Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, May 17, 2011

Malaka BerdaulatMs 49

“Adapun pada hari ini kita memberi nama akan saudara kita ini Ratu Malayu, barangsiapa menyebut nama Raden Wira Nantaja kita hukumkan”. Maka sembah bendahara dan temenggung sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu. Setelah sudah Raden Wira Nantaja digelarlah baginda Ratu Malayu maka Ratu Malayu pun menyembah pada kekanda baginda. Arakian maka haripun malamlah maka Ratu Malayu pun hendak bermohon pulang. Maka titah baginda “Beradulah adinda disini” maka sembah Ratu Malayu ‘Daulat tuanku, patik ini hamba. Mana titah patik junjung”. Maka baginda pun menitahkan Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi pergi mengambil peraduan akan tempat Ratu Malayu beradu itu. Maka dibawanya langit-langit baldu yang keemasan setelah sudah lengkap haripun malamlah. Maka dian tanglung pendil pelita pun terpasanglah. Maka raja pun berangkatlah masuk seraya bertitah “Adinda beradulah tuan”. Maka sembah Ratu Malayu “Daulat tuanku, patik lagi hendak bermain dengan paman patih dan Adipati Palembang kerana patik hendak mendengar khabar Tun Tuah tatkala Hang Tuah berperang dengan musuh tiga buah dandang, ia lima orang Malayu itu tuanku. Patik hendak mendengar dia” maka titah baginda sambil berjalan masuk “Baiklah adinda”.

Maka Hang Tuah, Hang Jebat pun berceritalah akan perinya tatkala ia berperang dengan musuh itu dan perinya tatkala ia berperang menghambat orang yang mengamuk itu dengan kapak dan perinya tatkala orang mengamuk dihadapan bendahara maka keempatnya itu pun mati dibunuhnya. Sekelian di ceritakannya maka Ratu Malayu pun terlalu suka mendengar cerita Tun Tuah itu. Maka titah Ratu Malayu pada Patih Kerma Wijaya “Paman berceritalah akan peri tatkala paman di titahkan oleh Ratu Lasam pergi menyerang ke Bali dan peri Ratu Lasam menitahkan paman pergi berbaiki segala negeri itu”. Maka telah kesemuanya di ceritakan akan pada Ratu Malayu maka sekelian yang mendengar itu kesemuanya belas kasihan akan patih maka Ratu Malayu pun pura-pura berkata-kata lain pula. Setelah sudah berkata-kata maka Ratu Malayu pun tidurlah.

Setelah hari siang maka Ratu Malayu pun turun mandi lalu memakai bau-bauan. Setelah sudah maka baginda pun keluar ke bandala diadap oleh Patih Kerma Wijaya dan segala tuan-tuan itu. Maka bendahara dan temenggung pun duduk balai rong dengan segala pegawai dan petuanan. Maka Ratu Malayu pun keluarlah duduk berkata-kata dengan bendahara dan temenggung seketika. Maka baginda pun keluarlah kebalai maka titah baginda “Hai mama bendahara dan temenggung, kita hendak mencari tempat akan perbuat negeri seperti kehendak hati kita supaya kita boleh tinggalkan anak cucu kita”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu”. Maka titah baginda “Jika demikian segeralah mama bendahara berlengkap, kita hendak membawa saudara kita Ratu Malayu bermain-main dan berburu sementara saudara kita ada disini sambil kita melihat tempat akan perbuat negeri”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku, mana titah patik junjung” seraya menyembah lalu keluar duduk di balai kandang mengerahkan segala pegawai dan petuanan dan segala sakainya kerana tujuh hari lagi baginda hendak berangkat ke pulau Ledang membawa adinda baginda Ratu Malayu bermain-main. Maka segala pegawai dan petuanan berkerahlah segala sakainya masing-masing maka bendahara pun menurunkan kenaikan dan segala kelengkapan raja akan berangkat itu.

Setelah sudah maka bendahara pun masuklah berdatang sembah “Daulat tuanku shah alam akan segala kelengkapan duli yang dipertuan akan berangkat itu sudahlah patik hamba tuha lengkapi”. Maka titah baginda “Baiklah tiga hari lagi kita pergi” maka sembah bendahara “Daulat tuanku mana titah patik junjung”. Maka hidangan persantapan pun diangkat oranglah. Maka segala pegawai dan petuanan pun makanlah masing-masing pada hidangannya. Setelah sudah maka minuman pula diangkat maka piala yang bertatahkan ratna mutu manikam itupun diperedarkan oranglah pada segala pegawai dan petuanan. Setelah sudah maka titah baginda pada Hang Tuah dan Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lakayara, Hang Lakayawa “Mana anjing saudara kita beri itu. Adakah mau menghambat perburuan seperti tatkala duduk pada saudara kita Ratu Malayu ini atau tiadakah?”. Maka sambut Hang Tuah “Daulat tuanku, anjing yang patik peliharakan itu terlalu baik mengambat pada rusa atau seladang, harimau dan badak sekalipun jika bertemu dengan dia dilawannya juga tuanku”. Maka sembah Hang Jebat “Daulat tuanku, anjing patik peliharakan itupun terlalu baik galangnya, jangankan rusa seladang jika harimau dan badak sudah ditangkapnya oleh Kebutirang selama patik peliharakan”. Setelah baginda mendengar sembah Hang Tuah, Hang Jebat itu maka sahut Ratu Malayu “Ya tuanku, ada anjing patik yang bernama Rangga Daraya maka beberapa kali Patih Gajah Mada dari Majapahit menuruh pinta pada Rama Aji itu tiada patik beri. Maka beberapa bangsa anjing kakak Inuka Anggkuridan asalnya”. Setelah baginda mendengar maka baginda pun terlalu sukacita.

Setelah datang pada ketiga hari, baginda pun berangkat dengan Ratu Malayu ke gunung Ledang dengan segala bunyi-bunyian terlalu raya. Maka baginda pun sungguh segenap pulau berburunya bermain maka terlalulah banyak beroleh burunya berbagai rupanya. Maka segala buah-buahan pun banyak diperolehnya maka baginda dan Ratu Malayu pun sampailah ke pulau Lerang. Maka baginda pun naik bersama-sama Ratu Malayu dan segala rakyat pun naiklah ke pulau itu. Maka anjing perburuan pun diturunkan oranglah maka Hang Tuah, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lakayara, Hang Lakayawa pun turunlah membawa anjing Kebutirang dan Rangga Raya, anjing dua ekor itu di rantai dengan rantai emas beratus-ratus permata dan lain daripada itu anjing berpuluh-puluh ekor dirantaikan emas dan berantai perak, ada berantaikan tembaga suasa. Maka baginda dan Ratu Malayu pun sampailah berjalan ke tengah pulau itu diiringkan oleh segala menteri dan pegawai dan hulubalang dan kedayan Ratu Malayu semuanya memegang lembing dan tombak terlalu raya seperti orang hendak berperang.

Maka Hang Jebat pun melepaskan anjing Raya Daraya dan Kebutirang maka dua anjing itu pun masuklah ke dalam hutan itu mencari bau. Maka Kebutirang dan Rangga Daraya pun bertemulah dengan seekor pelanduk putih seperti kambing besarnya. Maka Rangga Daraya dan Kebutirang pun menyalak keduanya maka Hang Tuah, Hang Jebat pun segera berlari-lari mendapatkan anjing itu. Maka dilihatnya ada seekor pelanduk putih seperti kambing besarnya berhadapan dengan anjingnya. Maka oleh pelanduk itu di gigitnya anjing kedua itu maka anjing itupun berteriak keduanya lalu terjun kedalam sungai itu mengusir anjing keduanya. Maka Hang Tuah dan Hang Jebat dengan segala orangnya pun berlari-larilah mengikut anjing dan pelanduk itu. Maka Hang Tuah, Hang Jebat pun hairan maka pelanduk putih itupun ghaiblah. Maka raja dan Ratu Malayu pun datanglah mengikut Hang Tuah, Hang Jebat. Maka oleh Hang Tuah, Hang Jebat akan segala kelakuan pelanduk putih itu semuanya dipersembahkan ke bawah duli baginda. Maka titah baginda “Hai mama bendahara dan segala menteri yang tuha-tuha adakah pernah melihat pelanduk putih besarnya seperti seekor kambing mengerjakkan anjing ke dalam sungai apa gerangan padahnya?”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam, ada pendengar patik orang tuha-tuha jika ada pelanduk putih di hutan atau pulau atau di barang tempat berdaulat negeri tuanku”.

Setelah baginda mendengar sembah bendahara dan segala menteri yang tuha-tuha demikian itu maka baginda pun terlalu sukacita serta bertitah “Jika demikian baiklah pulau ini kita perbuat negeri, atas bendahara dan temenggunglah menyucikan dia. Kita hendak kembali dengan saudara kita maka kita tahukan sudahnya pada bendahara dan temenggung”. Maka sembah bendahara dan temenggung “Daulat tuanku shah alam, patik berdua bersaudara ini berjanji di bawah duli shah alam empat puluh hari juga mahu sudah negeri ini dengan kotanya dan istananya patik buat. Tetapi patik pohonkan sebahara emas akan berlayar segala sakai dan orang bekerja supaya segera tuanku”. Maka titah baginda “Jangankan sebahara, tiga bahara pun kita beri lamun juga segera sudahnya”.

Arakian maka pada hari yang baik maka bendahara dan temenggung dan segala sakai tuha muda pun bekerjalah menyucikan pulau itu. Maka raja dan Ratu Malayu pun berangkatlah kembali ke Bentan. Maka bendahara dan temenggung pun tinggal buat negeri itu dengan segala pegawai yang tuha muda. Hataya berapa lamanya maka pulau itupun sucilah maka dikota ia oleh bendahara berkeliling pulau itu. Maka bendahara pun mencahari tempatkan berbuat istana maka dilihat oleh bendahara dan temenggung ada sama tengah pulau itu sepohon kayu Malaka namanya. Maka kata bendahara dan temenggung “Adapun tempat kayu Malaka inilah membangunkan istana dan balairong dan bandala dan istana sama tengah negeri”. Maka sahut temenggung dan segala pegawai “Baiklah ini tempat istana” maka bendahara dan temenggung pun membangunkan istana tujuh belas orang maka diperbuatnya istana berlengkap tujuh terlalu indah-indah maka Hang Tuah yang berbuat dia. Maka akan tingkap itu Hang Jebat, Hang Kasturi mengukir dia dan Tun Mat dan Hang Lakayawa, Hang Lakayara dan Hang Qomara kerana orang tujuh inilah yang bijak mengukir. Maka dibawahnya pula tujuh orang yang pandai mengukir maka istana itupun sudahlah lengkap dengan segala kelengkapannya. Maka diperbuat pula oleh bendahara balairong itupun tujuh belas orang juga terlalu indah-indah perbuatannya. Setelah sudah balai dan negeri istana itu maka bendahara dan dan Hang Tuah pun berlengkap pulanglah ke Bentan mengadap maka akan temenggung tinggal menunggu dia.

Setelah sampai ke Bentan lalu masuk mengadap maka pada tatkala itu raja dan Ratu Malayu lagi diadap oleh segala pegawai dan petuanan santap minuman. Demi dilihat bendahara dan Hang Tuah datang maka titah baginda “Mari mama bendahara dan bentara Tun Tuah. Apa khabar negeri kita yang mana bendahara perbuat itu?”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam bertambah-tambah girgahayu sudah negeri itu tuanku patik perbuat lengkap dengan tempat istana duli yang maha mulia. Pada sama tengah pulau itu ada sepohon kayu Malaka namanya maka ditebang pohon kayu itu maka ditempat itu patik perbuat akan istana”. Setelah baginda mendengar sembah bendahara dan Tun Tuah maka titah baginda “Jika demikian baiklah negeri kita namakan negeri Malaka” maka sembah bendahara “Daulat tuanku shah alam sepatutnyalah namanya tempat pohon kayu itu datang kepada anak cucu tuanku di sebut orang Malaka”. Maka raja pun memeluk leher bendahara paduka raja maka dianugerahi piala yang disantap oleh baginda itu. Setelah bendahara dikurnia ayapan maka baginda pun memeluk leher Hang Tuah maka piala itupun di isi oranglah dipersembahkan. Maka piala itupun disantap oleh baginda sedikit sudah itu maka di anugerahkan Hang Tuah. Setelah sudah demikian bendahara dan Tun Tuah pun dinagarahi persalin selengkapnya dan diberi persalin segala tuan-tuan dan pegawai yang bekerja bersama-sama bendahara itu, seorang pun tiada terlindung. Maka sembah bendahara dan Tun Tuah “Daulat tuanku, ampun dan kurnia duli yang dipertuan akan patik-patik limpahlah. Mangkala duli yang maha mulia hendak berangkat pindah ke negeri Malaka itu?”. Maka titah baginda “Ana Shaa Allaha Ta Alaya pada pertama bulan Maharama inilah kita pindah kerana kita hendak persembahkan pada ke bawah duli ayahanda di bukit Seguntang itu akan hal kita berbuat negeri itu”. Maka sembah bendahara “Daulat tuanku seharusnyalah duli tuanku pohonkan paduka adinda menjadi raja muda negeri Malaka ini kerana duli tuanku pun tiada berkepit”. Maka titah baginda “Kita hendak menyuruh mengadap duli paduka ayahanda hendak kita pohonkan Sang Jaya Nantaka kita hendak jadi raja muda”.

Setelah sudah baginda bertitah maka baginda pun duduk makan minum bersuka-sukaan dengan segala bunyi-bunyian terlalu raya. Maka titah baginda pada Ratu Malayu “Adinda kembali ke Daha jangan lupakan kekanda ini. Jika negeri Daha itu hampir dengan tanah Malayu ini nescaya sebulan sekali kekanda mendapatkan tuan bermain-main di sana ini. Apatah daya kerana negeri itu jauh”. Maka Ratu Malayu pun berdatang sembah “Daulat tuanku, pada bicara patik selagi ada hayat patik jika negeri Malaka itu satu peri datang juga patik mengadap duli yang dipertuan jika dengan sebuah perahu sekalipun kerana sudah patik menjadi hamba kebawah duli yang dipertuan”. Setelah baginda mendengar sembah Ratu Malayu itu maka baginda pun bangkit memeluk leher Ratu Malayu itu.


Sumber: Hikayat Hang Tuah

No comments:

Post a Comment