Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Thursday, December 3, 2015

Maharaja Buma (Sebahagian kisah Mahabarata)

Al kisah ini hikayat maharaja Buma di negeri Percu Tekasan. Ada seorang dalang bernama Amngukerat Negara di karangnyalah hikayat bahasa Keling Cenda namanya kepada Bahasa Jawa Kekawin namanya pada Bahasa Melayu Hikayat namanya demikian mulanya. Sekali persetua Betara Berahama berkata2 akan peri kesaktian keduanya Betara Berahama itu menjadi suatu cahaya tingginya seyujana dan besarnya seyujana. Maka kata Betara Bisnu pada Betara Berahama “Bagaimana kesudahan cahaya ini” maka kata Betara Berahama “Mari kita panah”. Maka Betara Berahama pun memanah dengan panahnya adapun Betara Bisnu melontarkan cakeranya maka cahaya itupun putus sekerat lalu naik ke udara sekerat dan sekerat masuk ke dalam bumi sekerat. Maka cakera Batera Bisnu dan panah Betara Berahama keduanya kembali keduanya.

Setelah itu maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Apa gerangan kesudahan cahaya itu dan apa gerangan jadinya” maka kata Betara Berahama pada Betara Bisnu “Lihatlah oleh adinda ke atas udara itu maka beta lihat yang di bawah bumi itu” dan Betara Berahama pun terbanglah ke udara maka Betara Bisnu pun pergi ke dalam bumi. Maka di lihat oleh Betara Berahama pada kesudahan cahaya itu maka keluar mata air tiga tempat maka menjadi laut. Maka Betara pun menjadikan dirinya bali besarnya seperti gunung maka di sangkarnya tanah itu lalu masuk kira2 seyujana dalam cahaya itu pun rebah.

Maka di lihat oleh Betara Bisnu cahaya itu terang maka dalam cahaya itu sebuah istana terlalu amat besarnya. Maka Betara Bisnu pun menjadikan dirinya raksasa amat besar panjang maka iapun berdiri berpeluk berhadap pada istana. Seorang perempuan bernama Betari Pertawai seorang raksasa naik naik ke istananya itu maka Betari Pertawai pun turun lari. Maka di usir oleh Betara Bisnu lalu di tangkapnya di bawanya ke istana ke dalam tempat peraduan maka Dewa Bisnu dan Dewi Pertawai pun tidurlah.

Maka dengan sekali itu Dewi Pertawai pun buntinglah maka kata Betara Bisnu pada Dewi Pertawai “Hamba hendak kembali jikalau anakanda ini jadi kelak akan bunga tanjung Qodarani ini berikan pada anakanda itu nama bunyi ini Bijaya Mala” maka segala kesaktian bunga itu pun habislah di katakan pada Betari Pertawai itu. Hataya maka Betara Bisnu pun keluar dari dalam bumi mendapatkan Betara Berahama maka segala halnya itu habis semuanya di katakan pada Betara Berahama. Hataya maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun masing2 pulang kembali ke kayangan. Adapun kayangan Betara Bisnu sebelah utara dan kayangan Betara Berahama sebelah selatan.

Sebermula akan Betari Pertawai bunting itu lamanya seribu tahun. Hataya maka Betari Pertawai pun beranaklah seorang laki2 besarnya seperti budak lima tahun usianya dan segala darah itu semuanya menjadi raksasa. Maka oleh Betari Pertawai budah itu di buangkannya ke semuanya maka bertemu dengan Betara Berahama. Maka di ambil oleh Betara Berahama akan budak itu dengan uri tembuninya dan segala darahnya maka Betara Berahama pun tahulah bahawa budak ini anak Betara Bisnu. Maka segera di ambilnya budak itu lalu di mandikan maka pada ketika itu juga budak itupun besarlah seperti umur orang dua puluh tahun usianya.

Setelah itu maka di namai oleh Betara Berahama budak itu maharaja Buma dan segala darah yang menjadi raksasa itupun semuanya di namakannya seorang Patih Medar namanya dan seorang Patih Nesnada namanya dan seorang Dati Tara namanya dan seorang Pencakar namanya dan seorang Sang Air Angkasa namanya dan seorang Penakas namanya. Maka segala raksasa itu seyuCana itu semuanya dengan alat senjatanya maka antara berapa lamanya maka maharaja Buma pun besarlah. Maka di ajarkan oleh Betara Berahama akan maharaja itu segala kesaktian dengan pelbagai kesaktian sekelian di ajarkan Betara Berahama akan maharaja itu.

Maka Betara Bisnu pun datang maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Siapa orang muda ini” maka sahut Betara Berahama “Inilah anak tuan hamba dengan Betari Pertawai”. Maka suruh Betara Berahama maharaja menyembah kaki Betara Bisnu pun memeluk mencium anaknya dan di anugerah baginda bagai2 kesaktian. Maka kata Betara Berahama kepada Betara Bisnu “Adapun barang di ketahui oleh kekanda akan anakanda ini menjadi raja besarlah di dalam dunia ini. Syahdan lagi amat gagah berani tiada berlawan dalam alam ini. Segala indera dan dewa2 pun takut akan dia jika ia mati jatuh ke tanah hidup pula melainkan tuan hamba juga yang dapat membunuh dia terlalu amat besar kerajaannya dan banyak raja2 di bawahnya” maka Betara Bisnu pun diam mendengar kata Betara Berahama itu.

Maka sembah maharaja Buma pada Betara Bisnu dan Betara Berahama “Patik pohonkan negeri akan tempat patik tuanku” maka titah Betara Bisnu “Adapun akan negeri itu daripada gagah beranimulah engkau beroleh kerajaan dalam dunia. Jika engkau hendak keluar dari dalam bumi ini maka pergilah engkau bermohon pada bondamu”. Maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah masing2 pada kayangannya maka maharaja pun pergi mengadap bondanya. Maka segera di tegur oleh bondanya “Datang anakku” maka sembah maharaja Buma pada bondanya “Tuanku patik hendak bermohon keluar ke dunia” maka oleh bonda di anugerahnya selengkap pakaian dan makota bercahaya2 gilang gemilang.

Telah sudah maharaja Buma memakai yang di anugerah oleh bondanya bunga tanjung itu maka titah bondanya pada maharaja Buma “Bunga Bijaya Mala namanya anugerah paduka ayahanda Betara Bisnu akan anakanda. Adapun kesaktian bunga ini jikalau seratus kali anakanda mati berperang hidup pula jikalau ada orang mati akan senjata sapukan bunga ini tiga kali nescaya hidup pula” maka oleh maharaja Buma di ambilnya bunga itu di taruhnya dalam makotanya. Maka Buma terus ke tengah laut maka baginda naik ke atas belakang gajah mina. Maka di bawanya maharaja Buma itu ke darat maka segala menteri dan rakyat semuanya keluar dari dalam laut lalu naik ke darat.

Setelah maharaja Buma sampai ke tepi laut maka baginda pun turun dari belakang gajah mina itu duduk di atas batu maka gajah mina itupun kembali ke dalam laut. Maka segala menteri rakyat baginda pun turun dari udara berdiri di pantai itu. Maka di lihat oleh maharaja Buma dari atas karang karangan itu Betara Berawan dengan isterinya bermain2 di tepi laut itu mengambil karang karangan maka oleh maharaja Buma di dapatkannya dengan segala menteri dan rakyatnya. Setelah di lihat oleh Betara Berawan dan segala bedidari raksasa banyak datang itu maka segala bedidari pun gemparlah berlarian2 mengambil baju anta kesuma.

Setelah di lihat oleh Betara Berawan maka Betara Berawan pun segera naik ke atas kenaikannya baginda itu Wilmana namanya. Adapun Wilmana raksasa sayapnya panca logam maka Betara Berawan pun terlalu amat hairan melihat raksasa itu banyak datang itu. Maka iapun menampar tangannya seraya bertempik maka maharaja Buma pun datang ke hadapan Betara Berawan. Maka Betara Berawan pun mengunus senjatanya pedang tajam lima hastanya hendak di tikamnya kepada maharaja Buma.

Maka kata maharaja Buma “Sabar dahulu jangan tuan hamba marah siapa nama tuan hamba” maka kata Betara Berawan “Akulah bernama Betara Berawan engkau siapa dan apa nama tuan hamba”. Maka kata maharaja Buma “Akulah bernama maharaja Buma anak Betara Bisnu. Bondaku bernama Betari Pertawai” maka kata Betara Berawan “Jika demikian ayahanda Betara Bisnu itu saudara hamba. Akan tuan hamba anaklah kepada hamba”. Maka Betara Berawan segera turun dari atas kenaikannya baginda lalu memeluk mencium maharaja Buma pun menyembah kaki Betara Berawan. Maka titah Betara Berawan “Anugerah akan anakanda Wilmana ini”.

Setelah itu maka Betara Berawan dan bedidari itupun naiklah ke atas udara maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbanglah ke udara di iringkan oleh segala menterinya dan rakyat baginda pun sampailah ke negeri Percu Tekasan namanya raja dalam negeri itu maharaja Dati Sura terlalu gagah berani dan nama mangkubuminya Patih Aria Keriwa. Adapun akan raja itu manusia mangkubuminya dan rakyatnya raksasa dua puluh yuCana banyaknya rakyat. Maka titah maharaja Buma kepada Wilmana “Negeri mana ini dan siapa nama rajanya” maka sembah Wilmana itu “Ya tuanku inilah nama negeri Percu Tekasan maharaja Dati Sura nama rajanya. Adapun akan raja itu manusia segala menteri dan rakyatnya daripada raksasa Aria Keriwa nama mangkubuminya.

Maka titah maharaja Buma “Boleh aku turun ke dalam negeri itu” maka Wilmana pun turunlah dari udara ke dalam kota istana maharaja Dati Sura kepada seketika itu di adap oleh mangkubumi dan segala rakyatnya baginda itu. Maka di lihatnya raksasa banyak turun dari udara maka maharaja Dati Sura pun terkejut maka kata maharaja Sura kepada maharaja Buma “Siapa nama tuan hamba dan dari mana datang tuan hamba”. Maka sahut maharaja Buma “Hambalah anak Betara Bisnu. Hamba datang ini hendak akan negeri tuan hamba ini” maka sahut maharaja Dati Sura dengan marahnya “Jika sudah aku mati oleh engkau mana kehendak engkau perbuatkanlah negeri ini” sambil mengunus senjatanya temin.

Maka sahut maharaja Bumi “Marilah kita berperang sama seorang” maka maharaja Buma pun berperanglah dengan maharaja Dati Sura itu. Maka kedua pihak rakyat berdiri melihat rajanya berperang itu maka kedua pihak raja itu sama mengeluarkan kesaktian. Maka maharaja Dati Sura pun memanah kena senjata di tangan maharaja Buma terbang melayang tiada berketahuan. Maka maharaja Buma pun marah mengambil gadanya besi terjun dari atas Wilmananya maka maharaja Dati Sura pun ingat memegang gadanya lalu berpalukan gada. Antara lama tiada berkenalan maka tercedera maharaja Buma maka di palunya dengan gadanya oleh marah Dati Sura kena tengkok maharaja Buma lali.

Seketika maka ia ingat akan dirinya lalu di usirnya maharaja Dati Sura di rebutnya gadanya maka lalu di hempaskannya maharaja Dati Sura ke tanah. Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Dati Sura mahukah engkau hidup” maka kata maharaja Dati Sura “Hidupilah hamba akan negeri ini dengan isinya dan segala rakyat persembahan hambalah ke bawah duli tuan hamba”. Maka oleh maharaja Buma di lepaskan maharaja Dati Sura pun keluar dari negeri itu pergi ke negeri Langkapuri pada maharaja Bibi Sanam. Dengan mangkubuminya dan segala rakyat maharaja Dati Sura pun datang menyembah maharaja Buma mohonkan demikian sembahnya “Patik sekelian memohonkan nyawa”.

Maka titah maharaja pada Aria Keriwa “Adapun segala rakyat kita semuanya pada tuan hamba juga dan tuan hamba kita dudukkan di bawah mangkubumi kita Patih” maka sembah Aria Keriwa “Baiklah tuanku patik ini hamba mana titah patik junjung”. Maka di lihat oleh maharaja Buma negeri itu terlalu amat baik ada sebuah istana emas dan sebuah bukit emas dan hampir itu ada parit berkeliling dalam parit itu pelbagai bunga tanjung merah dan tanjung putih dan tanjung biru dan tanjung hijau dan seroja dan telipok dan ikan pelbagai di dalamnya.

Maka pada tepi parit itu pagar bagai pohon kayu emas di perbuatnya buahnya daripada permata akarnya gading emas bepermata melilit pohonnya kayu itu terlalu baik rupanya dan batangnya perak dan tembaga suasa pada kaki bukit itu pelbagai rupa balai emas dan perak dan ada balai tembaga suasa dan balai permata dan puspa ragam tempat segala dayang2 bermain. Pada empat penjuru bukit itu di perbuatnya batu emas bepermata tingginya berpangkat2 maka daripada batu emas itu keluar mata air empat biji panjuran gemuruh bunyinya di atas batu emas itu di perbuatnya buahan pandan emas bunganya daripada panca warna buahnya mutiara tiada lagi kelihatan itu mutiara itu di belit oleh akar karang itu manikam. Maka bunga karang itu tersembak2 di atas pohon pandang itu barang kali angin bertiup maka bergeraklah karang itu bercahaya2 berkilat rupanya.

Dayang bermain itu yang menunggu bukit itu telalu baik parasnya seperti bidadari maka di lihat maharaja Buma segala dayang2 itu bermain2 pada bukit emas itu yang hampir manikam gunung warna tubuhnya warna samalah dan yang himpun manikam hijau maka hijau warna tubuhnya seperti warna bunga tanjung hijau yang hampir manikam merah itu maka merahlah warna tubuhnya seperti bunga raya maka yang hampir intan itu pelbagai warna tubuhnya merah putih kuning biru berkilat2 tubuhnya seperti manikam akan cahaya matahari. Maka maharaja Buma pun jadi rajalah dalam negeri Percu Tekasan itu maka oleh baginda Patih Medar di jadikan mangkubumi dan Patih Nesnada dan Sang Pencakar di jadikan menteri dan Dari Tara dan Sang Perlemba dan Sang Air Angkasa di jadikan baginda hulubalang.

Maka maharaja Buma dan Patih Medar dan Aria Keriwa dengan segala hulubalang pun makan minum bersuka2an maka maharaja Buma pun bertitah kepada Patih Medar dan pada Aria Keriwa “Himpunkan segala rakyat di dalam negeri ini dan segala rakyat maharaja Buma”. Setelah sudah berhimpun maka Patih Medar dan Patih Keriwa dan segala hulubalang rakyat sekelian hina dina pun masuk mengadap maharaja Buma. Maka segala emas dan perak dan segala permata di dalam istana itu di bahagi tiga akan segala menteri hulubalang dan segala rakyat sebahagi tinggal dalam istana itu.

Maka maharaja Buma pada Patih Medar “Perbuatkan kita istana pada bukit emas itu bertatahkan ratna mutu manikam kemuncaknya manikam yang merah di dalam istana itu tiadalah kelam lagi seperti siang daripada cahaya permata2 dan manikam itu” maka oleh Patih Mendar di kerjakannya seperti titah raja Buma. Setelah sudah mahligai itu maka maharaja Buma pun memberi anugerah akan Patih Medar selengkap pakaian.

Al kisah maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu dan Betara Berahama bermain2 di gunung Tunan melihat bunga Naga Sari maka bunga itupun luruh. Maka oleh Betara Bisnu kaki bunga itu di pujanya baginda maka bunga itupun jadilah seorang laki2 terlalu baik parasnya maka oleh Betara Bisnu di namanya Sang Derma Dewa. Maka oleh Betara Berahama sari bunga itu di pujanya jadi seorang perempuan terlalu baik parasnya maka di namakannya Dewi Derma Dewi. Setelah sudah maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah keinderaan peninggal Betara Bisnu dan Betara Berahama itu maka Sang Derma Dewa dan Dewi Derma Dewi pun terlalu amat berkasih kasihan.

Setelah berapa lamanya maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu hendak menjelma menjadi Betara Kesna maka Betara Bisnu pun singgah di gunung Tunan. Tatkala itu Sang Derma Dewa pun meriba kepala Dewi Derma Dewi tidur maka titah Betara Bisnu pada Sang Derma Dewa “Mari anakanda pergi sama kita”. Maka sembah Sang Derma Dewa “Baiklah tuanku kemudianlah patik mendapatkan tuanku” maka Betara Bisnu pun pergilah menjelma menjadi Betara Kesna raja di negeri Derawat Perua. Maka baginda pun beristeri tiga orang seorang bernama Dewi Rakmin dan seorang bernama Dewi Jambu Wati dan seorang bernama Dewi Siti Buma maka isteri baginda Betara Kesna bernama Dewi Jambu Wati itupun hamillah.

Maka tersebutlah perkataan Sang Dewa Derma di gunung Tunan pada suatu hari Dewi Derma Dewi tidur maka Sang Derma Dewa pun teringatlah akan janjinya dengan Betara Kesna. Maka Sang Derma Dewa pun menangis maka di ambilnya pucuk lontar maka di suratnya maka iapun makan sirih maka sepahnya dan suratnya di tinggalkannya Dewi Derma Dewi. Maka Sang Derma Dewa pun pergilah menjelma pada isteri Betara Kesna yang bernama Dewi Jambu Wati itu. Setelah genap bulannya maka Dewi Jambu Wati pun berputeralah seorang laki2 terlalu baik rupanya tiada berbagai dalam dunia ini. Maka oleh Betara Kesna anakanda baginda di namai Sang Semba di peliharakan dengan sepertinya adat anak raja besar2.

Maka tersebutlah pada perkataan Dewi Derma Dewi lagi tidur di gunung Tunan. Setelah ia bangun daripada tidurnya maka di lihat suaminya tiada maka Dewi Derma Dewi pun melihat ke kiri dan ke kanan. Maka di dapatinya surat dan sepah di dalam puannya maka di ambilnya surat itu di bacanya demikian bunyinya “Janganlah tuan berosak hati dan bercinta akan kekanda ini kerana kekanda ini di bawa oleh Betara Bisnu pergi menjelma. Jikalau ada anak Betara Kesna bernama Sang Semba itulah beta”.

Setelah sudah Dewi Derma Dewi membaca surat itu maka iapun terlalu sangat menangis maka katanya dalam tangisnya itu “Apa mulanya maka aku di tinggalkan sedang tidur dan mengapa kekanda pergi tiada memberi tahu aku. Jikalau rambutku terurai siapa lagi akan menyanggul dia. Jika kainku tergelongsor siapa akan membaiki dia dan manatah janji kekanda hendak mati bersama2 dengan aku”. Setelah sudah demikian katanya maka pada hatinya “Apa sudahnya aku dengan menangis ini” maka di perbuatnya sebuah balai bunga seribu bunga di perbuatnya itu. Setelah balai itu sudah di perbuatnnya maka di perbuatnya gambar dirinya maka di bubuhnya di atas balai gadang itu maka di ambilnya sepah Sang Derma Dewa itu dari dalam puannya. Maka sepahnya itu di susuknya dengan tangannya kedua maka sepah itupun menjadi api maka Dewi Derma Dewi pun menceburkan ke dalam dirinya ke dalam api itu maka iapun matilah.

Maka tersebutlah perkataan ada seorang raja di negeri Sura Negara maharaja Janaka namanya maka isterinya pun bunting maka Dewi Derma Dewi pun menjelma kepada isteri raja Janaka itu namanya Derasad. Setelah genap bulannya maka isteri maharaja Janaka pun beranaklah seorang perempuan terlalu amat baik parasnya maka di namai baginda Dewi Cana Wati. Maka mahsyurlah pada segala alam dunia ini bahawa anak maharaja Janaka terlalu amat terlalu amat baik paras tiada terbagai dalam dunia ini eloknya.

Al kisah maka tersebutlah perkataan maharaja Buma di adap oleh Patih Medar dan Patih Aria Keriwa dan sekelian pegawai hulubalang. Maka titah maharaja Buma pada Sang Aria Keriwa “Siapa ada raja2 beranak perempuan yang baik parasnya” maka Aria Keriwa pun menyembah katanya “Ya tuanku ada seorang raja maharaja Janaka namanya Sura Negara nama negerinya itulah ada beranak perempuan terlalu amat baik parasnya”. Maka maharaja Buma memberi titah pada Patih Medar “Pergilah tuan hamba ke negeri Sura Negara pada maharaja Janaka katakan kita hendak anak baginda itu” maka sembah Patih Medar “Baiklah tuanku”.

Maka oleh maharaja Buma di ambilnya emas secepar dan permata secembul di berikan pada Patih Medar maka titah maharaja Buma “Inilah kiriman aku kepada maharaja Janaka dan katakan oleh tuan hamba apa kehendak baginda kita usahakan. Syahdan kebesaran kita pun katakan pada baginda itu mudah mudahan mahu di beri anaknya akan kita”. Maka Patih Medar pun menyembah lalu bermohon berjalan keluar kota maka Patih Medar pun naik gajah di iringkan segala rakyatnya menuju jalan ke negeri Sura Negara. Adapun akan maharaja Janaka itu menterinya empat orang seorang bernama Sana Menteri dan seorang namanya Senda Menteri dan seorang Semara namanya seorang Jaya Pati namanya.

Setelah Patih Medar datang keluar negeri Sura Negara maka di lihat oleh rakyat maharaja Janaka rakyat raksasa banyak datang. Maka iapun bertanya “Dari mana tuan hamba sekelian datang” maka sahut raksasa itu “Kami rakyat Patih Medar di titahkan maharaja mengadap maharaja Janaka”. Maka rakyat Janaka pun segera memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempat menteri itu segera masuk mengadap maharaja Janaka pun keluar di adap oleh segala menteri hulubalang sekelian.

Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku Patih Medar mangkubumi maharaja Buma di suruhkan baginda itu mengadap tuanku” maka titah maharaja Janaka pada Jaya Pati “Pergilah tuan hamba panggil Patih Medar itu” maka Jaya Pati pun menyembah lalu pergi. Setelah Jaya Pati bertemu dengan Patih Medar maka Jaya Pati pun “Di persilakan tuan hamba masuk di panggil seri maharaja” maka Patih Medar pun berjalan masuk sama2 dengan Jaya Pati. Setelah kelihatan pintu balai maharaja Janaka maka Patih pun turun di atas gajahnya lalu masuk mengadap maharaja Janaka. Maka oleh maharaja Janaka “Patih Medar duduk bersama2 dengan Sana Menteri”.

Maka kata Patih Medar “Patik di suruhkan paduka anakanda maharaja Buma mengadap tuanku hendak menyambut paduka anakanda Dewi Cana Wati. Inilah kiriman seri maharaja Buma akan tuanku emas secepar dan permata secembul. Barang tuanku kehendak itu di beri oleh seri maharaja Buma kerana seharusnya tuanku berbuat kebaktian pada ke bawah duli yang di pertuan kerana baginda itu pada zaman ini terlalu amat besar kerajaannya. Syahdan dengan saktinya dan gagah beraninya” maka sahut maharaja Janaka “Nantilah hamba bicarakan dahulu”. Maka maharaja Janaka pun memberi persalin akan Patih Medar dengan selengkapnya pakaian dan di perjamu baginda Patih Medar dengan segala rakyatnya makan minum daging masak mentah maka terlalu suka segala rakyat raksasa itu. Maka baginda pun lalu masuk maka Patih Medar pun keluarlah di iringkan oleh Sana Menteri maka Patih Medar pun di beri tempat hampir kampungnya.

Telah hari malam maka maharaja Janaka pun duduk isteri baginda dua orang dan anak baginda Dewi Cana Wati dan pengasuhnya bernama Puspa Wati. Maka kata maharaja Janaka pada isterinya baginda “Apa bicara kita akan anak kita ini di pinang oleh maharaja Buma raja di negeri Percu Tekasan yang di suruhkan baginda itu mangkubuminya yang bernama Patih Medar” maka kata isterinya baginda “Akan maharaja Buma itu manusiakah atau raksasakah”. Maka kata maharaja Janaka “Akan maharaja Buma itu tiada kita ketahui bangsanya tetapi Patih Medar itu dengan segala rakyatnya itu raksasa juga” maka sembah Dewi Cana Wati “Wah jikalau demikian maharaja Buma itu pun raksasa juga manatah baiknya manusia berlakikan raksasa kerana raksasa itu sama raksasa juga bininya”.

Maka kata maharaja Janaka “Jikalau anakanda tiada kita beri nescaya di serangnyalah negeri kita” maka kata kepada Dewi Cana Wati “Mahukah tuan akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Dewi Cana Wati “Daripada beta di berikan maharaja Buma itu baiklah ayahanda bunuh” maka kata maharaja Janaka pada isterinya “Jikalau seperti kata anakanda ini tiadalah kita terima pinang maharaja Buma itu barang apa kehendaknya maharaja Buma adalah kita”. Setelah hari siang maka Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap dengan segala hulubalang maka maharaja Janaka pun keluar di adap orang. Maka titah maharaja Janaka pada Sana Menteri “Apa bicara kita akan pekerjaan ini kerana anak kita tiada mahu akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan patik sekelian hamba ke bawah duli tuanku yang mana kesukaan tuanku itulah kesukaan patik sekelian hamba”.

Setelah itu maka Patih Medar pun datang lalu naik duduk sama2 Sana Menteri maka sembah Patih Medar “Patik hendak kembalilah apa sembah tuanku kepada maharaja Buma” maka titah maharaja Janaka “Apatah daya hamba kerana anak hamba tiada mahu akan maharaja Buma”. Setelah Patih Medar mendengar titah maharaja Janaka itu maka iapun tunduk berdiam dirinya berubah warna mukanya lalu turun berjalan keluar kota tiadalah bermohon lagi naik gajah berjalan kembali ke negerinya. Tiga hari antaranya di jalan maka Patih Medar sampailah ke negeri Percu Tekasan lalu masuk mengadap maharaja Buma maka titah baginda “Apa kata maharaja Janaka” maka sembah Patih Medar “Tiadalah di berinya anaknya akan tuanku”.

Setelah maharaja Buma mendengar kata Patih Medar itu maka baginda pun amat marah maka baginda pun menyuruh mengimpunkan rakyat pada Patih Medar akan menyerang negeri Sura Negara. Maka Patih Medar pun menyembah lalu keluar mengimpunkan rakyat. Setelah sudah berkampung maka maharaja Buma pun keluarlah maka Patih Medar datang menyembah maharaja Buma katanya “Telah berkampunglah siapa yang di titahkan menyerang negeri Sura Negara itu” maka titah maharaja Buma “Kita sendirilah pergi Aria Keriwa dan Sang Perlamba dan Sang Air Angkasa tinggal menunggu negeri ini. Jikalau barang suatu hal negeri segera tuan hamba berdatang sembah ke bawah duli kita”.

Maka sembah ketiganya “Ya tuanku jikalau barang sesuatu hal negeri ini atas nyawa patiklah ketiga” maka titah maharaja Buma “Benarlah kata tuan hamba itu kerana orang yang pergi yang tinggal itu sama juga pada rasa kita”. Telah sudah bertitah maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbang ke udara maka Dati Tara dan Dati Senda mengiringkan baginda berjalan dari udara. Maka Patih Medar pun naik gajah berjalan di bumi sama2 penjatan berjalan di bumi bersama2 rakyat raksasa banyak itu. Maka maharaja Buma dan Senda Dati Tara dengan segala raksasa berjalan di udara itupun sampailah ke negeri Sura Negara maka maharaja Bumi dengan segala rakyat pun turunlah di udara.

Setelah di lihat oleh rakyat maharaja Janaka yang di luar negeri itu rakyat raksasa datang banyak segala rakyat maharaja Janaka pun terkejut lalu ia lari mengusir ke dalam kota di usir oleh rakyat maharaja Buma barang yang dapat habis di makannya. Maka segala rakyat itupun memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap maharaja Janaka. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan maharaja Buma itu telah datang menyerangkan negeri kita” maka maharaja Janaka pun keluar di adap segala hulubalang.

Maka titah maharaja Janaka “Apa bicara kita sekelian” maka sembah segala menteri itu “Ya tuanku adapun maharaja Buma datang ini akan menyerang negeri kita. Pada bicara patik sekelian sebenarlah patik sekelian lawan hingga nyawa patik sekelian mengerjakan pekerjaan duli seri maharaja. Apatah gunanya patik ini sekelian di perbaiki jika tiada pada ketika ini patik sekelian persembahkan nyawa pada duli seri maharaja. Jikalau patik sekelian mati mana kehendak tuanku”. Maka titah maharaja Janaka “Adapun yang kehendak kita pun demikianlah” maka menteri keempat pun bermohon keluar dengan segala rakyatnya maka berhadapanlah kedua pihak rakyat itu.

Maka berperanglah maharaja Buma dengan rakyat maharaja Janaka seketika berperang maka banyaklah rakyat maharaja Janaka mati. Maka pecahlah habis lari melainkan Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati juga tinggal terdiri di atas kenaikan dengan senjatanya. Maka keempat menteri itupun mengamuk rakyat raksasa pun banyak mati lalu pecah lari cerai berai tiada berketahuan di usir oleh menteri keempat itu. Maka Dati Tara pun tampil maka kata maharaja Buma “Jangan berperang dahulu kerana aku hendak membunuh menteri empat” maka maharaja Buma pun turun dari atas Wilmana nya itu lalu tampil berhadapan dengan menteri empat itu.

Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka kata Sana Menteri “Akulah Sana Menteri mangkubumi maharaja Janaka ada senjatamu marilah kepada aku”. Maka kata maharaja Buma “Engkau menteri yang tiada berbudi mengapa maka engkau tiada memberi bicara yang baik akan rajamu” maka sahut Sana Mentera “Janganlah katamu engkau banyak lagi mana kehendak tuan kami itulah kami turut jika hilang nyawa kami pun dapat damai”. Sana Menteri pun mengunus cendera rasa lalu mengusir maharaja Buma lalu di tikamnya oleh Sana Menteri akan dada maharaja Buma terundur tiada lut. Maka oleh maharaja Buma di tangkapnya pinggang Sana Menteri maka di rebutnya senjatanya itu dapat padanya maka di tikamnya dada Sana Menteri terus lalu mati.

Setelah di lihat oleh Senda Menteri maka di ambilnya panah maka di panahnya maharaja Buma kena tiada lut. Maka maharaja Buma pun mengambil gadanya lalu di usirnya Senda Menteri lalu di palunya kepalanya pecah mati. Setelah di lihat Semara Menteri maka iapun mengunus senjatanya Tersula namanya lalu di tikamnya kena dada maharaja Buma itupun tiada lut senjata itupun patah. Maka segera ia mengambil gadanya mengusir maharaja Buma di pukulnya dengan gadanya pun patah. Maka di pukul oleh maharaja Buma kena kepala Semara Menteri pun pecah lalu mati.

Setelah di lihat oleh Jaya Pati maka di hunusnya senjatanya di hampirinya maharaja Buma maka lalu di tikamnya kena tiada lut. Maka oleh maharaja di tangkap Jaya Pati senjatanya pun di rebutnya ambil maka kata maharaja Buma “Mahukah engkau hidup jika mahu kuampuni dosamu” maka kata Jaya Pati “Hai maharaja Buma akan dunia ini sekali juga tiada dua kali” maka oleh maharaja Buma di tentasnya kepala Jaya Pati. Setelah di lihat oleh rakyat Sura Negara keempat menterinya itu sudah mati maka segala rakyat itu pun habis lari memberi tahu maharaja Janaka mengatakan menteri keempat habis mati “Baiklah tuanku meninggal”. Maka titah maharaja Janaka “Yang sembah itu benarlah padamu juga. Adapun akan maharaja Buma itu akulah lawannya”.

Maka maharaja Janaka pun turun dari istananya dengan senjatanya panah lalu berjalan kemudian maka berhadapanlah dengan maharaja Buma. Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah maharaja Janaka”. Maka kata maharaja Buma “Siapa lagi engkau suruh melawan aku. Janganlah engkau ke medan dahulu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah melawan engkau”. Maka oleh maharaja Janaka di panahnya maharaja Buma dengan anak panahnya Pasu Pati namanya kena dada maharaja Buma terus lalu mati seketika hidup pula.

Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Janaka persembahkanlah anakmu itu kepada aku supaya tiada mati kubunuh” maka sahut maharaja Janaka “Biarlah aku mati dengan nama yang baik jangan hidup dengan nama yang jahat”. Maka oleh maharaja Buma di tikamnya maharaja Janaka dengan senjatanya kena dada maharaja Janaka lalu terus mati. Setelah rakyat maharaja Janaka pun melihat rajanya sudah mati maka rakyat Sura Negara pun habis lari cerai berai. Ada yang membunuh anak isterinya lalu mengamuk ada yang lari ke dalam hutan ada yang lari ke gunung maka di ikut oleh rakyat raksasa itu ada yang dapat ada yang lepas. Maka titah maharaja Buma kepada Dati Tara dan Senda “Katakan kepada rakyat kita jangan mengusir ke dalam istana maharaja Janaka”.

Maka ada hamba maharaja Janaka Tiari namanya dan Dewi Kenar Makik kembali memberi tahu isteri maharaja Janaka Dewi Derasid dan Dewi Ketara akan maharaja Janaka sudah hilang. Maka keduanya pun menangis maka Dewi Cana Wati pun datang di iringkan Puspa Wati dan inang pengasuhnya. Maka Dewi Derasid pun pergi kepada Dewi Cana Wati katanya “Ayahanda sudah hilang di bunuh oleh maharaja Buma akan tuan tinggallah di istana ini bonda kedua turut bila sama dengan ayahanda. Adapun akan tuan tiada di binasakan oleh maharaja Buma kerana sebab berperang itupun oleh maharaja Buma hendak akan tuan jua. Adapun akan maharaja Buma itu bukannya ia raksasa”.

Maka sembah Dewi Cana Wati sambil menangis “Beta pun turut sama dengan ayahanda bonda manatah kebaikan akan beta peroleh. Apatah gunanya beta hidup ayahanda bonda pun tiada siapatah tempat akan beta bermanja lagi” maka kata Dewi Ketara “Tuan turut juga kata bonda ini jangan tuan membunuh diri”. Setelah itu maka Dewi Cana Wati pun berpeluk bercium oleh bondanya kedua maka segala dayang2 pun sekelian menangis. Maka kata Dewi Derasid kepada Dewi Cana Wati “Baik2 bertaruhkan diri kepada orang” maka Dewi Cana Wati pun menangis dan Dewi Ketara keduanya memeluk mencium anakanda baginda.

Maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun turunlah berjalan dengan tangisnya mendapatkan mayat maharaja Janaka di iringkan oleh segala dayang2 datang kepada tempat orang berperang itu. Maka di lihatnya bangkai gajah kuda dan rakyat bertambun2 maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun bertemulah dengan rakyat maharaja Buma. Maka di lalunya maka segala rakyat itu bertemulah dengan mayat maharaja Janaka maka kata keduanya “Apa mulanya maka beta kedua datang tiada kekanda tegur gusarkah kekanda akan beta kedua maka keduanya pun turut mati sama2 dengan kekanda baginda” maka keduanya memeluk mencium maharaja Janaka.

Setelah itu maka Dewi Derasid pun mengunus peteram menikam akan dirinya maka ia matilah maka Dewi Ketara pun mengambil peteram dari tangan Dewi Derasid maka iapun menikam dirinya maka Dewi Ketara pun matilah di sisi suaminya. Maka segala dayang2 yang gusar akan tuannya turut bila dengan tuannya yang lain itu kembali kepada Dewi Cana Wati. Setelah Dewi mendengar bondanya keduanya sudah hilang itu maka makin sangat menangis. Maka oleh akan Puspa Wati di dukungnya Dewi Cana Wati katanya “Janganlah tuanku sangat menangis dan bercinta kerana yang mati itu sudahlah dengan kehendak Dewata Mulia Raya” maka Dewi Cana Wati pun diamlah.

Setelah maharaja Janaka sudah mati maka Patih Medar dan Sang Pencatan pun datang mengadap maharaja Buma “Adapun akan maharaja Janaka dengan menteri baginda keempat orang sudahlah kita bunuh”. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku apa gunanya patik sekelian di perhamba ke bawah duli tuanku jika kedengaran pada segala negeri yang lain tuanku berperang patik sekelian tiada berperang apatah di sebut orang nama patik sekelian”. Maka titah maharaja Buma “Benarlah seperti kata tuan hamba itu sekarang ini hendaklah segala rakyat Sura Negara ini tuan hamba kumpulkan dan tentukan yang memegang negeri ini”.

Setelah sudah maharaja Buma bertitah kepada Patih Medar maka maharaja Buma pun berjalan di iringkan oleh Wilmana masuk ke dalam kota lalu ke istana maharaja Janaka. Adapun akan Patih Medar dan Tendera dan Sang Pencata dan Dati Tara tinggal di luar mengimpunkan rakyat Sura Negara ada tinggal lagi itu. Setelah maharaja Buma sampai ke istana maharaja Janaka lalu naik ke istana. Setelah di lihat oleh Dewi Cana Wati maka maharaja Buma pun datang maka iapun menangis. Maka kata maharaja Buma “Janganlah adinda menangis kerana ayahanda mati itupun bukan salah kekanda dengan salah ayahanda juga maka demikian. Adapun akan sekarang ini janganlah adinda sangat bercinta akan ayahanda bonda kekandalah akan ganti ayahanda bonda” makin sangat Dewi Cana Wati menangis.

Maka sembah Puspa Wati pada maharaja Buma “Yang titah tuanku itu sebenarnyalah tuanku memeliharakan paduka adinda sebab adinda tiada berkata oleh adinda lagi bercinta akan ayahanda bonda baginda kerana tiada pernah bercerai dengan baginda kerana paduka adinda lagi budak”. Adapun Puspa Wati berkata2 itu dengan lemah lembutnya mengeluarkan kata itu maka berkenan kepada maharaja Buma katanya itu. Maka titah maharaja Buma “Siapa engkau dan apa namamu” maka sembahnya “Nama patik Puspa wati patiklah pengasuh paduka adinda”. Maka titah maharaja Buma “Peliharakan olehmu baik Dewi Cana Wati ini apa kehendaknya kuberi kerana ia lagi kecil di tinggalkannya ayah bondanya” maka kata Puspa Wati “Baiklah tuanku kerana adinda maharaja tuan patik tambah pula dengan titah seri maharaja”.

Maka oleh maharaja Buma lalu di dukungnya Dewi Cana Wati bawa keluar maka Puspa Wati serta mengiringkan serta segala inang pengasuh dayang2 siti perwara sekelian. Maka Dati Tara membawa kelengkapan istana maka maharaja Buma pun berkata dengan Patih Medar. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku sekelian rakyat sudahlah terkampunglah sepuluh laksa banyaknya dan negeri ini di serahkan pada saudara patik Sana Menteri” maka titah maharaja Buma “Akan negeri ini hamba serahkan pada tuan hambalah”. Maka Patih Medar pun menyembah maka di suruhnya segala rakyat itu kembali kepada tempat masing2 maka titah maharaja Buma pada Patih Medar “Suruhlah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati semuanya naik ke atas reta”.

Setelah sudah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati naik reta maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati naik ke atas Wilmana terbang di udara. Berapa antaranya terbang itu maka sampailah maharaja Buma itu ke negeri Percu Tekasan. Maka titah maharaja Buma pada Wilmana “Turunkan aku ke dalam istana” maka oleh Wilmana seperti titah maharaja Buma di turunnya. Maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati masuklah ke dalam istana baginda.

Maka oleh maharaja Buma Dewi Cana Wati di ribanya di peramat2 terlalu baik parasnya mukanya bercahaya2 seperti bulan purnama empat belas hari demikianlah dan keningnya seperti taji di bentuk rambutnya seperti cincin di tuang sebunya seperti tegar burung matanya seperti bintang timur pipinya seperti pauh di layang kakinya seperti bunga seri gading pinggang seperti tarak angsuka di tiup angin dadanya seperti andang2 betisnya seperti orang pandan jarinya tumbuk seri cangkinya seperti denta sudah terupam warna tubuhnya seperti bunga cempaka emas bau tubuhnya seperti bunga sampai suaranya terlalu manis seperti melukat jika bunga yang kuncup itupun jadi kembang.

Maka maharaja Buma pun terlalu sukacita rasa hatinya seperti masak serak sebab beroleh seperti kehendak hatinya itu. Maka oleh maharaja Buma akan Dewi Cana Wati di bawanya duduk pada istana emas itu. Maka ada seorang raksasa bernama Pen Kila Sura Dewi namanya iaitu pengasuh maharaja Buma ialah di suruh oleh maharaja Buma menunggui Dewi Cana Wati. Maka maharaja Buma pun sedia kala bersuka2an dengan segala menteri hulubalang baginda sekelian.

Sumber: Kitab Maharaja Buma
Manuskrip British Library