Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, May 4, 2011

Sejarah Salasilah Raja2 Malayu

Ms 174

Fasal yang kedua belas pada menyatakan tarikh segala raja-raja yang kerajaan di negeri Malaka dan Pahang. Kata Bendahara Paduka Raja yang mengarang Salalata Al Salathoyana ia mendengar daripada bapanya ia mendengar daripada neneknya datuknya tatkala pada hijrat Al Nabaya Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama seribu dua puluh esa pada bulan Rabayaa’ Al Awala pada hari Ahad ia mengarang hikayat pada menyatakan pertuturan segala raja-raja yang kerajaan di negeri Malaka dan Johor dan Pahang dan menyatakan bangsa dan salasilah mereka itu daripada sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana. Kata ahli al tarikh bahawa sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana abana Darab abana Bahamana … abana Kayawa Maratsa abana nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama.

Kata yang empunya cerita tatkala itu sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana menjalani Masyrik dan Maghrib maka ia pun sampai ke negeri Hindustan lalu ia kahwin dengan anak raja Kinda Hindi beranakkan seorang laki-laki bernama sultan Arasathowana (Aristun) Shah ialah yang kerajaan di benua Hindustan tiga ratus lima puluh tahun umurnya. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Afalawasa (Aflus). Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Abathowasa (Abtus). Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Habawara. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Al Bathowasa. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Al Wadarana Kawahana. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Arada Shayara Bayakana ialah yang kahwin dengan anak Nursyirwan Adil. Kemudian dari itu jadi raja anaknya bernama sultan Dawara Bahanawasa. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama Shah Tarashaya. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Zamara. Kemudian dari itu maka jadi raja anaknya bernama sultan Tarasaya (Tersi) Berderas ialah yang kahwin dengan anak raja Sulan di negeri Amada Nagara. Kata setengah bahawa raja Suran itu daripada anak cucu raja Nursyirwan Adil.

Adalah raja itu terlalu besar kerajaannya sekelian raja Hindustan takluk kepadanya maka raja Tersi Berderas itu beranak tiga orang laki-laki pertama bernama sultan Hiran ialah yang kerajaan di negeri Hindustan kedua bernama sultan Suran ialah yang menggantikan kerajaan ayahnya ketiga bernama sultan Pandian ialah kerajaan di negeri Turkistan dan adalah raja Suran itu terlalu besar kerajaannya terlebih pula daripada neneknya melainkan negeri Cina jua yang tiada takluk kepadanya. Maka iapun berangkatlah hendak mendatangi negeri Cina beberapa raja-raja mengiringi dia. Hataya berapa lamanya berjalan maka segala negeri yang belum takluk kepada raja Suran itupun sekeliannya dialahkannya hingga sampailah raja itu kepada sebuah negeri Gangga Nagara namanya Langgi Syah Johan nama rajanya. Negeri itupun dialahkannya dan raja itupun mati. Sekarang inipun ada lagi kota negeri itu di darat pulau Dinding hampir negeri Perak. Setelah itu maka raja Suran pun berangkatlah hingga sampai kepada sebuah negeri bernama Kalangui, Chulan nama rajanya terlalu besar kerajaannya. Kotanya daripada batu hitam sekarang pun ada lagi di hulu negeri Johor maka negeri itupun dialahkannya dan rajanya pun mati tinggal seorang anaknya perempuan bernama puteri Onang Kiu. Maka di ambil raja Suran akan isterinya. Kata yang empunya cerita bahawa raja Suran itu tiada sampai ke negari Cina hingga Tamasik juga.

Hataya maka khabar raja Suran hendak menyerang negeri Cina itupun dipersembahkan oranglah kepada raja Cina. Demi didengarnya khabar itu maka iapun terlalu hebat maka sabda raja Cina kepada segala wazirnya “Apa bicara kamu sekelian pada menolakkan bala ini. Jikalau sampai raja Kalanga itu kemari nescaya binasalah benua Cina ini”. Maka berdatang sembah perdana menterinya “Ya tuanku shah alam diperhambalah membicarakan dia” maka titah raja Cina “Bicarakanlah olehmu”. Maka perdana menteri itupun menyuruh melengkap sebuah pilau maka diisinya dengan jarum seni2 yang karat. Maka diambilnya pohon kesmak dan pohon Badar dan segala buah-buahan yang sudah berbuah ditanamnya di atas pilau itu dan dipilihnya segala orang yang tuha-tuha yang tanggal giginya dimuatnya keatas pilau itu maka disuruhnya akan sekelian mereka itu berlayar ke Tamasik serta di pesannya. Setelah sampailah pilau itu ke Tamasik maka dipersembahkan orang kepada raja Suran “Ya tuanku shah alam, ada sebuah pilau datang dari benua Cina”. Maka sabda raja Suran kepada seorang nadimnya “Pergi kau Tanya pada cina itu berapa lagi jauhnya negeri Cina itu dari sini”.

Maka nadim itupun pergilah hingga sampai ia maka ditanya seperti sabda rajanya kepada orang pilau itu. Maka sahut mereka itu “Tatkala kami keluar dari benua Cina sekelian kami lagi muda dua belas tahun umur dan segala pohon kayu ini pun bijinya jua kami tanam akan sekarang kamipun tualah gigi kamipun habis tanggal dan segala pohon kayu yang kami tanam pun berbuahlah sekarang baharu kami sampai kemari”. Maka diambilnya jarum beberapa bilah ditunjukkannya kepada nadim itu serta katanya “Bahawa besi inipun tatkala kami dari benua Cina seperti lipan besarnya sekarang habislah haus demikianlah peri lama kami di jalan tiadalah kami tahu akan bilang tahunnya”. Demi di dengar nadim itu katanya demikian maka iapun segera kembali maka segala kata yang didengarnya itu sekeliannya dipersembahkannya kepada raja Suran. Demi didengar raja Suran sembah nadimnya itu demikian maka iapun bersabda “Jikalau seperti kata Cina ini terlalu jauh segala benua Cina itu manakala kita sampai ke sana baik kita kembali”. Maka sembah sekelian menterinya “Sebenarnyalah seperti titah yang maha mulia itu”.

Kelakian maka raja Suran pun fikir dalam hatinya bahawa segala isi darat itu telah sudahlah ku ketahui. Akan isi laut jua belum kita ketahui jika demikian baik aku masuk ke dalam laut supaya ku ketahui betapa halnya. Setelah sudah ia berfikir demikian maka iapun menyuruh menghimpunkan segala pandai dan utus maka dititahkannya segala mereka itu berbuat sebuah peti kaca bergantung dan berjentera di dalamnya. Maka di perbuat utuslah sebuah peti kaca berantai emas. Setelah sudah maka di persembahkannya kepada raja Suran. Demi dilihat raja Suran peti itu maka iapun sukacita maka dianugerahinya akan sekelian mereka itu tiada terkira-kira banyaknya maka raja Suran pun masuklah ke dalam peti itu maka segala yang diluar peti itu sekeliannya habis kelihatan maka dikuncinya raja Suran pintu itu dari dalam maka dihulurkan oranglah ke dalam laut. Maka peti itupun tenggelamlah maka raja Suran pun terlalu hairan melihat dari dalam peti itu berbagai kekayaan Allaha Sabahana Wa Ta Alaya yang amat kuasa maka peti raja Suran pun jatuhlah ke dalam bumi yang bernama Barasama. Maka raja Suran pun keluarlah dari dalam peti itu lalu ia berjalan-jalan melihat segala yang indah-indah.

Maka bertemu ia dengan sebuah negeri terlalu amat besar lagi dengan teguh kota nya maka raja Suran pun masuklah ke dalam negeri itu maka dilihatnya suatu kaum Barasama namanya terlalu amat banyak tiada siapa mengetahui bilangnya melainkan Allaha Sabahana Wa Ta Alaya jua. Tetapi mereka itu setengah kafir dan setengah Asalama. Demi dilihat sekelian orang dalam negeri itu rupa raja Suran maka sekelian mereka itu pun hairanlah lalu dibawanya kepada rajanya bernama raja Aqothoba Al Aradho. Demi dilihat rajanya akan raja Suran maka iapun bersabda kepada orang yang membawa raja Suran itu “Dari mana orang ini?”. Maka sembahnya “Ya tuanku shah alam bahawa orang ini baharu datang tiada diperhamba tahu dari mana datangnya?”. Maka raja Aqothoba Al Aradho pun bersabda kepada raja Suran “Orang mana kamu ini dan darimana datang kamu kemari ini?”. Maka sembahnya raja Suran “Bahawa hamba datang dari dalam dunia. Hambalah raja segala manusia dan nama hamba raja Suran”. Maka raja Aqothoba Al Aradho pun hairanlah daripada mendengar kata raja Suran itu serta ia bersabda “Adakah dunia lain daripada dunia kami ini?” maka sahut raja Suran “Bahawa alam dunia ini terlalu banyak berbagai-bagai jenis dalamnya”. Demi didengar raja Aqothoba Al Aradho kata raja Suran demikian maka iapun hairanlah serta mengucap Sabahana Allaha Al Malaka Al Jabara. Maka raja Suran pun dititahkan raja Aqothoba Al Aradho naik duduk bersama-sama dengan dia di atas tahta kerajaannya.

Kata yang empunya cerita bahawa raja Aqothoba Al Aradho itu ada beranak seorang perempuan bernama puteri Mahataba Al Baharaya terlalu elok parasnya. Maka diambil raja Aqothoba Al Aradho akan raja Suran itu di dudukkan dengan anaknya hingga tiga tahun lama raja Suran dengan puteri Mahataba Al Baharaya itu maka ia beranak tiga orang laki-laki. Setelah raja Suran melihat tiga orang anaknya itu maka iapun terlalu masygul serta berbicara dalam hatinya “Apa kesudahan anakku di sini dan apa dayaku membawa dia keluar?”. Kelakian maka raja Suran pun pergi mengadap raja Aqothoba Al Aradho serta ia berdatang sembah “Ya tuanku shah alam jikalau ada kurnia diperhamba mohon anak diperhamba jika ia besar hendaklah tuanku hantarkan ke dunia supaya memilikkan kerajaan raja Iskandar Zawa Al Qoranayana jangan berputusan selama-lamanya” maka sabda raja Aqothoba Al Aradho “Bahkan”. Hataya maka raja Suran pun bermohonlah kepada raja Aqothoba Al Aradho hendak kembali kedunia maka diberi raja Aqothoba Al Aradho izinlah akan dia maka iapun kembalilah kerumahnya bertangis-tangisan dengan isterinya. Setelah itu maka raja Aqothoba Al Aradho pun menitahkan mengambil kuda semberani jantan Farasa Al Baharaya namanya diberikan akan raja Suran. Maka raja Suran pun naiklah keatas kuda itu berkenderaan maka di bawa kuda itulah akan dia dari dalam laut lalu terbang ke udara. Maka kuda itupun berjalanlah ke tepi laut.

Demi dilihat segala bala tenteranya raja Suran bahawa diatas kuda semberani itu ialah rajanya maka perdana menteri raja Suran pun segera mengambil seekor kuda betina yang baik lalu dibawanya ke pantai Beneras. Demi dilihat kuda semberani itu kuda betina maka iapun naiklah ke darat mengikut kuda betina itu. Maka raja Suran pun turunlah dari atasnya maka kuda semberani itu pun kembalilah ke dalam laut. Maka sabda raja Suran pada hakim dan utus "Hendaklah kamu sekelian perbuatkan daku suatu alamat tanda kita masuk ke dalam laut. Kehendakku perbuatannya kekal hingga hari kiamat dan kamu suratkan segala hikayatnya supaya kita dengarkan pada segala anak cucu kita yang kemudian". Hataya maka segala hakim dan utus pun mengambil suatu batu maka disuratnya pada batu itu dengan bahasa Hindustan. Setelah sudah maka di suruh raja Suran masukkan ke dalam batu itu beberapa emas dan perak dan permata dan beberapa manikam. Maka sabda raja Suran “Pada akhir zaman lagi akan jadi seorang raja daripada anak cucuku ialah yang bernama Aradamana dan ialah yang menaklukkan segala negeri yang di bawah angin”. Hataya maka raja Suran pun kembalilah ke benua Kalanga .

Setelah sampai ke benua Kalanga maka diperbuatnya sebuah negeri terlalu besar kotanya daripada batu hitam tujuh depa tebalnya dan sembilan depa tingginya beberapa daripada pandai dan utas berbuat dia tiada kelihatan rapatannya dan pintunya daripada besi melela bertatahkan emas berpermata dan adalah luas kota itu tujuh buah gunung di dalamnya. Pada sama tengah negeri itu ada sebuah tasik terlalu luas seperti laut rupanya. Jikalau gajah berdiri di seberangnya tiada kelihatan. Sekelian jenis ikan dilepaskannya ke dalam tasik itu maka ditengah tasik itu ada sebuah pulau terlalu tinggi sentiasa berasap seperti sabut rupanya maka di atas pulau itu ditanaminya pelbagai daripada tanaman dan bunga-bungaan. Apabila raja Suran hendak berburu ke sanalah ia pergi. Setelah sudahlah negeri itu maka dinamai raja Suran Bija Nagara. Sekarangpun ada lagi negeri itu di benua Kalanga.

Sumber: Kitab Al Anabaya

No comments:

Post a Comment