka itu kepadanya akan setengah perkataan tetapi jika engkau kata bahawasa nabi Allaha itu maksum daripada menilik oleh syaitan atas barang yang di dalam rahsianya. Telah menjawab daripada yang demikian itu oleh beberapa syarah hadis dengan bahawa rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama mekhabari akan segala mereka itu yang sertanya daripada sahabat dengan bahawasanya menyembunyi ia pada dirinya baginya akan ayat ini maka faham olehmu syaitan itu daripada sahabat tiada daripada nabi dan mencampak oleh syaitan itu akan dia atas Dajal itu maka tiada faham Dajal itu melainkan katanya Al Dakho yakni asap maka kerana demikian itulah sabda baginya oleh nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama  akan barang yang telah dahulu itu. Maka berkata Sayadana A’mara radhoya Allaha a’naha “Aku bunuh akan dia ya rasul Allaha” maka bersabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Tinggal olehmu akan dia jika ada ia Dajal maka tiada dapat mengerasi oleh engkau atasnya dan jika tiada ia Dajal maka tiadalah kebajikan bagi engkau pada membunuh akan dia”.

Telah berkata alamat Shajaaa’ya dan tersebut di dalam Anakara Maanaya bahawasanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama hanya bersabda jika ada ia Dajal dari kerana bahawasanya pada ketika demikian itu tiada ada ia waadhoha baginya pekerjaan. Dan tersebut di dalam Qosatholaanaya bahawasanya laki-laki ini berkahwin ia dan di peranakkan baginya dan masuk ia akan Makah dan Madinah dan Asalama ia dan mati ia pada hal muslim dengan lathofa ertinya maka ia bukan Dajal yang lagi akan datang akhir zaman.

Kemudian mendoa nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama akan Allaha Taa’laya bahawa di angkatkan ia akan dia daripada negeri Hajaaza maka mengangkatkan ia akan dia kepada satu pulau daripada segala pulau laut hingga sampai waktu keluarnya dan menunjukkan ia bagi demikian itu barang yang riwayat daripada Faathomaha banata Qoyasa berkata ia bahawa Tayamaa Ladaaraya bercerita akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Bahawasanya mengendera ia akan kapal yang berlayar pada laut serta tiga puluh laki-laki daripada ahli Al Sham di dalam perjalanan daripada orang yang terpotong anggota dan jazam maka bermain dengan mereka oleh ombak satu bulan di dalam laut maka mendiami oleh mereka itu kepada jazirah maka masuk mereka itu padanya maka berjumpa akan mereka itu oleh binatang sangat banyak bulunya tiada di kenal mereka itu hadapannya daripada belakangnya sebab banyak bulunya.

Berkata mereka itu “Ajaib engkau, apa engkau ini” maka berkata ia “Aku Jasaasaha” berkata mereka itu “Maka khabarkan olehmu akan kami” maka jawab ia “Tiada aku mekhabarkan akan kamu tetapi pergi oleh kamu akan seorang pada fawanaqo ini. Maka bahawasanya kepadanya melihat akan kamu itu dengan terlebih rindunya”. Berkata mereka itu maka tatkala menyebut oleh binatang itu akan seorang laki-laki itu maka terkejut oleh kami itu daripadanya bahawa ada ia syaitan. Maka berjalan kami hingga masuk kami akan fawanaqo yakni rumah tempat yahudi bertapa maka tiba-tiba di dalamnya itu seorang laki-laki yang amat besar kami lihat akan dia akan seorang makhluk di dalam bersangat terikat di himpunkan dua tangannya kepada tengkoknya barang yang antara dua lututnya hingga kepada dua mata kakinya itu rantai dengan besi.

Kami kata “Ajaib engkau, siapa engkau” berkata orang besar itu “Sungguhnya kuasa kamu atas khabar akan daku maka kata oleh kamu akan daku siapa kamu”. Maka berkata mereka itu “Bermula sekelian kami ini manusia daripada A’rab mengenderai kami akan perahu bahariah maka memain dengan kami oleh ombak satu bulan maka kami masuk pulau ini maka kami berjumpa akan binatang yang banyak bulu maka berkata ia aku Al Jasaasaha sahaja oleh kamj kepada laki-laki yang di dalam fawanaqo ini maka kami berhadap kepada engkau padahal bersegera” maka berkata orang besar itu “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada pohon kurma yang bernama Shanaana itu adakah berbuah ia” kami kata “Bahkan”. Berkata ia “Ketahui oleh kamu bahawasanya lagi akan hampir bahawa tiada berbuah ia”. 

Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada negeri Bahayarata Thobarayaha adakah padanya air” kami kata “Ia amat banyak airnya”. Berkata ia “Ketahui oleh kamu bahawa airnya itu hampir bahawa hilang ia”. Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada mata air Zaa’raayata yakni nama bagi tempat yang sedikit tumbuh-tumbuhan. Adakah pada mata air itu airnya dan adakah yang bertanam-tanam zaraa’ oleh ahlinya dengan air a’yana itu” kami kata “Bahkan, ia banyak air dan ahlinya berzaraa’ mereka itu daripada airnya”. Berkata ia “Khabarkan oleh kamu akan daku daripada nabi yang Amayana apa yang berbuat ia”. Kami kata “Sungguhnya keluar ia daripada Makah dan berhenti ia di Madinah” berkata ia “Berperang akan dia oleh kaum A’rab” kami kata “Bahkan”. Berkata ia “Betapa ia berbuat dengan mereka itu” maka kami khabar akan akan dia “Bahawasanya hanya sungguhnya telah zahir ia atas orang yang mengiringi ia akan dia daripada A’rab maka taat mereka itu akan dia” dan “Bahawa aku mengkhabarkan kamu daripada diriku ini bahawa aku inilah Al Masayaha Al Dajaala. Hampir-hampir bahawa di izinkan bagiku pada keluar maka aku keluar dan aku meratakan pada segala bumi maka tiada aku tinggal akan satu qoriah melainkan aku binasakan dia di dalam empat puluh malam melainkan Makah dan Madinah” maka bermula keduanya itu di tegahkan keduanya atasku Anatahaya”

Shadan adalah segala Asalama itu sangatlah susah di dalam kesakitan daripada bahaya Dajal dengan kesakiran yang amat sangat lalu keluarlah mereka itu daripada negerinya masing-masing bersegera kepada pihak negeri berdahulu-dahuluan pergi kepada Bayara Al Maqodasa mendapatkan Imam Mahdi maka Imam Mahdi pun keluarlah mendatang akan Dajal dan memayung akan dia awan memayung akan rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama lalu berperanglah ia dengan Dajal akan sebagai perang yang amat sangat hingga terbunuh daripada askar Dajal itu lebih daripada tiga puluh ribu maka di titahkan Allaha angin bertiup maka matilah daripada askar Dajal empat puluh ribu. Setelah itu maka di bunuh oleh Imam Mahdi dengan askarnya akan askar Dajal kira-kira lebih seratus ribu maka Imam Mahdi pun berseru-seru karanya “Binasa kamu, jangan kamu ikut akan yang buta matanya sebelah itu, ialah Dajal yang sesat”. Maka jawab segala askar Dajal itu “Tiada kami beriman akan dia hanya sungguhnya kami berkehendak akan diri kami jua kerana makanan jua” maka menasahkan Allaha Taa’laya akan rupa mereka itu dengan rupa babi.

Kata empunya cerita maka pecahlah perang Imam Mahdi dan askarnya lalu ia masuk ke dalam kota Bayata Al Maqodasa serta dengan askarnya ke dalam kota Bayata Al Maqodasa serta di tutup pintu kota itu. Maka Dajal pun datanglah melingkungi kota itu. Maka kesakitanlah segala Asalama serta minta doa mereka itu kepada Allaha Taa’laya dengan  takdir Allaha Taa’laya, tiba-tiba kedengaran suatu suara daripada langit demikian bunyinya “Hai segala Asalama, datanglah kepadamu penolong daripada pihak kami”.

Fasal pada menyatakan turun nabi A’yasaya anak Mariam A’layaha Al Salama dan pada satu riwayat menyuruh oleh Allaha Taa’laya akan Jibril A’layaha Al Salama bahawa turun ia dengan A’yasaya anak Mariam A’layaha Al Salama kepada bumi dan ia pada hari itu di dalam langit yang kedua. Maka datanglah oleh Jibril kepadanya san berkata ia “Ya Rawaha Allaha dan kalimat Allaha, bermula tuhan engkau kirim salam akan dikau dan menyuruh ia akan dikau dengan turun kepada bumi”. Maka turun ia dan sertanya tujuh puluh ribu daripada malaikat dan atas kepalanya serban yang hijau dan kata setengah kaul hitam dan ia menyangkutkan dengan pedang lagi mengendera ia atas kuda daripada syurga dan dengan tangannya lembing. Maka apabila turun ia kepada bumi menyerulah yang menyeru daripada langit “Telah datanglah akan kamu sinar dan telah hilang bathil”.

Maka awal-awal orang yang dengar dengan demikian itu Mahdi dan banyaklah aman pada zaman A’yasaya itu hingga bermain kanak-kanak dengan ular dan segala binatang yang bisa maka tiada memberi mudharat ia akan dia. Dan bermain harimau serta kambing dan di bukakan perbendaharaan bumi dan banyak kemurahan dan kelapangan dan jualkan seekor lembu dengan seratus dinar kerana banyak perhumaan dan kuda dengan satu dinar kerana sedikit berperangnya. Dan kalau masaara peroleh perempuan daripada Madinah kepada Kufah dan daripada Mesir kepada Sawayasa tiada membawa ia akan bekal sertanya kerana banyak barang suatu yang tumbuh oleh bumi daripada kebajikan dan berkat dan satu tangkai a’nab itu memadai sepuluh orang makan.

Maka tatkala sampailah A’yasaya itu ke masjid Bayata Al Maqodasa lalu di sandarkan lembingnya pada penjuru masjid. Maka di lihat oleh Mahdi akan nabi Allaha A’yasaya maka di ilhamkan Allaha Taa’laya ke dalam hatinya bahawa inilah nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Tatkala itu Imam Mahdi hendak sembahyang subuh serta berjemaah maka ia pun undur lalu hendak di jadikan imam sembahyang itu nabi Allaha A’yasaya maka nabi A’yasaya pun tiada mau jadi imam maka Mahdi jadi imam. Maka tatkala sudah sembahyang maka lalu di hantar oleh nabi A’yasaya akan tangannya atas belikat Imam Mahdi itu serta kata nabi Allaha A’yasaya akan dia “Hai Imam Mahdi, berpaling engkau kepada aku”. Maka Imam Mahdi pun berpaling berhadaplah kepada nabi A’yasaya maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bukakan olehmu pintu kota negeri ini” dan adalah tatkala itu serta Dajal tujuh puluh ribu yahudi maka pintu kota pun di bukakan oranglah.

Maka berjalanlah A’yasaya A’layaha Al Salama kepada Dajal itu maka tatkala di lihat akan dia oleh Dajal itu, gementarlah ia seperti barang yang gementar mayang kurma pada angin yang sangat kuat. Maka datang akan dia oleh A’yasaya A’layaha Al Salama dan dengan tangannya lembing maka apabila melihat akan lembing itu oleh Dajal hancurlah ia seperti hancur timah di atas api. Maka berkata baginya oleh nabi A’yasaya A’layaha Al Salama “Adakah tiada engkau bahawa engkau berbuat pada hari ini suatu amal yang jahat maka tolak olehmu daripada diri engkau akan bunuh ini”. Kemudian menikam oleh nabi A’yasaya itu akan dia dengan lembing maka lalu rebah padahal mati.

Kemudian menghantar oleh Mahdi dan segala sahabatnya akan padang segala sahabat Dajal itu. Maka membunuh oleh mereka itu akan sekelian sahabat Dajal itu maka segala askar Dajal pun pecahlah lalu lari bersembunyi di balik batu dan rongga kayu. Maka dengan takdir Allaha Taa’laya segala batu dan pohon kayu pun berseru-seru katanya “Hai segala muslimin, marilah kamu bunuh akan yahudi ia bersembunyi pada aku ini” maka di bunuh Asalamalah  akan sekelian mereka itu.

Dan telah datang daripada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bahawasanya bersabda bahawa A’yasaya berhenti pada kami tiada ia jadi khalifahku atas kamu maka barang siapa mendapat ia akan dia maka sampaikanlah akan dia akan salamku. Maka bahawasanya membunuh ia akan babi dan memecah ia akan salib nasrani dan naik haji ia di dalam tujuh puluh ribu manusia di dalam mereka itu Ashohaaba Al Kahafa maka bahawasanya mereka itu haji mereka itu. Dan telah jadi ijmak atas bahawa A’yasaya A’layaha Al Salama itu mengikut bagi syariat ini yakni syariat nabi kita tiada ia dengan mempunyai syariat sendiri yang astaqolal pada ketika turunnya dari kerana bahawa A’yasaya A’layaha Al Salama tiada mengurang ia daripada martabat ijtihad mutlak dan tempat mengambil dalil ia akan segala hukum itu daripada Qoraana dan sunat. Dan setengah daripada Atsaara bahawasanya nabi A’yasaya itu berkahwin ia dan beranak baginya supaya tahqiq mengikut nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Bermula manusia pada zamannya di dalam aman dan kemurahan. Riwayat Masalama bahawasanya di kata orang bagi bumi tumbuh olehmu akan buah kayu engkau maka awalaya aku dan memakan oleh laki-laki yang kuat daripada buah delima dan bernaung mereka itu dengan kulitnya dan memberi berkat oleh Allaha Taa’laya pada laban hingga bahawa satu unta di perah memadai ia akan beberapa jemaah yang banyak daripada manusia. Dan jatuh aman di dalam zamannya hingga bersama-sama cari makan harimau sdrta unta dan harimau serta lembu dan harimau akar serta kambing dan bermain kanak-kanak dengan ular dan tiada mengena bahaya oleh salah seorang daripada mereka itu. Dan terserah segala pekerjaan daripada Mahdi dan adalah Mahdi serta Ashohaaba Al Kahafa itu yang bermula mereka itu daripada mengikut Mahdi itu daripada jumlah mengikut akan A’yasaya.

Dan sembahyang nabi A’yasaya di belakang Mahdi akan sebagai sembahyang subuh dan yang demikian itu tiada memberi cedera pada martabat tubuhnya. Dan menyerulah Mahdi bagi nabi A’yasaya akan segala pekerjaan dan membunuh ia akan Dajal dan mati Mahdi di dalam negeri Bayata Al Maqodasa dan beratur segala pekerjaan sekeliannya bagi A’yasaya. Dan diam ia di dalam bumi kemudian daripada turunnya empat puluh tahun. Kemudian mati ia dan di sembahyang atasnya oleh segala muslimun dan hikmat pada turunnya nabi A’yasaya tiada lainnya daripada segala anabayaa iaitu kerana hendak menolak atas yahudi pada sangka mereka itu telah membunuh oleh mereka itu akan dia maka menyata oleh Allaha akan dusta mereka itu. Wa Allaha Aa’lama.

Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha       

No comments:

Post a Comment