Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Thursday, December 5, 2013

Maharaja Rawana Memohon Berkat Nabi Adam (Hikayat Ramayana)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Bahawa inilah surat nama Seri Rama. Barang siapa membaca dia maka bolehlah mendengarkan dia daripada permulaan datang kepada kesudahannya. Maka pada tatkala zamannya di nagarahi oleh Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya tiadalah raja-raja yang di ada berani melalui titah dan kehendaknya segala raja-raja yang di dalam dunia ini pada zaman itu demikianlah adanya.

Di ceritakan orang empunya cerita maka adalah sebuah negeri Indera Pura Ankara namanya dan nama rajanya Barahama Raja. Adapun warna tubuhnya seperti api bernyala-nyala kerana asalnya itu daripada api dan barang raja di dalam dunia ini sekeliannya takluk kepadanya tiadalah melalui titah perintahnya kesemuanya di dalam hukumnya memberi ufti kepadanya segala segala negeri takut akan dia. Adapun Barahama Raja itu isterinya bernama tuan puteri Birama Dewi adapun anaknya bertujuh orang laki-laki.

Anaknya yang tuha bernama Badanda dan yang kedua bernama Catera Baha yang ketiga bernama Jama Menteri, yang empat itu bernama Barala kelima bernama Kamadakata keenam Rana ketujuh Menteri Sekari. Ketujuhnya anak raja itu terlalu amat gagah beraninya serta dengan saktinya tiada lagi berlawan pada zaman itu di negeri Indera Pura Ankara. Adapun Barahama Raja itu sedia kala ia makan minum bersukaan dengan segala raja-raja menteri dan hulubalang bentara melakukan kesukaannya dengan segala bala tenteranya.

Maka sekali persetua Barahama Raja duduk semayam di hadap segala raja-raja menteri hulubalang anakanda baginda pun bersama-sama mengadap kebesarannya maka tatkala itu kedengaranlah bunyinya orang memetika dandai di luar pintu istana. Setelah di dengar oleh Barahama Raja bunyinya dandai itu maka di suruhnya lihat kepada bentaranya maka bentara itupun keluarlah maka di lihat ada seorang biduanda tua memetik dandai. Maka di tanya oleh bentara katanya “Hai orang tua siapa tuan hamba ini. Daripada mana hendak ke mana tuan hamba ini” maka kata biduanda itu “Hamba ini seorang biduanda miskin dan lagi orang tua pergi mencari makan segenap negeri orang. Datang hamba ini dari negeri Birama Haspiru rajanya bernama Maharaja Dati Kuca segala rakyatnya raksaksa hulubalangnya pun raksaksa juga”.

Apabila bentara itu mendengar katanya biduanda itu maka bentara itupun kembali mengadap rajanya. Setelah sampai ke hadapan baginda maka di persembahkannyalah seperti katanya biduanda itu baginda itupun diamlah. Setelah itu baginda pun bertitah “Hai bentara suruhlah biduanda itu masuk ke dalam pagar istanaku”. Maka bentara itupun pergilah kepada biduanda seraya katanya “Hai tuan hamba di panggil baginda masuk ke dalam istana” maka biduanda pergi di bawa oleh bentara. Telah sampai ke hadapan baginda demi terpandang kepada muka baginda itu biduanda pun menyembah menundukkan kepalanya ke tanah. Maka titah Barahama Raja “Hai biduanda marilah engkau duduk dekat aku di sini aku hendak mendengar dandaimu itu”.

Maka biduanda itupun menyembah lalulah ia duduk dekat dengan baginda maka di petiknyalah dandainya itu maka Barahama Raja pun hairanlah mendengar bunyi dandai itu serta dengan suaranya amat merdu. Maka Barahama Raja pun bertanya akan kelakuan kebesaran Maharaja Dati Kuca itu dengan rupanya dan elok negerinya yang bernama Birama Haspiru maka berdatang sembah biduanda itu “Ya tuanku shah alam adapun negeri Birama Haspiru itu terlalu amat eloknya tiada dapat patik sifatkan ke bawah duli tuanku”. Maka oleh Barahama Raja maka iapun terlalulah hairan ia mendengar akan eloknya negeri Birama Haspiru itu maka Barahama Raja pun bertitah seraya katanya “Hai segala kamu ada lagi rupanya raja-raja yang tiada takluk kepadaku. Mengapa maka tiada kamu sekelian persembahkan kepada aku”. Maka sembah perdana menteri “Ya tuanku shah alam selama patik hidup di dalam dunia ini tiadalah patik mendengar nama negeri Birama Haspiru itu nama rajanya Dati Kuca patik pun inilah baharu mendengar”.

Maka biduanda itupun berdatang sembah kepada Barahama Raja sembahnya “Ya tuanku shah alam sungguhnyalah kata menteri itu kerana negeri itu tiada di ketahui orang lagi di lindungkan oleh dewata betapa sedang kerana sekali persetua patik akan seorang biduanda murid patik orang Dimah. Pada suatu tempat sungai di dalam rimba belantara terlalulah amat eloknya dan daripada berahinya hati patik akan sungai itu maka patik pun duduklah di situ patik pun seorang biduanda patik lihat tiada ada orang. Maka diamlah patik di sana duduk memetik dandai maka datanglah seorang raksaksa duduk ia dekat patik serta katanya “Hai orang tuha terlalulah indahnya bunyi engkau petik itu suaramu pun terlalu merdunya aku dengar. Maka marilah engkau aku bawa kepada raja aku supaya engkau beroleh nagarahi serta kain dan baju”. Maka fikirlah di dalam hati patik tiada aku pergi di makannya ku pergi pun di makannya juga daripada takutnya patik turutkan barang katanya.

Maka di bawanyalah patik berjalan menuju matahari hidup delapan bulan lamanya patik di jalan beberapa melalui padang rimba belantara maka patik pun sampailah ke negeri Birama Haspiru itu maka patik lihat pintu kotanya dan pintu istananya daripada emas sepuluh mutu. Telah itu maka patik pun di bawalah masuk ke dalam negeri itu maka patik lihat rupanya Maharaja Dati Kuca itu terlalulah amat besar tahta kerajaan rupanya terlalu hebat serta dengan gagah perkasanya patik pun dahsyat melihat sikap baginda itu. Setelah beberapa puluh hari patik di dalam negerinya itu maka patik pun bermohonlah hendak kembali maka patik pun di nagarahi pakaian yang indah-indah beberapa emas dan perak. Telah maka patik pun di suruhnya hantar akan kembali delapan bulan lamanya patik berjalan kepada sungai tempatnya patik bertemu dengan raksaksa itu”.

Maka titah Barahama Raja pada biduanda “Adakah engkau ingatkan jalan itu” maka sembah biduanda itu “Betapalah patik tiada ingat kerana baharu tiga hari ini patik datang”. Maka Barahama Raja pun bertitah kepada anakanda baginda sekeliannya menteri dan hulubalang betara sida-sida “Dapat engkau pergi mengambil negeri Birama Haspiru itu” maka berdatang sembah anaknya yang bernama Catera Baha sembahnya “Ya tuanku jikalau dengan daulat shah alam patiklah pergi mengambil negeri Birama Haspiru itu”.
Maka Barahama Raja pun bertitah kepada anakada baginda dan menteri hulubalang “Kita himpunkanlah segala tentera yang tiada terpemanai banyaknya itu akan menyerang negeri Birama Haspiru itu”. Setelah sudah berkampung segala rakyat yang tiada terpemanai itu akan mengiringkan Catera Baha dan beberapa laksa gajah dan beberapa laksa kuda telah berkampung segala kelengkapan itu akan pergi menyerang negeri Birama Haspiru itu. Maka di perjamunya makan dan minum tiga hari tiga malam dengan segala bunyi-bunyian serta dengan tempik dan soraknya.

Setelah itu Catera Baha pun di nagarahi oleh baginda pakaian yang indah serba yang keemasan Catera Baha pun memakailah dengan selengkapnya pakaian. Maka berjalanlah Maharaja Catera Baha dengan segala bala tenteranya yang tiada terpemanai banyaknya maka biduanda yang bermana Mahatadi itu pun menjadi penyulu jalan maka beberapa melalui gunung dan padang tasik pulau dan beberapa pulau melalui rimba belantara. Telah datanglah kepada delapan bulan lamanya berjalan itu maka sampailah ke negeri Birama Haspiru itu maka di wartakan oranglah kepada Maharaja Dati Kuca maka menteri pun berdatang sembah “Ya tuanku shah alam khabarnya Barahama Raja itu menitahkan anaknya yang bernama Catera Baha datang hendak menaklukkan negeri shah alam membawa rakyat yang tiada terpemanai”.

Telah Maharaja Dati Kuca mendengar sembah menteri itu maka titah baginda “Kampungkanlah segala rakyat kita yang tiada terpemanai banyaknya itu” maka Maharaja Dati Kuca itupun memakailah ia dengan selengkapnya pakaian yang indah-indah. Maka terkenalah mahkota yang bertatahkan ratna mutu manikam yang berumbaikan mutiara terlalulah sikapnya sekelian yang memandang pun terlalulah hairan melihat mahkota baginda terlalulah gagah beraninya lalu naik ke atas gajah putih berpayung iram-iram kuning lengkap dengan senjatanya. Maka keluarlah dari dalam kotanya lalu berjalan ke tengah medan peperangan maka berhadapanlah dengan Catera Baha.

Maka segala menteri hulubalang dan rakyat Catera Baha melihat muka Maharaja Dati Kuca itu dahsyat semuanya tiadalah berketahuan lagi ramainya. Maka kata Saradala dan Kamadakata “Hai saudaraku kedua engkau menunggu negeri ini aku hendak menyerang negeri Birama Haspiru” maka berdatang sembah Saradala dan Kamadakata itu “Ya tuanku shah alam pada bicara patik jika ada lagi patik kedua bersaudara ini patik persembahkanlah nyawa patik ke bawah duli shah alam. Shahdan maka janganlah yang di pertuan berangkat sendiri jika lagi ada ampun dan di kurnia duli shah alam duduklah tuanku di dalam negeri ini adapun yang nyawa patik kedua sudah patik persembahkanlah ke bawah cerapak seri maka Maharaja Sigasari”.

Telah mendengar sembah saudaranya kedua yang ada itu maka baginda itupun menitahkan segala rakyat berlengkaplah dengan segala senjatanya menyuruh utusan kepada anak Badadala dua orang yang seorang Sura Akrama dan seorang Sahada Perdana Warna. Adapun Sura Akrama itu jadi raja di negeri Istan Pura dan Sahada Perdana Warana itu bertapa di gunung Andi Puspa Anam dan menyuruh kepada anak Catera Baha dua orang laki-laki seorang namanya Bayu Sinam dan seorang namanya Kambah Kirana ada pada gunung Palaburan Gangsa dan anak Purana Cira Anika jadi raja di negeri Indra Pusat dan Barantaka jadi raja di negeri Saraduwangsa. Setelah di dengar oleh segala utusan itu maka iapun menyembah bermohon lalulah ia berjalan pergi kepada tempatnya negeri lima buah itu.

Hataya maka tiada berapa antaranya setelah sampailah masing-masing persembahkan surat kepada anak raja-raja itu. Setelah sudah di baca nya maka anak raja-raja itupun bertitahlah kepada bentaranya seraya katanya “Hai bentaraku kerahkanlah segala menteri hulubalang rakyat sekelian berlengkap alat senjata”. Setelah sudah di persembahkan oranglah masing-masing dengan tuannya gajah dan kuda itu.

Setelah sudah maka lalulah ia keluar berjalan sekeliannya itu yang diri kuning caranya kuning orang negeri caranya negeri masing-masing dengan ambilnya menuju negeri Indera Pura Ankara dengan segala kelengkapannya. Setelah sampai sekeliannya naiklah duduk menyembah Maharaja Sigasari seraya di tegur oleh baginda “Datang anakku dan saudaraku sekelian maka santaplah sirih adinda dan anakanda” maka bertitah Maharaja Sigasari kepada saudaranya Saradala dan Kamadakata “Hai saudaraku adapun sekarang rakyat kita sebahagi tinggal dan menteri empat pergi dan dua orang tinggal. Adapun hulubalang kita empat orang pergi mengiringkan saudaraku”.

Setelah sudah lengkap maka Saradala dan Kamadakata dan anak saudaranya dan segala raja-raja dan menteri hulubalang dengan rakyat yang tiada terpemanai banyaknya tujuh puluh laksa gajah yang berbaju besi dan tujuh puluh laksa kuda peperangan. Maka segala bunyi-bunyian itupun di palu oranglah maka Saradala dan Kamadakata dan segala anak raja-raja dan menteri dan hulubalang rakyat mengiringkan Saradala dan Kamadakata itupun berdirilah bersaf-saf mengadap Maharaja Sigasari. Maka baginda pun memberi nagarahkan persalin akan saudaranya dan anakanda baginda dan segala raja-raja dan menteri hulubalang rakyat sekeliannya lalulah bermohon berjalan keluar kota langsung ke padang. Berbunyilah segala bunyi-bunyian gendang serunai terlalulah azmat dengan tempik dan soraknya seperti langit akan runtuh bunyinya menuju jalan ke negeri Birama daripada suatu perhentian datang kepada suatu perhentian dan daripada suatu pengkalan datang kepada suatu pengkalan.

Telah sampai kepada enam bulan berjalan maka terdengarlah kepada Maharaja Balqis di persembahkan oranglah “Ya tuanku bahawa raja Sigasari menyuruhkan saudaranya dua orang bernama Saradala dan Kamadakata beratus segala raja-raja menteri dan berapa laksa hulubalang yang pahlawan dan perkasa tiada berlawan berpuluh laksa gajah dan kuda beribu laksa rakyat yang tiada terpemanai datang menyerang negeri tuanku. Adapun sekarang sudahlah sampailah kepada enam bulan perjalanan”.                        

Setelah Maharaja Balqis mendengar sembah orang itu maka Maharaja Balqis pun menyuruh memanggil saudaranya yang bernama Raksasa Kentala dan anaknya yang bernama Dapas Serikayu dan menterinya empat orang seorang bernama Patih Perba dan seorang bernama Patih Sangpura dan seorang namanya Patih Bukus dan seorang namanya Patih Saksa dan seorang hulubalang empat orang dan yang seorang namanya Sang Jama dan seorang namanya Jamil Mala dan seorang namanya Januja dan Matakata.

Telah datanglah sekelian mereka itu maka titah Maharaja Balqis “Hai saudaraku dan anakku sekelian adapun Maharaja Sigasari itu datang membawa rakyat segala raja-raja menteri hulubalang dan rakyat yang tiada terpemanai banyaknya mendatangi negeri kita. Sekarang apa bicara kita akan musuh itu”. Maka sembah saudaranya yang bernama Raksasa Kentala itu “Ya tuanku shah alam apatah yang kita takutkan orang Indera Pura Ankara itu kerana patik-patik sekelian ini sudah persembah nyawa ke bawah duli yang maha mulia akan jadi tolak mara bahaya negeri Birama Haspiru”.

Kata Maharaja Balqis “Hai Sang Jama kerana engkau hulubalangku yang besar lagi aku harap akan sekarang apalah bicara saudaraku sekelian akan rakyat yang datang itu”. Maka sembah Sang Jama “Ya tuanku ada sebuah gunung di tengah padang itu sekira-kira adalah sebulan perjalanan dari negeri kita ini. Gunung itu orang pergi datang dari sana sini pada fikiran patik pada gunung itulah tempat orang kita melawan. Jikalau boleh tuanku pohonkan rakyat barang delapan laksa supaya boleh patik  raja berdakap ke awah duli yang di pertuanku dan hentikan segala bala tentera yang datang itu kerana orang Indera Pura Ankara musuh akan tuanku. Sebermula sepeninggalan patik berjalan itu shah alam pergilah baik-baik akan kota negeri kita itu baik-baik apabila patik undur dari gunung Dari Kila melainkan ke dalam kotalah tempat kita bertahan kerana nyawa patik telah sudah di persembahkan ke bawah duli seri Maharaja akan ganti patik ke bawah duli shah alam”.

Maka Jamil Mala dan Manuja “Ya tuanku patik ketika ini bermohon juga pergi bersama-sama dengan saudara patik Sang Jama. Tuanku apa gunanya patik sekelian di perhamba seri Maharaja jikalau tidak kepada mengerjakan pekerjaan ke bawah duli tuanku”. Maka Maharaja Balqis pun memberi nagarahkan hulubalangnya empat orang itu dan rakyat dua puluh laksa segala rakyat Raksasa itupun bermohon juga ke bawah duli seri Maharaja lalu berjalanlah menuju gunung Dari Kila.

Setelah beberapa antaranya berjalan itu maka sampailah ke gung Dari Kila maka Sang Jama memakai tempat akan melawan itu maka orang Indara Pura Ankara pun datanglah pada gunung itu hendak naik tiada dapat kerana di lontarnya dengan batu dan kayu yang besar-besar beratus-ratus orang Indera Pura Ankara mati kepada sehari itu. Shahdan akan gunung Indera Kila bangun dari Kila itu bunyinya seperti akan runtuh kepada kaki gunung itu seperti tagar di langit bunyinya kebanyakan kaki rakyat yang datang itu. Sebermula ada sebulan lamanya berperang itu tiada juga boleh naik pada gunung itu maka orang Indera Pura Ankara empat orang hulubalangnya berhenti tiada boleh dekat.

Di lihat oleh Bahakidat hulubalangnya berhenti maka katanya “Hai hulubalangku mengapa kamu sekelian berhenti tiada mahu berjalan” maka sahut hulubalang itu “Tuanku sebab pun patik berhenti ini kerana hulubalang Maharaja Balqis empat orang itu dengan dua puluh laksa rakyat Raksasa serta dengan dia di atas gunung itu tiada boleh patik sekelian lalu pada gunung itu”. Maka kata Bahakidat “Jikalau demikian janganlah kamu sekelian bergerak pada tempat itu nantikan penghulu kita Saradala dan Kamadakata datang bagaimana perintah shah alam kedua itu kita kerjakan kerana pekerjaan ini bukan barang-barang jangan kita permudahkan melawan raksasa lagi pun Birama Haspiru ini bukan barang-barang hulubalang lagi berani segala rakyat kita jikalau sudah pecah sukar kita mengumpulkan dia”.

Setelah hulubalang keempatnya itu mendengar kata Bahakidat maka hulubalang itupun berhentilah dengan rakyatnya yang tiada terpemanai itu di bawah gung Dari Kila itu menantikan tuannya Maharaja Saradala dan Kamadakata itu datang akan tetapi sedia kala berperang juga kerjanya dengan Sang Jama di atas gung itu. Dua bulan perjalanan baginda pun sampailah kaki gunung itu dengan segala rakyat bala tentera sekeliannya terlalulah gegak gempita bunyinya seperti bumi akan belah bagai langit akan runtuh bahananya tempik dan sorak segala hulubalang pahlawan Indera Pura Ankara. Kedengaranlah ke atas gunung maka kata Sang Jama kepada hulubalang ketika itu “hai saudaraku ketahui oleh tuan hamba sekelian orang Indera Pura Ankara sudah datang rajanya baik kita menantikan dia”.

Shahdan baginda Saradala dan Kamadakata pun berhentilah pada kaki gunung itu maka sembah Bahakidat “Ya tuanku seri Maharaja adapun Sang Jama dengan tiga orang hulubalang dan dua puluh laksa rakyat serta di titahkan oleh Maharaja Balqis menunggu jalan ke gunung itu. Tatkala patik belum datang sebulan perjalanan ke atas gunung itu maka di lontarnya dengan batu yang besar-besar dan seperti rupa gajah ada seperti rupa kerbau beratus-ratus rakyat mati. Maka patik larangkan menantikan duli tuanku datang sekarang mana bicara duli yang di pertuan patik sekelian kerjakan”. Maka titah Saradala dan Kamadakata “Adapun tuan hamba kedua hulubalang besar di bawah duli yang seri mahkota apa bicara tuan hamba sekelian segeralah persembahkan kepada hamba kedua supaya berperang dengan manusia itu”.

Setelah sehari semalam berperang itu maka rakyat Indera Pura Ankara pun banyaklah mati dan luka adalah kadar tiga ratus di bunuh oleh Sang Jama maka Bahakidat dan Wajaya Kisa dan Kisu Warna itupun banyak membunuh rakyat raksasa tiada terpemanai matinya maka Sang Jama pun mengusir negeri Birama Haspiru seraya katanya kepada segala rakyatnya “Marilah kita kembali mengadap Maharaja kerana orang ini sebagai datang itu bantunya akan kita sebab pun tiada kerana Maharaja tiada khabarkan pekerjaan kita ini”.

Sebermula akan Sang Jama dengan segala rakyatnya lalu berjalan siang dan malam tiada berhenti dengan sungguhnya sambil berperang. Adapun perjalanan tujuh hari menjadi empat hari juga di jalankan oleh Sang Jama dan Jamil Mala dan Cuca Mandih pun sampailah ke negeri Birama Haspiru lalu mengadap seri Maharaja Balqis sembahnya “Ya tuanku hulubalang Indera Pura Ankara mengikut tuanku dari belakang patik”. Maka titah Maharaja Balqis “Pergilah saudaraku keluar dapatkan ia ke tengah padang” maka Sang Jama pun berjalanlah lalu ia berdiri di tengah padang medan peperangan menahankan segala rakyatnya orang yang datang itu dan segala rakyat raksasa di suruhnya masuk ke dalam kota. Maka Bahakidat dan Karata Sura dan Wajaya Kisu dan Kisu Warna itupun datanglah.

Setelah di lihat oleh Sang Jama akan hulubalang keempatnya itu datang naka iapun berseru-seru dengan nyaring suaranya seperti guruh seraya katanya “Hai Bahakidat dan Karata Sura dan Wajaya Kisu dan Darna Utama jika sungguh engkau laki-laki hulubalang lagi gagah berani dan di bawah tuanmu menterinya besar Maharaja Sigasari dan aku pun hulubalang besar juga di bawah tuanku Maharaja Balqis. Jikalau ada barang suatu permainan engkau cubakan serta dengan rakyatmu suruhkanlah berdiri di tengah medan peperangan marilah kita termasa sama pahlawan”. Maka sahut Bahakidat Darana Utama katanya “Hai Sang Jama jikalau demikian terlalu baik sekali katamu itu kupun demikian juga kehendak hatiku supaya terbilang kita hulubalang besar buah tuannya dan seorang pun tiada aku beri berdiri di tengah medan ini melainkan seorang aku juga di hadapanmu”.

Setelah sudah Bahakidat berkata demikian itu maka berdirilah hulubalang keempat itu pada suatu tempat bersaf-saf rupanya seraya katanya “Hai sang Jama apa yang ada daluan daripada tuanmu marilah haluankan kepadaku di sini”. Maka hulubalang raksasa pun berdirilah maka katanya Sang Jama “Hai Bahakidat apa haluanmu daripada Indera Pura Ankara akan kami adalah barang yang dapatnya” maka di sahut “Hai Sang Jama terlalulah salah katamu itu pada bicara aku baik berjamu barang yang ada nikmat negeri ini kerana negeri ini pun sudah takluk kepada tuan kami juga”. Maka kata Sang Jama “Tiada demikian kerana adat orang yang datang juga  dahulu membawa hadiah akan orang negeri” maka Bahakidat pun segeralah mengunus pedangnya yang maha tajam seperti batang nyiur besarnya seraya katanya “Hai Sang Jama benarlah katamu itu akan sekranag terimalah akan hadiahku ini” lalu di parangkannya Sang Jama maka di tangkiskan oleh Sang Jama tiada lut keluar api bernyala-nyala lalu ke udara. Maka Sang Jama pun sangatlah marahnya lalu mengunus pedangnya yang besar seperti nyiur maka di parangkannya pada Bahakidat segera di tangkis akan oleh Bahakidat dengan perisainya tiada kena.

Shahdan keempat hulubalang itupun bertetakan pedang bertangkis-tangkisan perisai gemerincing bunyinya mata pedang itupun menjadi gergaji maka kedepalan hulubalang itupun bertikam tombak. Sebermula tombak itupun patah-patah seorang pun tiada berkalahan maka kedelapan hulubalang itupun mengeluarkan cokmarnya sama berpalukan cokmarnya ada yang bertatahkan shamsaranya gemuruh bunyinya bahananya datang ke dalam rimba belantara terkejut segala isi hutan maka kedua penghulu tentera itupun berhentilah melihatkan gagah perkasa hulubalang delapan orang itu berperang daripada pagi-pagi hari datang petang seorang pun tiada berkalahan.

Maka kata Sang Jama “Wahai siangnya kita berperang ini tiada di lihat oleh tuanku kita jikalau kita mati di belakang tuan kita jadi sia-sialah pekerjaan kita. Jikalau di hadapan tuanku kita terlalu garang hati tuanku kita melihat kebaktian hambanya berbuangkan nyawanya alangkah baiknya di sebut orang”. Maka sahut Bahakidat “Hai Sang Jama mengapa maka engkau berkata demikian kerana hari tiada akan habis pekerjaan kita pun lagi akan lanjut belum lagi berkesudahan dan permainan kita lagi banyak sehari itu sepuluh kian lagi ada”. Maka sahut Sang Jama “Benarlah katamu itu kerana kupun demikian juga maka Sang Jama pun masuklah ke dalam kota dan Bahakidat pun kembalilah pada laskarnya.

Shahdan pada ketika itu juga Bahakidat membuat surat akan persembahkan kepada baginda kedua. Setelah sudah di suratnya maka di berikannya kepada seorang hulubalang yang pantas berjalan maka kata Bahakidat “Adapun surat ini pada malam ini juga engkau persembahkan ke bawah duli seri Maharaja kedua bersaudara” maka orang itupun mengambil surat itu lalu ia berjalan segeralah malam itu juga sampailah kepada tempatnya Saradala dan Kamadakata berhenti maka di sembahkan kepada raja kedua bersaudara.

Maka di sambut oleh baginda lalu di bacanya demikian bunyinya “Patik atau Bahakidat empunya sembah ke bawah duli cerapak seri Maharaja bersaudara adapun patik ini takut kalau-kalau Maharaja Balqis sendiri keluar berperang tiada dapat patik menentang matanya. Jikalau adapun kiranya dengan mudah-mudahan hendaklah Sang Jama sendiri berangkat pada malam ini juga kerana Maharaja Balqis itu hulubalang besar kepada zaman ini ialaha pahlawan tiada siapa sama kesaktiannya. Hanyalah Maharaja Bali juga sama dengan dia dan yang di malukannya raja di negeri Langkar Akaskatan raja segala kera lotong enggang siamang itulah yang di takutkan oleh Maharaja Balqis”. Setelah sudah di bacanya surat itu maka pada malam itu juga baginda kedua menitahkan rakyat yang tiada terpemanai dengan gajah dan kuda berjalan dahulu “Jangan tiada engkau berjalan pada malam ini juga supaya segera kamu bertemu dengan Bahakidat dan di belakang engkau sekelian aku pun datang dengan segala bala tenteraku”.

Sebermula adapun akan sang Jama telah sampai ke dalam kota lalu mengadap Maharaja Balqis serta datang hulubalang keempat itu lalu sujud kepalanya lalu ke tanah maka bertelut berdatang sembah persembahkan segala hal tatkala ia berperang itu. telah Maharaja Balqis mendengar sembah Sang Jama itu maka Maharaja Balqis pun tertawa seraya bertitah “Hai sang Jama yang kehendak hatiku demikian juga esok harilah aku keluar berperang sendiri kamu lihat termasha aku”.

Setelah keesokan hari daripada pagi-pagi hari maka Maharaja Balqis pun memberi titah kepada segala saudaranya yang bernama Arkas Kian dan anak saudaranya yang bernama Arkas Kisu dan menteri empat orang yang seorang bernama Patih Safar dan yang seorang namanya Patih Pursat dan seorang namanya Saksa dan hulubalangnya keempat dan anaknya dan menterinya keempat “Hai kamu sekelian tinggallah dengan anakku  di dalam kota dengan saudaraku dan hulubalangku juga mengeluari orang Indera Pura Ankara dan peninggal aku ini hendaklah kamu sekelian mengatur orang di atas kota dan masing-masing dengan ketumbukannya dan angkat batu yang besar-besar enam tujuh orang suruh haturkan di atas kota”.

Setelah sudah Maharaja Balqis berpesan akan alat perintah di dalam itu maka Maharaja Balqis pun memilih rakyat yang akan di bawanya pergi keluar itu seratus laksa orangnya serta rakyatnya. Maka seraya Maharaja pun berangkatlah dengan adinda baginda Arkas Kentala serta hulubalang keempat di arakkan rakyat bala tentera yang tiada terpemanai banyaknya serta dengan bunyi-bunyian terlalu azmat sekali bunyinya dengan tempik dan soraknya seperti guruh di langit dan seperti halilintar di udara bunyinya bahananya.

Shahdan berkilatan rupa cahaya senjatanya gemerincing bunyi shamsaranya ber gedangan rupa panah kedinya bersandangan perisai nikarnya dan bersingatan galah mahakan segala anak raja-raja bersinar-sinar rupa pakainya segala anak raja-raja seperti bintang di langit rupanya dan bahana segala raksasa berjalan itu seperti bumi akan belah dan seperti langit akan runtuh bunyinya. Setelah datang ke tengah medan peperangan lalu berhenti masing-masing dengan ketumbukannya.

Setelah di lihat oleh Bahakidat akan Maharaja Balqis semayam di atas gajah putih memakai mahkota sembilan belas pangkat berbaju rantai daripada besi khersani dan memakai senjata yang di buat aban seri dati masing-masing dengan sikapnya seperti harimau akan menerkam lakunya dan segala orang Indera Pura Ankara semuanya takut dan gementar tulangnya melihat sikap Maharaja Balqis dan memandang mukanya itu gementar segala tulangnya habis menyembahkan dirinya. Maka Maharaja Balqis pun datanglah seraya melambungkan cokmarnya sudah di melambungkan cokmarnya di sambutnya pula seraya di gesernya serta ia bertempik seperti halilintar membelah bukit bunyinya dan keluar api daripada mulutnya bernyala-nyala. Maka di angkatnya lalulah di palukannya pula kepada rakyat Indera Pura Ankara dengan sekali palu jua rakyat Indera Pura Ankara habis mati rata dengan bumi tiga ratus banyaknya mati pula manusia ketika itu maka di palu oleh Maharaja Balqis sekali lagi beribu-ribu rakyat Bahakidat mati maka tiada menderita lagi orang Indera Pura Ankara akan perkasanya Maharaja Balqis itu. maka segala rakyat manusia pun hairan dan dahsyat melihat perkasa dan gagah berani Maharaja Balqis seperti harimau mengambat kawan kambing lakunya.

Sebermula tatkala berpandangan Bahakidat dengan Maharaja Balqis maka ia pun berseru-seru dengan nyaring suara katanya “Hai Bahakidat gentah suaranya yang parah pun itu aku perbuat isi istanaku suruh ia mengantar peti ke negeriku dan anak cucunya yang laki-laki itu aku perbuatkan budak-budakku yang kecil-kecil”. Maka Bahakidat pun tiada tertahan hatinya mendengar kata Maharaja Balqis itu maka Bahakidat pun berseru-seru dari jauh katanya “Hai Maharaja Balqis bahawa sungguhnyalah tuan hamba raksasa maka kata itu tuan hamba katakan kepada anakk cucu tuan hamba sendiri juga. Jikalau tuan hamba kaanaya tiada akan mahu tuan hamba berkata demikian itu. hai Maharaja Balqis jikalau tiada hamba mengantar peri tuan hambalah kepada Seri Maharaja Sigasari maka hulubalang keempat itupun berdirilah dengan panahnya menikam Maharaja Balqis datang”.

Setelah Maharaja Balqis mendengar kata Bahakidat itu maka baginda pun terlalulah marahnya seraya di angkatnya cokmarnya yang seperti gunung itu sambil bertampik suaranya seperti halilintar membelah bukit keluar api bernyala-nyala daripada mulutnya maka titah baginda “Hai Bahakidat tahanlah bekas tangan aku ini dan laki-laki mana masa ini yang dapat menahan bekas tanganku dan menentang mataku pada zaman ini”. Maka di panahnya oleh hulubalang keempat itu akan Maharaja Balqis suatu pun tiada mengenai baginda maka di bantu hulubalang keempat itu oleh Maharaja Balqis dengan hulubalangnya keempat itu maka orang Indera Pura Ankara pun pecahlah habis lari cerai berai datang kepada Saradala dan Kamadakata. “Baikkah Maharaja Balqis menunjukkan laki-lakinya pada kita. Jikalau sungguh ia laki-laki yang gagah perkasa datanglah ia ke mari supaya rakyatnya yang beratus-ratus laksa itu dan melontar batu yang besar-besar akan kepalanya supaya tuan kami ceraikan kepadanya dengan badannya maka supaya tahu akan untungnya”.

Shahdan kata itupun lalu kedengaran kepada Maharaja Balqis maka kata Seri Maharaja pada saudaranya dan hulubalangnya katanya “Hai saudaraku Arkas Gentala dan hulubalangku kepada fikirku baik juga orang kita ini bawa akan kiri kita supaya lambat dai mebusir di kirinya”. Maka sembah Arkas Gentala “Benarlah seperti titah tuanku itu” maka kata Seri Maharaja kepada Matakun Aria “Pergilah kamu kepada Saradala dan Kamadakata katakan ku sudah undurilah dari sini suapaya Saradala dan Kamadakata melihat termasa negeriku kemudian aku sendiri mengantar ia pulang ke negerinya”. Matakun Aria pun menyembah lalu berjalan menuju tempatnya Saradala dan Kamadakata itu sampai maka di persembahkan oranglah kepada Saradala dan Kamadakata katanya “Ya tuanku bahawa ada pesuruh daripada raja Balqis hendak mengadap shah alam”.

Shahdan Matakun Aria pun berdiri seraya menyembah raja kedua itu maka segala titah Maharaja Balqis sekeliannya di persembahkannya raja kedua itu maka titah Saradala dan Kamadakata “Akan kata tuanmu itu baiklah aku pun segera jua pergi akan melihat masa negeri itu khabarnya konon terlalulah permainya. Sebermula dengan daulat kekanda Seri Maharaja Sigasari aku berdua saudaralah mengerjakan pekerjaan kekanda itu. Adapun akan negeri Birama Haspiru ini kami persembahkan juga ke bawah duli cerapak Seri Maharaja Sigasari”. Setelah Matakun Aria mendengar titah raja kedua itu maka iapun bermohonlah kepada baginda maka di beri nagarahkan persalinan oleh baginda dengan pakaian Matakun Aria pun menyembah lalu berjalan kembali mengadapa tuannya.

Setelah sampai maka segala kata raja kedua itu semuanya di persembahkan kepada Maharaja Balqis setelah baginda mendengar sembah Matakun Aria itu seraya maharaja pun terlalulah marahnya seraya bertempik dengan nyarng suaranya katanya “Baiklah Saradala dan Kamadakata hendak menenpatkan laki-laki pada aku” maka pilihnya oleh Maharaja Balqis di dlam seratus laksa itu dua belas laksa juga di bawanya berjalan dengan saudaranya Arkas Gentala dan hulubalangnya empat orang dan dua belas laksa rakyat raksasa maka di titathkan baginda Sang Jama mengatur segala rakyat di atas kota maka segala hulubalang Saradala dan Kamadakata pun datang akan pengunjur berjalan itu Bahakidat di diringkan hulubalang dan rakyat sekelian.

Sebermula tersebutlah perkataan Maharaja Balqis menitahkan saudaranya dan hulubalang “Hai saudaraku dan hulubalangku sementara belum datang rakyat Indera Pura Ankara itu hendaklah kamu sekelian pecahkan rakyat kira yang ada ini”. Setelah sudah di pecahkannya masing-masing dengan tempat arahnya maka pada tatkala itu Matakun Aria pergi ke tengah medan berseru-seru katanya “Hai orang Indera Pura Ankara siapa yang hendak mati marilah berhadapan dengan aku ke tengah medan peperangan supaya kelihatan pekerjaan kita”. Maka seorang pun tiada keluar maka Matakun Aria pun segera kembali mengadap Maharaja Balqis seraya berdatang sembah “Ya tuanku Seri Maharaja seorang pun tiada hulubalangnya tiada kelihatan maka baiklah payahkan rakyat yang ada ini dahulu”.

Maka hulubalang keempat itupun dengan dua belas laksa keti yang di titahkan oleh Maharaja Balqis pergi menempuh rakyat Indera Pura Ankara dengan tempik soraknya lalu pecah perangnya habis lari cerai berai tiada berketahuan datang mengusir akan rakyat yang banyak itu. Setelah bertemu dengan hulubalang katanya “Tiada tertahan perang raksasa” maka rakyat raksasa dan manusia pun banyaklah mati maka Sang Jama dan Matakun Aria dan Januja dan raksasa yang bernama Rangkas Gentala itupun hampir kepada Saradala dan Kamadakata. Maka di lihat oleh baginda segala rakyatnya habislah pecah belah lari tiada berketahuan daripada tempatnya itu maka Saradala dan Kamadakata menitahkan seratus orang berdiri memegang panah dan tujuh puluh laksa gajah dan kuda itupun berdirilah di hadapan baginda kedua itu. Maka di panahnya oleh Sang Jama dan hulubalang ketiga itu seperti hujan yang lebat datangnya.

Maka Sang Jama pun berseru-seru dengan nyaring suaranya katanya “Hai hulubalang Indera Pura Ankara segeralah kamu datang ke kiri Birama Haspiru supaya aku persudahkan pekerjaan kamu sekelian” maka Sang Jama pun kembalilah mengadap Maharaja Balqis. Maka titah baginda “Hai Sang Jama biarlah Saradala dan Kamadakata datang ke mari sekali” maka sembah Rangkas Gentala “Biarlah seperti titah Seri Maharaja itu demikianlah kehendaknya orang yang berani supaya di rasanya bekas tangan duli tuanku kerana mengatakan dirinya gagah perkasa lagi sakti”. Maka Maharaja Balqis pun tersenyum maka iapun duduklah makan dan minum dengan anaknya dan saudaranya.

Sebermula akan Saradala dan Kamadakata datanglah dengan saudaranya dan bala tenteranya tiada terpemanai lagi banyaknya seperti angin ribut taufan akan tuaran bunyinya. Maka penuhlah padang yang di luar kota itu dengan segala rakyatnya kota Birama Haspiru itu sudah berkeliling dari kiri dan kanan dan hadapan dan belakang maka tiadalah berputusan rakyat di bawa oleh Saradala dan Kamadakata maka di kelilingkannya negeri Birama Haspiru itu dengan bunyi-bunyian bunyinya seperti langit akan runtuh dan seperti bumi akan belah lakunya itu. Di lihat oleh orang Indera Pura Ankara kota negeri Birama Haspiru itu terlalu indah-indah perbuatannya dengan tebal serta dengan tingginya dan pintunya daripada emas sepuluh mutu bertatahkan ratna mutu manikam.

Maka Saradala dan Kamadakata serta dengan anakanda baginda sekian dan segala raja-raja di bawanya dan hulubalang rakyatnya duduklah makan dan minum bersuka-sukaan dengan segala bala tenteranya yang tiada terpemanai banyaknya itu mengiringkan pekerjaan paduka kekanda baginda Seri Maharaja. Segeralah hendak masuk ke dalam kota tiada boleh kerana banyak hulubalang raksasa berkawal siang dan malam bertunggu dengan alat senjata di atas kota itu demikianlah ingatnya Maharaja Balqis memeliharakan akan negerinya. Maka orang Indera Pura Ankara itupun tiadalah dapat hampir.

Dengan fasal yang ketiga maka tersebutlah perkataan Seri Maharaja Rawana tatkala ia berdamai akan Maharaja Sigasari dan Maharaja Balqis itu. Di hikayatkan orang yang empunya hikayat ini maka setelah sedang tatkala baginda dari dalam laut itu lalu ke pulau Langka Puri maka Rawana pun bertemu dengan   dengan seorang Maharesi Raman Shah namanya. Maka Rawana pun bertanya kepada Maharesi itu katanya “Hai Raman Shah apalah khabarnya akan paduka ninda baginda Barahama Raja dan ayahanda baginda Catera Baha itu” maka berdatang sembah Maharisi Raman Shah sembahnya “Ya tuanku paduka ninda dan ayahanda sudah hulubalang tuanku bernaik kerajaan baginda itu. Setelah baginda itu hilang maka paduka ayahanda Catera Baha naik kerajaan. Setelah hilang baginda itu maka ayahanda Jamah Menteri hendak di rajakan tiada ia mahu maka paduka ayahanda Narana naik raja. Setelah hilang maka ayahanda Menteri Sigasari naik kerajaan di dalam negeri Indera Pura Ankara itu”.

Maka segala peri hal ehwal Maharaja Sigasari dan peri Maharaja Balqis hendak mengalahkan negeri Indera Pura Ankara semuanya di persembahkannya oleh Maharesi Raman Shah itu dan peri menitahkan adinda baginda Saradala dan Kamadakata dengan segala saudaranya dan anak saudaranya dengan segala bala tenteranya yang tiada terpemanai banyaknya pergi menyerang negeri Birama Haspiru. Maka sembah Maharesi Raman Shah “Ya tuanku Seri Maharaja pada bicara patik baik juga duli yang di pertuan perdamaikan kedua itu kerana Maharaja Balqis itu bukannya orang lain kepada tuanku supaya raja kedua itu kerana Maharaja Balqis itu bukan orang lain kepada tuanku supaya raja kedua itu berbaik dengan Maharaja Sigasari. Adapun jikalau duli shah alam berangkat hendaklah tuanku sambut paduka anakda ketiga dengan segala bala tentera akan mengiringkan Seri Maharaja ada juga diamnya ayahanda itu melihat anakanda ketiga itu”.

Maka sahut Maharaja Rawana “Benarlah kata tuan hamba itu” maka baginda pun bertitah berlengkap segala senjata dan menaikkan orang ke udara Tanjumai Piru menyambut paduka anakanda Inderajit raja udara dan menitahkan hulubalang ke dalam laut menyambut paduka anakanda Gangga Maha Sura dan pergi ke dalam bumi menyambut anakanda baginda Petala Mahawan itu. Setelah sampailah orang yang di suruhkan oleh paduka ayahanda menyambut tuanku ke Pulau Langka Puri kerana ayahanda konon hendak berangkat ke negeri Indera Pura Ankara hendak mengadap paduka ninda baginda Maharaja Sigasari kerana ninda itu konon tengah perang dengan ninda baginda Maharaja Balqis. Maka Inderajit pun bertitah kepada seorang betara katanya “Hai betaraku berlengkaplah dengan alat senjatanya segala hulubalang rakyat sekelian bala tentera yang tiada terpemanai banyaknya”.

Maka Inderajit pun berangkatlah masuk ke dalam istana serta datang lalu duduk dekat isterinya seraya katanya “Wahai tuan permaisuri dengar akan syairnya kekanda juga dengar madahnya sebab pun kekanda nyawaku ini kerana abang di panggil oleh ayahanda baginda itu”. Maka tuan puteri Gemala Dewi pun lalu memandang kepada baginda seraya tersenyum katanya “Apalah kerja baginda itu memanggil abang” maka sahut Inderajit “Wah adinda permaisuri khabarnya konon ayahanda itu hendak pergi ke negeri Indera Pura Ankara tuan mendapatkan paduka ninda Maharaja Sigasari kerana baginda tengah berperang dengan ninda baginda Maharaja Balqis”. Maka kata tuan puteri “Bila mana kekanda berjalan” maka kata Inderajit “Wah adinda mahkota kekanda patutlah abang tuan di adatlah kekanda kerana abang hendak saling ke Langka Puri”. Maka dayang pun datanglah membawa pakaian maka di sembahkan di hadapan tuan puteri lalu di bawa oleh tuan puteri pakaian itu di angkatkan kepada kekanda baginda.

Setelah sudah lengkap terkena pakaian di patut cari orang kenderaan terlalu sikap majis barang lakunya di dalam kendera pun tiada di tolak bandingnya makin bertambah-tambah baik parasnya. Setelah Inderajit sudah memakai maka Inderajit pun bermohonlah kepada isterinya seraya katanya “Wah tuan mahkota kekanda tinggallah nyawa abang baik-baik tinggallah tuan jangan merawan hati. Jikalau tidak apa aralnya ayahanda dan ninda segera juga kekanda kembali mengadap nyawa”. Hataya maka Inderajit pun berangkat turun lalu berjalan ke bali di dapatnya segala menteri hulubalang dan rakyat bala tentera sekelian maka Inderajit pun naik rentanya lalu berjalan di iringkan segala bala tentera yang tiada terpemanai banyaknya hataya tiada berapa lamanya berjalan itu.

Sebermula maka tersebutlah raja Rawana menitahkan hulubalang ke dalam laut menyambut anakanda Gangga Maha Sura dan yang pergi ke dalam bumi menyambut anakanda baginda Petala Mahawan itu. Maka anak raja kedua itupun berlengkap segala alat senjatanya dan menteri hulubalang rakyat bala tenteranya dengan bunyi-bunyian lalu berjalan dengan tempik soraknya gemuruhlah bahananya sepanjang jalan itu. Maka tiada berapa antaranya berjalan itupun sampailah ke negeri Langka Puri maka masuklah ke dalam kota lalu ke bali naik lalu duduk menyembah kaki ayahanda baginda ketiga. Maka di peluk cium oleh baginda anakanda ketiganya maka dudukkan di atas kerusi yang keemasan.

Maka Maharaja Rawana pun bertitah kepada Maharesi Raman Shah katanya “Hai Raman Shah baiklah tuan hamba berjalan dahulu ke negeri Indera Pura Ankara itu bertemu dengan Sigasari itu supaya ia tahu akan kebesaran hamba yang di buangkan dahulu itu”. maka Maharesi Raman Shah pun berjalanlah dengan rakyat sertanya mengikut jalan ke negeri Indera Pura Angkara. Shahdan maka baginda pun berangkatlah dengan anakanda ketiganya di iringkan segala rakyat bala tentera yang tiada terpemanai banyaknya dengan segala bunyi-bunyian gemuruhlah bahananya sepanjang jalan itu ada yang cari orang kenderaan ada yang cari orang di dalam laut ada yang cari orang di dalam bumi.

Sebermula adapun Maharesi Raman Shah setelah sampai ke negeri Indera Pura Ankara lalu masuk ke dalam kota mengadap Maharaja Sigasari. Maka segeralah di tegur oleh baginda seraya katanya “Datang Raman Shah dari mana tuan hamba datang” maka sembah Maharesi Raman Shah “Patik datang dari Langka Puri tuanku patik ini di titahkan oleh anakanda Maharaja Rawana. Jikalau suka tuanku anada itu hendak mengadap ke bawah duli cerapak shah alam” maka Maharaja Sigasari pun tersenyum mendengarkan anakanda baginda itu datang maka titah baginda itu “Dari mana ia datang”. Maka di persembahkan oleh Maharesi Raman Shah hikayatnya tatkala anakanda di buangkan dahulu itu maka bertemu dengan nabi Allaha Adam A’layaha Al Salaama itu dan memohonkan hambanya nagarahi kerajaan pada empat alam ini kepada Allaha Sabahaana Wa Taa’alaya itu. Maka segala peri hal ehwal kelakuan Maharaja Rawana sekeliannya di persembahkannya kepada baginda.

Setelah baginda mendengar khabar itu shah alam pun terlalulah amat sukacita mendengar akan warta peri kebesaran dan kemuliaan anak saudaranya itu beroleh martabat daripada Dewata Mulia Raya empat kerajaan alam itu. Maka tengah duduk berkata-kata maka harta Maharaja Rawana pun datang di bawa orang dengan segala raja-raja menteri hulubalang sida-sida bentara sekeliannya dengan rakyat bala tenteranya serta bunyi-bunyian dengan seribu kemuliaan. Setelah sudah lengkap alat sekeliannya maka Maharaja Sigasari pun berangkatlah mengalu-alukan anakanda baginda itu dengan seribu kemuliaan dan seribu kebesaran di hormatkan dan antara dua hari lagi perjalanan maka Maharaja Sigasari pun pergilah mendapatkan anakanda baginda Maharaja Rawana. Setelah bertemu keduanya raja itu maka berhentilah keduanya maka Maharaja Sigasari pun berdirilah di atas kenaikannya.

Shahdan kenaikan itupun di hampirkan oranglah serta dekat maka Maharaja Rawana pun naiklah ke atas kenaikan ayahanda baginda lalu tunduk menyembah segera di pengangkan oleh Maharaja Sigasari tangan anakanda baginda seraya katanya “Jangan tuan menyembah ayahanda kerana martabat itu seorang pun belum dapat hanyalah tuan seorang juga yang beroleh seri demikian itu”. Maka seraya di peluk dan di cium oleh baginda akan anakanda baginda itu lalulah ia berjabat tangan sahaja raja-raja kedua itu.

Setelah demikian Maharaja Rawana pun kembalilah kepada reta maka kenderaan cunda ketiganya pun di dekatkan oranglah dengan kenaikan Maharaja Sigasari. Maka Inderajit raja udara dan Petala Mahawan dan Gangga Maha Sura pun naiklah ke atas kenaikannya ninda baginda seraya menyembah maka di peluk dan di cium oleh baginda cunda ketiga itu. Maka baginda melihat sikap cunda Inderajit itu seperti matahari baharu terbitnya memberi hairan segala yang memandang dia maka lalulah masuk ke dalam kota Indera Pura Ankara. Setelah sampai ke balairong maka di pegang tangan oleh ayahanda baginda tangan anakanda Maharaja Rawana lalulah dudukkan baginda di atas singgahsana yang keemasan yang bertatahkan ratna mutu manikam.  

Shahdan itu maka Inderajit tiga bersaudara pun di dudukkan baginda di atas singgahsana serta dengan ayahanda baginda. Maka segala anak saudara baginda sekelian duduk mengadap baginda kedua masing-masing dengan tahta kebesarannya dan menteri sama menteri raja samanya raja bentara samanya bentara hulubalang sama hulubalang masing-masing pada tempatnya dengan segala bunyi-bunyian duduklah bersaf-saf dengan sukacitanya. Maka hidangan pun di angkat oranglah beribu-ribu banyaknya maka Maharaja Rawana pun santaplah dengan ayahanda baginda maka Inderajit pun santaplah tiga bersaudara sehidangan sama dengan Gangga Maha Sura dan Petala Mahawan.

Setelah sudah makan maka di angkat pula minuman daripada piala yang bertatahkan ratna mutu manikam itupun di perdarkan oranglah maka segala raja-raja itupun minumlah terlalulah ramainya berusung-usungan. Setelah bunga selesai mabuknya maka keluarlah biduan orang Indera Pura Ankara yang baik msuaranya itupun berbunyilah terlalu merdu bunyi suaranya itu serta dengan tunduknya maka segala yang asyik berahi pun berbangkitlah menari terlalu-lalulah indah-indahnya tarinya itu.

Sumber : Hikayat Seri Rama (Manuskrip Universiti Malaya)
Di rumikan : Mahamada bana A'bada Allaha