Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, May 17, 2011

Malaka BerdaulatMs 49

“Adapun pada hari ini kita memberi nama akan saudara kita ini Ratu Malayu, barangsiapa menyebut nama Raden Wira Nantaja kita hukumkan”. Maka sembah bendahara dan temenggung sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu. Setelah sudah Raden Wira Nantaja digelarlah baginda Ratu Malayu maka Ratu Malayu pun menyembah pada kekanda baginda. Arakian maka haripun malamlah maka Ratu Malayu pun hendak bermohon pulang. Maka titah baginda “Beradulah adinda disini” maka sembah Ratu Malayu ‘Daulat tuanku, patik ini hamba. Mana titah patik junjung”. Maka baginda pun menitahkan Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi pergi mengambil peraduan akan tempat Ratu Malayu beradu itu. Maka dibawanya langit-langit baldu yang keemasan setelah sudah lengkap haripun malamlah. Maka dian tanglung pendil pelita pun terpasanglah. Maka raja pun berangkatlah masuk seraya bertitah “Adinda beradulah tuan”. Maka sembah Ratu Malayu “Daulat tuanku, patik lagi hendak bermain dengan paman patih dan Adipati Palembang kerana patik hendak mendengar khabar Tun Tuah tatkala Hang Tuah berperang dengan musuh tiga buah dandang, ia lima orang Malayu itu tuanku. Patik hendak mendengar dia” maka titah baginda sambil berjalan masuk “Baiklah adinda”.

Maka Hang Tuah, Hang Jebat pun berceritalah akan perinya tatkala ia berperang dengan musuh itu dan perinya tatkala ia berperang menghambat orang yang mengamuk itu dengan kapak dan perinya tatkala orang mengamuk dihadapan bendahara maka keempatnya itu pun mati dibunuhnya. Sekelian di ceritakannya maka Ratu Malayu pun terlalu suka mendengar cerita Tun Tuah itu. Maka titah Ratu Malayu pada Patih Kerma Wijaya “Paman berceritalah akan peri tatkala paman di titahkan oleh Ratu Lasam pergi menyerang ke Bali dan peri Ratu Lasam menitahkan paman pergi berbaiki segala negeri itu”. Maka telah kesemuanya di ceritakan akan pada Ratu Malayu maka sekelian yang mendengar itu kesemuanya belas kasihan akan patih maka Ratu Malayu pun pura-pura berkata-kata lain pula. Setelah sudah berkata-kata maka Ratu Malayu pun tidurlah.

Setelah hari siang maka Ratu Malayu pun turun mandi lalu memakai bau-bauan. Setelah sudah maka baginda pun keluar ke bandala diadap oleh Patih Kerma Wijaya dan segala tuan-tuan itu. Maka bendahara dan temenggung pun duduk balai rong dengan segala pegawai dan petuanan. Maka Ratu Malayu pun keluarlah duduk berkata-kata dengan bendahara dan temenggung seketika. Maka baginda pun keluarlah kebalai maka titah baginda “Hai mama bendahara dan temenggung, kita hendak mencari tempat akan perbuat negeri seperti kehendak hati kita supaya kita boleh tinggalkan anak cucu kita”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu”. Maka titah baginda “Jika demikian segeralah mama bendahara berlengkap, kita hendak membawa saudara kita Ratu Malayu bermain-main dan berburu sementara saudara kita ada disini sambil kita melihat tempat akan perbuat negeri”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku, mana titah patik junjung” seraya menyembah lalu keluar duduk di balai kandang mengerahkan segala pegawai dan petuanan dan segala sakainya kerana tujuh hari lagi baginda hendak berangkat ke pulau Ledang membawa adinda baginda Ratu Malayu bermain-main. Maka segala pegawai dan petuanan berkerahlah segala sakainya masing-masing maka bendahara pun menurunkan kenaikan dan segala kelengkapan raja akan berangkat itu.

Setelah sudah maka bendahara pun masuklah berdatang sembah “Daulat tuanku shah alam akan segala kelengkapan duli yang dipertuan akan berangkat itu sudahlah patik hamba tuha lengkapi”. Maka titah baginda “Baiklah tiga hari lagi kita pergi” maka sembah bendahara “Daulat tuanku mana titah patik junjung”. Maka hidangan persantapan pun diangkat oranglah. Maka segala pegawai dan petuanan pun makanlah masing-masing pada hidangannya. Setelah sudah maka minuman pula diangkat maka piala yang bertatahkan ratna mutu manikam itupun diperedarkan oranglah pada segala pegawai dan petuanan. Setelah sudah maka titah baginda pada Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lakayara, Hang Lakayawa “Mana anjing saudara kita beri itu. Adakah mau menghambat perburuan seperti tatkala duduk pada saudara kita Ratu Malayu ini atau tiadakah?”. Maka sambut Hang Tuah “Daulat tuanku, anjing yang patik peliharakan itu terlalu baik mengambat pada rusa atau seladang, harimau dan badak sekalipun jika bertemu dengan dia dilawannya juga tuanku”. Maka sembah Hang Jebat “Daulat tuanku, anjing patik peliharakan itupun terlalu baik galangnya, jangankan rusa seladang jika harimau dan badak sudah ditangkapnya oleh Kebutirang selama patik peliharakan”. Setelah baginda mendengar sembah Hang Tuah, Hang Jebat itu maka sahut Ratu Malayu “Ya tuanku, ada anjing patik yang bernama Rangga Daraya maka beberapa kali Patih Gajah Mada dari Majapahit menuruh pinta pada Rama Aji itu tiada patik beri. Maka beberapa bangsa anjing kakak Inuka Anggkuridan asalnya”. Setelah baginda mendengar maka baginda pun terlalu sukacita.

Setelah datang pada ketiga hari, baginda pun berangkat dengan Ratu Malayu ke gunung Ledang dengan segala bunyi-bunyian terlalu raya. Maka baginda pun sungguh segenap pulau berburunya bermain maka terlalulah banyak beroleh burunya berbagai rupanya. Maka segala buah-buahan pun banyak diperolehnya maka baginda dan Ratu Malayu pun sampailah ke pulau Lerang. Maka baginda pun naik bersama-sama Ratu Malayu dan segala rakyat pun naiklah ke pulau itu. Maka anjing perburuan pun diturunkan oranglah maka Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lakayara, Hang Lakayawa pun turunlah membawa anjing Kebutirang dan Rangga Raya, anjing dua ekor itu di rantai dengan rantai emas beratus-ratus permata dan lain daripada itu anjing berpuluh-puluh ekor dirantaikan emas dan berantai perak, ada berantaikan tembaga suasa. Maka baginda dan Ratu Malayu pun sampailah berjalan ke tengah pulau itu diiringkan oleh segala menteri dan pegawai dan hulubalang dan kedayan Ratu Malayu semuanya memegang lembing dan tombak terlalu raya seperti orang hendak berperang.

Maka Hang Jebat pun melepaskan anjing Raya Daraya dan Kebutirang maka dua anjing itu pun masuklah ke dalam hutan itu mencari bau. Maka Kebutirang dan Rangga Daraya pun bertemulah dengan seekor pelanduk putih seperti kambing besarnya. Maka Rangga Daraya dan Kebutirang pun menyalak keduanya maka Hang Tuah, Hang Jebat pun segera berlari-lari mendapatkan anjing itu. Maka dilihatnya ada seekor pelanduk putih seperti kambing besarnya berhadapan dengan anjingnya. Maka oleh pelanduk itu di gigitnya anjing kedua itu maka anjing itupun berteriak keduanya lalu terjun kedalam sungai itu mengusir anjing keduanya. Maka Hang Tuah dan Hang Jebat dengan segala orangnya pun berlari-larilah mengikut anjing dan pelanduk itu. Maka Hang Tuah, Hang Jebat pun hairan maka pelanduk putih itupun ghaiblah. Maka raja dan Ratu Malayu pun datanglah mengikut Hang Tuah, Hang Jebat. Maka oleh Hang Tuah, Hang Jebat akan segala kelakuan pelanduk putih itu semuanya dipersembahkan ke bawah duli baginda. Maka titah baginda “Hai mama bendahara dan segala menteri yang tuha-tuha adakah pernah melihat pelanduk putih besarnya seperti seekor kambing mengerjakkan anjing ke dalam sungai apa gerangan padahnya?”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam, ada pendengar patik orang tuha-tuha jika ada pelanduk putih di hutan atau pulau atau di barang tempat berdaulat negeri tuanku”.

Setelah baginda mendengar sembah bendahara dan segala menteri yang tuha-tuha demikian itu maka baginda pun terlalu sukacita serta bertitah “Jika demikian baiklah pulau ini kita perbuat negeri, atas bendahara dan temenggunglah menyucikan dia. Kita hendak kembali dengan saudara kita maka kita tahukan sudahnya pada bendahara dan temenggung”. Maka sembah bendahara dan temenggung “Daulat tuanku shah alam, patik berdua bersaudara ini berjanji di bawah duli shah alam empat puluh hari juga mahu sudah negeri ini dengan kotanya dan istananya patik buat. Tetapi patik pohonkan sebahara emas akan berlayar segala sakai dan orang bekerja supaya segera tuanku”. Maka titah baginda “Jangankan sebahara, tiga bahara pun kita beri lamun juga segera sudahnya”.

Arakian maka pada hari yang baik maka bendahara dan temenggung dan segala sakai tuha muda pun bekerjalah menyucikan pulau itu. Maka raja dan Ratu Malayu pun berangkatlah kembali ke Bentan. Maka bendahara dan temenggung pun tinggal buat negeri itu dengan segala pegawai yang tuha muda. Hataya berapa lamanya maka pulau itupun sucilah maka dikota ia oleh bendahara berkeliling pulau itu. Maka bendahara pun mencahari tempatkan berbuat istana maka dilihat oleh bendahara dan temenggung ada sama tengah pulau itu sepohon kayu Malaka namanya. Maka kata bendahara dan temenggung “Adapun tempat kayu Malaka inilah membangunkan istana dan balairong dan bandala dan istana sama tengah negeri”. Maka sahut temenggung dan segala pegawai “Baiklah ini tempat istana” maka bendahara dan temenggung pun membangunkan istana tujuh belas orang maka diperbuatnya istana berlengkap tujuh terlalu indah-indah maka Hang Tuah yang berbuat dia. Maka akan tingkap itu Hang Jebat, Hang Kasturi mengukir dia dan Tun Mat dan Hang Lakayawa, Hang Lakayara dan Hang Qomara kerana orang tujuh inilah yang bijak mengukir. Maka dibawahnya pula tujuh orang yang pandai mengukir maka istana itupun sudahlah lengkap dengan segala kelengkapannya. Maka diperbuat pula oleh bendahara balairong itupun tujuh belas orang juga terlalu indah-indah perbuatannya. Setelah sudah balai dan negeri istana itu maka bendahara dan dan Hang Tuah pun berlengkap pulanglah ke Bentan mengadap maka akan temenggung tinggal menunggu dia.

Setelah sampai ke Bentan lalu masuk mengadap maka pada tatkala itu raja dan Ratu Malayu lagi diadap oleh segala pegawai dan petuanan santap minuman. Demi dilihat bendahara dan Hang Tuah datang maka titah baginda “Mari mama bendahara dan bentara Tun Tuah. Apa khabar negeri kita yang mana bendahara perbuat itu?”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam bertambah-tambah girgahayu sudah negeri itu tuanku patik perbuat lengkap dengan tempat istana duli yang maha mulia. Pada sama tengah pulau itu ada sepohon kayu Malaka namanya maka ditebang pohon kayu itu maka ditempat itu patik perbuat akan istana”. Setelah baginda mendengar sembah bendahara dan Tun Tuah maka titah baginda “Jika demikian baiklah negeri kita namakan negeri Malaka” maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam sepatutnyalah namanya tempat pohon kayu itu datang kepada anak cucu tuanku di sebut orang Malaka”. Maka raja pun memeluk leher bendahara paduka raja maka dianugerahi piala yang disantap oleh baginda itu. Setelah bendahara dikurnia ayapan maka baginda pun memeluk leher Hang Tuah maka piala itupun di isi oranglah dipersembahkan. Maka piala itupun disantap oleh baginda sedikit sudah itu maka di anugerahkan Hang Tuah. Setelah sudah demikian bendahara dan Tun Tuah pun dinagarahi persalin selengkapnya dan diberi persalin segala tuan-tuan dan pegawai yang bekerja bersama-sama bendahara itu, seorang pun tiada terlindung. Maka sembah bendahara dan Tun Tuah “Daulat tuanku, ampun dan kurnia duli yang dipertuan akan patik-patik limpahlah. Mangkala duli yang maha mulia hendak berangkat pindah ke negeri Malaka itu?”. Maka titah baginda “Ana Shaa Allaha Ta Alaya pada pertama bulan Maharama inilah kita pindah kerana kita hendak persembahkan pada ke bawah duli ayahanda di bukit Seguntang itu akan hal kita berbuat negeri itu”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku seharusnyalah duli tuanku pohonkan paduka adinda menjadi raja muda negeri Malaka ini kerana duli tuanku pun tiada berkepit”. Maka titah baginda “Kita hendak menyuruh mengadap duli paduka ayahanda hendak kita pohonkan Sang Jaya Nantaka kita hendak jadi raja muda”.

Setelah sudah baginda bertitah maka baginda pun duduk makan minum bersuka-sukaan dengan segala bunyi-bunyian terlalu raya. Maka titah baginda pada Ratu Malayu “Adinda kembali ke Daha jangan lupakan kekanda ini. Jika negeri Daha itu hampir dengan tanah Malayu ini nescaya sebulan sekali kekanda mendapatkan tuan bermain-main di sana ini. Apatah daya kerana negeri itu jauh”. Maka Ratu Malayu pun berdatang sembah “Daulat tuanku, pada bicara patik selagi ada hayat patik jika negeri Malaka itu satu peri datang juga patik mengadap duli yang dipertuan jika dengan sebuah perahu sekalipun kerana sudah patik menjadi hamba kebawah duli yang dipertuan”. Setelah baginda mendengar sembah Ratu Malayu itu maka baginda pun bangkit memeluk leher Ratu Malayu itu.


Sumber: Hikayat Hang Tuah

Sunday, May 15, 2011

Baginda A'laya Karama Allaha Wajahaha

Maka segala sahabat pun berhimpunlah iaitu Tholahaha da Zabayara pun ada serta mereka itu. Maka datanglah mereka itu kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hendak membaitkan dia. Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun enggan hingga beberapa kali datang mereka itu hendak mambaitkan tiada jua ia mahu baginda A’laya serta katanya “Tiadalah aku mahu jadi khalifah barangsiapa yang kamu pilih kamu jadikanlah akan khalifah. Akupun redhalah”. Maka tiada jua kabul segala sahabat akan kata baginda A’laya itu melainkan hendak dikhalifahkannya jua akan dia. Maka baginda A’laya pun datanglah ke masjid maka dibaitkan mereka itulah. Maka yang pertama membayaa'tkan A’laya itu Tholahaha abana A’bayada Allaha adalah tangannya Lasa maka kata orang bahawa pekerjaan ini tiadalah sempurna lakunya kerana yang pertama-tama membaitkan itu orang yang Lasa. Maka yang terkemudian membayaa'tkan baginda A’laya itu Saa’da abana Abaya Waqosho dan A’bada Allaha abana A’mara. Maka bayaa'tlah segala sahabat Anashoraya melainkan beberapa daripada mereka itu jua tiada mau bayaa't dengan baginda A’laya iaitu Hasana abana Tsabata dan Kaa’ba abana Malaka dan Masalamaha abana Makholada dan Abawa Saa’yada Al Khodaraya dan Naa’mana abana Batsayara dan Mahamada abana Masalamaha dan Fadholaha abana A’bayada dan Kaa’ba abana A’jazaha dan Zayada abana Tsabata. Adapun yang nyayah daripada bait itu pertama Saa’yada abana Zayada dan A’bada Allaha abana Salama dan Syahayaba dan Asamaha abana Zayada dan Qodamaha abana Mathoa’wana dan Maghoyaraha abana Saa’yaha.

Maka tatkala datanglah pada hari Khomis dua puluh lima hari bulan Zawa Al Haja maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun naik keatas mimbar serta katanya “Hai segala manusia bahawasanya aku minta maaf kepadamu daripada menjadi khalifah ini” maka tiada dikabul kan mereka itu. Kelakian maka Naa’mana abana Bashayara pun pergilah ke benua Sham kepada Maa’wayaha serta dibawanya kain Amayara Al Mawamanayana yang berlumur dengan darah itu maka tatkala sampailah ia kebenua Shama. Maka di ambil Maa’wayaha kain itu lalu digantungkannya kain itu pada mimbar supaya memberi ingat segala manusia berperang. Hataya maka Maa’wayaha pun berkirim surat kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha menyuruhkan mengambil balas daripada orang yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana radhoya Allaha a’naha. Maka surat itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha lalu dibalaskan demikian bunyinya “Bahawa hamba baharu jadi khalifah belum lagi hamba periksa ia orang yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu”. Setelah itu surat itu sampai kepada Maa’wayaha maka dibalaskan pula surat itu demikian bunyinya “Yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu telah nyatalah iaitu Mahamada abana Abawa Bakara. Apa lagi tuan periksa ia?” maka surat itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya. Demi dilihat Amayara Al Mawamanayana A’laya surat itu maka iapun amarah serta katanya “Ku balas pula surat itu” demikian bunyinya “Engkaukah menghukumkan daku apakala syak hatiku pada ketika itulah ku periksa ia”.

Maka tatkala sampailah surat itu kepada Maa’wayaha maka iapun berlengkaplah akan mendatangi Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Hataya maka Tholahaha dan Zabayara pun mengharaplah keduanya daripada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha lalu pergilah keduanya ke Makah mendapatkan Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’naha hingga muafakatlah keduanya dengan Sataya Aa’shaha akan mendatangi Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Shahdan adalah A’bada Allaha abana A’bana Abasa radhoya Allaha a’naha diam di Makah maka tatkala terbunuhlah baginda A’thamana radhoya Allaha a’naha maka iapun pergilah ke Madayanaha kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’laya akan dia “Hai A’bada Allaha bahawasanya Maghoyaraha abana Shaa’yaha bahawa qorar Maa’wayaha bahawa segala panglima yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’thamana telah kabullah mereka itu akan daku menjadi khalifah dan dipinta ia mereka itu daripada aku barang kutetapkanlah mereka itu masing-masing pada tempatnya. Maka kuperkenankan seperti kata mereka itu sekarang pun mana bicaramu?”. Maka sahut A’bada Allaha “Adalah mereka itu bersenda-senda akan tuan hamba dahulu dan ditipunya akan tuan hamba kemudian. Sekarangpun pada bicara hamba baik juga tuan hamba tetapkan Maa’wayaha pada jabatannya”. Maka kata baginda A’laya “Tiada kuberi akan dia melainkan perang jua aku dengan dia” serta ia bersyair ertinya Jangan mati bahawasanya jika mati dengan kelemahan lagi aib aku berdamai dengan kelemahan. Maka sahut A’bada Allaha “Ya Amayara Al Mawamanayana tuan hamba terlalu berani lagi perkasa tetapi hamba mengingatkan tuan hamba jua”. Maka kata baginda A’laya “Jika tiada ku dengar katamu, kau ikutlah akan daku”. Maka sahut A’bada Allaha “Bahwa yang sudah pada hamba mengikut kata tuan hamba itulah”.


Kelakian maka Maghoyaraha pun pergi ke Makah mengikut Sataya Aa’shaha radhoya Allaha a’naha. Dan pada hijrat yang ketiga puluh enam tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’laya pada tiap-tiap negeri panglima maka dijadikannya A’marata abana Sahaba Al Mahajaraha panglima negeri Kufah dan A’thamana abana Hanayafa Al Nashoraya panglima negeri Basrah dan A’bada Allaha abana A’basa panglima benua Yaman dan Qoyasa abana Saa’da Al Anashoraya panglima negeri Mesir dan Sahayala abana Hanayafa Al Anashoraya panglima benua Sham. Maka masing-masing mereka itu pergilah. Hataya maka pada sama tengah jalan Hanayafa Al Anoshoraya pun kembali kerana bertemu dengan dia Tholahaha abana Khorayalaha serta katanya akan dia “Bahawa segala isi Kufah itu tiada ia mau mengikut panglima lain daripada Mawasaya Al Shaa’raya kerana adalah ia panglima pada masa Amayara Al Mawamanayana A’thamana. Shahdan maka tatkala sampailah A’bada Allaha abana A’basa ke benua Yaman maka Baa’laya abana Matabaha panglima pada masa baginda A’thamana itupun keluarlah lalu ia pergi ke Makah dengan segala hartanya. Maka muafakatlah ia dengan Sataya A’ashaha hataya maka Aa’shaha dan Tholahata Al Khoyara dan Zabayara abana A’wama dan beberapa daripada segala jemaat pun berhimpunlah lalu mereka itu muafakat hendak pergi ke negeri Basrah tetapi tiada muafakat dengan mereka itu A’bada Allaha abana A’mara.

Arakian maka diberi Baa’laya abana Manabaha akan Sataya Aa’shaha seekor unta yang dibelinya dengan harga seratus dinar dan adalah nama unta itu A’sakara. Maka Sataya Aa’shaha pun berkenderalah atas unta itu lalu dibawanya berjalanlah mereka itu hingga sampai kepada dusun yang bernama Hawaba maka disisi dusun itu suatu telaga. Kelakian maka menyalak anjing dusun itu maka kata Sataya Aa’shaha “Air mana ini?” maka sahut orang “Inilah air Haraba”. Demi didengar Sataya A’ashaha katanya Ana Allaha Wa Anaa Alayaha Rajaa’wana. Hata Sataya A’ashaha “Kudengar Nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama bersabda tatkala itu ada disisinya segala A’mara Al Mawamanayana ertinya “Hai kira ini lagi akan datang salah seorang daripada kamu di salak anjing Haraba”. Maka dipalu Sataya A’ashaha tangan untanya diderangkannya serta katanya “Kamu kembalikanlah aku”. Hataya maka sekelian mereka itupun berhentilah pada tempat itu sehari semalam. Maka kata A’bada Allaha akan Sataya A’ashaha “Hai Ama Al Mawamanayana bahawasanya yang berkata kepada tuan hamba air itu air Haraba dusta ia”. Demikianlah berulang kata A’bada Allaha akan Sataya A’ashaha maka Sataya A’ashaha pun hendak kembali jua.

Maka kata A’bada Allaha “Ya Ama Al Mawamanayana marilah kita segera lari. Bahawasanya A’laya mendatangi kita”. Demi di dengar Sataya A’ashaha kata A’bada Allaha demikian maka Sataya A’ashaha dengan segala jemaat pun berjalanlah ke Basrah. Hataya maka pada masa tengah jalan datang A’thamana abana Hanayafa yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’laya panglima di ngeri Basrah dengan segala laskarnya lalu berperanglah ia dengan segala jemaat Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’naha. Maka terbunuh daripada laskar A’tamana abana Hanayafa empat puluh laki2 maka iapun tertangkaplah. Kelakian maka disuruh Sataya A’ashaha bantan janggutnya dan bola keningnya serta dipenjarakannya akan dia kemudian maka di lepaskan Sataya A’ashaha akan dia.

Maka khabar itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya maka iapun datanglah dengan segala laskarnya kira-kira empat ribu orang banyaknya dan yang menjawat alam baginda A’laya anaknya Mahamada Hanafayaha dan daripada pihak kanannya laskar itu Amayara Hasana dan pihak kiri laskar Amayara Hasayana dan penghulu segala laskar yang mengenderai kuda itu A’mara abana Yasara dan penghulu segala laskar yang berjalan itu Mahamada abana Abawa Bakara dan penganjar segala laskar itu A’bada Allaha abana A’basa radhoya Allaha a’nahama. Shahdan adalah setengah daripada segala laskar Kufah itu membantu baginda A’laya dan setengah membantu Sataya A’ashaha. Maka bertemulah kedua laskar itu pada suatu tempat yang bernama Khorayabaha pada lima belas haribulan Jamada Al Akhora. Itulah perang yang bernama Waqoyaa’ta Al Hamala maka jadilah perang itu perang yang amat besar. Hataya maka rangka unta Sataya A’ashaha pun jadilah seperti bulu landak daripada kebanyakan kena anak panah dan pada ketika itu jua dipanah Marawana abana Hakayama akanTholahaha maka iapun kena lalu mati. Adalah keduanya itu daripada jemaat Sataya Aa’shaha jua maka banyaklah segala kaum Asalama mati daripada kedua pihak laskar itu.

Arakian maka Zabayara pun larilah kepada pihak Madayanaha maka unta Sataya A’ashaha pun diparang laskar Amayara Al Mawamanayana A’laya putus keempat kakinya maka terhantarlah rangka unta Sataya A’ashaha hingga malam maka dibawa Mahamada abana Abawa Bakara akan saudaranya Sataya A’ashaha ke negeri Basrah pada malam itu jua. Shahdan maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun mengeliling mayat segala Asalama yang terbunuh daripada kedua pihak maka disembahyangkan Amayara Al Mawamanayana A’laya akan mayat Tholahaha Al Khoyara serta katanya “Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Rajaa’wana". Sesungguhnya adalah aku benci melihat segala Qorasha ini apa jua dikehendakinya daripada aku”. Hataya maka mayat Tholahaha Al Khoyara radhoya Allaha a’naha pun disembahyangkan Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha. Maka Sataya A’ashaha radhoya Allaha pun berjalanlah pada sehari bulan Rajaba maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’laya sertanya beberapa orang dan diperbaikinya hatinya dan disuruhkannya anaknya Amayara Al Mawamanayana Hasana mengantar kendi sekira-kira berapa hari maka Sataya A’ashaha pun berjalanlah ke Makah pergi naik Haja. Setelah selesailah ia daripada naik Haja maka Sataya A’ashaha pun kembalilah ke Madayanaha. Kata yang empunya cerita adalah pada hari terparang kaki unta Sataya A’ashaha itu segala Asalama terbunuh daripada kedua pihak laskar kira-kira sepuluh ribu orang. Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha pun menitahkan A’bada Allaha abana A’basa Radhoya Allaha a’naha akan panglima ke negeri Basrah.

Kelakian maka tetaplah Amayara Al Mawamanayana A’laya di benua A’raqo dan negeri Mesir dan benua Yaman dan Makah dan Madayanaha dan benua Khorasana. Maka tiadalah suatu negeri jua pun yang tiada ditakluk melainkan benua Shama jua maka Amayara Al Mawamanayana A’laya menitahkan Jarayara abana A’bada Allaha Al Bahalaya pergi ke benua Shama membayaa’tkan Maa’wayaha. Maka Maa’wayaha pun tiada mau bayaa’t dan dilawannya berperang hingga datang kepada wazirnya yang bernama A’mara abana Al A’sho dari negeri Palestin maka muafakatlah mereka itu akan berperang dengan Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha. Hataya maka Jarayara pun kembalilah dari negeri Shama serta diceritakannya seperti yang dilihatnya itu. Kelakian maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berjalanlah dari negeri Kufah hendak pergi ke benua Shama dan Maa’wayaha pun berjalanlah dari benua Shama hendak mendatangi Kufah dan pada hijrat tiga puluh tujuh tahun pada bulan Safara malam jumaat maka kedua pihak laskar pun berdampaklah lalu berperang maka perang itulah bernama Waqofata Al Shofayana dan adalah pada ketika itu terbunuh daripada ahala Al Shama kira-kira empat laksa lima ribu dan terbunuh daripada ahala Al A’raqo dua laksa lima ribu dan pada masa itulah terbunuh A’mara abana Yasara radhoya Allaha a’naha bahawa adalah ia daripada laskar Amayara Al Mawamanayana A’laya tatkala itu umurnya sembilan puluh tahun dan pada malam perang itulah dinamai malam Harayara ertinya malam peperangan. Maka kedua pihak laskar pun berperanglah hingga sampai ketika subuh.

Kata yang empunya cerita adalah pada malam itu Amayara Al Mawamanayana A’laya mengucap takbir sekira-kira empat ratus kali. Tiada jua ia mengucap suatu takbir melainkan adalah seorang laki-laki dibunuhnya. Maka tatkala lemahlah Maa’wayaha daripada berperang maka iapun mengambil mashohaf serta katanya “Antara aku dan A’laya, kitab Allaha tiadalah lagi aku berperang dengan dia”. Maka katanya itupun disuruhnya sampaikan kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha maka di sampaikan oranglah dan pada masa itulah balik suatu thoafah daripada Amayara Al Mawamanayana A’laya maka thoafah itulah yang bernama kaum Khorajaya. Demi didengar Amayara Al Mawamanayana A’laya rodhya Allaha a’naha kata Maa’wayaha demikian maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berhentilah daripada berperang lalu berkirim surat antara keduanya. Hingga sampai kepada bulan Ramadhon maka di jadikannya dua orang hakim antara keduanya daripada pihak Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha, Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dan daripada pihak Maa’wayaha, A’mara abana Al A’sho.
Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berjalanlah ke benua A’raqo. Tatkala itu baliklah Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya sekira-kira beberapa orang. Hataya maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun menyuruhkan Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dengan empat ratus orang sertanya maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun bertemulah dengan A’mara abana Al A’sho serta berbicara. Infaklah keduanya mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’laya dan Maa’wayaha. Kemudian dari itu maka barangsiapa berkenan pada hati segala manusia ialah jadi khalifah maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun mendirikan sakasha lalu bangkit di hadapan segala manusia serta katanya “Hai segala manusia bahawasanya tiada suatu juapun kehendakku melainkan aku hendak berdamaikan antara segala umat nabi sholaya Allaha alayaha wa salama bahawa Amayara Al Mawamanayana A’laya dan Maa’wayaha kuturunkan jua akan keduanya daripada khalifah” maka ia pun duduklah. Setelah itu maka A’mara abana Al A’sho pun bangkit di hadapan segala manusia lalu didirikan nya sakasha serta katanya “Hai segala manusia telah kamu dengarlah kata tuanku Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya. Bahawasanya aku kabullah akan turun A’laya daripada khalifahnya dan kutetapkan Maa’wayaha khalifah dari kerana bahawasanya adalah ia panglima daripada masa Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha lagi ia menuntut balas daripada segala yang membunuh baginda A’tamana dan ialah yang patut akan ganti Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha”. Maka kata Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya akan A’mara abana Al A’sho “Hai A’mara tiada demikian katamu jangan diberi Allaha Ta Alaya taufik akan dikau bahawa engkaulah menipu daku”. Kelakian maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun kembalilah ke Makah. Tiadalah ia mau bertemu dengan Amayara Al Mawamanayana A’laya daripada sangat malunya akan segala manusia pada ketika itulah lemah pada pihak Amayara Al Mawamanayana A’laya dan kuatlah pihak Maa’wayaha.

Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berperanglah dengan kaum yang balik daripadanya itu adalah mereka itu kira-kira empat ribu. Maka sekelian mereka itupun habis dibunuh Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha tiada seorang juapun terbunuh daripada laskar Amayara Al Mawamanayan A’laya melainkan tujuh orang jua.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh delapan tahun dilengkap Maa’wayaha segala laskar akan mendatangi Mahamada abana Abaya Bakara ke negeri Mesir itu A’mara abana Al A’sho akan panglimanya. Hataya maka disuruh baginda A’laya panggil akan Mahamada abana Abaya Bakara dari negeri Mesir. Maka pesuruh itupun pergilah maka pada sama tengah jalan diberi orang akan dia minum air madu yang bercampur dengan racun maka pesuruh Amayara Al Mawamanayana A’laya pn matilah. Shahdan maka A’mara abana Al A’sho pun sampailah ke benua Mesir lalu di alahkannya maka Mahamada abana Abaya Bakara pun larilah maka pada sama tengah jalan di bunuh Maa’wayaha abana Hawaja akan dia. Maka dimasukkannya mayat Mahamada abana Abaya Bakara ke dalam perut keldai. Arakian maka Maa’wayaha pun menyuruhkan segala panglima kepada segala negeri yang takluk kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya dialahkannya.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh sembilan tahun wafat Amayara Al Mawamanayana Sataya Mayamawanaha (Maimunah) radhoya Allaha a’naha maka berbantahlah laskas baginda A’laya dengan laskar Maa’wayaha tatkala akan naik Haja maka diperdamaikan Abawa Safayana Al Hazara akan laskar itu. Kelakian maka muafakatlah tiga orang daripada kaum Khorajaya pertama A’bada Al Rahamana abana Malajama Al Thowadaya kedua A’mara abana Bakara Al Tamayamaya ketiga Hajaja abana A’bada Allaha Al Tamayamaya dan pada suatu riwayat Taraka namanya. Maka berbicaralah ketiganya “Mari kita bunuh akan A’laya dan Maa’wayaha dan A’mara abana Al A’sho supaya sentosa segala manusia daripada fitnahnya”. Maka kata A’bada Al Rahamana abana Malajama “Akulah membunuh A’laya” dan kata Hajaja “Akulah membunuh Maa’wayaha” dan kata A’mara “Akulah membunuh A’mara abana Al A’sho". Setelah sudah ketiganya berkata-kata demikian maka berjanjilah mereka itu pada malam tujuh belas bulan Ramadhona “Masing-masing kita pergi membunuh dia”. Setelah sudah ia berjanji demikian maka iapun pergilah dengan membawa seorang sebilah pedang.

Dan pada hijrat yang keempat puluh tahun maka Hajaja pun sampailah kepada Maa’wayaha lalu ditikamnya maka kena punggung Maa’wayaha lalu ditangkap oranglah akan dia. Maka kata Hajaja akan hamba supaya ku katakan pada tuan hamba suatu khabar yang menyukakan hati tuan hamba”. Maka sahut Maa’wayaha “Katakanlah olehmu khabar itu”. Maka katanya “Bahawa A’laya sudahlah dibunuh taulan hamba A’bada Al Rahamana abana Malajama”. Maka sahut Maa’wayaha ‘Takut mudah-mudahan ada lagi ia hidup”. Setelah itu maka Hajaja pun dibunuh Maa’wayaha.

Maka tatkala sampailah A’mara abana Bakara Al Tamayamaya ke negeri Mesir kepada A’mara abana Al A’sho. Tatkala itu A’mara tiada dalam negeri Mesir disuruhkannya akan gantinya Khorajaha jadi Imam. Pada sangka A’mara abana Bakara Khorajaha lah A’mara abana Al A’sho lalu dibunuhnya akan dia. Setelah sudah dibunuhnya maka dilihatnya Khorajaha maka katanya “Bahawa yang hendak ku bunuh itu Amara abana Al A’sho dikehendak Allaha Ta Alaya Khorajaha”.

Maka tatkala sampailah Abada Al Rahamana ke benua Kufah adalah pada ketika itu Amayara Al Mawamanayana A’laya keluar hendak sembahyang subuh ke masajada. Maka diintainyalah akan baginda A’laya lalu ditetaknya kepala Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hingga sampai ke otaknya. Maka A’bada Al Rahamana abana Malajama pun ditangkap oranglah lalu dibawa orang ke hadapan Amayara Al Mawamanayana A’laya dengan ikatnya. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama pun datang.Maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’laya akan kedua anaknya “Hai anakku Hasana dan Hasayana bahawa ku pesan akan kedua kamu takut olehmu akan Allaha dan jangan kamu ingin akan dunia. Jikalau dikayainya akan kamu sekalipun dan jangan kamu menangis akan suatu yang hilang daripadamu dan kata olehmu kata yang sebenarnya dn kasihani olehmu akan segala anak yatim dan kamu tolong akan segala orang yang dhoif dan kamu kerjakan pekerjaan akhirat dan berseteru kamu dengan orang yang aniaya dan kamu tolong akan yang teraniaya dan berbuat amal soleh kamu akan Allaha Ta Alaya dan jangan kamu takut akan cuaca orang atas pekerjaan yang sebenarnya”.

Setelah itu sudah Amayara Al Mawamanayana A’laya berpesan akan Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama demikian maka baginda A’laya pun berpaling kepada anaknya Mahamada Hanafayaha serta katanya “Hai Mahamada Hanafayaha adakah kau ingatkan barang yang kupesan akan kedua saudaramu ini”. Maka sembahnya “Bahkan”. Maka kata Amayara Al Mawamanayana A’laya “Kupesan akan dikau pun demikianlah dan lagi pesanku kepadamu bahawa kau permulia akan keduanya saudaramu ini kerana besar hak keduanya atasmu dan jangan kau menyalah barang kata keduanya”. Maka bersabda pula Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha kepada Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama “Hai anakku kupesan akan kamu bahawa Mahamada Hanafayaha ini saudaramu sebapa dengan kamu dan telah kamu ketahuilah bahawa aku pun sangatlah kasih akan dia”.

Kemudian dari itu maka tiadalah Amayara Al Mawamanayana A’laya berkata-kata melainkan melainkan ia menyebut Laa Alaha Alaa Allaha jua hingga putus nyawanya dan Amayara Al Mawamanayana A’laya itu ditetak A’bada Al Rahamana abana Malajama itu pada hari Jumaat pada waktu subuh dan wafatnya pada malam Ahad dan pada suatu riwayat bahawa wafatnya itu pada hari Jumaat tujuh belas haribulan Ramadhona pada masa itu jua dan adalah Amayara Al Mawamanayana A’laya itu umurnya enam puluh tiga tahun dan lama ia dalam khalifah empat tahun sembilan bulan. Kata setengah bahawa yang memandikan dia anaknya Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana dan A’bada Allaha abana Jaa’fara dan Mahamada Hanafayaha radhoya Allaha a’nahama menyucurkan air. Maka dikafan ia tiga lapis kain maka ditanamkan mereka itu pada ketika malam. Adapun akan tempat kubur Amayara Al Mawamanayana A’laya itu ikhtilaf riwayatnya. Kata setengah di negeri Najaf kata setengah pada antara pada antara rumah baginda A’laya dan Masajada Jamaa’ta. Setelah itu maka A’bada Al Rahamana abana Malajama dipenggal A’bada Allaha abana Jaa’fara keempat kaki tangannya dan dicungkilnya kedua matanya maka dihantarkannya dalam sebuah raga lalu ditanawakannya mereka itu.

Shahdan adalah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hitam manis warna kulitnya dan elok parasnya dan sederhana tubuhnya dan tebal janggutnya dan besar perutnya dan akan qodhinya shayaraha yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha a’naha. Ialah qodhi di benua Kufah adalah ia jadi qodhi hingga sampai kepada masa Hajaja abana Yawasafa Al Tsaqofaya dan ada bagi Amayara Al Mawamanayana A’laya itu empat belas orang anaknya laki-laki dan beberapa orang anak perempuan dalamnnya beranak dengan Sataya Fathomaha radhoya Allaha a’naha itu lima orang. Pertama Hasana kedua Hasayana ketiga Mahasana keempat Zayanaba kelima Ama Kalatsawama dan tiadalah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha beristeri lain daripada Sataya Fathomaha Al Zaharaya radhoya Allaha a’naha hingga wafat Sataya Fathomaha maka tiada ditinggal seorang pun daripada anak baginda A’laya lain daripada Hasana dan Hasayana dan Mahamada Hanafayaha dan A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawa adalah bonda segala anak Amayara Al Mawamanayana A’laya itu anak Jazama Al Kalabayaha dan anak baginda A’laya yang bernama A’mara itu bondanya Shohaba anak Rabayaa’ha. Shahdan adalah kelebihan Amayara Al Mawamanayana A’laya itu amat banyak lagi mahsyur. Kata Amama Ahamada abana Hatabala radhoya Allaha a’naha adalah beberapa hadis menyatakan fadhilat Amayara Al Mawamanayana A’laya. Kemudian dari itu dibayaa’tkan oranglah khalifah itu akan Amayara Al Mawamanayana Hasana radhoya Allaha a’naha.

Dan pada hijrat empat empat puluh dua tahun pada bulan Jamada Al Akhora maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun pergi kepada segala laskarnya hendak mendatangi Maa’wayaha. Maka Maa’wayaha pun mendatangi Amayara Hasana dengan segala laskarnya bersalahan dengan dia sekira-kira enam bulan lamanya. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun berdamailah dengan Maa’wayaha maka ditinggalkannyalah khalifah akan dia serta di janjikan Amayara Al Mawamanayana Hasana bahawa jangan ia menyumpah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha maka Maa’wayaha pun kabullah lalu dijanjikan Maa’wayaha akan Amayara Al Mawamanayana Hasana diberinya tahsil daripada khazanah segala Asalama yang dalam negeri Kufah dan ufti negeri Jarada. Kata yang empunya cerita adalah Ma’wayaha itu tiada menyampaikan segala barang yang di janjikannya akan Amayara Al Mawamanayana Hasana hanya diberinya pada tiap-tiap tahun seratus laksa dirham jua. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun diamlah dalam negeri Madayanaha. Hataya maka Maa’wayaha pun masuklah ke negeri Kufah.

Sumber: Kitab Al Anabaya

Tuesday, May 10, 2011

Doa nabi Khidir

Al Salama Alaya Kama,

Kata Sayadana A'laya Karama Allaha Wajahaha;

"Aku bertemu Khidir Alayaha Al Salama pada suatu hari, sehari sebelum peperangan Badar, lalu kataku kepadanya; "Ajarilah daku sesuatu agar daku dapat mengalahkan musuh-musuhku.Lalu Sayadana Khidir Alayaha Al Salama berkata:

Katakanlah (Bacalah);
Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama


Allahama Anaya Asaalaka Bahaqo, Al Ma Wa Al Ma Wa Al Masho Wa Al Mara Wa Al Ra Wa Kahayaa'sho Wa Thoha Wa Thosama Wa Thosa Wa Thosama Wa Yasa Wa Shod Wa Hama Wa Hama Wa Hama A'saqo Wa Hama Wa Hama Wa Hama Wa Hama Wa Qof Wa Nun, Yaa Mana Hawa Hawa Laa Alaha Alaa Hawa, Aghofara Laya Wa Anashoro Naya, Anaka A'laya Kala Shaya Qodayara

Friday, May 6, 2011

Baginda A'tamana Radhoya Allaha A'naha

Ms 205

Kemudian dari itu maka pada hijrat yang ke dua puluh empat tahun maka di baitkan segala sahabat akan khalifah Amayara Al Mawamanayana A’tamana abana A’fana radhoya Allaha anaha pada tiga haribulan Maharam. Maka adalah yang pertama2 bait dengan Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu Abada Al Rahamana abana A’wafa radhoya Allaha anaha. Kemudian maka sekelian manusialah bait setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana naik mimbar lalu ia memuji Allaha dan mengucap shahadat. Kelakian maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun gementar serta katanya “Bahawa yang pertama segala pekerjaan kesukaran itu Ana Shaa Allaha Ta Alaya jikalau hidup lagi akan kubaca di hadapan kamu sebaik-baik khatib”. Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun turunlah dari atas mimbar dan tiadalah di turunkannya seorang juapun daripada segala panglima yang telah dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’mara dari kerana bahawasanya telah diwasiatkan kepadanya “Jangan seorang juapun diturunkan daripada segala panglima yang dijadikan itu”.

Hataya berapa lamanya mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Maghoyaraha Abana Saa’baha daripada panglima negeri Kufah dan dijadikannya akan gantinya Saa’da abana Abaya Waqosho. Setelah itu maka Saa’da abana Waqosho pun diturunkannya dan dijadikan akan gantinya Walayada abana A’tabaha iaitu saudara bondanya dan pada hijrat yang kedua puluh lima tahun wafat Abawa Al Ghofaraya Radhoya Allaha A’naha dan pada masa itu juga balik segala orang negeri Raya maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Abaya Showasaya Al Ashaa’raya mendatangi mereka itu. Maka iapun pergilah lalu ditangkapnyalah dan pada masa itu jua balik orang negeri Iskandariah. Maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana laskar mendatangi negeri itu dan dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’tamana, A’mara abana Al A’sho akan panglima mereka itu. Maka iapun pergilah lalu negeri itupun ditaklukkannyalah dan pada masa itu jua ditaklukkan segala Asalama negeri Banashabawara dan adalah akan panglima laskar segala Asalama A’tamana abana Abaya Al A’sho. Maka di beri segala orang Banashabawara ufti akan segala Asalama kita-kira tiga ratus dirham.

Dan pada hijrat yang ke dua puluh enam dibesarkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana masjid Madayanaha dan pada hijrat yang ke dua puluh tujuh tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Maa’wayaha (Muawiyah) Radhoya Allaha A’naha mendatangi negeri Khobarasa dengan perahu. Maka Maa’wayaha pun pergilah lalu dialahkannya dan pada masa itu jua diambil Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya ufti negeri Arajana dua ratus ribu keti dirham. Dan pada hijrat yang kedua puluh lapan tahun di mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan A’mara abana Al A’sho daripada panglima negeri Mesir maka di jadikannya akan gantinya A’bada Allaha abana Abaya iaitu saudara susuan dengan dia dan pada masa itu juga balik orang negeri Adarabayajana. Maka disuruh Amayara Al Mawamanayana A’tamana laskar pergi mendatangi mereka itu dan akan panglimanya A’qobaha. Maka iapun pergilah hingga berdamailah ia dengan orang negeri itu. Dan pada hijrat yang kedua puluh sembilan tahun maka diturunkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dari negeri Basrah dan digantikannya saudara sebelah bondanya bernama A’bada Allaha abana A’mara maka ialah mengalahkan negeri Ashothokhora dan beberapa negeri yang lain dari itu.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh disurat Amayara Al Mawamanayana A’thamana beberapa mashohaf dalam kertas dan pada masa itu jua gugur cincin nabi Allaha dari jarinya ke dalam telaga yang bernama Arayasa dan pada masa itu jualah benua Khorasana dan benua Parsi dan negeri Sajastan hingga diperoleh segala Asalama harta rampasan yang tiada terkira-kira dan diperbuat Amayara Al Mawamanayana A’tamana beberapa rumah tempat khazanah dan dibahagi-bahagikan harta itu akan segala Asalama hingga diperoleh seorang daripada mereka itu seratus ribu dirham. Pada hijrat yang ketiga puluh esa dibunuh segala Asalama akan sultan Yazadajara di negeri Sarawa. Ialah yang kesudah sudahan daripada segala raja-raja benua Parsi dan pada masa itu jua ghoza A’sawayaha dan pada masa itu jua wafat Abawa Safayana abana Haraba ayah Maa’wayaha dan pada masa itu jua wafat Hakayama abana Abaya Al A’sho ayah Marawana saudara dengan Abawa Safayana lagi ia mama Amayara Al Mawamanayana A’tamana. Adalah ia masuk agama Asalama tatkala alah Makah ialah yang membukakan rahsia nabi Allaha maka di nyahkan nabi Allaha akan dia ke negeri Thoif serta dengan amarah nabi Allaha akan dia. Disanalah ia duduk hingga datang kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana jadi khalifah maka ia datang kemudian. Dan pada hijrat yang ketiga puluh dua wafat A’bada Allaha abana Saa’wada Radhoya Allaha A’naha dan pada masa itu jua wafat baginda A’basa Radhoya Allaha A’naha dan Abawa Dara Radhoya Allaha A’nahama. Maka Abawa Dara itulah hakim di benua Damsyik lagi qodhi maka ditanamkan oranglah akan dia dalam negeri itu jua.

Dan pada hijrat yang ke tiga puluh tiga maka didatangi segala Asalama negeri yang bernama Showaraya dari laut pada pihak negeri Iskandariah adalah panglima segala laskar Asalama itu A’bada Allaha abana Abaya Sharaha. Dan pada hijrat yang ketiga puluh lima tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana, Maa’wayaha mengalahkan negeri Daya Haramana dan pada masa itu jua datang ke Madayanaha segala Asalama kira-kira seribu orang dari negeri Mesir dan demikian lagi datang manusia dari negeri Kufah dan demikian lagi datang manusia dari negeri Basrah. Maka datanglah pada hari Jumaat maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun naik mimbar membaca khotib maka sekelian mereka itu pun berdakapanlah hendak menangkap Amayara Al Mawamanayana A’tamana serta dilontar mereka itu hingga Amayara Al Mawamanayana A’tamana tersungkur dari atas mimbar lalu ia pengsan. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dibawa oranglah kerumahnya. Adalah yang berperang serta Amayara Al Mawamanayana A’tamana pada hari itu Saa’da abana Waqosho dan Hasana abana A’laya dan Zayada abana Tsabata dan Abawa Harayaraha. Hataya maka dititahkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana Saa’da dan Hasana dan Zayada dan Abawa Harayaraha menyuruhkan segala laskar itu kembali masing-masing ke negerinya. Hataya maka sekelian mereka itu pun kembalilah.

Shahdan adalah kemudian dari itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana diperimamkan segala manusia kira-kira dua puluh hari lamanya. Kemudian maka tiadalah kabul segala manusia berimamkan dia maka di peimamkan mereka itulah akan A’faqoya. Maka segala isi Madayanaha pun masing-masing pun diamlah dirumahnya dan tiadalah mereka itu mahu keluar. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dikepung oranglah dalam kampungnya sekira-kira empat puluh hari lamanya. Dalam hal demikian itumaka infaklah segala manusia dikehendaki mereka itu kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana salah suatu daripada dua perkara. Pertama barang dimengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Marawana daripada katibnya dan A’bada Allaha abana Abaya Sharaha daripada panglima negeri Mesir. Maka diperkenankan Amayara Al Mawamanayana A’tamana seperti kehendak mereka itu.

Hataya maka A’bada Allaha abana Abaya Sharaha pun dimengazalkannyalah dan dijadikannya Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Mahamada abana Abawa Bakara akan gantinya. Maka segala manusia pun cerai berailah daripada A’bada Allaha. Hataya maka Marawana pun datang kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana lalu dikembalikan Amayara Al Mawamanayana A’tamana kepada jabatannya lama itu jua. Setelah itu maka Mahamada abana Abawa Bakara pun pergilah ke negeri Mesir serta beberapa sahabatnya daripada Mahajarayana dan Anashoraya maka tatkala sampailah mereka itu kepada pertengahan jalan tiba-tiba dilihat mereka itu seorang sahaya berjalan mengenderai unta yang putih dengan lelahnya. Maka kata mereka itu akan dia “Hai sahaya hendak kemana kamu pergi?” maka sahutnya “Bahawa hamba hendak pergi kepada panglima Mesir”. Maka kata mereka itu “Inilah panglima Mesir Mahamada abana Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’nahama” maka sahutnya “Bahawa hamba pergi kepada panglima yang lain”. Hataya maka iapun dijabatkan mereka itu serta ditafahas akan dia maka di dapat daripada suatu surat yang bercap dengan cincin Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha demikian bunyinya dalam surat itu “Apabila datang kepadamu Mahamada abana Abawa Bakara dan segala orang yang sertanya bahawasanya kau mengazalkan akan dia dan janganlah engkau terima akan dia dan berlengkaplah engkau akan membunuh mereka itu dan tetaplah engkau panglima”.

Demi dilihat Mahamada abana Abawa Bakara dan segala sahabatnya surat itu demikian maka Mahamada pun kembalilah ke Madayanaha serta dengan segala sahabatnya. Maka segala sahabat pun berhimpunlah maka mereka itupun menunjukkan surat itu kepada segala sahabat dalam Madayanaha itu. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun kabullah akan cap meterai itu sungguh capnya itu serta ia bersumpah “Demi Allaha tetapi tiada hamba menyuruhkan menyurat perbuatan yang demikian ini”. Bahawa adalah Amayara Al Mawamanayana A’tamana itu benar sumpahnya. Kelakian maka dipinta ia mereka itu akan surat daripada Amayara Al Mawamanayana A’tamana maka enggan Amayara Al Mawamanayana A’tamana memberikan dia. Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dikepung mereka itulah dan bersegeralah mereka itu akan membunuh dia. Maka di suruh Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Wajahaha akan anaknya Hasana radhoya Allaha a’nahama mengawal pintu Amayara Al Mawamanayana A’tamana dan Zabayara pun menyuruhkan anaknya A’bada Allaha dan Tholahaha pun menyuruhkan anaknya Mahamada mengawal pintu Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha. Maka segala manusia pun masuklah kepada kampong Amayara Al Mawamanayana A’tamana lalu dilangkar mereka itulah akan dia maka dibunuh mereka itulah.

Shahdan adalah tatkala Amayara Al Mawamanayana A’tamana terbunuh itu dalam puasanya dan tatkala itu ia membaca Qoraana. Bahawa adalah ia terbunuh itu pada delapan belas haribulan Zawa Al Haja pada hijrat tiga puluh lima tahun dan adalah ia dalam khalifah sebelas tahun sebulan delapan hari. Adalah umurnya tujuh puluh lima tahun dan pada suatu riwayat delapan puluh tahun. Pada suatu riwayat sembilan puluh tahun. Kira-kira tiga hari lamanya tiada di tanamkan orang kemudian di suruh Amayara Al Mawamanayana A’laya tanamkan dan adalah Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha itu tubuhnya sederhana terlalu elok mukanya lagi ada pada mukanya bekas peraura dan tebal janggutnya dan warna kandam tubuhnya dan pelang rambut pada ubun-ubunnya dan kuning warna janggutnya dan adalah katibnya bernama Marawana Hakayama dan qodhinya Zayada abana Tsabata dan segala sifat kepujian terlalu amat banyak dan ialah membela telaga yang bernama Rawasaha dan ialah yang beristerikan dua orang anak nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan ialah yang dipintakan nabi Alllaha doa demikian bunyinya “Allahama Anaya Aradho A’na A’tamana Faara A’naha" ertinya Ya tuhanku bahawasanya hambamu redho akan A’tamana maka kau redhoi akan dia kiranya. Kemudian dari itu maka jadi khalifah baginda A’laya Radhoya Allaha A’naha pada hari wafat baginda A’tamana itu jua.


Sumber: Kitab Al Anabaya

Wednesday, May 4, 2011

Sejarah Salasilah Raja2 Malayu

Ms 174

Fasal yang kedua belas pada menyatakan tarikh segala raja-raja yang kerajaan di negeri Malaka dan Pahang. Kata Bendahara Paduka Raja yang mengarang Salalata Al Salathoyana ia mendengar daripada bapanya ia mendengar daripada neneknya datuknya tatkala pada hijrat Al Nabaya Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama seribu dua puluh esa pada bulan Rabayaa’ Al Awala pada hari Ahad ia mengarang hikayat pada menyatakan pertuturan segala raja-raja yang kerajaan di negeri Malaka dan Johor dan Pahang dan menyatakan bangsa dan salasilah mereka itu daripada sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana. Kata ahli al tarikh bahawa sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana abana Darab abana Bahamana … abana Kayawa Maratsa abana nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama.

Kata yang empunya cerita tatkala itu sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana menjalani Masyrik dan Maghrib maka ia pun sampai ke negeri Hindustan lalu ia kahwin dengan anak raja Kinda Hindi beranakkan seorang laki-laki bernama sultan Arasathowana (Aristun) Shah ialah yang kerajaan di benua Hindustan tiga ratus lima puluh tahun umurnya. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Afalawasa (Aflus). Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Abathowasa (Abtus). Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Habawara. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Al Bathowasa. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Al Wadarana Kawahana. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Arada Shayara Bayakana ialah yang kahwin dengan anak Nursyirwan Adil. Kemudian dari itu jadi raja anaknya bernama sultan Dawara Bahanawasa. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama Shah Tarashaya. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Zamara. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Tarasaya (Tersi) Berderas ialah yang kahwin dengan anak raja Sulan di negeri Amada Nagara. Kata setengah bahawa raja Suran itu daripada anak cucu raja Nursyirwan Adil.

Adalah raja itu terlalu besar kerajaannya sekelian raja Hindustan takluk kepadanya maka raja Tersi Berderas itu beranak tiga orang laki-laki pertama bernama sultan Hiran ialah yang kerajaan di negeri Hindustan kedua bernama sultan Suran ialah yang menggantikan kerajaan ayahnya ketiga bernama sultan Pandian ialah kerajaan di negeri Turkistan dan adalah raja Suran itu terlalu besar kerajaannya terlebih pula daripada neneknya melainkan negeri Cina jua yang tiada takluk kepadanya. Maka iapun berangkatlah hendak mendatangi negeri Cina beberapa raja-raja mengiringi dia. Hataya berapa lamanya berjalan maka segala negeri yang belum takluk kepada raja Suran itupun sekeliannya dialahkannya hingga sampailah raja itu kepada sebuah negeri Gangga Nagara namanya Langgi Syah Johan nama rajanya. Negeri itupun dialahkannya dan raja itupun mati. Sekarang inipun ada lagi kota negeri itu di darat pulau Dinding hampir negeri Perak. Setelah itu maka raja Suran pun berangkatlah hingga sampai kepada sebuah negeri bernama Kalangui, Chulan nama rajanya terlalu besar kerajaannya. Kotanya daripada batu hitam sekarang pun ada lagi di hulu negeri Johor maka negeri itupun dialahkannya dan rajanya pun mati tinggal seorang anaknya perempuan bernama puteri Onang Kiu. Maka di ambil raja Suran akan isterinya. Kata yang empunya cerita bahawa raja Suran itu tiada sampai ke negari Cina hingga Tamasik juga.

Hataya maka khabar raja Suran hendak menyerang negeri Cina itupun dipersembahkan oranglah kepada raja Cina. Demi didengarnya khabar itu maka iapun terlalu hebat maka sabda raja Cina kepada segala wazirnya “Apa bicara kamu sekelian pada menolakkan bala ini. Jikalau sampai raja Kalanga itu kemari nescaya binasalah benua Cina ini”. Maka berdatang sembah perdana menterinya “Ya tuanku shah alam diperhambalah membicarakan dia” maka titah raja Cina “Bicarakanlah olehmu”. Maka perdana menteri itupun menyuruh melengkap sebuah pilau maka diisinya dengan jarum seni2 yang karat. Maka diambilnya pohon kesmak dan pohon Badar dan segala buah-buahan yang sudah berbuah ditanamnya di atas pilau itu dan dipilihnya segala orang yang tuha-tuha yang tanggal giginya dimuatnya keatas pilau itu maka disuruhnya akan sekelian mereka itu berlayar ke Tamasik serta di pesannya. Setelah sampailah pilau itu ke Tamasik maka dipersembahkan orang kepada raja Suran “Ya tuanku shah alam, ada sebuah pilau datang dari benua Cina”. Maka sabda raja Suran kepada seorang nadimnya “Pergi kau Tanya pada cina itu berapa lagi jauhnya negeri Cina itu dari sini”.

Maka nadim itupun pergilah hingga sampai ia maka ditanya seperti sabda rajanya kepada orang pilau itu. Maka sahut mereka itu “Tatkala kami keluar dari benua Cina sekelian kami lagi muda dua belas tahun umur dan segala pohon kayu ini pun bijinya jua kami tanam akan sekarang kamipun tualah gigi kamipun habis tanggal dan segala pohon kayu yang kami tanam pun berbuahlah sekarang baharu kami sampai kemari”. Maka diambilnya jarum beberapa bilah ditunjukkannya kepada nadim itu serta katanya “Bahawa besi inipun tatkala kami dari benua Cina seperti lipan besarnya sekarang habislah haus demikianlah peri lama kami di jalan tiadalah kami tahu akan bilang tahunnya”. Demi di dengar nadim itu katanya demikian maka iapun segera kembali maka segala kata yang didengarnya itu sekeliannya dipersembahkannya kepada raja Suran. Demi didengar raja Suran sembah nadimnya itu demikian maka iapun bersabda “Jikalau seperti kata Cina ini terlalu jauh segala benua Cina itu manakala kita sampai ke sana baik kita kembali”. Maka sembah sekelian menterinya “Sebenarnyalah seperti titah yang maha mulia itu”.

Kelakian maka raja Suran pun fikir dalam hatinya bahawa segala isi darat itu telah sudahlah ku ketahui. Akan isi laut jua belum kita ketahui jika demikian baik aku masuk ke dalam laut supaya ku ketahui betapa halnya. Setelah sudah ia berfikir demikian maka iapun menyuruh menghimpunkan segala pandai dan utus maka dititahkannya segala mereka itu berbuat sebuah peti kaca bergantung dan berjentera di dalamnya. Maka di perbuat utuslah sebuah peti kaca berantai emas. Setelah sudah maka di persembahkannya kepada raja Suran. Demi dilihat raja Suran peti itu maka iapun sukacita maka dianugerahinya akan sekelian mereka itu tiada terkira-kira banyaknya maka raja Suran pun masuklah ke dalam peti itu maka segala yang diluar peti itu sekeliannya habis kelihatan maka dikuncinya raja Suran pintu itu dari dalam maka dihulurkan oranglah ke dalam laut. Maka peti itupun tenggelamlah maka raja Suran pun terlalu hairan melihat dari dalam peti itu berbagai kekayaan Allaha Sabahana Wa Ta Alaya yang amat kuasa maka peti raja Suran pun jatuhlah ke dalam bumi yang bernama Barasama. Maka raja Suran pun keluarlah dari dalam peti itu lalu ia berjalan-jalan melihat segala yang indah-indah.

Maka bertemu ia dengan sebuah negeri terlalu amat besar lagi dengan teguh kota nya maka raja Suran pun masuklah ke dalam negeri itu maka dilihatnya suatu kaum Barasama namanya terlalu amat banyak tiada siapa mengetahui bilangnya melainkan Allaha Sabahana Wa Ta Alaya jua. Tetapi mereka itu setengah kafir dan setengah Asalama. Demi dilihat sekelian orang dalam negeri itu rupa raja Suran maka sekelian mereka itu pun hairanlah lalu dibawanya kepada rajanya bernama raja Aqothoba Al Aradho. Demi dilihat rajanya akan raja Suran maka iapun bersabda kepada orang yang membawa raja Suran itu “Dari mana orang ini?”. Maka sembahnya “Ya tuanku shah alam bahawa orang ini baharu datang tiada diperhamba tahu dari mana datangnya?”. Maka raja Aqothoba Al Aradho pun bersabda kepada raja Suran “Orang mana kamu ini dan darimana datang kamu kemari ini?”. Maka sembahnya raja Suran “Bahawa hamba datang dari dalam dunia. Hambalah raja segala manusia dan nama hamba raja Suran”. Maka raja Aqothoba Al Aradho pun hairanlah daripada mendengar kata raja Suran itu serta ia bersabda “Adakah dunia lain daripada dunia kami ini?” maka sahut raja Suran “Bahawa alam dunia ini terlalu banyak berbagai-bagai jenis dalamnya”. Demi didengar raja Aqothoba Al Aradho kata raja Suran demikian maka iapun hairanlah serta mengucap Sabahana Allaha Al Malaka Al Jabara. Maka raja Suran pun dititahkan raja Aqothoba Al Aradho naik duduk bersama-sama dengan dia di atas tahta kerajaannya.

Kata yang empunya cerita bahawa raja Aqothoba Al Aradho itu ada beranak seorang perempuan bernama puteri Mahataba Al Baharaya terlalu elok parasnya. Maka diambil raja Aqothoba Al Aradho akan raja Suran itu di dudukkan dengan anaknya hingga tiga tahun lama raja Suran dengan puteri Mahataba Al Baharaya itu maka ia beranak tiga orang laki-laki. Setelah raja Suran melihat tiga orang anaknya itu maka iapun terlalu masygul serta berbicara dalam hatinya “Apa kesudahan anakku di sini dan apa dayaku membawa dia keluar?”. Kelakian maka raja Suran pun pergi mengadap raja Aqothoba Al Aradho serta ia berdatang sembah “Ya tuanku shah alam jikalau ada kurnia diperhamba mohon anak diperhamba jika ia besar hendaklah tuanku hantarkan ke dunia supaya memilikkan kerajaan raja Iskandar Zawa Al Qoranayana jangan berputusan selama-lamanya” maka sabda raja Aqothoba Al Aradho “Bahkan”. Hataya maka raja Suran pun bermohonlah kepada raja Aqothoba Al Aradho hendak kembali kedunia maka diberi raja Aqothoba Al Aradho izinlah akan dia maka iapun kembalilah kerumahnya bertangis-tangisan dengan isterinya. Setelah itu maka raja Aqothoba Al Aradho pun menitahkan mengambil kuda semberani jantan Farasa Al Baharaya namanya diberikan akan raja Suran. Maka raja Suran pun naiklah keatas kuda itu berkenderaan maka di bawa kuda itulah akan dia dari dalam laut lalu terbang ke udara. Maka kuda itupun berjalanlah ke tepi laut.

Demi dilihat segala bala tenteranya raja Suran bahawa diatas kuda semberani itu ialah rajanya maka perdana menteri raja Suran pun segera mengambil seekor kuda betina yang baik lalu dibawanya ke pantai Beneras. Demi dilihat kuda semberani itu kuda betina maka iapun naiklah ke darat mengikut kuda betina itu. Maka raja Suran pun turunlah dari atasnya maka kuda semberani itu pun kembalilah ke dalam laut. Maka sabda raja Suran pada hakim dan utus "Hendaklah kamu sekelian perbuatkan daku suatu alamat tanda kita masuk ke dalam laut. Kehendakku perbuatannya kekal hingga hari kiamat dan kamu suratkan segala hikayatnya supaya kita dengarkan pada segala anak cucu kita yang kemudian". Hataya maka segala hakim dan utus pun mengambil suatu batu maka disuratnya pada batu itu dengan bahasa Hindustan. Setelah sudah maka di suruh raja Suran masukkan ke dalam batu itu beberapa emas dan perak dan permata dan beberapa manikam. Maka sabda raja Suran “Pada akhir zaman lagi akan jadi seorang raja daripada anak cucuku ialah yang bernama Aradamana dan ialah yang menaklukkan segala negeri yang di bawah angin”. Hataya maka raja Suran pun kembalilah ke benua Kalanga .

Setelah sampai ke benua Kalanga maka diperbuatnya sebuah negeri terlalu besar kotanya daripada batu hitam tujuh depa tebalnya dan sembilan depa tingginya beberapa daripada pandai dan utas berbuat dia tiada kelihatan rapatannya dan pintunya daripada besi melela bertatahkan emas berpermata dan adalah luas kota itu tujuh buah gunung di dalamnya. Pada sama tengah negeri itu ada sebuah tasik terlalu luas seperti laut rupanya. Jikalau gajah berdiri di seberangnya tiada kelihatan. Sekelian jenis ikan dilepaskannya ke dalam tasik itu maka ditengah tasik itu ada sebuah pulau terlalu tinggi sentiasa berasap seperti sabut rupanya maka di atas pulau itu ditanaminya pelbagai daripada tanaman dan bunga-bungaan. Apabila raja Suran hendak berburu ke sanalah ia pergi. Setelah sudahlah negeri itu maka dinamai raja Suran Bija Nagara. Sekarangpun ada lagi negeri itu di benua Kalanga.

Sumber: Kitab Al Anabaya