Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, November 8, 2012

Raja Tabaa' & Nabi Mahamada Sholaya Allaha A'layaha Wa Salama


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama
Kisah cerita seorang raja Tabaa’ namanya anak Mashodaa’ Waradaa’. Ketahuilah akan Tabaa’ itu ada seorang raja banyak tenteranya bahawa sangat adilnya dan dermawannya. Maka setelah mati Bakhota Nashora itu nabi Allaha Danial pun dan segala bani Israil pun kembalilah ke Bayata Al Maqodasa. Maka raja Tabaa’ pun keluarlah lalu ia pergi ke negeri Shoya maka negeri Shoya itupun takluk kepadanya lalu ke negeri Tarakaya (Turki) lalu ia ke negeri Hindustan maka raja Turki dan raja Hindustan itupun takluk kepada raja Tabaa’ itu kerana akan raja Tabaa’ itu dengan muda belianya dan sempurna adilnya tiada pandai menganiaya orang. Maka lalu ke benua Sham dan ke benua Maghrib maka segala raja-raja di dalam alam ini semuanya takluk kepadanya dan kasih akan dia.
Maka kembalilah ia ke benua Maghrib lalu ia ke negeri Hajaazaya Makah maka raja Tabaa’ pun bertanya kepada menterinya “Negeri mana ini” maka sembah segala menterinya “Inilah negeri Makah di dalamnya sebuah rumah di perbuat nabi Allaha Ibrahim Kholil Allaha dengan firman Allaha Taa’laya. Barang siapa pergi ke rumah itu barang di mana di pintanya di anugerahkan Allaha Taa’laya”. Maka titah raja Tabaa’ “Apa di sembahnya segala orang yang di dalam negeri itu” maka sembah segala menterinya “Orang itu semuanya menyembah berhala” maka kata raja Tabaa’ “Bahawa janganlah orang mengapa kita dan kita pun janganlah di lihatnya dan adapun kita negeri pun kita pergi di permulia orang akan kita. Apa mulanya maka orang di dalam negeri ini tiada memuliakan kita” maka raja Tabaa’ itupun amarah empat ratus orang hakim yang di bawah raja Iskandar Zawa Al Qoranayana. Maka ujar raja Tabaa’ akan negeri dan rumah itu hendak di perbinasakannya di dalam citanya juga maka tanggunglah perut raja Tabaa’ itu bahawa selaku-laku akan matilah rupanya. Ubat pun di bubuh orang makin bertambah juga sakitnya itu selaku-laku hampirkan belah hingganya bahawa orang banyak pun tiada dapat mencium baunya dan seorang pun tiada dapat menghampiri dia.  
Maka segala hakim pergi kepadanya berkata “Hai raja, tahukah engkau bahawa segala makhluk melarikan dirinya daripadamu beberapa harta pun kau berikan tiada akan sembuh penyakitmu. Sekarang raja dengarlah suatu kata daripada kami”. Maka kata raja Tabaa’ “Katakan olehmu supaya ku dengar” maka kata segala hakim itu “Hai raja, pada iktikad yang salah itu dan berkenanlah raja dengan kata yang benar itu. jangan perbuka akan jahatmu itu supaya sembuh penyakitmu itu” maka kata raja Tabaa’ “Pada citaku hendak perbinasakan negeri ini dan rumah itu” maka kata segala hakim itu “Ahaya raja, perbenar niatmu supaya luput raja daripada bala ini”. Maka kata Tabaa’ “Telah taubatlah aku daripada niatku yang salah itu dan kembalilah aku kepada niatku yang benar itu telah aku perkenanlah akan pengajar segala hakim ini. Esok harinya masuk aku ke rumah itu dengan keemas yang berbagai warnanya dan aku persalin segala orang kecil besar di dalam negeri ini dan aku ajarkan orang pada jalan yang betul”.
Apabila raja itu berniat demikian itu maka raja Tabaa’ pun bersembahlah maka dengan seketika itu juga hilanglah penyakitnya itu daripadanya maka tubuhnya pun sembuhlah daripada mereka itu kafir tiadalah ada kemuliaannya segala kaum itu akan rumah itu. Setelah sembuhlah raja Tabaa’ daripada sakitnya itu maka iapun pergilah ke rumah itu maka di bukanya pintu berkat segala kata hakim itu. Bertitah raja Tabaa’ menyuruhkan membukakan khazanahnya maka di keluarkannyalah kain yang keemasan dan kain yang indah-indah dan berbagai maka di saputinyalah Kaabah itu dengan hormat mulianya dan segala orang isi Makah pun di persalinnya dan di anugerahnya berbagai nikmatnya dan di tunjukkannya jalan yang sebenarnya akan sekelian mereka itu. Sebulan lamanya raja itu berhenti di sana sehari-hari raja itu tawaf berkeliling Kaabah Allaha itu maka raja Tabaa’ pun dengan segala bala tenteranya pergi ke benua Sham.
Hataya maka sampailah ia kepada suatu tempat bernama Madinah di lihatnya air tempat itu baik tetapi lagi raja itu berkira-kira akan berjalan pula ke negeri Sham. Maka kata hakim empat ratus itu “Ahaya raja, bahawa kami sekelian tiadalah mahu keluar daripada tempat ini”. Maka kata raja Tabaa’ “Apa mulanya” maka kata hakim itu “Tiga puluh tahun kami sekelian hormat kepada raja sekarang ini kami bermohonlah pada raja bahawa pada akhir zaman akan keluar seorang nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jadikan di Makah itu maka dari Makah itu berpindah ke Madinah ia dan wafatnya pun di Madinah ini. Barang siapa membawa iman nubuatnya ialah beroleh kemuliaannya dunia dan akhirat. Sekarang hai raja bahawa kami sekelian tiadalah bergerak daripada tempat ini kerana harap kami hendak berlihat dengan dia jika kami jumpanya adalah manafaat akan kami daripada berkat syafaatnya kami peroleh di akhirat”.  
Setelah raja Tabaa’ mendengar kata hakim itu maka ia berseru-seru menangis katanya “Hai tuan-tuan segala hakim hendaklah suratkan surat hamba kepada nabi akhir zaman itu maka oleh hakim itu di suratnya dengan dakwat emas pada suatu kaul raja sendirinya menyurat itu demikian bunyinya “Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama Daa’a Bakhoyata Khorawamaana yang bernama raja Tabaa’ anak Mashodaa’ anak Waradaa’ telah sampailah kepada nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itulah nabi akhir zaman”. Lalu di berinya pada segala hakim itu maka kata raja “Ambillah surat ini berikan kepada nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan jika kamu tiada bertemu dengan nabi Allaha itu maka perpesanlah kamu kepada segala anak cucunya kamu suruh sampaikan suratku ini”.
Maka oleh raja Tabaa’ raja yang adil itu di perbuatnya rumah akan hakim empat ratus itu kekal mereka itu di sana. Adapun akan surat raja Tabaa’ itu pada hakim itu datang kepada anak cucunya turun temurun mati seorang tinggal kepada seorang hingga sampai kepada zaman nabi Allaha Ayawaba (Ayub) Al Anashoaraya (Ansar) A’layaha Al Salaama.
Apabila rasul Allaha tiga belas tahun lamanya sudah jadi nabi yang mahsyur maka dengan firman Allaha Taa’laya menyuruhkan nabi Allaha pindah dari Makah ke Madinah datang kepada suatu tempat namanya Jamasayana di kata orang. Maka sekelian isi Madinah tiada tahu rasul Allaha datang itu tetapi di dengar ada seorang laki-laki dari Makah datang ke Madinah namanya Mahamada Mashothofaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Maka di suruh rasul Allaha panggil segala orang isi Madinah itu maka segala orang isi Madinah itupun mesyuaratlah katanya “Ialah nabi yang di kirim raja Tabaa’ surat itu. Baiklah segera kita hantarkan surat ini kepadanya supaya segera bahagianya itu datang ke mari untunglah kita duduk di bawah hadratnya”. Maka di suruhnya seorang laki-laki bernama Halaala (Halal) kata mereka itu kata mereka itu “Hai Halal, pada malam empat belas hari bulan ini bawalah surat raja Tabaa’ yang dahulu kala itu kepada nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama”.
Maka oleh Halal di ambilnya surat itu lalu ia berjalan datang kepada tengah jalan maka bertemulah ia dengan nabi Allaha Akhir Zaman. Sabda nabi Allaha “Hai Halal, mana surat yang kau bawa itu” maka kata Halal “Surat apakah yang kau pinta ini”. Maka sabda nabi Allaha “Surat raja Tabaa’ yang di amanahkan kepada nabi Allaha Ayub kepada kaum Ansar menyuruh hantarkan kepada aku” maka kata Halal “Siapa memberi tahu nabi Allaha”. Maka sabda nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka oleh Halal lalu di berikan surat itu kepada nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama maka oleh nabi Allaha di suruh baca kepada Sayadana Abawa Bakara surat itu. Setelah di dengar nabi Allaha bunyi di dalam surat itu maka nabi Allaha pun menangis keluar angin sejuk daripada dada hadrat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta sabdanya “Wa Wafaaha Alaya Laqoa Al Akhowaana” maka Sayadana Abawa Bakara pun bertanya ujarnya “Ya rasul Allaha Al Tsaqolayana, siapa yang di kata saudara itu yang lain daripada junjungan ini”.
Maka sabda nabi Allaha “Tuan-tuan sekelian mahabatku dan saudaraku, bahawa ajaib aku akan orang dahulu daripada aku membawa imanlah ia akan daku dan tiada di lihatnya akan daku maka di lakukannya syariatku iaitulah yang empunya surat itu raja Tabaa’ namanya anak Mashodaa’ anak Waradaa’. Seribu tahun sudah lamanya ia dahulu daripada aku membawa imanlah ia akan nubuatku bahawa Allaha Taa’laya berkenankan pintanya bahawa pada hari kiamat kitalah seorang tertentu daripada segala umat yang banyak dan segala kaum yang dahulu-dahulu daripada kita di kerjakan dengan hukum segala kitab Allaha dan segala khabar di dalam kitab Allaha di bacanya seperti di dalam Qoraana Al Azhoyama di turutnya dan di kerjakannya”. Maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama firman Allaha Thowabaya Lahama Wa Hasana Maaba bahawa seperti Sayadana Abawa Bakara dan Sayadana A’mara dan Sayadana A’tsamana dan Sayadana A’laya radhoya Allaha A’nahama Ajamaa’yana samalah kasih nabi Allaha akan raja Tabaa’ itu dengan Ashohaba keempat itu dan akan raja Tabaa’ itu kekal di dalam syurga.
Bermula akan raja Tabaa’ tatkala lalu daripada tempat Basaraba namanya lalu ia pergi ke benua A’jam daripada benua A’jam lalu ia ke benua Kanaa’ana di sanalah ia menjunjung waad Allaha Taa’laya.            

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa

Friday, October 26, 2012

Nabi Allaha A'zayaza & Danial A'laya Hama Al Salama

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Kisah ini cerita Bakhota Nashora yang dahulu itu dahulu daripada cerita nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama baa’da nabi Allaha Salayamaana (Sulaiman) A’layaha Al Salama. Maka Bakhota Nashora pun menghimpunkan segala kaum tenteranya bahawa akan nabi Allaha Sulaiman berapa pohon kayu di tanamnya di Bayata Al Maqodasa itu buahnya berbagai-bagai warnanya. Maka sabda nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama bahawa tanda bani Israil akan binasa barangkali pohon yang berduri ini berbuah bahawa akan datanglah laskar Bakhota Nashora ke Bayata Al Maqodasa ini. Maka nabi Allaha Aramaya pun tahulah bahawa bala akan datang maka di keluarkan nabi Allaha Aramaya dan segala keluarganya dari Bayata Al Maqodasa itu datang kepada Bakhota Nashora.

Maka oleh nabi Aramaya suatu perjanjian Bakhota Nashora dengan dia itu di hantarkannya pada Bakhota Nashora apabila di lihatnya tapak tangannya itu maka ingatlah ia akan perjanjiannya dengan nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama itu. Maka kata Bakhota Nashora “Apa namamu” maka kata nabi Allaha Aramaya “Namaku Aramaya”. Maka ujar Bakhota Nashora “Kupeliharakan tuan hamba” dan berapa harta diberinya akan nabi Allaha Aramaya kerana sempena nabi Allaha Aramaya ia beroleh kerajaan besar itu. Sangatlah hormatnya dan mulia akan nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama.

Di ceritakan ahli Al Tafsir jika nabi Allaha Aramaya tiada segera keluar nescaya tiada akan Allaha Taa’laya menyeksai akan kaum bani Israil itu. Oleh sebab nabi Allaha Aramaya keluar daripada kaum itu maka menanglah Bakhota Nashora itu tetapi hukum Allaha Taa’laya telah berlakulah adanya. Maka Bakhota Nashora pun pergilah ke Bayata Al Maqodasa dengan segala tenteranya maka segala bani Israil pun meneguh kotanya maka tujuh puluh ribu segala bani Israil yang membaca Tawarayata berseru-seru mereka itu doa demikian harap mereka itu.

Adapun menujum berkata “Barangkala engkau membelakang Bayata Al Maqodasa mengadap ke Masyrik maka kenakan olehmu anak panah pada busarnya maka panahkan olehmu ke Masyrik. Jika anak panahmu itu kembali ke Bayata Al Maqodasa menanglah Bakhota Nashora daripada bani Israil”. Maka di panah mereka itu kembali ke Bayata Al Maqodasa terhunjam kepada batu sihir itu. Maka pada hari itu Bayata Al Maqodasa pun gemparlah segala pintu kota pun habis terbuka. Maka masuklah segala laskar Bakhota Nashora ke Masjid Al Aqoshoya menetakkan pedang pada orang yang tujuh puluh ribu yang membaca Tawarayata itu habis mati di penggalnya.

Maka keluarlah ia dari masjid itu barang di mana ia bertemu dengan orang di bunuhnya maka segala kitab itu habis di nununya maka mengalirlah segala darah bani Israil seperti air sungai maka keluarlah suara dari dalam kubur nabi Allaha Yahaya “Tiada baginya dan tiada harus”. Maka pada suatu kaul tatkala Bakhota Nashora datang ke masjid itu kepada tempat nabi Yahaya shahid itu maka darah nabi Allaha Yahaya mendidih maka di tanyai oleh Bakhota Nashora darah siapa ini maka kata orang itu “Pada antara kami seorang nabi yang marasala di penggal kepalanya tiada orang kasihan sekali akan dianya”.

Maka oleh Bakhota Nashora di suruhnya angkat segala manikam itu dari Bayata Al Maqodasa dan segala perhiasan yang tujuh puluh ribu akan dia kendi-kendi yang keemasan perminuman zuhud bani Israil itu maka pendil dan tirai langit-langit dian pelita dan segala hamparan sekeliannya itu di suruh angkat. Maka di buka Bakhota Nashora segala perbendaharaan itu maka banyaklah berbagai-bagai pakaian beberapa daripada mataya besar telur suri akan belas perminuman segala zuhud itu. Maka semuanya di suruhnya angkat ke negeri maka segala bani Israil itu di perbinasanya maka kaum Bani Israil itupun cerai berailah segala yang di hidup lagi itu pecah belah ke sana ke mari.

Maka tersebutlah A’zayaza di dalam suatu dusun maka Jibril pun datang berkata “Ahawa A’zayaza, pergilah tuan hamba ke Bayata Al Maqodasa. Himpunkan segala bani Israil ajarkan Tawarayata kerana seorang pun tiada tahu membaca Tawarayata itu dan yang tersurat pada kitabnya pun habislah terbakar. Maka nabi Allaha A’zayaza pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa di lihatnya Bayata Al Maqodasa habis binasa Laqowalaha Taa’laya Awa Kaalazaya Mara A’laya Qorayata Wa Haya Khoawayata A’laya A’rawashahaa Qoala Anaya Yahayaya Hazaha Allaha Baa’da Mawatahaa Faamaatahaa Allaha Maata A’ama Tsama Baa’shaha.

Adapun kata mufasir bahawa akan A’zayaza ini daripada kaum bani Israil jua tetapi tiada kenal orang adanya akan dahulunya ia pergi pada suatu tempat turun ia daripada keldainya hendak mengambil buah Al Khoyara maka di makannyalah buah Al Khoyara itu. Setelah sudah ia makan buah itu maka tidurlah ia di bawah pohon Al Khoyara itu seratus tahun lamanya ia tidur itu maka seorang pun tiada datang ke sana. Hataya hingga di binasakan Bakhota Nashora Bayata Al Maqodasa itu beberapa lamanya maka di suruh Bakhota Nashora empat puluh lembu membawa emas akan meramaikan Bayata Al Maqodasa itu. Maka segala bani Israil daripada segala pihak negeri pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa.

Maka beberapa antaranya maka A’zayaza pun di bangunkan tuhan alam daripada tidur itu maka di lihatnya keldainya luluh lantaklah suatu pun tiada kelihatan. Maka firman tuhan datang Yaa A’zayaza Laqowalaha Taa’laya Wa Anazhora Alaya Hamaaraka Wa Lanajaa’laka Ayata Lalanaasa Wa Anazhora Alaya Al A’zhoama Kayafa Nanasharahaa Tsama Nakasawa Haa Lahamaa ertinya firman Ya A’zayaza berlihatlah olehmu keldaimu itu habis luluh lantak tulangnya pun habis buruk dengan kudrat kami hidupkan ia lihatlah olehmu buruknya itu maka keldai nabi Allaha A’zayaza pun hiduplah. Maka sembah A’zayaza “Berapa lama hamba tidur ini” maka firmannya “Seratus tahun lamanya engkau tidur itu sekarang pergilah engkau ke Bayata Al Maqodasa suruhkan segala bani Israil yang tiada lagi itu berbuat ibadat dan ajarkan olehmu ia membaca Tawarayata”.

Setelah di dengar nabi Allaha A’zayaza firman tuhan alam itu maka nabi Allaha A’zayaza pun pergilah ke Bayata Al Maqodasa. Datanglah ia lalu berseru-seru katanya “Hai segala manusia, akulah nabi Allaha A’zayaza mari menyempurnakan kamu sekelian”. Maka kata mereka itu “Tiada kami mengenal A’zayaza tetapi meminta kata tuan hamba bahawa kami dengar yang bernama A’zayaza itu sangatlah ia ingat dan ia hafaz kitab Taurat itu. Jika sungguh tuan hamba A’zayaza, bacalah Tawarayata itu kami dengar”. Maka nabi Allaha A’zayaza A’layaha Al Salama pun membaca Tawarayata dengan nyaring suaranya maka segala manusia pun bercinta dengan tangisnya menyebut-nyebut nabi Allaha yang dahulu-dahulu itu.

Setelah di baca A’zayaza Tawarayata itu semuanya seribu surat daripada surat itu daripada suatu ayat panjangnya seperti surat Al Baqorata dan pada suatu ayat seribu Amar dan seribu Nahaya dan Waa’da dan Waa’yada Allaha mengatakan syurga dan anugerahkan segala yang berbuat amal sholeh dan mengenakan neraka itu akan balas segala yang berbuat a’si yang tiada menurut firman Allaha Taa’laya dan tiada menurut sabda nabi Allaha A’layaha Al Salama. Maka di baca nabi Allaha A’zayaza Tawarayata itu tiada lagi bersalahan dan tiada berlebihan dan berkurang hurufnya di aturnyalah kerana seorang pun tiada tahu lagi akan Tawarayata itu kerana habis orang yang hafaz Tawarayata itu di bunuh Bakhota Nashora dan segala tersurat di dalam kitab itu habis di nunukannya.

Maka segala mereka itu berkata sama sendirinya “Bahawa akan baca A’zayaza ini salahkah atau benarkah kerana kita segala tiada hafaz kerana kitab pun habis ternunu maka kata A’zayaza “Pergilah kamu pada kaki tiang itu kerana ada di bawahnya suatu kitab Tawarayata bersurat dengan dakwat emas di tanamkan seorang wali maka datanglah kitab itu adakah bersalahan dengan kubaca ini tiadakah”. Di korek mereka itulah di bawah tiang itu maka di dapatinya suatu kitab lalu di tatap mereka itulah maka nabi Allaha A’zayaza pun membaca Tawarayata maka suatu huruf dan suatu titik dan suatu baris pun tiada bersalahan lagi samalah dengan Tawarayata yang tersurat itu. Maka daripada sebab itulah segala yahudi mengatakan A’zayaza itu anak Allaha Laqowalaha Taa’laya Wa Qoalata Al Yahawada A’zayaza Abana Allaha Wa Qoalata Al Nashoaraya Al Masayaha Abana Allaha Zalaka Qowala Hama.

Adapun segala kaum bani Israil yang di tawan Bakhota Nashora di bawanya ke benua Babil tujuh ribu banyaknya daripada anak cucu nabi Allaha yang tua-tua di dalam orang itu nabi Allaha Daanayaala (Danial) A’layaha Al Salama. Ialah keturunan wahaya dan ilham dan amat tahu ia akan takbir mimpi seperti nabi Allaha Yusuf A’layaha Al Salama maka pada sehari segala kaum bani Israil datang pada nabi Allaha Danial berkata “Apa hal kami di dalam tangan zalim ini dan minta doalah apalah nabi Allaha supaya kami di lepaskan Allaha Taa’laya daripada tangan zalim ini”. Maka nabi Allaha Danial pun minta doa segala bani Israil mengucapkan Amayana maka pada ketika itu juga nabi Allaha Danial di panggil Bakhota Nashora.

Setelah datanglah nabi Allaha Danial maka oleh Bakhota Nashora di permulianya dengan sepertinya. Maka kata Bakhota Nashora “Hai nabi Allaha Danial, ketahui olehmu bahawa aku pada malam ini aku bermimpi hendaklah kau katakan takbirnya”. Maka kata nabi Allaha Danial “Katakanlah mimpimu itu supaya aku takbirkan” maka kata Bakhota Nashora “Kulihat di dalam mimpiku suatu tanda hidupanku menjadi tujuh kakinya dan pada suatu kakinya itu suatu tanda pula membelit dia maka tanda yang kulihat itu di masak orang dengan kakinya”. Maka kata nabi Allaha Danial “Hai raja, tujuh tahun dan tujuh bulan dan tujuh hari hanya lagi umurmu engkau duduk di atas kerajaanmu. Kemudian dari itu telah tinggallah kerajaanmu itu daripadamu”. Setelah sudah nabi Allaha Danial mengatakan kata itu maka oleh Bakhota Nashora maka segala bani Israil di dalam negeri Babil itu semuanya di berikannya akan sebagai nabi Allaha Danial maka seorang makhluk pun tiada tahu akan rahsia ini.

Maka pada sehari Bakhora Nashora duduk pada mahligainya maka datang seekor burung warnanya merah datang menghempaskan dirinya dan sayapnya jadi seperti a’qoaba maka terbanglah ia naik ke udara tiada kelihatan pada setahun berpindah dan rupanya dan hebatnya di lihat orang. Setelah genaplah tujuh tahun dan tujuh bulan dan tujuh hari maka burung itupun datanglah dari udara seperti nyamuk jadinya ia duduk di hadapan Bakhota Nashora jadi orang. Maka nabi Allaha Danial pun tahu akan genaplah hari Bakhota Nashora itu maka nabi Allaha Danial pun datanglah kepada Bakhota Nashora maka jatuhlah mata Bakhota Nashora kepada nabi Danial maka Bakhota Nashora pun malu ia menundukkan kepalanya. Maka datanglah segala menteri dan segala hulubalangnya berdiri di hadapan Bakhora Nashora maka seorang pun tiada tahu akan rahsianya itu melainkan nabi Allaha Danial juga yang tahu. Maka segala kaum bani Israil pun datang kepada nabi Allaha Danial mengatakan doa meninggal akan kabulnya maka kata nabi Allaha Danial “Nantilah tiga hari lagi binasalah seteru itu”.

Maka pada malam Bakhota Nashora bermimpi bahawa kepalanya terbang ke udara badannya terhantar di bumi. Maka di panggilnya nabi Allaha Danial dan katakannya kepadanya maka ujar nabi Allaha Danial “Hai raja, ketahui olehmu bahawa akan engkau hanya tiga hari lagi hidupmu tiada lebih daripada itu”. Kata Bakhota Nashora “Dengan apa engkau tahu yang membinasakan aku” maka kata nabi Allaha Danial “Dengan pedang sendirimu juga mengerat lehermu itu”. Maka kata Bakhota Nashora “Orang mana mengerat leher leherku itu” maka kata nabi Allaha Danial “Barang siapa yang dahulu juga daripada orang banyak itulah mau mengerat lehermu”. Maka kata Bakhota Nashora “Aku dapat menyalahkan dirinya supaya bala ini jauh daripada aku” maka di suruhnya orang dua belas ribu bertunggu keliling mahligai dan di suruh berjaga-jaga malam mengawal dia katakannya pada orang itu “Jika kamu melihat orang datang pada malam bunuhlah oleh kamu”.
Apabila genaplah tiga malam Bakhota Nashora pun tiada mau tidur maka Bakhota Nashora memanggil penunggu pintu dan orang yang berjaga kawal pun mengantuklah lali semuanya tidur. Maka Bakhota Nashora pun keluar daripada mahligainya maka ia perlahan-lahan melangkahkan kakinya. Setelah datanglah ia keluar maka di lihatnya segala orang yang berkawal itu semuanya tidur maka terkejut seorang daripada tidurnya. Katanya “Siapa engkau ini” maka kata Bakhota Nashora “Akulah raja” maka ujarnya “Dusta engkau kerana raja kami di dalam mahligai akan engkau datang ini hendak membunuh dia” maka di rebutnya pedang Bakhota Nashora itu dapat akan dia lalu di parangnya leher Bakhota Nashora itu putus kepalanya terpelanting ke bumi. Maka esok harinya huru haralah akan rajanya sudah mati dan seperti orang huru haralah segala bani Israil oleh kerana seterunya mati itu. adapun burung burung banyak kejadiannya itu yang di lihat Bakhora Nashora itu alamat kematian Bakhota Nashora itu.

Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa

Tuesday, October 2, 2012

Nabi A'yasaya A'layaha Al Salama (Bhgn Akhir)


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Maka berapa lamanya ia berjalan maka bertemulah dengan suatu bukit amat tinggi dan dua biji mata air di atasnya. Maka nabi Allaha A’yasaya pun mengambil air sembahyang lalu ia sembahyang dua rakaat salam. Setelah sudah maka ia menadah ke langit serta meletakkan tangannya keduanya. Maka ia meminta doa katanya “Ya Alahaya, hambamu pohonkan kepadamu bahawa engkau beri izin kiranya bukit ini berkata-kata dengan hambamu”. Maka di dengar nabi Allaha A’yasaya “Tanyalah olehmu bukit itu nescaya di sahutinya tanyamu itu dengan kudratku”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai bukit, telah berjalanlah aku pada segala bumi dari masyrik ke maghrib, pada tanah rata dan bukit dan darat dan laut tiada kurasai air masin daripada mataku sebab sangat aku takut akan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalam neraka. Hai bukit yang tersebut di dalam kitab Allaha yang amat mulia itu pohonkan olehmu aku barang di ampun Allaha kiranya dosaku”.

Maka kata bukit itu “Ya nabi Allaha, hamba tiada dapat memohonkan melainkan nabi Allaha juga memohonkan dosa kami takut akan seksa neraka itu kerana nabi Allaha di pilih Allaha Taa’laya daripada yang lain”. Maka nabi Allaha A’yasaya pu minta doa menadah ke langit maka sembahnya “Demi kemuliaan nabi Mahamada Mashothofaya Rasawala Allaha yang kau titahkan pada akhir zaman itu, barang engkau lepaskan kiranya bukit ini daripada seksa neraka Jahanam itu”. Maka di dengar nabi Allaha A’yasaya suara “Hai A’yasaya, ku perkenankanlah doamu itu kerana engkau menyebut nama kekasihku Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama”. Setelah di dengar bukit itu ia luput daripada seksa neraka itu maka bukit itupun sukacitalah.

Maka nabi Allaha A’yasaya pun duduklah mengucap tasbih dan taqdis maka wahaya pun datang kepada nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Bahawa demikian bunyinya suara itu “Hai A’yasaya, pergilah engkau berjalan ke laut maka bertemulah engkau dengan sebuah pulau yang kecil. Maka di dalam pulau itu ada seorang wali daripada antara segala waliku. Telah hampirlah akan dia ajal, segeralah engkau menanamkan dia dan menyembahyangkan dia. Setelah engkau tanamkan dia maka lalu engkau pada suatu pulau besar maka di dalam pulau itu suatu negeri besar di luar negeri itu ada suatu mahligai maka kau suruh segala isi negeri itu masuk agama Asalama bahawa mereka itu kafir”.

Maka nabi Allaha A’yasaya pun berjalanlah serta datang ia ke tepi laut lalu ia berjalan di atas air dengan kudrat Allaha Taa’laya maka sampailah kepada pulau itu. Maka naiklah ia ke atas pulau itu maka bertemulah ia dengan seorang wali panjangnya enam puluh hasta berdiri mengucap tasbih dan taqdis akan Allaha Taa’laya. Maka hampirlah nabi Allaha A’yasaya kepadanya tiada juga ia memandang nabi Allaha A’yasaya maka ajaiblah nabi Allaha A’yasaya melihat. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Maha suci Allaha Taa’laya yang menjadikan segala hambanya dan amat besar kebesarannya”. Kata nabi Allaha A’yasaya “Al Salaama A’laya Kama Yaa A’bada Allaha” maka katanya “Wa A’laya Kama Al Salaama Yaa Nabaya Allaha, di kurnia Allaha tuhan bagimu ruh Allaha”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Siapa memberi engkau tahu akan aku nabi Allaha kerana engkau tiada memandang aku”. Maka katanya “Ya ruh Allaha, bahawa Allaha Taa’laya memberi aku tahu kerana aku menyembah Allaha”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai hamba Allaha, di mana engkau peroleh makanan dan minuman” maka di sahutnya “Ya ruh Allaha, bahawa tuhan yang maha tinggi memberi aku makanan menyuruhkan seekor burung mencucurkan air ke mulutku”. Maka belum sudah berkata-kata itu maka datang dua ekor burung maka di hampirkannya mulutnya dan paruhnya kepada mulut wali itu lalu di suapkannya makanan ke mulut wali itu. maka datang pula burung seekor lagi maka di hampirkannya paruhnya ke mulut nabi Allaha A’yasaya lalu di bubuhkannya makanan ke mulut nabi Allaha A’yasaya. Maka di rasai nabi Allaha A’yasaya makanan itu sangat nikmat citarasanya maka puaslah rasanya maka kenyanglah ia. Maka nabi Allaha A’yasaya pun munajat kepada tuhan maka datang wahaya kepada nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama “Jangan engkau bergerak daripada hambaku itu. esok hari ajalnya datanglah kepadanya”.

Setelah dari pagi-pagi hari maka wali itupun akan Sakarata Al Mawata maka ombak pun terlalu besar. Maka wali itu pun memandang ke kanan dan ke kiri maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai saudaraku, betapa aku lihat halmu demikian ini” maka katanya “Ya nabi Allaha, hampirlah aku keluar dari negeri yang fana ini ke negeri yang baqo itu. sekarang aku mengadap tuhan yang maha tinggi itu dan yang maha mulia dan shomad adanya yang amat besar kebesarannya”. Katanya “Ya nabi Allaha, bahawa aku naik saksilah Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana A’yasaya Rawaha Allaha Wa Nabayaha Wa Rasawalaha”. Maka wali itupun “Yaa Hawa Hawa Labayaka Yaa Allaha”.

Tiba-tiba maka tercabut sepohon kayu pada pulau itu maka kelihatan di bawah pohon kayu itu kubur telah terkorek sepanjang wali itu maka kain kapan pun telah terkapanlah pada wali itu. Maka ajaiblah nabi Allaha A’yasaya akan kelakuan itu maka datang suara demikian bunyinya “Hai A’yasaya, bahawa segala malaikatku mengerjakan dia dan mengapan dia maka sembahyangkanlah olehmu. Apabila sudah kau tanamkan maka pergilah engkau kepada pulau yang besar itu. Maka sampaikanlah risalatku kepadanya dan ceritai daripada nikmat syurga dan suruh jauh daripadanya segala perbuatan yang jahat-jahat yang kena azab neraka itu”.

Setelah itu maka nabi Allaha A’yasaya pun berjalanlah daripada pulau yang kecil itu. Hataya maka sampailah nabi Allaha A’yasaya kepada pulau yang besar itu. maka naiklah ia berjalan ke darat maka bertemu nabi Allaha A’yasaya dengan sebuah mahligai di luar negeri itu. Maka berhenti nabi Allaha di halaman mahligai itu maka bertemu dengan seorang perempuan tua. Maka perempuan tua itu pun berkata di dalam hatinya “Bahawa akan laki-laki ini bukannya orang negeri ini. Pada bicara aku orang ini kafir juga”. Maka di bawanya akan nabi Allaha A’yasaya suatu makanan maka ujarnya “Hai laki-laki makanlah olehmu makanan ini maka inilah juadah kami di dalam negeri ini kerana engkau jauh pada kami haruslah atas kami memberi engkau makan makanan”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai perempuan tua, tiada aku mau makan makanan ini sehingga kamu cerita akan aku apa yang kamu sembah dan segala orang negeri ini”. Maka sahut perempuan tua itu “Bahawa sekelian kami menyembah raja di dalam negeri ini dan yang empunya pulau ini dan raja itu menyembah berhala yang besar”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Karam bagi kamu menyembah yang bukan tuhan itu dan kamu tinggalkanlah menyembahlah tuhan yang sebenarnya Allaha Taa’laya. Ialah tuhan yang maha tinggi dan ialah tuhan yang menjadikan ke tujuh lapis langit dan ketujuh lapis bumi dan segala barang yang di dalam antara keduanya itu dan ialah tuhan yang menjadikan semata sekelian alam dan bahawa ialah tuhan yang memberi rezeki akan segala makhluk dan tiada tuhan lain daripadanya. Hanya ia jua tuhan yang esa yang memberi nikmat dan mengetahui segala yang ghaib. Bahawa ia jua amat kuasa dan ialah yang menitahkan aku kepada kamu sekelian supaya kamu sekelian percaya akan dia. Bahawa naik saksilah engkau akan aku rasul Allaha”.

Maka apabila di dengar perempuan tua itu nabi Allaha A’yasaya berkata demikian itu maka di bukakan Allaha Taa’laya dan di anugerahkan tuhan iman yang sahih akan dia. maka katanya akan nabi Allaha A’yasaya “Sebenarnyalah engkau pesuruh Allaha bahawa tuhanmu itu amat besar”. Maka kata nabi Allaha “Shahadatlah engkau” maka di ucapnya “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha” maka perempuan itupun berkata “Ya nabi Allaha, bahawa bagiku seorang anak laki-laki matanya buta lagi bisu lagi tuli. Dapatkah tuan hamba minta doa kepada Allaha Taa’laya ia supaya sembuh daripada bala itu”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bawa olehmu anakmu itu kepadaku” maka oleh perempuan tua itu di bawanya anaknya itu ke hadapan nabi Allaha A’yasaya. Maka di pegang nabi Allaha A’yasaya dengan tangannya yang mulia itu pada muka anak orang tua itu maka jadi matanya pun melihat dan telinganya pun mendengar dan mulutnya pun berkata-kata dengan fasih lidahnya lalu ia berdiri mengucap “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha amat bahagia, barang yang siapa tiada menurut katamu derhaka”. Maka perempuan tua pun terlalu amat sukacita melihat anaknya sudah sembuh selamat itu.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya pada laki-laki anak perempuan tua itu “Hai laki-laki, pergilah engkau kusuruh kepada raja di dalam negeri ini. berdirilah engkau kepada pintunya dan jangan engkau kata akan hulubalangnya maka berseru-serulah engkau dengan suaramu yang nyaring. Seru olehmu kata Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha ia nabi yang menyampaikan risalat daripada Allaha Taa’laya kepada segala manusia”. Maka kata perempuan tua itu “Ya nabi Allaha, jika anak hamba ini nabi Allaha suruhkan nescaya di bunuhnyalah ia oleh raja itu” maka kata nabi Allaha A’yasaya “Jangan takut tiada ngapa”.

Maka laki-laki itupun berjalanlah ke pintu raja itu maka berseru-serulah ia katanya “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha. Ialah nabi Allaha A’ayasaya namanya di suruhkan tuhan segala alam menyampaikan risalat kepada segala manusia setelah nabi Allaha itu datanglah ke negeri ini”. Maka kata raja “Hai laki-laki, siapa yang menyembuhkan sakitmu itu” maka sahut laki-laki itu “Tuhan yang maha tinggi dengan berkat nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama bahawa aku ini di suruhkan nabi Allaha itu kepadamu. Hai raja, katakan olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka raja itupun terlalu marah lalu di ambilnya mahkota dari kepalanya di hempaskan lalu berseru-seru kepada biduandanya “Bunuhlah oleh kamu ia ini” maka oleh segala biduandanya di bunuhnyalah laki-laki itu, mayatnya di buangkannya keluar kota.

Apabila di dengar perempuan tua itu anaknya sudah mati terbunuh itu maka iapun menangis mendapatkan mayat anaknya itu. Maka nabi Allaha pun datang maka kata nabi Allaha A’yasaya “Jangan engkau bercinta bahawa tuhan alam ada menghidupkan anakmu ini kerana bahawa tuhan itu amat kuasa atas semata-mata sekelian alam”. Oleh nabi Allaha A’yasaya di selimutinya dengan kain putih mayat itu lalu katanya “Qoma Ba Azana Allaha” maka mayat itupun bangkit lalu ia berkata “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha” lalu di ciumnya kaki nabi Allaha A’yasaya dan perempuan tua itupun sangatlah ia sukacita dan mengucap syukur ke hadrat Allaha dan sangatlah memuji mukjizat nabi Allaha A’yasaya.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Pergi pula engkau pada raja itu dan kata olehmu seperti dahulu itu”. maka kata perempuan tua itu “Di bunuhnyalah pula anak hamba” maka kata anaknya “Jangan ibuku berkata kerana sangatlah kesukaanku mengerjakan kerja tuhanku dan beberapa anugerahnya yang amat citarasanya tatkala aku pandang orang mati itu tiadalah apa endahku hidup pada dunia yang fana ini”. Setelah ia berkata maka ia pun berjalanlah ke pintu raja itu lalu ia berkata “Hai raja, sebut olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”.

Maka kata raja itu “Hai laki-laki, siapa yang menghidupkan engkau. Bahawa akan engkau sudah kubunuh” maka sahutnya “Tuhan alam menghidupkan aku. Kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka kata raja itu pada segala menteri “Kita pengapa ia itu” maka kata segala menterinya “Kita bunuh ia ini kita bakar mayatnya, abunya kita terbangkan pada angin”. Maka di suruh bunuh oleh raja itu mayatnya suruh bakar maka abunya di terbangkan angin. Setelah sudah maka raja itupun sangatlah suka hatinya.

Hataya maka sampailah kepada perempuan tua itu khabar anaknya demikian itu maka menangis perempuan tua itu. Datang ia kepada nabi Allaha A’yasaya maka katanya “Hai nabi Allaha, bahawa anak hamba di bunuhnya pula oleh raja itu. Mayatnya suruh bakar maka abunya di terbangkan angin”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai perempuan tua, sabarlah engkau pertetapkanlah hatimu bahawa akan anakmu itu sahaja di kembalikan Allaha Taa’laya kepadamu tiada mengapa anakmu itu dengan barang perbuatan raja itu kepadanya”. Maka nabi Allaha A’yasaya dan perempuan tua itupun naik ke atas bukit maka nabi Allaha pun mengambil air sembahyang lalu sembahyang dua rakaat salam.

Maka minta doa hadrat Allaha Taa’laya maka firman Allaha Taa’laya “Angin kembalikan segala abu hambaku itu” maka dengan seketika itu juga abu itu berhimpunlah di hadapan nabi Allaha A’yasaya. Maka oleh nabi Allaha A’yasaya abunya itu di tuangkannya kain putih maka kata nabi Allaha A’yasaya “Qoma Ba Azana Allaha Al A’laya Al Aa’laya” ertinya bangkit engkau dengan izin Allaha Taa’laya yang maha tinggi dan ketinggian. Maka orang muda itupun berdirilah terlebih baik rupanya daripada dahulu itu lalu ia mengucap “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka perempuan tua itupun terlalu sukacita melihat anaknya hidup terlebih baik pula rupanya daripada dahulu itu warna mukanya gilang-gemilang seperti bulan purnama.

Maka nabi Allaha A’yasaya pun berkata “Pergilah engkau kepada raja itu” maka orang muda itupun pergilah ia dengan segeranya kepada pintu raja itu maka berkata ia seperti katanya yang dahulu itu juga. Maka kata raja itu “Hai sagala menteriku bahawa akan pekerjaan itu terlalu amat besar adanya tiada dapat di mudahkan bahawa akan orang muda ini dua kalilah sudah kita bunuh hidup juga ia”. Maka kata raja itu “Hai orang muda yang terlalu baik rupanya daripada dahulu, di mana jua nasihatmu itu yang kau katakan itu. Bawalah kepadanya daripada redhalah aku mengerjakan segala barang yang di katanya itu tiadalah kusalahi lagi dan aku sungguhkanlah ia ruh Allaha”.

Maka raja itupun berangkatlah dengan segala menterinya dan segala hulubalangnya dan tenteranya mendapatkan nabi Allaha A’yasaya. Maka jadi mukminlah raja itu dengan tenteranya maka akan raja itu ada anaknya perempuan maka dudukkannya dengan orang muda itu anak perempuan tua itu. Maka perempuan tua itu pun sukacita akan anaknya jadi menantu raja itu dan kerajaan negeri itu pun beroleh akan anak muda itu dengan berkat mukjizat nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Bahawa akan raja itupun turun daripada kerajaannya bersunyi dirinya mengakukan keredhaan Allaha Taa’laya. Maka nabi Allaha pun berjalanlah daripada tempat itu beberapa puluh negeri Asalama oleh nabi Allaha A’yasaya.

Cerita daripada Kaa’ba Al Akhobaara radhoya Allaha a’naha segala persetua Iblis A’layaha Laa’nata Allaha datang pada nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Maka kata A’yasaya “Kemana engkau” maka kata Iblis “Akulah yang memberi makan Adam buah kholadaya tatkala ia di dalam syurga”. Maka kata nabi Allaha “Apa sebabnya maka engkau dengki akan Adam A’layaha Al Salama” maka kata Iblis “Kulihat segala malaikat sujud akan Adam di tentukan Adamlah yang termulia daripadanya”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai Iblis, apa makananmu dan apa minumanmu” maka sahut Iblis “Barang siapa lupa akan Allaha Taa’laya itulah makananku dan minumanku”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Berapa perkara bicaraanmu anak Adam” maka kata Iblis “Bacaanku terlalu banyak tetapi yang bersangat itu tiga perkara juga”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Apa tiga perkara” maka kata Iblis “Suatu kusuruh ia kikir, kedua kusuruh ia alpa dan lali daripada mengerjakan keredhaan Allaha Taa’laya, ketiga kusuruh ia dengki samanya Asalama dan kusuruh ia minum arak dan tuak”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Mengapa maka sangat engkau perbuat was-was kepada ketiga itu” maka kata Iblis “Bahawa yang kikir itu kekasihku pada segala manusia tatkalanya mati akan bala dengan sebab aniaya tiada memberi zakat dan sedekah. Adapun yang alpa dan lali itulah kesukaanku melihat dia pertama bakhil, kedua alpakan amal kebajikan, ketiga dengan sama Asalama inilah amalan Iblis dengki itulah kegemaranku maka jadilah ia berkelahi bantah di hempaskan kepalanya kepada kayu yang keras dan mencarik kainnya dan mentalak isterinya dan yang minum arak itu kusuruh ia mabuk supaya alpa akan Allaha Taa’laya dan kusuruh ia mencuri dan kusuruh ia membunuh orang dan kusuruh ia naik rumah anak isteri orang”.

Maka nabi Allaha A’yasaya berkata “Hai Iblis, adakah engkau berjalan sertaku” maka sahut Iblis “Bahawa ada aku berjalan sertamu pada sehari tatkala engkau berjalan pada tuhanmu kepada tanaman maka kuberi ajaib akan dikau maka engkau makanlah buah kayu tanaman itu hingga kenyanglah perutmu lalu tertidur engkau suatu waktu sembahyang tinggal daripadamu. Pada masa itu suka tertawalah aku akan engkau”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bahawa aku berjanji dengan Allaha Taa’laya daripada hari ini datang kepada umurku tidurlah aku mengurangi perutku daripada makanan dan minuman”.

Maka datang wahaya berkata “Hai A’yasaya, bahawa aku menamai engkau ruhku dan kujadikan engkau pesuruhku maka engkau panggillah segala manusia itu engkau suruh membawa agamaku dan engkau suruh ia berbuat ibadat dan taat kepada aku dan engkau larangkan ia berbuat derhaka kepadaku”. Maka sembah nabi Allaha A’yasaya “Ya tuhanku, telah aku dengar firmanmu jua aku ikutlah sabdamu itu” maka nabi Allaha A’yasaya pun berjalanlah ia. Hataya maka sampai nabi Allaha A’yasaya pada suatu negeri yang bernama Tayarayaha maka masuklah ia kedalam negeri itu. Berjalanlah ia ke dalam pekan negeri itu maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai segala kaum, kata oleh kamu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha hambanya dan pesuruhnya”.

Maka bertemulah nabi Allaha A’yasaya dengan seorang wahabi pendita yahudi dengan nabi Allaha A’yasaya. Maka kata wahabi itu “Hai A’yasaya, tiada orang mendakwai dirinya nabi melainkan di peroleh mukjizat daripadanya maka kami percayalah akan dikau”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Mukjizat mana yang engkau kehendak itu” maka oleh wahabi itu di perbuatnya tanah seperti rupa burung. Maka katanya “Hai A’yasaya, berilah nyawa akan tanah ini” maka oleh nabi Allaha A’yasaya di tiupnya pada tanah itu yang seperti rupa burung itu dengan kudrat Raba Al A’alamayana tanah seperti burung itupun terbanglah dengan dua sayapnya sebelah merah dan sebelah hijau. Maka wahabi itupun mengucap Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana A’yasaya Rawaha Allaha maka pendita yahudi yang pertama masuk Asalama negeri itu.

Maka berkelilinglah nabi Allaha A’yasaya daripada pecan negeri itu berapa orang sakit di sembuhkannya dan beberapa orang buta di hilangkannya hingga tiadalah orang yang sakit di dalam negeri itu sekeliannya habis sembuh dengan berkat mukjizat nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Maka nabi Allaha A’yasaya pun keluarlah daripada negeri itu maka sampailah ia pada suatu negeri besar maka kata nabi Allaha A’yasaya Laqowalaha Taa’laya Qoala Al Hawaa Rayawana Nahana Anashoara Allaha ertinya kamilah menolong engkau pada jalan Allaha bahawa kami pinta daripadamu janganlah kami jauh daripadamu. Hampirkanlah kami daripada barang kemana nabi Allaha pergi. Maka janjilah mereka itu dengan teguh janjinya maka berjalanlah mereka itu serta nabi Allaha A’yasaya.

Setelah jauhlah jalannya maka mereka itu pun kelaparan kata mereka itu “Ya nabi Allaha, bahawa kami daripada anak raja tiada dapat sabar daripada lapar terlalu sangat kami kehendak pada makanan kepadamu daripada barang sesuatu makanan itu supaya kami makanlah”. Setelah di dengar nabi Allaha A’yasaya kata mereka itu maka berdirilah nabi Allaha A’yasaya ruh Allaha munajat ke hadrat Allaha Taa’laya maka di tundukkannya kepalanya seraya ia menangis bercucuran air matanya. Maka nabi Allaha A’yasaya pun berkata “Ya tuhanku, tuhan segala alam, engkau juga yang amat mengetahui daripada barang yang pada langitmu ketujuh dan barang yang pada bumimu ketujuh ini”.

Maka berkata pula kaum Hawariyun kepada nabi Allaha A’yasaya katanya Laqowalaha Taa’laya Aza Qoala Al Hawaa Rayawana Yaa A’yasaya Abana Marayama Hala Yasatathoyaa’ Rabaka Ana Yanazala A’layanaa Maadata Mana Al Samaa Qoala Ataqowaa Allaha Ana Kana Tama Mawamanayana. Wa Qoala Laayashoa Qoala A’yasaya Abana Marayama Allahama Rabanaa Anazala Maadata Mana Al Samaa Takawana Lanaa A’yada Al Awalanaa Wa Akhoranaa Wa Ayata Manaka Wa Arazaqonaa Wa Anata Khoyara Al Raazaqoyana ertinya kata kaum Hawariyun hai nabi Allaha A’yasaya adakah kuasa tuhanmu menurunkan akan kami hidangan dari langit supaya kami makan hari raya bagi segala orang yang tua-tua dan orang muda-muda kami tanda mukjizat daripadamu dan telah terdatanglah akan kami rezeki itu.

Hataya belum sudah nabi Allaha A’yasaya minta doa maka turunlah hidangan dari langit akan mereka itu bertudung sapu tangan bersuci merah putih dan pelbagai warnanya di atas awan. Maka datanglah hidangan itu ke hadapan mereka itu dengan secukupnya di dalam sekejap jua. Maka nabi Allaha A’yasaya pun sangatlah menangis sembahnya “Ya tuhanku, kau jadikan hambamu sekiranya menjunjung yang amat limpah anugerahmu ini. ya tuhanku, kau jadikan kiranya hidangan rahmat dan jangan engkau jadikan hidangan ini seksa”. Setelah sudah hendak di makannya oleh mereka itu barang yang di dalam hidangan itu maka kata nabi Allaha “Tiada dapat memakan hidangan ini melainkan yakin akan tuhan”.

Maka kata Samaa’ana ialah penghulu daripada orang dua belas itu “Ya nabi Allaha, engkau utama makan hidangan ini” maka nabi Allaha A’yasaya pun membaca tasbih dan taqdis lalu ia duduk kepada hidangan lalu di bukanya hidangan itu serta ia mengucap “Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama A’naayata Allaha Wa Allaha Khoyara Al Raazaqoyana”. Di lihat di dalam hidangan itu ikan yang sudah rending dan roti yang safkan ikan itu tiada berkulit dan tiada bertulang pada kepala ikan itu, sedikit daripada garam dan sama tengah ikan itu ulam bernama Wabaa’da Baara dan beberapa nasi gulai dan beberapa pula makanan dan beberapa pula buah-buahan di dalam hidangan itu sekeliannya itu terlalu amat lazat citarasanya.

Maka kata Samaa’ana “Hai nabi Allaha, hidangan ini bukannya daripada makanan dunia dan bukannya daripada makanan akhirat tetapi inilah di jadikan tuhan dengan kudratnya. Maka makanlah oleh kamu barang yang kamu dapat pinta kepada aku itu. setelah di anugerahkan tuhanku dengan kurnianya dan ia jua tuhan yang sebaik-baik menganugerahkan hambanya”. Maka kata kaum Hawariyun itu “Ya nabi Allaha, engkau tunjukkan pula akan kami mukjizat hidupkanlah ik an di dalam hidangan itu”. Maka berkata nabi Allaha A’yasaya “Hai ikan yang di dalam hidangan, hiduplah engkau dengan izin Allaha Taa’laya” ikan itupun bergerak-gerak terlompat seperti ikan yang baharu keluar di dalam air. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Beberapa yang kamu kehendaki kepada aku adakan juga kehendakmu dengan kurnia Allaha A’za Wa Jala bahawa akan katakan kamu hidangan ini”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Berlindung aku kepada Allaha Taa’laya daripada memakan hidanganku sekadar meminta juga kepada tuhanku”.

Maka segala orang di dalam negeri itu yang kaya dan miskin dan sakit yang lain dan yang kudil dan yang sopak dan yang buta dan yang tuli dan yang bisu sekeliannya makanlah di dalam hidangan itu. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Makanlah kamu sekelian rezeki daripada tuhan kamu dan mengucap syukurlah kamu baginya dan minta doa kamu kepadanya dan mereka itupun mengucap Basama Allaha Wa Al Thoaa’ta Lalarasawala. Maka bangkitlah mereka itu yang makan hidangan tiga ratus orang setelah sudah makan maka berdirilah mereka itu. Maka di lihat segala mereka itu akan makanan mereka itu penuh juga tiada luak maka tercenganglah mereka itu dan sembuhlah segala yang berpenyakit itu dengan kudrat Allaha Taa’laya.

Tiada juga yang makan hidangan itu miskin menjadi kaya dan yang berpenyakit sembuh dan segala buta jadi celik tiadalah berkesudahan lagi beroleh kebajikan datang kepada matinya. Maka di lihat segala kaum Hawariyun hal demikian itu maka berhimpunlah segala mereka itu datang kepada nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bahawa akan hidangan di turunkan kepada kamu ini pada tiap-tiap hari barang siapa daripada kamu hendaklah makan dia makanlah oleh kamu dan barang siapa tiada mahu makan dia jangan kamu makan”.

Apabila berpindahlah nabi Allaha A’yasaya daripada tempatnya maka berhimpunlah segala kaum Hawariyun segala yang kaya dan miskin dan laki-laki. Setelah berhimpunlah mereka itu mendapatkan nabi Allaha A’yasaya ruh Allaha hendak makan hidangan itu maka oleh mereka itu fakir jua di berinya makan hidangan itu dan diiringkannya segala yang kaya-kaya makan dia. maka akan segala kaya-kaya itu akan nabi Allaha A’yasaya ruh Allaha di cercanya akan nabi Allaha A’yasaya dengan kata yang jahat-jahat. Maka berteriaklah ia di hidangan itu maka katanya “Hai segala kaum, bukannya hidangan ini turun dari langit. Sahaja daripada habatan A’yasaya juga”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya akan mereka itu “Nantilah oleh kamu seksa daripada Allaha Taa’laya akan datanglah balasnya akan kamu kerana mengumpat Raba Al Aa’lamayana itu”. Maka datang wahaya daripada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya kepada nabi Allaha A’yasaya firmannya “Barangsiapa berdusta akan hidangan ini akulah menyeksai mereka itu tiada lebih seksanya mereka itu pada seorangpun dalam alam ini”. Maka pada malam itu tiga ratus tiga puluh laki-laki yang mengumpat nabi Allaha itu beserta dengan isterinya. Hataya pagi-pagi hari segala mereka itu menjadi babi maka berjalanlah segala babi itu pada segala hutan dan padang makan cemar-cemar.

Maka di ceritakan orang kepada nabi Allaha A’yasaya maka apabila terlihatlah kepada nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama maka tiada dapat berkata-kata maka kata nabi Allaha A’yasaya akan mereka itu “Peliharakan oleh kamu daripada seksa tuhan kamu” maka tiadalah mereka itu menjawab kata nabi Allaha A’yasaya itu. Maka di panggil oleh nabi Allaha A’yasaya dengan nama mereka itu maka sahut mereka itu “Ya ruh Allaha, adakah lagi orang terlebih baik daripadamu termulia daripadamu ini”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bahkan, ada manusia termulia daripada aku iaitu seorang saudaraku daripada bangsa A’rabaya namanya Mahamada. Ialah yang terlebih baik daripada segala manusia dan ialah penghulu segala anabaya dan ialah mahkota segala awalia dan ialah di jadikan tuhan alam faya akhora zamaana umatnya pun terlebih daripada umat nabi yang lain. Apabila datanglah pada zamannya hendaklah kamu sekelian percaya akan dia supaya luputlah kamu daripada seksa neraka”.

Maka pada suatu hari di lihat nabi Allaha A’yasaya segala kaum yahudi berhimpun pada suatu tempat ia berbicara hendak membunuh nabi Allaha A’yasaya. Maka nabi Allaha A’yasaya pun datang pada mereka itu maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai segala kaum yahudi, bahawa kamu di jadikan Allaha Taa’laya manusia dan sempurnakan akal kamu sebenarnya ia di sembah tiada harus menyembah yang lain daripadanya”. Maka segala kafir laknat Allaha itupun marah akan nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama maka hendak di bunuhnya akan nabi Allaha A’yasaya.

Maka nabi Allaha A’yasaya berjalanlah maka di perikutkannya oleh segala yahudi itu mengikut nabi Allaha A’yasaya bertemu dengan sebuah rumah. Maka masuklah nabi Allaha A’yasaya ke dalam rumah itu maka Jibril pun datang dengan firman Allaha Taa’laya menerbangkan nabi Allaha A’yasaya naik ke langit. Maka datanglah kepada empat lapis langit tiada lagi dapat retian oleh sebilah jarum pada kaki baju nabi Allaha. Maka dengan takdir Allaha Taa’laya maka yahudi yang dahulu itu naik ke rumah itu seorang temannya di rupakan Allaha Taa’laya dengan nabi Allaha A’yasaya. Maka segala yahudi yang banyak itu pun datanglah maka kata segala yahudi itu rumah inilah A’yasaya bersembunyi maka yahudi di lihatnya oleh segala orang yang serupa dengan nabi Allaha A’yasaya maka Sabarang itupun di tangkap mereka itulah.

Maka kata yahudi yang bernama Sabarang itu “Apa dosanya aku maka kamu tangkap ini” maka kata mereka itu “Bahawa kami hendak membunuh engkau supaya lepaslah kami daripada huru hara agamamu. Bahawa sentiasa engkau memberi kami masyghul maka kata Sabarang “Bukan aku ini A’yasaya, bahawa aku ini daripada kaum kamu juga. Namaku Sabarang”. Seorang pun tiada mendengar katanya beberapa pun ia mengatakan dirinya bukan aku A’yasaya tiada juga di dengarkannya orang katanya itu.

Maka di bunuhnya lalu di sulanya akan dia maka sukacitalah segala kaum yahudi maka pada hatinya telah matilah A’yasaya A’layaha Al Salama itu. Maka dengan seketika itu juga Sabarang itupun kembali seperti rupanya yang dahulu itu maka menyesallah segala yahudi itu oleh membunuh kaumnya itu. Maka telah di ketahuilah oleh segala yahudi nabi Allaha A’yasaya di lepaskan tuhan alam daripada kejahatan itu.    
                            
Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa                         

Saturday, September 29, 2012

Nabi Allaha A'yasaya A'layaha Al Salama (Bhgn 2)


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Maka tersebutlah nabi Zakaria datang sembah ke hadrat Allaha Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku, anugerahi hambamu anak yang baik perangai akan ganti mendiami tempatku berbuat ibadat ke hadrat Allaha”. Maka Zakaria pun duduk di mihrab dengan merendahkan dirinya memohonkan anugerah itu dan munajat. Zakaria berseru-seru Laqowalaha Taa’laya Qoala Raba Anaya Wahana Al A’zhoma Manaya Wa Ashataa’la Al Raasa Shayabaa Wa Lama Akana Badaa’aka Raba Shaqoyaa. Wa Anaya Khofata Al Mawaalaya Mana Waraatsaya Wa Kaanata Amara Ataya A’aqoraa Fahaba Laya Mana Ladanaka Walayaa. Yaratsanaya Wayaratsa Mana Ala Yaa’qowaba Wa Ajaa’laha Raba Radhoyaa ertinya maka kata Zakaria ya tuhanku lemahlah tulang hambamu, pohonkan anugerah daripada tuhan hambamu anak dan supaya namaku hidup, kabulkan kemudian daripada matiku dan kau tunaikan doa hambamu yang dhoif ini. Maka berseru-seru pula ia kepada tuhannya yang maha tinggi demikian katanya ya tuhanku perkenankan apalah pinta hambamu. Maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menyampaikan kehendaknya itu maka di anugerahkan Allaha Taa’laya akan dia seorang anak laki-laki.

Adapun ketahui olehmu tatkala nabi Allaha Zakaria A’layaha Al Salama minta doa itu maka Jibril pun datang membawa firman nasihat. Laqowalaha Taa’laya Yaa Zakarayaa Anaa Nabasharaka Ba Gholaama Asamaha Yahayaya Lama Najaa’la Laha Mana Qobala Samayaa ertinya firman tuhan hai Zakaria bahawa ceritai engkau beroleh seorang anak laki-laki namanya Yahaya dahulu daripada itu seorang pun tiada bernama Yahaya. Bermula Allaha Taa’laya menamai dia dengan tiga namanya. Laqowalaha Taa’laya Wa Sayadaa Wa Hashowaraa Wa Nabayaa Mana Al Shoalahayana ertinya maka berkata Zakaria, Ya Jibril apakala tuhanku menganugerahkan anak akan anak itu kepadaku, apa juga tandanya.

Maka kata Jibril akan tandanya itu bahawa tiga hari tiga malam itu jangan tuan hamba berkata-kata dengan orang melainkan menyebut nama Allaha jua. Demikianlah firman tuhan kepada tuan hamba kerjakanlah oleh tuan hamba Laqowalaha Taa’laya Qoala Raba Ajaa’la Laya Ayata Qoala Ayataka Alaa Takalama Al Naasa Tsalaatsata Ayaama Alaa Ramazaa Wa Azakara Rabaka Katsayaraa Wa Sabaha Ba Al A’shaya Wa Al Abakaara ertinya maka isterinya nabi Allaha Zakaria pun hamillah apabila genaplah sembilan bulan dan sembilan hari dan sembilan ketika maka Yahaya pun jadilah.

Hataya datanglah pada tiga tahun umur Yahaya siang menangis juga kerjanya tiada sekali sukacita pada bermain-main. Duduklah ia pada suatu penjuru rumah maka berseru-seru ia menangis maka ibunya pun bertanya Yahaya katanya “Hai anakku, mengapa maka engkau menangis juga kerjamu maka tiada mau bermain-main”. Maka kata Yahaya “Ya ibuku, bahawa tuhanku yang maha tinggi menjadikan aku tiada di suruhnya bermain-main dan bersuka-suka”. Maka pada sehari sembah Zakaria “Ya tuhanku, bahawa kupohonkan kepadamu anak akan kehendakku daripada sukacita akan hambamu. Tuhanku daripada sehari kepada sehari makin bertambah dukacitaku daripadanya melihat kelakuannya dan suatu pun tiada sukanya melainkan sehari-hari juga menangis berseru-seru juga kerjanya”. Maka datang firman “Hai Zakaria, telah engkau pinta anak yang baik perangainya kepada aku akan sekarang yang baik perangai itu segala hambaku yang berahi akan daku dan menangis ia takut akan seksaku tiada lain di hadapnya melainkan aku”.

Maka sehari Zakaria keluar daripada tempatnya maka di lihatnya segala kaum bani Israil banyak berbuat fasad tiada mau mengerjakan pekerjaan Amara Ba Al Maa’rawafa. Maka oleh Zakaria di tegahkannya mereka itu daripada berbuat fasad maka berserulah orang itu dengan Zakaria maka kata orang itu “Bahawa engkau menyuruhkan kami Amara Bal Al Maa’rawafa itu kami kerjakanlah tetapi jangan engkau tegahkan barang yang lain kami kerjakan”. Maka berapa pun di tegahkan Zakaria tiadalah di turutnya maka hendak di binasakan orang itu Zakaria. Maka nabi Allaha Zakaria pun keluar dari Bayata Al Maqodasa maka oleh segala bani Israil di ikutnya nabi Allaha Zakaria hendak di bunuhnya. Maka kata sepohon kayu kepada nabi Allaha “Marilah tuan hamba masuk ke dalamku” maka kayu itupun membelah dirinya. Maka nabi Allaha Zakaria pun masuklah ke dalam kayu itu maka dengan kudrat Allaha Taa’laya maka kayu itupun merapatkan dirinya.

Maka segala yahudi itupun datanglah kepada pohon kayu itu maka di carinya Zakaria tiadalah kelihatan. Maka ia berkata sama sendirinya “Kemana perginya Zakaria itu maka lenyaplah ia daripada kita” maka hukum Allaha pun berlaku atas hambanya. Maka Iblis A’layaha Laa’nata Allaha pun berkata “Hai kaum, siapa kamu cari ini” maka sahut mereka itu “Bahawa kami cari Zakaria”. Maka kata Iblis A’layaha Laa’nata Allaha “Zakaria sudah masuk ke dalam pohon kayu ini” maka kata mereka itu “Apa tandanya”. Maka kata Iblis A’layaha Laa’nata Allaha “Itu rambu serbannya tinggal di luar”. Maka kata orang itu “Apa daya kita mengeluarkan dirinya” maka kata ujar Iblis A’layaha Laa’nata Allaha “Bawalah gergaji di gergajikan dari atas pohon kayu ini lalu ke bawah kita belah dua”. Maka kata orang yang banyak itu “Kami tiada bergergaji” maka kata Iblis A’layaha Laa’nata Allaha “Akulah berbuat akan kamu gergaji itu” maka oleh si malaun itu di perbuatnyalah gergaji itu kepada ubun Zakaria.

Maka nabi Zakaria pun mengatakan “Aha Jabaraa Yala” maka Jibril pun datang berkata “Hai Zakaria, jikalau sekali lagi tuan hamba mengatakan Aha itu maka firman Allaha Taa’laya di hapuskanlah surat nubuat tuan hamba”. Apabila nabi Allaha Zakaria mendengar kata Jibril demikian itu maka di tahaninyalah sakitnya itu tiada lagi ia mengadah ke langit maka badannya yang suci itu jadi dua bahagi. Maka nabi Allaha Zakaria A’layaha Al Salama pun pindahlah daripada negeri fana ke negeri baqo. Maka di katakan orang kepada nabi Yahaya bahawa ayahanda telah di bunuh oleh yahudi maka Yahaya pun berseru-seru di dalam mihrabnya tiada ia keluar pada malam dan siang ia masygul dengan ibadatnya jua.

Maka pada sehari seorang laki-laki dan seorang perempuan datang kepada nabi Yahaya maka ia berkata “Ya nabi Allaha, jadikan laki-laki ini akan suamiku” maka kata Yahaya “Apa laki-laki ini padamu”. Maka sahut perempuan itu “Ini saudara suami hamba yang mati itu” maka kata Yahaya “Bahawa di dalam taurat tiada harus kerana hukum Allaha Taa’laya pada zaman itu tiada harus saudara mengambil bekas saudara yang mati atau hayat”. Maka kata Yahaya “Hai perempuan tiada aku mau mengahwinkan engkau dengan iparmu ini kerana di dalam hukum demikian tiada harus”.

Maka perempuan itupun kembali ke rumahnya di panggil orang banyak di perjamunya minum tuak. Setelah mabuk oleh orang itu kata perempuan “Pergilah tuan-tuan sekelian bunuhkan hamba Yahaya itu”. Maka kata orang banyak itu “Baiklah, kamilah membunuh dia” maka datanglah orang banyak kepada nabi Allaha Yahaya. Tatkala itu nabi Allaha Yahaya di dalam mihrabnya membaca taurat maka oleh orang itu di sembelihnya Yahaya seperti menyembelih kambing. Setelah nabi Allaha Yahaya A’layaha Al Salama bercerai daripada badan kepalanya maka berkata kepalanya itu “Tiada harus dan tiada baginya”. Segala keluarga nabi Allaha Yahaya pun datang menanamkan mayat nabi Allaha Yahaya maka darah nabi Allaha yang mengalir itupun berkata-kata “Tiada harus dan tiada baginya”.

Perempuan itupun menghimpunkan orang banyak minta pertemukan dengan iparnya itu dengan hukum yang batal. Maka akan perempuan dan iparnya itupun memakailah dan tatkala sanding, Allaha Taa’laya menitahkan dengan datang meliput perempuan itu di buangkannya ke tengah padang. Maka datang harimau dua ekor menangkap perempuan itu yang bedebah, di belahnya di makannya.

Maka tersebutlah nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama apabila besarlah maka Mariam pun ingin akan anaknya tahu menyurat. Pada suatu hari di lihatnya oleh Mariam budak-budak terlalu banyak belajar seorang mualim dan berlajar menyurat. Maka kembali daripada tempat itu Mariam berkata “Hai anakku, hendakku serahkan mengaji kepada mualim itu supaya engkau di ajarnya mengaji dan berbuat bakti kepada Allaha Taa’laya”. Maka kata A’yasaya “Mana kehendak ibuku itu redhalah hamba” tetapi akan A’yasaya tiada ia berkehendak kepada berlajar melainkan ia melihat tamasya jua dan hendak melihat orang belajar jauhnya dan hendak melihat kudrat Allaha Taa’laya dan hendak menunjukkan mukjizatnya juga.

Maka pergilah Mariam membawa A’yasaya kepada mualim ia orang banyak itu maka di serahkannyalah kepada mualim itu. maka kata Mariam “Ya mualim, ajarlah olehmu anakku ini barang yang tahumu yang di anugerahkan Allaha Taa’laya akan anakku itu”. maka kata mualim “Hai Mariam, anakmu ini lagi kecil belum lagi ketikanya berlajar mengaji tetapi biarlah ia duduk di sini. Aku ajar segala sedikit maka di tinggalkan Mariamlah anaknya kepada mualim itu.

Maka pada suatu hari kata mualim itu kepada A’yasaya “Hai budak, mari engkau aku hendak berkata dengan dikau maka datanglah A’yasaya itu duduk di hadapan mualim itu. Maka kata mualim itu “Hai budak yang bercahaya muka, kata olehmu Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama”. Maka kata A’yasaya “Telah aku katalah akan dia Basama Allaha Al Rahaman Al Rahayama” dengan lidah yang fasih dan dengan yakin yang sah. Maka kata mualim “Hai A’yasaya, kata olehmu abjad” maka kata A’yasaya “Tafsir abjad ini apa?”. Maka mualim pun tertawa mendengar kata A’yasaya itu ajaib ia maka “Kata olehmu Hawaza” maka kata A’yasaya “Ya Alahaya Nabaya, apa tafsir Hawaza itu?”.

Maka kata mualim “Hai budak, Allaha Taa’laya memadakan kamu sertamu kebajikan” maka kata mualim “Hai A’yasaya, kata olehmu Hathoya” maka kata A’yasaya “Apa tafsir Hathoya” maka kata mualim “Telah hairanlah aku belum pernah aku melihat seorang juapun seperti budak kecil ink terlalu cerdik ia berkata-kata”. Maka kata mualim “Kata olehmu Kalamana” maka kata A’yasaya “Apa tafsir Kalamana itu” hingga datang kepada kesudahan abjad pun demikian jua kata A’yasaya maka adalah mualim itupun terlalu ghozan maka di ambilnya tongkat maka di palunya A’yasaya.

Maka A’yasaya pun tertawa maka kata A’yasaya “Hai mualim, kembali engkau kepada sempurna akal dan kira-kira tafsir dan ahli al hikmat. Jangan engkau segera pada memukul aku, engkau menyesal pada kemudiannya. Bahawa Allaha Taa’laya tuhan segala alam amat hakim tiada segera pada memukul hambanya yang berbuat a’si kepadanya”. Maka mualim itupun sabarlah daripada ghozannya dan marahnya itu maka kata mualim “Hai budak, segala yang kau kata ini kata yang manafaatkah. Adakah engkau tahu akan tafsir abjad itu?” maka kata A’yasaya “Bahkan tahu aku akan tafsirnya itu”.

Kata mualim itu “Berapa puluh tahun aku mengajar kaum bani Israil itu tiada aku tahu akan tafsir abjad itu” maka kata A’yasaya “Hai mualim, bahawa aku di ajarkan tuhanku ilmu tatkala di dalam perut ibuku dan di keluarkannya aku dengan cahaya ilmuku ke dalam dunia ini serta hikmat dan sempurna akal dan sempurna faham dan kuceritakan segala manusia dengan berbagai-bagai ilmu kurnia tuhan akan daku”.

Maka kata mualim “Berbahagialah perut yang mengandung engkau dan susu yang menyusui engkau. Ajarlah olehmu aku seperti yang di ajarkan tuhan engkau itu” maka kata A’yasaya “Jikalau demikian turunlah engkau dari atas kerusi itu maka aku maakan erti Dal u mengajarkan engkau tafsir abjad itu”. Maka turunlah mualim itu duduk di bawah maka nabi Allaha A’yasaya duduk di atas kerusi mualim itu maka di pegangnya kayu pemalu itu. maka segala budak-budak yang banyak mengaji pada mualim itupun hairan tercengang-cenganglah memandang nabi Allaha A’yasaya.

Maka kata A’yasaya “Hai mualim akan tafsir abjad itu ertinya Alif Laa Alaha Alaa Hawa dan akan ertinya Ba itu Bahaa Allaha, akan erti Jim itu Jamala Allaha, akan erti Dal itu Allaha Daama (Daim) jua. Adapun Hawaza itu erti Ha itu Haawayata Asama Al Naara dan erti Wau itu Wayala Ahala Al Naara , akan erti Zai itu Zaqowama, adapun akan erti Hathoya itu bahawa Allaha A’za Wa Jala menghapuskan dari atas segala lubang minta ampun”. Maka segala tafsir abjad itu semuanya habis di tafsirkan A’yasaya maka ajaiblah segala yang memandang dia itu akan A’yasaya. Maka Mariam datanglah mengunjung anaknya maka kata Mariam ‘Hai mualim, adakah sudah engkau ajarkan sesuatu ilmu akan anakku itu” maka jawab mualim “Jangankan aku mengajarkan dia, ia pula mengajarkan hamba dan memberi aku hairan dan di ajarnya aku daripada yang tiada aku ketahui”. Maka oleh Mariam di bawanya anaknya kembali.

Berapa lamanya maka kata Mariam “Hai anakku, aku hendak menyuruhkan engkau berlajar mencelup kain kepada penghulu benara kain itu. Maka kata A’yasaya “Hai ibuku, barang kehendakmu itu aku lalu ia”. Maka oleh Mariam di bawanyalah A’yasaya kepada penghulu benara itu maka kata Mariam “Ya penghulu, ajar apalah anakku ini barang yang ada pengetahuanmu itu”. Maka kata penghulu benara itu “Baiklah, taruhlah olehmu ia di sini. Aku pun terlalu gemar memandang anakmu ini”. Maka kata di benar oleh Mariam di tinggalkanlah anaknya itu maka Mariam pun kembalilah ke rumahnya.

Antara berapa lamanya A’yasaya itu di rumah benara kain itu maka kain putih pun terlalu banyak dan segala warna pun banyak hadir. Maka penghulu benara pun kembali ke rumahnya maka oleh A’yasaya di ambilnya segala kain itu maka di masukkannya kepada warna yang hitam. Hataya maka penghulu benara itupun datanglah dari rumahnya maka di lihatnya segala kain itu habis hitam di masukkan oleh A’yasaya dalam pasu nila. Setelah di lihatnya hal demikian maka benara itupun berteriak menangis mengguling-gulingkan dirinya dan menampar-nampar kepalanya dan merabit-rabit janggutnya dan menghempas-hempaskan dirinya.

Maka apabila di lihat orang hal benara itu maka berhimpunlah segala orang banyak maka kata orang yang banyak itu “Hai benara, mengapa berteriak ini”. maka kata benara itu “Telah teraniayalah aku sekali ini oleh budak ini. bahawa lihatlah oleh kamu sekelian kain ini habis di celupnya dengan hitam binasalah segala kain orang ini. Apa lagi aku bayar akan dia kerana aku ini kesusahan”. Maka A’yasaya pun berdiam dirinya tiada di jawabnya kata orang banyak ini maka pada ketika itu Mariam pun datang. Maka kata Mariam “Apa mulanya maka anakku engkau kelilingkan ini berhimpun” maka kata segala mereka itu “Hai hamba Allaha, lihatlah perbuatan anakmu ini. ia menganiayai benara ini setelah habislah kain orang di masukkannya ke dalam pasu nila”.

Maka kata Mariam “Hai anakku, mengapa engkau binasakan harta orang banyak ini” maka sahut A’yasaya “Ya ibuku, bahawa aku dapat membaiki kain orang itu. Bahawa aku hendak menunjukkan kudrat tuhan alam pada segala kafir ini”. maka kata A’yasaya “Hai benara, janganlah rosak hati. Bahawa aku mengembalikan barang warna kerana yang kukehendaki itu dengan kudrat Allaha Taa’laya jikalau mau berjanji masuk agama Asalama”. Maka sahut benara dan segala orang yang hadir itu “Jika sungguh seperti katamu itu maulah kami masuk agama Asalama dan percayalah kami akan Allaha Taa’laya”. Maka kata A’yasaya kepada benara itu “Hai benara, berseru-serulah engkau segala orang yang empunya kain itu berhimpun barang bagai warna yang di kehendakinya aku keluarkan daripada warna hitam inilah” maka kata orang banyak itu “Hai benara, turutlah seperti kata kanak-kanak itu kerana tuhan amat besar kuasa dan mendengar dan melihat”. Maka berse-serulah benara yahudi ith maka semuanya orang yang empunya kain itu datang berhimpun kepada benara itu.
   
Maka nabi Allaha A’yasaya pun berdirilah hamper pasu nila itu seraya katanya “Kata olehmu apa-apa warna kain kamu kehendak itu” maka masing-masing ia mengatakan warna yang di kehendaki itu. Kata seorang “Kami kehendaki warna merah” kata seorang “Kami kehendaki warna putih” dan kata seorang “Kami kehendaki warna kuning” dan kata seorang “Kami kehendaki warna hijau” dan masing-masing kehendaknya itu di katakannya kepada A’yasaya. Maka oleh A’yasaya di ambilnya kain di dalam pasu nila itu putih maka jadilah putih kain itu. Jika di kehendak orang itu merah maka di helanya jadilah merah terlebih baik pula celupannya daripada orang isi negeri itu dengan warnanya maka di ambil orang itu tangan nabi Allaha A’yasaya di ciumnya. Maka kata seorang lagi “Inilah kain hamba” maka kata A’yasaya warna apa engkau kehendak” maka kata orang itu “Hamba kehendak warna emas yang sudah tersepuh” maka di ambilnya kainnya itu lalu di ciumnya kaki tangan A’yasaya lalu masuk agama Asalama. Maka datang pula seorang laki-laki katanya “Hamba hendakkan kain hamba ini warna pelangi terbaik daripada sekelian” maka di ambil orang itu kainnya itu maka itupun masuk agama Asalama.

Maka datang pula seorang lagi hendakkan kainnya warna kesumba dengan andas emas dan perak maka oleh A’yasaya di helanya kain orang itu jadilah seperti yang di kehendakinya itu juga tiada bersalahan lagi maka di ambilnya oleh yang empunya kain itu maka iapun masuk agama Asalama. Maka segala empunya kain itupun kembalilah masing-masing membawa kainnya kembali dengan kesukaannya oleh sampai seperti maksudnya. Maka segala upah kain itupun di suruh nabi Allaha A’yasaya berikan benara itu maka penghulu benara itupun banyaklah ia beroleh upah daripada berkat mukjizat nabi Allaha itu maka penghulu itupun masuk agama Asalama dengan sukacitanya.

Maka datang pula perempuan tua daripada yahudi maka ia berkata “Aku hendakkan warna kain aku ini hijau” maka di hela oleh A’yasaya kainnya warna hijau. Maka kata perempuan tua itu “Tiada aku mahukan hijau, aku hendakkan warna merah kainku ini” maka oleh nabi Allaha A’yasaya di celupkan pula kain itu pada pasu nila itu maka di hela A’yasaya jadi warna merah. Maka ujar perempuan itu “Tiada aku mahukan merah aku hendakkan warna putih” maka oleh nabi Allaha A’yasaya di celupkannya kain itu pada pasu nila itu maka di tarikkannya kain itu menjadi warna putih.

Maka barang yang di kehendaki oleh perempuan tua itu tiadalah bersalahan maka kata orang tua itu “Bahawa engkau ini habatan yang amat dusta”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai perempuan tua, engkau ini daripada kaum yahudikah” maka perempuan tua itu menjawab “Bahkan”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Seribu laknat akan engkau hai perempuan malaun maka menjadi keralah engkau” maka dengan izin Allaha Taa’laya maka perempuan itupun menjadi keralah.

Adapun di ceritakan segala mufasir pada sehari itu seribu tiga ratus tiga puluh laki-laki dan perempuan masuk agama Asalama agama nabi Allaha A’yasaya. Maka di ambil Mariam tangan anaknya di bawanya pulang pula. Bermula yang pertama masuk agama A’yasaya mualim yang di ajar A’yasaya tafsir abjad itulah maka mualim itupun meninggalkan rumah tangganya khidmat kepada nabi Allaha A’yasaya.

Maka apabila balighlah A’yasaya maka datang wahaya daripada Allaha Taa’laya demikian firman “Hai A’yasaya, bahawa engkau telahku pilih daripada segala manusia yang banyak dan kuajarkan engkau berbagai-bagai ilmu dan menyembuhkan orang yang sakit dan orang yang buta dan lasa dan sopak dan menghidupkan orang yang mati izinku. Bahawa sekelian itu aku anugerahi akanmu supaya di lihat sekelian manusia kudratku maka percayalah ia akan engkau nabi lagi pesuruhku. Maka pergilah engkau pada sebuah negeri arah ke matahari hidup Jabal Qaf namanya delapan puluh pintu kotanya dan pada suatu pintu itu delapan puluh laki-laki menunggui dia. bahawa sekelian mereka itu akan menurut katamu segeralah engkau pergi ke sana”.

Maka kata A’yasaya akan mualim itu “Bahawa aku di titahkan Allaha Taa’laya pergi pada suatu negeri. Engkau sertakah pergi atau tinggalkah”. Maka kata mualim “Bahawa aku tiada mahu bercerai dengan engkau selagi ada hayatku ini. Janganlah engkau tinggalkan aku daripadamu bahawa aku memandangmu kamu yang amat mulia itu. Janganlah engkau tinggalkan aku daripadamu dan berbuat khidmat aku kepadamu”. Maka kata A’yasaya “Marilah engkau sertaku berjalan bahawa di tunjukkan tuhan kiranya agama yang sebenarnya akan dikau”.

Hataya maka berjalanlah nabi Allaha A’yasaya di iringkan mualim itu maka A’yasaya pun bertemu dengan bukit maka bukit itupun merendahkan dirinya maka di langkahi nabi Allaha A’yasaya dan jika bertemu nabi Allaha A’yasaya dengan sungai yang besar maka tebing sungai itupun mengatupkan dirinya maka berjalanlah nabi Allaha A’yasaya dan setengan sungai itu nabi Allaha A’yasaya berjalan di atas air.

Hataya berapa lamanya maka sampailah nabi Allaha ke negeri Jabal Qaf itu. maka mualim itupun di suruh nabi Allaha utusan masuk ke dalam negeri itu maka kata nabi Allaha A’yasaya “Jangan engkau takut, berdirilah engkau pada pintu negeri itu maka berseru-serulah engkau dengan suara yang maha mulia nyaring. Kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha Wa Rasawalaha ialah yang menyampaikan risalah kepada segala manusia”. Maka pergilah mualim ke pintu negeri itu maka berseru-serulah ia seperti yang di suruh nabi Allaha A’yasaya itu. Maka apabila di dengar orang banyak sampailah kepada raja perkataan itu serta di dengar raja lalu di suruhnya seorang hulubalang pergi bunuh. Maka di bunuhnyalah mualim itu kepalanya pun di keratnya di buangkannya pada suatu tempat.

Setelah hari malam maka nabi Allaha A’yasaya itupun datang pada tempat itu maka di ambil nabi Allaha A’yasaya kepala mualim itu. maka nabi Allaha pun bersungguh-sungguh ia minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya maka di kabulkan tuhan doanya maka mualim itupun hidup pula berdiri dengan izin Allaha Taa’laya di hadapan nabi Allaha A’yasaya. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Pergi pula engkau ke pintu raja itu. suruh olehmu ia mengucap shahadat Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka kata raja itu “Datang pula ini tiadakah kelmarin itu engkau mati kubunuh” maka kata mualim itu “Bahkan, hai raja”. Maka kata raja itu “Siapa yang hidupkan engkau” maka sahut mualim “Yang menghidupkan aku inilah yang menjadikan engkau dan aku. Ialah menjadikan segala makhluknya”. Maka kata raja itu “Ialah ini habatan yang amat nyata” maka di bunuh oleh segala menterinya itulah ia maka dagingnya di suruh makan pada segala binatang.

Apabila malam hari maka nabi Allaha A’yasaya pun sembahyanglah maka lalu ia pinta doa ke hadrat Allaha Taa’laya maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai segala binatang yang makan daging dan tulang mualim, keluarlah daging dan tulang mualim itu kembalikan kepada aku”. Maka akan segala binatang itupun berhimpunlah maka di keluarkannyalah daging dan tulang mualim itu dari dalam perutnya. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai mualim, hiduplah engkau seperti dahulu” maka mualim itupun hiduplah lalu ia berkata Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Hai mualim, betapa engkau rasai dan engkau lihat tatkala engkau mati itu”. maka kata mualim itu “Adalah aku pada tanam-tanaman syurga dan berbagai-bagai daripada nikmat yang terlalu lazat citarasanya dan bebefapa daripada bidadari yang terlalu baik parasnya”.

Setelah siang hari maka pergi pula mualim itu ke pintu raja itu maka katanya “Hai raja yang amat bebal, kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka apabila di lihat raja itu katanya “Karam bagi kamu segala orangku, tiadakah kelmarin ia kita suruh bunuh dan kusuruh makan pada segala binatang”. Maka kata raja itu “”Engkau siapa mengeluarkan engkau daripada segala binatang itu dan siapa yang menghilangkan engkau daripada mati itu. bahawasanya pekerjaan ini amat besar adanya”. Maka kata mualim “Hai raja bebal, bahawa engkau ini terlalu bebal sekali. Jika engkau tiada percaya akan Allaha Taa’laya dan akan rasulnya dan sangatlah karammu dan seksa yang amat pedih kau rasai daripada tuhan yang maha tinggi. Bahawa tuhan alam itu Allaha mengetahui. Hai raja, jika engkau tiada menurut katanya pesuruh tuhan ini nescaya menyesallah engkau selama-lamanya dan bahawa akan selama-lamanya pun tiadalah berguna lagi. Hai raja kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha bahawa akan nabi Allaha A’yasaya itu hamba Allaha dan pesuruhnya pada segala makhluknya”. Maka kata raja “Di mana A’yasaya itu sekarang” maka kata mualim “Ada ia pada suatu tempat duduk berhenti “. Maka keluarlah raja itu dengan segala menterinya dan hulubalangnya pergi mendapatkan nabi Allaha A’yasaya.

Hataya sampailah kepada nabi Allaha maka raja itupun memberi salam katanya “Al Salaama A’laya Kama” maka sahut nabi Allaha A’yasaya “Al Salaama A’laya Mana Atabaa’ Al Hadaya Wa Athoaa’ Al Malaka Al Aa’laya Wa Atabaa’ Al Anabayaa Wa Al Rasala” ertinya sejahtera atas barang siapa mengikut jalan betul dan berbuat kebaktian kepada tuhan yang maha tinggi dan ikut agama segala pesuruhnya segala anabaya maka iaitu luput daripada seksa neraka. Barangsiapa menyalahi kata nabi Allaha sesatlah ia jalan ke dalam neraka.

Maka kata raja itu “Hai A’yasaya, engkau ini apa” maka kata nabi Allaha A’yasaya “Aku ini pesuruh Allaha di titahkan Allaha Taa’laya aku kepadamu. Ialah tuhan menjadikan langit dan bumi dan ia jua tuhan yang mendengar dan melihat dan tiada ia di lihat orang dan ialah tuhan dunia akhirat. Kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”. Maka sahut raja itu “Ada suatu lagi aku kehendaki kepadamu hai A’yasaya tanda barahana daripadamu supaya sangatlah percaya aku kepadamu”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Apa kehendakmu aku dapat menyampaikan dia kehendakmu itu”.

Maka di ambil raja itu seorang tua dan seorang sopak dan seorang lasa dan seorang buta maka di bawanya ke hadapan nabi Allaha A’yasaya maka kata raja itu “Jikalau baik orang empat perkara itu sebenarnyalah tuhanmu itu menyuruhkan engkau”. Setelah di pegang nabi Allaha dengan tangannya maka orang tua itupun menjadi muda, maka yang sopak itupun menjadi baiklah dan yang buta pun dan lasa pun hilanglah menjadi berlihatlah ia. Maka keempat mereka itu berkata “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha”.

Maka tercenganglah raja itu melihat mukjizat nabi Allaha A’yasaya itu maka raja itupun berkata “Bahawa inilah pekerjaan yang amat besar adanya daripada nabimu yang aku pun tiada pernah ku dengar seperti kelakuan ini”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Bahawa pekerjaan ini pekerjaan tuhan segala alam tertentu daripada dahulu”. Laqowalaha Taa’laya Ana Maa Amaraha Azaa Araada Shayaa Ana Yaqowala Laha Kana Faya Kawana ertinya. Kata raja itu “Ada suatu lagi kehendakku hai A’yasaya. Bahawa bapaku dan ibuku bahawa kedua itu mati hendaklah kau hidupkan supaya sangatlah aku percaya akan dikau dan ku sungguhkanlah engkau nabi”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya kepada raja itu “Marilah engkau pergi sama dengan aku kepada kubur ibubapamu itu”. maka raja itupun pergilah dengan segala menterinya hulubalangnya dan rakyatnya sama-sama dengan nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama.

Maka sampailah kepada kubur ibubapanya raja itu maka kata raja itu “Hai A’yasaya, inilah kubur ibubapaku, hidupkanlah olehmu keduanya ini”. Maka nabi Allaha A’yasaya pun minta doa kepada Allaha Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku, bahawa engkau jua mematikan segala yang hidup dan menghidupkan segala yang mati dan engkau jua yang amat kuasa pada barang yang kehendakmu. Hidupkan kiranya ya tuhanku ibubapa raja ini”. Maka oleh nabi Allaha A’yasaya di suruhnya buka kubur keduanya itu maka keduanya pun bangkitlah daripada kuburnya lalu keduanya berkata “Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha bahawa tiada tuhan yang lain hanya Allaha jua raja yang sebenarnya dan amat besar kerajaannya dan ia jua yang memberi kaya segala hambanya. Nabi Allaha A’yasaya ini pesuruhnya”.

Maka keduanya berkata “Hai anakku, bahawa kami sudah mati maka sangatlah kami merasai seksa tuhan alam oleh kerana kami di dalam dunia kafir. Bahawasanya ialah nabi Allaha A’yasaya ini kepercayaan Allaha Taa’laya”. Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Kembalilah kamu kedua ke dalam kubur kamu” hataya maka kubur itupun terkatuplah dengan izin Allaha Taa’laya. Apabila di lihat raja itu hal demikian itu maka raja itupun percayalah akan nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama pesuruh Allaha. Maka raja itupun dengan segala menterinya dan hulubalangnya dan segala tenteranya kesemuanya masuk Asalama pada agama nabi Allaha A’yasaya. Di  suratnya pada segala pintu Laa Alaha Alaa Allaha A’yasaya Rawaha Allaha.

Apabila sudahlah mereka itu masuk agama Asalama maka kembalilah nabi Allaha A’yasaya dan mualim kepada ibunya Mariam. Maka kata nabi Allaha “Hai ibuku, bahawa akan negeri dunia ini negeri huru-hara dan negeri sia-sia dan tiada kekal baginya dan segala yang menuntut dia itu sahaja akan hilang daripada segala kekayaannya atau kepapaannya. Bermula akan negeri akhirat inilah yang kekal dengan mulianya dan bahawa negeri inilah kesukaan dan kegemaran nafsu. Marilah kita mendapatkan Allaha Taa’laya supaya kita berbuat amal isi syurga dan perbuatan yang di perkenankan Allaha Taa’laya. Maka berjalanlah keduanya kepada suatu bukit naiklah keduanya ke atas bukit itu maka di perbuatnya suatu madrasah. Di sanalah Mariam dan A’yasaya duduk berbuat ibadat dan taat kepada Allaha Taa’laya maka puasa ia pada siang dan berdiri ia pada malam berbuat ibadat dan taat.

Berapa lamanya pada suatu hari A’yasaya pergi berjalan pada suatu tempat maka Malaka Al Mawata pun datang kepada Mariam. Maka kata Malaka Al Mawata “Al Salaama A’laya Kama ya perempuan yang shidiq. Faya Qolabaka Wa Al Shoalaha Faa’laka hai yang puasa pada siang hari dan berdiri pada malam”. Maka kata Mariam “Wa A’laya Kama Al Salaama Wa Rahamata Allaha Wa Barakataha. Siapa jua tuan hamba ini maka gementarlah sendi hamba melihat tuan hamba”. Maka kata Izrail “Hambalah yang meruntuhkan kerajaan segala raja-raja dan yang hilangkan citarasa. Bahawa hambalah Malaka Al Mawata”.

Setelah Mariam mendengar kata Malaka Al Mawata itu maka kata Mariam “Ya kekasihku, akan engkau datang ini hendak mengunjung akukah atau hendak mengambil nyawa akukah”. Maka kata Malaka Al Mawata “Tiada ibadat bagiku mengunjung tuan hamba melainkan yang kukerjakan itu mengambil nyawa tuan hamba juga. Bersegeralah ya Mariam aku mengambil nyawamu” maka kata Mariam “Bahkan terlalu baik sekali supaya segera aku mengadap tuhanku”. Maka kata Malaka Al Mawata “Ya Mariam, telah hampirlah ajalmu dan putuslah ilmumu maka hadapkanlah mukamu kepada Allaha A’za Wa Jala” maka kata Mariam “Malaka Al Mawata, beri apalah aku bertangguh bertemu dengan anakku supaya kulihat mukanya dan kecium baunya. Maka kata Malaka Al Mawata “Tiada dapat aku menangguh engkau kerana ajalmu pada ketika inilah”. Maka Malaka Al Mawata pun hampirlah pada Mariam lalu di ambil nyawanya Mariam di bawa naik ke langit.

Maka tubuh Mariam tinggal pada mihrabnya itu hataya maka nabi Allaha A’yasaya pun kembalilah daripada kejalanannya. Di bawanya ada berapa buah kemandaki qasadnya akan buka puasa dan bahawa di lihatnya ibunya terbaring pada mihrab. Maka pada hatinya bahawa ibu ini tidur maka A’yasaya pun berdiam dirinya. Datang kepada waktu maghrib di lihatnya tiada juga ibunya bangkit maka nabi Allaha A’yasaya pun berseru-seru katanya “Ya ibuku, ketika orang berbuka puasalah ini. bangkitlah ya ibuku”. Maka tiada juga sahutinya maka nabi Allaha A’yasaya pun berdiam dirinya hingga lalu tengah malam. Maka berseru-seru pula ia “Ya ibuku, mengapa maka malam ini tiada ibuku bangkit. Tiadakah ibuku puasa sementara belum subuh” maka tiada juga Mariam menyahut maka tahulah nabi Allaha A’yasaya akan ibunya sudah mati itu.

Maka nabi Allaha A’yasaya pun merebahkan dirinya maka segala malaikat isi langit pun semuanya menangis. Maka firman Allaha Taa’laya “Diamlah kamu hai segala malaikatku, bahawasanya anugerahku akan ibu A’yasaya itu tiada pernah di lihat dengan matanya dan tiada pernah di dengar dengan telinganya dari dalam syurga”. Maka bangkitlah nabi Allaha A’yasaya turun dari atas bukit itu lalu ia pergi kepada suatu dusun. Maka berdirilah ia hamper rumah orang dusun itu maka kata orang itu “Hai laki-laki, siapa engkau dan apa firasatmu ini”.

Maka kata nabi Allaha A’yasaya “Namaku A’yasaya anak Mariam, telah matilah ibuku kain tiada padaku akan mengapan dia”. Maka kata yang empunya ruman itu bertanya “Di mana mayat ibumu itu” maka sahut nabi Allaha A’yasaya “Di kemuncak bukit itulah” maka kata yang empunya rumah itu “Hai A’yasaya, kerana bukit itu tiga ratus tahun sudah lamanya tiada seorang jua pun pergi ke sana. Di atas bukit itu banyak ular besar-besar betapa dapat duduk di atas bukit itu”. Maka di berinya kain akan nabi Allaha A’yasaya maka di ambil A’yasaya kain itu lalu di bawanya naik ke atas bukit itu.

Serta ia sampai pada ibunya yang sudah mayat itu di dapatinya Jibril dan Mikail dan banyak bidadari memandikan mayat ibunya dan di bawanya oleh bidadari itu kapan daripada sandusa dan astabaraq dan cendana dan kapur di dalam syurga hingga di kerjakanlah bidadari itu mandikannya di kapankan mayat Mariam. Di sembahyangkan oleh nabi Allaha A’yasaya dan Jibril dan Mikail segala malaikat itu lalu di tanamkan Mariam. Setelah sudah maka kembalilah segala malaikat itu ke langit maka tinggallah nabi Allaha A’yasaya seorang dirinya selaku-laku orang gila adanya oleh tiada beribu itu.     
    
Maka nabi Allaha A’yasaya pun sembahyang dua rakaat salam maka ia minta doa kepada Allaha “Ya tuhanku, bahawa ibu hambamu ghaiblah daripada hambamu tiada hambamu ketahui barang yang berlaku atas ibu hambamu itu. Kupohonkan kepadamu ya tuhanku, berkat nama Mahamada Mashothofaya yang kau titahkan pada akhir zaman itu kau anugerahi kiranya ibuku ini berkata-kata dengan aku”. Maka di dengar nabi Allaha A’yasaya suara demikian bunyinya “Tanyalah ibumu itu barang kehendakmu di sahutinyalah tanyamu itu oleh ibumu”.

Maka nabi Allaha A’yasaya pun menghampir pada kubur ibunya maka ia berseru-seru “Hai ibuku, sekarang engkau ghaiblah daripada aku. Bahawa aku tiada tahu akan hukum maka ceritai aku olehmu barang yang sampai kepadamu itu daripada azabkah atau daripada rahmatkah. Maka sahut Mariam “Bahawa sampailah ke hadrat tuhanku maka lalu di kurnianya akan aku rahmat dan ampun dan anugerahinya aku syurga dan mashahadah yang amat mulia itu”. Maka di ceritakan pula pada ketika ia Sakarata Al Mawata itu jika di parang dengan pedang seribu kali tiada akan ada sakitnya seperti Sakarata Al Mawata. Hai anakku, di peliharakan Allaha Taa’laya kiranya dengki tatkala engkau bertemu dengan Sakarata Al Mawata, Ana Shaa Allaha Taa’laya di pertemukan kiranya aku dan engkau di dalam syurga. Bahawa aku telah dahulu daripada merasai kebajikan dan rahmat dan kejahatan itu”.

Maka Mariam pun berdiam dirinya tiada lagi ia berkata-kata maka sembah nabi Allaha A’yasaya “Ya tuhanku, akan ibuku pun kau berilah ia maut itu” maka di dengar nabi Allaha A’yasaya suara berkata-kata itu “Hai A’yasaya, bahawa akan Sakarata Al Mawata itu tujuh puluh dua seksa hanya suatu juga yang kusuruh kenakan pada ibumu itu bahawa akan yang lain itu tujuh puluh seksa itu dan dua itu di rasainya”. Demi nabi Allaha A’layaha Al Salama mendengar firman demikian itu maka nabi Allaha A’yasaya pun pengsanlah. Maka apabila sembuhlah daripada pengsan itu maka katanya “Hai yang mengampun dosa, engkau jua hambamu harapkan mengampun dosanya hambamu tatkala merasai Sakarata Al Mawata itu” maka berjalanlah nabi Allaha A’yasaya pada kejalanannya. 

Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa