Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, May 6, 2011

Baginda A'tamana Radhoya Allaha A'naha

Ms 205

Kemudian dari itu maka pada hijrat yang ke dua puluh empat tahun maka di baitkan segala sahabat akan khalifah Amayara Al Mawamanayana A’tamana abana A’fana radhoya Allaha anaha pada tiga haribulan Maharam. Maka adalah yang pertama2 bait dengan Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu Abada Al Rahamana abana A’wafa radhoya Allaha anaha. Kemudian maka sekelian manusialah bait setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana naik mimbar lalu ia memuji Allaha dan mengucap shahadat. Kelakian maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun gementar serta katanya “Bahawa yang pertama segala pekerjaan kesukaran itu Ana Shaa Allaha Ta Alaya jikalau hidup lagi akan kubaca di hadapan kamu sebaik-baik khatib”. Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun turunlah dari atas mimbar dan tiadalah di turunkannya seorang juapun daripada segala panglima yang telah dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’mara dari kerana bahawasanya telah diwasiatkan kepadanya “Jangan seorang juapun diturunkan daripada segala panglima yang dijadikan itu”.

Hataya berapa lamanya mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Maghoyaraha Abana Saa’baha daripada panglima negeri Kufah dan dijadikannya akan gantinya Saa’da abana Abaya Waqosho. Setelah itu maka Saa’da abana Waqosho pun diturunkannya dan dijadikan akan gantinya Walayada abana A’tabaha iaitu saudara bondanya dan pada hijrat yang kedua puluh lima tahun wafat Abawa Al Ghofaraya Radhoya Allaha A’naha dan pada masa itu juga balik segala orang negeri Raya maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Abaya Showasaya Al Ashaa’raya mendatangi mereka itu. Maka iapun pergilah lalu ditangkapnyalah dan pada masa itu jua balik orang negeri Iskandariah. Maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana laskar mendatangi negeri itu dan dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’tamana, A’mara abana Al A’sho akan panglima mereka itu. Maka iapun pergilah lalu negeri itupun ditaklukkannyalah dan pada masa itu jua ditaklukkan segala Asalama negeri Banashabawara dan adalah akan panglima laskar segala Asalama A’tamana abana Abaya Al A’sho. Maka di beri segala orang Banashabawara ufti akan segala Asalama kita-kira tiga ratus dirham.

Dan pada hijrat yang ke dua puluh enam dibesarkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana masjid Madayanaha dan pada hijrat yang ke dua puluh tujuh tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Maa’wayaha (Muawiyah) Radhoya Allaha A’naha mendatangi negeri Khobarasa dengan perahu. Maka Maa’wayaha pun pergilah lalu dialahkannya dan pada masa itu jua diambil Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya ufti negeri Arajana dua ratus ribu keti dirham. Dan pada hijrat yang kedua puluh lapan tahun di mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan A’mara abana Al A’sho daripada panglima negeri Mesir maka di jadikannya akan gantinya A’bada Allaha abana Abaya iaitu saudara susuan dengan dia dan pada masa itu juga balik orang negeri Adarabayajana. Maka disuruh Amayara Al Mawamanayana A’tamana laskar pergi mendatangi mereka itu dan akan panglimanya A’qobaha. Maka iapun pergilah hingga berdamailah ia dengan orang negeri itu. Dan pada hijrat yang kedua puluh sembilan tahun maka diturunkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dari negeri Basrah dan digantikannya saudara sebelah bondanya bernama A’bada Allaha abana A’mara maka ialah mengalahkan negeri Ashothokhora dan beberapa negeri yang lain dari itu.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh disurat Amayara Al Mawamanayana A’thamana beberapa mashohaf dalam kertas dan pada masa itu jua gugur cincin nabi Allaha dari jarinya ke dalam telaga yang bernama Arayasa dan pada masa itu jualah benua Khorasana dan benua Parsi dan negeri Sajastan hingga diperoleh segala Asalama harta rampasan yang tiada terkira-kira dan diperbuat Amayara Al Mawamanayana A’tamana beberapa rumah tempat khazanah dan dibahagi-bahagikan harta itu akan segala Asalama hingga diperoleh seorang daripada mereka itu seratus ribu dirham. Pada hijrat yang ketiga puluh esa dibunuh segala Asalama akan sultan Yazadajara di negeri Sarawa. Ialah yang kesudah sudahan daripada segala raja-raja benua Parsi dan pada masa itu jua ghoza A’sawayaha dan pada masa itu jua wafat Abawa Safayana abana Haraba ayah Maa’wayaha dan pada masa itu jua wafat Hakayama abana Abaya Al A’sho ayah Marawana saudara dengan Abawa Safayana lagi ia mama Amayara Al Mawamanayana A’tamana. Adalah ia masuk agama Asalama tatkala alah Makah ialah yang membukakan rahsia nabi Allaha maka di nyahkan nabi Allaha akan dia ke negeri Thoif serta dengan amarah nabi Allaha akan dia. Disanalah ia duduk hingga datang kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana jadi khalifah maka ia datang kemudian. Dan pada hijrat yang ketiga puluh dua wafat A’bada Allaha abana Saa’wada Radhoya Allaha A’naha dan pada masa itu jua wafat baginda A’basa Radhoya Allaha A’naha dan Abawa Dara Radhoya Allaha A’nahama. Maka Abawa Dara itulah hakim di benua Damsyik lagi qodhi maka ditanamkan oranglah akan dia dalam negeri itu jua.

Dan pada hijrat yang ke tiga puluh tiga maka didatangi segala Asalama negeri yang bernama Showaraya dari laut pada pihak negeri Iskandariah adalah panglima segala laskar Asalama itu A’bada Allaha abana Abaya Sharaha. Dan pada hijrat yang ketiga puluh lima tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana, Maa’wayaha mengalahkan negeri Daya Haramana dan pada masa itu jua datang ke Madayanaha segala Asalama kira-kira seribu orang dari negeri Mesir dan demikian lagi datang manusia dari negeri Kufah dan demikian lagi datang manusia dari negeri Basrah. Maka datanglah pada hari Jumaat maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun naik mimbar membaca khotib maka sekelian mereka itu pun berdakapanlah hendak menangkap Amayara Al Mawamanayana A’tamana serta dilontar mereka itu hingga Amayara Al Mawamanayana A’tamana tersungkur dari atas mimbar lalu ia pengsan. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dibawa oranglah kerumahnya. Adalah yang berperang serta Amayara Al Mawamanayana A’tamana pada hari itu Saa’da abana Waqosho dan Hasana abana A’laya dan Zayada abana Tsabata dan Abawa Harayaraha. Hataya maka dititahkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana Saa’da dan Hasana dan Zayada dan Abawa Harayaraha menyuruhkan segala laskar itu kembali masing-masing ke negerinya. Hataya maka sekelian mereka itu pun kembalilah.

Shahdan adalah kemudian dari itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana diperimamkan segala manusia kira-kira dua puluh hari lamanya. Kemudian maka tiadalah kabul segala manusia berimamkan dia maka di peimamkan mereka itulah akan A’faqoya. Maka segala isi Madayanaha pun masing-masing pun diamlah dirumahnya dan tiadalah mereka itu mahu keluar. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dikepung oranglah dalam kampungnya sekira-kira empat puluh hari lamanya. Dalam hal demikian itumaka infaklah segala manusia dikehendaki mereka itu kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana salah suatu daripada dua perkara. Pertama barang dimengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Marawana daripada katibnya dan A’bada Allaha abana Abaya Sharaha daripada panglima negeri Mesir. Maka diperkenankan Amayara Al Mawamanayana A’tamana seperti kehendak mereka itu.

Hataya maka A’bada Allaha abana Abaya Sharaha pun dimengazalkannyalah dan dijadikannya Amayara Al Mawamanayana A’tamana akan Mahamada abana Abawa Bakara akan gantinya. Maka segala manusia pun cerai berailah daripada A’bada Allaha. Hataya maka Marawana pun datang kepada Amayara Al Mawamanayana A’tamana lalu dikembalikan Amayara Al Mawamanayana A’tamana kepada jabatannya lama itu jua. Setelah itu maka Mahamada abana Abawa Bakara pun pergilah ke negeri Mesir serta beberapa sahabatnya daripada Mahajarayana dan Anashoraya maka tatkala sampailah mereka itu kepada pertengahan jalan tiba-tiba dilihat mereka itu seorang sahaya berjalan mengenderai unta yang putih dengan lelahnya. Maka kata mereka itu akan dia “Hai sahaya hendak kemana kamu pergi?” maka sahutnya “Bahawa hamba hendak pergi kepada panglima Mesir”. Maka kata mereka itu “Inilah panglima Mesir Mahamada abana Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’nahama” maka sahutnya “Bahawa hamba pergi kepada panglima yang lain”. Hataya maka iapun dijabatkan mereka itu serta ditafahas akan dia maka di dapat daripada suatu surat yang bercap dengan cincin Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha demikian bunyinya dalam surat itu “Apabila datang kepadamu Mahamada abana Abawa Bakara dan segala orang yang sertanya bahawasanya kau mengazalkan akan dia dan janganlah engkau terima akan dia dan berlengkaplah engkau akan membunuh mereka itu dan tetaplah engkau panglima”.

Demi dilihat Mahamada abana Abawa Bakara dan segala sahabatnya surat itu demikian maka Mahamada pun kembalilah ke Madayanaha serta dengan segala sahabatnya. Maka segala sahabat pun berhimpunlah maka mereka itupun menunjukkan surat itu kepada segala sahabat dalam Madayanaha itu. Maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun kabullah akan cap meterai itu sungguh capnya itu serta ia bersumpah “Demi Allaha tetapi tiada hamba menyuruhkan menyurat perbuatan yang demikian ini”. Bahawa adalah Amayara Al Mawamanayana A’tamana itu benar sumpahnya. Kelakian maka dipinta ia mereka itu akan surat daripada Amayara Al Mawamanayana A’tamana maka enggan Amayara Al Mawamanayana A’tamana memberikan dia. Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’tamana pun dikepung mereka itulah dan bersegeralah mereka itu akan membunuh dia. Maka di suruh Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Wajahaha akan anaknya Hasana radhoya Allaha a’nahama mengawal pintu Amayara Al Mawamanayana A’tamana dan Zabayara pun menyuruhkan anaknya A’bada Allaha dan Tholahaha pun menyuruhkan anaknya Mahamada mengawal pintu Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha. Maka segala manusia pun masuklah kepada kampong Amayara Al Mawamanayana A’tamana lalu dilangkar mereka itulah akan dia maka dibunuh mereka itulah.

Shahdan adalah tatkala Amayara Al Mawamanayana A’tamana terbunuh itu dalam puasanya dan tatkala itu ia membaca Qoraana. Bahawa adalah ia terbunuh itu pada delapan belas haribulan Zawa Al Haja pada hijrat tiga puluh lima tahun dan adalah ia dalam khalifah sebelas tahun sebulan delapan hari. Adalah umurnya tujuh puluh lima tahun dan pada suatu riwayat delapan puluh tahun. Pada suatu riwayat sembilan puluh tahun. Kira-kira tiga hari lamanya tiada di tanamkan orang kemudian di suruh Amayara Al Mawamanayana A’laya tanamkan dan adalah Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha itu tubuhnya sederhana terlalu elok mukanya lagi ada pada mukanya bekas peraura dan tebal janggutnya dan warna kandam tubuhnya dan pelang rambut pada ubun-ubunnya dan kuning warna janggutnya dan adalah katibnya bernama Marawana Hakayama dan qodhinya Zayada abana Tsabata dan segala sifat kepujian terlalu amat banyak dan ialah membela telaga yang bernama Rawasaha dan ialah yang beristerikan dua orang anak nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan ialah yang dipintakan nabi Alllaha doa demikian bunyinya “Allahama Anaya Aradho A’na A’tamana Faara A’naha" ertinya Ya tuhanku bahawasanya hambamu redho akan A’tamana maka kau redhoi akan dia kiranya. Kemudian dari itu maka jadi khalifah baginda A’laya Radhoya Allaha A’naha pada hari wafat baginda A’tamana itu jua.


Sumber: Kitab Al Anabaya

No comments:

Post a Comment