Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Sunday, February 25, 2024

Kisah Nabi Allaha Nuh Kisah nabi Allaha Nawaha (Nuh) A’layaha Al Salaama bahawa adapun ketahui olehmu akan Shakaroyana (Shakirin) namanya anak Malaka (Malik) dan Malik anak Matawasalaha (Matusalah) dan Matusalah anak nabi Allaha Idris A’layaha Al Salaama. Bahawa akan Shakirin anak Malik itulah Asalaama maka sebab di namai Nuh oleh kerana ia sangat bercintakan kaumnya menjadi kafir menyembah berhala itu.

Maka umur Nuh pun datang empat puluh (40) tahun maka di anugerahkan Allaha Ta’alaya nabi Allah Nuh A’layaha Al Salaama menjadi nabi akan menunjuk mereka itu dan mengajar segala mereka itu pada jalan yang sebenarnya menyuruh mereka itu membawa iman dan Asalaama. Hataya sembilan ratus lima puluh (950) tahun nabi Allaha Nuh membawa segala mereka itu pada jalan yang sebenarnya dalam dunia dapat manusia hanya empat puluh (40) orang jua yang membawa iman. Laqowalaha Taa’alaya Fa Labatsa Faya Hama Alafa Sanata Alaa Khomasayana A’amaa (29:14).

Adapun Nuh di titahkan Allaha Taa’alaya pada tiap2 pagi hari berseru2 di benua Kufah menyebutkan Laa Alaha Alaa Al Laha supaya di dengar oleh segala makhluk dan tatkala nabi Allaha Nuh menyebut kalimah tauhid itu setengah mereka itu menutup telinganya dan setengah menggeleng2kan kepalanya dan setengah di tutup dengan kain dan setengah lari tiada ia mendengar kalimah tauhid itu hingga tiada di dengarnya suara nabi Allaha Nuh.

Maka ia berhenti pada tiap2 pagi nabi Allaha Nuh menyebut zikir itu menyuruhkan membawa iman maka di palukan nabi Allaha Nuh tiada sedarkan dirinya. Setelah ia ingat akan dirinya daripada bius itu maka nabi Allaha Nuh “Hai segala manusia berikrarlah kamu akan Allaha tuhan yang esa. Ialah tuhan sekelian alam dan bahawa aku pesuruhnya di namai aku Nuh”. Maka segala kafir di palunya akan Nuh maka nabi Allaha Nuh pun bius pula sehari semalam lamanya maka nabi Allaha Nuh menyedar dirinya.

Demikianlah hal nabi Allaha Nuh beberapa ratus tahun maka sakitlah hati nabi Allaha Nuh maka sembahnya. Laqowalaha Taa’alaya Qoala Roba Anaya Daa’wata Qowamaya Layalaa Wa Nahaaroa. Fa Lama Yaroda Hama Daa’aya Alaa Faroaroa. Wa Anaya Kalamaa Daa’wata Hama Lataghofaro Lahama Jaa’lawaa Ashoabaa’ Hama Faya Adzaana Hama Wa Asataghoshawaa Tsayaaba Hama Wa Ashorowaa Wa Asatakabarowaa Asatakabaaroa. Tsama Anaya Daa’wata Hama Jaharoa. Tsama Anaya Aa’lanata Lahama Wa Asarorota Lahama Asaroaroa (71:5-9).

Kata Nuh ya tuhanku engkau jua yang terlebih tahu bahawa aku suruh mereka itu pada tiap2 hari berbuat kebaktian dan membawa iman kepadamu supaya dosa mereka itu engkau ampuni. Maka di tutupkannya telinganya dengan jarinya dan di selubungnya kepalanya dengan kain dan setengah lari ia dalam padang rimba. Itu pun kusuruh juga ia dengan nyaring dan perlahan2 itu pun di palingkan mereka itu daripada aku dan di peramaikannya dan di nistanya aku dan di tunjukkannya mataku.

Barang kali katakan membawa iman kepada tuhan yang esa dan akulah nabi kamu supaya di ampuni tuhanmu akan kamu maka sekelian mereka itu pun menutup telinganya dengan jari dan menutup mukanya dengan kain dan melarikan dirinya supaya jangan di dengarnya suara hambamu. Maka pada malam hambamu katakan pada mereka itu dengan perlahan2 percayalah kamu akan tuhan yang bernama Allaha Taa’alaya itu pun lari jua ia mereka itu jadi kafir murtadlah ia ya tuhanku.

Maka datang wahyu Jibril membawa firman Allaha Taa’alaya akan nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama akan tuhanmu Lana Yawamana Qowamaka Alaa Mana Qoda Amana (11:36). Maka Jibril “Ya Nuh, bahawa salam tuhan kepadamu firmannya bahawa kaum itu tiada akan membawa iman”.

Maka pada suatu hari nabi Allaha Nuh melihat kaumnya berhimpun pada suatu tempat berjamu jamuan dan pergilah nabi Allaha Nuh mendapatkan kaum itu. Apabila nabi Allaha Nuh datang kepada kaum itu maka di palunya nabi Allaha Nuh oleh kaumnya. Bahawa akan segala kain Nuh berlumur dengan darah maka isteri nabi Allaha Nuh pun datang kepada kaumnya katanya “Hai segala kaum, bahawa akan suamiku ini telah gila. Segala barang katanya yang di katakannya itu daripada gilanya jua”.

Setelah di dengarnya kata isterinya mengatakan ia gila itu maka sangat sakit hatinya dan bertambahlah dukacitanya itu. Maka ia mengadah ke langit berseru2 dengan tangisnya dan sembahnya. Laqowalaha Taa’alaya Anaya Magholawaba Fa Anatashoro (54:10). Sembah Nuh “Ya tuhanku, engkau jua yang lebih tahu akan aku ini teraniaya minta tolong kepadamu”. Maka Jibril pun datang berkata “Ya Nuh, bahawa pintamu telah di kabulkan tuhan maka tanamkan olehmu pohon kayu ini kerana pohon zamrud ini dari dalam syurga. Barang kali besarlah ia pada masa itulah datang kemenanganmu”.

Maka di tanam oleh nabi Allaha Nuh cawang kayu itu zamrud itu pun tumbuhlah empat puluh (40) tahun lamanya kayu itu pun besarlah seratus (100) kaza tingginya kayu. Selama kayu itu di tanamkan oleh nabi Allaha Nuh seorang pun kanak kanak tiada jadi daripada perut ibunya. Bahawa akan nabi Allaha Nuh pun selama ia menanam kayu itu tiadalah ia berkata2 dengan kaumnya dan menyuruhkan mereka itu membawa iman dan apabila genaplah umur kayu itu empat puluh (40) tahun.

Maka firman Allaha Taa’alaya malaikat berseru2 “Hai kaum Nuh, telah genaplah umur kayu itu empat puluh (40) tahun itulah yang berlepas nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama”. Bahawa kayu itu besarnya dan panjangnya sama jua mahsyurlah pada segala alam akan besar panjang kayu itu maka di lihat nabi Allaha Nuh akan segala kafir itu sangatlah keras hatinya maka nabi Allaha Nuh pun meminta doa kepada hadrat Allaha Taa’alaya.

Laqowalaha Taa’alaya Wa Qoala Nawaha Roba Laa Tadzaro A’laya Al Arodho Mana Al Kaafaroyana Dayaaroa. Anaka Ana Yadzaro Hama Yadholawaa A’baadaka Wa Laa Yaaladawaa Alaa Faajaroa Kafaaroa (71:26-27). Sembah Nuh “Ya tuhanku, jangan apalah kau hidupkan segala kafir kerana engkau di perduakannya dan di samakannya engkau dengan berhala yang di buatnya dengan tangannya sendirinya oleh kafir di atas bumimu dan jikalau engkau kekalkan segala kafir tujuh kaum ini di dalam dunia nescaya segala yang membawa iman kepadamu itu pun di persesatnya pula oleh segala kafir ini”.

Akan segala kafir yang banyak itu pun berpesannya pada anak cucunya “Hai anak cucuku, jangan kamu hampir kepada Nuh itu dan jangan turut barang katanya dan jangan kamu percaya akan dia dan perbaikkan oleh kamu agama ibu bapa kita dengan nabi Allaha Nuh”. Pesannya segala kafir maka nabi Allaha Nuh pun putus asalah daripada kaumnya itu maka sembah ke hadrat Allaha Taa’alaya “Ya tuhanku, jangan engkau hidupkan di bumi ini kaum segala kafir supaya habislah segala bangsa kaum kafir”.

Maka Jibril datang kepada nabi Allaha Nuh berkata “Ya Nuh, perbuatkanlah oleh tuan hamba sebuah bahtera” maka nabi Allaha Nuh pun mencari pandai yang tahu berbuat bahtera. Maka datang empat (4) orang pandai kepada nabi Allaha Nuh maka kata keempat pandai itu “Kami ini berilah beristeri akan anak tuan hamba jua keempat kami ini maka dapat kami kerjakan bahtera itu”.

Maka nabi Allaha Nuh pun masuk ke dalam rumahnya dengan takdir Allaha Taa’alaya ada seekor keldai dan seekor kuda dan seekor kucing di hadapan nabi Allaha Nuh. Tatkala itu Allaha menunjukkan kebesarannya maka binatang tiga itu pun menjadi manusia ketiga perempuan maka jadi empat (4) oranglah dengan anak nabi Allaha Nuh. Maka di lihat nabi Allaha Nuh anaknya seorang jadi empat (4) orang maka keempat serupa maka nabi Allaha Nuh pun terlalu hairan katanya “Yang mana anakku dalam empat orang ini”.

Kelakian di keluar nabi Allaha Nuh maka katanya nabi Allaha Nuh kepada pandai “Adalah anakku empat (4) orang di anugerahkan Allaha Taa’alaya” maka empat pandai itu di kahwinkan oleh nabi Allaha Nuh dengan anaknya empat orang itu dalam rumahnya. Setelah sudah kahwin maka baginda pun fikir betapa peri berbuat bahtera ini kerana pada zaman ini seorang pun tiada berbuat bahtera.

Kelakian Jibril pun datang membawa firman tuhan yang maha mulia membawa seekor ayam maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, seperti dada ayam inilah bangunnya bahtera itu dan suruhlah berbuat bahtera itu kepada orang tukang itu”. Maka kata nabi Allaha Nuh kepada keempat pandai itu “Membawa imanlah kamu kepada Allaha Taa’alaya bahawa akulah pesuruhnya dan mengucaplah shahadat keempat kamu”. Maka keempat orang pandai itu pun sama2 kaum nabi Allaha Nuh empat puluh (40) orang mengucap shahadat Laa Alaha Alaa Al Laha Nawaha Rosawala Al Laha.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai Jibril, apa kuperbuatkan” maka kata Jibril “Pohon kayu itu robohkan perbuatkan papan itu jadikan bahtera hambalah mengajar berbuat bahtera itu”. Maka nabi Allaha Nuh pun merobohkan kayu itu di jadikannya papan. Laqowalaha Taa’alaya Wadhoa’ Al Falaka Ba Aa’yananaa Wa Maa’yanaa ertinya firman Allaha Taa’alaya perbuatlah daripada pohon kayu itu dan cawangnya akan pasaknya. Laqowalaha Taa’alaya Wa Hamalanaaha A’laya Dzaata Al Waaha Wa Dasaro (54:13).

Bahawa kamu jadikan cawang kayu itu akan pasaknya maka Jibril dan nabi Allaha Nuhlah akan tukang bahtera itu. Maka naikilah papan itu pertama surat nabi Allaha Adam dan kedua papan nabi Allaha Sis dan ketiga papan nabi Allaha Idris dan bahawa keempat papan nabi Allaha Nuh dan kelima papan nabi Allaha Hawada (Hud) dan keenam papan nabi Allaha Shoalaha (Sholeh) dan ketujuh papan nabi Allaha Abaroahayama (Ibrahim) datang kepada dua belas laksa empat ribu empat ratus empat puluh (124,440) keping papan itu segala tersurat nama nabi juga.

Pada sekeping papan seorang nama nabi bahawa dengan kudrat Allaha Taa’alaya bahtera itu pun dengan segeranya. Bahawa Jibril menunjukkan nabi Allaha Nuh mengerjakan bahtera itu seribu (1,000) kaza tinggi bahtera itu dan empat ratus (400) kaza bukanya dan tujuh (7) pangkat petaknya.

Maka datang segala kafir kaun Nuh itu melihat bahtera itu sekelian mereka itu mengejek2 dan bersenda2 akan nabi Allaha Nuh. Laqowalaha Taa’alaya Wa Kalamaa Maro A’layaha Malaa Mana Qowamaha Sakhorowaa Manaha. Qoala Ana Tasakhorowaa Manaa Fa Anaa Nasakhoro Mana Kama Kamaa Tasakhorowana. Fa Sawafa Taa’lamawana (11:38-39). Firman “Hai Nuh, katakan pada kaum itu bahawa kamu bersenda2 kami pada hari ini atau esok kuasanya datang juga ke atas kamu bala”.

Maka kata kaum Nuh akan bahtera engkau perbuat ini akan rumahmukah atau bawa terbangkah” kerana zaman itu tiada ada laut bernama A’waama di tengah dunia ini sehingga laut Mahayatho yang mengelilingi dunia ini jua adanya. Tatkala sudahlah taufan surut air itu pun menjadi laut A’waama yang di tengah dunia ini maka sahut nabi Allaha Nuh “Bahawa tuhanku menyuruhkan aku berbuat bahtera ini”. Maka firman “Sudahlah bahteramu ini maka kunjung olehmu Bait Al Makmur kerana Bait Al Makmur itu akan kubawa ke langit”.

Bahawa akan bahtera itu pun empat (4) keping papan lagi kurang maka Jibril pun berkata “Ya Nuh, pergilah ambil kayu di tebing sungai Nil akan tutup bahteramu”. Maka kata nabi Allaha Nuh pun kepada anak cucunya “Siapa kamu dapat mengambil kayu itu” maka seorang pun tiada bercakap akan mengambil kayu itu. Maka nabi Allaha Nuh pun berkata “A’waja anak A’naqo, dapatkah engkau mengambil kayu itu hai A’waja. Jikalau dapat engkau mengambil kayu itu aku memberi makanan akan kamu mana sekehendak hatimu”.

Maka sahut A’waja “Ya nabi Allaha, hambalah mengambil akan dia berilah makanan akan hambamu” maka di beri nabi Allaha Nuh tiga (3) buah apam akan makanan A’waja. Demi di lihat oleh A’waja tiga buah apam itu maka kata A’waja “Ya nabi Allaha, tujuh belas ribu apam makanan pada sehari. Apa jadinya tiga (3) buah apam ini berasa di manakah memakan dia”.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai A’waja, bahawa jangan engkau syak akan tiga (3) buah apam ini terlebih pula kenyangnya daripada tujuh belas ribu apam yang engkau makan itu. Adapun tatkala engkau makan tiga (3) buah apam ini engkau sebutkan dengan Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama”. Maka di sebutkannya oleh A’waja seperti di ajarkan oleh nabi Allaha Nuh itu lalu di makannya tiga (3) buah apam itu dengan berkat berkata nama tuhan yang maha tinggi terlalu lazat rasanya apam itu maka perut A’waja pun kenyanglah maka pergilah A’waja mengambil kayu itu.

Setelah kayu itu datang maka oleh nabi Allaha Nuh di perbuatnya empat (4) keping papan. Sekeping papan itu tersurat nama Abawa Bakaro (Abu Bakar) dan kedua keping papan itu A’maro (Omar), ketiga A’tsamaana (Osman) dan keempat itu A’laya (Ali) Rodhoya Allaha A’naha Ajamaa’yana. Maka di kenakanlah keempat itu penutup bahtera itu.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Ya Jibril, akan nama yang keempat itu nabikah atau apakah ia”. Maka kata Jibril “Orang empat (4) itulah nama sahabat kekasih tuhan alam yang maha tinggi nabi akhir zaman lagi ia khatam al nabi namanya Mahamada Mashothofaya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan sebab nama orang empat (4) inilah bahteramu sudah lagi di peliharakan tuhan alam sebab nama sahabat Mahamada Rosawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Bahawa mereka itulah pohon iman dan agama kepada akhir zaman”.

Setelah sudah bahtera itu di perbuat nabi Allaha Nuh dan tukang itu maka di lihat oleh segala kafir bahtera nabi Allaha Nuh itu sudah maka sedia kala di berakinya oleh segala kafir itu. Maka penuhlah dengan najis segala kafir itu daripada dengki akan nabi Allaha Nuh sangat ia menjalankan agama Asalaama. Kelakian sekali persetua ada seorang kafir berpenyakit kudil luruhlah segala daging tiada ia berjalan melainkan merangkak juga ia berjalan nama Asafa maka ia pun berakinyalah ke dalam bahtera itu.

Setelah sampai ia bibir bahtera dengan merangkak di bibir bahtera itu maka lalu jatuh ke dalam najis segala kafir yang di dalam bahtera itu dengan takdir Allaha Taa’alaya segala tubuh yang kudil itu pun jadi sembuhlah dan daripada lasa itu pun menjadi putihlah kembali seperti dahulu maka ia pun berjalan pula. Maka di lihat oleh segala kafir akan Asafa itu tatkala lalu pergi ke bahtera itu merangkak maka di lihat tatkala ia berbaik itu hilanglah penyakit sebab jatuh ke dalam najis itu.

Maka segala kafir fikir pada hatinya “Akan najis itu jadi ubat lakunya” maka ambilnya najis itu segala kafir akan ubat segala yang berpenyakit maka segala sakit itu pun habis sembuhlah kesemuanya. Maka berebutlah ia mengambil najis itu sebab akan jadi ubat dengan kudrat Roba Al A’alamayana dan cemar dalam bahtera itu pun habislah di ambil oleh segala kafir itu akan ubat, sezarah pun tiada tinggal cemar itu akan bahtera itu pun sucilah.

Maka pada suatu hari datang pandai empat (4) orang itu kepada nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama maka fikir nabi Allaha “Apa peri aku mengetahui anakku sendiri di dalam empat (4) orang itu”. Maka kata nabi Allaha Nuh kepada tukang empat itu “Bahawa anakku yang berikan kepadamu keempat itu apa2 fa’alnya” maka kata yang seorang “Adapun akan tuan hamba akan anak tuan hamba yang pada hamba itu terlalu baik rupanya tetapi barang lakunya seperti keldai”.

Maka kata seorang lagi “Adapun anak tuan hamba itu terlalu baik rupanya dan parasnya tetapi lakunya seperti kuda” maka kata seorang “Ya tuanku, anak tuan hamba itu baik rupanya dan parasnya tetapi barang lakunya seperti kucing” maka kata seorang lagi “Ya tuanku, anak tuan hamba itu terlalu baik rupanya dan parasnya dan akan lakunya pun seperti manusia”. Maka di dalam hati nabi Allaha Nuh kemudian inilah anakku dan yang tiga itu daripada kudrat tuhan yang menjadikan dia”.

Setelah sudahlah bahtera itu dengan alatnya maka di hantar akan tabut nabi Allaha Adam itu pada selapis yang pertama dan pada selapis yang kedua segala manusia dan pada selapis yang ketiga segala aneka burung isinya dan pada lapis yang keempat segala binatang liar yang menerkam isinya dan kelima lapis segala binatang jinak isinya dan pada keenam lapis segala buah2an isinya dan segala benih benihan akan isinya dan pada ketujuh lapis segala semut dan rumput akan isinya.

Maka pada sehari isteri nabi Allaha Nuh bermasak apam itu di dengarnya pada tempat bermasak itu di dengar orang demikian bunyinya Laqowalaha Taa’alaya Wa Faaro Al Tanawaro Qolanaa Ahamala Faya Haa Mana Kala Zawajayana Atsanayana Wa Ahalaka Alaa Mana Sabaqo A’layaha Al Qowala Wa Mana Amana Maa’ha Alaa Qolayala (11:40). Firman Allaha Taa’alaya hai Nuh bawa olehmu segala binatang aneka jenis sekelian bawa masuk ke dalam bahtera itu”. Maka kata Nuh “Betapa peri hamba menghimpunkan segala binatang betapa peri hamba”.

Maka sahut Jibril membentangkan sayapnya menghimpunkan segala binatang isi bumi itu sekelian di himpunkan ke negeri Kufah aneka jenis binatang daripada kuda harimau serigala badak beruang kijang napa pelanduk naghui sampai kerbau lembu kambing biri biri domba seladang binatang .. dan segala berangkai dua dan yang tiada berangkai seperti burung dewata unggas aneka merpati ayam nuri kakak tua bayan tabang pulang serindit merak ayam hutan cibak sanu jawi muaki baru2 ayam himan sorong lintang panglang suri kawang kubang burung hantu bangau serundung kera rupa2 peragam punai camar undan lebah tebuan panang sedabi penyengat lalat langau angkut2.

Kesemuanya binatang itu naik bahtera dan seperti ular lipan pengasan labah labah itu pun semuanya naik bahtera melainkan keldai jua yang belum naik. Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai malaun, naiklah engkau” maka Iblis pun merintangkan keldai itu naik atas bahtera.

Maka anak nabi Allaha Nuh tiga (3) orang, seorang namanya Yaa’fata (Yafet) dan seorang namanya Saama (Sam) dan seorang namanya Haama (Ham) dan empat kaum yang Asalaama kesemuanya naik atas bahtera sama2 nabi Allaha Nuh. Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai segala kaum kafir, masuklah kamu kepada agama Allaha Taa’alaya supaya kubawa kamu atas bahtera aku supaya kamu di selamatkan Allaha Taa’alaya daripada bala yang maha besar itu”.

Maka sahut segala kafir itu Laqowalaha Taa’alaya Laa Awaroya Ana Yataqobala Wa Laa Aroyada Ana Karomanaka ertinya tiadalah kami berkehendak kepada bahteramu dan tiada kamu hendak akan kemuliaanmu. Maka kata nabi Allaha Nuh “Tak dapat tiada binasalah kamu oleh air bah bala tuhan ke atas kamu. Laqowalaha Qoala Saawaya Alaya Jabala Yaa’shomanaya Mana Al Maa Qoala Laa A’ashoma Al Yawama Mana Amaro Al Laha Alaa Mana Rohama Wa Haala Bayata Hamaa Al Mawaja Fa Kaana Mana Al Maghoroqoyana. Maka kata kafir itu naiklah kamu di atas bukit supaya tiadalah kamu kena air itu.

Maka kata kafir itu “Naiklah kamu di atas bukit supaya tiadalah kamu kena air itu” maka kata nabi Allaha Nuh kepada kaifr kaumnya yang hampir kepadanya itu “Hai, segala anak cucu kaum keluarga bahawa akan bala tuhan itu segala bukit pun habis hapus oleh air kamu jangan ura2kan air itu bukan seperti air pasam bah akan air inilah bala tuhan segala alam bahawa akan air inilah kutuk tuhan alam atas yang menduakan dia. Inilah air seksa akan kamu sungguh seperti katamu itu.

Adapun tatkala itu sembilan (9) hari bulan Rajab maka bumi pun belah2 dan pasak seperti kiamat lakunya maka terbitlah daripada belah bumi itu air maka penuhlah segala bumi itu oleh air maka sampailah air itu pada pinggang bukit. Laqowalaha Taa’alaya Fa Fatahanaa Abawaaba Al Samaa Ba Manahamaro. Wa Fajaronaa Al Arodho A’yawanaa Fa Alataqoya Al Maa A’laya Amaro Qoda Qodaro. Wa Hamalanaha A’laya Dzaata Al Waaha Wa Dasaro (54:11-13). Bahawa dari langit pun turun air yang sejuk ke atas bumi maka segala kafir itu pun sangatlah kesakitan dan kesukarannya maka nabi Allaha Nuh pun sayang hatinya akan segala kaumnya yang hampir kepadanya daripada kafir itu.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai segala kaum keluarga anak cucuku. Laqowalaha Taa’alaya Yaa Banaya Arokaba Maa’naa Wa Laa Takana Maa’ Al Kaafaroyana (11:42). Maka kata nabi Allaha Nuh “Segala anak cucuku dan segala kaumku, marilah engkau sekelian naik ke atas bahtera ini sertaku. Jangan engkau sekelian serta kafir yang banyak itu kerana segala kaum kafir itu telah datanglah akan kebinasaannya”. Maka sahut segala keluarga anak cucu nabi Allaha Nuh “Bahawa akan kami serta orang banyak itu naik ke atas bukit yang tinggi itu”.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Segala bukit itu pun tenggelamlah pada hari itu” maka sahut kaumnya “Tiada akan tenggelam bukit yang tinggi itu” maka air itu pun naik ke atas bukit Kana’an akan membinasakan mereka itu. Maka dengan sesaat itu juga bukit Kana’an pun tenggelamlah dan segala kafir itu pun binasalah tiada berketahuan dan bahawa di lihat nabi Allaha Nuh hal segala keluarganya maka tertutuplah hatinya.

Maka nabi Allaha Nuh mengadah ke langit berseru2 “Ya tuhanku, mana janjimu segala anak cucu keluarga hambamu engkau luputkan daripada seksamu. Akan sekarang ini anak cucu hambamu inilah halnya ya tuhanku”. Laqowalaha Taa’alaya Wa Naadaya Nawaha Robaha Fa Qoala Roba Ana Abanaya Mana Ahalaya Wa Ana Waa’daka Al Haqo Wa Anata Ahakama Al Haakamayana. Qoala Yaa Nawaha Anaha Layasa Mana Ahalaka Anaha A’mala Ghoyaro Shoalaha (11:45-46). Firman bahawa sesungguhnya janjimu dengan aku itu tiada bersalahan. Bahawa sebenar2nyalah janjimu itu hai Nuh akan orang itu bukan anak cucumu kerana mereka itu kafir yang menduakan aku. Adapun segala yang naik bahteramu itulah anak cucumu kerana mereka itu percaya akan aku tuhan sebenar2nya dan percaya akan nubuatmu.

Maka hampirlah air itu atas bukit Kana’an dan lenyaplah negeri Kana’an dengan segala isi yang demikian kafir itu maka tumbuhlah segala batang. Maka air itu pun memenuhlah alam dunia ini maka segala kafir dan makhluk yang banyak itu pun fanalah habis dari masyrik lalu ke maghrib dari paksina lalu ke taksina habis mati lemas. Maka nabi Allaha Nuh berseru2 meminta doa daripada sangat hebatnya melihat air itu bertambah2 juga naiknya suatu pun tiada apa kelihatan lain daripada air dan langit jua dengan segala perhiasannya.

Maka Jibril pun datang berkata “Ahawa Nuh, sapu olehmu dahi gajah” maka di sapu nabi Allaha Nuh dahi gajah. Maka keluar babi dari belalai gajah maka barang ada cemar dalam bahtera semuanya habis di makan oleh babi itu. Maka oleh Iblis maka di sapu belakang babi maka keluarlah tikus sejudu dari liang hidung babi itu. Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai malaun, mengapa maka engkau dalam bahtera aku ini dan apa pekerjaanmu duduk di sini dan siapa memberi tempat akan engkau ini”.

Maka kata Iblis “Ya nabi Allaha, tatkala tuan hamba berkata akan keldai itu “Hai malaun, segeralah engkau naik” maka pada sungguh hamba yang tuan hamba kata malaun itu hambalah. Maka akan tikus itu sedia kala hendak membinasakan bahtera itu juga”. Maka nabi Allaha Nuh pun berseru2 ke hadrat Allaha Taa’alaya maka Jibril pun datang berkata kepada nabi Allaha Nuh “Sapulah tuan hamba belakang harimau”.

Maka nabi Allaha Nuh menyapu belakang harimau maka keluarlah kucing sejudu dari mulut harimau. daripada zaman itulah kucing dan babi dan tikus jadi maka tikus itu pun tiada dapat mengerat bahtera itu kerana sangat takutnya akan kucing itu. Maka oleh nabi Allaha Nuh diam dalam bahtera itu lamanya daripada bulan Rajab dan bulan Syaaban dan bulan Ramadhan dan bulan Syawal dan bulan Dzawa Al Qoa’dah dan bulan Dza Al Haja datang kepada sepuluh (10) hari bulan Maharam.

Laqowalaha Taa’alaya Yaa Arodho Abalaa’ya Maaka Wa Yaa Samaa Aqolaa’ya Wa Ghoyadho Al Maa Wa Qodhoya Al Amaro Wa Asatawata A’laya Al Jawadaya Wa Qoyala Baa’daa Lalaqowama Al Zhoalamayana (11:44). Adapun firman hai bumi tahanilah olehmu air itu jangan lagi di beri terbit. Hai langit tahanilah air yang turun daripadamu itu supaya jangan ia sampai ke langit. Maka dengan firman tuhanku maka bahtera itu pun hanyutlah lalu ke negeri Hajazi maka bahtera itu pun tawaf pada tempat Kaabah Allaha tujuh (7) kali berkeliling.

Telah sudah bahtera itu tawaf lalu ia pergi ke benua Saama barang ada bukit dalam alam dunia kesemuanya merendahkan dirinya melihat bahtera itu datang. Laqowalaha Taa’alaya Wa Asatawata A’laya Al Jawadaya. Firman “Hai Nuh, langgarkanlah bahteramu atas bukit Jawadaya (Judi) itu di sanalah engkau diam dengan segala anak cucumu yang tinggal itu” maka bahtera itu pun sangkutlah atas bukit Judi itu. Maka firman tuhan alam “Ahawa Nuh, keluarlah engkau dari dalam bahteramu itu”.

Maka nabi Allaha Nuh pun menyuruhkan itik pergi melihat air maka itik pun terbanglah serta bertemu ia dengan air lalu amat sukacitanya menyudu2 lumut itu. Maka lupalah ia akan di suruh nabi Allaha Nuh itu maka nanti nabi Allaha Nuh akan itik datang tiada juga datang. Kemudian maka nabi Allaha Nuh pun minta doa “Ya tuhanku, ambil kiranya sayap itik itu engkau jadikan ia menyudu2 di bawah limbahan orang datang kepada anak cucunya hingga hari kiamat” maka itik itu pun tiada dapat terbang lagi.

Maka nabi Allaha Nuh merpati pula di suruhnya melihat air itu maka merpati pun terbanglah datang kepada air makin duduk beberapa hari lamanya di sana ia bermain2 hingga jadi merahlah kakinya. Maka ia datang kepada nabi Allaha Nuh mengatakan air daripada segala negeri telah surutlah. Maka nabi Allaha Nuh pun minta doa akan burung merpati sembah nabi Allaha Nuh “Ya tuhanku, anugerahi jinak pada segala manusia dan permulia oleh segala manusia dengan rumah tangganya”.

Maka nabi Allaha Nuh pun berdatang sembah pula sembahnya “Ya tuhanku, barang ada sakit yang tinggal ini ambil olehmu daripada bumi ini”. Maka firman Allaha Taa’alaya pada Jibril “Ketujuh sayapmu itu gerakkan” maka oleh Jibril ketujuh sayapnya di gerakkannya maka di surutlah air itu atas bumi ini dan air itu pun jadi laut A’waama (Awam) di tengah bumi. Maka nabi Allaha Nuh pun turun dari atas bahtera dengan segala kaumnya dan segala isi bahtera itu pun turun kesemuanya maka bahtera itu pun terhantar di atas bumi.

Maka firman “Ya Nuh, keluarkanlah segala biji maka tanamkan olehmu” maka di lihat oleh nabi Allaha Nuh segala biji2an itu kesemuanya di ambilnya ada melainkan biji anggur jua yang tiada kelihatan. Maka nabi Allaha Nuh pun berdatang sembah “Ya tuhanku, sekelian bibit ini kesemuanya ada hanya bibit anggur jua yang tiada kelihatan. Kemana gerangan perginya hambamu tiada tahu” maka firman tuhan alam “Iblis mengambil bibit anggur itu”.

Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai malaun, marilah pulangkan bibit anggur itu” maka kata Iblis ia pun mungkir tiada mengaku katanya “Tiada aku mengambil dia”. Maka kata nabi Allaha Nuh “Dusta sekali engkau ini. Tuhan sekelian alam memberi tahu aku bahawa engkau menyembunyikan dia. Pulangkan olehmu”. Maka kata Iblis “Jikalau engkau mahu berjanji dengan aku bahawa engkau menyirus sekali dan aku menyirus sekali maka kupulangkan bibit anggur itu kepadamu” maka sahut nabi Allaha Nuh segala bibit anggur itu di jirus nabi Allaha Nuh sekali dengan air.

Maka oleh Iblis di bunuhnya seekor serigala maka darahnya itu di jirus akan bibit anggur itu. Maka di bunuhnya pula seekor babi darahnya itu di jirusnya pada bibit anggur itu. Maka itulah sebab yang makan anggur itu manis jatuh rasanya itulah dari jirus nabi Allaha Nuh dan segala minum tuak anggur itulah di jirus Iblis. Maka mabuk seperti laku serigala dan babi dengan gerak kerjanya dan merentak2kan dirinya berserta dengan angkaranya tiada menderita tiada berketahuan dengan menderam tiada di kenalnya lagi apa makhluk dan apa kholuk.

Maka Iblis pun melihat pada nabi Allaha Nuh “Tanyalah barang suatu supaya kusahut tanyamu itu” maka kata nabi Allaha Nuh “Hai malaun, adakah engkau berbuat maksiat kepada aku”. Maka sahut Iblis “Tiada aku berbuat maksiat padamu tetapi aku sudah pinta kepada Allaha Taa’alaya telah di kabulkan pinta akulah. Bahawa aku membawa anak Adam daripada jalan yang makmur kubawa kepada jalan yang sesat dan akulah mengerjakan pekerjaan memenuh neraka itu beberapa makhluk kafir sesat akan matinya dalam kafir dan tiada aku engkau dengar dan engkau lihat daripada anak Mahalil datang kepada kaum kafir yang banyak memenuhi dunia kafir sesatkan jadi isi neraka”.

Demi nabi Allaha Nuh mendengar kata Iblis demikian itu maka nabi Allaha Nuh pun menangis seratus (100) tahun lamanya bercitakan peri kata Iblis itu. Maka Iblis Laa’nata Allaha itu pun berkata “Ya nabi Allaha Nuh, akan tuan hamba bernama Shakirin itu”. Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai malaun, mana kerja kau kerjakan pada anak Adam” maka kata Iblis “Empat (4) perkara. Bahawa kerana Adamlah aku beroleh laknat Allaha Taa’alaya dan tuhan alam pun sangat murka kepada aku. Daripada itulah empat (4) perkara kupohonkan kepada Allaha Taa’alaya aku kerjakan kepada anak cucu Adam.

Seperkara berdengki dengkian ia pada samanya manusia, kedua perkara haloba bohong mengambil harta orang dan makan ganda berganda samanya manusia. Ketiga perkara berbesar2 dirinya dan mengangkatkan dirinya dengan dusta. Keempat perkara sangat ia kikir pada samanya manusia pekerjaan itulah yang kusuruh kerjakan pada anak cucu Adam”. Maka kata nabi Allaha Nuh “Hai Iblis, engkaulah akan laknat Allaha Taa’alaya dan sepatutnyalah murka tuhan atasmu daripada engkau melalui titah tuhanku yang maha besar dan yang maha tinggi.

Hai malaun, lain daripada itu apa pula nyatakan pada aku supaya aku ketahui”. Maka kata Iblis “Ahawa nabi Allaha, dahulu daripadamu aku diam dalam dunia ini tujuh ratus (700) malaikat berbuat kebaktian sama dengan aku tujuh puluh (70) tahun lamanya. Firman Allaha Taa’alaya menyuruhkan aku sujud padamu maka segala malaikat itu kesemuanya sujud. Maka datanglah kepada aku di suruh sujud maka tiadalah aku mahu sujud maka di balaskan laknat di atas aku dan sebab dengkiku dan takburku maka titah tuhanku lalui.

Bahawa sesungguhnya aku lebih daripadanya aku di jadikan daripada cahaya api dan akan Adam itu di jadikan daripada tanah yang kelam dengan sebab itulah aku di keluarkan daripada rupa malaikat. Maka masuklah aku daripada rupa Iblis ini lain daripada itu suatu pun tiada dosaku. Kemudian kuperbuat pula kepada Adam demikian kataku “Hai Adam, makan olehmu buah khuldi supaya kekal engkau dalam syurga ini” maka di dengar kataku itu di turutnya oleh Adam.

maka di makannya buah khuldi itu di sungguhnya akan labaan jua maka tertolaklah Adam dari dalam syurga terkenalah ia kejahatan dunia ini maka termasuklah pada bicara manusia dengan sangat kikirnya. Bahawa aku sudah mendengar firman Allaha Taa’alaya menjadikan syurga Janata Al Farodawasa (Janat Al Firdaus) itu pada ketika itu jadikan segala tanam tanaman dan sungai dan tumbuhlah segala pohon kayu kayuan dan berkembang kembanganlah segala bunga yang lain. Maka firman pada syurga Janat Al Firdaus “Bahawa engkau kuharamkan pada segala orang yang kena laknat itu beroleh nikmatku dan jangan berjejak ke atasmu””.

Setelah sudah Iblis berkata demikian maka lalu ia ghaib daripada hadapan nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama maka firman Allaha Taa’alaya “Hai Nuh, perbuat olehmu sebuah masjid tempat berbuat ibadat daripada kayu bahtera itu”. Maka empat puluh (40) segala kaum nabi Allaha Nuh dan anaknya tiga (3) orang itu pun menyusuk kampung seorang sebuah dusun dan anak nabi Allaha Nuh yang bernama Yafet itulah asal A’jama (Ajam) dan A’roba (Arab) Balaa’aro dan Cina. Dan anak nabi Allaha Nuh yang bernama Sam itulah asal bangsa Rowama (Rom) dan Turki dan Peringgi dan Saqolab. Dan anak nabi Allaha Nuh yang bernama Ham itulah asal bangsa Habsyi dan Hindi dan Sandi.

Adapun umur nabi Allaha Nuh pada suatu kaul seribu tujuh ratus (1,700) tahun dan pada suatu kaul seribu empat ratus (1,400) tahun dan pada suatu kaul seribu (1,000) tahun maka nabi Allaha Nuh pun sakit. Maka berhimpunlah segala anak cucu nabi Allaha Nuh dan segala keluarga nabi Allaha Nuh empat puluh (40) orang itu kepada nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama. Maka kata segala mereka itu Ahawa bapa segala anbia. Laqowalaha Taa’alaya Wa Kayafa Roayata Al Danayaa ertinya betapa penglihat tuan hamba akan dunia ini.

Qoala Al Danayaa Kadaro Haa Banayaana Dakholawaa Mana Baaba Wa Harojata Mana Baaba maka sahut nabi Allaha Nuh “Hai kaumku, yang dunia itu seperti sebuah rumah dua pintunya maka masuk daripada suatu pintu dan keluar daripada suatu. Setelah sudah nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salaama berkata kepada keluarganya maka nabi Allaha Nuh pun kembalilah ke rahmat Allaha Taa’alaya. Qoalawaa Ana Lalaha Wa Ana Alayaha Roajaa’wana kembalilah dari negeri yang fana ke negeri yang baqo.

Maka segala anak cucu dan kaum nabi Allaha Nuh yang tinggal itu qorarlah ia masing2 dengan tempatnya hingga datang kepada anak cucu cicit mereka itu haru oleh Iblis menjadi ashi mereka itu sekelian kepada Allaha Taa’alaya.

Kitab kisah nabi di British Library

Transliterasi Jawi ke Rumi oleh Mahamada Al Mahadaya. 

Wednesday, January 27, 2016

Perjanjian Nabi Allaha Adam dengan Rawana

Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama

Ini hikayat yang terlalu indah2 termashyur di perkatakan orang di atas angin dan di bawah angin nyata kepada segala cetera perkataan maharaja Rawana yang sepuluh kepalanya dan dua puluh tangannya. Raja itu terlalu besar ia beroleh kerajaan empat tempat negeri di anugerahkan Allaha Taa’alaya. Suatu kerajaan dalam dunia, kedua kerajaan kepada keinderaaan pada udara, ketiga tempat kerajaan dalam bumi, keempat kerajaan di dalam laut.

Sekianya itu pun tiada baik patik buangkan lamun baik bawanya warta duli syah alam sedang patik lagi dalam bicara yang di pertuan dan hamba di bawah duli syah alam baik hidup dengan nama yang baik jangan mati dengan nama jahat kerana dunia ini tiada akan sungguh jika sempurna negeri syah alam dengan nama yang baik.

Dengan seketika itu juga Rawana pun di naikkan kepada sebuah perahu maka di bawalah kepada bukit Serindib. Dengan demikian maka Rawana pun di turunkanlah kepada bukit itu lalu mengelilingi tanah bukit itu. Maka suatu makanan pun tiada di lihatnya yang dapat akan di makan maka Rawana pun mendirikan dua batang kayu. Maka di atas dua batang kayu itu di gantungkannya suatu kayu maka di tambatkannya kayu yang lain maka di sampaikannya kepada kayu yang melintang itu maka lalu di tambatkannya kayu itu di bawah kayu yang di lintangkannya itu.

Barang kali malam dari pohon petang maka di tiupnya api sudah di tiupnya maka ia naik ke atas kayu yang di dirikannya itu maka di ikatnya kakinya pada kayu yang melintang itu maka kepalanya di tunggangkannya ke tanah. Setelah terbit matahari maka ia pun turun dari atas kayu itu maka ia pergi pula mengumpulkan kayu api itu maka di tambatkannya pula seperti dahulu di bawah kayu yang di dirikannya itu. Setelah masuk matahari maka iapun naik ke atas kayu itu maka kakinya di ikatkannya kepalanya ke bawah dengan demikian dua belas tahun lamanya bertapa.Maka dengan kudrat Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya tatkala itu nabi Adam pun di turunkan Allaha Taa’alaya dari dalam syurga berapa lamanya dalam dunia.

Maka sekali persetua nabi Adam A’layaha Al Salaama berjalan2 pada waktu subuh maka tatkala itu nabi Adam A’layaha Al Salaama pun bertemu dengan Rawana bertapa itu kakinya di gantungkannya ke atas kepalanya ke bawah. Maka Adam bertanya “Hai Rawana mengapa engkau melakukan diri demikian dan berapa lama sekarang” maka sahut Rawana “Ya tuanku nabi Allaha hamba sekarang baharu dua belas tahun demikian ini”. Maka kata Adam “Hai Rawana apa jua engkau pohonkan kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka engkau menghalkan dirimu demikian ini” maka sembah Rawana “Ya tuanku nabi Allaha jikalau dapat kiranya hamba pohonkan anugerah Allaha Taa’alaya yang hamba kehendak itu maka mahu hamba persembahkan dia kepada tuan hamba”.

Maka sabda nabi Adam “Hai Rawana kau katakanlah yang kehendak hatimu kudengar mudah2an dapat kupohonkan kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya” maka kata Rawana “Ya tuanku nabi Adam yang kehendak hati hamba itu jikalau dapat kiranya hamba pohonkan empat kerajaan kepada empat tempat. Suatu kerajaan dalam dunia kedua kerajaan pada keinderaan ketiga kerajaan di dalam bumi keempat kerajaan di dalam laut”. Maka sahut Adam A’layaha Al Salaama “Hai Rawana jikalau engkau mahu berjanji2an dan teguh2 pada katamu mahu aku memohonkan kehendakmu itu kepada Allaha Taa’alaya”.

Maka sembah Rawana “Barang janji tuan hamba hamba turut tiada hamba salahi lamun kehendak hamba ini jadi hamba peroleh” maka ujar Adam A’layaha Al Salaama “Sekarang engkau di jadikan Allaha Taa’alaya raja kepada keempat negeri bukan barang2 kebesaran kau peroleh kerana itu kepada seseorang pun belum ada demikian di anugerahkan Allaha Taa’alaya baharulah kepadamu juga. Jikalau dapat engkau baik2 kerajaanmu dan ingat2 engkau menghukumkan kerana Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kerana di pinjaminya juga kerajaan itu dan periksa benar2 dan jangan engkau binasakan nam ibubapamu dan jangan kau binasakan hati rakyatmu dan teguh2 negerimu dengan kelengkapan dan segala senjatamu dan kasihi segala rakyatmu dengan hukum sebenarnya dan jangan kau kerjakan barang yang di larangkan Allaha Taa’alaya.

Sekarang engkau hendaklah berjanji engkau dengan aku apabila kau perbuat pekerjaan yang salah atau rakyatmu berbuat pekerjaan yang salau kau perkenankan dan tiada engkau hukumkan dengan hukum sebenarnya dengan segala itu juga engkau di binasakan Allaha Taa’alaya. Jika engkau mahu berjanji demikian maka aku memohonkan kehendakmu itu kepada Allaha kerana raja2 dunia semuanya raja pinjaman. Jangan kamu berbesar diri kerana kerajaan kamu dan kebesaran kamu semuanya pinjaman belaka. Jangan kamu seperti aku inilah keluar dari dalam syurga sebab tiada menurut titah tuhanku dan melalui firmannya”.

Maka sembah Rawana “Jikalau hamba kerajaan demikian di anugerahkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka hamba perbuat segala perbuatan yang salah atau hamba turut pekerjaan rakyat hamba yang salah atau perbuatan anak cucu hamba yang salah hamba benarkan  di binasakan Allaha pulang hamba dengan seribu kutuk”. Setelah sudah Rawana berjanji dengan Adam berteguh2an katanya maka Adam pun memohonkan kurnia rahmat kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya. Dengan seketika itu juga di anugerahkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kerajaan akan Rawana pdaa empat tempat barang ada segala raja2 dalam keempat tempat itu semuanya dalam hukumnya maka Rawana pun melakukan hukumnya pada negeri.

Setelah itu maka Rawana pun beristeri mengambil anak raja dalam keinderaan itu nama puteri itu Nila Utama maka beberapa lamanya maka puteri itu pun bunting. Datang kepada masanya akan beranak maka jadilah anak maharaja Rawana seorang laki2 terlalu baik rupanya dan maha besar panjang sekali maka di namai maharaja Rawana Indera Cita. Apabila anak raja itu amarah maka keluar kepalanya tiga dan tangannya enam. Setelah datang umurnya kepada dua belas tahun usianya maka anaknya itu pun di rajakan oleh maharaja Rawana pada negeri keinderaan.

Sudah itu maka maharaja Rawana pun masuk ke dalam bumi maka jadi raja ia dalam bumi maka segala raja jin dan syaitan dalam bumi itu semuanya dalam hukumnya. Maka maharaja Rawana beristeri mengambil anak raja dalam bumi bernama puteri Pertiwi Dewi dengan demikian berapa lamanya maka beranak seorang laki2 anaknya itu terlalu elok rupanya lagi gagah maka di namai anakanda itu Petala Maharayan. Maka datang kepada dua belas tahun usia Petala Maharayan maka di rajakan ayahnya dalam bumi segala raja2 di bawah petala bumi semuanya di suruhnya hukumkan oleh maharaja Rawana pun keluarlah dari dalam bumi.

Maka maharaja Rawana pun masuk ke dalam laut barang ada segala raja2 dalam laut sekelian dalam hukum maharaja Rawana maka maharaja Rawana pun mengambil anak raja dalam laut itu akan isternya namanya puteri Gangga Maha Dewi. Berapa lamanya puteri itu pun hamillah setelah genap bulannya maka beranak laki2 terlalu pahlawan rupanya maka di namai maharaja Rawana Gangga Maha Suri. Datanglah kepada dua belas tahun usiannya Gangga Maha Suri maka di rajakan maharaja Rawana anaknya itu ke dalam laut beberapa ada segala raja2 dalam laut sekeliannya di suruh maharaja Rawana hukumkan pada Gangga Maha Suri.

Maka maharaja Rawana pun keluar dari alam laut maka maharaja Rawana pun jadi rajalah dalam alam dunia sekeliannya raja2 dalam dunia dari masyrik datang ke maghrib semuanya dalam hukum maharaja Rawana. Hanya empat buat negeri juga tiada takluk kepadanya pertama negeri Indera Puri kedua negeri Berama Hasperu ketiga negeri Lekar Ketian keempat negeri Aspaha Boga.

Maka bukit Serindib itu pun di perbuat maharaja Rawana akan negeri terlalu indah2 sekali rupanya tanahnya sekelian berisi permata akan kayu kayannya nyiur dan keemasan binatang dalam hutan itu gajah. Akan isi laut itu permata sembilan bagai karang2annya mutiara dan kayu kayannya dalam laut itu pualam ikannya dalam itu ambar. Maka negeri itu di namai maharaja Rawana Langka Puri maka maharaja Rawana pun qorarlah dalam negeri Langka Puri dengan kebesarannya dan kekayaannya dengan adilnya.

Syahdan dengan murahnya barang ada segala raja2 dalam dunia itu sekelian dalam hukumnya tiada dapat melalui katanya dan kehendaknya. Yang baik di perbaikinya yang jahat di perjahatinya jikalau anak sekali pun tiadalah di ampuninya lagi demikianlah hukum maharaja Rawana dengan adilnya dan murahnya.

Sumber: Kitab Seri Rama

Saturday, January 9, 2016

Kejatuhan Kerajaan Melaka


Hataya tersebutlah perkataan raja Melaka pada suatu hari pada ketika yang senang baginda duduk semayam di adap oleh Bendahara dan Laksamana dan segala pegawai sekelian. Maka titah baginda “Ayuh Mama Bendahara dan Laksamana pada bicara kita hendak merajakan anak kita yang perempuan ini akan ganti kita jadi raja di negeri Melaka ini kerana kita pun sudah tuha”. Maka sembah Bendahara dan Laksamana “Daulat tuanku syah alam sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu”. Maka titah baginda “Jikalau demikian segeralah Mama Bendahara dan Laksamana berlengkap kerahkan segala pegawai dan petuanan memulai berjaga2” maka sembah Bendahara dan Laksamana “Daulat tuanku mana titah patik junjung” maka di kerjakan oranglah seperti titah baginda itu.

Setelah genap empat puluh hari empat puluh malam maka puteri Gunung Ledang pun di hiasi dengan pakaian kerajaan dengan selengkapnya. Setelah sudah maka puteri Gunung Ledang pun di naikkan baginda ke atas peterana yang keemasan yang bertatahkan ratna mutu manikam berumbai2kan mutiara. Maka pedang kerajaan pun terpikul oleh anak raja2 terdiri kiri dan kanan puteri Gunung Ledang itu maka nobat tabal pun di palu oranglah tujuh kali sehari berturut2 di tabal baginda akan puteri Gunung Ledang pun di langiri baginda seperti adat raja2 bersiram naik raja. Maka nasi semangat pun di angkat oranglah ke hadapan puteri Gunung Ledang yang mengangkat hidangan itu semuanya menyandang tetapan kekuningan belaka.

Setelah sudah maka baginda pun berangkat keluar maka hidangan pun di angkatkan oranglah ke balairong beratus2 maka segala menteri hulubalang pun makanlah pada masing2 hidangannya. Setelah sudah makan maka datang pula hidangan minuman dan tambal pelbagai rupanya dan rasanya. Maka piala yang bertatahkan ratna mutu manikam itupun di peredarkan oranglah pada segala menteri pegawai hulubalang sekelian maka minumlah sekeliannya terlalu ramai dengan tepuk tarinya.

Setelah sudah makan maka baginda pun memberi nama akan anakanda baginda dan memberi nama akan anak Bendahara yang bernama Tun Mat itu Bendahara Paduka Raja dan anak Temenggung yang bernama Tun Karim itu di gelar Temenggung Seri Seroja dan anak Laksamana yang bernama Tun Qodim itu di gelar baginda Laksamana maka semuanya masing2 dengan pakaiannya. Anak sungai dan teluk rantau seperti adat Bendahara dan Temenggung dan Laksamana itulah di kurnia baginda akan segala yang di gelar itu maka baginda pun duduk di istana suku yang memegang kerajaan puteri Gunung Ledang itu.

Bermula Bendahara dan Temenggung dan Laksamana pun demikian juga masing2 memangku akan gelaran anaknya itu. Maka tatkala itulah kota negeri Melaka di suruh baginda tebang buangkan maka di kotai dengan meriam yang besar2 di atur berkeliling negeri Melaka itu berlapis2 dengan meriam itu juga. Demikianlah negeri yang hendak di binasakan Allaha Taa’alaya itu tiada dapat segala makhluk mengetahui yang tiada patut dengan akal ahli al kira2 itu di kerjakan segala yang takbur.

Setelah sudah maka pada suatu hari baginda duudk di adap oleh Bendahara dan Temenggung dan Laksamana maka titah baginda “Hai Temenggung suruhkan memalu mang2 berkeliling negeri kita ini serta membawa emas dua talam berkeliling negeri ini. Katakan titah kita suruh tanya segala rakyat kita siapa yang bercakap di tanam raja hidup2 kerana kita hendak mendengar khabar di dalam kubur emas dua talam itulah anugerah kita akan orang itu kerana khabar di dalam dunia ini semuanya habis kita dengar. Maka yang tiada kita dengar lagi hanyalah khabar orang di dalam kubur itu maka seorang pun tiada kembali yang sudah mati itu”.

Maka Temenggung pun menyembah serta mengambil emas dua talam tu di bawanya pulang ke rumahnya seraya menyuruh orang memalu mang2 serta membawa emas itu berkeliling negeri mengatakan seperti titah raja itu tujuh hari berkeliling negeri itu. Tiada siapa2 yang bercakap di tanam seperti titah raja itu maka orang itupun kembali memberi tahu Temenggung maka Temenggung pun segera masuk mengadap di persembahkan emas dua talam itu pada raja. Maka sembah Temenggung “Daulat tuanku syah alam adapun patik di titahkan memalu momongan itu seorang pun tiada bercakap seperti titah duli yang maha mulia itu”.

Setelah baginda mendengarkan sembah Temenggung itu maka baginda pun memandang ke kiri dan ke kanan lalu berdiam dirinya. Setelah di lihat oleh Laksamana dan di dengarnya titah raja demikian itu maka Laksamana pun berdatang sembah “Daulat syah alam sembah patik sembah derhaka harapkan ampun duli syah alam di atas batu kepala patik hamba yang hina. Adapun patik menjadi hamba mengerjakan barang pekerjaan duli syah alam daripada umur patik sepuluh tahun hingga sampai pada ketika ini tiada di janjikan Allaha Taa’alaya mati dan luka.

Maka ini patik pun sudahlah tuha biarlah patik mati dengan pekerjaan duli syah alam kerana nyawa patik ini jikalau ada seribu sekalipun dengan tulus ikhlas hati patik persembahkan ke bawah duli yang di pertuan. Usahkan duli syah alam mencahari orang yang lain siapatah yang bercakap hendak mati itu jadi sia2lah sahaja di dengar oleh segala khalayak yang banyak titah syah alam itu Ana Shaa Allaha Taa’alaya biarlah patik kerjakan seperti kehendak hati duli yang di pertuan itu”. Setelah baginda mendengar sembah Laksamana demikian maka baginda pun terlalu sukacita seraya bertitah “Manakalatah Laksamana hendak kerjakan seperti kata Laksamana itu kerana kita hendak pergi bersama2 Laksamana pada tempat yang di tanam itu kita hendak melihat sendiri”.

Maka sembah Laksamana “Daulat tuanku mana titah patik junjung tetapi patik pohonkan ke bawah duli syah alam bertangguh tiga hari lagi tetapi patik pohonkan duli yang di pertuan mengadapi sendiri tatkala patik akan di tanam itu. Tatkala patik gerakkan suatu tali alamat itu maka hendaklah duli syah alam suruh orang segera gali bangat2”. Maka titah baginda “Baiklah mana kata Laksamana kita ikut” maka baginda pun berangkat masuk maka Laksamana pun menyembah lalu kembali ke rumahnya. Maka khabar Laksamana hendak di tanam oleh raja itu mahsyurlah rata negeri Melaka itu maka sekelian orang datanglah berhimpun hendak melihat Laksamana di tanam oleh raja itu.

Arakian maka datanglah kepada tiga harinya maka Laksamana pun menyuruh isterinya berbuat apam tiga buah. Setelah masak apam itu maka Laksamana pun makanlah apam itu dua buah maka yang sebuah lagi itu daripada sedikit di makan oleh Laksamana maka yang lebih itu di masukkan oleh Laksamana di dalam tangan bajunya. Maka tatkala itu biduanda kecil pun datang memanggil Laksamana di suruh oleh raja kerana baginda sudah berangkat dengan Bendahara dan menteri pegawai sekelian rakyat hina dina menanti Laksamana pada tempat yang hendak di tanam itu maka Laksamana pun turunlah daripada rumahnya lalu berjalan di iringkan oleh biduanda kecil itu.

Setelah Laksamana sampai keluar pintunya maka datang seorang darwis serta ia memberi salam akan Laksamana katanya “Al Salaama A’laya Kama ya orang kaya Laksamana beri apalah akan hamba barang yang ada pada orang kaya bawa itu”. Maka sahut Laksamana salamnya darwis itu katanya “Wa A’layaka Al Salaama ya tuan hamba suatu pun tiada perhamba hanyalah ada pada hamba bawa ini sebuah apam ini pun sudahlah hamba makan sedikit”. Maka kata darwis itu “Baiklah barang yang di beri Allaha hamba syukurkanlah kerana hamba sangat kelaparan” maka apam itupun di berikan Laksamana pada darwis itu lalu di makannya maka Laksamana pun berjalanlah segera2 ia pergi pada raja.

Setelah sampai pada tempat kubur orang itu Laksamana pun masuk di dalam orang banyak itu. Setelah raja melihat Laksamana datang itu maka titah raja “Marilah kita menanti dari tadi” maka Laksamana duduk menyembah. Maka tatkala itu liang pun sudah sedia di gali orang maka Laksamana pun di bungkus orang seperti adat mengapan orang mati sungguh rupanya. Setelah sudah maka di masukkan oranglah tubuhnya ke dalam keranda lalu di turunkan ke dalam liang. Maka di bubuh suatu tali pada tangan Laksamana hujungnya tali itu pun di bawanya ke atas tebing liang itu maka keranda itupun di kambuskan oranglah di penuh tanah seperti adat menguburkan orang mati.

Setelah sudah maka datanglah seorang imam besar mentalqinkan setelah segala orang banyak pun di halaukan raja keluar raja seorang juga yang duduk memegang hujung tali. Maka di nanti2 oleh baginda suatu pun tiada alamatnya maka baginda pun balik berjalan baharu tujuh langkah maka baginda pun melihat ke belakang. Maka di lihat baginda tali itupun bergeraklah maka baginda pun segera memanggil sekelian orang berhimpun mengorek bangat2. Setelah pegawai keranda itu nyata pada mata orang sekelian maka di suruh raja buka tudung keranda itu maka di lihat oleh baginda pada tubuh Laksamana seurat benang pun tiada yang ada pada tangan Laksamana itu hanyalah belanga besi yang sumbing sebiji.

Maka raja pun segera menyampakkan kain pada Laksamana maka Laksamana pun di bawa oranglah naik ke atas tebing liang itu lalu duduk menyembah pada kaki raja. Maka titah raja “Hai Laksamana kemana perginya kain di bungkus pada tubuh Laksamana itu” maka sembah Laksamana “Daulat tuanku adapun tatkala berbunyi kaki orang berjalan kembali itu kira2 tujuh langkah maka datanglah gunung api dua buah terlalu besar dengan hebatnya bernyala2 menyambar2 pada tubuh patik. Bunga api itu maka patik pun tahanlah dengan belanga besi itu maka sebelah yang sumbing itulah masuk bunga api itu sedikit lalu di makannya kain yang di bungkus pada tubuh patik itu”.

Maka titah raja “Di mana Laksamana boleh belanga besi itu” maka sembah Laksamana “Patik tiada periksalah tatkala datang gung api dua buah itu sekonyong2 adalah belanga besi itu pada tangan patik”. Maka baginda pun berangkatlah kembali ke istana dengan sukacitanya kerana melihat Laksamana itu selamat maka bertukarlah menjadi duka pula sebab melihat dan mendengar hal Laksamana tatkala di tanam itu. Maka baginda pun sangat fikir dan insaf akan dirinya maka titah baginda pada puteri Gunung Ledang “Hai anakku dan buah hatiku cahaya mataku. Adapun emas ayahanda dua buah gedung ini ayahanda tinggalkan anakanda suatu gedung. Yang sebuah itu ayahanda pintalah pada tuan akan bekal ayahanda bawa ke akhirat kerana dunia itu dari fana ayahanda pun sudah tuha melainkan ayahanda hendak berbuat amal sementara ada hayat sehari dua ini tinggallah tuan baik2 peliharakan segala menteri pegawai dan rakyat tuan itu”.

Maka sembah puteri Gunung Ledang “Daulat tuanku mana titah patik junjung sedang tubuh patik lagi dalam perintah duli syah alam ini pula emas dan perak itu akan patik tahan seperti maksud tuanku itu”. Setelah baginda mendengar sembah anakanda baginda demikian itu maka baginda pun terlalu sukacita seraya berbangkit keluar menyuruh memanggil penghulu gedung maka penghulu itupun segeralah dating. Maka titah baginda “Segeralah kamu keluarkan emasku di dalam gedung itu bawa kehadapanku ini” maka penghulu gedung itupun menyembah lalu kembali mengerahkan segala temannya mengangkat emas dalam gedung itu di bawanya persembah kepada raja.

Setelah baginda melihat emas itu sudah hadir bertambun2 beribu2 bahara emas di hadapan baginda maka baginda bertitah pada Temenggung suruh palu mang2 berkeliling negeri kita ini di hulu dan di hilir suruh berhimpun masuk kecil besar hina dina maka di kerjakan oranglah seperti titah itu. Setelah genap tujuh hari Temenggung memalu momongan itu maka berhimpunlah segala rakyat hina dina masuk ke dalam pagar balairong itu. Maka emas itupun di suruhnya sedekahkan oleh baginda pada biduanda empat puluh itu hamburkan pada segala rakyat sekelian datuk2 fakir dan miskin ratalah habis boleh segala rakyat dalam negeri Melaka itu sampai habis pada segala teluk rantau dan anak sungai dan jajahan yang takluk ke Melaka itu seorang jua pun tiadalah hilat lagi daripada laki2 dan perempuan daripada kecil dan besar semuanya habis menerima sedekah daripada raja itu.

Bermula membahagi sedekah itu empat puluh hari lamanya maka emas segedung itupun habislah di sedekahkan oleh raja maka segala rakyat fakir dan miskin dalam negeri Melaka itupun semuanya menjadi kayalah sekeliannya. Maka segala yang menerima sedekah raja itu pun semuanya menadahkan tangannya minta doa akan raja itu datang kepada anak cucu baginda itu menjadi raja dan bertambah2 kebesaran dan kemuliaan datang kepada akhir zaman.

Syahdan maka Bendahara dan Temenggung dan Laksamana pun bermohon pada raja pergi berbuat tempat duduk khalwat. Adapun Bendahara duduk di tanjung Keling dan Temenggung duduk di tanjung Tuan dan Laksamana duduk di tanjung Jugra. Adapun di atas bukit Jugra itulah di perbuat suatu dokoh tempat berkhalwat maka Laksamana pun duduk di bukit itu dua orang dengan gurunya. Adapun guru Laksamana itu orang Peranakan Khujarat maka ia itu orang haji turun dari haji maka lalu ia ke bandar Aceh maka datang ia ke Melaka maka ia pun bermuridkan Laksamana.

Maka tuan sheikh itulah yang bersama2 dengan Laksamana duduk di bukit Jugra itu mengerjakan amar Allaha siang malam terlalu keras tiadalah lagi Laksamana itu ingatkan pekerjaan dunia melainkan shuhudnya pada Allaha Taa’alaya semata2. Maka apabila perahu berlayar di laut tanjung Jugra itu hingga sejauh2 mana pun melainkan membuangkan seligi sebilah dan peluru sebutir memasang bedil dan menikam seligi memberi hormat akan Laksamana dan tuan sheikh itu maka seligi dan peluru itupun bertambun2lah pada tempat itu sampai kepada akhir zaman datang sekarang ini pun demikianlah di perbuat orang segala yang lalu di laut itu.

Apabila tiada di perbuat seperti itu adalah keteduhan angin tiadalah boleh berlayar turun ribut yang amat keras. Demikianlah di anugerah Allaha Taa’alaya seseorang hambanya yang di letakkan tanda kemuliaan dan keramat itu maka tiadalah tersebut perkataan Laksamana dan Bendahara dan Temenggung khalwat itu Wa Al Laha Aa’lama Ba Al Showaaba.                                

Syahdan maka tersebutlah perkataan raja Melaka tatkala sudah pergi Bendahara dan Temenggung dan Laksamana berkhalwat itu maka baginda pun turunlah di atas kerajaannya dengan seorang dirinya melakukan seorang darwis. Maka raja pun berjalanlah segenap kampong dan dusun lalu mudik ke hulu negeri siang malam tiada berhenti lagi berjalan itu maka raja pun lintaslah pada suatu padang yang maka luas maka pada ketika itu matahari pun tengah rambang dan panas pun sangatlah maka raja pun sangatlah kelaparan dan dahaganya.

Maka dengan takdir Allaha Taa’alaya maka raja pun bertemu dengan suatu kebun timun orang buahnya pun terlalu banyak. Maka segera di hampiri raja Melaka lalu di pegangnya pagar timun itu serta di mintanya pada tuannya yang menunggu timun itu maka di beri oleh tuannya sebutir. Maka raja pun segera mengambil timun itu lalu di keratnya makan habis sekerat maka yang lebih sekerat itu di galasnya maka raja pun berjalan di tengah padang itu sambil menggalas timun sekerat itu. Maka takdir Allaha Taa’alaya maka datang nabi Allaha Khidir merupakan seorang2 muda lalu berselisih jalan dengan raja Melaka itu.

Maka kata orang muda itu “Al Salaama A’laya Kama ya bapaku” maka di sahut raja itu demikian katanya “Wa A’laya Kama Salaama ia anakku”. Maka kata orang muda itu “Hai bapaku apa tuan hamba galas itu” maka sahut raja “Timun hamba galas ini”. Maka kata orang itu “Bukan timun yang bapaku galas itu tengkorak orang juga” maka kata raja dengan mastahafnya “Timun juga hamba galas itu”. Maka kata orang muda itu tiga kali berturut2 “Bukan timun tengkorak juga tuan hamba galas itu” maka raja pun terlalulah hairan hatinya akan orang muda itu.

Maka galas timun itupun di hempaskannya ke tanah oleh raja lalu di bukanya beri orang muda itu lihat. Maka takdir Allaha Taa’alaya timun sekerat itupun menjadi tengkorak orang maka orang muda itupun ghaiblah dan raja pun pengsanlah tiada khabarkan dirinya. Maka raja pun mimpi dalam pengsan itu suatu suara kedengaran pada raja demikian bunyinya “Hai raja Melaka manatah katamu hendak mematikan dirimu menjadi darwis meninggalkan kerajaanmu adakah syarat demikian itu. Adapun syarat darwis itu ada makan ia makan lamun tiada syukurlah ia kepada Allaha Taa’alaya maka ini lebih engkau makan engkau bawa pula timun sekerat itu”.

Maka raja pun jagalah daripada pengsan itu lalu berjalan pula tiadalah berhenti lagi barang sedikit di anugerah Allaha Taa’alaya kakinya berjalan itu dengan sangat ia insaf akan dirinya makin bertambah2 syukur ia kepada Allaha Taa’alaya. Maka tiadalah tersebut lagi perkataan raja Melaka berjalan itu tiada ketahuanlah pergi sekonyong2 ghaib dalam berjalan itulah tiada kedengaranlah wartanya.

Sebermula peninggalan raja Melaka sudah ghaib itu maka puteri Gunung Ledang pun tetaplah di atas kerajaannya dengan adilnya dan murahnya akan segala rakyat dan dagang santeri yang pergi itu tefahasnya. Maka negeri Melaka itupun sentosalah makin bertambah2 ramainya dengan sebab Bendahara dan Temenggung dan Laksamana memeliharakan negeri itu maka dagang dan santeri pun banyaklah pergi datang berniaga pada negeri itu. Maka sekonyong2 dengan kehendak Allaha Taa’alaya atas negeri Melaka maka datang sebuah kapal Peringgi di negeri Manila membawa dagangan terlalu banyak berniaga ke negeri Melaka itu. Maka kapitan kepada itupun naik ia mengadap Bendahara Paduka Raja membawa persembah terlalu banyak berlaksa2 emas pada seorang.

Bermula Temenggung dan Laksamana dan puteri Gunung Ledang pun di bawanya demikian juga maka kata kapitan itu kepada Bendahara hendak minta duduk sebuah gedung di halaman pintu gerbang negeri Melaka itu. Maka di bicarakan oleh Bendahara dengan Temenggung dan Laksamana dengan segala menteri pegawai sekelian tiada di berinya duduk berbuat gedung itu sekadar di berinya berniaga di kapal sahaja. Setelah sudah ia berniaga maka kapal Peringgi itupun berlayarlah kembali ke negeri Portugal maka datanglah pada tahun yang ke hadapan maka mari pula sebuah kapal terlalu besar datang dari negeri Portugal.

Adapun kapitan Peringgi itu Peringgi yang lain pula datang itu membawa emas dan perak dan senjata terlalu banyak tiadalah muat dagangan yang lain lagi melainkan penuh kapal itu dengan ubat pelurunya dan di muatnya batu pegawai gedung itu juga mustaib sudah sedia. Maka kapitan Peringgi itu pun naiklah mengadap puteri Gunung Ledang membawa persembah berpuluh2 bahara emas dan perak memohonkan beli tanah sebidang belulang kambing sahaja katanya akan tempat duduk berniaga di darat. Maka titah puteri Gunung Ledang “Baiklah berapa kamu hendak beri harga tanah sebidang belulang itu aku hendak harganya pun sebidang belulang juga” tambunnya riyal itu tingginya pun demikian juga. Maka kapitan Peringgi itu “Baiklah patik sembahkan seperti kehendak raja itu” maka kata kapitan kapal itupun menyuruhkan kelasinya turun ke kapal mengambil riyal di bawanya naik di persembahkan pada raja bertambun2. 

Bermula Bendahara dan Temenggung dan Laksamana segala pegawai dan menteri pun berbicaralah maka katanya “Baiklah kita persembahkan pada raja jangan di beri kerana Peringgi orang jahat”. Maka kata seorang pula “Biarlah apa hendak jadi sangat tanah sebidang belulang itu” maka dengan demikian riyalnya bertambun2 itupun di terima oleh rajalah di masukkan ke dalam gedung. Setelah sudah kapitan Peringgi itupun mohonlah pada raja dan Bendahara lalu turun ke kapalnya melarik belulang sebidang belulang itu di jadikan tali dan menyuruh kelasinya berangkat batu segala perkakasan pegawai gedung itu di tambunnya pada bumi di hadapan pintu gerbang negeri Melaka itu.

Maka kapitan pun naiklah ke darat membawa tali belulang itu di tariknya empat persegi tanah itu sehabis2 tali belulang sebidang itu di perbuatnya sebuah gedung terlalu besar dan tingginya terlalu kukuh gedung itu di perbuatnya lubang meriam tujuh lapis. Maka dalam berbuat itu Bendahara dan Temenggung Laksamana pun berbicaralah menyembahkan raja suruh orang pergi tahani jangan di buat gedung itu kerana luas sangat tanahnya kerana janji raja dengan kapitan sekadar sebidang belulang juga luasnya yang di beri raja itu.

Maka berapa2 kali pun di suruh larang oleh Bendahara dan Temenggung tiadalah di dengarnya di perbuat juga bersungguh2 serta katanya kapitan Peringgi itu “Hamba beli pada raja habis perak hamba beratus bahara. Janji raja dengan hamba sebidang belulang luasnya maka ini pun belulang sebidang itulah hamba jadikan tali”. Dengan demikian maka gedung itupun sudahlah di perbuatnya mustaib dengan selengkapnya maka orang Melaka pun tiadalah di endahkannya lagi akan Peringgi itu di biarnyalah berbuat gedung itu ikut sekehendak hatinya.

Setelah sudah maka di bawa naiknyalah segala perkakas dan ubat peluru penuh dalam gedung itu ia mengatakan tunga itu tempat isi beras di bawanya naik. Maka orang Melaka pun tiadalah khabarkan dirinya lagi gholib dengan berniaga di laut kerana dagangan yang di bawanya itu terlalu indah2. Maka pada ketika sunyi waktu tengah malam dan dinihari maka Peringgi itupun menaikkanlah segala meriam yang besar2 di dalam kapal itu habis di bawanya naik di masukkan gedung itu lalu di aturnya habis meriam itu segenap lubang bedil berkeliling gedung itu tujuh lapis.

Maka meriam itu di isinya ubat peluru tiga2 butir peluru sepucuk meriam itu maka pada waktu tengah malam senyap orang tidur habis. Maka kapitan itupun menyuruh segala kelasinya memasang meriam itu habis kesemuanya daripada waktu malam hingga naik matahari. Maka segala rumah dan pagar dan balai dan jambatan orang Melaka itupun habislah di terbangkan oleh peluru meriam itu. Maka kapal Peringgi di negeri Manila dan Portugal pun datanglah empat puluh buah membantu temannya. Maka orang Melaka pun terkejut terlalu huru hara beribu2 yang mati dan luka kena bedil dan peluru kena pegawai rumahnya ada yang kena pegawai jambatan dengan demikian orang Melaka yang berketi2 banyaknya itu habislah lari membawa dirinya ke hulu Melaka pecah belah tiada lagi berketahuan perginya.

Adapun rumah orang Melaka yang di luar negeri yang hampir jajahan negeri Melaka itu sekira2 setengah hari pelayaran jauhnya tiada lagi berputusan dan berselang. Jikalau kucing berjalan di atas rebungan rumah orang Melaka itu tiada lagi turun ke tanah demikianlah perinya kebanyakan rakyatnya dan saudagar dan orang kaya2 dan nakhoda di dalam negeri. Maka tatkala itu puteri Gunung Ledang lari ke hulu Melaka dengan segala dayang2 perwaranya maka segala harta orang Melaka pun habislah tinggal boleh ke Peringgi itu. Semuanya yang lari itu tiadalah ia ingat hendak membawa hartanya lagi melainkan kata2 hendak melepaskan tubuhnya juga kerana pada waktu terkejut itu semuanya di dalam tidur tengah nyedar terbanyak pula lepas tubuh sahaja tiada berkain pada tubuhnya itu.

Bermula puteri Gunung Ledang lari itu sekira2 sepuluh hari perjalanan jauhnya di negeri Melaka itu maka puteri Gunung Ledang pun jatuh ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri batak. Maka di ambil oleh segala menteri banyak itu di rajakan puteri Gunung Ledang itu di dalam negeri batak maka tiadalah tersebut lagi perkataan puteri Gunung Ledang itu hingga datang sekarang. Sebermula raja Melaka dan Bendahara Paduka Raja dan Temenggung dan Laksamana duduk berkhalwat di atas bukit tanjung Jugra itu pun tiadalah tersebut lagi entah mati entah ghaib tiadalah siapa2 yang mengetahui dia melainkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya jua yang mengetahui khabarnya pun tiada kedengaran segala makhluk.

Syahdan Bendahara Tun Mat dan Temenggung Tun Kerma dan Laksamana Tun Qodim dengan segala menteri pegawai orang besar2 Melaka tatkala sudah selesai daripada lari musuh Peringgi itu maka ia pun menghimpunkan segala rakyat barang yang ada itu di bawanya berjalan bersama2. Bermula berjalan itu lantas ke hujung tanah yang bernama Jauhar (Johor) maka iapun berbicaralah sama sendirinya lagi pergi ke Bentan mengadap sultan Ahmad. Maka titah sultan Ahmad suruh Bendahara Tun Mat sekeliannya itu kembali pergi duduk ke hujung tanah itu berbuat negeri dan suruh mengimpunkan segala rakyat yang pecah belah itu lalu berbuat negeri.

Setelah sudah negeri itu maka di namai negeri Johor Daaro Al Aa’laama maka sultan Ahmad pun pindahlah di Bentan itu dengan segala rakyatnya pergi duduk ke negeri itu. Maka keturunan Melaka itu jatuh kepada orang Johorlah datang sekarang ini maka negeri Melaka itupun boleh ke Peringgilah. Maka di perbuatnya kota batu hitam berkeliling bukit itu maka di labarnya dengan kapur gemerlapan cahayanya seperti kapas terbusar. Berapa lamanya Peringgi duduk di negeri Melaka itu sekonyong2 datang kapal Belanda menyerang negeri Melaka itu pula maka di lawannya oleh segala Peringgi tiadalah berapa2 lekat peluru yang besar pada leburan kapur kota Melaka itu.

Maka di bedilnya dari laut oleh Belanda itu maka tiada juga di endahkan oleh Peringgi itu maka oleh orang Belanda pergi minta bantu orang Johor pula lalu berjanjilah orang Johor dengan orang Belanda. “Apabila alah Peringgi itu boleh negeri Melaka itu akan orang Belanda hendak berkasih kasihanlah orang Belanda tiada lagi hendak mendatangkan khianat kepada orang Johor” maka janji itu di surat taruh oleh raja Johor di tempanya emas di titiknya seperti kertas maka kertas emas itulah di pahat suratnya janji itu.

Setelah sudah maka di pahat pula cap raja Johor suatu dan di pahat cap tanda orang besar2 Belanda suatu maka surat itu datang kepada datuk paduka raja Johor ada menaruh surat pada kertas emas itu. Maka janji itupun terikat datang sekarang ini tiada terubah maka orang Johor pun pergilah bantu Belanda itu menyerang Peringgi di negeri Melaka itu. Datuk Paduka Raja akan panglimanya maka segala orang Peringgi itu pun habislah lari berhimpun masuk ke daalam kota Melaka itu tiada boleh keluar lagi di tunggu berkeliling kota Melaka itu oleh orang Belanda dan orang Johor.

Maka di lawannya di dalam kota oleh Peringgi itu terlalu ramai pada masa itu gemuruh bunyi bedil dan gegak gempita bunyi tempik segala hulubalang dan rakyat sekelian. Maka berapa2 kali di langgarnya kota Melaka itu tiada juga alah maka datuk Paduka Raja pun menyuruh orangnya berbuat tangga dan sigi itu. Setelah sudah di perbuatnya maka pada ketika yang baik pada waktu dinihari maka di langgarnyalah kota Melaka itu lalu di sandarnya tangga dan sigi itu pada kota. Maka di panjatnya naik beberapa ratus orang Johor dan orang Belanda serta dengan datuk Paduka Raja memanjat kota itu bercawat bulat.

Maka Peringgi yang duduk itu tiadalah taksir lagi memarang dengan pedang dan shamsarnya dan memanah dan membedil ada yang memalu dengan kayu besi dan ada yang memalu dengan pahat besi berduri seperti durian ada yang melontar dengan batu. Maka banyaklah orang Johor dan orang Belanda mati pada ketika itu maka datuk Paduka Raja pun tiadalah khabarkan dirinya lagi lalu bercawat bulat di panjatnya kota Melaka itu dengan pedang bertelanjang seorang sebilah. Maka datuk Paduka Raja pun lepaslah masuk ke dalam kota itu kira2 ada tiga puluh orang sahaja lain daripada itu semuanya habis mati yang lepas itu semuanya lari.

Maka datuk Paduka Raja pun mengamuklah dalam negeri Melaka itu memarang dengan pedangnya dan segala orang yang sertanya tiga puluh itu. Seketika juga maka Peringgi itupun habis mati yang ada hidup semuanya habis lari terbit keluar kota maka di turut bunuh oleh segala orang yang di luar itu habis mati semuanya Peringgi itu. Maka negeri Melaka pun alahlah bolehlah akan orang Belanda datang sekarang inilah maka terlalulah banyak orang Belanda dan orang Johor beroleh rampasan itu tiada terkira2 lagi bedil senjata dan harta bertambun2.

Maka harta dan senjata yang di peroleh itu semuanya di bahagi dua orang Belanda dan orang Johor maka terlebih juga di ambil oleh orang Johor. Maka orang Johor pun kembalilah dengan kemenangannya membawa harta senjata itu terlalu banyak. Maka sebab janji itu tiada di ambilnya negeri dengan segala anak sungainya itu oleh Belanda yang duduk di Melaka dan Jaya Ketara itu sampai sekarang inilah tiada tersebut ceteranya negeri Melaka itu tetaplah di perintahkan oleh orang Johor dan Belanda itu.

Maka Tun Tuah pun tiada tersebut lagi di dalam negeri itu tetapi si Tuah tiada mati kerana si Tuah itu ia hulubalang besar lagi ia menjadi Wali Allaha. Maka sekarang ini khabarnya Tun Tuah ada di pucuk hulu sungai Perak ia duduk menjadi raja segala batak dan orang hutan. Maka sekarang pun ada bertemu dengan orang maka di tanya orang itu katanya “Tuanku mahu beristeri” maka katanya “Tiadalah hamba mahu beristeri lagi”. Demikianlah perintah hikayat Hang Tuah itu. Tamat.  

Sumber: Kitab Hang Tuah 
Manuskrip British Library & Universiti Malaya 

                                                                                                                         

Thursday, December 3, 2015

Maharaja Buma (Sebahagian kisah Mahabarata)

Al kisah ini hikayat maharaja Buma di negeri Percu Tekasan. Ada seorang dalang bernama Amngukerat Negara di karangnyalah hikayat bahasa Keling Cenda namanya kepada Bahasa Jawa Kekawin namanya pada Bahasa Melayu Hikayat namanya demikian mulanya. Sekali persetua Betara Berahama berkata2 akan peri kesaktian keduanya Betara Berahama itu menjadi suatu cahaya tingginya seyujana dan besarnya seyujana. Maka kata Betara Bisnu pada Betara Berahama “Bagaimana kesudahan cahaya ini” maka kata Betara Berahama “Mari kita panah”. Maka Betara Berahama pun memanah dengan panahnya adapun Betara Bisnu melontarkan cakeranya maka cahaya itupun putus sekerat lalu naik ke udara sekerat dan sekerat masuk ke dalam bumi sekerat. Maka cakera Batera Bisnu dan panah Betara Berahama keduanya kembali keduanya.

Setelah itu maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Apa gerangan kesudahan cahaya itu dan apa gerangan jadinya” maka kata Betara Berahama pada Betara Bisnu “Lihatlah oleh adinda ke atas udara itu maka beta lihat yang di bawah bumi itu” dan Betara Berahama pun terbanglah ke udara maka Betara Bisnu pun pergi ke dalam bumi. Maka di lihat oleh Betara Berahama pada kesudahan cahaya itu maka keluar mata air tiga tempat maka menjadi laut. Maka Betara pun menjadikan dirinya bali besarnya seperti gunung maka di sangkarnya tanah itu lalu masuk kira2 seyujana dalam cahaya itu pun rebah.

Maka di lihat oleh Betara Bisnu cahaya itu terang maka dalam cahaya itu sebuah istana terlalu amat besarnya. Maka Betara Bisnu pun menjadikan dirinya raksasa amat besar panjang maka iapun berdiri berpeluk berhadap pada istana. Seorang perempuan bernama Betari Pertawai seorang raksasa naik naik ke istananya itu maka Betari Pertawai pun turun lari. Maka di usir oleh Betara Bisnu lalu di tangkapnya di bawanya ke istana ke dalam tempat peraduan maka Dewa Bisnu dan Dewi Pertawai pun tidurlah.

Maka dengan sekali itu Dewi Pertawai pun buntinglah maka kata Betara Bisnu pada Dewi Pertawai “Hamba hendak kembali jikalau anakanda ini jadi kelak akan bunga tanjung Qodarani ini berikan pada anakanda itu nama bunyi ini Bijaya Mala” maka segala kesaktian bunga itu pun habislah di katakan pada Betari Pertawai itu. Hataya maka Betara Bisnu pun keluar dari dalam bumi mendapatkan Betara Berahama maka segala halnya itu habis semuanya di katakan pada Betara Berahama. Hataya maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun masing2 pulang kembali ke kayangan. Adapun kayangan Betara Bisnu sebelah utara dan kayangan Betara Berahama sebelah selatan.

Sebermula akan Betari Pertawai bunting itu lamanya seribu tahun. Hataya maka Betari Pertawai pun beranaklah seorang laki2 besarnya seperti budak lima tahun usianya dan segala darah itu semuanya menjadi raksasa. Maka oleh Betari Pertawai budah itu di buangkannya ke semuanya maka bertemu dengan Betara Berahama. Maka di ambil oleh Betara Berahama akan budak itu dengan uri tembuninya dan segala darahnya maka Betara Berahama pun tahulah bahawa budak ini anak Betara Bisnu. Maka segera di ambilnya budak itu lalu di mandikan maka pada ketika itu juga budak itupun besarlah seperti umur orang dua puluh tahun usianya.

Setelah itu maka di namai oleh Betara Berahama budak itu maharaja Buma dan segala darah yang menjadi raksasa itupun semuanya di namakannya seorang Patih Medar namanya dan seorang Patih Nesnada namanya dan seorang Dati Tara namanya dan seorang Pencakar namanya dan seorang Sang Air Angkasa namanya dan seorang Penakas namanya. Maka segala raksasa itu seyuCana itu semuanya dengan alat senjatanya maka antara berapa lamanya maka maharaja Buma pun besarlah. Maka di ajarkan oleh Betara Berahama akan maharaja itu segala kesaktian dengan pelbagai kesaktian sekelian di ajarkan Betara Berahama akan maharaja itu.

Maka Betara Bisnu pun datang maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Siapa orang muda ini” maka sahut Betara Berahama “Inilah anak tuan hamba dengan Betari Pertawai”. Maka suruh Betara Berahama maharaja menyembah kaki Betara Bisnu pun memeluk mencium anaknya dan di anugerah baginda bagai2 kesaktian. Maka kata Betara Berahama kepada Betara Bisnu “Adapun barang di ketahui oleh kekanda akan anakanda ini menjadi raja besarlah di dalam dunia ini. Syahdan lagi amat gagah berani tiada berlawan dalam alam ini. Segala indera dan dewa2 pun takut akan dia jika ia mati jatuh ke tanah hidup pula melainkan tuan hamba juga yang dapat membunuh dia terlalu amat besar kerajaannya dan banyak raja2 di bawahnya” maka Betara Bisnu pun diam mendengar kata Betara Berahama itu.

Maka sembah maharaja Buma pada Betara Bisnu dan Betara Berahama “Patik pohonkan negeri akan tempat patik tuanku” maka titah Betara Bisnu “Adapun akan negeri itu daripada gagah beranimulah engkau beroleh kerajaan dalam dunia. Jika engkau hendak keluar dari dalam bumi ini maka pergilah engkau bermohon pada bondamu”. Maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah masing2 pada kayangannya maka maharaja pun pergi mengadap bondanya. Maka segera di tegur oleh bondanya “Datang anakku” maka sembah maharaja Buma pada bondanya “Tuanku patik hendak bermohon keluar ke dunia” maka oleh bonda di anugerahnya selengkap pakaian dan makota bercahaya2 gilang gemilang.

Telah sudah maharaja Buma memakai yang di anugerah oleh bondanya bunga tanjung itu maka titah bondanya pada maharaja Buma “Bunga Bijaya Mala namanya anugerah paduka ayahanda Betara Bisnu akan anakanda. Adapun kesaktian bunga ini jikalau seratus kali anakanda mati berperang hidup pula jikalau ada orang mati akan senjata sapukan bunga ini tiga kali nescaya hidup pula” maka oleh maharaja Buma di ambilnya bunga itu di taruhnya dalam makotanya. Maka Buma terus ke tengah laut maka baginda naik ke atas belakang gajah mina. Maka di bawanya maharaja Buma itu ke darat maka segala menteri dan rakyat semuanya keluar dari dalam laut lalu naik ke darat.

Setelah maharaja Buma sampai ke tepi laut maka baginda pun turun dari belakang gajah mina itu duduk di atas batu maka gajah mina itupun kembali ke dalam laut. Maka segala menteri rakyat baginda pun turun dari udara berdiri di pantai itu. Maka di lihat oleh maharaja Buma dari atas karang karangan itu Betara Berawan dengan isterinya bermain2 di tepi laut itu mengambil karang karangan maka oleh maharaja Buma di dapatkannya dengan segala menteri dan rakyatnya. Setelah di lihat oleh Betara Berawan dan segala bedidari raksasa banyak datang itu maka segala bedidari pun gemparlah berlarian2 mengambil baju anta kesuma.

Setelah di lihat oleh Betara Berawan maka Betara Berawan pun segera naik ke atas kenaikannya baginda itu Wilmana namanya. Adapun Wilmana raksasa sayapnya panca logam maka Betara Berawan pun terlalu amat hairan melihat raksasa itu banyak datang itu. Maka iapun menampar tangannya seraya bertempik maka maharaja Buma pun datang ke hadapan Betara Berawan. Maka Betara Berawan pun mengunus senjatanya pedang tajam lima hastanya hendak di tikamnya kepada maharaja Buma.

Maka kata maharaja Buma “Sabar dahulu jangan tuan hamba marah siapa nama tuan hamba” maka kata Betara Berawan “Akulah bernama Betara Berawan engkau siapa dan apa nama tuan hamba”. Maka kata maharaja Buma “Akulah bernama maharaja Buma anak Betara Bisnu. Bondaku bernama Betari Pertawai” maka kata Betara Berawan “Jika demikian ayahanda Betara Bisnu itu saudara hamba. Akan tuan hamba anaklah kepada hamba”. Maka Betara Berawan segera turun dari atas kenaikannya baginda lalu memeluk mencium maharaja Buma pun menyembah kaki Betara Berawan. Maka titah Betara Berawan “Anugerah akan anakanda Wilmana ini”.

Setelah itu maka Betara Berawan dan bedidari itupun naiklah ke atas udara maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbanglah ke udara di iringkan oleh segala menterinya dan rakyat baginda pun sampailah ke negeri Percu Tekasan namanya raja dalam negeri itu maharaja Dati Sura terlalu gagah berani dan nama mangkubuminya Patih Aria Keriwa. Adapun akan raja itu manusia mangkubuminya dan rakyatnya raksasa dua puluh yuCana banyaknya rakyat. Maka titah maharaja Buma kepada Wilmana “Negeri mana ini dan siapa nama rajanya” maka sembah Wilmana itu “Ya tuanku inilah nama negeri Percu Tekasan maharaja Dati Sura nama rajanya. Adapun akan raja itu manusia segala menteri dan rakyatnya daripada raksasa Aria Keriwa nama mangkubuminya.

Maka titah maharaja Buma “Boleh aku turun ke dalam negeri itu” maka Wilmana pun turunlah dari udara ke dalam kota istana maharaja Dati Sura kepada seketika itu di adap oleh mangkubumi dan segala rakyatnya baginda itu. Maka di lihatnya raksasa banyak turun dari udara maka maharaja Dati Sura pun terkejut maka kata maharaja Sura kepada maharaja Buma “Siapa nama tuan hamba dan dari mana datang tuan hamba”. Maka sahut maharaja Buma “Hambalah anak Betara Bisnu. Hamba datang ini hendak akan negeri tuan hamba ini” maka sahut maharaja Dati Sura dengan marahnya “Jika sudah aku mati oleh engkau mana kehendak engkau perbuatkanlah negeri ini” sambil mengunus senjatanya temin.

Maka sahut maharaja Bumi “Marilah kita berperang sama seorang” maka maharaja Buma pun berperanglah dengan maharaja Dati Sura itu. Maka kedua pihak rakyat berdiri melihat rajanya berperang itu maka kedua pihak raja itu sama mengeluarkan kesaktian. Maka maharaja Dati Sura pun memanah kena senjata di tangan maharaja Buma terbang melayang tiada berketahuan. Maka maharaja Buma pun marah mengambil gadanya besi terjun dari atas Wilmananya maka maharaja Dati Sura pun ingat memegang gadanya lalu berpalukan gada. Antara lama tiada berkenalan maka tercedera maharaja Buma maka di palunya dengan gadanya oleh marah Dati Sura kena tengkok maharaja Buma lali.

Seketika maka ia ingat akan dirinya lalu di usirnya maharaja Dati Sura di rebutnya gadanya maka lalu di hempaskannya maharaja Dati Sura ke tanah. Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Dati Sura mahukah engkau hidup” maka kata maharaja Dati Sura “Hidupilah hamba akan negeri ini dengan isinya dan segala rakyat persembahan hambalah ke bawah duli tuan hamba”. Maka oleh maharaja Buma di lepaskan maharaja Dati Sura pun keluar dari negeri itu pergi ke negeri Langkapuri pada maharaja Bibi Sanam. Dengan mangkubuminya dan segala rakyat maharaja Dati Sura pun datang menyembah maharaja Buma mohonkan demikian sembahnya “Patik sekelian memohonkan nyawa”.

Maka titah maharaja pada Aria Keriwa “Adapun segala rakyat kita semuanya pada tuan hamba juga dan tuan hamba kita dudukkan di bawah mangkubumi kita Patih” maka sembah Aria Keriwa “Baiklah tuanku patik ini hamba mana titah patik junjung”. Maka di lihat oleh maharaja Buma negeri itu terlalu amat baik ada sebuah istana emas dan sebuah bukit emas dan hampir itu ada parit berkeliling dalam parit itu pelbagai bunga tanjung merah dan tanjung putih dan tanjung biru dan tanjung hijau dan seroja dan telipok dan ikan pelbagai di dalamnya.

Maka pada tepi parit itu pagar bagai pohon kayu emas di perbuatnya buahnya daripada permata akarnya gading emas bepermata melilit pohonnya kayu itu terlalu baik rupanya dan batangnya perak dan tembaga suasa pada kaki bukit itu pelbagai rupa balai emas dan perak dan ada balai tembaga suasa dan balai permata dan puspa ragam tempat segala dayang2 bermain. Pada empat penjuru bukit itu di perbuatnya batu emas bepermata tingginya berpangkat2 maka daripada batu emas itu keluar mata air empat biji panjuran gemuruh bunyinya di atas batu emas itu di perbuatnya buahan pandan emas bunganya daripada panca warna buahnya mutiara tiada lagi kelihatan itu mutiara itu di belit oleh akar karang itu manikam. Maka bunga karang itu tersembak2 di atas pohon pandang itu barang kali angin bertiup maka bergeraklah karang itu bercahaya2 berkilat rupanya.

Dayang bermain itu yang menunggu bukit itu telalu baik parasnya seperti bidadari maka di lihat maharaja Buma segala dayang2 itu bermain2 pada bukit emas itu yang hampir manikam gunung warna tubuhnya warna samalah dan yang himpun manikam hijau maka hijau warna tubuhnya seperti warna bunga tanjung hijau yang hampir manikam merah itu maka merahlah warna tubuhnya seperti bunga raya maka yang hampir intan itu pelbagai warna tubuhnya merah putih kuning biru berkilat2 tubuhnya seperti manikam akan cahaya matahari. Maka maharaja Buma pun jadi rajalah dalam negeri Percu Tekasan itu maka oleh baginda Patih Medar di jadikan mangkubumi dan Patih Nesnada dan Sang Pencakar di jadikan menteri dan Dari Tara dan Sang Perlemba dan Sang Air Angkasa di jadikan baginda hulubalang.

Maka maharaja Buma dan Patih Medar dan Aria Keriwa dengan segala hulubalang pun makan minum bersuka2an maka maharaja Buma pun bertitah kepada Patih Medar dan pada Aria Keriwa “Himpunkan segala rakyat di dalam negeri ini dan segala rakyat maharaja Buma”. Setelah sudah berhimpun maka Patih Medar dan Patih Keriwa dan segala hulubalang rakyat sekelian hina dina pun masuk mengadap maharaja Buma. Maka segala emas dan perak dan segala permata di dalam istana itu di bahagi tiga akan segala menteri hulubalang dan segala rakyat sebahagi tinggal dalam istana itu.

Maka maharaja Buma pada Patih Medar “Perbuatkan kita istana pada bukit emas itu bertatahkan ratna mutu manikam kemuncaknya manikam yang merah di dalam istana itu tiadalah kelam lagi seperti siang daripada cahaya permata2 dan manikam itu” maka oleh Patih Mendar di kerjakannya seperti titah raja Buma. Setelah sudah mahligai itu maka maharaja Buma pun memberi anugerah akan Patih Medar selengkap pakaian.

Al kisah maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu dan Betara Berahama bermain2 di gunung Tunan melihat bunga Naga Sari maka bunga itupun luruh. Maka oleh Betara Bisnu kaki bunga itu di pujanya baginda maka bunga itupun jadilah seorang laki2 terlalu baik parasnya maka oleh Betara Bisnu di namanya Sang Derma Dewa. Maka oleh Betara Berahama sari bunga itu di pujanya jadi seorang perempuan terlalu baik parasnya maka di namakannya Dewi Derma Dewi. Setelah sudah maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah keinderaan peninggal Betara Bisnu dan Betara Berahama itu maka Sang Derma Dewa dan Dewi Derma Dewi pun terlalu amat berkasih kasihan.

Setelah berapa lamanya maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu hendak menjelma menjadi Betara Kesna maka Betara Bisnu pun singgah di gunung Tunan. Tatkala itu Sang Derma Dewa pun meriba kepala Dewi Derma Dewi tidur maka titah Betara Bisnu pada Sang Derma Dewa “Mari anakanda pergi sama kita”. Maka sembah Sang Derma Dewa “Baiklah tuanku kemudianlah patik mendapatkan tuanku” maka Betara Bisnu pun pergilah menjelma menjadi Betara Kesna raja di negeri Derawat Perua. Maka baginda pun beristeri tiga orang seorang bernama Dewi Rakmin dan seorang bernama Dewi Jambu Wati dan seorang bernama Dewi Siti Buma maka isteri baginda Betara Kesna bernama Dewi Jambu Wati itupun hamillah.

Maka tersebutlah perkataan Sang Dewa Derma di gunung Tunan pada suatu hari Dewi Derma Dewi tidur maka Sang Derma Dewa pun teringatlah akan janjinya dengan Betara Kesna. Maka Sang Derma Dewa pun menangis maka di ambilnya pucuk lontar maka di suratnya maka iapun makan sirih maka sepahnya dan suratnya di tinggalkannya Dewi Derma Dewi. Maka Sang Derma Dewa pun pergilah menjelma pada isteri Betara Kesna yang bernama Dewi Jambu Wati itu. Setelah genap bulannya maka Dewi Jambu Wati pun berputeralah seorang laki2 terlalu baik rupanya tiada berbagai dalam dunia ini. Maka oleh Betara Kesna anakanda baginda di namai Sang Semba di peliharakan dengan sepertinya adat anak raja besar2.

Maka tersebutlah pada perkataan Dewi Derma Dewi lagi tidur di gunung Tunan. Setelah ia bangun daripada tidurnya maka di lihat suaminya tiada maka Dewi Derma Dewi pun melihat ke kiri dan ke kanan. Maka di dapatinya surat dan sepah di dalam puannya maka di ambilnya surat itu di bacanya demikian bunyinya “Janganlah tuan berosak hati dan bercinta akan kekanda ini kerana kekanda ini di bawa oleh Betara Bisnu pergi menjelma. Jikalau ada anak Betara Kesna bernama Sang Semba itulah beta”.

Setelah sudah Dewi Derma Dewi membaca surat itu maka iapun terlalu sangat menangis maka katanya dalam tangisnya itu “Apa mulanya maka aku di tinggalkan sedang tidur dan mengapa kekanda pergi tiada memberi tahu aku. Jikalau rambutku terurai siapa lagi akan menyanggul dia. Jika kainku tergelongsor siapa akan membaiki dia dan manatah janji kekanda hendak mati bersama2 dengan aku”. Setelah sudah demikian katanya maka pada hatinya “Apa sudahnya aku dengan menangis ini” maka di perbuatnya sebuah balai bunga seribu bunga di perbuatnya itu. Setelah balai itu sudah di perbuatnnya maka di perbuatnya gambar dirinya maka di bubuhnya di atas balai gadang itu maka di ambilnya sepah Sang Derma Dewa itu dari dalam puannya. Maka sepahnya itu di susuknya dengan tangannya kedua maka sepah itupun menjadi api maka Dewi Derma Dewi pun menceburkan ke dalam dirinya ke dalam api itu maka iapun matilah.

Maka tersebutlah perkataan ada seorang raja di negeri Sura Negara maharaja Janaka namanya maka isterinya pun bunting maka Dewi Derma Dewi pun menjelma kepada isteri raja Janaka itu namanya Derasad. Setelah genap bulannya maka isteri maharaja Janaka pun beranaklah seorang perempuan terlalu amat baik parasnya maka di namai baginda Dewi Cana Wati. Maka mahsyurlah pada segala alam dunia ini bahawa anak maharaja Janaka terlalu amat terlalu amat baik paras tiada terbagai dalam dunia ini eloknya.

Al kisah maka tersebutlah perkataan maharaja Buma di adap oleh Patih Medar dan Patih Aria Keriwa dan sekelian pegawai hulubalang. Maka titah maharaja Buma pada Sang Aria Keriwa “Siapa ada raja2 beranak perempuan yang baik parasnya” maka Aria Keriwa pun menyembah katanya “Ya tuanku ada seorang raja maharaja Janaka namanya Sura Negara nama negerinya itulah ada beranak perempuan terlalu amat baik parasnya”. Maka maharaja Buma memberi titah pada Patih Medar “Pergilah tuan hamba ke negeri Sura Negara pada maharaja Janaka katakan kita hendak anak baginda itu” maka sembah Patih Medar “Baiklah tuanku”.

Maka oleh maharaja Buma di ambilnya emas secepar dan permata secembul di berikan pada Patih Medar maka titah maharaja Buma “Inilah kiriman aku kepada maharaja Janaka dan katakan oleh tuan hamba apa kehendak baginda kita usahakan. Syahdan kebesaran kita pun katakan pada baginda itu mudah mudahan mahu di beri anaknya akan kita”. Maka Patih Medar pun menyembah lalu bermohon berjalan keluar kota maka Patih Medar pun naik gajah di iringkan segala rakyatnya menuju jalan ke negeri Sura Negara. Adapun akan maharaja Janaka itu menterinya empat orang seorang bernama Sana Menteri dan seorang namanya Senda Menteri dan seorang Semara namanya seorang Jaya Pati namanya.

Setelah Patih Medar datang keluar negeri Sura Negara maka di lihat oleh rakyat maharaja Janaka rakyat raksasa banyak datang. Maka iapun bertanya “Dari mana tuan hamba sekelian datang” maka sahut raksasa itu “Kami rakyat Patih Medar di titahkan maharaja mengadap maharaja Janaka”. Maka rakyat Janaka pun segera memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempat menteri itu segera masuk mengadap maharaja Janaka pun keluar di adap oleh segala menteri hulubalang sekelian.

Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku Patih Medar mangkubumi maharaja Buma di suruhkan baginda itu mengadap tuanku” maka titah maharaja Janaka pada Jaya Pati “Pergilah tuan hamba panggil Patih Medar itu” maka Jaya Pati pun menyembah lalu pergi. Setelah Jaya Pati bertemu dengan Patih Medar maka Jaya Pati pun “Di persilakan tuan hamba masuk di panggil seri maharaja” maka Patih Medar pun berjalan masuk sama2 dengan Jaya Pati. Setelah kelihatan pintu balai maharaja Janaka maka Patih pun turun di atas gajahnya lalu masuk mengadap maharaja Janaka. Maka oleh maharaja Janaka “Patih Medar duduk bersama2 dengan Sana Menteri”.

Maka kata Patih Medar “Patik di suruhkan paduka anakanda maharaja Buma mengadap tuanku hendak menyambut paduka anakanda Dewi Cana Wati. Inilah kiriman seri maharaja Buma akan tuanku emas secepar dan permata secembul. Barang tuanku kehendak itu di beri oleh seri maharaja Buma kerana seharusnya tuanku berbuat kebaktian pada ke bawah duli yang di pertuan kerana baginda itu pada zaman ini terlalu amat besar kerajaannya. Syahdan dengan saktinya dan gagah beraninya” maka sahut maharaja Janaka “Nantilah hamba bicarakan dahulu”. Maka maharaja Janaka pun memberi persalin akan Patih Medar dengan selengkapnya pakaian dan di perjamu baginda Patih Medar dengan segala rakyatnya makan minum daging masak mentah maka terlalu suka segala rakyat raksasa itu. Maka baginda pun lalu masuk maka Patih Medar pun keluarlah di iringkan oleh Sana Menteri maka Patih Medar pun di beri tempat hampir kampungnya.

Telah hari malam maka maharaja Janaka pun duduk isteri baginda dua orang dan anak baginda Dewi Cana Wati dan pengasuhnya bernama Puspa Wati. Maka kata maharaja Janaka pada isterinya baginda “Apa bicara kita akan anak kita ini di pinang oleh maharaja Buma raja di negeri Percu Tekasan yang di suruhkan baginda itu mangkubuminya yang bernama Patih Medar” maka kata isterinya baginda “Akan maharaja Buma itu manusiakah atau raksasakah”. Maka kata maharaja Janaka “Akan maharaja Buma itu tiada kita ketahui bangsanya tetapi Patih Medar itu dengan segala rakyatnya itu raksasa juga” maka sembah Dewi Cana Wati “Wah jikalau demikian maharaja Buma itu pun raksasa juga manatah baiknya manusia berlakikan raksasa kerana raksasa itu sama raksasa juga bininya”.

Maka kata maharaja Janaka “Jikalau anakanda tiada kita beri nescaya di serangnyalah negeri kita” maka kata kepada Dewi Cana Wati “Mahukah tuan akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Dewi Cana Wati “Daripada beta di berikan maharaja Buma itu baiklah ayahanda bunuh” maka kata maharaja Janaka pada isterinya “Jikalau seperti kata anakanda ini tiadalah kita terima pinang maharaja Buma itu barang apa kehendaknya maharaja Buma adalah kita”. Setelah hari siang maka Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap dengan segala hulubalang maka maharaja Janaka pun keluar di adap orang. Maka titah maharaja Janaka pada Sana Menteri “Apa bicara kita akan pekerjaan ini kerana anak kita tiada mahu akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan patik sekelian hamba ke bawah duli tuanku yang mana kesukaan tuanku itulah kesukaan patik sekelian hamba”.

Setelah itu maka Patih Medar pun datang lalu naik duduk sama2 Sana Menteri maka sembah Patih Medar “Patik hendak kembalilah apa sembah tuanku kepada maharaja Buma” maka titah maharaja Janaka “Apatah daya hamba kerana anak hamba tiada mahu akan maharaja Buma”. Setelah Patih Medar mendengar titah maharaja Janaka itu maka iapun tunduk berdiam dirinya berubah warna mukanya lalu turun berjalan keluar kota tiadalah bermohon lagi naik gajah berjalan kembali ke negerinya. Tiga hari antaranya di jalan maka Patih Medar sampailah ke negeri Percu Tekasan lalu masuk mengadap maharaja Buma maka titah baginda “Apa kata maharaja Janaka” maka sembah Patih Medar “Tiadalah di berinya anaknya akan tuanku”.

Setelah maharaja Buma mendengar kata Patih Medar itu maka baginda pun amat marah maka baginda pun menyuruh mengimpunkan rakyat pada Patih Medar akan menyerang negeri Sura Negara. Maka Patih Medar pun menyembah lalu keluar mengimpunkan rakyat. Setelah sudah berkampung maka maharaja Buma pun keluarlah maka Patih Medar datang menyembah maharaja Buma katanya “Telah berkampunglah siapa yang di titahkan menyerang negeri Sura Negara itu” maka titah maharaja Buma “Kita sendirilah pergi Aria Keriwa dan Sang Perlamba dan Sang Air Angkasa tinggal menunggu negeri ini. Jikalau barang suatu hal negeri segera tuan hamba berdatang sembah ke bawah duli kita”.

Maka sembah ketiganya “Ya tuanku jikalau barang sesuatu hal negeri ini atas nyawa patiklah ketiga” maka titah maharaja Buma “Benarlah kata tuan hamba itu kerana orang yang pergi yang tinggal itu sama juga pada rasa kita”. Telah sudah bertitah maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbang ke udara maka Dati Tara dan Dati Senda mengiringkan baginda berjalan dari udara. Maka Patih Medar pun naik gajah berjalan di bumi sama2 penjatan berjalan di bumi bersama2 rakyat raksasa banyak itu. Maka maharaja Buma dan Senda Dati Tara dengan segala raksasa berjalan di udara itupun sampailah ke negeri Sura Negara maka maharaja Bumi dengan segala rakyat pun turunlah di udara.

Setelah di lihat oleh rakyat maharaja Janaka yang di luar negeri itu rakyat raksasa datang banyak segala rakyat maharaja Janaka pun terkejut lalu ia lari mengusir ke dalam kota di usir oleh rakyat maharaja Buma barang yang dapat habis di makannya. Maka segala rakyat itupun memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap maharaja Janaka. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan maharaja Buma itu telah datang menyerangkan negeri kita” maka maharaja Janaka pun keluar di adap segala hulubalang.

Maka titah maharaja Janaka “Apa bicara kita sekelian” maka sembah segala menteri itu “Ya tuanku adapun maharaja Buma datang ini akan menyerang negeri kita. Pada bicara patik sekelian sebenarlah patik sekelian lawan hingga nyawa patik sekelian mengerjakan pekerjaan duli seri maharaja. Apatah gunanya patik ini sekelian di perbaiki jika tiada pada ketika ini patik sekelian persembahkan nyawa pada duli seri maharaja. Jikalau patik sekelian mati mana kehendak tuanku”. Maka titah maharaja Janaka “Adapun yang kehendak kita pun demikianlah” maka menteri keempat pun bermohon keluar dengan segala rakyatnya maka berhadapanlah kedua pihak rakyat itu.

Maka berperanglah maharaja Buma dengan rakyat maharaja Janaka seketika berperang maka banyaklah rakyat maharaja Janaka mati. Maka pecahlah habis lari melainkan Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati juga tinggal terdiri di atas kenaikan dengan senjatanya. Maka keempat menteri itupun mengamuk rakyat raksasa pun banyak mati lalu pecah lari cerai berai tiada berketahuan di usir oleh menteri keempat itu. Maka Dati Tara pun tampil maka kata maharaja Buma “Jangan berperang dahulu kerana aku hendak membunuh menteri empat” maka maharaja Buma pun turun dari atas Wilmana nya itu lalu tampil berhadapan dengan menteri empat itu.

Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka kata Sana Menteri “Akulah Sana Menteri mangkubumi maharaja Janaka ada senjatamu marilah kepada aku”. Maka kata maharaja Buma “Engkau menteri yang tiada berbudi mengapa maka engkau tiada memberi bicara yang baik akan rajamu” maka sahut Sana Mentera “Janganlah katamu engkau banyak lagi mana kehendak tuan kami itulah kami turut jika hilang nyawa kami pun dapat damai”. Sana Menteri pun mengunus cendera rasa lalu mengusir maharaja Buma lalu di tikamnya oleh Sana Menteri akan dada maharaja Buma terundur tiada lut. Maka oleh maharaja Buma di tangkapnya pinggang Sana Menteri maka di rebutnya senjatanya itu dapat padanya maka di tikamnya dada Sana Menteri terus lalu mati.

Setelah di lihat oleh Senda Menteri maka di ambilnya panah maka di panahnya maharaja Buma kena tiada lut. Maka maharaja Buma pun mengambil gadanya lalu di usirnya Senda Menteri lalu di palunya kepalanya pecah mati. Setelah di lihat Semara Menteri maka iapun mengunus senjatanya Tersula namanya lalu di tikamnya kena dada maharaja Buma itupun tiada lut senjata itupun patah. Maka segera ia mengambil gadanya mengusir maharaja Buma di pukulnya dengan gadanya pun patah. Maka di pukul oleh maharaja Buma kena kepala Semara Menteri pun pecah lalu mati.

Setelah di lihat oleh Jaya Pati maka di hunusnya senjatanya di hampirinya maharaja Buma maka lalu di tikamnya kena tiada lut. Maka oleh maharaja di tangkap Jaya Pati senjatanya pun di rebutnya ambil maka kata maharaja Buma “Mahukah engkau hidup jika mahu kuampuni dosamu” maka kata Jaya Pati “Hai maharaja Buma akan dunia ini sekali juga tiada dua kali” maka oleh maharaja Buma di tentasnya kepala Jaya Pati. Setelah di lihat oleh rakyat Sura Negara keempat menterinya itu sudah mati maka segala rakyat itu pun habis lari memberi tahu maharaja Janaka mengatakan menteri keempat habis mati “Baiklah tuanku meninggal”. Maka titah maharaja Janaka “Yang sembah itu benarlah padamu juga. Adapun akan maharaja Buma itu akulah lawannya”.

Maka maharaja Janaka pun turun dari istananya dengan senjatanya panah lalu berjalan kemudian maka berhadapanlah dengan maharaja Buma. Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah maharaja Janaka”. Maka kata maharaja Buma “Siapa lagi engkau suruh melawan aku. Janganlah engkau ke medan dahulu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah melawan engkau”. Maka oleh maharaja Janaka di panahnya maharaja Buma dengan anak panahnya Pasu Pati namanya kena dada maharaja Buma terus lalu mati seketika hidup pula.

Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Janaka persembahkanlah anakmu itu kepada aku supaya tiada mati kubunuh” maka sahut maharaja Janaka “Biarlah aku mati dengan nama yang baik jangan hidup dengan nama yang jahat”. Maka oleh maharaja Buma di tikamnya maharaja Janaka dengan senjatanya kena dada maharaja Janaka lalu terus mati. Setelah rakyat maharaja Janaka pun melihat rajanya sudah mati maka rakyat Sura Negara pun habis lari cerai berai. Ada yang membunuh anak isterinya lalu mengamuk ada yang lari ke dalam hutan ada yang lari ke gunung maka di ikut oleh rakyat raksasa itu ada yang dapat ada yang lepas. Maka titah maharaja Buma kepada Dati Tara dan Senda “Katakan kepada rakyat kita jangan mengusir ke dalam istana maharaja Janaka”.

Maka ada hamba maharaja Janaka Tiari namanya dan Dewi Kenar Makik kembali memberi tahu isteri maharaja Janaka Dewi Derasid dan Dewi Ketara akan maharaja Janaka sudah hilang. Maka keduanya pun menangis maka Dewi Cana Wati pun datang di iringkan Puspa Wati dan inang pengasuhnya. Maka Dewi Derasid pun pergi kepada Dewi Cana Wati katanya “Ayahanda sudah hilang di bunuh oleh maharaja Buma akan tuan tinggallah di istana ini bonda kedua turut bila sama dengan ayahanda. Adapun akan tuan tiada di binasakan oleh maharaja Buma kerana sebab berperang itupun oleh maharaja Buma hendak akan tuan jua. Adapun akan maharaja Buma itu bukannya ia raksasa”.

Maka sembah Dewi Cana Wati sambil menangis “Beta pun turut sama dengan ayahanda bonda manatah kebaikan akan beta peroleh. Apatah gunanya beta hidup ayahanda bonda pun tiada siapatah tempat akan beta bermanja lagi” maka kata Dewi Ketara “Tuan turut juga kata bonda ini jangan tuan membunuh diri”. Setelah itu maka Dewi Cana Wati pun berpeluk bercium oleh bondanya kedua maka segala dayang2 pun sekelian menangis. Maka kata Dewi Derasid kepada Dewi Cana Wati “Baik2 bertaruhkan diri kepada orang” maka Dewi Cana Wati pun menangis dan Dewi Ketara keduanya memeluk mencium anakanda baginda.

Maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun turunlah berjalan dengan tangisnya mendapatkan mayat maharaja Janaka di iringkan oleh segala dayang2 datang kepada tempat orang berperang itu. Maka di lihatnya bangkai gajah kuda dan rakyat bertambun2 maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun bertemulah dengan rakyat maharaja Buma. Maka di lalunya maka segala rakyat itu bertemulah dengan mayat maharaja Janaka maka kata keduanya “Apa mulanya maka beta kedua datang tiada kekanda tegur gusarkah kekanda akan beta kedua maka keduanya pun turut mati sama2 dengan kekanda baginda” maka keduanya memeluk mencium maharaja Janaka.

Setelah itu maka Dewi Derasid pun mengunus peteram menikam akan dirinya maka ia matilah maka Dewi Ketara pun mengambil peteram dari tangan Dewi Derasid maka iapun menikam dirinya maka Dewi Ketara pun matilah di sisi suaminya. Maka segala dayang2 yang gusar akan tuannya turut bila dengan tuannya yang lain itu kembali kepada Dewi Cana Wati. Setelah Dewi mendengar bondanya keduanya sudah hilang itu maka makin sangat menangis. Maka oleh akan Puspa Wati di dukungnya Dewi Cana Wati katanya “Janganlah tuanku sangat menangis dan bercinta kerana yang mati itu sudahlah dengan kehendak Dewata Mulia Raya” maka Dewi Cana Wati pun diamlah.

Setelah maharaja Janaka sudah mati maka Patih Medar dan Sang Pencatan pun datang mengadap maharaja Buma “Adapun akan maharaja Janaka dengan menteri baginda keempat orang sudahlah kita bunuh”. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku apa gunanya patik sekelian di perhamba ke bawah duli tuanku jika kedengaran pada segala negeri yang lain tuanku berperang patik sekelian tiada berperang apatah di sebut orang nama patik sekelian”. Maka titah maharaja Buma “Benarlah seperti kata tuan hamba itu sekarang ini hendaklah segala rakyat Sura Negara ini tuan hamba kumpulkan dan tentukan yang memegang negeri ini”.

Setelah sudah maharaja Buma bertitah kepada Patih Medar maka maharaja Buma pun berjalan di iringkan oleh Wilmana masuk ke dalam kota lalu ke istana maharaja Janaka. Adapun akan Patih Medar dan Tendera dan Sang Pencata dan Dati Tara tinggal di luar mengimpunkan rakyat Sura Negara ada tinggal lagi itu. Setelah maharaja Buma sampai ke istana maharaja Janaka lalu naik ke istana. Setelah di lihat oleh Dewi Cana Wati maka maharaja Buma pun datang maka iapun menangis. Maka kata maharaja Buma “Janganlah adinda menangis kerana ayahanda mati itupun bukan salah kekanda dengan salah ayahanda juga maka demikian. Adapun akan sekarang ini janganlah adinda sangat bercinta akan ayahanda bonda kekandalah akan ganti ayahanda bonda” makin sangat Dewi Cana Wati menangis.

Maka sembah Puspa Wati pada maharaja Buma “Yang titah tuanku itu sebenarnyalah tuanku memeliharakan paduka adinda sebab adinda tiada berkata oleh adinda lagi bercinta akan ayahanda bonda baginda kerana tiada pernah bercerai dengan baginda kerana paduka adinda lagi budak”. Adapun Puspa Wati berkata2 itu dengan lemah lembutnya mengeluarkan kata itu maka berkenan kepada maharaja Buma katanya itu. Maka titah maharaja Buma “Siapa engkau dan apa namamu” maka sembahnya “Nama patik Puspa wati patiklah pengasuh paduka adinda”. Maka titah maharaja Buma “Peliharakan olehmu baik Dewi Cana Wati ini apa kehendaknya kuberi kerana ia lagi kecil di tinggalkannya ayah bondanya” maka kata Puspa Wati “Baiklah tuanku kerana adinda maharaja tuan patik tambah pula dengan titah seri maharaja”.

Maka oleh maharaja Buma lalu di dukungnya Dewi Cana Wati bawa keluar maka Puspa Wati serta mengiringkan serta segala inang pengasuh dayang2 siti perwara sekelian. Maka Dati Tara membawa kelengkapan istana maka maharaja Buma pun berkata dengan Patih Medar. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku sekelian rakyat sudahlah terkampunglah sepuluh laksa banyaknya dan negeri ini di serahkan pada saudara patik Sana Menteri” maka titah maharaja Buma “Akan negeri ini hamba serahkan pada tuan hambalah”. Maka Patih Medar pun menyembah maka di suruhnya segala rakyat itu kembali kepada tempat masing2 maka titah maharaja Buma pada Patih Medar “Suruhlah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati semuanya naik ke atas reta”.

Setelah sudah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati naik reta maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati naik ke atas Wilmana terbang di udara. Berapa antaranya terbang itu maka sampailah maharaja Buma itu ke negeri Percu Tekasan. Maka titah maharaja Buma pada Wilmana “Turunkan aku ke dalam istana” maka oleh Wilmana seperti titah maharaja Buma di turunnya. Maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati masuklah ke dalam istana baginda.

Maka oleh maharaja Buma Dewi Cana Wati di ribanya di peramat2 terlalu baik parasnya mukanya bercahaya2 seperti bulan purnama empat belas hari demikianlah dan keningnya seperti taji di bentuk rambutnya seperti cincin di tuang sebunya seperti tegar burung matanya seperti bintang timur pipinya seperti pauh di layang kakinya seperti bunga seri gading pinggang seperti tarak angsuka di tiup angin dadanya seperti andang2 betisnya seperti orang pandan jarinya tumbuk seri cangkinya seperti denta sudah terupam warna tubuhnya seperti bunga cempaka emas bau tubuhnya seperti bunga sampai suaranya terlalu manis seperti melukat jika bunga yang kuncup itupun jadi kembang.

Maka maharaja Buma pun terlalu sukacita rasa hatinya seperti masak serak sebab beroleh seperti kehendak hatinya itu. Maka oleh maharaja Buma akan Dewi Cana Wati di bawanya duduk pada istana emas itu. Maka ada seorang raksasa bernama Pen Kila Sura Dewi namanya iaitu pengasuh maharaja Buma ialah di suruh oleh maharaja Buma menunggui Dewi Cana Wati. Maka maharaja Buma pun sedia kala bersuka2an dengan segala menteri hulubalang baginda sekelian.

Sumber: Kitab Maharaja Buma
Manuskrip British Library