Ba Sama Al Laha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Thursday, December 3, 2015

Maharaja Buma (Sebahagian kisah Mahabarata)

Al kisah ini hikayat maharaja Buma di negeri Percu Tekasan. Ada seorang dalang bernama Amngukerat Negara di karangnyalah hikayat bahasa Keling Cenda namanya kepada Bahasa Jawa Kekawin namanya pada Bahasa Melayu Hikayat namanya demikian mulanya. Sekali persetua Betara Berahama berkata2 akan peri kesaktian keduanya Betara Berahama itu menjadi suatu cahaya tingginya seyujana dan besarnya seyujana. Maka kata Betara Bisnu pada Betara Berahama “Bagaimana kesudahan cahaya ini” maka kata Betara Berahama “Mari kita panah”. Maka Betara Berahama pun memanah dengan panahnya adapun Betara Bisnu melontarkan cakeranya maka cahaya itupun putus sekerat lalu naik ke udara sekerat dan sekerat masuk ke dalam bumi sekerat. Maka cakera Batera Bisnu dan panah Betara Berahama keduanya kembali keduanya.

Setelah itu maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Apa gerangan kesudahan cahaya itu dan apa gerangan jadinya” maka kata Betara Berahama pada Betara Bisnu “Lihatlah oleh adinda ke atas udara itu maka beta lihat yang di bawah bumi itu” dan Betara Berahama pun terbanglah ke udara maka Betara Bisnu pun pergi ke dalam bumi. Maka di lihat oleh Betara Berahama pada kesudahan cahaya itu maka keluar mata air tiga tempat maka menjadi laut. Maka Betara pun menjadikan dirinya bali besarnya seperti gunung maka di sangkarnya tanah itu lalu masuk kira2 seyujana dalam cahaya itu pun rebah.

Maka di lihat oleh Betara Bisnu cahaya itu terang maka dalam cahaya itu sebuah istana terlalu amat besarnya. Maka Betara Bisnu pun menjadikan dirinya raksasa amat besar panjang maka iapun berdiri berpeluk berhadap pada istana. Seorang perempuan bernama Betari Pertawai seorang raksasa naik naik ke istananya itu maka Betari Pertawai pun turun lari. Maka di usir oleh Betara Bisnu lalu di tangkapnya di bawanya ke istana ke dalam tempat peraduan maka Dewa Bisnu dan Dewi Pertawai pun tidurlah.

Maka dengan sekali itu Dewi Pertawai pun buntinglah maka kata Betara Bisnu pada Dewi Pertawai “Hamba hendak kembali jikalau anakanda ini jadi kelak akan bunga tanjung Qodarani ini berikan pada anakanda itu nama bunyi ini Bijaya Mala” maka segala kesaktian bunga itu pun habislah di katakan pada Betari Pertawai itu. Hataya maka Betara Bisnu pun keluar dari dalam bumi mendapatkan Betara Berahama maka segala halnya itu habis semuanya di katakan pada Betara Berahama. Hataya maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun masing2 pulang kembali ke kayangan. Adapun kayangan Betara Bisnu sebelah utara dan kayangan Betara Berahama sebelah selatan.

Sebermula akan Betari Pertawai bunting itu lamanya seribu tahun. Hataya maka Betari Pertawai pun beranaklah seorang laki2 besarnya seperti budak lima tahun usianya dan segala darah itu semuanya menjadi raksasa. Maka oleh Betari Pertawai budah itu di buangkannya ke semuanya maka bertemu dengan Betara Berahama. Maka di ambil oleh Betara Berahama akan budak itu dengan uri tembuninya dan segala darahnya maka Betara Berahama pun tahulah bahawa budak ini anak Betara Bisnu. Maka segera di ambilnya budak itu lalu di mandikan maka pada ketika itu juga budak itupun besarlah seperti umur orang dua puluh tahun usianya.

Setelah itu maka di namai oleh Betara Berahama budak itu maharaja Buma dan segala darah yang menjadi raksasa itupun semuanya di namakannya seorang Patih Medar namanya dan seorang Patih Nesnada namanya dan seorang Dati Tara namanya dan seorang Pencakar namanya dan seorang Sang Air Angkasa namanya dan seorang Penakas namanya. Maka segala raksasa itu seyuCana itu semuanya dengan alat senjatanya maka antara berapa lamanya maka maharaja Buma pun besarlah. Maka di ajarkan oleh Betara Berahama akan maharaja itu segala kesaktian dengan pelbagai kesaktian sekelian di ajarkan Betara Berahama akan maharaja itu.

Maka Betara Bisnu pun datang maka kata Betara Bisnu kepada Betara Berahama “Siapa orang muda ini” maka sahut Betara Berahama “Inilah anak tuan hamba dengan Betari Pertawai”. Maka suruh Betara Berahama maharaja menyembah kaki Betara Bisnu pun memeluk mencium anaknya dan di anugerah baginda bagai2 kesaktian. Maka kata Betara Berahama kepada Betara Bisnu “Adapun barang di ketahui oleh kekanda akan anakanda ini menjadi raja besarlah di dalam dunia ini. Syahdan lagi amat gagah berani tiada berlawan dalam alam ini. Segala indera dan dewa2 pun takut akan dia jika ia mati jatuh ke tanah hidup pula melainkan tuan hamba juga yang dapat membunuh dia terlalu amat besar kerajaannya dan banyak raja2 di bawahnya” maka Betara Bisnu pun diam mendengar kata Betara Berahama itu.

Maka sembah maharaja Buma pada Betara Bisnu dan Betara Berahama “Patik pohonkan negeri akan tempat patik tuanku” maka titah Betara Bisnu “Adapun akan negeri itu daripada gagah beranimulah engkau beroleh kerajaan dalam dunia. Jika engkau hendak keluar dari dalam bumi ini maka pergilah engkau bermohon pada bondamu”. Maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah masing2 pada kayangannya maka maharaja pun pergi mengadap bondanya. Maka segera di tegur oleh bondanya “Datang anakku” maka sembah maharaja Buma pada bondanya “Tuanku patik hendak bermohon keluar ke dunia” maka oleh bonda di anugerahnya selengkap pakaian dan makota bercahaya2 gilang gemilang.

Telah sudah maharaja Buma memakai yang di anugerah oleh bondanya bunga tanjung itu maka titah bondanya pada maharaja Buma “Bunga Bijaya Mala namanya anugerah paduka ayahanda Betara Bisnu akan anakanda. Adapun kesaktian bunga ini jikalau seratus kali anakanda mati berperang hidup pula jikalau ada orang mati akan senjata sapukan bunga ini tiga kali nescaya hidup pula” maka oleh maharaja Buma di ambilnya bunga itu di taruhnya dalam makotanya. Maka Buma terus ke tengah laut maka baginda naik ke atas belakang gajah mina. Maka di bawanya maharaja Buma itu ke darat maka segala menteri dan rakyat semuanya keluar dari dalam laut lalu naik ke darat.

Setelah maharaja Buma sampai ke tepi laut maka baginda pun turun dari belakang gajah mina itu duduk di atas batu maka gajah mina itupun kembali ke dalam laut. Maka segala menteri rakyat baginda pun turun dari udara berdiri di pantai itu. Maka di lihat oleh maharaja Buma dari atas karang karangan itu Betara Berawan dengan isterinya bermain2 di tepi laut itu mengambil karang karangan maka oleh maharaja Buma di dapatkannya dengan segala menteri dan rakyatnya. Setelah di lihat oleh Betara Berawan dan segala bedidari raksasa banyak datang itu maka segala bedidari pun gemparlah berlarian2 mengambil baju anta kesuma.

Setelah di lihat oleh Betara Berawan maka Betara Berawan pun segera naik ke atas kenaikannya baginda itu Wilmana namanya. Adapun Wilmana raksasa sayapnya panca logam maka Betara Berawan pun terlalu amat hairan melihat raksasa itu banyak datang itu. Maka iapun menampar tangannya seraya bertempik maka maharaja Buma pun datang ke hadapan Betara Berawan. Maka Betara Berawan pun mengunus senjatanya pedang tajam lima hastanya hendak di tikamnya kepada maharaja Buma.

Maka kata maharaja Buma “Sabar dahulu jangan tuan hamba marah siapa nama tuan hamba” maka kata Betara Berawan “Akulah bernama Betara Berawan engkau siapa dan apa nama tuan hamba”. Maka kata maharaja Buma “Akulah bernama maharaja Buma anak Betara Bisnu. Bondaku bernama Betari Pertawai” maka kata Betara Berawan “Jika demikian ayahanda Betara Bisnu itu saudara hamba. Akan tuan hamba anaklah kepada hamba”. Maka Betara Berawan segera turun dari atas kenaikannya baginda lalu memeluk mencium maharaja Buma pun menyembah kaki Betara Berawan. Maka titah Betara Berawan “Anugerah akan anakanda Wilmana ini”.

Setelah itu maka Betara Berawan dan bedidari itupun naiklah ke atas udara maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbanglah ke udara di iringkan oleh segala menterinya dan rakyat baginda pun sampailah ke negeri Percu Tekasan namanya raja dalam negeri itu maharaja Dati Sura terlalu gagah berani dan nama mangkubuminya Patih Aria Keriwa. Adapun akan raja itu manusia mangkubuminya dan rakyatnya raksasa dua puluh yuCana banyaknya rakyat. Maka titah maharaja Buma kepada Wilmana “Negeri mana ini dan siapa nama rajanya” maka sembah Wilmana itu “Ya tuanku inilah nama negeri Percu Tekasan maharaja Dati Sura nama rajanya. Adapun akan raja itu manusia segala menteri dan rakyatnya daripada raksasa Aria Keriwa nama mangkubuminya.

Maka titah maharaja Buma “Boleh aku turun ke dalam negeri itu” maka Wilmana pun turunlah dari udara ke dalam kota istana maharaja Dati Sura kepada seketika itu di adap oleh mangkubumi dan segala rakyatnya baginda itu. Maka di lihatnya raksasa banyak turun dari udara maka maharaja Dati Sura pun terkejut maka kata maharaja Sura kepada maharaja Buma “Siapa nama tuan hamba dan dari mana datang tuan hamba”. Maka sahut maharaja Buma “Hambalah anak Betara Bisnu. Hamba datang ini hendak akan negeri tuan hamba ini” maka sahut maharaja Dati Sura dengan marahnya “Jika sudah aku mati oleh engkau mana kehendak engkau perbuatkanlah negeri ini” sambil mengunus senjatanya temin.

Maka sahut maharaja Bumi “Marilah kita berperang sama seorang” maka maharaja Buma pun berperanglah dengan maharaja Dati Sura itu. Maka kedua pihak rakyat berdiri melihat rajanya berperang itu maka kedua pihak raja itu sama mengeluarkan kesaktian. Maka maharaja Dati Sura pun memanah kena senjata di tangan maharaja Buma terbang melayang tiada berketahuan. Maka maharaja Buma pun marah mengambil gadanya besi terjun dari atas Wilmananya maka maharaja Dati Sura pun ingat memegang gadanya lalu berpalukan gada. Antara lama tiada berkenalan maka tercedera maharaja Buma maka di palunya dengan gadanya oleh marah Dati Sura kena tengkok maharaja Buma lali.

Seketika maka ia ingat akan dirinya lalu di usirnya maharaja Dati Sura di rebutnya gadanya maka lalu di hempaskannya maharaja Dati Sura ke tanah. Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Dati Sura mahukah engkau hidup” maka kata maharaja Dati Sura “Hidupilah hamba akan negeri ini dengan isinya dan segala rakyat persembahan hambalah ke bawah duli tuan hamba”. Maka oleh maharaja Buma di lepaskan maharaja Dati Sura pun keluar dari negeri itu pergi ke negeri Langkapuri pada maharaja Bibi Sanam. Dengan mangkubuminya dan segala rakyat maharaja Dati Sura pun datang menyembah maharaja Buma mohonkan demikian sembahnya “Patik sekelian memohonkan nyawa”.

Maka titah maharaja pada Aria Keriwa “Adapun segala rakyat kita semuanya pada tuan hamba juga dan tuan hamba kita dudukkan di bawah mangkubumi kita Patih” maka sembah Aria Keriwa “Baiklah tuanku patik ini hamba mana titah patik junjung”. Maka di lihat oleh maharaja Buma negeri itu terlalu amat baik ada sebuah istana emas dan sebuah bukit emas dan hampir itu ada parit berkeliling dalam parit itu pelbagai bunga tanjung merah dan tanjung putih dan tanjung biru dan tanjung hijau dan seroja dan telipok dan ikan pelbagai di dalamnya.

Maka pada tepi parit itu pagar bagai pohon kayu emas di perbuatnya buahnya daripada permata akarnya gading emas bepermata melilit pohonnya kayu itu terlalu baik rupanya dan batangnya perak dan tembaga suasa pada kaki bukit itu pelbagai rupa balai emas dan perak dan ada balai tembaga suasa dan balai permata dan puspa ragam tempat segala dayang2 bermain. Pada empat penjuru bukit itu di perbuatnya batu emas bepermata tingginya berpangkat2 maka daripada batu emas itu keluar mata air empat biji panjuran gemuruh bunyinya di atas batu emas itu di perbuatnya buahan pandan emas bunganya daripada panca warna buahnya mutiara tiada lagi kelihatan itu mutiara itu di belit oleh akar karang itu manikam. Maka bunga karang itu tersembak2 di atas pohon pandang itu barang kali angin bertiup maka bergeraklah karang itu bercahaya2 berkilat rupanya.

Dayang bermain itu yang menunggu bukit itu telalu baik parasnya seperti bidadari maka di lihat maharaja Buma segala dayang2 itu bermain2 pada bukit emas itu yang hampir manikam gunung warna tubuhnya warna samalah dan yang himpun manikam hijau maka hijau warna tubuhnya seperti warna bunga tanjung hijau yang hampir manikam merah itu maka merahlah warna tubuhnya seperti bunga raya maka yang hampir intan itu pelbagai warna tubuhnya merah putih kuning biru berkilat2 tubuhnya seperti manikam akan cahaya matahari. Maka maharaja Buma pun jadi rajalah dalam negeri Percu Tekasan itu maka oleh baginda Patih Medar di jadikan mangkubumi dan Patih Nesnada dan Sang Pencakar di jadikan menteri dan Dari Tara dan Sang Perlemba dan Sang Air Angkasa di jadikan baginda hulubalang.

Maka maharaja Buma dan Patih Medar dan Aria Keriwa dengan segala hulubalang pun makan minum bersuka2an maka maharaja Buma pun bertitah kepada Patih Medar dan pada Aria Keriwa “Himpunkan segala rakyat di dalam negeri ini dan segala rakyat maharaja Buma”. Setelah sudah berhimpun maka Patih Medar dan Patih Keriwa dan segala hulubalang rakyat sekelian hina dina pun masuk mengadap maharaja Buma. Maka segala emas dan perak dan segala permata di dalam istana itu di bahagi tiga akan segala menteri hulubalang dan segala rakyat sebahagi tinggal dalam istana itu.

Maka maharaja Buma pada Patih Medar “Perbuatkan kita istana pada bukit emas itu bertatahkan ratna mutu manikam kemuncaknya manikam yang merah di dalam istana itu tiadalah kelam lagi seperti siang daripada cahaya permata2 dan manikam itu” maka oleh Patih Mendar di kerjakannya seperti titah raja Buma. Setelah sudah mahligai itu maka maharaja Buma pun memberi anugerah akan Patih Medar selengkap pakaian.

Al kisah maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu dan Betara Berahama bermain2 di gunung Tunan melihat bunga Naga Sari maka bunga itupun luruh. Maka oleh Betara Bisnu kaki bunga itu di pujanya baginda maka bunga itupun jadilah seorang laki2 terlalu baik parasnya maka oleh Betara Bisnu di namanya Sang Derma Dewa. Maka oleh Betara Berahama sari bunga itu di pujanya jadi seorang perempuan terlalu baik parasnya maka di namakannya Dewi Derma Dewi. Setelah sudah maka Betara Bisnu dan Betara Berahama pun kembalilah keinderaan peninggal Betara Bisnu dan Betara Berahama itu maka Sang Derma Dewa dan Dewi Derma Dewi pun terlalu amat berkasih kasihan.

Setelah berapa lamanya maka tersebutlah pada perkataan Betara Bisnu hendak menjelma menjadi Betara Kesna maka Betara Bisnu pun singgah di gunung Tunan. Tatkala itu Sang Derma Dewa pun meriba kepala Dewi Derma Dewi tidur maka titah Betara Bisnu pada Sang Derma Dewa “Mari anakanda pergi sama kita”. Maka sembah Sang Derma Dewa “Baiklah tuanku kemudianlah patik mendapatkan tuanku” maka Betara Bisnu pun pergilah menjelma menjadi Betara Kesna raja di negeri Derawat Perua. Maka baginda pun beristeri tiga orang seorang bernama Dewi Rakmin dan seorang bernama Dewi Jambu Wati dan seorang bernama Dewi Siti Buma maka isteri baginda Betara Kesna bernama Dewi Jambu Wati itupun hamillah.

Maka tersebutlah perkataan Sang Dewa Derma di gunung Tunan pada suatu hari Dewi Derma Dewi tidur maka Sang Derma Dewa pun teringatlah akan janjinya dengan Betara Kesna. Maka Sang Derma Dewa pun menangis maka di ambilnya pucuk lontar maka di suratnya maka iapun makan sirih maka sepahnya dan suratnya di tinggalkannya Dewi Derma Dewi. Maka Sang Derma Dewa pun pergilah menjelma pada isteri Betara Kesna yang bernama Dewi Jambu Wati itu. Setelah genap bulannya maka Dewi Jambu Wati pun berputeralah seorang laki2 terlalu baik rupanya tiada berbagai dalam dunia ini. Maka oleh Betara Kesna anakanda baginda di namai Sang Semba di peliharakan dengan sepertinya adat anak raja besar2.

Maka tersebutlah pada perkataan Dewi Derma Dewi lagi tidur di gunung Tunan. Setelah ia bangun daripada tidurnya maka di lihat suaminya tiada maka Dewi Derma Dewi pun melihat ke kiri dan ke kanan. Maka di dapatinya surat dan sepah di dalam puannya maka di ambilnya surat itu di bacanya demikian bunyinya “Janganlah tuan berosak hati dan bercinta akan kekanda ini kerana kekanda ini di bawa oleh Betara Bisnu pergi menjelma. Jikalau ada anak Betara Kesna bernama Sang Semba itulah beta”.

Setelah sudah Dewi Derma Dewi membaca surat itu maka iapun terlalu sangat menangis maka katanya dalam tangisnya itu “Apa mulanya maka aku di tinggalkan sedang tidur dan mengapa kekanda pergi tiada memberi tahu aku. Jikalau rambutku terurai siapa lagi akan menyanggul dia. Jika kainku tergelongsor siapa akan membaiki dia dan manatah janji kekanda hendak mati bersama2 dengan aku”. Setelah sudah demikian katanya maka pada hatinya “Apa sudahnya aku dengan menangis ini” maka di perbuatnya sebuah balai bunga seribu bunga di perbuatnya itu. Setelah balai itu sudah di perbuatnnya maka di perbuatnya gambar dirinya maka di bubuhnya di atas balai gadang itu maka di ambilnya sepah Sang Derma Dewa itu dari dalam puannya. Maka sepahnya itu di susuknya dengan tangannya kedua maka sepah itupun menjadi api maka Dewi Derma Dewi pun menceburkan ke dalam dirinya ke dalam api itu maka iapun matilah.

Maka tersebutlah perkataan ada seorang raja di negeri Sura Negara maharaja Janaka namanya maka isterinya pun bunting maka Dewi Derma Dewi pun menjelma kepada isteri raja Janaka itu namanya Derasad. Setelah genap bulannya maka isteri maharaja Janaka pun beranaklah seorang perempuan terlalu amat baik parasnya maka di namai baginda Dewi Cana Wati. Maka mahsyurlah pada segala alam dunia ini bahawa anak maharaja Janaka terlalu amat terlalu amat baik paras tiada terbagai dalam dunia ini eloknya.

Al kisah maka tersebutlah perkataan maharaja Buma di adap oleh Patih Medar dan Patih Aria Keriwa dan sekelian pegawai hulubalang. Maka titah maharaja Buma pada Sang Aria Keriwa “Siapa ada raja2 beranak perempuan yang baik parasnya” maka Aria Keriwa pun menyembah katanya “Ya tuanku ada seorang raja maharaja Janaka namanya Sura Negara nama negerinya itulah ada beranak perempuan terlalu amat baik parasnya”. Maka maharaja Buma memberi titah pada Patih Medar “Pergilah tuan hamba ke negeri Sura Negara pada maharaja Janaka katakan kita hendak anak baginda itu” maka sembah Patih Medar “Baiklah tuanku”.

Maka oleh maharaja Buma di ambilnya emas secepar dan permata secembul di berikan pada Patih Medar maka titah maharaja Buma “Inilah kiriman aku kepada maharaja Janaka dan katakan oleh tuan hamba apa kehendak baginda kita usahakan. Syahdan kebesaran kita pun katakan pada baginda itu mudah mudahan mahu di beri anaknya akan kita”. Maka Patih Medar pun menyembah lalu bermohon berjalan keluar kota maka Patih Medar pun naik gajah di iringkan segala rakyatnya menuju jalan ke negeri Sura Negara. Adapun akan maharaja Janaka itu menterinya empat orang seorang bernama Sana Menteri dan seorang namanya Senda Menteri dan seorang Semara namanya seorang Jaya Pati namanya.

Setelah Patih Medar datang keluar negeri Sura Negara maka di lihat oleh rakyat maharaja Janaka rakyat raksasa banyak datang. Maka iapun bertanya “Dari mana tuan hamba sekelian datang” maka sahut raksasa itu “Kami rakyat Patih Medar di titahkan maharaja mengadap maharaja Janaka”. Maka rakyat Janaka pun segera memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempat menteri itu segera masuk mengadap maharaja Janaka pun keluar di adap oleh segala menteri hulubalang sekelian.

Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku Patih Medar mangkubumi maharaja Buma di suruhkan baginda itu mengadap tuanku” maka titah maharaja Janaka pada Jaya Pati “Pergilah tuan hamba panggil Patih Medar itu” maka Jaya Pati pun menyembah lalu pergi. Setelah Jaya Pati bertemu dengan Patih Medar maka Jaya Pati pun “Di persilakan tuan hamba masuk di panggil seri maharaja” maka Patih Medar pun berjalan masuk sama2 dengan Jaya Pati. Setelah kelihatan pintu balai maharaja Janaka maka Patih pun turun di atas gajahnya lalu masuk mengadap maharaja Janaka. Maka oleh maharaja Janaka “Patih Medar duduk bersama2 dengan Sana Menteri”.

Maka kata Patih Medar “Patik di suruhkan paduka anakanda maharaja Buma mengadap tuanku hendak menyambut paduka anakanda Dewi Cana Wati. Inilah kiriman seri maharaja Buma akan tuanku emas secepar dan permata secembul. Barang tuanku kehendak itu di beri oleh seri maharaja Buma kerana seharusnya tuanku berbuat kebaktian pada ke bawah duli yang di pertuan kerana baginda itu pada zaman ini terlalu amat besar kerajaannya. Syahdan dengan saktinya dan gagah beraninya” maka sahut maharaja Janaka “Nantilah hamba bicarakan dahulu”. Maka maharaja Janaka pun memberi persalin akan Patih Medar dengan selengkapnya pakaian dan di perjamu baginda Patih Medar dengan segala rakyatnya makan minum daging masak mentah maka terlalu suka segala rakyat raksasa itu. Maka baginda pun lalu masuk maka Patih Medar pun keluarlah di iringkan oleh Sana Menteri maka Patih Medar pun di beri tempat hampir kampungnya.

Telah hari malam maka maharaja Janaka pun duduk isteri baginda dua orang dan anak baginda Dewi Cana Wati dan pengasuhnya bernama Puspa Wati. Maka kata maharaja Janaka pada isterinya baginda “Apa bicara kita akan anak kita ini di pinang oleh maharaja Buma raja di negeri Percu Tekasan yang di suruhkan baginda itu mangkubuminya yang bernama Patih Medar” maka kata isterinya baginda “Akan maharaja Buma itu manusiakah atau raksasakah”. Maka kata maharaja Janaka “Akan maharaja Buma itu tiada kita ketahui bangsanya tetapi Patih Medar itu dengan segala rakyatnya itu raksasa juga” maka sembah Dewi Cana Wati “Wah jikalau demikian maharaja Buma itu pun raksasa juga manatah baiknya manusia berlakikan raksasa kerana raksasa itu sama raksasa juga bininya”.

Maka kata maharaja Janaka “Jikalau anakanda tiada kita beri nescaya di serangnyalah negeri kita” maka kata kepada Dewi Cana Wati “Mahukah tuan akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Dewi Cana Wati “Daripada beta di berikan maharaja Buma itu baiklah ayahanda bunuh” maka kata maharaja Janaka pada isterinya “Jikalau seperti kata anakanda ini tiadalah kita terima pinang maharaja Buma itu barang apa kehendaknya maharaja Buma adalah kita”. Setelah hari siang maka Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap dengan segala hulubalang maka maharaja Janaka pun keluar di adap orang. Maka titah maharaja Janaka pada Sana Menteri “Apa bicara kita akan pekerjaan ini kerana anak kita tiada mahu akan maharaja Buma itu”. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan patik sekelian hamba ke bawah duli tuanku yang mana kesukaan tuanku itulah kesukaan patik sekelian hamba”.

Setelah itu maka Patih Medar pun datang lalu naik duduk sama2 Sana Menteri maka sembah Patih Medar “Patik hendak kembalilah apa sembah tuanku kepada maharaja Buma” maka titah maharaja Janaka “Apatah daya hamba kerana anak hamba tiada mahu akan maharaja Buma”. Setelah Patih Medar mendengar titah maharaja Janaka itu maka iapun tunduk berdiam dirinya berubah warna mukanya lalu turun berjalan keluar kota tiadalah bermohon lagi naik gajah berjalan kembali ke negerinya. Tiga hari antaranya di jalan maka Patih Medar sampailah ke negeri Percu Tekasan lalu masuk mengadap maharaja Buma maka titah baginda “Apa kata maharaja Janaka” maka sembah Patih Medar “Tiadalah di berinya anaknya akan tuanku”.

Setelah maharaja Buma mendengar kata Patih Medar itu maka baginda pun amat marah maka baginda pun menyuruh mengimpunkan rakyat pada Patih Medar akan menyerang negeri Sura Negara. Maka Patih Medar pun menyembah lalu keluar mengimpunkan rakyat. Setelah sudah berkampung maka maharaja Buma pun keluarlah maka Patih Medar datang menyembah maharaja Buma katanya “Telah berkampunglah siapa yang di titahkan menyerang negeri Sura Negara itu” maka titah maharaja Buma “Kita sendirilah pergi Aria Keriwa dan Sang Perlamba dan Sang Air Angkasa tinggal menunggu negeri ini. Jikalau barang suatu hal negeri segera tuan hamba berdatang sembah ke bawah duli kita”.

Maka sembah ketiganya “Ya tuanku jikalau barang sesuatu hal negeri ini atas nyawa patiklah ketiga” maka titah maharaja Buma “Benarlah kata tuan hamba itu kerana orang yang pergi yang tinggal itu sama juga pada rasa kita”. Telah sudah bertitah maka maharaja Buma pun naik ke atas Wilmana lalu terbang ke udara maka Dati Tara dan Dati Senda mengiringkan baginda berjalan dari udara. Maka Patih Medar pun naik gajah berjalan di bumi sama2 penjatan berjalan di bumi bersama2 rakyat raksasa banyak itu. Maka maharaja Buma dan Senda Dati Tara dengan segala raksasa berjalan di udara itupun sampailah ke negeri Sura Negara maka maharaja Bumi dengan segala rakyat pun turunlah di udara.

Setelah di lihat oleh rakyat maharaja Janaka yang di luar negeri itu rakyat raksasa datang banyak segala rakyat maharaja Janaka pun terkejut lalu ia lari mengusir ke dalam kota di usir oleh rakyat maharaja Buma barang yang dapat habis di makannya. Maka segala rakyat itupun memberi tahu Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara dan Jaya Pati maka keempatnya masuk mengadap maharaja Janaka. Maka sembah Sana Menteri “Ya tuanku akan maharaja Buma itu telah datang menyerangkan negeri kita” maka maharaja Janaka pun keluar di adap segala hulubalang.

Maka titah maharaja Janaka “Apa bicara kita sekelian” maka sembah segala menteri itu “Ya tuanku adapun maharaja Buma datang ini akan menyerang negeri kita. Pada bicara patik sekelian sebenarlah patik sekelian lawan hingga nyawa patik sekelian mengerjakan pekerjaan duli seri maharaja. Apatah gunanya patik ini sekelian di perbaiki jika tiada pada ketika ini patik sekelian persembahkan nyawa pada duli seri maharaja. Jikalau patik sekelian mati mana kehendak tuanku”. Maka titah maharaja Janaka “Adapun yang kehendak kita pun demikianlah” maka menteri keempat pun bermohon keluar dengan segala rakyatnya maka berhadapanlah kedua pihak rakyat itu.

Maka berperanglah maharaja Buma dengan rakyat maharaja Janaka seketika berperang maka banyaklah rakyat maharaja Janaka mati. Maka pecahlah habis lari melainkan Sana Menteri dan Senda Menteri dan Semara Menteri dan Jaya Pati juga tinggal terdiri di atas kenaikan dengan senjatanya. Maka keempat menteri itupun mengamuk rakyat raksasa pun banyak mati lalu pecah lari cerai berai tiada berketahuan di usir oleh menteri keempat itu. Maka Dati Tara pun tampil maka kata maharaja Buma “Jangan berperang dahulu kerana aku hendak membunuh menteri empat” maka maharaja Buma pun turun dari atas Wilmana nya itu lalu tampil berhadapan dengan menteri empat itu.

Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka kata Sana Menteri “Akulah Sana Menteri mangkubumi maharaja Janaka ada senjatamu marilah kepada aku”. Maka kata maharaja Buma “Engkau menteri yang tiada berbudi mengapa maka engkau tiada memberi bicara yang baik akan rajamu” maka sahut Sana Mentera “Janganlah katamu engkau banyak lagi mana kehendak tuan kami itulah kami turut jika hilang nyawa kami pun dapat damai”. Sana Menteri pun mengunus cendera rasa lalu mengusir maharaja Buma lalu di tikamnya oleh Sana Menteri akan dada maharaja Buma terundur tiada lut. Maka oleh maharaja Buma di tangkapnya pinggang Sana Menteri maka di rebutnya senjatanya itu dapat padanya maka di tikamnya dada Sana Menteri terus lalu mati.

Setelah di lihat oleh Senda Menteri maka di ambilnya panah maka di panahnya maharaja Buma kena tiada lut. Maka maharaja Buma pun mengambil gadanya lalu di usirnya Senda Menteri lalu di palunya kepalanya pecah mati. Setelah di lihat Semara Menteri maka iapun mengunus senjatanya Tersula namanya lalu di tikamnya kena dada maharaja Buma itupun tiada lut senjata itupun patah. Maka segera ia mengambil gadanya mengusir maharaja Buma di pukulnya dengan gadanya pun patah. Maka di pukul oleh maharaja Buma kena kepala Semara Menteri pun pecah lalu mati.

Setelah di lihat oleh Jaya Pati maka di hunusnya senjatanya di hampirinya maharaja Buma maka lalu di tikamnya kena tiada lut. Maka oleh maharaja di tangkap Jaya Pati senjatanya pun di rebutnya ambil maka kata maharaja Buma “Mahukah engkau hidup jika mahu kuampuni dosamu” maka kata Jaya Pati “Hai maharaja Buma akan dunia ini sekali juga tiada dua kali” maka oleh maharaja Buma di tentasnya kepala Jaya Pati. Setelah di lihat oleh rakyat Sura Negara keempat menterinya itu sudah mati maka segala rakyat itu pun habis lari memberi tahu maharaja Janaka mengatakan menteri keempat habis mati “Baiklah tuanku meninggal”. Maka titah maharaja Janaka “Yang sembah itu benarlah padamu juga. Adapun akan maharaja Buma itu akulah lawannya”.

Maka maharaja Janaka pun turun dari istananya dengan senjatanya panah lalu berjalan kemudian maka berhadapanlah dengan maharaja Buma. Maka kata maharaja Buma “Siapa namamu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah maharaja Janaka”. Maka kata maharaja Buma “Siapa lagi engkau suruh melawan aku. Janganlah engkau ke medan dahulu” maka sahut maharaja Janaka “Akulah melawan engkau”. Maka oleh maharaja Janaka di panahnya maharaja Buma dengan anak panahnya Pasu Pati namanya kena dada maharaja Buma terus lalu mati seketika hidup pula.

Maka kata maharaja Buma “Hai maharaja Janaka persembahkanlah anakmu itu kepada aku supaya tiada mati kubunuh” maka sahut maharaja Janaka “Biarlah aku mati dengan nama yang baik jangan hidup dengan nama yang jahat”. Maka oleh maharaja Buma di tikamnya maharaja Janaka dengan senjatanya kena dada maharaja Janaka lalu terus mati. Setelah rakyat maharaja Janaka pun melihat rajanya sudah mati maka rakyat Sura Negara pun habis lari cerai berai. Ada yang membunuh anak isterinya lalu mengamuk ada yang lari ke dalam hutan ada yang lari ke gunung maka di ikut oleh rakyat raksasa itu ada yang dapat ada yang lepas. Maka titah maharaja Buma kepada Dati Tara dan Senda “Katakan kepada rakyat kita jangan mengusir ke dalam istana maharaja Janaka”.

Maka ada hamba maharaja Janaka Tiari namanya dan Dewi Kenar Makik kembali memberi tahu isteri maharaja Janaka Dewi Derasid dan Dewi Ketara akan maharaja Janaka sudah hilang. Maka keduanya pun menangis maka Dewi Cana Wati pun datang di iringkan Puspa Wati dan inang pengasuhnya. Maka Dewi Derasid pun pergi kepada Dewi Cana Wati katanya “Ayahanda sudah hilang di bunuh oleh maharaja Buma akan tuan tinggallah di istana ini bonda kedua turut bila sama dengan ayahanda. Adapun akan tuan tiada di binasakan oleh maharaja Buma kerana sebab berperang itupun oleh maharaja Buma hendak akan tuan jua. Adapun akan maharaja Buma itu bukannya ia raksasa”.

Maka sembah Dewi Cana Wati sambil menangis “Beta pun turut sama dengan ayahanda bonda manatah kebaikan akan beta peroleh. Apatah gunanya beta hidup ayahanda bonda pun tiada siapatah tempat akan beta bermanja lagi” maka kata Dewi Ketara “Tuan turut juga kata bonda ini jangan tuan membunuh diri”. Setelah itu maka Dewi Cana Wati pun berpeluk bercium oleh bondanya kedua maka segala dayang2 pun sekelian menangis. Maka kata Dewi Derasid kepada Dewi Cana Wati “Baik2 bertaruhkan diri kepada orang” maka Dewi Cana Wati pun menangis dan Dewi Ketara keduanya memeluk mencium anakanda baginda.

Maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun turunlah berjalan dengan tangisnya mendapatkan mayat maharaja Janaka di iringkan oleh segala dayang2 datang kepada tempat orang berperang itu. Maka di lihatnya bangkai gajah kuda dan rakyat bertambun2 maka Dewi Derasid dan Dewi Ketara pun bertemulah dengan rakyat maharaja Buma. Maka di lalunya maka segala rakyat itu bertemulah dengan mayat maharaja Janaka maka kata keduanya “Apa mulanya maka beta kedua datang tiada kekanda tegur gusarkah kekanda akan beta kedua maka keduanya pun turut mati sama2 dengan kekanda baginda” maka keduanya memeluk mencium maharaja Janaka.

Setelah itu maka Dewi Derasid pun mengunus peteram menikam akan dirinya maka ia matilah maka Dewi Ketara pun mengambil peteram dari tangan Dewi Derasid maka iapun menikam dirinya maka Dewi Ketara pun matilah di sisi suaminya. Maka segala dayang2 yang gusar akan tuannya turut bila dengan tuannya yang lain itu kembali kepada Dewi Cana Wati. Setelah Dewi mendengar bondanya keduanya sudah hilang itu maka makin sangat menangis. Maka oleh akan Puspa Wati di dukungnya Dewi Cana Wati katanya “Janganlah tuanku sangat menangis dan bercinta kerana yang mati itu sudahlah dengan kehendak Dewata Mulia Raya” maka Dewi Cana Wati pun diamlah.

Setelah maharaja Janaka sudah mati maka Patih Medar dan Sang Pencatan pun datang mengadap maharaja Buma “Adapun akan maharaja Janaka dengan menteri baginda keempat orang sudahlah kita bunuh”. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku apa gunanya patik sekelian di perhamba ke bawah duli tuanku jika kedengaran pada segala negeri yang lain tuanku berperang patik sekelian tiada berperang apatah di sebut orang nama patik sekelian”. Maka titah maharaja Buma “Benarlah seperti kata tuan hamba itu sekarang ini hendaklah segala rakyat Sura Negara ini tuan hamba kumpulkan dan tentukan yang memegang negeri ini”.

Setelah sudah maharaja Buma bertitah kepada Patih Medar maka maharaja Buma pun berjalan di iringkan oleh Wilmana masuk ke dalam kota lalu ke istana maharaja Janaka. Adapun akan Patih Medar dan Tendera dan Sang Pencata dan Dati Tara tinggal di luar mengimpunkan rakyat Sura Negara ada tinggal lagi itu. Setelah maharaja Buma sampai ke istana maharaja Janaka lalu naik ke istana. Setelah di lihat oleh Dewi Cana Wati maka maharaja Buma pun datang maka iapun menangis. Maka kata maharaja Buma “Janganlah adinda menangis kerana ayahanda mati itupun bukan salah kekanda dengan salah ayahanda juga maka demikian. Adapun akan sekarang ini janganlah adinda sangat bercinta akan ayahanda bonda kekandalah akan ganti ayahanda bonda” makin sangat Dewi Cana Wati menangis.

Maka sembah Puspa Wati pada maharaja Buma “Yang titah tuanku itu sebenarnyalah tuanku memeliharakan paduka adinda sebab adinda tiada berkata oleh adinda lagi bercinta akan ayahanda bonda baginda kerana tiada pernah bercerai dengan baginda kerana paduka adinda lagi budak”. Adapun Puspa Wati berkata2 itu dengan lemah lembutnya mengeluarkan kata itu maka berkenan kepada maharaja Buma katanya itu. Maka titah maharaja Buma “Siapa engkau dan apa namamu” maka sembahnya “Nama patik Puspa wati patiklah pengasuh paduka adinda”. Maka titah maharaja Buma “Peliharakan olehmu baik Dewi Cana Wati ini apa kehendaknya kuberi kerana ia lagi kecil di tinggalkannya ayah bondanya” maka kata Puspa Wati “Baiklah tuanku kerana adinda maharaja tuan patik tambah pula dengan titah seri maharaja”.

Maka oleh maharaja Buma lalu di dukungnya Dewi Cana Wati bawa keluar maka Puspa Wati serta mengiringkan serta segala inang pengasuh dayang2 siti perwara sekelian. Maka Dati Tara membawa kelengkapan istana maka maharaja Buma pun berkata dengan Patih Medar. Maka sembah Patih Medar “Ya tuanku sekelian rakyat sudahlah terkampunglah sepuluh laksa banyaknya dan negeri ini di serahkan pada saudara patik Sana Menteri” maka titah maharaja Buma “Akan negeri ini hamba serahkan pada tuan hambalah”. Maka Patih Medar pun menyembah maka di suruhnya segala rakyat itu kembali kepada tempat masing2 maka titah maharaja Buma pada Patih Medar “Suruhlah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati semuanya naik ke atas reta”.

Setelah sudah segala inang pengasuh Dewi Cana Wati naik reta maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati naik ke atas Wilmana terbang di udara. Berapa antaranya terbang itu maka sampailah maharaja Buma itu ke negeri Percu Tekasan. Maka titah maharaja Buma pada Wilmana “Turunkan aku ke dalam istana” maka oleh Wilmana seperti titah maharaja Buma di turunnya. Maka maharaja Buma dan Dewi Cana Wati dan Puspa Wati masuklah ke dalam istana baginda.

Maka oleh maharaja Buma Dewi Cana Wati di ribanya di peramat2 terlalu baik parasnya mukanya bercahaya2 seperti bulan purnama empat belas hari demikianlah dan keningnya seperti taji di bentuk rambutnya seperti cincin di tuang sebunya seperti tegar burung matanya seperti bintang timur pipinya seperti pauh di layang kakinya seperti bunga seri gading pinggang seperti tarak angsuka di tiup angin dadanya seperti andang2 betisnya seperti orang pandan jarinya tumbuk seri cangkinya seperti denta sudah terupam warna tubuhnya seperti bunga cempaka emas bau tubuhnya seperti bunga sampai suaranya terlalu manis seperti melukat jika bunga yang kuncup itupun jadi kembang.

Maka maharaja Buma pun terlalu sukacita rasa hatinya seperti masak serak sebab beroleh seperti kehendak hatinya itu. Maka oleh maharaja Buma akan Dewi Cana Wati di bawanya duduk pada istana emas itu. Maka ada seorang raksasa bernama Pen Kila Sura Dewi namanya iaitu pengasuh maharaja Buma ialah di suruh oleh maharaja Buma menunggui Dewi Cana Wati. Maka maharaja Buma pun sedia kala bersuka2an dengan segala menteri hulubalang baginda sekelian.

Sumber: Kitab Maharaja Buma
Manuskrip British Library

Monday, July 27, 2015

Mukjizat Rasul Allaha di Benua Sham

Syahdan lepas daripada Harits pergi mendapat saidina Abu Abaidah rodhoya Allaha a’naha maka A’bada Allaha Yuqona pun menyuruh laskarnya duduk tunggu di dalam kota dan di atas kota Thorablas itu dan di beri hukum kepada laskarnya tiada di beri seorang jua pun daripada isi desa itu keluar di dalam negeri di suruh kawal baik2 akan isi desa itu. Telah sudah di beri hukum maka di kerjakan oleh laskarnya seperti hukum A’bada Allaha Yuqona itu maka A’bada Allaha Yuqona pun menyuruh seorang hulubalangnya pergi siasat di labuhan desa itu berapa ada kapal. Maka hulubalang itu pun pergi siasat maka datanglah hulubalang itu memberi tahu kepada A’bada Allaha Yuqona katanya “Ya syah alam adalah di dalam labuhan kita ini lima puluh buah kapal”.

Maka di suruh panggil segala mualim kapal2 itu maka datanglah sekelian duduk mengadap A’bada Allaha Yuqona itu maka bertitah A’bada Allaha Yuqona “Ya mualim maka sekarang ini adalah aku hendak muat zuadah makana di dalam kapal kamu itu hendak bawa pergi persembah kepada raja Herculi itu. Mahulah kamu sekelian muat di dalam tiga hari ini bawa pergi maka aku pun hendak pergi bersama2”. Maka sahut mualim2 itu “Ya syah alam tiada boleh hamba ini sekelian nanti lama di sini kerana hamba ini hendak berlayar dengan segeranya juga” maka kata A’bada Allaha Yuqona “Hai mualim2 adalah pekerjaan empunya raja Herculi itu jika sebagai mana pun mahulah engkau sekelian nanti sampai tiga hari segala makanan2 ini kerana baginda itu menyuruh aku hantar kepadanya dengan segeranya”.

Maka mualim2 itupun tiada terkata2 lagi maka masing2 pun menurut seperti hukum A’bada Allaha Yuqona itu maka segala kapal itupun di bawa perdekat dengan kota Thorablas itu di turunkan segala kelasi di dalam kapal itu pada tiap2 kapal itu tiga2 orang sahaja di tinggal di dalam kapal itu lain di turunkan ke darat maka di muatlah makanan dan laskarnya di dalam kapal itu. Telah sudah di muat maka di serahkan negeri Thorablas itu kepada raja Filithonus dan kepada bapa penakan Harits itu. Telah sudah mustaib maka A’bada Allaha Yuqona bersiap hendak naik kapal maka saidina Khalid bana Walid rodhoya Allaha a’naha serta dengan seribu hulubalang pun sampailah di negeri Thorablas itu maka A’bada Allaha Yuqona itupun pergilah mendapat saidina Khalid bana Walid maka di serah negeri Thorablas itu kepada saidina Khalid.

Maka telah sudah di serah ia pinta izin lalu ia naik kapal berlayarlah menuju ke negeri Shura itu. Adapun negeri Shura itu empunya anak raja Herculi di dalam negeri itu ada seorang hulubalangnya serta dengan empat ribu laskarnya duduk menunggu negeri itu. Tiada berapa lamanya maka kapal itupun sampailah ke labuhan negeri Shura itu serta kapal2 sampai maka raja negeri Shura itu menyuruh orang pergi periksa kapal siapa itu dan dari mana datang hendak kemana maka pergilah orang2 itu ke kapal di periksa. Telah di periksa maka datanglah mengadap rajanya demikian katanya “Ya syah alam adalah segala kapal itu datang daripada negeri Faridh dan Khorirah dan negeri Qosarthas sekelian itu ada muat makanan hendak bawa pergi persembah ke bawah duli anak raja Herculi itu di negeri Qosariah itu”.

Serta raja dan seisi desa itu dengar lalulah sangat sukacita maka raja Shura itu pun menyuruh panggil A’bada Allaha Yuqona itu hendak pejamu maka datanglah A’bada Allaha Yuqona dengan sembilan ratus hulubalangnya itu mengadap raja Shura itu maka di pejamu oleh raja itu kepada A’bada Allaha Yuqona dan askarnya itu dan di beri hadiah kepada sekelian mereka itu. Telah hari pun malamlah A’bada Allaha Yuqona menyuruh turun segala hulubalangnya yang di dalam kapal itu maka turunlah sekelian itu ke darat duduk bersama2 A’bada Allaha Yuqona itu. Pada malam itu juga A’bada Allaha Yuqona membuat sepucuk surat di hantar pergi kepada saidina Khalid di suruh datang dengan segeranya masuk ke dalam negeri Shura itu.

Maka telah sudah di beri pergi surat itu maka di dalam antara itu maka terdengarlah khabar kepada anak bapa saudara A’bada Allaha Yuqona itu mengatakan A’bada Allaha Yuqona itu ada di dalam negeri Shura itu. Serta ia dengar pada ketika itu juga ia pergi mengadap raja Shura itu di maklumkan segala hal ehwal Yuqona itu sudah masuk Asalama kasad ia datang itu hendak menaklukkan negeri ini dan pahlawan Jerpas pun sudah di tangkap dan negeri Thorablas pun sudah taklukkan. Serta raja Shura mendengar hal yang demikian itu maka ia pun terlalulah sangat marah lalu di tangkaplah A’bada Allaha dan hulubalangnya itu di serah pada hulubalangnya di suruh bawa pergi mengadap anak raja Herculi itu maka datanglah seribu orang hulubalangnya mengenderai kuda hendak bawa pergi A’bada Allaha Yuqona dan laskarnya itu.

Di dalam hal yang demikian itu maka saidina A’maro bana Al A’sho rodhoya Allaha a’naha pun menyuruh saidina Yazid Abu Sufian rodhoya Allaha a’naha pergi melingkar negeri Shura itu maka saidina Yazid serta dengan dua ribu hulubalangnya mengenderai kuda berangkatlah daripada negeri Qisariah itu berjalan menuju jalan ke negeri Shura itu. Serta saidina itu sampai di jajahan negeri Shura itu maka segala isi jajahan itu semuanya pun habis meninggal tempatnya dan dusun itu lari masuk ke dalam negeri Shura itu riuh bunyi suara segala isi desa itu bertanya raja Shura “Apatah gerangan sebab orang membuat gaduh itu” maka di sembahkan oranglah kepadanya akan hal saidina Yazid itu datang hendak menyerang negeri Shura itu.

Serta ia dengar maka ia menyuruh katup pintu kota dan di suruh penjarakan A’bada Allaha Yuqona dan hulubalangnya itu di dalam suatu rumah penjara dan di suruh jaga baik2. Maka ia memanggil anak penakannya bernama Basil di serahkan raja Yuqona dan hulubalangnya itu di suruh jaga seraya katanya “Hai anakku jaga2lah baik akan kaum Asalama itu kerana aku hendak pergi melawan berperang dengan kaum Asalama yang datang hendak melawan dengan daku. Adalah mereka itu sedikit sahaja tiada berapa banyak dapat aku melawan dengan mereka itu”. Telah sudah ia berkata itu maka ia pun duduklah bersiap pada malam itu.

Syahdan maka adalah Basil itu sangatlah faham akan ilmu Allaha yang tersebut di dalam kitab Allaha yang lama2 itu serta ia ketahui akan mukjizat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.  Adalah pada ketika berkata Imam Al Waaqodi rohamata Allaha Taa’alaya pada tatkala saidina Rasul Allaha A’layaha Wa Salama pergi ke negeri Sham bersama2 kaum Qoraish itu dagangan di suruh oleh Siti Khadijah maka baginda itu pun singgah duduklah di rumah Bahira Al Rahib. Pada ketika masa itu di lihat oleh Basil akan baginda rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan Basil dan Bahira Al Rahib lihat sedang tatkala baginda rasul Allaha berjalan datang bersama2 kaum Qoraish itu pada sama tengah kafilah kaum Quraish itu saidina rasul Allaha ada berjalan di tengah panas di payungkan oleh awan di atas kepala baginda itu.

Serta Bahira Al Rahib melihat akan baginda itu maka berkata ia “Hai Basil ada tersebut di dalam kitab kemudian hari jadi seorang nabi di dalam negeri bernama Shofat Al Wamar itu maka sekarang ini seperti tersebut di dalam kitab itu inilah nabi itu”. Di dalam keduanya duduk berkata2 itu maka saidina rasul Allaha pun bernantilah di bawah sepohon kayu yang layu. Serta baginda itu duduk bersandar di bawahnya maka dengan segeranya segala daun di perdunya itu menjadi hijau serta berpucuk pula. Serta Bahira Al Rahib lihat hal yang demikian itu maka ia pulang ke rumahnya di suruh siap makanan akan baginda itu dan segala kaum Quraish yang datang bersama baginda itu.

Telah sudah siap maka datanglah ia memanggil persilakan baginda itu dan segala kaum Quraish ke rumahnya maka pergilah segala kaum Quraish itu ke rumah Bahira Al Rahib itu maka baginda rasul Allaha tinggal duduk menyuruh kaumnya jaga segala unta2 itu. Serta Bahira Al Rahib melihat unta kaum Quraish itu tiada ada baginda itu maka katanya “Pada kelmarin aku lihat ada seorang daripada kaum Quraish itu awan duduk memayungkan dia. Pada hari ini aku lihat tiada seorang jua pun ada seperti yang kulihat itu”.

Maka bertanyalah ia kepada kaum Quraish itu “Ya tuan sekelian adalah lagi siapa2 daripada kaum tuan2 ini tinggal tiada mari lagi” maka sahut penghulu Quraaish itu “Ada seorang lagi belum datang kerana ia duduk jaga segala unta2 kami itu”. Maka bertanya Bahira “Apa namanya tuan itu” maka sahut katanya “Mahamada bana A’bada Allaha” maka kata Bahira Al Rahib “Bukankah tuan itu di ambil oleh datuknya di pelihara akan dia” maka sahut kaum Quraish itu “Naa’ma”. Maka kata Bahira Al Rahib demikian katanya “Ya tuan sekelian janganlah kamu sekelian meringankan kepada Mahamada itu. Mahulah tuan muliakan dia kerana iaitu raja kepada kamu sekelian kelak pada kemudian hari di dalam dunia ini. Kamu sekelian nanti beroleh kebesaran dan kemuliaan daripadanya”.

Maka bertanya segala kaum Quraish kepadanya “Ya Bahira bagaimana engkau tahu iaitu Sayada Al Mursalin” maka sahut katanya “Pada tatkala kamu dan Mahamada itu berjalan mari di dalam dusun itu pada ketika itu hamba lihat segala batu dan pokok kayu dan bukit maka sekelian pun tunduk sujud kepadanya. Maka awan pun payungkan Mahamada itu maka Basil pun ada lihat bersama2ku” maka sahut Basil “Naa’ma benar seperti kata Bahira Al Rahib itu telah aku pun ada lihat akan mukjizat Mahamada itu akan tetapi tiada kami berkata2 kepada siapa2 kami menaruh di dalam hati kami demikian hal ini”. Telah sudah segala kaum Quraish itu memakan dan minum maka masing2 pun pulanglah ke tempat masing2 maka Bahira Al Rahib dan Basil pun membawa imanlah kepada agama Asalama tiada seorang jua pun tahu akan hal keduanya.

Syahdan maka tersebut pula perkataan Basil itu duduk menjaga A’bada Allaha Yuqona dan segala laskarnya itu. Serta ia lihat akan raja Shura itu sudah berangkat pergi hendak melawan dengan saidina Yazid bana Abu Sufian itu maka ia pun teringatlah akan mukjizat nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama itu lalu ia bukalah segala ikatan raja Yuqona dan segala laskarnya dan di lepaskan daripada penjara. Maka ia pun membawa iman pula di hadapan A’bada Allaha Yuqona itu seraya katanya Ashahada Ana Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ashahada Ana Mahamada Rosawala Allaha.

Telah ia mengucap kalimah maka ia bertanya pula A’bada Allaha Yuqona itu “Bukankah bapa dan datuk nenek kamu itu daripada umat Isa maka sekarang ini mengapa engkau membuangkan agamanya itu masuk kepada agama Asalama. Apa yang engkau lihat dengan mata engkau akan ajaib di dalam Asalama itu dan bukankah segala kaum Roman itu menjadikan kamu akan raja maka mengapa kamu tinggalkan pekerjaan raja itu”. Maka sahut A’bada Allaha Yuqona “Hai Basil pekerjaan yang sebenar2 itu sudah engkau lihat maka aku pun demikian juga sekarang ini sudah aku dengar suatu suara daripada langit demikian bunyinya “Adalah mereka itu yang duduk mengawal kamu itu sebenar2nya daripada umat Mahamada yang menurut seperti hukum Allaha itu ialah nanti lepaskan kamu daripada penjara dan ialah nanti tolong kepada kamu””.

Serta Basil mendengar kata A’bada Allaha Yuqona itu maka ia pun bertambah yakin dan imannya seraya berkata “Ya A’bada Allaha Yuqona sangatlah benar engkau berkata itu. Adalah hamba pada tatkala duduk di dalam Sham itu bersama dengan Bahira Al Rahib pada ketika itu hamba lihat dengan mata hamba akan nabi Mahamada itu datang bersama kaum Quraish negeri Sham. Pada ketika itu baginda itu berjalan segala batu dan bukit dan pohon kayu semuanya habis tunduk sujud kepadanya. Jika baginda itu bersandar kepada pohon kayu layu kering daunnya maka semuanya dengan seketika itu juga jadi hijau.

Serta hamba lihat terlalulah sangat ajaib dan lagi Bahira Al Rahib berkata kepada hamba “Baginda itulah nabi yang sebenar2nya daan Yasawaa’ Al Masih pun ada sebut di dalam Injil akan baginda itulah Sayada Al Mursalin dan di suruh ikut seperti ajaran baginda itu dan membawa iman kepada agama baginda. Barang siapa membawa iman kepada agama Asalama nescaya ia beroleh kebajikan di dalam akhirat daripada tuhan Roba Al A’alamayana itu”. Demikianah mukjizat yang hamba lihat dengan mata hamba itu kemudian maka hamba pun berlayarlah daripada negeri Sham itu membawa dagangan mari ke negeri Qostantin ini.

Tiada berapa lamanya hamba duduk berniaga di dalam negeri itu maka hamba dengar sudahlah di zahirkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya seorang nabi di negeri Hijaz bernama Mahamada bana A’bada Allaha kemudian berpindahlah ia ke tempat negeri Madinah di buat oleh raja Tabaa’. Adalah pekerjaan nabi itu makin sehari makin bertambah mukjizat lepas daripada baginda itu duduk Madinah. Tiada berapa lamanya maka baginda itu pun wafatlah kemudian daripada itu maka hamba dengar seorang sahabatnya bernama Abu Bakar Al Shodayaqo rodhoya Allaha a’naha sah jadi khalifah maka ia menyuruh laskarnya mendatang di negeri Sham tiada berapa tahun lamanya maka ia pun wafatlah.

Maka A’maro bana Al Khothoba rodhoya Allaha a’naha jadi khalifah maka ia pun perangkan segala negeri Sham dan Rom itu. Serta hamba dengar ia sudah mengalahkan segala negeri2 Sham yang di sebelah darat maka hamba dengar pula nanti ia menyuruh laskarnya melingkar negeri yang di tepi laut maka hamba pun duduk menanti di sini”. Maka berkata A’bada Allaha Yuqona “Ya Basil apa ingatan kamu yang baik itu yang kamu masuk Asalama itu” maka sahut katanya “Adalah yang ingatan hamba itu sangatlah suka hati hamba serta tulus ikhlas hati hamba hendak masuk kepada agama Asalama tiadalah hamba mahu lagi membawa iman kepada agama Roman itu”.

Telah sudah ia berkata2 maka ia berjawat tangan dengan A’bada Allaha Yuqona lalu ia beri segala senjata kepada A’bada Allaha Yuqona dan kepada segala hulubalangnya menyuruh melawan berperang dengan raja Shura itu seraya berkata “Ya syah alam sekarang itu adalah raja Shura itu ada tengah gholib duduk melawan berperang dengan saidina Yazid Abu Sufian itu maka tuan hamba pun mahulah keluar dari dalam kota ini masuk ke dalam negeri masuk mengamuk dan membunuh barang siapa melawan dengan tuan hamba dan taklukkan negeri ini”. Maka kata Yuqona “Ya Basil jika kamu peturunkan segala laskarku yang di dalam kapal2 itu datang mari mendapatku keluar melawan dengan Roman itu” maka Basil pun bukalah pintu kota yang di sebelah tepi laut di hantar perahu2 pergi ke kapal itu di peturunkan segala hulubalang dan laskarnya A’bada Allaha Yuqona itu maka datanglah semuanya berhimpun dengan A’bada Allaha Yuqona.

Maka A’bada Allaha Yuqona pun membuat sepucuk surat di beri pergi kepada saidina Yazid bana Abu Sufian di maklumkan segala hal ehwalnya itu dan pekerjaan yang ia hendak buat itupun di maklumkan kepada saidina itu dan lagi di sebutkan di dalam warkah itu ia hendak melingkar masuk ke dalam negeri Shura ini pada waktu Subuh pada ketika itu mahulah tuan hamba mari bertemu dengan hamba di dalam negeri Shura itu. Serta saidina Yazid bana Abu Sufian mendengar bunyi surat itu maka saidina Yazid pun tunduk sujud kepada hadrat Allaha seraya mengucap syukur kepada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya maka saidina Yazid pun bersiap hendak berangkat daripada tempatnya duduk itu.

Telah sampai waktu subuh maka A’bada Allaha Yuqona menyuruh lima ratus hulubalangnya naik ke atas kota di suruh bunuh segala mereka itu yang duduk di atas kota itu maka kata Basil “Ya syah alam adalah segala mereka2 yang duduk di atas kota itu bukannya hulubalang raja Shura sekelian itu isi desa Shura ini di suruh oleh raja Shura jaga. Janganlah tuan hamba membunuh akan mereka itu ajarkanlah agama yang sebenar2nya kepada mereka itu” maka di ajarlah kepada mereka itu agama Asalama. Telah sudah di ajar maka A’bada Allaha Yuqona dan hulubalangnya pun mengucap kalimah Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rosawala Allaha dengan nyaring suaranya sambil mengucup pedangnya masing2 memegang di tangan sambil masuk ke dalam negeri. Serta segala isi desa lihat maka sekelian pun hairanlah seraya berkata “Apatah sebab gerangan jadi demikian ini”.

Di dalam hal yang demikian itu maka terdengarlah kepada saidina Yazid bana Abu Sufian rodhoya Allaha a’naha akan bunyi riuh rendah di dalam negeri maka saidina Yazid pun ketahuilah akan hal A’bada Allaha Yuqona itu sudah masuk ke dalam negeri duduk mengamuk. Maka saidina Yazid bana Sufian dan segala hulubalangnya pun masuklah menempuh masuk ke dalam tentera raja Shura itu lalu mengamuk dan membunuh kaum kafir Roman itu. Maka tentera saidina Yazid dan tentera A’bada Allaha Yuqona keduanya pun sudah menjadi satu lalu ramailah tentera Asalama masuk mengamuk ke dalam tentera kafir itu maka segala kaum kafir pun banyaklah mati.

Maka serta raja Shura itu lihat akan hal kaumnya itu banyak mati maka berkata ia kepada hulubalangnya “Wahai pada sekali ini tewaslah kita berperang dengan kaum Asalama itu kerana kaum Asalama yang duduk di dalam penjara itu sudah terlepas keluar duduk mengamuk ke dalam negeri dan segala kaum Asalama yang duduk di jajahan negeri Qisariah pun aku dengar sudah masuk duduk di dalam negeri Qisariah itu dan jika sangkakan nanti anak raja Herculi itu menghantar bantu kepada kita maka boleh kita melawan dengan kaum Asalama ini. Sekarang ini tiadalah gunanya kita melawan dengan kaum Asalama ini terlebih baik kita undur daripada negeri ini”.

Pada malam itu juga maka raja Shura dan hulubalangnya pun lari daripada negeri maka di turutlah oleh kaum Asalama akan dia sedikit jauh. Maka banyaklah rampasan beroleh kepada kaum Asalama maka hari pun sianglah A’bada Allaha Yuqona pun membukakan pintu kota itu. Maka saidina Yazid dan hulubalangnya pun masuklah ke dalam kota itu lalu merampaskan segala hak harta kaum Roman itu. Maka serta kaum Roman yang duduk di atas kota itu lihat hal kaum Asalama itu duduk membunuh tiada menaruh sayang maka berkata mereka itu di atas kota itu Al Amaana Al Amaana pintalah Aman. Maka A’bada Allaha Yuqona menyuruh sekeliannya turun dari atas kota masuk ke dalam kota.

Telah sudah turun maka berkata saidina Yazib bana Abu Sufian rodhoya Allaha a’naha kepada mereka itu “Sekarang ini sudahlah Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya fatahkan negeri ini kepada kami. Maka kamu sekelian pun sudah menjadi tawanan kami sekelian maka kamu sekelian pun sudahlah membawa iman kepada agama Asalama. Sekarang ini mahulah kamu sekelian bersumpah setia dengan menyatakan sekali2 tiada kamu membuat derhaka kepada kami”. Maka sekelian mereka itu pun masuklah Asalama dan bersumpahlah setia tiada mahu membuat derhaka maka A’bada Allaha Yuqona pun lepaslah segala mereka itu pergi ke rumah masing2 maka saidina Yazid dan A’bada Allaha Yuqona dan segala kaum Asalama pun duduklah di dalam kota negeri Shura itu.

Sumber: Kitab Fatah Al Sham (Manuskrip UM)

Monday, May 25, 2015

Syair 25 rasul pilihan

Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama

Dengan Basama Allaha aku mulai, membaca nazam karangan ini
Menyatakan nama sekelian nabi, sekelian yang wajib kita imani
Dua puluh lima nabi rasul pilihan, nama yang tersebut di dalam Qoraan
Martabatnya tinggi di lebihkan tuhan, hendaklah jazam kita imankan

Mula pertama nabi Al Lah Adam, nenek manusia kafir dan Asalam
Mula asalnya dari Asalam, di tempa Jibrail tanah segenggam
Adam di jadikan seorang diri, berjalan di syurga sehari hari
Di lihatnya burung dua sejoli, inginlah Adam hendak beristeri

Citanya Adam Al Lah ketahui, di jadikan Hawa di rusuk kiri
Al Lah mengahwinkan Jibrail saksi, di berikan hantaran sholawatkan nabi
Adam di kahwinkan di dalam syurga, laki isteri bersuka suka
Datang Iblis berbuat celaka, jadilah Adam kedatangan duka

Kedua Idris banyak ibadat, menjadi rasul dengan risalat
Ke langit yang ke tujuh sudah berangkat, di syurga konon duduk bertempat
Nabi Al Lah banyak ilmunya, mengarang pelapih ayat kerjanya
Berbuat bakti kepada tuhannya, siang dan malam tiada bezanya

Ketiga Nuh nabi yang gagah, doanya makbul kepada Al Lah
Di seksa kaumnya dia sabarlah, datanglah taufan di turunkan Al Lah
Nabi Nuh itu pesuruh Al Lah, hatinya sabar tangannya murah
Sangat tawakal tiada berubah, barang di pinta di berikan Al Lah

Keempat nabi Al Lah Hud, menjadi rasul di Hadra Al Maut
Di dalam anbia sudah tersebut, penyuruh Al Lah Roba Al A’bud
Nabi Al Lah Hud terlalu yakin, mengerjakan ibadat terlalu tamkin
Menyuruhkan manusia menjadi mukmin, menyembah tuhan Roba Al A’lamin

Kelima nabi Al Lah Sholeh, sangat mahsyur mukjizat lebih
Di dalam anbia sudah terpilih, menjadikan unta matu yang putih
Jadi rasul nabi Al Lah Sholeh, pangkatnya tinggi martabatnya lebih
Kepada kaumnya terlalulah kasih, manusia berkata lidahnya fasih

Keenam nabi Al Lah Ibrahim Al Rahman, cubaan banyak di datangkan tuhan
Sangat tawakal mengikut firman, membunuh anaknya tiadalah enggan
Nabi Al Lah Ibrahim Khalil Al Lah, kuat ibadat tangannya murah
Di negeri Makah membuat Bait Al Lah, di sanalah rahmat di turunkan Al Lah

Ketujuh nabi Al Lah Luth namanya, sangat mahsyur sebutannya
Menyuruh taubat segala kaumnya, mana yang engkar di langgar negerinya
Nabi Al Lah Luth sangat qoharnya, menyuruhkan taubat segala kaumnya
Mana yang tidak menurut katanya, di karamkan Jibrail habis sekeliannya

Kedelapan nabi Ismail Makhotar, bapanya Ibrahim bondanya Hajar
Mencari air kejar kejar, melihatkan anaknya dahaga dan lapar
Dengan kurnia tuhan yang murah, keluarlah air zamzam tanah melimpah
Syukurlah Hajar kepada Al Lah, mukjizat Ismail nyatalah sudah

Kesembilan Ishak yang rodhoya, bapanya Ibrahim bondanya Shahra
Mendoakan anaknya syukurlah ia, menjadi rasul serta anbia
Nabi Al Lah Ishak rasul pilihan, ibadatnya banyak kepada tuhan
Gagah berani tiada berlawan, sekelian habis di binasakan

Nabi Al Lah Yaakub kesepuluhnya, menjadi rasul kenamaan tempatnya
Anak Ishak yang akhir keluarnya, kepada ibu sangat yakinnya
Kepada ibunya di buat bakti, selama hidup tiada berhenti
Daripada kecil sampai kemati, demikianlah rasul Roba Al A’zati

Kesebelas nabi Al Lah Yusuf pilihan, rupanya cantik seperti bulan
Dengki padanya saudara sekelian, di saudagar Mesir Yusuf di jualkan
Tiba di Mesir Yusuf sebentar, di angkat anak oleh saudagar
Fitnah Zulaikha terlalu besar, kepada Yusuf nabi yang sabar

Nabi Al Lah Ayub kedua belasnya, mengerjakan ibadat sangat kuatnya
Sebarang bala di sabarkannya, mana yang di suruh di kerjakannya
Siti Rahmah namanya isteri, kepada Ayub sangat bakti
Perdaya Iblis tiada berhenti, kehendak Iblis tidak di turuti

Ketiga belas nabi Al Lah Shuib Al Bayan, menjadi rasul di negeri A’dan
Mengerahkan kaumnya menyembah tuhan, mengadilkan timbangan dengan sukatan
Nabi Al Lah Shuib sangat gagahnya, membuangkan berhala segala kaumnya
Berimankan Al Lah di suruhkannya, kepada Al Lah makbul doanya

Keempat belas nabi Harun yang sangat kamil, sangat mengasihi bani Israil
Dapat musuh datang memanggil, menjadi rasul di bawa Jibrail
Dua bersaudara nabi Al Lah Harun, berdua melawan dengan Firaun
Menyuruh beriman Firaun Qarun, di tenggelamkan Al Lah ke laut Qalzum

Kelima belas nabi Musa Kalam Al Lah, berkata di bukit Thursina dengan Al Lah
Melawan Firaun di titahkan Al Lah, ke negeri Mesir dia berpindah
Nabi Al Lah Musa anak A’mran, melawan Firaun di suruhkan tuhan
Banyak mukjizat yang di zahirkan, tongkatnya menjadi apa2 di kehendakkan

Keenam belas nabi Al Lah Al Yasaa’, sangat makbul barang kehendak
Menjadi rasul negeri Nushaa’, memangkukan keadilan sepanjang syarak
Nabi Al Lah Al Yasaa’ adil hukumnya, barang yang di suruh di kerjakannya
Sekelian manusia kasih padanya, kesana sini mahsyur khabarnya

Ketujuh belas nabi Al Lah Dzawa Al Kafli, menjadi rasul tuhan terjali
Mendirikan ugama tiadalah ngeri, tiada bergerak kanan dan kiri
Adapun nabi Al Lah Zawa Al Kafli, hukumnya keras tiada terperi
Menguatkan suruh tuhan yang bahari, mana yang engkar di langgar negeri

Kedelapan belas nabi Al Lah Daud, sangat mahsyur nama yang tersebut
Suaranya lemah terlalu lanjut, besi yang keras di picit lembut
Dengan kurnia tuhan yang maa’bud, di berikan kepada nabi Al Lah Daud
Kelebihan banyak tiada tersebut, sekelian makhluk semuanya takut

Kesembilan belas nabi Al Lah Sulaiman, memerintah segala binatang yang haiwan
Mengikut padanya jin syaitan, memohonkan rahim meminta aman
Burung di udara ikan di lautan, jadi rakyat nabi Al Lah Sulaiman
Lagi cerdik lagi budiman, angin di angkat jadi kenderaan

Kedua puluh nabi Al Lah Al Yas, bangsanya tinggi pangkat di atas
Banyaknya mukjizat di lihat pantas, menolong orang yang sudah cemas
Nabi Al Lah Al Yas banyak doanya, orang yang sempit di tolongkannya
Di dalam alam mahsyur khabarnya, kurnia Al Lah besar padanya

Kedua puluh satu pesuruh tuhan, namanya Yunus yang di mahsyurkan
Di dalam laut suruh berjalan, di perut ikan di takdirkan tuhan
Nabi Al Lah Yunus di telan ikan, empat puluh hari di takdirkan
Al Lah Taa’laya empunya perbuatan, kepada nabi ia datangkan

Kedua puluh dua nabi yang mahsyur, namanya Shafik doanya makbul
Meminta doa di dalam tafakur, kepada Al Lah A’ziz Al Ghofur
Nabi Al Lah Shafik sangat keramat, mana kerjanya semua selamat
Besar dan kecil kasar dan lumat, panjang dan pendek menjadi rahmat

Kedua puluh tiga sampai bilangan, nabi Al Lah Yahaya pesuruh tuhan
Barang kehendak di kurniakan tuhan, kepada Yahaya yang pilihan
Nabi Al Lah Yahaya sangat tawakal, bijak laksana lagi akal
Hidup dan mati hati tawakal, berserah kepada tuhan yang kekal

Kedua puluh empat bilangan sudah, nabi Al Lah Isa ruh Al Lah
Sangat mahsyur lagi bertuah, menghidupkan yang mati di kurnia Al Lah
Nabi Al Lah Isa johan pahlawan, gagah berani tiada berlawan
Membunuh Dajal di titahkan tuhan, menolong Mahadi berpayung awan

Kedua puluh lima nabi pun khatam, Mahamada rasul Al Lah Sayada Al Anam
Intan mahkota lagi junjungan, penghulu anbia rasul Al Rahman
Nabi Mahamada akhir kesudahan, itulah ikutan orang yang kemudian
Raja nabi menjadi sultan, ialah nabi Akhir Al Zaman

Inilah kisah tuan dengari, di buatkan nama nabi yang jati
Kita hafazkan di dalam hati, siang dan malam jangan berhenti
Nabi Mahamada rasul pilihan, wafat ia waktu isterinya sembilan
Mukjizatnya tinggi di lebihkan tuhan, sekelian wajib kita dengarkan

Nabi Mahamada rasul yang karim, bangsanya Qurish laginya Hashim
Perangainya lembut hatinya salim, di tolong Al Lah A’ziz Al Rahim
Tamatlah sudah nazam makrifat, hendaklah tuan sekeliannya ingat

Sekeliannya di benarkan dengan iktikad, mehafazkan namanya besar fadhilat

Sunday, May 17, 2015

Hikayat Saidina Amir Hamzah

Di mulai dengan nama Allaha Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama Wa Baha Nasataa’yana Ba Allaha A’laya. Ini hikayat Amir Al Mukminin Hamzah radhoya Allaha a’naha yang amat indah2 mahsyur namanya pada segala alam dan ialah raja segala laki laki yang tiada berlawan di tengah medan. Maka barang siapa membaca dia atau mendengar dia serasa membaca Qoroana tiga puluh demikianlah pahalanya.Maka yang menceritakan hikayat daripada permulaan sampai kesudahan di ceterakan Amir Al Mukminin Abas dan Amir Al Mukminin Hamzah radhoya Allaha a’naha dan Sayadana Abawa Thoalaba bahawa mereka itu sekelian pada zaman hadrat rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.Tatkala mereka itu ada hadir mengadap rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama baginda itulah mahkota sekelian nabi dan segala wali dan penghulu segala Arab dan Ajam.

Sebermula Arash dan Kursi dan Qalam dan Luh dan syurga dan neraka dan tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dengan segala isinya jadi kerana nabi Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama baginda itulah nabi Awala Al Zamaana dan Akhoro Al Zamaana nabi itulah itulah bertanya kisah ini kepada Amir Al Mukminin Abas dan kepada Amir Al Mukminin Hamzah. Maka Amir Al Mukminin Abas pun menceritakan kisah kepada Mahamada Rosawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama serta dengan sahabat sekellian kerana tuan2 itu tuha umur daripada nabi Allaha Akhoro Al Zamaana lagi pula mama kepada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Maka Amir Al Mukminin Abas pun menceritakan kisah ini kepada segala sahabatnya rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama seperti syair Mahamada Kada Ba Romaa’dana Kaafa Wa Al Nawana yakni Mahamada Bajawaya yakni Mahamada itu kelebihan daripada Kaf dan Nun. Jawadala Tanala Shataya Nakaroarowana yakni bahawa apabila hati dukacita maka bacakanlah hikayat ini nescaya hilang dukacitanya ini yakni hikayat ini Bajawaya yakni daripada kata Amir Al Mukminin Abas bercetera tuntut oleh kamu bahawa hikayat ini pada menyukakan hati segala manusia dan menghilangkan kedukaan di dalam dunia juga.

Telah di katakan oleh Abas daripada zaman yang telah lalu mengatakan cetera tatkala baharu masa yang telah lalu itu dalamnya peri mengatakan cetera raja Nusirwan dan segala raja2 banyak dan daripada raja Rom dan raja Iraq dan segala raja yang lain daripada terlalu ajaib segala bunyinya dan terlalu indah2 ajaib dalamnya bagai2 perkataan yang indah2 daripada peri mengatakan keelokkan rupa dan ikal rambutnya seperti tambaga di tuang dan peri negeri Rom bernama Saqolan dan Saqilan kedua itu datangnya oleh Amir Hamzah dengan hulubalang dan laskarnya jadi takluk dan dalam negeri Yunan pun .. seperti Qorun Dewanah namanya itupun telah matilah di bunuh oleh Amir Al Mukminin adanya dengan tanah yang lumat itu.

Barang siapa mendengar akan hikayat ini daripada permulaan datang kepada kesudahan mereka itu beroleh iaitu seperti mendengar orang membaca Qoroana tiga puluh juga kerana dari ajaib tersebutkan ini kisah Amir Al Mukminin Hamzah Arab bahawa di dalamnya perbagai perkataan riwayat segala perkataan di dalamnya itulah perkataan Amir Al Mukminin Hamzah Arab yang tiada berbagai2 hikayat ialah pahlawan Arab dan Ajam dan ialah raja segala laki laki kepada tengah melakukan kesukaan makan minum dengan segala laskar dan sehala bunyi bunyian dan ialah yang seperti harimau lebar gholib di dalam negeri Arab mahsyurlah namanya daripada Masyrik dan Maghrib.

Shahdan dengan elok rupanya dan manis perkataannya dan ialah daripada anak cucu nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama sedia kala kerjanya berperang juga di tengah medan dan ialah penghulu segala laskar Arab yang syahid dan ialah hulubalang yang gagah pada tatkala perang di tengan medan dan pada itu di anugerahi mahkota akan segala raja2 dan ialah yang mengenakan anting2 kepada telinga segala pahlawan dan ialah yang duduk di atas singgahsana Kiani kepada zaman itu seorang pun tiada sebanding denagn dia itu dan ialah laki2 yang duduk di atas pahlawan pelana kuda yang .. dan segala raja2 pun habis mengikut titahnya pada masa itu tatkala raja2 yang di laut dan di darat pun semuanya jadi takluk kepadanya dan ialah yang empunya tujuh Qoroana daripada Qoroana dan ialah raja di dalam tujuh penjuru dunia lagi murah pada segala hulubalang dan rakyat dan hamba sahayanya sekelian.

Mahsyurlah pekertinya pada segala alam dunia lakunya seperti harimau tatkala hadap seterunya pada hari perang itu dan ialah yang berburu di dalam bukit Qof dan ialah .. yang bernama Kerada dan ialah yang menghalamkan negeri yang bernama Tamajil Berzi  dan ialah murid Jibril A’layaha Al Salama dan ialah mama rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama dan ialah yang membunuh naga yang maha besar dan ialah yang gagah daripada segala yang gagah berani daripada segala yang berani sekelian di dalam hukumnya iaitulah yang bernama Amir Al Mukminin Hamzah johan pahlawan alam abana Khowaja A’bada Al Matholaba cucu A’bada Al Manaana.Demikianlah bunyi hikayat ini di hikayatkan oleh yang empunya hikayat dahulu kala daripada zaman itu datang sekarang mahsyurlah wartanya dari atas angin datang ke bawah angin dan mahsyurlah namanya pada segala alam dunia ini Wa Allaha Aa’lama Ba Al Showaaba.


Cetera yang pertama Al kisah demikian bunyinya peri mengatakan kelakuan Al Qosa menteri dan Khowaja Bakhota Jamaala demikianlah di ceterakan oleh yang empunya cetera ini. Sekali sepertuan adda seorang raja pada suatu negeri Medayan namanya dan rajanya itu bernama Qoybaroya akan negeri itu terlalulah luas maha besar negeri itu. adapun raja itu terlalu adil dan murahnya lagi bangsawan dan budiman lagi dermawan dan di kasih oleh segala menteri dan hulubalang dan segala rakyatnya isi negeri Medayan itu semuanya terlalulah kasih akan rajanya itu sebab adilnya dan murahnya dan seorang pun segala raja2 tiada dapat melalui titahnya dan tiada dapat mengikut kelakuannya sekelian raja2 itu di dalam hukumnya dan takluknya.

Adapun akan raja itu empat puluh empat ada menterinya dan tujuh ratus bentaranya dan dua ratus pahlawannya yang gagah lagi kenamaan duduk di atas kerusi yang keemasan dan sembilan ratus raja2 yang memakai mahkota bertatahkan ratna mutu manikam. Maka adapun raja2 itu sepuluh laksa hulubalang memakau zirah besi tiada kelihatan tubuhnya mengenderai kuda semberani dan tiga puluh ribu hamba tebusan memakai pakaian yang keemasan berikat pinggang dewangga berumbai2kan mutiara sekelian mereka itu khidmat kepadanya senatiasa sehari2 hadir mengadap.

Adapun penghulu segala menteri itu terlalu adil lagi budiman Al Qosa menteri namanya dan barang sembahnya berlakulah kepada raja2 iaitu terlalu sempurna pada ilmu hulubalang dan hikmat peperangan dalam negeri itu seorang pun tiada dapat menyamai. Maka dalam negeri itu juga ada seorang daripada Asalama maka namanya Khowaja Bakhota Jamaala di sebut orang sebab ia daripada anak cucu nabi2 juga lain daripada itu semuanya kafir menyembah berhala dan menyembah api sia2 adanya.

Al kisah di ceterakan orang yang empunya cetera ini demikian bunyinya adapun akan Al Qosa menteri dan Khowaja Bakhota Jamaala itu terlalu sekali berkasih kasihan seperti orang bersaudara lakunya seketika pun tiada bercerai sedia kala kejapan2 tiada kholi demikialah perinya jika belum Al Qosa menteri bertemu dengan sahabatnya Khowaja Bakhota Jamaala belum ia pergi mengadap raja.

Sekali persetua seperti adat yang dahulu itu pada suatu hari datang Al Qoda menteri ke rumah Bakhota Jamaala di lihatnya Tholifah Roman maka di gerakkan kepalanya maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku Al Qosa menteri mengapakah maka saudaraku menggerakkan kepada jua” maka kata Al Qosa menteri “Hai saudaraku kulihat kepada Thoifah Ruma ku bahawa empat puluh hari lagi suatu mara besar datang kepada tuan hamba mara itu. jika tiada baik2 kiranya sampai kepada nyawa tuan hamba akan padahnya”.

Setelah di dengar Khowaja Bakhota Jamaala kata Al Qosa menteri demikian itu maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku betapa bicaramu hal yang demikian itu sepatut boleh menolakkan bala itu katakan apalah kiranya supaya hamba turut” . Maka kata Al Qosa menteri “Hai saudaraku adapun bicara hamba hendaklah tuan hamba berkhalwat empat puluh hari jangan keluar daripada rumahmu dan jangan berkata2 dengan seorangpun”.

Arakian maka Al Qosa menteri pun kembalilah ke rumahnya maka Khowaja Bakhota Jamaala pun berkhalwatlah di rumahnya duduk empat puluh hari maka pada ketika kurang sehari daripada empat puluh hari itu datanglah Al Qosa menteri berseru2 katanya “Hai saudaraku pertetapkan hatimu adapun mara yang besar itu telah lepaslah daripada tuan hamba sekarang sehari juga lagi tinggal kemudian daripada itu lepaslah tiada mengapa. Akan sekarang nescaya kebajikan juga tuan hamba beroleh. Hai saudaraku bangkitlah engkau mari kita berjalan ke padang itu bersukaan dan makan buahan yang lazat rasanya harum baunya bungaan itu kita pakai”.

Setelah mendengar kata Al Qosa menteri demikian maka Khowaja Bakhota Jamaala pun turunlah maka kedua mereka itupun berjalanlah berpegang2 tangan keluar melihat termasa. Setelah datang kepada antara jalam itu maka Khowaja Bakhota Jamaala pun hendak qodha hajat maka iapun berkata2 kepada Al Qosa menteri “Hai saudaraku tuan hamba berdiri di sini seketika hamba hendak qodha hajat” maka tatkala itu di beri izin Al Qosa menteri. Maka Khowaja Bakhota Jamaala pun berjalanlah menuju jalan masuk kepada penjuru taman itu maka iapun qodha hajatlah setelah sudah ia qodha hajat mengangkat suatu batu hendak istinja.

Maka di lihatnya di bawah batu itu ada suatu lubang bekas di ikat orang maka dengan batu ikatan itu maka rupa batu itu terlalu halus indah2 sekali perbuatannya. Maka Khowaja Bakhota Jamaala pun masuk ke dalam lubang itu maka di lihatnya di dalam itu suatu pintu maka di dalam pintu itu suatu bilik di ikat dalam itu dengan batu kelihatan suatu perbendaharaan berisi empat puluh tempayan penuh dengan emas maka di bawah batu emas itu tempat kedudukan perbendaraan Qarun tandanya itu adalah di surat pada batu emas itu.

Setelah Khowaja Bakhota Jamaala melihat emas itu terlalu banyak maka iapun berfikir di dalam hatinya “Adapun akan harta ini harta Bayata Al Maala. Apa gunanya baiklah aku memberi tahu sahabatku Al Qosa menteri supaya harta ini di bahagikan kepada segala fakir miskin”. Telah sudah berfikir demikian maka Khowaja Bakhota Jamaala pun memberi tahu Al Qosa menteri katanya “Hai saudaraku Al Qosa menteri adapun hamba bertemu dengan suatu bendaharaan empat puluh buah tempayan berisi emas terlalu banyak” maka kata Al Qosa menteri “”Hai saudaraku di mana tempat itu”.

Maka lalu di pegangnya tangan Khowaja Bakhota Jamaala serta katanya “Tunjukkan apalah kiranya kepada hamba supaya hamba pun melihat dia” maka Khowaja Bakhota Jamaala membawa Al Qosa menteri kepada tempat perbendaharaan itu hingga kelihatan perbendaharaan itu maka di tunjukkan oleh Khowaja Bakhota Jamaala.Serta Al Qosa menteri melihat harta perbendaharaan itu terlalu banyak maka hatinya pun terlalu sukacita mukanya berseri2 seperti bunga raya kembang.

Maka ia pun berfikir di dalam hatinya “Adapun harta ini terlalu banyak jika aku ambil dengan tahu Khowaja Bakhota Jamaala ini nescaya keluarlah rahsia ini seperti kata orang tuha2 dahulu kala jika memenggal kepala orang jika pada saudara pun jadi di beri tahu demikianlah adatnya pekerjaan ini pun demikian juga ku kerjakan supaya terbunyi rahsia ini sempurnalah aku. Adapun Bakhota Jamaala ini ada di atas perbendaharaan inilah aku bunuh supaya seumur hidup datang kepada anak cucuku pun memakannya tiada habis dan suatu pun tiada balanya akan daku dan akan anak cucuku”.

Setelah sudah ia berfikir demikian itu maka di tangkapnya hendak di rampas akan Khowaja Bakhota Jamaala maka Khowaja Bakhota Jamaala pun jatuh terlentang lalu di naiknya ke atas dadanya serta mengunus pedangnya lalau di hantarkan pada lehernya maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai sahabatku inilah pekerjaan yang sia2 tiada teguh janjinya dan teguh setianyamu. Pekerjaan apa engkau kerjakan ini”. Maka kata Al Qosa menteri “Hai sahabatku inilah sebaik2 kerjaku hendak membunuh engkau supaya rahsia ini jangan lagi keluar” maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Demi tuhan yang menjadikan aku dan akan rahsia ini tiadalah aku katakan pada seorang jua pun”.

Maka berapa pun di katanya tiada juga di dengar oleh Al Qosa menteri maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai sahabatku adapun pada bicaraku engkaulah sahabatku yang terlebih baik daripada sahabatku yang lain pda bicaraku tiada akan sampai hatimu hendak perbuar akan daku demikian”. Maka beberapa di kata itupun tiada di perkenan oleh Al Qosa menteri tatkala itu Khowaja Bakhota Jamaala pun tahulah bahawa Al Qosa menteri ini dengan sesungguhnya hendak membunuh dia itu maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Hai saudaraku telah aku ketahuilah kehendakmu hendak membunuh aku dengan sungguh hatimu maka redhalah aku dengan titah tuhan seru sekelian alam. Telah terserahlah nyawa aku di dalam tanganmu tetapi ada suatu pesanku kepada tuan hamba jangan tiada engkau sampaikan”.

Maka kata Al Qosa menteri “Hai Bakhota Jamaala “Apa pesanmu itu katakanlah kepada aku supaya aku dengarkan dahulu kerana aku tiadalah akan menghidupi akan dikau” maka kata Khowaja Bakhota Jamaala “Adapun akan sekarang ini akan isteriku yang di rumah aku itu hamil aku tinggalkan kerana aku sekarang telah berlayarlah daripada negeri yang fana ke negeri yang baqo. Adapun akan isteriku itu melainkan Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya juga yang menghidup akan dia tiada yang lain daripada Allaha Sabahaanaha Wa Taa’alaya dan tiada lebih kuasa daripadanya.

Adapun akan harta ini barang seribu dinar emas berikan kepada isteriku itu dan katakan kepadanya akan suamimu itu sudah di tolong oleh seorang saudagar di berinya berlayar ke negeri Khowaran sekarang ia pergi. Inilah seribu dinar emas di kirimkan kepada aku suruh berikan kepadamu. Sebermula adalah pesannya suruh sampaikan juga amanatnya kepadamu jika engkau beroleh anak laki2 di suruh namakan Khowaja Baza Mahar Hakim dan baik2 pelihara olehmnu demikianlah amanatnya dan jika anak perempuan mana bicaramulah”.

Maka pesan Bakhota Jamaala itupun di kabulkan oleh menteri sudah itu maka Khowaja Bakhota Jamaala pun di sembelih oleh Al Qosa menteri di atas perbendaharaan itu. setelah Al Qosa menteri sudah membunuh Khowaja Bakhota Jamaala maka lalu di tanamkan di atas perbendaharaan itu juga kemudian dari itu di ambil seribu dinar emas itu di berikan kepada isteri Khowaja Bakhota Jamaala itu semuanya di sampaikan seperti amanatnya.


Maka pada hati isteri Khowaja Bakhota sungguhnyalah seperti kata Al Qosa menteri itu maka akan emas itupun di ambil oleh isteri Khowaja Bakhota Jamaala. Shahdan hatinya pun terlalulah sukacitanya maka Al Qosa menteri pun kembalilah memanggil laskar dan sahayanya sekelian maka di suruhnya pagar taman itu teguh2. Setelah sudah Al Qosa menteri pun mendirikan sebuah mahligai di atas taman perbendaharaan itu maka keliling mahligai itu di tanamkan berbagai2 pohon kayu. Maka Al Qosa menteri pun sedia kala melakukan kesukaan sentiasa makan dan minum dan segala hulubalangnya serta dengan segala bunyi bunyian Wa Allaha Aa’lama Ba Al Showaaba.