Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, January 28, 2013

Nabi Allaha Mawasaya (Musa) A'layaha Al Salama (Bhgn 1)

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Adapun pada suatu malam Faraa’wana (Firaun) A’layaha Laa’nata Allaha itu tidur maka ia bermimpi di lihat sepohon pokok anggur atau delima naik ke udara maka pohon kayu itu dengan rumputnya maka tiba-tiba turun dari udara itu terdiri di tengah padang maka naunglah padang itu oleh daunnya. Maka berhimpunlah segala makhluk di bawah pohon kayu itu dengan sukacitanya. Hataya maka Firaun pun terkejut gementar segala tubuhnya daripada sangat takutnya melihat hebat pohon kayu.
Hataya setelah hari siang maka di panggilnya segala ahli al nujum dan segala orang habatan di suruhnya tadbirkan mimpinya itu maka kata segala menujum itu dan segala orang habatan “Ampun tuanku shah alam, adalah akan jadi seorang kanak-kanak daripada kaum bani Israil ialah yang membinasakan kerajaan shah alam dan mengubahkan agama tuanku dan ialah yang akan jadi raja di dalam negeri shah alam ini”. maka kata Firaun “Akan kanak-kanak itu sudahkah ia jadi atau belum atau di dalam perut ibunyakah” maka kata segala menujum “Ampun tuanku shah alam, adalah kanak-kanak pada bulan inilah ia jatuh ke dalam Rahim ibunya”. Hataya maka Firaun pun menyuruh segala khadamnya melarangkan segala bani Israil setubuh dengan isterinya serta di suruh segala isteri bani Israil jangan di beri hamper kepada suaminya. Hataya maka seorangpun tiadalah berani melalui titah Firaun A’layaha Laa’nata Allaha itu.

Arakian maka ada seorang biduanda namanya A’maraana anak Laawaya anak Yaa’qowaba A’layaha Al Salama akan isteri A’maraana itu bernama Haa’yala. Bahawa A’maraana itu anaknya dua orang, seorang laki-laki dan seorang perempuan maka yang laki-laki itu bernama Haarawana (Harun) dan yang perempuan bernama Marayama (Mariam). Maka adalah A’maraana itu senantiasa duduk hampir Firaun tiada boleh jauh daripadanya maka pada suatu malam dengan hukum Allaha Taa’laya melakukan barang yang di kehendakinya tiada akan jadi juga. Maka pada malam itu isteri A’maraana bernama Haa’yala itupun datang kepada suaminya kerana sangat berahinya maka keluar dari rumahnya datang ke istana Firaun maka dengan kudrat Allaha Taa’laya segala pintu Firaun habis terbuka datang segala orang yang menunggu pintu itupun habis tidur. Hataya sampailah Haayala kepada suaminya di hulu kepala Firaun itu dan segala dian pelita pun padamlah habis kerana tiada seorang jua pun yang jaga. Hataya maka jimaklah A’maraana dengan isterinya Haayala di hulu kepala Firaun itu maka pada ketika itulah berpindah zuriat Musa daripada bapanya kepada ibunya. Setelah itu maka pulanglah Haayala kerumahnya dan seorang pun tiada tahu akan rahsia itu.
Setelah itu pagi-pagi hari maka di panggilnya Firaun segala menujum setelah datang mereka itu maka kata raja Firaun “Hai segala menujum, betapa kamu lihat kanak-kanak itu manakala ia jadi sudahkah ia jadi atau belumkah” maka sahut segala menujum “Hai raja dengan hukum Allaha Taa’laya telah jatuhlah nutfah itu kepada perut ibunya”. Maka oleh Firaun segala perempuan bani Israil yang bunting di suruhnya gugurkan anaknya dan segala suaminya taruhnya di dalam pagar Firaun maka di berinya tujuh puluh dirham kepada seorang. Maka segala bani Israil itu di berinya berpenghulu akan Qobathoya (Qibti) maka di suruhnya siat segala telinganya itulah tanda jadi maki pada Qibti itu.

Hataya tatkala sampailah sembilan bulan sembilan hari ketika nabi Allaha Musa di dalam perut ibunya seorangpun tiada tahu akan bonda Musa itu hamil. Maka pada ketika ia hendak bersalin maka kata ibu Musa “Apa dayaku kalau-kalau di ketahui oleh yang mengawal bani Israil aku ini maka matilah anakku ini di bunuhnya”. Maka orang berkawal itupun datang pada segala rumah bani Israil mencari yang beranak dan meraba perut isterinya bani Israil. Laqowalaha Taa’laya Yazabahawana Abanaa Kama Wa Yasatahayawana Nasaa Kama Wa Faya Zalakama Balaa Mana Raba Kama A’zhoyama ertinya segala kaum bani Israil itu empat tahunlah kita merasai di dalam bala ini senantiasa dukacita dan seksa oleh Firaun akan bani Israil itu berapa anak mereka itu di sembelihnya dan di belahnya perut ibunya bagai-bagailah azab di rasai oleh segala bani Israil itu.
Suatu hari bonda Musa A’layaha Al Salama berbuat apam maka pada ketika itu Musa pun hendak keluar maka keluarlah nabi Musa dengan elok rupanya tiada berbagai terlalu amat baik parasnya dan mukanya pun terlalu manis tiadalah berpaling muka orang melihat dia. Maka saat lagi hamba raja pun datang mengintai-ngintai orang bunting dan beranak maka tiadalah terbicara oleh bonda Musa melihat hal anaknya maka katanya “Kubunuhkan anakku ini daripada akan di bawa orang kepada Firaun”. Maka belanga itu di isinya air maka di jerangkannya ke atas api hingga air itu di dalam belanga itu mendidih maka kata bonda Musa “Biarlah aku membunuh anakku ini daripada Firaun membunuh dia” maka di masukkannyalah Musa A’layaha Al Salama ke dalam belanga itu maka mulut belanga itu di tutupkannya. Maka datanglah hamba raja ke rumah bonda Musa maka di lihatnya sesuatu pun tiada hanya belanga terjerang di atas api maka kembalilah hamba raja itu.

Maka bonda Musa pun menangis katanya “Tiada pernah orang lain mengerjakan pekerjaan seperti kukerjakan ini sekaranglah aku hendak mengeluar tulang anakku ini” maka di bukanyalah tutup belanga itu. Maka di lihatnya anaknya duduk di dalam belanga itu dan sehelai daun kayu yang hijau di permain-mainnya pada tangannya dan di cium-ciumnya maka bonda Musa pun sujud ke hadrat Allaha Taa’laya mengucap syukur kepada Allaha Taa’laya. Hataya di ambilnyalah akan anaknya itu lalu di ribanya maka di dengarnya suara ghaib “Berilah susu akan anakmu itu jangan engkau takut tiada ngapa bahawasanya tuhanmu memeliharakan dia. Engkau buatlah suatu peti maka masukkan anakmu itu ke dalamnya maka buangkan olehmu peti itu ke sungai Nil. Bahawa tuhan yang menjadikan dia jua yang memeliharakan anakmu itu jadi nabi Marasala lagi Awalawa Al A’zama”. Laqowalaha Taa’laya Wa Awahayanaa Alaya Ama Mawasaya Ana Aradhoa’yaha Faazaa Khofata A’layaha Faalaqoyaha Faya Alayama Wa Laa Takhoafaya Wa Laa Tahazanaya Anaa Raadawaha Alayaka Wa Jaaa’lawaha Mana Al Marasalayana.
Maka bonda Musa pun hendak menyuruh memanggil utas maka tiada siapa akan di suruhnya maka ketika itu jua Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada bonda Musa merupakan dirinya seperti bani Israil maka tiada di kenal bonda Musa akan Jibril. Maka di suruhnya pergi memanggil utas maka pergilah Jibril memaggil utas. Setelah datang utas itu maka kata bonda Musa “Perbuatkan olehmu akan daku suatu tabut seperti keranda orang mati”. Hataya maka di perbuat oleh utas itu dengan seketika itu juga sudah sebuah peti maka di hantarkan kepada bonda Musa dan upahnya pun di beri oleh bonda Musa maka utas itupun kembalilah. Hataya maka Musa di susui oleh bondanya hataya setelah sudah kenyang maka di bubuhnya ke dalam peti itu. Maka di bawanya kepada suatu sarukan sungai Nil dan adalah sarukan air hilir dua cawangan suatu cawangan ke pintu nadalasan dan suatu cawangan ke bawah istana Firaun A’layaha Laa’nata Allaha. Maka bonda Musa di hanyutkanlah peti berisi anaknya itu seraya menangis katanya “Kuserahkan anakku kepada Allaha Taa’laya” maka di bawa airlah peti itu kemana-mana perginya. Laqowalaha Taa’laya Wa Qoalata Laakhoataha Qoshoyaha Fabashorata Baha A’na Janaba Wa Hama Laa Yashaa’rawana. Maka kata bonda Musa kepada Jibril “Hai anakku akan rahsia ini pada seorang pun jangan kau katakan” maka oleh Jibril kabulkannya kata itu.

Setelah kembali bonda Musa maka di hela Jibril rantai peti itu ke bawah istana Firaun. Maka tatkala itu Firaun berdiri dengan isterinya yang bernama Ashayaha Radhoya Allaha A’nahaa duduk di atas baturan mahligai tempat duduk sedia kala itu. Maka di lihatnya sebuah tabut hanyut maka di suruhnya Firaun perempuan-perempuan mengambil tabut itu maka pergilah mereka itu hendak mengambil tabut itu maka tiada dapat di ambil oleh segala perempuan itu kerana tabut itu menjauhkan dirinya. Maka Ashayaha pun turun dari atas mahligainya maka pergi ia sendirinya mengambil tabut itu lalu di pegangnya rantai tabut itu di helanya maka di bawanya tabut itu ke hadapan Firaun. Maka Firaun pun hairanlah melihat tabut itu katanya “Hikmat apa jua ini dan apa di dalamnya ini” maka di bukanya tutup peti itu. Maka di lihatnya seorang kanak-kanak terlalu elok rupanya dan mukanya bercahaya gilang-gemilang terlalu amat baik rupa parasnya dan warna tubuhnya seperti bunga cempaka yang baik kembangnya barang siapa melihat dia terlalu kasih hatinya akan dia di anugerahkan Allaha Taa’laya dia. Mata kanak-kanak itu bercahaya-cahaya seperti bintang Zuhrah mama lekatlah kasih hati orang memandang dia.

Maka di masukkan Iblis bencana ke dalam hati Firaun “Itulah kanak-kanak yang membinasakan dikau" maka hendak di bunuh Firaun akan kanak itu. Maka kata Ashayaha “Hai raja, jangan kau bunuh kanak ini mudah-mudahan ia memberi manafaat ia akan kita”. Bermula akan Ashayaha itu Asalama maka di sembunyikan Asalamanya kepada Firaun itu katanya “Hai raja, baik kanak-kanak ini kita suruh beri susu kerana menerangkan mata kita dan kita ambil ia akan anak kita daripada bahagianya maka datang semena-mena kepada kita”. Laqowalaha Taa’laya Qorata A’yana Laya Wa Laka Laa Taqotalawaha A’saya Ana Yanafaa’naa Awa Natakhozaha Waladaa. Maka kata Ashayaha “Bahawa kanak ini menerangkan mataku jangan ia raja bunuh melainkan ia ini hanyasanya memberi manafaat dan kebajikan juga akan kita ambil akan anak kita baik budak ini”. Setelah Firaun mendengar kata Ashayaha demikian itu maka menangislah pada hati Firaun kafir itu maka tiadalah jadi Firaun membunuh dia.
Maka kanak-kanak itupun menangis cucur airmatanya maka oleh anak Firaun yang perempuan di ambilnya budak itu dari dalam tabut lalu di ribanya dan di sapunya air mata kanak-kanak itu. Adapun tangan anak Firaun itu kudil setelah kena air matanya kanak-kanak itu meleleh terkena tangannya dengan seketika itu juga sembuh kudilnya itu. Maka kata Ashayaha “Ha raja, lihatlah olehmu kemuliaan kanak-kanak ini tangan anakmu yang kudil itu jadi sembuh olen kena airmatanya”. Maka datanglah kasih di dalam hati Firaun maka di ambilnya kanak-kanak itu lalu di ribanya maka di namai Mawasaya (Musa). Setelah di pandangnya muka kanak-kanak itu lekatlah hatinya dan sangatlah kasihnya akan Musa itu. Maka kata Firaun “Bawa inang pengasuh akan menyusui anakku ini” maka di bawa oleh oranglah beberapa inang pengasuh akan menyusui Musa A’layaha Al Salama. Maka di suruh oleh Firaun segala perempuan yang ada berair susunya akan menyusui Musa itu.

Hataya maka di suruh oleh Firaun ambil perempuan itu akan Musa lalu di suapkannya maka tidak mahu Musa menyusu kepadanya. Maka di ambil seorang daripada mereka itu pula Musa di susuinya itupun tiada jua mahu menyusu hingga daripada seorang kepada seorang beberapa banyak mereka itu hendak menyusukan kanak-kanak itu tiada jua mahu Musa A’layaha Al Salama air susu mereka itu. Maka titah Firaun “Barang siapa di dalam benua Mesir ini yang ada air susunya perempuan itu suruhlah ia masuk kepada aku kemari” hataya di bawa segala nadimnya akan segala perempuan yang berair susu di dalam Mesir itu kepada raja Firaun. Setelah hadirlah mereka itu maka ujar Firaun “Hai kamu sekelian, susui oleh kamu akan anakku ini barang siapa kamu yang mahu anakku ini menyusu kepadanya” hataya maka di beri mereka itulah kanak-kanak itu menyusu hingga daripada seorang tiadalah mahu Musa Kalaama Allaha itu menyusu kepada mereka itu.
Maka ada seorang bentara Firaun daripada kaum bani Israil katanya “Pada kampong hamba ada seorang perempuan berair susunya” maka kata Firaun “Bawa olehmu perempuan itu kemari”. Hataya di bawanya oleh perempuan itu kepada Firaun dengan takdir Allaha Taa’laya akan perempuan itulah bonda Musa A’layaha Al Salama maka segala mereka itu tiada mengenal dia dan Firaun pun tiada tahu perempuan itu bonda Musa. Laqowalaha Taa’laya Hala Adala Kama A’laya Ahala Bayata Yakafalawanaha Lakama Wa Hama Laha Naashohawana. Maka Musa pun merangkak datang kepada ibunya maka kata Musa dengan isyarat “Hai ibuku hadap olehmu akan daku jangan engkau belakang. Bersuaralah engkau hai ibu bahawa tuhan seru alam mengasihani dikau”. Maka bonda Musa pun mengenal anaknya dan anaknya mengenal bondanya. Laqowalaha Taa’laya Lawalaa Ana Rabathonaa A’laya Qolabahaa. Maka hampirlah bondanya maka di sambutnya anaknya lalu di ribanya serta di susuinya maka Musa di jabatnya bondanya lalu ia menyusu.

Maka menteri Firaun yang bernama Hamaana (Haman) itupun ada hadir pada ketika itu maka bertanya ia perlahan-lahan kepada bonda Musa katanya “Anak tuan hambakah kanak-kanak ini” maka sahut bonda Musa “Bukannya anak hamba kanak-kanak ini hanya sekadar ia menyusu jua kepada hamba”. Bermula akan Musa itu barang siapa meriba dia pun mahu jua ia melainkan menyusu jua ia tiada mahu kepada orang lain. Hataya setelah di lihat Firaun Musa mahu menyusu itu maka terlalulah sukacita hati Firaun maka di kata kepada bonda Musa “Kuanugerah akan dikau sebulan tiga ratus dinar dan peliharakanlah olehmu akan anakku ini baik-baik”. Maka duduklah bonda Musa di dalam istana Firaun menyusui Musa A’layaha Al Salama dan beberapa pengasuh Musa di suruhkan Firaun akan memelihara akan dia.
Bermula akan Ashayaha itupun terlalu amat kasihnya akan Musa hataya berapa lamanya maka Musa tahulah berdiri makin bertambah-tambahlah elok cahaya nubuatnya. Maka pada suatu hari Firaun hendaklah melihat Musa maka bertitah Firaun “Bawa olehmu anakku itu kemari” maka di bawa pengasuhnyalah Musa kepada Firaun maka di sambut oleh Firaun akan Musa itu lalu di ribanya. Maka di lihatlah Musa janggut Firaun yang bercucuk dengan manikam itu maka lalu di permain-main Musa janggutnya itu. Hataya maka lalu di tarik Musa janggutnya Firaun itu maka di rasainya oleh Firaun terlalu sakit hingga sampai ke otaknya sakitnya seperti akan terpancur biji matanya. Maka Firaun pun beranglah akan Musa maka pada ketika itu juga hendak di bunuhnya maka katanya kepada isterinya Ashayaha “Hendak kubunuh budak ini”.

Maka kata Ashayaha “Apa mulanya maka raja hendak bunuh akan dia” maka kata Firaun “Di tariknya janggutku sangat sakitnya sampai ke otak kepalaku. Kanak-kanak inilah yang di kata olen segala menujum akan membinasakan akan kerajaanku ini” kata Ashayaha “Bebal sekali raja akan budak ini lagi kecil tiada lagi budi dan bicaranya segala yang di kerjakan itu. adapun yang di kata ahli al nujum yang membinasakan kerajaan raja itu daripada anak bani Israil jua ia ini anak orang Habawana dari hulu sungai. Maka raja tiada percaya akan kata hamba ini baik raja cuba ambil bara api itu bubuh pada suatu talam dan ambil emas yang bersamaan merahnya dengan bara api itu bubuh pada suatu talam. Maka hampirkan kepadanya jika di ambilnya emas itu nyatalah ia ada budi bicaranya dan jika di ambilnya api itu nyatalah ia yang tiada budi bicara”.
Maka kata Firaun Laa’nata Allaha itu “Benar sekali bicaramu itu” hataya maka di suruh Firaun ambil emas dan bara api maka di bubuh pada talam maka di bawa kepada Musa. Maka oleh Musa hendak di ambilnya emas itu maka di tolakkan Jibril tangan Musa kepada bara api itu maka lalu di jabat Musa bara api itu. Maka di rasanya hangat bara api itu lalu di bubuhnya hangat tangannya akan api itu kepada mulutnya maka lancurlah mulut Musa oleh kena hangat bara api oleh tangannya akan bara api itu dan tangannya sejahtera jua tiada hangus. Maka kata Ashayaha “Hai raja ketahui olehmu akan kanak-kanak ini tiada berakal jika ada bicaranya mahukah ia mengambil bara api ini” maka pada hati Firaun “Sesungguhlah Musa ini belum berakal barang sesuatu perbuatannya tiada dengan budi bicaranya” maka tiadalah jadi di bunuhnya.

Maka sekali lagi di riba Firaun akan Musa A’layaha Al Salama maka di lihat oleh Firaun bertanda mulut Musa bekas api itu. Maka menangislah Firaun oleh kerana melihat bekas api kepada lidah Musa itu maka Ashayaha pun minta doa pada Allaha Taa’laya minta di hapuskan tandanya itu. Akan kisah ini terlalu amat ajaib apa mulanya maka ternunu lidah Musa dan tiada ternunu jarinya kerana jarinya itu bertemu dengan api dan lidahnya itu tiada bertemu dengan api. Adapun akan lidah Musa itu ternunu sebab menyerukan Firaun itu bapa dan sebab jarinya tiada ternunu itu kerana menarik janggut Firaun dan menampar muka Firaun.
Dan suatu ajaib apa mulanya hikmat tuhan di hantarkan Musa di dalam air tatkala mula jadinya dan akan Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di hantarkan di atas tanah. Adapun sebab Musa di hantarkan di atas air itu kerana perangai Musa itu amat keras lapang gusar akan segala kafir di hantarkan akan dia di dalam air supaya lemah lembut perangainya akan segala Asalama. Dan adapun akan rasul Allaha lembut perangainya lagi pengasih akan segala makhluk kerana itulah maka di hantarkan ia pada tanah supaya keras ia akan segala kafir. Sebermula tatkala ternunu lidah Musa itu Laqowalaha Taa’laya Wa Ahalala A’qodata Mana Lasaanaya Yafaqohawaa Qowalaya.

Maka apabila datanglah umur Musa delapan tahun maka segala orang benua Mesir pun bermulia akan nabi Allaha terlalu sangat. Maka pada suatu hari pagi-pagi maka segala orang hendak mengadap Firaun maka di lihat mereka itu Musa bermain-main di pintu pagar Firaun maka sekelian orang itupun tiada berani masuk semuanya duduk mengadap Musa. Maka segala Qibti pun datang kerana mengiringkan segala bani Israil membawa kayu api kepada raja Firaun. Maka Saamaraya (Samiri) pun datang membawa kayu api maka kata Musa “Hendak kemana engkau ini” maka sahut Samiri itu “Hamba hendak menghantarkan kayu api ke dapur bapa tuan hamba” maka kata Musa “Jangan engkau kata aku anak Firaun Laa’nata Allaha itu. Bahawasanya lain aku daripadanya dan lepaslah aku daripada Firaun itu”. Tatkala Musa berkata itu maka Firaun pun datang hampir kepada Musa maka kata Firaun “Bahawa engkau anakku dan aku yang lama bersama dengan dikau. Tiada engkau kulepaskan kerana engkau kupelihara daripada kecil”.  
Hataya demi Musa A’layaha Al Salama mendengar kata Firaun demikian itu maka di genggamkan Musa jarinya lalu di tumbukkannya dada Firaun Laqowalaha Taa’laya Fawakazaha Mawasaya Faqodhoya A’layaha Qoala Hazaa Mana A’mala Al Shayathoana. Setelah sudah nabi Allaha Musa menumbuk dada Firaun maka Musa pun larilah maka di tumbuk Musa pula seorang Qibti dengan sekali tumbuk itu jua maka Qibti itupun matilah. Maka segala Qibti yang lain pun habis lari cerai-berai ia setengah masuk ke dalam rumahnya, segala Samiri pun larilah maka Musa A’layaha Al Salama pun pergi ke rumah bondanya. Adapun akan Firaun di tumbuk oleh Musa dadanya itu sangatlah di rasainya sakitnya maka iapun kembalilah ke mahligainya dan bicaralah ia akan membunuh Musa  A’layaha Al Salama. Maka akan Qibti yang di bunuh Musa itu di tanamkan segala keluarganya.

Hataya maka Musa pun keluarlah berjalan-jalan di lihat seorang Samiri maka kata Musa “Mengapa maka engkau datang pula pada ketika ini”. Setelah di lihat Samiri itu akan Musa A’layaha Al Salama maka iapun takut maka di palu Musa akan Samiri  itu maka iapun matilah maka di nanti Musa Samiri yang lain pula.  Adapun akan Samiri yang mati itu maka di nanti oleh keluarganya lambat datang itu maka di dapatnya akan keluarganya itu telah matilah. Setelah di lihat akan Samiri yang lain pun datang maka di usir akan dia Laqowalaha Taa’laya Qoala Yaa Mawasaya Atarayada Ana Taqotalanaya Kamaa Qotalata Nafasaa Ba Al Amasa Ana Tarayada Alaa Ana Takawana Jabaaraa Faya Al Aradho ertinya kata Samiri “Hai Musa hendak kau bunuh belakakah kami sekelian. Jika kau tuan hamba bunuhlah yang menganiaya di dalam bumi ini. adapun akan bapa tuan hamba Firaun pada zaman ini terlalu amat berbuat adil jika seorang membunuh orang di balaskannya bunuh orang itu jikalau keluarganya sekalipun di bunuhnya jua”.
Apabila Musa mendengar kata Samiri itu maka iapun takut lalu ia pergi kepada bondanya. Maka datang seorang laki-laki berkata “Hai Musa, bahawa Firaun mencari tuan hamba hendak membalaskan kematian Qibti dan Samiri yang tuan hamba bunuh itu. Hendak di bunuhnyalah akan tuan hamba pula kerana sangat marah akan tuan hamba sebab banyak melukai Samiri dan berdarah tiada berketahuan larinya pun”. Laqowalaha Taa’laya Wa Jaa Rajala Mana Aqoshoya Al Madayanaha Yasaa’ya Qoala Yaa Mawasaya Ana Al Malaa Yaatamarawana Baka Laya Qotalawaka Faakhoraja Anaya Laka Mana Al Naashohayana. Maka yang mengajar Musa itu anak saudara adapun katanya “Hai Musa, segeralah tuan hamba keluar di dalam negeri Mesir ini bahawa sayang sekali hamba akan tuan hamba inilah memberi nasihat akan tuan hamba”. Maka keluarlah Musa A’layaha Al Salama dari negeri Mesir itu seorang pun tiada tahu kemana-mana perginya. Maka berapa di cari oleh Firaun tiadalah di dapatnya Laqowalaha Taa’laya Fakhoraja Manahaa Khoafaa Yataraqota Qoala Raba Najanaya Mana Al Qowama Al Zhoalamayana maka Musa pun keluarlah di negeri itu.

Tujuh hari tujuh malam Musa di dalam rimba belantara dengan tiada bercerapu pada kakinya seperti laku orang hulu-hulu kerana dari selamanya ia duduk negeri Mesir di dalam tahta kerajaan tiada pernah ia menanggalkan cerapu pada kakinya. Maka Musa A’laya Al Salama menadah tangannya ke langit berseru-seru kepada Allaha Taa’laya katanya “Ya tuhanku peliharakan aku daripada seteruku”. Demikian itulah katanya sepanjang jalan itu dengan anugerah Allaha Taa’laya jadi di dalam rimba itu luas dan terang di lihatnya dan tiada ia merasai lelah pun maka sukacitalah hatinya.
Laqowalaha Taa’laya Wa Lamaa Tawajaha Talaqoa Madayana Qoala A’saya Rabaya Ana Yahadayanaya Sawaa Al Sabayala Wa Lamaa Wa Radamaa Madayana Wa Jada A’layaha Amata Mana Al Naasa Yasaqowana Wa Wajada Mana Dawana Hama Amaraa Tayana Tazawadaana Qoala Khothoba Kamaa Qoalataa Laa Nasaqoya Hataya Yashodara Al Raa’a Wa Abawanaa Shayakho Kabayara ertinya berapa lamanya Musa A’layaha Al Salama pun sampailah pada suatu telaga maka di lihatnya banyak orang mengambil air pada telaga itu kemudian di lihatnya pula dua orang perempuan terlalu elok rupanya hendak mengambil air kerana akan memberi kambingnya minum air. Maka kata Musa “Mengapa maka kamu berdiri di sini” maka sahut keduanya perempuan itu “Bahawa kami hendak memberi kambing kami minum air”. Maka kata Musa “Mengapatah maka tiada kamu beri kambing kamu itu minum air ini” maka kata perempuan itu “Kami menanti orang datang hampir petang sekarang banyaklah orang datang maka oleh orang itu banyak baginya tutup telaga ini nescaya bolehlah di ambilnya air di dalamnya jika ada lebihnya bolehlah kambing kami minum air. Setelah malam hari maka di tutup mereka itu pula akan dia inilah hal kami. Shahdan akan bapa kami pun telah ia dengan dhoifnya kami peliharakan tiada kuasa memberi kambing kami ini minum ini dengan kehendak kami”.

Hataya demi di dengar Musa kata perempuan dua orang itu maka kasihanlah hatinya Musa melihat dia maka pergilah Musa ke tepi telaga itu lalu di bangkitnya tutup telaga itu dengan sebelah tangannya jua di letakkannya pada tempat yang lain. Maka di ceduknya air telaga itu di bubuhnya pada suatu bekas maka di minum kambing itulah akan air itu hingga kenyanglah ia. Maka perempuan dua itupun hairanlah melihat kuat Musa itu katanya “Empat puluh orang laki-laki maka terangkat tutup telaga ini akan orang muda ini seorangnya jua angkatnya. Hataya maka Musa pun duduk di bawah sepohon kayu serta ia memuji Allaha Taa’laya. Laqowalaha Taa’laya Fasataqoya Lahamaa Tsama Tawalaya Alaya Al Zhola Faqoala Raba Anaya Lamaa Anazalata Alaya Mana Khoyara Faqoyara ertinya maka duduklah Musa di bawah pohon kayu itu katanya “Ya tuhanku, anugerahi kiranya akan hambamu barang sebuah apam telah beberapa harilah hambamu tiada makan dan tiada minum”. Hataya maka anugerahkan tuhan seru alam akan dia beberapa bagai makan-makanan yang nikmat lagi lazat maka makanlah Musa A’layaha Al Salama.
Adapun akan perempuan yang dua orang itu di lihatnya sudah kenyang kambingnya minum air itu maka di bawanyalah kembali kepada bapanya nabi Shaa’yaba (Shuib). Maka di sapu nabi Allaha kambing itu maka di rasanya telah kenyang perutnya maka katanya “Kenyang kambing kita ini minum air”. Maka kata bapanya “Di mana kamu peroleh air” maka kata anaknya itu “Ada seorang laki-laki muda belia terlalu elok rupanya ghorib baharu datang pada telaga itu maka di kasihan hatinya melihat kami maka di angkatnya batu tutup telaga itu dengan sebelah tangannya jua lalu di ceduknya air itu dengan timba maka di berinya kambing kita ini minum air hingga kenyang sekenyang-kenyang. Maka sekarang akan orang muda itu adalah ia bernaung di bawah pohon kayu duduk memuji Allaha Taa’laya”. Maka nabi Shuib pun hairanlah mendengar kata anaknya itu tetapi tahulah ia akan orang muda itu orang yang mulia kepada Allaha Taa’laya maka kata nabi Shuib “Segeralah panggil oleh kamu akan orang muda itu. bahawa aku hendak bertemu dengan dia supaya kubalas kasihnya”.

Hataya maka pergilah anaknya itu kepada nabi Allaha Musa setelah hampir kepada pohon kayu itu maka berseru-seru ia dari jauh katanya “Mari tuan hamba di panggil bapa hamba nabi Shuib kerana bapa hamba hendak bertemu dengan tuan hamba”. Maka sukacitalah hati nabi Allaha Musa mendengar nama nabi Shuib itu. Laqowalaha Taa’laya Fajaanaha Ahadaa Hamaa Tamashaya A’laya Asatahayaa Qoalata Ana Abaya Yadaa’waka Laya Jazayaka Ajara Maa Saqoyata Lanaa Falamaa Jaaha Waqosho A’layaha Al Qoshosho Qoala Laa Takhofa Najawata Mana Al Qowama Al Zhoalamayana. Maka berjalanlah Musa di belakang anak nabi Shuib maka terbuka anak nabi Shuib di tiup angin maka kata Musa “Ikat tali bajumu itu supaya jangan kelihatan tubuhmu pada aku dan jauh-jauh engkau berjalan daripada aku jika salah jalanku hendaklah kau bubuh batu supaya hamba turut”. Demikianlah ia berjalan keduanya hingga sampai kepada nabi Shuib.
Hataya maka nabi Allaha Musa pun memberi salam maka segera di sahut nabi Shuib “Wa A’laya Kama Salaama, hai yang di muliakan Allaha”. Hataya maka duduklah nabi Musa maka kata nabi Shuib “Hai orang muda, dari mana tuan hamba datang dan apa nama tuan hamba dan bangsa mana tuan hamba ini”. Maka sahut nabi Musa “Hamba datang ini di negeri Mesir dan bangsa hamba daripada kaum bani Israil dan nama hamba Musa anak A’maraana anak Lawaya anak Yaaqowaba anak Asahaaqo anak Abaraahayama Kholayala Al Rahamana”. Demi di dengar nabi Shuib kata Musa itu maka lalu di dakapnya dan di ciumnya akan nabi Allaha Musa katanya “Demi Allaha, engkau ini daripada keluargaku turun menurun. Bahawa aku Shuib anak Madaayana anak Asamaaa’yala anak nabi Allaha Abaraahayama Kholayala Allaha. Hai anakku Musa lagi di kurnia Allaha Taa’laya akan dikau kebajikan dan kemuliaan dunia akhirat”.

Setelah itu nabi Allaha Musa pun mengkhabarkan segala hal ehwalnya pada nabi Shuib akan ia lari daripada Firaun A’layaha Laa’nata Allaha maka kata nabi Shuib “Hai Musa benarlah seperti katamu itu bahawasanya telah di peliharakan Allaha Taa’laya akan dikau daripada seteru itu”. maka nabi Shuib pun bercerita akan segala kelakuan segala kaumnya yang tiada mahu ia membawa iman dan percaya akan dia barang katanya di perdustakan mereka itu dan peri di binasakan Allaha kaumnya itu dengan tempik Jibril maka Musa pun hairan mendengar khabar nabi Shuib serta ia memuji tuhan seru alam atas segala hambanya. Maka kata nabi Shuib “Hai anakku perempuan dua orang ambillah akan isterimu salah seorang laki-laki yang gagah lagi amat benar kepada Allaha Taa’laya”. Adalah kata nabi Shuib itu di perkenankan Musa A’layaha Al Salama serta dengan sukacitanya.
Kemudian maka nabi Shuib pun masuk ke dalam rumahnya akan berjamu nabi Musa maka katanya pada anaknya “Tetapi engkau lihat kelakuan Musa yang benar pada Allaha Taa’laya itu. Ialah daripada anak cucu nabi Allaha Abaraahayama” maka kata anaknya “Di suruh memanggil dia tadi maka ia berjalan jauh dari belakang hamba maka baju hamba di tiup angin maka katanya hendaklah pegang bajumu itu supaya tubuhmu jangan terpandang oleh mataku dan berjalan pun hendaklah engkau jauh-jauh dahulu daripada aku. Jika salah jalanku hendaklah kamu campakkan batu pada jalan itu supaya tahu aku akan ke rumahmu. Maka sebab itulah hamba ketahui akan dia orang yang benar pada Allaha Taa’laya”. Setelah sudah masak yang di perbuat anaknya keduanya itu maka makanlah nabi Shuib dengan Musa A’layaha Al Salama maka kata nabi Shuib “Ya nabi Allaha Musa, kehendakku daripada dua orang anakku ini pilih olehmu yang mana berkenan kepadamu ambillah akan isterimu halal”.

Laqowalaha Taa’laya Anaya Arayada Ana Anakahaka Ahadaya Abanataya Haatayana A’laya Ana Taajaranaya Tsamaanaya Hajaja Fa Ana Atamamata A’sharaa Fa Mana A’nadaka Wa Maa Arayada Ana Ashaqo A’layaka Satajadanaya Ana Shaa Allaha Mana Al Shoalahayana. Maka kata Shuib “Ya Musa telah kuberikan anakku ini salah seorang kepadamu supaya dapat aku ikrar siang dan malam delapan tahun engkau sertaku sepuluh tahun lagi datanglah kelebihanmu daripada aku bahawa engkau akan datang kebajikan daripada Allaha Taa’laya”. Maka kata Musa “Ana Shaa Allaha Taa’laya lagi akan kuperoleh daripada segala kebajikan sidang abrar itu “. Maka kata nabi Shuib pada anaknya “Pergilah engkau ke dalam rumah ambil olehmu suatu tongkat yang banyak itu berikan olehmu akan suamimu itu”. Maka pergilah Sataya Shofawara ke dalam rumah itu maka di ambilnya suatu tongkat di bawanya pada bapanya maka kata nabi Shuib “Taruh tongkat ini ambil tongkat yang lain” maka pergi pula ia sekali lagi. Maka hendak di ambilnya tongkat yang lain maka tongkat itu jua datang kepada tangan Sataya Shofawara tiga kali di buangkannya tongkat itu datang jua kepada tangannya.
Maka di bawanyalah pada bapanya maka oleh nabi Shuib di hempaskan tongkat itu ke bumi katanya “Hai Musa, ambillah tongkat ini akan engkau. Bahawa tongkat inilah yang di bawa olen nabi Allaha Adam dari dalam syurga datang kepada nabi Allaha Abaraahayama turun kepada nabi Asamaaa’yala maka turun nenekku Qoyadaana turun kepada bapaku Madaayana datang aku. Bahawa akulah menaruh dia sekarang telah di anugerahkan Allaha Taa’laya akan dikau baik-baik peliharakan olehmu tongkat ini” maka di sambut nabi Musa A’layaha Al Salama akan dia dengan sukacitanya oleh tongkat itu. setelah sudah kahwin nabi Allaha Musa dengan anak nabi Shuib maka di serahkannyalah segala kambingnya itu kepada nabi Musa maka kata nabi Shuib “Ya Musa, bahawa segala kambing kita ini jangan di beri pergi makan pada tebing sungai itu kerana pada tempat itu naga banyak nescaya habislah kambing kita itu di makannya”.

Hataya maka pergilah nabi Musa mengambil kambing itu pergi pada tempat naga itu berapa di adang Musa kambing itu maka tiadalah terburu oleh Musa kambing itu. maka Musa pun pergilah pada padang bukit itu maka tidurlah ia dan tongkatnya itu di hantarkannya di sisi maka terbitlah naga ke padang itu mengusir kambing itu. Maka dengan izin Allaha Taa’laya maka tongkat itupun menjadikan diri naga maka di telannya naga yang banyak itu habis di bunuhnya maka bangkai naga yang banyak itu berkaparanlah di tengah padang itu. Setelah habislah mati naga itu maka tongkat itupun kembali kepada tempatnya di sisi nabi Allaha Musa menjadi tongkat pula. Hataya maka nabi Musa pun terjagalah daripada tidurnya maka di lihatnya segala naga itu habis mati maka sukacitalah hati nabi Musa melihat kambingnya selamat.
Adapun yang nabi daripada bangsa A’raba itu lima orang jua, pertama nabi Hawada (Hud), kedua nabi Shoalaha (Sholeh), ketiga nabi Asamaaa’yala (Ismail), keempat nabi Shuib, kelima nabi Mahamada Shola Allaha A’layaha Wa Salaama. Adapun nabi Shuib itu khotib pada segala nabi yang lain kerana Shuib itu terlebih fasihnya daripada segala A’rab dan A’jam. Maka bahawa akan nabi Shuib itu daripada kaum datangnya Malaayana, keduanya daripada kaum Ashohaaba Al Ayakata. Laqowalaha Taa’laya Kazaba Ashohaaba Al Ayakata Al Marasalayana Aza Qoala Lahama Shaa’yaba Alaa Tataqowana Anaya Lakama Rasawala Amayana. Maka ujar segala kaum Ashohaba Al Ayakata nabi Shuib di persalahnya dan tiada mereka itu mahu membawa iman akan Allaha Taa’laya maka di binasakan Allaha Taa’laya akan kaum itu dengan tempik Jibril dan tatkala di panggil oleh Shuib segala Ahli Al Madinat maka tiada di turutnya kata Shuib itu.

Wa Alaya Madayana Akhoa Hama Shaa’yabaa Qoala Yaa Qowama Aa’badawaa Allaha Maa Lakama Mana Alaha Ghoyaraha Wa Laa Tanaqoshowaa Al Masakayaala Wa Al Mayazaana Anaya Araa Kama Bakhoyara Wa Anaya Akhoafa A’laya Kama A’zaaba Yawama Mahayatho. Maka kata Shuib “Hai segala kaumku, imanlah kamu kepada Allaha Taa’laya dan benarlah timbangan kamu dan sukatan kamu. Bahawa akan hendak memberi kebajikan dan manafaat akan kamu supaya lepas kamu daripada api neraka itu kerana anugerahkan tuhan pada zaman ini zaman kamu, murah rezekinya kamu, seribu apam suatu dirham jua harganya”. Jikalau dengan emas empat puluh ribu apam sekupang harganya dengan nikmat inilah diam mereka itu berjual beli mereka itu kemudian berbuat khianat mereka itu. Laqowalaha Taa’laya Awaana Nafaa’la Faya Amawaa Lanaa Maa Nashaa maka kata mereka itu “Hai Shuib, harta kamu banyak barang kehendak kami mahu kamu beri. Tiada kamu beri mana kehendak hati kami jua”. Maka kata Shuib “Jika demikian bicara kamu nescaya datanglah bala atas kamu ingat-ingat kamu”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Yaa Qowama Yajara Mana Kama Shaqoaqoya Ana Yashoyaba Kama Matsala Maa Ashoaba Qowama Nawaha Awa Qowama Hawada Awa Qowama Shoalaha Wa Maa Qowama Lawatho Mana Kama Babaa’yada. Wa Asataghofarawaa Raba Kama Tsama Tawabawaa Alayaha Ana Rabaya Rahayama Wadawada. Maka kata Shuib “Hai kaum celaka, datang jua kepada kamu seperti kaum nabi Nuh dan kaum Hud dan kaum Sholeh dan kaum Ibrahim atau kaum Luth datang kebinasaan. kamu minta ampunlah kepada tuhan kamu kemudian janganlah kamu perbuat dosa lagi dan kembalilah kamu kepada tuhan yang sebenarnya itulah tuhan yang maha tinggi”. Maka kata kaum Ashohaba Al Ayakata dan ahli Al Madinah Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Yaa Shaa’yaba Maa Nafaqoha Katsayaraa Mamaa Taqowala Wa Anaa Lanaraaka Fayanaa Dhoa’yafaa Wa Lawalaa Rahathoka Larajamanaaka Wa Maa Anata A’layanaa Baa’zayaza. Maka kata mereka itu “Hai Shuib, tiada mahu kami mendengarkan katamu itu kerana barang yang kau katakan itu bahawasanya kami lihat di dalam antara kami bahawa engkau yang sangat dhoif lagi tiada engkau melihat kedua matamu oleh engkau keluargamu. Sayang kami membunuh engkau tetapi keluarlah engkau di negeri ini”. Maka di keluarkannyalah Shuib di negeri itu maka sahut oleh Shuib kata mereka itu sekelian.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Yaa Qowama Arahathoya Aa’za A’laya Kama Mana Allaha Wa Atakhoza Tamawaha Waraa Kama Zhoharayaa. Kata Shuib “Hai kaum, bahawa akan daku keluarlah di negeri ini kata terlebih daripada aku bahawa aku beroleh kelebihan ini daripada tuhanku sekarang kehendak kamu perbuatlah bahawa nyatalah kamu di seksa tuhanku”. Hataya maka Jibril A’layaha Al Salama pun turun kepada Shuib katanya “Ya nabi Allaha, bahawa titah tuhanmu segeralah tuan hamba keluar daripada kaum ini. bahawasanya malam ini jua di turunkan seksa atas mereka itu”. Hataya maka nabi Shuib pun segeralah ia keluar dengan segala anak cucunya dari negeri Madaayana pergi kepada suatu padang. Maka pada ketika itu jua qohat dan laparlah segala kaum itu seperti akan mati lakunya tiada beroleh makanan maka beberapa nasihat yang tiada di makan mereka itu habis di ambil Allaha Taa’laya daripada mereka itu.

Maka pada hari Shuib keluar daripada segala kaumnya itu maka pada keesokan harinya datanglah awan di lihat mereka itu pada sangka mereka itu bahawa awan itu akan menurunkan hujan jua seperti adat sedia kala. Hataya maka awan itupun hampirlah kepada mereka itu maka jatuhlah ke atas mereka itu berasap-asap dan berapi-api rupanya. Maka mereka itupun habis hangus seperti di rendang maka ada setengahnya tinggal di dalam negeri itu. Maka Jibril pun bertempik atas mereka itu maka habislah mati sekelian mereka itu seorang pun tiadalah tinggal lagi maka sunyilah bumi daripada kaum itu. Hataya maka nabi Shuib pun diamlah pada padang di sisi negeri itu berbuat ibadat kepada Allaha Taa’laya hingga datang Musa A’layaha Al Salama padanya.                                                                    

Bermula adapun setelah sampai dua tahun nabi Musa gembala kambing nabi Shuib itu maka kata nabi Shuib itu “Hai anakku Musa, jika kambing ini selamat sekeliannya beranak hitam maka ambillah kepadamu upahmu”. Maka pada tahun itu sekeliannya kambing itu beranak hitam belaka maka kata nabi Shuib “Jika pada tahun ini beranak putih belaka ambillah akan tuan hamba”. Maka pada tahun itu jadi beranak kambing itu putih belaka. Hataya setelah sampai sepuluh tahun nabi Musa mengembala kambing nabi Shuib katanya “Hai anakku Musa, akan isterimu dan kambingmu itu kuserahkanlah kepadamu. Jika engkau hendak bersama dengan aku pun baik dan jika hendak pergi barang kemana atau hendak pulang mendapatkan ibubapamu pun barang kemana kehendakmu kerjakanlah”. Laqowalaha Taa’laya Falamaa Qodhoya Mawasaya Al Ajala Wa Saara Baahalaha Anasa Mana Jaanaba Al Thowara Naaraa.

Maka nabi Musa pun hendak keluar membawa isterinya dan kambingnya maka kata nabi Shuib “Hai Musa, hendaklah engkau minta doa kepada Allaha Taa’laya mudah-mudahan berkat doamu itu di kembalikan Allaha Taa’laya mataku melihat seperti dahulu kala”. Maka kata nabi Musa “Ya nabi Allaha, minta doalah tuan hamba biarlah hamba mengata Amayana”. Hataya maka keduanya menadahkan tangannya ke langit maka Shuib pun minta doa dan Musa mengata Amayana maka dengan seketika itu jua di kembalikan Allaha Taa’laya penglihatan nabi Allaha Shuib serta dengan kuat tubuhnya seperti dahulu. Maka keduanya sujud ke hadrat Allaha Taa’laya maka di lihat nabi Shuib akan Musa sebaik-baik manusia maka kedua nabi Allaha pun berdakap bercium dan bertangis-tangisan. Setelah itu maka nabi Musa dan isterinya pun bermohon pada nabi Shuib hendak keluar dari negeri itu maka di beri izin oleh nabi Shuib.

Maka nabi Musa pun pergilah membawa isterinya dan kambingnya lalu masuk ke dalam hutan rimba belantara. Berapa hari Musa berjalan di dalam hutan itu pada suatu malam di himpunkan kambingnya maka Sataya Shofawara pun sakit hendak bersalin. Seketika lagi datang hujan guruh petir kilat maka alam pun kelamlah. Maka nabi Musa pun tercengganglah melihat hal yang demikian itu maka di keluarkannya besi api maka di palunya pada batu itu jadi api. Maka di buangkan nabi Musa besi api itu maka di lihatnya cahaya terang dari jauh kelihatan pada sangka Musa “Apa jua yang kelihatan itu”. Laqowalaha Taa’laya Anaya Alasata Naaraa Laa’laya Ataya Kama Manahaa Baa’basa Awa Ajada A’laya Al Naara Hadaya. Maka kata nabi Musa “Hai Shofawara, kulihat api dari jauh bernyala-nyala itu lagi hendak pergi mengambil api itu”. Hataya maka pergilah Musa ke bukit itu dengan tiga langkah jua sampailah nabi Musa tetapi adalah jauhnya bukit itu daripada tempat Sataya Shofawara dua ratus persangga.                             

Maka di lihat nabi Musa sepohon kayu yang amat hijau bercahaya-cahaya gilang-gemilang warnanya. Di ceritakan orang kayu itu A’naaba namanya maka daripada pucuk datang ke pohonnya sekeliannya bercahaya-cahaya di lihat nabi Allaha Musa. Maka nabi pun mengambil rumput yang kering maka di ikatnya di hujung tongkatnya maka Musa pun tercengang melihat kayu itu. Laqowalaha Taa’laya Falamaa Ataahaa Nawadaya Mana Shaathoya Al Waadaya Al Ayamana Faya Al Baqoa’ta Al Mabaarakata Mana Al Shajarata Ana Yaa Mawasaya Anaya Anaa Allaha Raba Al A’lamayana. Maka datang suara berseru-seru “Hai Musa bahawa akulah tuhanmu dan tuhan seru alam sekelian. Tanggalkan cerapakmu ith daripada kedua kakimu maka berdirilah engkau pada tempat yang suci”. Maka di tanggalkan Musa cerapaknya maka keduanya cerapak itu pun menjadi kala maka di hantarkan Musa tongkatnya menjadi ujar. Maka tatkala di lihat nabi Musa ular dan kala itu maka nabi Musa pun takut maka datang suara di dengar Musa.

Laqowalaha Taa’laya Qoala Khozahaa Wa Laa Takhofa Sanaa’yada Haa Sayara Nahaa Al Awalaya Firman “Ya Musa ambil olehmu ular itu jangan engkau takut nescaya kami kembalikan tongkatmu itu seperti dahulu kala”. Maka Musa pun hampir kepada ular itu lalu di pegangnya akan dia maka pulang jadi tongkat pula. Laqowalaha Taa’laya Wa Maa Talaka Bayamayanaka Yaa Mawasaya Qoala Haya A’thoaya Atawakawaa A’layahaa Wa Ahasha Bahaa A’laya Ghonamaya Walaya Fayahaa Maa Raba Akhoraya Firman “Hai Musa apa ada pada tanganmu itu” maka sembah Musa “Engkau jua yang terlebih tahu” maka tercenganglah nabi Musa dan lenyapkan tuhan gementar Musa Kalayama Allaha supaya dapat sampai jamabawa Musa ke hadrat Allaha Taa’laya tuhan seru alam sekelian. Maka sembah Musa “Ya tuhanku inikah tongkatku yang di kata Mahamada anak Jaa’fara Shodayaqo”. Barangkala dukacita hati nabi Musa maka di hunjamkan tongkatnya ke bumi maka jadi sepohon kayu tujuh puluh cawangnya pada suatu cawangnya itu suatu jenis buahnya. Maka daripada tujuh puluh jenis buahnya terlalu amat lazat citarasanya lagi dengan dindingnya sebuah negeri kelihatan dari jauh.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, buangkan tongkatmu itu”. Laqowalaha Taa’laya Qoala Alaqohaa Yaa Mawasaya Faalaqohaa Faazaa Haya Hayata Tasaa’ya Firman Allaha “Hai Musa, buang tongkatmu itu” maka segera di buangkan Musa tongkat itu maka ia menjadi naga terlalu besar dapat menelan sebuah negeri. Kata yang empunya cerita adalah nama ular itu Hayata kata dengan dalil dan pada suatu ayat di dalam Qoraana Tsaa’baana Mabayana nama tongkat itu dan pada suatu qaul Kaanahaa Jaana Walaya Madabaraa yakni ular yang dapat menyemburkan segala bisanya seperti bunga api berhamburan keluar dari mulutnya kerana bukan seperti ular yang lain, rupanya seperti naga yang amat besar dan perutnya seperti sebuah bukit yang besar. Tujuh puluh sayapnya, pada suatu sayapnya itu dapat menutupi sebuab negeri dan banyak kakinya tujuh ratus dan culanya bernyala-nyala dan rupanya seperti lembing berdiri di atas tongkatnya seperti pendahan. Adapun akan besarnya dan panjangnya ular itu tiada dapat di perikan maka ular itupun melata-lata ke padang lalu ke atas bukit dan jika bertemu ia dengan suatu binatang jikalau seperti bukit sekalipun besarnya di keratnya menjadi seperti tepung dan gentar segala bumi tiada menderita oleh kerana hebatnya ular itu.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, ambil tongkatmu itu” maka di lanjutkan Musa tangannya maka di pegangnya tongkat itu maka ular itupun menjadi tongkat pula. Maka firman Allaha Taa’laya “Kebalik olehmu tongkatmu itu lambungmu kiri maka kau kipaskan ke atas. Laqowalaha Taa’laya Wa Adakhola Yadaka Faya Jayabaka Takhoraja Bayadhoa Mana Ghoyara Sawaa Ayata Akhoraya Apabila di keleknya ke lambungnya kiri maka keluar cahaya terang seperti matahari memenuh alam. Maka jika di kehendaki nabi Allaha akan membinasakan seterunya nescaya habislah tertunu oleh cahaya itu. Demikian lagi di anugerahkan tuhan seru alam akan mukjizat nabi Allaha Musa menjadi ular tongkatnya itu dan pada tongkat seribu mukjizat pula di anugerahkan tuhan akan nabi Musa daripada kemuliaan yang amat ajaib.

Arakian maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, pergilah engkau ke benua Mesir dan lawan olehmu Firaun itu” maka sembah Musa “Ya tuhanku, engkau jua yang terlebih tahu akan hambamu Sataya Shofawara itu tinggal seorang serta kambing pada padang itu”. Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa, bahawa aku menitahkan beberapa bidadari akan pengasuh anakmu itu dan kutitahkan harimau akan mengembala kambing itu. Pergilah engkau ke Mesir kepada Firaun itu”.

Maka sembah Musa Laqowalaha Taa’laya Qoala Raba Asharaha Laya Shodaraya Wa Yasara Laya Amaraya Wa Ahalala A’qodata Mana Lasaanaya Yafaqohawaa Qowalaya Wa Ajaa’la Laya Wazayaraa Mana Ahalaya Haarawana Akhoya Ashadada Baha Azaraya Wa Asharakaha Faya Amaraya Kaya Nasabahaka Katsayaraa Wa Nazakaraka Katsayaraa Anaka Kanata Bamaa Bashoyaraa. Kata Musa “Ya tuhanku, kurangkan dan terangkan hati hambamu dan mudahkan segala pekerjaan hambamu. Hilangkan telor lidah hambamu kau anugerahi terus hambamu berkata-kata dengan kaum itu supaya barangkata hambamu di ketahui mereka itu dank au jadikan kiranya saudaraku Harun itu akan menteriku supaya menjagakan hati hambamu dan kau anugerahkan kiranya nubuah akan dia seperti aku anugerahkan daku supaya kedua kami memuji dikau dan mengikut firmanmu senantiasa kiranya dengan barang yang kau titahkan hambamu junjung padamu segala manusia dan ketika dan pada ketika siang dan malam”.

Laqowalaha Taa’laya Wa Laqoda Mananaa A’layaka Marata Akhoraya Firmannya “Telah kuanugerahi segala barang yang pintamu itu dengan tulang kamu dan saudaramu Harun itu pun kamu jadikan menterimu dan nubuah pun kuanugerahi akan dia dan mudahkan segala pekerjaanmu dan kuhilangkan telor lidahmu dan kami fasihkan lidahmu dengan berkata-kata dengan mereka itu dan segala barang pintamu itu kami kabulkanlah akan dia dan beberapa pula kemuliaan kuanugerahi akan dikau melainkan yang lebih daripada hamba kami Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jua”. Maka sembah Musa “Ya tuhanku kau anugerahi kiranya akan hambamu kelamaran hati hambamu pada ilmu dan hikmat seperti firmanmu akan kekasihmu Mahamada iaitu Alama Nasharaha Laka Shodaraka Ya Mahamada kuluaskan hatimu dengan tiada kaupinta kepadaku dan seperti pinta hambamu Ibrahim Laqowalaha Taa’laya Rabanaa Taqobala Manaa Rabanaa Aghofara Lanaa Zanawabanaa Ya tuhanku perkenankan pinta hambamu ya tuhanku ampun dosanya hambamu.

Dan seperti firmanmu akan kasihmu Mahamada Laqowalaha Taa’laya Anaa Fatahanaa Laka Fatahaa Mabayanaa. Laya Ghofara Laka Allaha Maa Taqodama Mana Zanabaka Wa Maa Taakhora Ya Mahamada bahawasanya telah kami bukakan pintu Makah itu padamu dan makna telah kami bukakan segala hati manusia mengasih dikau supaya segera mereka itu membawa akan tuntutmu menyebut Laa Alaha Alaa Allaha Mahamada Rasawala Allaha dan telah kami ampun segala dosamu dahulu dan segala dosamu yang kemudian. Bahawa akan Musa kuanugerahkan saudaranya Harun akan menterinya dan Mahamada kuanugerahkan Abawa Bakara dan A’mara dan A’tsamana dan A’laya akan menterinya. Bahawa akan segala nabi yang lain itu dengan di pintanya jua aku anugerahkan akan Mahamada itu tiada dengan pintanya ku anugerahkan”.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa pergilah engkau mendapatkan Firaun itu” Laqowalaha Taa’laya Azahaba Alaya Faraa’wana Anaha Thoghoya Faqola Hala Laka Alaya Ana Tazakaya Wa Ahadayaka Alaya Rabaka Fatakhoshaya Firman “Ya Musa pergilah engkau kepada Firaun katakan kepadanya supaya ia membawa iman dan suruh tinggalkan derhakanya itu. Jika ia membawa iman pada aku nescaya kuanugerahi akan dia tiga perkara. Suatu kukembalikan mudanya, kedua kuberi kerajaan dunia ini daripada Masyrik datang ke Maghrib, ketiga umurnya kulanjutkan empat ratus tahun lagi lamanya hidup”.

Arakian maka nabi Allaha Musa pun berjalanlah ke benua Mesir beberapa lamanya maka iapun sampailah ke ruman bondanya. Maka keluarlah saudaranya yang perempuan bernama Mariam berkata ia “Siapa menepuk pintu rumah kami ini” maka kata nabi Allaha Musa “Inilah jamu yang datang di cita senantiasa kalau ia baharu datang”. Maka Mariam pun berseru-seru akan bondanya “Ya ibuku, bahawa jamu ini baharu datang” maka kata bondanya “Buka olehmu pintu birai masuk naik duduk di serambi”. Maka Musa pun naik lalu masuk ke dalam duduk di sisi bondanya adapun Harun tiada pada ketika itu. pelitapun terpasang maka bondanya di bawa apam sekudi dengan garam di hantarkan Musa maka di makan nabi Musa. Maka kata bondanya “Siapa sertamu datang” maka sahut nabi Musa “Tiada siapa hanya aku dengan tuhanku” maka kata saudaranya perempuan “Apa kerja tuan hamba datang ke rumah orang miskin ini kerana saudara kami Musa pun telah lamalah sudah lenyap di negeri ini”.

Maka nabi Musa pun tersenyum maka Harun pun datang maka kata Harun “Hai ibuku, siapa orang ini” maka kata bondanya “Jamu baharu datang”. Maka kata Harun “Bahawa ia ini saudaraku Musa bukan ini jamu” maka bondanya pun memeluk kepada anaknya Musa dan di ciumnya. Maka kata nabi Musa “Hai Harun, bahawa aku tatkala pergi dari sini maka aku pun lalu sesat kemana-mana tiada berketahuan jalanku maka terus aku pada tempat nabi Shuib anak Madaayana anak Qoyadaana anak Ismail anak nabi Allaha Ibrahim Kholil Allaha. Maka di berikan nabi Shuib anaknya isteriku”. Demikianlah di ceritakannya segala perihal ehwalnya beristeri dan di tinggalkan itupun di ceritakannya pada bondanya dan pada segala saudaranya daripada bekas lama cerai itu. maka menangislah bondanya dan segala saudaranya maka kata nabi Musa “Hai Harun, bahawa titah tuhan seru alam akan engkau jadi nabi dan engkau akan menteriku”. Maka dengan seketika itu jua meterai nubuat pun kelihatanlah pada dahi Harun.

Setelah di dengar Harun nabi Musa demikian itu maka berdirilah Harun mengadap nabi Musa Kalayama Allaha. Maka kata Musa “Hai saudaraku, sertailah olehmu akan daku hendak membalikkan hati Firaun. Mari kita pergi kepada Firaun kita suruh membawa iman kepada Allaha Taa’laya. Bahawa aku di anugerahi Allaha Taa’laya mukjizat dua perkara suatu jika kubuangkan tongkatku ini menjadi naga terlalu besar dan suatu lagi mukjizatku jima kubuang tanganku kiri keatas kukirapkan keatas nescaya di anugerahkan Allaha Taa’laya bercahaya penuh sekelian alam meliputi cahayanya matahari. Adapun pada tongkat ini seribu mukjizat di anugerahkan Allaha Taa’laya barang apa kehendakku di kurniainya oleh tuhanku dan di adakan olen tongkat ini tiadalah kuputus asa olehnya”. Maka sukacitalah Harun mendengar anugerah tuhan seru alam akan Musa Kalayama Allaha itu. Arakian maka telah hampirlah kesukaan akan datang pada segala kaum bani Israil seperti yang di pesan nabi Allaha Yusuf A’layaha Al Salama.

Maka pada suatu hari tatkala sudah nabi Musa berkata maka segala bani Israil pun berkata “Ana Shaa Allaha di binasakan Allaha Taa’laya kiranya segala seterumu ya nabi Allaha”. Maka pada hari nabi Allaha Musa memakai baju kembalai dan mawaza keemasan di kenakannya kepada kakinya dan cerapak dan memakai kaalaha pada kepalanya yang mulia. Maka keluarlah nabi Allaha Musa berdua dengan saudaranya Harun dari rumah bondanya lalu berjalan ke istana Firaun itupun ada di luar pintu istananya menanam kurma. Bahawa akan kurma itu penuh dengan air madunya dan pohonnya terlalu permai maka di tambatnya harimau berkeliling tanamannya itu supaya jangan orang hampir. Maka antara tujuh hari sekali di bawanya harimau itu ke sungai dengan rantainya kerana memberi ia minum air dan mandi. Maka jika bertemu harimau itu dengan manusia di tangkapnya dan di makannya. Maka pada ketika itu nabi Allaha Musa dan Harun pun datang hampir harimau itu maka sekelian harimau itupun sujud kepada nabi Allaha Musa dan Harun menundukkan kepalanya hingga sampai ke bumi.

Maka oleh Musa di cabutnya pintu istana Firaun lalu di gerak-geraknya maka bergeraklah sekelian halaqahnya keliling kota istananya itu seperti di gerak gempa yang sangat. Hataya maka kata Musa akan mereka itu Laqowalaha Taa’laya Anaa Rasawala Raba Al A’alamayana ertinya bahawasanya aku pesuruh tuhan seru alam. Setelah di dengar Firaun suara nabi Musa kata Firaun “Lihatlah oleh kamu siapa yang berkata itu” maka kata orang-orang itu “Musa dan Harun”. Adalah pada ketika itu Firaun di adap orang banyak di suruh Firaun panggil kedua nabi Allaha itu maka datanglah keduanya ke hadapan Firaun. Setelah Firaun melihat Musa dan Harun maka ujar Firaun Laqowalaha Taa’laya Qoala Alama Narabaka Fayanaa Wa Layadaa Wa Labatsata Fayanaa Mana A’maraka Sananayana maka kata Firaun “Bukankah engkau dan aku bapamu daripada kecilmu kupeliharakan dikau tiada pernah bercerai dengan daku dan di permulia segala orang benua Mesir ini akan dikau. Apa jua sebabnya maka engkau pergi daripada aku dan keluar daripada negeri ini hai anakku tiada dengan tahu aku. Akan sekarang telah berapa puluh tahunlah sudah lamanya engkau bercerai dengan aku. Hai Musa, bahawasanya sekarang pun sangatlah aku rindu dendam akan dikau anakku.

Laqowalaha Taa’laya Wa Faa’lata Faa’lataka Alataya Faa’lata Wa Anata Mana Al Kafarayana. Qoala Faa’latahaa Azaa Wa Anaa Mana Al Dhoalayana Fafararata Mana Kama Lamaa Khofata Kama Fawahaba Laya Rabaya Hakamaa Wa Jaa’lanaya Mana Al Marasalayana. Maka kata Firaun “Hai Musa, pekerjaan apa yang kau kerjakan ini sampai-sampai kau bunuh dua orang Qibti kemudian engkau lari daripada aku”. Maka kata nabi Musa “Benar katamu itu bahawasanya aku lari daripadamu itu kerana aku takut akan dikau sekarang tuhanku yang maha mulia lagi maha tinggi telah menjadikan aku nabinya pesuruhnya maka inilah aku di suruhkannya kepadamu menyuruhkan engkau mengucap kalimah Laa Alaha Alaa Allaha Wa Ana Mawasaya Kalayama Allaha Wa Nabayaha Wa Rasawalaha.”

Maka kata Firaun “Jikalau aku kata seperti katamu itu apa upahku di beri tuhanmu itu akan daku” maka kata Musa “Jikalau engkau kata kalimah yang kukatakan itu mescaya tiga perkara di anugerahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan dikau. Pertama di anugerahkannya akan dikau kerajaan dari Masyrik datang ke Maghrib, kedua di anugerah tuhanku akan dikau di kembalikannya tuhamu itu menjadi muda seperti dahulu kala, ketiga di anugerah tuhanku akan dikau di tambahi umurmu empat ratus tahun lagi dan tiada engkau merasai azab di dalam dunia dan di dalam akhirat sentosalah engkau selama-lamanya. Hai Firaun, demikianlah titah tuhan seru alam daripada sebab engkau bapaku dan aku anakmu dari kerana itulah maka aku hendak bawa engkau ke dalam syurga bersama-sama dengan aku”. Maka adalah nabi Allaha Musa berkata-kata itu dengan lemah lembut sambil ia tersenyum terlalu manis mukanya Laqowalaha Taa’laya Faqowalaa Laha Qowalaa Layanaa Laa’laha Yatazakara Awa Yakhoshaya maka kata nabi Allaha Musa berkata-kata dengan Firaun itu terlalu lemah lembut dengan manisnya. Maka kata Firaun “Hai Musa, nantilah aku hendak mesyuarat dengan segala menteriku apa kata mereka itu. Kembalilah engkau hai Musa”. Hataya oleh Musa dan Harun pun kembalilah ke rumah bondanya.

Arakian maka menteri yang bernama Haman pun datang mengadap Firaun serta ia bertanya kepada Firaun “Ya shah alam, apa yang di katakan Musa itu katakan kepada hambamu”. Maka kata Firaun “Hai Haman, demikian kata Musa jikalau mahu aku membawa iman kepada tuhannya tiga bagai di anugerahi tuhannya akan daku. Katanya suatu di mudakannya akan daku, kedua di anugerahkannya kerajaan dari Masyrik datang ke Maghrib akan daku, ketiga umurku di tambahinya lagi empat ratus tahun. Demikianlah katanya pada aku adapun akan aku tiada lain yang sangat ingin hatiku hanyalah mudaku di kembalikan itulah sangat kehendakku”. Maka kata Haman menteri malaun itu “Sekian lama engkau mengatakan dirimu tuhan sekarang pula engkau hendak menjadikan muda itu hamba pun boleh berbuat dia. apatah sukarnya jika engkau kehendaknya muda itu bahawa akulah dapat mengubati”. Maka ujar Haman di tanggalkannya segala permata daripada janggut Firaun maka di bantunnya janggut firaun itu di bubuhnya ubat maka janggut firaun pun menjadi hitamlah. Maka sukacitalah Firaun Laa’nata Allaha itu kerana daripada sangat bebalnya di sangkanya kembali mudanya itu.

Hataya beberapa hari antaranya nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama pun datang kepada Firaun A’layaha Laa’nata Allaha itu maka kata nabi Musa “Hai Firaun kata olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mawasaya Kalayama Allaha Wa Rasawalaha Wa Nabayaha dan jika tiada kau kata kalimah ini sekarang segala bani Israil lepaslah daripadamu”. Laqowalaha Taa’laya Faatayaaha Faqowalaa Anaa Rasawalaa Rabaka Faarasala Maa’naa Nabaya Asaraa Yala Wa Laa Taa’zaba Hama Qoda Janaaka Baayata Mana Rabaka Wa Al Salaama A’laya Mana Atabaa’ Al Hadaya. Maka kata Firaun “Hai Musa, apa ertinya maka tanganmu kau kepit itu” maka kata Musa “Inilah mukjizatku yang di anugerahkan tuhanku barangkala kugerakkan tanganku ke atas bumi maka keluarlah cahaya menutupi bumi ini jikalau berapa sekalipun banyak seteruku nescaya habis tertunu oleh cahaya itu dan barangkala tanganku itu kukipaskan ke atas udara maka keluarlah cahaya memenuh sekelian alam ini dan meliputi cahaya matahari”.

Maka kata Firaun “Apa lagi mukjizatmu katakanlah pada aku” maka kata Musa “Barang dimana kubuangkan tongkatku ini menjadi naga tujuh puluh sayapnya dan tujuh ratus dua kakinya dan tujuh ribu dua romanya dan berates-ratus culanya dan taringnya dan roma belakangnya tiap-tiap suatu seperti panahan dan berbuih-buih mulutnya keluarlah bisanya. Jika tumpah ke bumi nescaya habislah mati segala rumput-rumput dan pohon kayu jika di semburnya segala manusia berlapis-lapis jikalau pahlawan dan gagah bagaimana sekalipun habis mati jua olehnya”. Maka kata Firaun “Di manakah sungguh seperti katamu itu” maka ujar nabi Allaha Musa di lontarkannya tongkat itu ke bumi maka tongkat itupun menjadi naga terlalu amat besar maka di lihat Firaun tiadalah bersalahan lagi seperti kata nabi Allaha Musa itu. maka Firaun pun takut dan gentar melihat dia maka segala bani Israil pun datang mendapatkan nabi Musa maka katanya “Ya nabi Allaha, tuan hamba di titahkan Allaha Taa’laya akan membinasakan segala makhlukkah atau hingga membinasakan Firaunkah. Jikalau hingga Firaun tuan hamba ambillah naga itu supaya jangan binasa negeri Mesir ini dan kami sekelian”.

Maka ujar nabi Musa pun mengunjukkan tangannya mengambil tongkatnya maka naga itupun menjadi tongkat pula seperti dahulu. Maka nabi Musa pun berseru-seru katanya “Hai Firaun, sebab engkau bapa kepada aku dan banyak kasih dan peliharamu akan daku dan banyak berkenan akan daku jika tiada di ingat aku akan kasihmu akan daku nescaya kusuruh telan engkau dengan mahligaimu itu pada naga ini dan benua Mesir itupun binasalah olehnya”. Demi Firaun mendengar kata Musa demikian itu maka Firaun pun berdiam dirinya maka nabi Musa pun kembali ke rumah bondanya di iringkan bani Israil. Adapun akan bani Israil pada hari itu berhimpunlah ia mengadap nabi Allaha Musa kemudian maka segala bani Israil pun pergi mengadap Firaun. Maka kata segala bani Israil “Hai lihatlah olehmu mukjizat Musa itu” maka kata Firaun A’layaha Laa’nata Allaha “Telah kulihat habatan Musa itu bahawasanya baik sekali akan berajar kepadanya. Ia datang itupun akan mengajar kita sekelian jua dan bahawa aku pun berolehlah hikmat seperti Musa itu maka makin bertambah-tambahlah takut orang akan daku”.

Maka kata Firaun akan Musa Laqowalaha Taa’laya Ana Haza Al Saahara A’layama Yarayada Ana Yakhoraja Kama Mana Aradho Kama Basaharaha Famaa Zaa Taamarawana katanya “Ya Musa, bahawa aku pun ada menaruh orang habatan” maka ia pun menyuruh orang menghimpunkan segala raja-raja dan segala orang sihir dan habatan. Arakian maka di himpunkan oranglah segala raja-raja dan segala sihir dan segala habatan. Setelah berhimpun mereka itu kepada Firaun maka ada seorang penghulu habatan itu buta sebelah matanya ialah yang terlebih tahu akan segala habata  dan hikmat yang banyak itu. Maka kata Firaun “Hak segala kamu yang tahu akan habatan empat ratus tahunlah kamu sekelian kupeliharakan dengan berbagai-bagai nikmatku dan barang yang kamu kehendak tiadalah kutahan pada barang ada padaku. Kehendakku pada kamu sekelian hendaklah kamu penuh kehendakku itu dan barang yang ada pengetahuan kamu daripada segala habatan itu. Hendaklah kamu lawan akan habatan Musa itu bahawa ia di ajarkan tuhannya akan dia habatan barang apa yang kamu kehendak pintalah pada aku mengadakan akan dia seboleh-bolehnya hendaklah kamu alahkan habatan Musa itu”.

Maka hakim sihir penghulu segala habatan yang tujuh puluh ribu itupun bercakaplah kepada Firaun akan mengalahkan habatan Musa itu. Hataya maka di buat mereka itulah hikmat daripada sihir dan peel dan berbagai-bagai habatan di usahakan mereka itu datang kepada empat bulan lamanya berbuat habatan itu kerana kehendaknya supaya kalah Musa olehnya dengan hikmatnya yang sia-sia itu. Adapun akan nabi Allaha Musa senantiasa keluh kesah dan bercintaan pada mengusahakan hikmatnya itu. Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Arajaha Wa Akhoaha Wa Abaa’tsa Faya Al Madaana Haasharayana Yaatawaka Bakala Sahaara A’layama Apabila sudahlah di perbuat mereka itu habatan maka Firaun menyuruh menghimpunkan segala laskarnya. Hataya maka berhimpunlah mereka itu berpuluh-puluh ribu banyaknya yang naik kuda dan berpuluh-puluh laksa banyaknya yang berdiri di tanah.

Maka sekelian itu berdiri bersaf-saf dari kiri dan dari kanan istana Firaun maka segala habatan itupun berkata-kata kepada Firaun “Ya shah alam, jika gholib kami daripada Musa itu apa anugerahi raja akan kami” maka kata Firaun “Jika menang kamu daripada Musa tiadalah orang lain hampir duduk dengan aku demikian lagi kamulah yang hampir di sisiku dan segala khazanahku dengan isinya barang yang berkenan kepadamu ambillah akan dia tiadalah kutegahkan lagi”. Hataya setelah hadir dan mustaiblah Firaun dan segala tenteranya beribu-ribu tinggal merugi dirinya. Maka nabi Allaha Musa dan segala bani Israil pun datanglah kemudian di hadapan segala khalayak itu berdiri pada suatu penjuru. Maka kata segala penghulu habatan itu “Inilah Musa telah datang kepada kita kemari” maka di lihat mereka itu nabi Allaha Musa memakai Kalata di kepalanya dan baju kemuliaan pada tubuhnya dan kedua kakinya memakai cerapak dan pada tangannya suatu tongkat.

Maka segala orang habatan itupun berseru-seru kepada Musa Laqowalaha Taa’laya Amaa Ana Talaqoya Wa Amaa Ana Nakawana Nahana Al Malaqoyana Maka kata mereka itu “Hai Musa, engkau kah turun dahulu atau kamilah turun dahulu maka kata Jibril “Hai Musa, biarlah mereka itu turun dahulu”. Maka kata Musa “Hai segala kaum malaun, turunlah kamu dahulu biarlah aku kemudian” maka nabi Allaha Musa pun gentar lakunya. Maka ujar Jibril “Hai Musa, jangan engkau takut dan gentar akan mereka itu. Haraplah engkau akan janji tuhan bahawa segala orang habatan itu membawa iman kepadamu dengan berkat di permulia tuhan seru alam akan dikau”. Maka segala orang habatan itupun berkata Laqowalaha Taa’laya Wa Qoalawaa Baa’zata Faraa’wana Anaa Lanahana Al Ghoalabawana ertinya kata mereka itu demi kemuliaan Firaun pada hari ini gholiblah kami daripada Musa.

Maka hari pun tengah harilah maka oleh orang habatan itu di bacanya menteranya maka panas pun makin keraslah maka segala tali itupun menjadi ular maka penuhlah segala padang itu dengan ular. Maka penuhlah segala padang itu dengan ular yang besar-besar suatu dengan hebatnya di pandang oleh segala manusia. Seolah-olah tidaklah muat medan itu daripada kebanyakan ular itu berjalaran ada yang meninggikan kepalanya ada yang melunjurkan dirinya maka segala tentera Firaun bersoraklah terlalu azmat bunyinya. Maka pada hati segala bani Israil “Bahawa tiadalah akan terlawan oleh nabi Musa” maka katanya “Telah sudahlah untung kita beroleh kebinasaan jua rupanya”. Maka nabi Allaha Musa pun gentarlah oleh melihat ular besar-besar itu lagi dengan hebatnya dan tiadalah kelihatan tanah dan segala lubang batu pun penuh dengan ular lidahnya terhulur-hulur dan matanya seperti bara api rupanya.

Laqowalaha Taa’laya Faawajasa Faya Nafasaha Khoyafata Mawasaya Qolanaa Laa Takhofa Anaka Anata Al Aa’laya maka firman tuhan seru alam “Hai Musa, jangan engkau takut dan gentar bahawasanya yang pada tanganmu itu terlebih pula daripada itu barang di mana seterumu binasalah segala yang di sisi itu olehnya”. Maka firman tuhan Laqowalaha Taa’laya Wa Alaqo Maa Faya Yamayanaka maka di dengar nabi Musa suara ghaib lagi lathif “Hai Musa, lontarkan olehmu tongkatmu itu” hataya maka di lontarkan nabi Allaha Musa akan tongkatnya itu lalu terhunjam ke bumi di tengah-tengah ular yang banyak itu maka jadi seekor naga terlalu amat besarnya tiada dapat di perikan dengan tujuh puluh dua sayapnya dan tujuh ratus dua kakinya dan bernyala-nyalalah rupa taringnya dan culanya dan rupanya pun berdiri seperti batang lembing.

Maka di hembuskannya bisanya keluarlah seperti bara api berterbangan memenuh negeri Mesir itu dan tiadalah muat tubuhnya pun pada medan itu. segala rumah orang yang di kiri kanan medan itupun habislah runtuh-runtuh di tandah oleh naga itu ekornya kepada segala tanaman Qibti dan segala rumahnya habis berpelantingan. Maka segala ular yang banyak itupun habis di telannya tiada tinggal seekor juapun dengan sekali di telan jua dan tiadalah kenyang naga ith lakunya oleh kerana makan ular yang banyak itu daripada sangat besar perutnya. Laqowalaha Taa’laya Talaqofa Maa Shonaa’waa bahawa aku telanlah segala perbuatannya itu. Hataya maka menoleh pula naga itu ke atas pada pihak mahligai Firaun pun terjun dari atas mahligainya dengan takutnya yang amat sangat lalu lari ia kemana-mana perginya tiada berketahuan maka segala orang yang melihat itupun semuanya habis ketakutan dan gentar segala tulang sendinya daripada takutnya melihat kelakuan naga itu mengangakan mulutnya bibirnya yang di bawah itu dari bawah tiang mahligai Firaun dan bibirnya yang di atas itu ke atas kemuncak mahligai Firaun.

Jika tiada Firaun lari dari atas mahligainya itu nescaya di telan oleh naga itu dengan mahligainya sebelah pipi pun tiada akan pada maka oleh naga itu di gonggongkan mahligai Firaun yang besarnya sebuah negeri itu lalu di hambalangkannya kemana perginya tiadalah berketahuan. Maka di hembusnya pula bekas mahligai Firaun itu habis segala batu dan diwala dan tanaman Firaun itu beterbangan kepada bukit maka segala kayu dan batu di atas bukit itu habis beterbangan. Maka ada sebuah batu di tengah negeri Mesir itu di perbuat Firaun akan kubah besarnya seperti sebuab bukit maka oleh naga itu di keratnya menjadi seperti tepung maka tiada menderita bumi Mesir itu seperti di gerak gempa oleh kerana hebat di kerat oleh naga itu. maka Firaun dan segala tenteranya yang banyak itupun takut terketar-ketar sekelian hairan dan dahsyat beberapa yang pengsan dan mazaja dan beberapa yang lain kesana kemari tiada berketahuan. Maka firman Allaha Taa’laya akan Musa “Hai Musa, padalah sekian ambillah olehmu tongkatmu itu” maka nabi Musa pun mengunjukkan tangannya kepada naga itu dengan kudrat tuhan seru alam naga itupun mengecilkan dirinya dan mengatupkan mulutnya lalu menjadi tongkat pula.

Maka nabi Allaha Musa pun mengambil tongkatnya maka kata segala orang habatan itu “Terlalu besar pekerjaan Musa tiada dapat permudahkan oleh segala yang berakal melainkan bahawasanya orang yang tiada air budi jua yang berbudi jua bermudahkan dan mengecilkan dia sekian banyak pakaian kita habis di telannya oleh naga itu beribu-ribu banyak khazanah itu suapnya pun tiada pada di telan oleh naga itu. Bahawasanya kemuliaan Musa daripada tuhannya itu terlebih daripada Firaun. Bahawasanya haruslah kita sujud akan tuhan Musa”. Maka sekarang habatan itupun ketujuh puluh ribu mereka itupun semuanya habis sujud ke hadrat Allaha Taa’laya dengan sekali sujud jua bersama-sama tiada bertinggalan seorang pun. Laqowalaha Taa’laya Faalaqoya Al Saharata Saajadayana maka di tundukkan mereka itu kepalanya ke bumi sujud akan Allaha Taa’laya. Setelah di bangkitkan mereka itu kepalanya maka kata mereka itu Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Amanaa Baraba Al Aa’lamayana Raba Mawasaya Wa Harawana maka kata mereka itu sekelian “Percayalah kami akan tuhan seru alam sekelian dan tuhan lain daripadanya taubatlah kami bertuhan akan Firaun itu”.

Maka kata Firaun “Bahawa tuhan Musa dan Harun itu apa agama dirinya” maka kata mereka itu Laqowalaha Taa’laya Layaghofara Lanaa Khothoayaanaa Wa Maa Akarahatanaa A’layaha Mana Al Sahara Wa Allaha Khoyara Wa Abaqoya yakni “Telah di ampuni dosanya kami dan kami tinggalkanlah daripada habatan itu. Bahawasanya Allaha Taa’laya jua tuhan yang sebaik-baik di sembah kekal kerajaannya lagi maha besar ia dengan kebesarannya lagi maha tinggi yang lebih daripadamu hai Firaun yang bebal yang tiada ingat akan akhirmu”. Hataya setelah tiadalah mereka itu mahu bertuhan kepada Firaun di ikat kaki tangan mereka itu maka di suruhnya gantung di atas cabang kurma hataya maka di kerjakan oranglah seperti kata Firaun itu. Maka mereka itupun berseru-seru atas istananya itu Laqowalaha Taa’laya Anaa Alaya Rabanaa Mana Qolabawana kata mereka itu “Bahawa kembalilah kami kepada tuhan kami yang sebenarnya. Hai Firaun, engkau masuk neraka tiada berputusan engkau akan kayu api neraka”.

Setelah datang kepada waktu Zohor maka segala mereka itupun mati syahidlah dan di peroleh mereka itulah pangkat wali Allaha. Hataya Musa pun kembalilah ke rumah bondanya dengan marahnya melihat segala sihir itu maka nabi Allaha Musa pun menangadah ke langit minta doa demikian katanya “Ya tuhanku, engkau jua yang amat tahu akan segala pekerjaan hambamu. Bahawa akan Firaun itu kau anugerahi akan dia kekayaan dan kebesaran dalam tahta kerajaan tiadalah ia mahu membawa iman ke hadratmu. Ya tuhanku, barang apa kau jadikan kiranya harta Firaun itu yang amat banyak itu tembikar dan batu kerana hatinya yang keras itu barang kau seksai akan dia dengan seksa yang amat padah. Laqowalaha Taa’laya Rabanaa Athomasa A’laya Amawaa Lahama Wa Ashadada A’laya Qolawaba Hama Falaa Yawamanawaa Hataya Barawaa Al A’zaba Al Alayama. Qoala Qoda Ajayabata Daa’wata Kamaa Faasataqoyamaa Wa Laa Tatabaa’ana Sabayala Alazayana Yaa’lamawana.

Maka Jibril pun turun kepada Musa katanya “Hai Musa, telah di perkenankan tuhanmulah pintamu itu tetapi hari lagi lanjut empat tahun lamanya selesai pekerjaan tuan hamba dengan Firaun itu”. Maka nabi Allaha Musa dan Harun pun pergi kepada Firaun menyuruhkan dia membawa iman kepada Allaha Taa’laya. “Hai Firaun, membawa imanlah engkau kepada tuhan seru alam sekelian. Bahawasanya ialah tuhan yang esa yang menjadikan ibubapamu dan ialah tuhan yang memberi rezeki dan yang menghidupkan dan mematikan dan ialah tuhan yang memberi dikau kerajaan Mesir ini dan ialah tuhan yang tiada sekutu baginya. Membawa imanlah engkau kepadanya”. Demi Firaun mendengar kata nabi Allaha Musa demikian itu maka tiada terjawab oleh Firaun lalu ia berdiam dirinya maka nabi Allaha kedua itupun kembali ke rumahnya.

Maka Firaun bertitah kepada Haman Laqowaha Taa’laya Yaa Haamaana Abana Laya Shorahaa Abalagho Al Asabaaba Asabaaba Al Samawaata Faatholaa’ Alaya Alaha Mawasaya “Hai Haman, perbuatkan olehmu akan daku suatu tembok yang tinggi akan tempat kita bermain-main melihat tanam-tanaman kita suruh ikat dengan batu masak aneka-aneka warna merah putih dan hijau kuning dan ungu dan lembayung dan biru supaya kedengaran khabarnya kepada Musa dan supaya di lihatnya kebesaranku. Maka Haman pun menyuruhkan segala askarnya berbuat batu masak seperti kehendak Firaun itu tempat merayakan menara itu daripada sangat tingginya hingga tiadalah dapat menaikkan batu itu keatas lagi kerana daripada takut akan angin. Maka datang kepada tujuh tahun lamanya ia berbuat menara itu maka menara itupun sudahlah di perbuatnya. Maka firman Allaha Taa’laya akan Jibril “Suruh olehmu pergi robohkan menara firaun itu” maka di palu oleh pari menara Firaun itu habis roboh-roboh dan segala orang yang mengerjakan itupun habis mati di timpa oleh batu itu dan segala orang yang menunu bata itupun habis hangus tiada lagi tinggal daripada kaum itu. Maka makin bertambah-tambahlah percintaan Firaun A’layaha Laa’nata Allaha itu.

Adapun di cerita akan ahli al tafsir bahawa akan Ashayaha isteri Firaun yang memeliharakan nabi Allaha Musa itu telah Asalamalah jua selama-lamanya lagi pertama melainkan hanya di sembunyikan jua daripada Firaun itu selama-lamanya. Apabila datang nabi Allaha Musa kepada Firaun menyuruhkan dia membawa iman itu maka Ashayaha pun masuklah pada agama nabi Allaha Musa tiga puluh tahun lamanya maka ia mati sekalipun Siti Ashayaha duduk bersama-sama dengan anak Firaun yang bernama Maashathoha. Adapun akan Ashayaha itu tiada pernah setubuh ia dengan Firaun itu apabila Firaun hendak setubuh dengan dia maka di gantikan Allaha Taa’laya syaitan demikianlah Firaun itu jimak dengan syaitan jua selama-lamanya kerana tiada di ketahuinya syaitan merupakan dirinya seperti rupa Ashayaha jua. Bahawasanya akan Ashayaha itu lagi bugar datang ke akhirat nabi kita Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama jua mengambil bugarnya di dalam syurga. Ialah isterinya nabi kita Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di dalam syurga.

Adapun tatkala Ashayaha itu duduk dengan anak Firaun yang bernama Maashathoha maka di sisir rambut Maashathoha dengan takdir Allaha Taa’laya tiba-tiba jatuhlah sisir itu daripada tangan Ashayaha serta iapun letih lakunya. Maka ia berkata “Hai Firaun yang di binasakan Allaha Taa’laya” maka lalu ia bangkit mengambil sisir itu serta ia mengucap Basama Allaha seperti di adat segala Asalama. Maka tatkala di dengar Maashathoha pekerjaan Ashayaha demikian itu maka katanya “Hai ibuku Ashayaha, adakah tuhan yang lain daripada bapaku. Bahawa masukkah engkau kepada agama Musa seteru bapaku itu. bagaimana datang hatimu berpenghulu akan dia bukankah Musa itu engkau menghidupi dia maka engkau ambil pula ia akan penghulumu. Bukankah Musa itu hendak di bunuh oleh bapaku pada masa kecilnya maka berbagai-bagai katamu pada bapaku”. Maka kata Ashayaha Radhoya Allaha A’nahaa “Bahawasanya bapamu Firaun itu kafir laknat Allaha A’layaha itupun hamba Allaha Taa’laya jua kerana tiada tuhan lain daripadanya. Ialah tuhan yang esa lagi amat kuasa daripada sekelian ialah tuhan yang terlebih sangat memurkai pada barang siapa yang celaka. Ialah tuhan Musa dan Harun A’laya Hamaa Al Salaama.

Hataya setelah di dengar Maashathoha A’layaha Laa’nata Allaha itu kata Ashayaha demikian itu maka iapun segera pergi kepada bapanya maka di ceritakannyalah kepada bapanya Firaun seperti kata Ashayaha itu dan pekerjaannya. Maka Firaun pun marahlah akan Asahaya maka pergilah Firaun pada Ashayaha katanya “Hai Ashayaha, sungguh-sungguhkah engkau masuk kepada agama Musa. Jika tiada kau ubahkan iktikadmu itu nescaya kubunuhkan dikau”. Maka Ashayaha Radhoya Allaha A’nahaa menjawab katanya “Hai kafir yang bebal karam sekali bagimu mendakwa dirinya tuhan dan tiada engkau mahu percaya akan pesuruh Allaha Taa’laya tuhan yang sebenarnya. Telah kau lihat segala mukjizat berbagai jua tiada engkau percaya akan katanya daripada takbur keras hatimu hendak melawan tuhan seru alam”.

Maka ujar Firaun di permain-mainnya hati Ashayaha itu demikian katanya “Hai kekasihku Ashayaha, tinggalkanlah olehmu agama Musa itu bahawa mahligaiku ini segala harta sekeliannya kuberikan dikau”. Maka kata Ashayaha “Sekali-kali aku tiada mahu meninggalkan agama Musa Kalayama Allaha itu kerana agama itu amat benar lagi amat suci. Bahawasanya aku takut akan murka tuhanku yang menjadikan daku. Bahawasanya jika aku tetap di dalam agama Musa itu nescaya di anugerahkan Allaha Taa’laya akan daku syurga yang maha mulia lagi yang amat indah terlalu baik pula daripada mahligaimu ini kuperoleh”.

Maka tiadalah terbicara oleh Firaun daripada sangat kasihnya akan Ashayaha itu maka di panggil Firaun akan ibubapa Ashayaha itu di suruhnya ajar segala pekerjaan Ashayaha itu. Maka ujar ibubapanya dengan berbagai-bagai pengajar menyuruh akan Ashayaha itu pada agama Firaun seperti pengajar Iblis akan nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama. Demikianlah pengajar ibubapanya Ashayaha akan anaknya itu maka tiadalah di dengarkan Ashayaha kata ibubapanya hendak mengubah daripada jalan sebenarnya kepada jalan maksiat. Maka kata ibubapanya “Lepaslah daripada harapkan hai anakku” maka keduanya datang kepada Firaun katanya “Barang perintah rajalah atasnya tidaklah di dengarkannya kata kami lagi”.

Kata Shohaba Al Hikayat tidaklah mahu Ashayaha menurut kata Firaun maka di suruh Firaun bawa Ashayaha pada tempat yang tinggi maka di suruhkannya pasak anggotanya dengan empat pasak terlintang mengadap ke langit maka matanya di suruh pagut pada burung maka panas matahari pun terlalu sangat maka di sebut Ashayaha Ahada tiga kali. Laqowalaha Taa’laya Qoalata Raba Abana Laya A’nadaka Bayataa Faya Al Janata Wa Najanaya Mana Faraa’wana Wa A’malaha Wa Najanaya Mana Al Qowama Al Zhoalamayana. Maka Ashayaha pun minta doa “Ya tuhanku anugerahkan hambamu sebuah rumah di dalam syurga dan peliharakan hambamu daripada bencana Firaun yang kena laknatmu itu” maka pada ketika itu jua tuhan seru alam membukakan hijab maka di lihat Ashayaha mahligai tempatnya di dalam syurga. Maka lihat Ashayaha dengan sukacitanya memandang anugerah tuhan seru alam akan dia itu maka dengan hal demikian itu maka tiadalah Ashayaha merasai seksa Firaun akan dia itu oleh sangat lazat di rasainya anugerah tuhan A’za Wa Jala hingga matilah Ashayaha dengan hal yang demikian itu.

hataya setelah matilah maka Firaun pun menyuruhkan orang membawa beberapa kuda mengheret Ashayaha dan nabi Allaha Musa pun terlalu sangat minta doa akan ibunya Ashayaha itu dan sedia kala berbantah dengan Firaun maka Firaun berseru. Laqowalaha Taa’laya Zarawanaya Aqotala Mawasaya Wa Layadaa’ Rabaha Anaya Akhoafa Ana Yabadala Dayana Kama Maka kata Firaun “Kubunuhlah Musa bahawa takut aku akan agamaku di tukarkannya dengan agamanya yang lain seperti Ashayaha yang telah menurut katanya itu”. Hataya maka di suruh Firaun segala Qibti menangkap nabi Musa. “Bunuhlah oleh kamu akan Musa itu” maka keluarlah Qibti hendak menangkap Musa dengan tolong tuhan seru alam maka segala harimau yang di tambat oleh Firaun pada pohon-pohon kurma berkeliling istana itupun semuanya habis terlepas daripada tambatnya itu. maka segala Qibti dan askar yang datang kemudian hendak menangkap Musa itupun habis di makannya sekelian oleh harimau itu.

Hataya dengan yang demikian itu makin bertambah-tambahlah masygul Firaun akan dirinya maka kata Firaun “Kaum bani Israil ini terlalu banyak kalau-kalau mereka itu bersama-sama dengan Musa akan binasakan kita kerana A’maraana bapa Musa itupun daripada kaum bani Israil jua. Laqowalaha Taa’laya Wa Qoala Al Malaa Mana Qowama Faraa’wana Atazara Mawasaya Wa Qowamaha Layafasadawaa Fawa Al Aradho Wa Yazaraka Wa Al Hataka Qoala Sanaqotala Abanaa Hama. Maka kata Firaun pada kaumnya “Kita bunuh segala anak bani Israil itu supaya jangan menjadi banyak ia. Bahawa akan bani Israil itu jangan kita beri hampir kepada isterinya kerana sebab ia hampir dengan isterinya maka jadi Musa itu. maka yang di kata ahli al nujum itu ialah Musa itu jadi seteruku bahawa akan bani Israil itu dapatlah mereka itu ghorib dan aku empunya negeri”.

Maka segala kaum bani Israil pun pergi mendapatkan Musa mengatakan “Selama engkau belum kemari tiada di seksa Firaun akan kami. Setelah engkau datang ini terlalulah kesakitan yang kami rasai di kenakan Firaun atas kami. Bahawasanya baiklah enyah engkau dari negeri ini”. Maka nabi Allaha Musa berkata Laqowalaha Taa’laya A’saya Raba Kama Ana Yahalaka A’dawa Kama Wa Yasatakholafa Kama Faya Al Aradho Faya Nazhora Kayafa Taa’malawana Maka kata Musa “Ana Shaa Allaha Taa’laya bahawa kamu di luputkan Allaha Taa’laya daripada seteru kamu. Bahawa mereka itu akan di binasakan Allaha Taa’laya di bumi ini sanya haraplah akan serta tuhanku telah hampirlah masanya mereka itu akan di binasakan Allaha Taa’laya”. Hataya maka nabi Allaha Musa pun minta doa kepada Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya “Ya tuhanku, jadikan kiranya qohat lapar akan membinasakan mereka itu maka di perkenankan Allaha Taa’laya doa nabi Musa itu maka akan segala makanan yang makmur itupun jadi mahallah.

Bermula adapun Firaun itu sedia kala berjamu orang tujuh puluh laksa banyaknya di beri makan dan barang yang datang sekelian makan kepadanya oleh kerana daripada nasi kualinya itulah terpelihara negeri Mesir itu. Jika tiada kerana murahnya nescaya lemahlah Firaun itu di binasakan Allaha Taa’laya. Hataya setelah datang kepada tujuh tahun lamanya maka qohat lapar itupun datanglah ke negeri itu maka kata Firaun “Hairan sekali akan hal negeri apa jua upayaku kerana celaka ini celaka Musalah maka qohat lapar”. Hataya maka datanglah sekelian kaum itu kepada nabi Allaha Musa maka katanya akan Musa “Hai Musa, minta doalah engkau kepada tuhanmu supaya qohat lapar ini di ambil tuhanmu dan di anugerahkannya kenyang dan sentosa”. Laqowalaha Taa’laya Wa Lamaa Waqoa’ A’laya Hama Al Rajaza Qoalawaa Yaa Mawasaya Kata mereka itu “Bahawa tuhanmu yang maha tinggi itu melaku lapar ini jikalau murah makanan ini membawa imanlah kami kepada tuhanmu itu dan segala bani Israil pun kuberikanlah akan dikau dan negeri benua Sham itupun ambillah olehmu” dan adalah kata itu daripada Firaun datangnya.

Hataya maka nabi Musa pun minta doa kepada Allaha Taa’laya serta menadahkan tangannya ke langit dan Harun mengata Amayana maka dengan takdir Allaha Taa’laya maka pada ketika itu jua datang awan menurunkan hujan yang maha lebat maka limpahlah air di benua Mesir itu maka bumi yang tinggi itupun habis limpah tiga ratus persanggah luasnya penuh dengan air itu. Maka jadi kesukaranlah pula mereka itu. Laqowalaha Taa’laya Faarasalanaa A’laya Hama Al Thowafaana Wa Al Jaraada Wa Al Qomala Wa Al Dhofaadaa’ Wa Al Dama Ayaata Mafasholaata Kata mereka itu “Minta doalah engkau hai Musa kepada tuhanmu supaya air itu surut membawa imanlah kami tuhanmu itu”. Hataya maka air pun surutlah lalu ke laut maka hidup segala tumbuh-tumbuhan pada bumi itu dan segala kayu pun berbuahlah dengan berkat doa nabi Musa. Maka kata nabi Musa “Hai kaum kafir membawa imanlah kamu kepada Allaha Taa’laya tuhan yang maha tinggi itu dan sebut olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mawasaya Kalayama Allaha Wa Rasawalaha Wa Nabayaha”. Laqowalaha Taa’laya Qoalawaa Lanaa Hazaha Kata mereka itu “Pada tahun ini adalah nikmat akan kami tiadalah pada kami lagi kesakitan”.

Maka apabila berbalik pula mereka itu akan mungkar kepada Allaha Taa’laya maka di jadikan Allaha Taa’laya bala daripada belalang makan buah-buahan dan tanam-tanaman mereka itu tiadalah jadi lagi. Maka kata Firaun dan segala kaumnya “Ya nabi Musa, jika tuhan yang maha tinggi itu mengambil bala belalang ini membawa imanlah kami kepadamu maka nabi Musa pun minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menitahkan angin yang hembuskan segala belalang itu keluar seekor pun tidak tinggal pada negeri mereka itu. maka kata Musa pada Firaun dan segala kaumnya “Hai Firaun dan segala kaummu, membawa imanlah kamu akan Allaha Taa’laya dan sebut olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Mawasaya Kalayama Allaha”. Maka ujar Firaun dan segala kaumnya “Hai Musa, telah adalah pada kami nikmat dan tiadalah berkehendak kami kepada tuhanmu itu dan tidak kesukaran kami apatah gunanya menurut katamu. Adapun barang kejahatan yang datang itu daripada celakamu jua”.

Setelah demikian kata mereka itu maka di jadikan Allaha Taa’laya bala daripada kutu dan tuma memakan tubuh mereka itu jika di pungut di buangkan makin bertambah-tambah juga banyaknya datang kepada tubuh mereka itu. Maka menderita mereka itu daripada azab yang demikian itu maka kata Firaun dan segala kaumnya “Hai Musa, minta doalah tuan hamba kepada tuhan yang maha mulia mohonkan di tolaknya bala ini daripada kami supaya kami membawa iman padamu”. Maka itupun di turut nabi Allaha Musa jua maka nabi Allaha pun minta doa kepada Allaha Taa’laya maka segala kutu dan tuma itupun habislah lenyap daripada tubuh mereka itu maka di suruh nabi Allaha Musa mereka itu membawa iman. Laqowalaha Taa’laya Latasaharanaa Bahaa Famaa Nahana Laka Bamawamanayana Maka kata mereka itu “Hai Musa daripada habatan engkaulah jua maka kami kesakitan ini tiadalah kami membawa iman kepadamu”.

Maka di jadikan Allaha Taa’laya bala katak seperti hujan turun dari langit maka penuhlah bumi itu olehnya dan tiadalah tempat mereka itu duduk dan jika di bunuh mereka itu seekor menjadi seratus datangnya pula kepada mereka itu dan tempat makan dan tidur pun penuhlah dengan katak. Maka kata mereka itu “Terlalu sekalilah kesakitan kami di dalam tangan Firaun ini tiadalah pernah kami menderita bala daripada Allaha Taa’laya berbagai-bagai kami merasai azab Allaha”. Maka Firaun dan segala kaumnya pun pergilah mendapatkan nabi Allaha Musa maka kata Firaun dan segala kaumnya “Minta doalah engkau hai Musa supaya bala ini hilang daripada kami”. Maka nabi Allaha Musa pun minta doa ke hadrat Allaha Taa’laya maka katak itupun hilanglah daripada mereka itu maka kata nabi Allaha “Hai Firaun, membawa imanlah engkau kepada tuhan yang maha tinggi” maka Firaun pun berdiam dirinya tiada ia mau menurut kata nabi Allaha Musa itu.

Maka di turunkan Allaha Taa’laya bala darah dan segala makan makanan mereka itupun penuh dengan darah maka kata mereka itu “Tiadalah kuasa kami menderita bala ini bukan sebagai dua bagai yang kami rasai ini”. Maka Firaun sekeliannya pun berkata “Daripada celaka Musa jua maka demikian ini”. Kaqowalaha Taa’laya Fa Asatakabarawaa Wa Kaanawaa Qowamaa Majaramayana Maka kata segala Firaun “Hai raja Firaun jangan raja takbur pergilah raja mendapatkan Musa itu membawa imanlah raja kepada Allaha Taa’laya dan raja percayalah akan Musa kerana beberapa mukjizatnya demikianlah di turunkan Allaha Taa’laya” bala kepadanya tiada jua mau ia membawa iman.

Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Musa datanglah janjinya Firaun dengan segala kaumnya yang tiada percaya akan dikau itu. maka katakan pada segala bani Israil tiga hari lagi kita pun pergi maka hendaklah kita pun sekelian mengatakan kata yang benar pada kaum kafir itu dan kita pinjam pada kaum kafir itu katakana yang benar itu menolakkan kejahatan”.maka nabi Allaha Musa dan segala kaum bani Israil pun meminjamlah kepada Firaun dan Qibti itu daripada emas dan perak dan pakaian yang mulia-mulia maka beberapa ratus khazanah Firaun di pinjam oleh nabi Musa dan segala bani Israil. Maka kata Firaun pada menterinya Haman itupun suruh beri pinjam hartanya akan Musa.

Sebermula segala kaum bani Israil enam puluh keti banyaknya laki-laki lain daripada perempuan dan kanak-kanak yang belum baligh sekeliannya tiadalah di bilangkan maka Jibril A’layaha Al Salama pun datang berkata kepada Musa “Hai Musa katakan kepada kaum bani Israil suruh sembelih lembu dan kambing dan biri-biri di hantarkan kepada segala kaum Qibti. Pada mala mini malaikat akan turun pada segala rumah Qibti akan membunuh segala anak mereka itu”. Maka segala Qibti itu terhantar duduk dengan percintaannya adalah anaknya mati itu sangat menyesalnya tiadalah menginginkan yang lain lagi dan beroleh sukacitalah segala kaum bani Israil semuanya mereka itu berhimpun kepada Musa. Hataya maka matilah segala anak Qibti itu tiada saman-saman matinya maka segala kaum Qibti pun semuanya bercinta kerana mereka itu kematian anaknya.

Laqowalaha Taa’laya Faasara Baa’baadaya Layalaa Ana Kama Matabaa’wana Maka datanglah pada ketika tengah malam nabi Allaha Musa dan segala kaum bani Israil pun keluarlah membawa segala harta Firaun yang di pinjamnya itu dan segala harta kafir itu keluarlah dari benua Mesir itu berjalan menuju laut Qalzum ke hulu sungai Nil. Maka haripun siang Harunlah akan penghulu laskar yang banyak itu akan bani Israil Musa berjalan di tengah kaum yang banyak itu. pada hari Jumaat datang kepada hari Sabtu datang kepada hari Ahad maka Firaun pun tahulah akan nabi Musa keluar dengan segala kaum bani Israil itu maka kata Firaun “Pergilah kamu lihat Musa itu keluar membawa segala bani Israil dan harta kita”. Hataya setelah tiadalah nabi Allaha di lihat oleh mereka itu maka Firaun pun menyuruh menghimpunkan segala bala tenteranya “Telah di larikan Musa dan segala kaumnya akan harta kita”. Laqowalaha Taa’laya Ana Hawalaa Lasharazamata Qolayalawana Wa Ana Hama Lanaa Laghoazhowana Wa Anaa Lajamayaa’ Haazarawana Maka kata Firaun pada segala bala tenteranya “Ikat olehmu orang yang lari itu banyak harta di bawanya lari itu hendaklah kamu bawa mari dengan ikatnya pada aku supaya kubunuh akan dia”. Adapun akan Firaun itu ada menaruh suatu genta kira-kira empat persangga jauhnya kedengaran di gerak genta itu sepuluh keti penghulunya yang berhimpun itu kepada tiap-tiap penghulu itu seribu tujuh ratus orang pakaiannya demikianlah banyak kaum Qibti pada hisabnya maka sekelian mereka itu memakai pakaian hitam dan menterinya yang bernama Haman  itupun panglimanya maka berjalanlah segala Qibti itu. maka Firaun pun berjalan dari belakang mereka itu dengan segala hulubalangnya mengikut nabi Musa bersungguh-sungguh hatinya berjalan itu.

Adapun nabi Musa berjalan itu tiga hari tiga malam maka sampailah ia ke tepi laut Qalzum tengah hari maka di lihat segala bani Israil berbangkit ke udara daripada pihak benua Mesir panji-panjinya datang dari belakang mengikut bani Israil. Laqowalaha Taa’laya Anaa Lamadara Kawana Maka kata bani Israil “Seketika lagi dapatlah kita oleh mereka itu betapa daya kita kerana di hadapan kita ini laut dan perahu pun tiada apatah hal kita akan berlepas diri kita daripadanya. Jika bolehnya kita nescaya tiadalah sayangnya kepada membunuh kita baik kita diam di benua Mesir itu barang di titahnya kita turut dan barang hukumnya kita berikanlah akan sekarang datanglah kafir itu membunuh kita”. Maka kata nabi Allaha Musa “Sabarlah kita serta tuhan kita”. Laqowalaha Taa’laya Ana Maa’ya Rabaya Sayahadayana Maka kata nabi Allaha Musa “Bahawasanya tuhan kita ada yang menolong kita”.

Maka firman Allaha Taa’laya akan Musa A’layaha Al Salama Laqowalaha Taa’laya Ana Adhoraba Baa’shoaka Al Bahara Faanafalaqo Fakaana Kala Faraqo Ka Al Thowada Al A’zhoyama Firman Allaha “Hai Musa palukan tongkatmu itu ke laut” maka Jibril pun datang katanya “Ya nabi Allaha tiadakah tuan hamba dengan firman tuhan seru alam”. Maka nabi Allaha Musa memalukan tongkatnya maka jadi tongkatnya itu dua belas cawang. Maka laut Nil itupun membukakan dirinya dua belas lorong kiri kanan lorong itu beku seperti batu. Maka matahari pun terlalu sangat panasnya mengeringkan tanah dua belas lorong itu maka kata nabi Allaha Musa “Hai Harun dan Yawasaa’ dan Kalawa selamlah olehmu dengan segala kaum bani Israil”. Menyelamlah mereka itu pada laut itu dengan dua belas panglimanya masing-masing pada jalannya dan segala kaumnya seperti orang berjalan di celah bukit demikianlah lakunya berjalan itu berlihat-lihatan mereka itu daripada suatu lorong sama sendirinya. Maka kata segala bani Israil “Baharulah kita lepas daripada segala bahaya kafir itu” maka sukacitalah hati mereka itu sekeliannya.

Hataya maka Firaun pun datanglah ke tepi laut maka tahaninya kekang kudanya. Dengan firman Allaha Taa’laya Jibril pun datang menaik seekor kuda betina nama kuda itu Madaabaana Harawama. Maka seorang malaikat merupakan dirinya seperti hulubalang Firaun rupanya maka ia berseru-seru demikian bunyinya Al Haqo Al Malaka Al Malaka ertinya ialah yang sebenar-benar raja yang empunya kerajaan ialah raja yang memecatkan kerajaan Firaun datang ke tepi laut itu berkata kepada Haman dilihatnya oleh Musa itu “Apa pekerjaannya di dalam laut” tetapi ia berlepas dirinya. Maka kata Haman “Daripada habatan Musa itu lepaslah ia dari dalam laut itu. Adapun bahawa akan raja mengatakan dirimu tuhan mengapa maka raja tiada dapat berjalan di dalam laut ini”. Maka Firaun dengan segala laskarnya pun turunlah ke dalam laut itu pada segala lorong itu.

Maka nabi Allaha Musa pun menghempaskan tongkatnya ke dalam laut itu hendak membinasakan Firaun dan segala Qibti itu maka kata Jibril “Ya nabi Allaha janganlah tuan hamba menghempaskan tongkat tuan hamba. Atas hambalah membinasakan mereka itu di dalam laut ini”. Maka laut itupun berkatuplah maka Firaun dengan segala kaumnya pun berteriaklah berseru-seru nabi Allaha Musa minta tolong bertegar bunyinya suara seperti orang di dalam gua. Laqowalaha Taa’laya Wa Jaa Wazanaa Babanaya Asaraa Yala Al Bahara Faatabaa’ Hama Faraa’wana Wa Janawadaha Baghoyaa Wa A’dawaa Hataya Azaa Adarakaha Al Ghoraqo. Maka segala bani Israil pun sampailah ke seberang sana laut Nil maka naiklah ia ke darat. Adapun akan Firaun memberi orang daripada kaum bani Israil makan dengan nikmat masa dahulu kala daripada itu maka inilah akan balasnya sukanya. Ada tinggal sedikit daripada kaum Qibti itu maka berenanglah pula dengan segala kaumnya di dalam laut itu.

Maka Jibril pun datang mengeluarkan suatu surat khotho tapak tangan Firaun tatkala di suratnya di dalam gua batu itu. Maka kata Jibril “Hai Firaun, inilah surat janjimu dengan tuhan seru alam maka engkau ubahkan janjimu itu maka di tinggalkanlah engkau di dalam sungai Nil inilah. Hataya maka di ambil Jibril segenggam tanah maka di pedamkannya ke mulut Firaun A’layaha Laa’nata Allaha itu maka Firaun berseru-seru dengan teriak. Laqowalaha Taa’laya Qoala Amanata Anaha Laa Alaha Alaa Alazaya Amanata Baha Nabawa Asaraa Yala Wa Anaa Mana Al Masalamayana ertinya maka kata Firaun “Membawa imanlah aku bahawa tiada tuhan lain melainkan ialah tuhan bani Israil telah Asalamalah aku dan percayalah aku akan Musa nabi Allaha lagi Kalayama Allaha”. Laqowalaha Taa’laya Alaana Wa Qoda A’shoyata Qobala Wa Kanata Mana Al Mafasadayana Maka kata Jibril “Hai Firaun, baharu pada ketika sekarangkah engkau membawa iman pada ketika kesakitan ini. ketahui olehmu bahawasanya imanmu itulah Baasa namanya lagi Maradawada yakni iman tatkala kesakitan lagi iman Manafaqo yakni tiada bersungguh-sungguh hatimu membawa iman kepada tuhan yang sebenarnya. Maka bahawasanya engkau ini pada bilangan a’shilah untungmu tiadalah engkau beroleh jalan kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Tiadalah berguna selama-lamanya hidup”.

Maka sekelian bani Israil pun berkata kepada Musa “Ya nabi Allaha, tiada jua putus hati kami kalau-kalau datang jua mereka itu akan berbinasa akan kami”. Maka kata nabi Musa “Pergilah kamu ke tepi laut itu supaya kami lihat seteru kamu itu kesakitan” maka pergilah segala bani Israil ke tepi laut itu maka di lihat mereka itu segala kaum Firaun dan laskarnya itu timbul tenggelam berganti-ganti terenang-renang luruhlah kulit mereka itu tinggal tulang di seksa Allaha tuhan seru alam dalam laut itu. maka berseru-seru mereka itu minta tolong maka sekelian bani Israil pun suka tertawa-tawa melihat hal mereka itu di ejek-ejek oleh kaum bani Israil akan segala kafir itu kerana daripada sangat banyak seksa Firaun A’layaha Laa’nata Allaha di rasainya oleh segala bani Israil.

Laqowalaha Taa’laya Wa Aghoraqonaa Ala Faraa’wana Wa Anatama Tanazhorawana maka firman Allaha “Kami tenggelamkan Firaun dengan segala bala tenteranya apabila tenggelamlah mereka itu maka nyawanya kami masukkan ke dalam neraka”. Maka di lihat segala bani Israil laut itu pun berombaklah memalu dirinya dan bunyinya pun menderu seperti guruh halilintar. Maka segala kaum Qibti laskar Firaun itupun terombang-ambing datang ke tepi laut itu. Maka ujar segala bani Israil di carinya janggut Firaun kerana segala bani Israil bersumpah ia hendak mengikatkan janggut Firaun pada kaki kudanya. Maka di dapat mereka itu janggut Firaun di ikatnya pada kaki kuda dan bahawa beberapa di perolehnya permata dan manikam dan cincin segala pakaian Firaun itu habis di ambilnya oleh bani Israil.

Maka di cari mereka itu Haman tiadalah bertemu maka sembah nabi Allaha Musa “Ya tuhanku, bahawa Haman tiada antara mereka itu di mana ia”.  Maka datang firman Allaha “Bahawa akan Haman tiada dengan seksa yang lain akan dia kebinasaan”. Hataya maka nabi Musa dan segala kaum bani Israil pun berjalanlah ke benua Mesir maka di lihat mereka itu Haman dengan suatu pundi-pundi tergantung pada lehernya dan suatu tongkat meminta apam berkeliling akan makanan. Terlalu seksa sekali di rasanya tiadalah ia tertahan laparnya maka katanya “Berilah akan daku apam mana sedapatnya”. Maka sembah nabi Musa “Ya tuhanku, barang firmanmu tiada lagi bersalahan seperti akan Haman bahawasanya engkau binasakan dengan seksa yang lain”. Maka firman Allaha “Hai Musa, Firaun itu dengan seketika kubinasakan dengan segala bala tenteranya dan Haman itu dengan seksa lapar akan dia kubinasakan”.

Hataya setelah sampai nabi Allaha Musa dengan segala kaumnya ke negeri Mesir maka Jibril pun turun membawa firman Allaha Taa’laya katanya “Hai Musa, bahawa salam Allaha kepada tuan hamba segala pekerjaan Firaun pun selesailah dan segala hartanya di serahkan tuhan seru alam kepada tuan hamba. Mana kehendak tuan hambalah”. Maka nabi Allaha Musa pun memegang kerajaan negeri Mesir itu lagi ia nabi lagi raja yang amat adil. Maka segala takluk negeri Mesir itu dan daerah negeri Mesir itu di dalam tangan nabi Allaha Musalah maka di keluarkan nabi Allaha Musa segala harta Firaun maka di bahagi-bahaginya akan segala kaum bani Israil. Maka kata Musa “Hai segala kaum bani Israil, ambillah oleh kamu segala harta Firaun mana sekehendak hatimu tetapi bahagikan pada segala fakir dan miskin beberapa daripada emas dan perak dan manikam dan permata dan zamrud dan ratna mataya dan beberapa daripada pakaian yang mulia-mulia”. Sekeliannya di bahagikan nabi Allaha akan segala bani Israil maka segala mahligai dan istana Firaun dan menara daripada perbuatan yang indah-indah itu sekeliannya itu nabi Allaha suruh bahagikan.

Setelah sudah daripada bahagikan maka segala emas dan perak dan permata ratna mutu manikam dan intan dan zamrud yang terkena pada segala mahligai dan menara itu sekeliannya di rampas oleh segala bani Israil. Maka segala bani Israil pun kayalah seorang pun tiada miskin lagi dan tiadalah fakir di dalam benua Mesir itu. Pada ketika itu segala kaum Firaun yang ada lagi tinggal itu semuanya di suruh nabi Allaha Musa masuk agama Asalama. Setelah mereka itu membawa iman maka di bahagikan harta akan dia maka sangatlah mereka itu suka serta memuji-muji nabi Allaha Musa. Maka nabi Allaha Musa pun senantiasalah dengan ibadahnya kepada Allaha Taa’laya maka segala kaum bani Israil pun terlalu sukacita masing-masing beroleh harta yang amat banyak itu.

Maka firman Allaha Taa’laya datang kepada nabi Allaha Musa A’layaha Al Salama menyuruh mendapatkan Sataya Shofawara membawa dia ke negeri Mesir. Maka nabi Allaha Musa pun berjalanlah menuju ke negeri nabi Shuib A’layaha Al Salama maka sampailah nabi Allaha kepada tempat Sataya Shofawara pada tempat yang di tinggalkannya dahulu itu. Di dapat nabi Allaha isterinya Sataya Shofawara beranak kembar dua orang perempuan terlalu elok rupanya empat puluh umurnya di asuh bidadari di dalam syurga dengan sepertinya dan kambingnya di kawal oleh harimau. Semuanya selamat dengan sempurnanya di anugerahkan tuhan yang maha tinggi. Hataya maka di bawa nabi Allaha Musalah akan anak isterinya dan kambing itu ke benua Mesir.
Sumber: Kitab Al Qoshosho Al Anabayaa