Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Wednesday, January 27, 2016

Perjanjian Nabi Allaha Adam dengan Rawana

Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama

Ini hikayat yang terlalu indah2 termashyur di perkatakan orang di atas angin dan di bawah angin nyata kepada segala cetera perkataan maharaja Rawana yang sepuluh kepalanya dan dua puluh tangannya. Raja itu terlalu besar ia beroleh kerajaan empat tempat negeri di anugerahkan Allaha Taa’alaya. Suatu kerajaan dalam dunia, kedua kerajaan kepada keinderaaan pada udara, ketiga tempat kerajaan dalam bumi, keempat kerajaan di dalam laut.

Sekianya itu pun tiada baik patik buangkan lamun baik bawanya warta duli syah alam sedang patik lagi dalam bicara yang di pertuan dan hamba di bawah duli syah alam baik hidup dengan nama yang baik jangan mati dengan nama jahat kerana dunia ini tiada akan sungguh jika sempurna negeri syah alam dengan nama yang baik.

Dengan seketika itu juga Rawana pun di naikkan kepada sebuah perahu maka di bawalah kepada bukit Serindib. Dengan demikian maka Rawana pun di turunkanlah kepada bukit itu lalu mengelilingi tanah bukit itu. Maka suatu makanan pun tiada di lihatnya yang dapat akan di makan maka Rawana pun mendirikan dua batang kayu. Maka di atas dua batang kayu itu di gantungkannya suatu kayu maka di tambatkannya kayu yang lain maka di sampaikannya kepada kayu yang melintang itu maka lalu di tambatkannya kayu itu di bawah kayu yang di lintangkannya itu.

Barang kali malam dari pohon petang maka di tiupnya api sudah di tiupnya maka ia naik ke atas kayu yang di dirikannya itu maka di ikatnya kakinya pada kayu yang melintang itu maka kepalanya di tunggangkannya ke tanah. Setelah terbit matahari maka ia pun turun dari atas kayu itu maka ia pergi pula mengumpulkan kayu api itu maka di tambatkannya pula seperti dahulu di bawah kayu yang di dirikannya itu. Setelah masuk matahari maka iapun naik ke atas kayu itu maka kakinya di ikatkannya kepalanya ke bawah dengan demikian dua belas tahun lamanya bertapa.Maka dengan kudrat Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya tatkala itu nabi Adam pun di turunkan Allaha Taa’alaya dari dalam syurga berapa lamanya dalam dunia.

Maka sekali persetua nabi Adam A’layaha Al Salaama berjalan2 pada waktu subuh maka tatkala itu nabi Adam A’layaha Al Salaama pun bertemu dengan Rawana bertapa itu kakinya di gantungkannya ke atas kepalanya ke bawah. Maka Adam bertanya “Hai Rawana mengapa engkau melakukan diri demikian dan berapa lama sekarang” maka sahut Rawana “Ya tuanku nabi Allaha hamba sekarang baharu dua belas tahun demikian ini”. Maka kata Adam “Hai Rawana apa jua engkau pohonkan kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka engkau menghalkan dirimu demikian ini” maka sembah Rawana “Ya tuanku nabi Allaha jikalau dapat kiranya hamba pohonkan anugerah Allaha Taa’alaya yang hamba kehendak itu maka mahu hamba persembahkan dia kepada tuan hamba”.

Maka sabda nabi Adam “Hai Rawana kau katakanlah yang kehendak hatimu kudengar mudah2an dapat kupohonkan kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya” maka kata Rawana “Ya tuanku nabi Adam yang kehendak hati hamba itu jikalau dapat kiranya hamba pohonkan empat kerajaan kepada empat tempat. Suatu kerajaan dalam dunia kedua kerajaan pada keinderaan ketiga kerajaan di dalam bumi keempat kerajaan di dalam laut”. Maka sahut Adam A’layaha Al Salaama “Hai Rawana jikalau engkau mahu berjanji2an dan teguh2 pada katamu mahu aku memohonkan kehendakmu itu kepada Allaha Taa’alaya”.

Maka sembah Rawana “Barang janji tuan hamba hamba turut tiada hamba salahi lamun kehendak hamba ini jadi hamba peroleh” maka ujar Adam A’layaha Al Salaama “Sekarang engkau di jadikan Allaha Taa’alaya raja kepada keempat negeri bukan barang2 kebesaran kau peroleh kerana itu kepada seseorang pun belum ada demikian di anugerahkan Allaha Taa’alaya baharulah kepadamu juga. Jikalau dapat engkau baik2 kerajaanmu dan ingat2 engkau menghukumkan kerana Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kerana di pinjaminya juga kerajaan itu dan periksa benar2 dan jangan engkau binasakan nam ibubapamu dan jangan kau binasakan hati rakyatmu dan teguh2 negerimu dengan kelengkapan dan segala senjatamu dan kasihi segala rakyatmu dengan hukum sebenarnya dan jangan kau kerjakan barang yang di larangkan Allaha Taa’alaya.

Sekarang engkau hendaklah berjanji engkau dengan aku apabila kau perbuat pekerjaan yang salah atau rakyatmu berbuat pekerjaan yang salau kau perkenankan dan tiada engkau hukumkan dengan hukum sebenarnya dengan segala itu juga engkau di binasakan Allaha Taa’alaya. Jika engkau mahu berjanji demikian maka aku memohonkan kehendakmu itu kepada Allaha kerana raja2 dunia semuanya raja pinjaman. Jangan kamu berbesar diri kerana kerajaan kamu dan kebesaran kamu semuanya pinjaman belaka. Jangan kamu seperti aku inilah keluar dari dalam syurga sebab tiada menurut titah tuhanku dan melalui firmannya”.

Maka sembah Rawana “Jikalau hamba kerajaan demikian di anugerahkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka hamba perbuat segala perbuatan yang salah atau hamba turut pekerjaan rakyat hamba yang salah atau perbuatan anak cucu hamba yang salah hamba benarkan  di binasakan Allaha pulang hamba dengan seribu kutuk”. Setelah sudah Rawana berjanji dengan Adam berteguh2an katanya maka Adam pun memohonkan kurnia rahmat kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya. Dengan seketika itu juga di anugerahkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya kerajaan akan Rawana pdaa empat tempat barang ada segala raja2 dalam keempat tempat itu semuanya dalam hukumnya maka Rawana pun melakukan hukumnya pada negeri.

Setelah itu maka Rawana pun beristeri mengambil anak raja dalam keinderaan itu nama puteri itu Nila Utama maka beberapa lamanya maka puteri itu pun bunting. Datang kepada masanya akan beranak maka jadilah anak maharaja Rawana seorang laki2 terlalu baik rupanya dan maha besar panjang sekali maka di namai maharaja Rawana Indera Cita. Apabila anak raja itu amarah maka keluar kepalanya tiga dan tangannya enam. Setelah datang umurnya kepada dua belas tahun usianya maka anaknya itu pun di rajakan oleh maharaja Rawana pada negeri keinderaan.

Sudah itu maka maharaja Rawana pun masuk ke dalam bumi maka jadi raja ia dalam bumi maka segala raja jin dan syaitan dalam bumi itu semuanya dalam hukumnya. Maka maharaja Rawana beristeri mengambil anak raja dalam bumi bernama puteri Pertiwi Dewi dengan demikian berapa lamanya maka beranak seorang laki2 anaknya itu terlalu elok rupanya lagi gagah maka di namai anakanda itu Petala Maharayan. Maka datang kepada dua belas tahun usia Petala Maharayan maka di rajakan ayahnya dalam bumi segala raja2 di bawah petala bumi semuanya di suruhnya hukumkan oleh maharaja Rawana pun keluarlah dari dalam bumi.

Maka maharaja Rawana pun masuk ke dalam laut barang ada segala raja2 dalam laut sekelian dalam hukum maharaja Rawana maka maharaja Rawana pun mengambil anak raja dalam laut itu akan isternya namanya puteri Gangga Maha Dewi. Berapa lamanya puteri itu pun hamillah setelah genap bulannya maka beranak laki2 terlalu pahlawan rupanya maka di namai maharaja Rawana Gangga Maha Suri. Datanglah kepada dua belas tahun usiannya Gangga Maha Suri maka di rajakan maharaja Rawana anaknya itu ke dalam laut beberapa ada segala raja2 dalam laut sekeliannya di suruh maharaja Rawana hukumkan pada Gangga Maha Suri.

Maka maharaja Rawana pun keluar dari alam laut maka maharaja Rawana pun jadi rajalah dalam alam dunia sekeliannya raja2 dalam dunia dari masyrik datang ke maghrib semuanya dalam hukum maharaja Rawana. Hanya empat buat negeri juga tiada takluk kepadanya pertama negeri Indera Puri kedua negeri Berama Hasperu ketiga negeri Lekar Ketian keempat negeri Aspaha Boga.

Maka bukit Serindib itu pun di perbuat maharaja Rawana akan negeri terlalu indah2 sekali rupanya tanahnya sekelian berisi permata akan kayu kayannya nyiur dan keemasan binatang dalam hutan itu gajah. Akan isi laut itu permata sembilan bagai karang2annya mutiara dan kayu kayannya dalam laut itu pualam ikannya dalam itu ambar. Maka negeri itu di namai maharaja Rawana Langka Puri maka maharaja Rawana pun qorarlah dalam negeri Langka Puri dengan kebesarannya dan kekayaannya dengan adilnya.

Syahdan dengan murahnya barang ada segala raja2 dalam dunia itu sekelian dalam hukumnya tiada dapat melalui katanya dan kehendaknya. Yang baik di perbaikinya yang jahat di perjahatinya jikalau anak sekali pun tiadalah di ampuninya lagi demikianlah hukum maharaja Rawana dengan adilnya dan murahnya.

Sumber: Kitab Seri Rama

1 comment: