Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, November 8, 2014

Kisah Nabi Allaha Aziz A'layaha Al Salama

Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama

Al-Baqorota:259 - Atau tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, orang itu berkata: "Bagaimana Allaha akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya? " Lalu ia dimatikan oleh Allaha selama seratus tahun, kemudian Allaha hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya: "Berapa lama engkau tinggal?" Ia menjawab: "Aku telah tinggal sehari atau setengah hari". Allaha berfirman:" Bahkan engkau telah tinggal selama seratus tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu, dan Kami menjadikan engkau sebagai tanda bagi umat manusia; dan lihatlah kepada tulang-tulang itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging ". Maka apabila telah jelas kepadanya, berkatalah dia: Sekarang aku mengetahuinya, sesungguhnya Allaha Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu".

Maka tersebutlah A’zayaza (Aziz) di dalam suatu dusun maka Jibril pun datang berkata “Ahawa A’zayaza, pergilah tuan hamba ke Bayata Al Maqodasa. Himpunkan segala bani Israil ajarkan Taurat kerana seorang pun tiada tahu membaca Taurat itu dan yang tersurat pada kitabnya pun habislah terbakar. Maka nabi Allaha Aziz pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa di lihatnya Bayata Al Maqodasa habis binasa Laqowalaha Taa’laya Awa Kaalazaya Maro A’laya Qoroyata Wa Haya Khoawayata A’laya A’rowashahaa Qoala Anaya Yahayaya Hazaha Allaha Baa’da Mawatahaa Fa Amaatahaa Allaha Maata A’ama Tsama Ba A’shaha.

Adapun kata mufasir bahawa akan Aziz ini daripada kaum bani Israil jua tetapi tiada kenal orang adanya. Akan dahulunya ia pergi pada suatu tempat turun ia daripada keldainya hendak mengambil buah Al Khoyaro maka di makannyalah buah Al Khoyaro itu. Setelah sudah ia makan buah itu maka tidurlah ia di bawah pohon Al Khoyaro itu seratus tahun lamanya ia tidur itu maka seorang pun tiada datang ke sana. Hataya hingga di binasakan Bakhota Nashora Bayata Al Maqodasa itu beberapa lamanya maka di suruh Bakhota Nashora empat puluh lembu membawa emas akan meramaikan Bayata Al Maqodasa itu. Maka segala bani Israil daripada segala pihak negeri pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa.

Maka beberapa antaranya maka Aziz pun di bangunkan tuhan alam daripada tidur itu maka di lihatnya keldainya luluh lantaklah suatu pun tiada kelihatan. Maka firman tuhan datang Yaa A’zayaza Laqowalaha Taa’laya Wa Anazhoro Alaya Hamaaraka Wa Lanajaa’laka Ayata Lalanaasa Wa Anazhoro Alaya Al A’zhoama Kayafa Nanasharohaa Tsama Nakasawa Haa Lahamaa ertinya firman Ya Aziz berlihatlah olehmu keldaimu itu habis luluh lantak tulangnya pun habis buruk dengan kudrat kami hidupkan ia lihatlah olehmu buruknya itu maka keldai nabi Allaha Aziz pun hiduplah. Maka sembah Aziz “Berapa lama hamba tidur ini” maka firmannya “Seratus tahun lamanya engkau tidur itu sekarang pergilah engkau ke Bayata Al Maqodasa suruhkan segala bani Israil yang tiada lagi itu berbuat ibadat dan ajarkan olehmu ia membaca Taurat”.

Setelah di dengar nabi Allaha Aziz firman tuhan alam itu maka nabi Allaha Aziz pun pergilah ke Bayata Al Maqodasa. Datanglah ia lalu berseru-seru katanya “Hai segala manusia, akulah nabi Allaha Aziz mari menyempurnakan kamu sekelian”. Maka kata mereka itu “Tiada kami mengenal Aziz tetapi meminta kata tuan hamba bahawa kami dengar yang bernam Aziz itu sangatlah ia ingat dan ia hafaz kitab Taurat itu. Jika sungguh tuan hamba Aziz, bacalah Taurat itu kami dengar”. Maka nabi Allaha Aziz A’layaha Al Salama pun membaca Taurat dengan nyaring suaranya maka segala manusia pun bercinta dengan tangisnya menyebut-nyebut nabi Allaha yang dahulu-dahulu itu.

Setelah di baca Aziz Taurat itu semuanya seribu surat daripada surat itu daripada suatu ayat panjangnya seperti surat Al Baqorota dan pada suatu ayat seribu Amar dan seribu Nahaya dan Waa’da dan Waa’yada Allaha mengatakan syurga dan anugerahkan segala yang berbuat amal sholeh dan mengenakan neraka itu akan balas segala yang berbuat a’si yang tiada menurut firman Allaha Taa’laya dan tiada menurut sabda nabi Allaha A’layaha Al Salama. Maka di baca nabi Allaha Aziz Taurat itu tiada lagi bersalahan dan tiada berlebihan dan berkurang hurufnya di aturnyalah kerana seorang pun tiada tahu lagi akan Taurat itu kerana habis orang yang hafaz Taurat itu di bunuh Bakhota Nashora dan segala tersurat di dalam kitab itu habis di nunukannya.

Maka segala mereka itu berkata sama sendirinya “Bahawa akan baca Aziz ini salahkah atau benarkah kerana kita segala tiada hafaz kerana kitab pun habis ternunu maka kata Aziz “Pergilah kamu pada kaki tiang itu kerana ada di bawahnya suatu kitab Taurat bersurat dengan dakwat emas di tanamkan seorang wali maka datanglah kitab itu adakah bersalahan dengan kubaca ini tiadakah”. Di korek mereka itulah di bawah tiang itu maka di dapatinya suatu kitab lalu di tatap mereka itulah maka nabi Allaha Aziz pun membaca Taurat maka suatu huruf dan suatu titik dan suatu baris pun tiada bersalahan lagi samalah dengan Taurat yang tersurat itu. Maka daripada sebab itulah segala yahudi mengatakan Aziz itu anak Allaha Laqowalaha Taa’laya Wa Qoalata Al Yahawada A’zayaza Abana Allaha Wa Qoalata Al Nashoaroya Al Masayaha Abana Allaha Zalaka Qowala Hama.

Al-Tawabata:30 - Dan orang-orang Yahudi berkata: "Aziz ialah anak Allaha" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allaha". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allaha binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran?