Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Saturday, January 9, 2016

Kejatuhan Kerajaan Melaka


Hataya tersebutlah perkataan raja Melaka pada suatu hari pada ketika yang senang baginda duduk semayam di adap oleh Bendahara dan Laksamana dan segala pegawai sekelian. Maka titah baginda “Ayuh Mama Bendahara dan Laksamana pada bicara kita hendak merajakan anak kita yang perempuan ini akan ganti kita jadi raja di negeri Melaka ini kerana kita pun sudah tuha”. Maka sembah Bendahara dan Laksamana “Daulat tuanku syah alam sebenarnyalah seperti titah duli yang maha mulia itu”. Maka titah baginda “Jikalau demikian segeralah Mama Bendahara dan Laksamana berlengkap kerahkan segala pegawai dan petuanan memulai berjaga2” maka sembah Bendahara dan Laksamana “Daulat tuanku mana titah patik junjung” maka di kerjakan oranglah seperti titah baginda itu.

Setelah genap empat puluh hari empat puluh malam maka puteri Gunung Ledang pun di hiasi dengan pakaian kerajaan dengan selengkapnya. Setelah sudah maka puteri Gunung Ledang pun di naikkan baginda ke atas peterana yang keemasan yang bertatahkan ratna mutu manikam berumbai2kan mutiara. Maka pedang kerajaan pun terpikul oleh anak raja2 terdiri kiri dan kanan puteri Gunung Ledang itu maka nobat tabal pun di palu oranglah tujuh kali sehari berturut2 di tabal baginda akan puteri Gunung Ledang pun di langiri baginda seperti adat raja2 bersiram naik raja. Maka nasi semangat pun di angkat oranglah ke hadapan puteri Gunung Ledang yang mengangkat hidangan itu semuanya menyandang tetapan kekuningan belaka.

Setelah sudah maka baginda pun berangkat keluar maka hidangan pun di angkatkan oranglah ke balairong beratus2 maka segala menteri hulubalang pun makanlah pada masing2 hidangannya. Setelah sudah makan maka datang pula hidangan minuman dan tambal pelbagai rupanya dan rasanya. Maka piala yang bertatahkan ratna mutu manikam itupun di peredarkan oranglah pada segala menteri pegawai hulubalang sekelian maka minumlah sekeliannya terlalu ramai dengan tepuk tarinya.

Setelah sudah makan maka baginda pun memberi nama akan anakanda baginda dan memberi nama akan anak Bendahara yang bernama Tun Mat itu Bendahara Paduka Raja dan anak Temenggung yang bernama Tun Karim itu di gelar Temenggung Seri Seroja dan anak Laksamana yang bernama Tun Qodim itu di gelar baginda Laksamana maka semuanya masing2 dengan pakaiannya. Anak sungai dan teluk rantau seperti adat Bendahara dan Temenggung dan Laksamana itulah di kurnia baginda akan segala yang di gelar itu maka baginda pun duduk di istana suku yang memegang kerajaan puteri Gunung Ledang itu.

Bermula Bendahara dan Temenggung dan Laksamana pun demikian juga masing2 memangku akan gelaran anaknya itu. Maka tatkala itulah kota negeri Melaka di suruh baginda tebang buangkan maka di kotai dengan meriam yang besar2 di atur berkeliling negeri Melaka itu berlapis2 dengan meriam itu juga. Demikianlah negeri yang hendak di binasakan Allaha Taa’alaya itu tiada dapat segala makhluk mengetahui yang tiada patut dengan akal ahli al kira2 itu di kerjakan segala yang takbur.

Setelah sudah maka pada suatu hari baginda duudk di adap oleh Bendahara dan Temenggung dan Laksamana maka titah baginda “Hai Temenggung suruhkan memalu mang2 berkeliling negeri kita ini serta membawa emas dua talam berkeliling negeri ini. Katakan titah kita suruh tanya segala rakyat kita siapa yang bercakap di tanam raja hidup2 kerana kita hendak mendengar khabar di dalam kubur emas dua talam itulah anugerah kita akan orang itu kerana khabar di dalam dunia ini semuanya habis kita dengar. Maka yang tiada kita dengar lagi hanyalah khabar orang di dalam kubur itu maka seorang pun tiada kembali yang sudah mati itu”.

Maka Temenggung pun menyembah serta mengambil emas dua talam tu di bawanya pulang ke rumahnya seraya menyuruh orang memalu mang2 serta membawa emas itu berkeliling negeri mengatakan seperti titah raja itu tujuh hari berkeliling negeri itu. Tiada siapa2 yang bercakap di tanam seperti titah raja itu maka orang itupun kembali memberi tahu Temenggung maka Temenggung pun segera masuk mengadap di persembahkan emas dua talam itu pada raja. Maka sembah Temenggung “Daulat tuanku syah alam adapun patik di titahkan memalu momongan itu seorang pun tiada bercakap seperti titah duli yang maha mulia itu”.

Setelah baginda mendengarkan sembah Temenggung itu maka baginda pun memandang ke kiri dan ke kanan lalu berdiam dirinya. Setelah di lihat oleh Laksamana dan di dengarnya titah raja demikian itu maka Laksamana pun berdatang sembah “Daulat syah alam sembah patik sembah derhaka harapkan ampun duli syah alam di atas batu kepala patik hamba yang hina. Adapun patik menjadi hamba mengerjakan barang pekerjaan duli syah alam daripada umur patik sepuluh tahun hingga sampai pada ketika ini tiada di janjikan Allaha Taa’alaya mati dan luka.

Maka ini patik pun sudahlah tuha biarlah patik mati dengan pekerjaan duli syah alam kerana nyawa patik ini jikalau ada seribu sekalipun dengan tulus ikhlas hati patik persembahkan ke bawah duli yang di pertuan. Usahkan duli syah alam mencahari orang yang lain siapatah yang bercakap hendak mati itu jadi sia2lah sahaja di dengar oleh segala khalayak yang banyak titah syah alam itu Ana Shaa Allaha Taa’alaya biarlah patik kerjakan seperti kehendak hati duli yang di pertuan itu”. Setelah baginda mendengar sembah Laksamana demikian maka baginda pun terlalu sukacita seraya bertitah “Manakalatah Laksamana hendak kerjakan seperti kata Laksamana itu kerana kita hendak pergi bersama2 Laksamana pada tempat yang di tanam itu kita hendak melihat sendiri”.

Maka sembah Laksamana “Daulat tuanku mana titah patik junjung tetapi patik pohonkan ke bawah duli syah alam bertangguh tiga hari lagi tetapi patik pohonkan duli yang di pertuan mengadapi sendiri tatkala patik akan di tanam itu. Tatkala patik gerakkan suatu tali alamat itu maka hendaklah duli syah alam suruh orang segera gali bangat2”. Maka titah baginda “Baiklah mana kata Laksamana kita ikut” maka baginda pun berangkat masuk maka Laksamana pun menyembah lalu kembali ke rumahnya. Maka khabar Laksamana hendak di tanam oleh raja itu mahsyurlah rata negeri Melaka itu maka sekelian orang datanglah berhimpun hendak melihat Laksamana di tanam oleh raja itu.

Arakian maka datanglah kepada tiga harinya maka Laksamana pun menyuruh isterinya berbuat apam tiga buah. Setelah masak apam itu maka Laksamana pun makanlah apam itu dua buah maka yang sebuah lagi itu daripada sedikit di makan oleh Laksamana maka yang lebih itu di masukkan oleh Laksamana di dalam tangan bajunya. Maka tatkala itu biduanda kecil pun datang memanggil Laksamana di suruh oleh raja kerana baginda sudah berangkat dengan Bendahara dan menteri pegawai sekelian rakyat hina dina menanti Laksamana pada tempat yang hendak di tanam itu maka Laksamana pun turunlah daripada rumahnya lalu berjalan di iringkan oleh biduanda kecil itu.

Setelah Laksamana sampai keluar pintunya maka datang seorang darwis serta ia memberi salam akan Laksamana katanya “Al Salaama A’laya Kama ya orang kaya Laksamana beri apalah akan hamba barang yang ada pada orang kaya bawa itu”. Maka sahut Laksamana salamnya darwis itu katanya “Wa A’layaka Al Salaama ya tuan hamba suatu pun tiada perhamba hanyalah ada pada hamba bawa ini sebuah apam ini pun sudahlah hamba makan sedikit”. Maka kata darwis itu “Baiklah barang yang di beri Allaha hamba syukurkanlah kerana hamba sangat kelaparan” maka apam itupun di berikan Laksamana pada darwis itu lalu di makannya maka Laksamana pun berjalanlah segera2 ia pergi pada raja.

Setelah sampai pada tempat kubur orang itu Laksamana pun masuk di dalam orang banyak itu. Setelah raja melihat Laksamana datang itu maka titah raja “Marilah kita menanti dari tadi” maka Laksamana duduk menyembah. Maka tatkala itu liang pun sudah sedia di gali orang maka Laksamana pun di bungkus orang seperti adat mengapan orang mati sungguh rupanya. Setelah sudah maka di masukkan oranglah tubuhnya ke dalam keranda lalu di turunkan ke dalam liang. Maka di bubuh suatu tali pada tangan Laksamana hujungnya tali itu pun di bawanya ke atas tebing liang itu maka keranda itupun di kambuskan oranglah di penuh tanah seperti adat menguburkan orang mati.

Setelah sudah maka datanglah seorang imam besar mentalqinkan setelah segala orang banyak pun di halaukan raja keluar raja seorang juga yang duduk memegang hujung tali. Maka di nanti2 oleh baginda suatu pun tiada alamatnya maka baginda pun balik berjalan baharu tujuh langkah maka baginda pun melihat ke belakang. Maka di lihat baginda tali itupun bergeraklah maka baginda pun segera memanggil sekelian orang berhimpun mengorek bangat2. Setelah pegawai keranda itu nyata pada mata orang sekelian maka di suruh raja buka tudung keranda itu maka di lihat oleh baginda pada tubuh Laksamana seurat benang pun tiada yang ada pada tangan Laksamana itu hanyalah belanga besi yang sumbing sebiji.

Maka raja pun segera menyampakkan kain pada Laksamana maka Laksamana pun di bawa oranglah naik ke atas tebing liang itu lalu duduk menyembah pada kaki raja. Maka titah raja “Hai Laksamana kemana perginya kain di bungkus pada tubuh Laksamana itu” maka sembah Laksamana “Daulat tuanku adapun tatkala berbunyi kaki orang berjalan kembali itu kira2 tujuh langkah maka datanglah gunung api dua buah terlalu besar dengan hebatnya bernyala2 menyambar2 pada tubuh patik. Bunga api itu maka patik pun tahanlah dengan belanga besi itu maka sebelah yang sumbing itulah masuk bunga api itu sedikit lalu di makannya kain yang di bungkus pada tubuh patik itu”.

Maka titah raja “Di mana Laksamana boleh belanga besi itu” maka sembah Laksamana “Patik tiada periksalah tatkala datang gung api dua buah itu sekonyong2 adalah belanga besi itu pada tangan patik”. Maka baginda pun berangkatlah kembali ke istana dengan sukacitanya kerana melihat Laksamana itu selamat maka bertukarlah menjadi duka pula sebab melihat dan mendengar hal Laksamana tatkala di tanam itu. Maka baginda pun sangat fikir dan insaf akan dirinya maka titah baginda pada puteri Gunung Ledang “Hai anakku dan buah hatiku cahaya mataku. Adapun emas ayahanda dua buah gedung ini ayahanda tinggalkan anakanda suatu gedung. Yang sebuah itu ayahanda pintalah pada tuan akan bekal ayahanda bawa ke akhirat kerana dunia itu dari fana ayahanda pun sudah tuha melainkan ayahanda hendak berbuat amal sementara ada hayat sehari dua ini tinggallah tuan baik2 peliharakan segala menteri pegawai dan rakyat tuan itu”.

Maka sembah puteri Gunung Ledang “Daulat tuanku mana titah patik junjung sedang tubuh patik lagi dalam perintah duli syah alam ini pula emas dan perak itu akan patik tahan seperti maksud tuanku itu”. Setelah baginda mendengar sembah anakanda baginda demikian itu maka baginda pun terlalu sukacita seraya berbangkit keluar menyuruh memanggil penghulu gedung maka penghulu itupun segeralah dating. Maka titah baginda “Segeralah kamu keluarkan emasku di dalam gedung itu bawa kehadapanku ini” maka penghulu gedung itupun menyembah lalu kembali mengerahkan segala temannya mengangkat emas dalam gedung itu di bawanya persembah kepada raja.

Setelah baginda melihat emas itu sudah hadir bertambun2 beribu2 bahara emas di hadapan baginda maka baginda bertitah pada Temenggung suruh palu mang2 berkeliling negeri kita ini di hulu dan di hilir suruh berhimpun masuk kecil besar hina dina maka di kerjakan oranglah seperti titah itu. Setelah genap tujuh hari Temenggung memalu momongan itu maka berhimpunlah segala rakyat hina dina masuk ke dalam pagar balairong itu. Maka emas itupun di suruhnya sedekahkan oleh baginda pada biduanda empat puluh itu hamburkan pada segala rakyat sekelian datuk2 fakir dan miskin ratalah habis boleh segala rakyat dalam negeri Melaka itu sampai habis pada segala teluk rantau dan anak sungai dan jajahan yang takluk ke Melaka itu seorang jua pun tiadalah hilat lagi daripada laki2 dan perempuan daripada kecil dan besar semuanya habis menerima sedekah daripada raja itu.

Bermula membahagi sedekah itu empat puluh hari lamanya maka emas segedung itupun habislah di sedekahkan oleh raja maka segala rakyat fakir dan miskin dalam negeri Melaka itupun semuanya menjadi kayalah sekeliannya. Maka segala yang menerima sedekah raja itu pun semuanya menadahkan tangannya minta doa akan raja itu datang kepada anak cucu baginda itu menjadi raja dan bertambah2 kebesaran dan kemuliaan datang kepada akhir zaman.

Syahdan maka Bendahara dan Temenggung dan Laksamana pun bermohon pada raja pergi berbuat tempat duduk khalwat. Adapun Bendahara duduk di tanjung Keling dan Temenggung duduk di tanjung Tuan dan Laksamana duduk di tanjung Jugra. Adapun di atas bukit Jugra itulah di perbuat suatu dokoh tempat berkhalwat maka Laksamana pun duduk di bukit itu dua orang dengan gurunya. Adapun guru Laksamana itu orang Peranakan Khujarat maka ia itu orang haji turun dari haji maka lalu ia ke bandar Aceh maka datang ia ke Melaka maka ia pun bermuridkan Laksamana.

Maka tuan sheikh itulah yang bersama2 dengan Laksamana duduk di bukit Jugra itu mengerjakan amar Allaha siang malam terlalu keras tiadalah lagi Laksamana itu ingatkan pekerjaan dunia melainkan shuhudnya pada Allaha Taa’alaya semata2. Maka apabila perahu berlayar di laut tanjung Jugra itu hingga sejauh2 mana pun melainkan membuangkan seligi sebilah dan peluru sebutir memasang bedil dan menikam seligi memberi hormat akan Laksamana dan tuan sheikh itu maka seligi dan peluru itupun bertambun2lah pada tempat itu sampai kepada akhir zaman datang sekarang ini pun demikianlah di perbuat orang segala yang lalu di laut itu.

Apabila tiada di perbuat seperti itu adalah keteduhan angin tiadalah boleh berlayar turun ribut yang amat keras. Demikianlah di anugerah Allaha Taa’alaya seseorang hambanya yang di letakkan tanda kemuliaan dan keramat itu maka tiadalah tersebut perkataan Laksamana dan Bendahara dan Temenggung khalwat itu Wa Al Laha Aa’lama Ba Al Showaaba.                                

Syahdan maka tersebutlah perkataan raja Melaka tatkala sudah pergi Bendahara dan Temenggung dan Laksamana berkhalwat itu maka baginda pun turunlah di atas kerajaannya dengan seorang dirinya melakukan seorang darwis. Maka raja pun berjalanlah segenap kampong dan dusun lalu mudik ke hulu negeri siang malam tiada berhenti lagi berjalan itu maka raja pun lintaslah pada suatu padang yang maka luas maka pada ketika itu matahari pun tengah rambang dan panas pun sangatlah maka raja pun sangatlah kelaparan dan dahaganya.

Maka dengan takdir Allaha Taa’alaya maka raja pun bertemu dengan suatu kebun timun orang buahnya pun terlalu banyak. Maka segera di hampiri raja Melaka lalu di pegangnya pagar timun itu serta di mintanya pada tuannya yang menunggu timun itu maka di beri oleh tuannya sebutir. Maka raja pun segera mengambil timun itu lalu di keratnya makan habis sekerat maka yang lebih sekerat itu di galasnya maka raja pun berjalan di tengah padang itu sambil menggalas timun sekerat itu. Maka takdir Allaha Taa’alaya maka datang nabi Allaha Khidir merupakan seorang2 muda lalu berselisih jalan dengan raja Melaka itu.

Maka kata orang muda itu “Al Salaama A’laya Kama ya bapaku” maka di sahut raja itu demikian katanya “Wa A’laya Kama Salaama ia anakku”. Maka kata orang muda itu “Hai bapaku apa tuan hamba galas itu” maka sahut raja “Timun hamba galas ini”. Maka kata orang itu “Bukan timun yang bapaku galas itu tengkorak orang juga” maka kata raja dengan mastahafnya “Timun juga hamba galas itu”. Maka kata orang muda itu tiga kali berturut2 “Bukan timun tengkorak juga tuan hamba galas itu” maka raja pun terlalulah hairan hatinya akan orang muda itu.

Maka galas timun itupun di hempaskannya ke tanah oleh raja lalu di bukanya beri orang muda itu lihat. Maka takdir Allaha Taa’alaya timun sekerat itupun menjadi tengkorak orang maka orang muda itupun ghaiblah dan raja pun pengsanlah tiada khabarkan dirinya. Maka raja pun mimpi dalam pengsan itu suatu suara kedengaran pada raja demikian bunyinya “Hai raja Melaka manatah katamu hendak mematikan dirimu menjadi darwis meninggalkan kerajaanmu adakah syarat demikian itu. Adapun syarat darwis itu ada makan ia makan lamun tiada syukurlah ia kepada Allaha Taa’alaya maka ini lebih engkau makan engkau bawa pula timun sekerat itu”.

Maka raja pun jagalah daripada pengsan itu lalu berjalan pula tiadalah berhenti lagi barang sedikit di anugerah Allaha Taa’alaya kakinya berjalan itu dengan sangat ia insaf akan dirinya makin bertambah2 syukur ia kepada Allaha Taa’alaya. Maka tiadalah tersebut lagi perkataan raja Melaka berjalan itu tiada ketahuanlah pergi sekonyong2 ghaib dalam berjalan itulah tiada kedengaranlah wartanya.

Sebermula peninggalan raja Melaka sudah ghaib itu maka puteri Gunung Ledang pun tetaplah di atas kerajaannya dengan adilnya dan murahnya akan segala rakyat dan dagang santeri yang pergi itu tefahasnya. Maka negeri Melaka itupun sentosalah makin bertambah2 ramainya dengan sebab Bendahara dan Temenggung dan Laksamana memeliharakan negeri itu maka dagang dan santeri pun banyaklah pergi datang berniaga pada negeri itu. Maka sekonyong2 dengan kehendak Allaha Taa’alaya atas negeri Melaka maka datang sebuah kapal Peringgi di negeri Manila membawa dagangan terlalu banyak berniaga ke negeri Melaka itu. Maka kapitan kepada itupun naik ia mengadap Bendahara Paduka Raja membawa persembah terlalu banyak berlaksa2 emas pada seorang.

Bermula Temenggung dan Laksamana dan puteri Gunung Ledang pun di bawanya demikian juga maka kata kapitan itu kepada Bendahara hendak minta duduk sebuah gedung di halaman pintu gerbang negeri Melaka itu. Maka di bicarakan oleh Bendahara dengan Temenggung dan Laksamana dengan segala menteri pegawai sekelian tiada di berinya duduk berbuat gedung itu sekadar di berinya berniaga di kapal sahaja. Setelah sudah ia berniaga maka kapal Peringgi itupun berlayarlah kembali ke negeri Portugal maka datanglah pada tahun yang ke hadapan maka mari pula sebuah kapal terlalu besar datang dari negeri Portugal.

Adapun kapitan Peringgi itu Peringgi yang lain pula datang itu membawa emas dan perak dan senjata terlalu banyak tiadalah muat dagangan yang lain lagi melainkan penuh kapal itu dengan ubat pelurunya dan di muatnya batu pegawai gedung itu juga mustaib sudah sedia. Maka kapitan Peringgi itu pun naiklah mengadap puteri Gunung Ledang membawa persembah berpuluh2 bahara emas dan perak memohonkan beli tanah sebidang belulang kambing sahaja katanya akan tempat duduk berniaga di darat. Maka titah puteri Gunung Ledang “Baiklah berapa kamu hendak beri harga tanah sebidang belulang itu aku hendak harganya pun sebidang belulang juga” tambunnya riyal itu tingginya pun demikian juga. Maka kapitan Peringgi itu “Baiklah patik sembahkan seperti kehendak raja itu” maka kata kapitan kapal itupun menyuruhkan kelasinya turun ke kapal mengambil riyal di bawanya naik di persembahkan pada raja bertambun2. 

Bermula Bendahara dan Temenggung dan Laksamana segala pegawai dan menteri pun berbicaralah maka katanya “Baiklah kita persembahkan pada raja jangan di beri kerana Peringgi orang jahat”. Maka kata seorang pula “Biarlah apa hendak jadi sangat tanah sebidang belulang itu” maka dengan demikian riyalnya bertambun2 itupun di terima oleh rajalah di masukkan ke dalam gedung. Setelah sudah kapitan Peringgi itupun mohonlah pada raja dan Bendahara lalu turun ke kapalnya melarik belulang sebidang belulang itu di jadikan tali dan menyuruh kelasinya berangkat batu segala perkakasan pegawai gedung itu di tambunnya pada bumi di hadapan pintu gerbang negeri Melaka itu.

Maka kapitan pun naiklah ke darat membawa tali belulang itu di tariknya empat persegi tanah itu sehabis2 tali belulang sebidang itu di perbuatnya sebuah gedung terlalu besar dan tingginya terlalu kukuh gedung itu di perbuatnya lubang meriam tujuh lapis. Maka dalam berbuat itu Bendahara dan Temenggung Laksamana pun berbicaralah menyembahkan raja suruh orang pergi tahani jangan di buat gedung itu kerana luas sangat tanahnya kerana janji raja dengan kapitan sekadar sebidang belulang juga luasnya yang di beri raja itu.

Maka berapa2 kali pun di suruh larang oleh Bendahara dan Temenggung tiadalah di dengarnya di perbuat juga bersungguh2 serta katanya kapitan Peringgi itu “Hamba beli pada raja habis perak hamba beratus bahara. Janji raja dengan hamba sebidang belulang luasnya maka ini pun belulang sebidang itulah hamba jadikan tali”. Dengan demikian maka gedung itupun sudahlah di perbuatnya mustaib dengan selengkapnya maka orang Melaka pun tiadalah di endahkannya lagi akan Peringgi itu di biarnyalah berbuat gedung itu ikut sekehendak hatinya.

Setelah sudah maka di bawa naiknyalah segala perkakas dan ubat peluru penuh dalam gedung itu ia mengatakan tunga itu tempat isi beras di bawanya naik. Maka orang Melaka pun tiadalah khabarkan dirinya lagi gholib dengan berniaga di laut kerana dagangan yang di bawanya itu terlalu indah2. Maka pada ketika sunyi waktu tengah malam dan dinihari maka Peringgi itupun menaikkanlah segala meriam yang besar2 di dalam kapal itu habis di bawanya naik di masukkan gedung itu lalu di aturnya habis meriam itu segenap lubang bedil berkeliling gedung itu tujuh lapis.

Maka meriam itu di isinya ubat peluru tiga2 butir peluru sepucuk meriam itu maka pada waktu tengah malam senyap orang tidur habis. Maka kapitan itupun menyuruh segala kelasinya memasang meriam itu habis kesemuanya daripada waktu malam hingga naik matahari. Maka segala rumah dan pagar dan balai dan jambatan orang Melaka itupun habislah di terbangkan oleh peluru meriam itu. Maka kapal Peringgi di negeri Manila dan Portugal pun datanglah empat puluh buah membantu temannya. Maka orang Melaka pun terkejut terlalu huru hara beribu2 yang mati dan luka kena bedil dan peluru kena pegawai rumahnya ada yang kena pegawai jambatan dengan demikian orang Melaka yang berketi2 banyaknya itu habislah lari membawa dirinya ke hulu Melaka pecah belah tiada lagi berketahuan perginya.

Adapun rumah orang Melaka yang di luar negeri yang hampir jajahan negeri Melaka itu sekira2 setengah hari pelayaran jauhnya tiada lagi berputusan dan berselang. Jikalau kucing berjalan di atas rebungan rumah orang Melaka itu tiada lagi turun ke tanah demikianlah perinya kebanyakan rakyatnya dan saudagar dan orang kaya2 dan nakhoda di dalam negeri. Maka tatkala itu puteri Gunung Ledang lari ke hulu Melaka dengan segala dayang2 perwaranya maka segala harta orang Melaka pun habislah tinggal boleh ke Peringgi itu. Semuanya yang lari itu tiadalah ia ingat hendak membawa hartanya lagi melainkan kata2 hendak melepaskan tubuhnya juga kerana pada waktu terkejut itu semuanya di dalam tidur tengah nyedar terbanyak pula lepas tubuh sahaja tiada berkain pada tubuhnya itu.

Bermula puteri Gunung Ledang lari itu sekira2 sepuluh hari perjalanan jauhnya di negeri Melaka itu maka puteri Gunung Ledang pun jatuh ke dalam hutan rimba yang amat besar hampir dengan negeri batak. Maka di ambil oleh segala menteri banyak itu di rajakan puteri Gunung Ledang itu di dalam negeri batak maka tiadalah tersebut lagi perkataan puteri Gunung Ledang itu hingga datang sekarang. Sebermula raja Melaka dan Bendahara Paduka Raja dan Temenggung dan Laksamana duduk berkhalwat di atas bukit tanjung Jugra itu pun tiadalah tersebut lagi entah mati entah ghaib tiadalah siapa2 yang mengetahui dia melainkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya jua yang mengetahui khabarnya pun tiada kedengaran segala makhluk.

Syahdan Bendahara Tun Mat dan Temenggung Tun Kerma dan Laksamana Tun Qodim dengan segala menteri pegawai orang besar2 Melaka tatkala sudah selesai daripada lari musuh Peringgi itu maka ia pun menghimpunkan segala rakyat barang yang ada itu di bawanya berjalan bersama2. Bermula berjalan itu lantas ke hujung tanah yang bernama Jauhar (Johor) maka iapun berbicaralah sama sendirinya lagi pergi ke Bentan mengadap sultan Ahmad. Maka titah sultan Ahmad suruh Bendahara Tun Mat sekeliannya itu kembali pergi duduk ke hujung tanah itu berbuat negeri dan suruh mengimpunkan segala rakyat yang pecah belah itu lalu berbuat negeri.

Setelah sudah negeri itu maka di namai negeri Johor Daaro Al Aa’laama maka sultan Ahmad pun pindahlah di Bentan itu dengan segala rakyatnya pergi duduk ke negeri itu. Maka keturunan Melaka itu jatuh kepada orang Johorlah datang sekarang ini maka negeri Melaka itupun boleh ke Peringgilah. Maka di perbuatnya kota batu hitam berkeliling bukit itu maka di labarnya dengan kapur gemerlapan cahayanya seperti kapas terbusar. Berapa lamanya Peringgi duduk di negeri Melaka itu sekonyong2 datang kapal Belanda menyerang negeri Melaka itu pula maka di lawannya oleh segala Peringgi tiadalah berapa2 lekat peluru yang besar pada leburan kapur kota Melaka itu.

Maka di bedilnya dari laut oleh Belanda itu maka tiada juga di endahkan oleh Peringgi itu maka oleh orang Belanda pergi minta bantu orang Johor pula lalu berjanjilah orang Johor dengan orang Belanda. “Apabila alah Peringgi itu boleh negeri Melaka itu akan orang Belanda hendak berkasih kasihanlah orang Belanda tiada lagi hendak mendatangkan khianat kepada orang Johor” maka janji itu di surat taruh oleh raja Johor di tempanya emas di titiknya seperti kertas maka kertas emas itulah di pahat suratnya janji itu.

Setelah sudah maka di pahat pula cap raja Johor suatu dan di pahat cap tanda orang besar2 Belanda suatu maka surat itu datang kepada datuk paduka raja Johor ada menaruh surat pada kertas emas itu. Maka janji itupun terikat datang sekarang ini tiada terubah maka orang Johor pun pergilah bantu Belanda itu menyerang Peringgi di negeri Melaka itu. Datuk Paduka Raja akan panglimanya maka segala orang Peringgi itu pun habislah lari berhimpun masuk ke daalam kota Melaka itu tiada boleh keluar lagi di tunggu berkeliling kota Melaka itu oleh orang Belanda dan orang Johor.

Maka di lawannya di dalam kota oleh Peringgi itu terlalu ramai pada masa itu gemuruh bunyi bedil dan gegak gempita bunyi tempik segala hulubalang dan rakyat sekelian. Maka berapa2 kali di langgarnya kota Melaka itu tiada juga alah maka datuk Paduka Raja pun menyuruh orangnya berbuat tangga dan sigi itu. Setelah sudah di perbuatnya maka pada ketika yang baik pada waktu dinihari maka di langgarnyalah kota Melaka itu lalu di sandarnya tangga dan sigi itu pada kota. Maka di panjatnya naik beberapa ratus orang Johor dan orang Belanda serta dengan datuk Paduka Raja memanjat kota itu bercawat bulat.

Maka Peringgi yang duduk itu tiadalah taksir lagi memarang dengan pedang dan shamsarnya dan memanah dan membedil ada yang memalu dengan kayu besi dan ada yang memalu dengan pahat besi berduri seperti durian ada yang melontar dengan batu. Maka banyaklah orang Johor dan orang Belanda mati pada ketika itu maka datuk Paduka Raja pun tiadalah khabarkan dirinya lagi lalu bercawat bulat di panjatnya kota Melaka itu dengan pedang bertelanjang seorang sebilah. Maka datuk Paduka Raja pun lepaslah masuk ke dalam kota itu kira2 ada tiga puluh orang sahaja lain daripada itu semuanya habis mati yang lepas itu semuanya lari.

Maka datuk Paduka Raja pun mengamuklah dalam negeri Melaka itu memarang dengan pedangnya dan segala orang yang sertanya tiga puluh itu. Seketika juga maka Peringgi itupun habis mati yang ada hidup semuanya habis lari terbit keluar kota maka di turut bunuh oleh segala orang yang di luar itu habis mati semuanya Peringgi itu. Maka negeri Melaka pun alahlah bolehlah akan orang Belanda datang sekarang inilah maka terlalulah banyak orang Belanda dan orang Johor beroleh rampasan itu tiada terkira2 lagi bedil senjata dan harta bertambun2.

Maka harta dan senjata yang di peroleh itu semuanya di bahagi dua orang Belanda dan orang Johor maka terlebih juga di ambil oleh orang Johor. Maka orang Johor pun kembalilah dengan kemenangannya membawa harta senjata itu terlalu banyak. Maka sebab janji itu tiada di ambilnya negeri dengan segala anak sungainya itu oleh Belanda yang duduk di Melaka dan Jaya Ketara itu sampai sekarang inilah tiada tersebut ceteranya negeri Melaka itu tetaplah di perintahkan oleh orang Johor dan Belanda itu.

Maka Tun Tuah pun tiada tersebut lagi di dalam negeri itu tetapi si Tuah tiada mati kerana si Tuah itu ia hulubalang besar lagi ia menjadi Wali Allaha. Maka sekarang ini khabarnya Tun Tuah ada di pucuk hulu sungai Perak ia duduk menjadi raja segala batak dan orang hutan. Maka sekarang pun ada bertemu dengan orang maka di tanya orang itu katanya “Tuanku mahu beristeri” maka katanya “Tiadalah hamba mahu beristeri lagi”. Demikianlah perintah hikayat Hang Tuah itu. Tamat.  

Sumber: Kitab Hang Tuah 
Manuskrip British Library & Universiti Malaya 

                                                                                                                         

No comments:

Post a Comment