Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, May 15, 2011

Baginda A'laya Karama Allaha Wajahaha

Maka segala sahabat pun berhimpunlah iaitu Tholahaha da Zabayara pun ada serta mereka itu. Maka datanglah mereka itu kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hendak membaitkan dia. Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun enggan hingga beberapa kali datang mereka itu hendak mambaitkan tiada jua ia mahu baginda A’laya serta katanya “Tiadalah aku mahu jadi khalifah barangsiapa yang kamu pilih kamu jadikanlah akan khalifah. Akupun redhalah”. Maka tiada jua kabul segala sahabat akan kata baginda A’laya itu melainkan hendak dikhalifahkannya jua akan dia. Maka baginda A’laya pun datanglah ke masjid maka dibaitkan mereka itulah. Maka yang pertama membayaa'tkan A’laya itu Tholahaha abana A’bayada Allaha adalah tangannya Lasa maka kata orang bahawa pekerjaan ini tiadalah sempurna lakunya kerana yang pertama-tama membaitkan itu orang yang Lasa. Maka yang terkemudian membayaa'tkan baginda A’laya itu Saa’da abana Abaya Waqosho dan A’bada Allaha abana A’mara. Maka bayaa'tlah segala sahabat Anashoraya melainkan beberapa daripada mereka itu jua tiada mau bayaa't dengan baginda A’laya iaitu Hasana abana Tsabata dan Kaa’ba abana Malaka dan Masalamaha abana Makholada dan Abawa Saa’yada Al Khodaraya dan Naa’mana abana Batsayara dan Mahamada abana Masalamaha dan Fadholaha abana A’bayada dan Kaa’ba abana A’jazaha dan Zayada abana Tsabata. Adapun yang nyayah daripada bait itu pertama Saa’yada abana Zayada dan A’bada Allaha abana Salama dan Syahayaba dan Asamaha abana Zayada dan Qodamaha abana Mathoa’wana dan Maghoyaraha abana Saa’yaha.

Maka tatkala datanglah pada hari Khomis dua puluh lima hari bulan Zawa Al Haja maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun naik keatas mimbar serta katanya “Hai segala manusia bahawasanya aku minta maaf kepadamu daripada menjadi khalifah ini” maka tiada dikabul kan mereka itu. Kelakian maka Naa’mana abana Bashayara pun pergilah ke benua Sham kepada Maa’wayaha serta dibawanya kain Amayara Al Mawamanayana yang berlumur dengan darah itu maka tatkala sampailah ia kebenua Shama. Maka di ambil Maa’wayaha kain itu lalu digantungkannya kain itu pada mimbar supaya memberi ingat segala manusia berperang. Hataya maka Maa’wayaha pun berkirim surat kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha menyuruhkan mengambil balas daripada orang yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana radhoya Allaha a’naha. Maka surat itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha lalu dibalaskan demikian bunyinya “Bahawa hamba baharu jadi khalifah belum lagi hamba periksa ia orang yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu”. Setelah itu surat itu sampai kepada Maa’wayaha maka dibalaskan pula surat itu demikian bunyinya “Yang membunuh Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu telah nyatalah iaitu Mahamada abana Abawa Bakara. Apa lagi tuan periksa ia?” maka surat itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya. Demi dilihat Amayara Al Mawamanayana A’laya surat itu maka iapun amarah serta katanya “Ku balas pula surat itu” demikian bunyinya “Engkaukah menghukumkan daku apakala syak hatiku pada ketika itulah ku periksa ia”.

Maka tatkala sampailah surat itu kepada Maa’wayaha maka iapun berlengkaplah akan mendatangi Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Hataya maka Tholahaha dan Zabayara pun mengharaplah keduanya daripada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha lalu pergilah keduanya ke Makah mendapatkan Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’naha hingga muafakatlah keduanya dengan Sataya Aa’shaha akan mendatangi Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Shahdan adalah A’bada Allaha abana A’bana Abasa radhoya Allaha a’naha diam di Makah maka tatkala terbunuhlah baginda A’thamana radhoya Allaha a’naha maka iapun pergilah ke Madayanaha kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha. Maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’laya akan dia “Hai A’bada Allaha bahawasanya Maghoyaraha abana Shaa’yaha bahawa qorar Maa’wayaha bahawa segala panglima yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’thamana telah kabullah mereka itu akan daku menjadi khalifah dan dipinta ia mereka itu daripada aku barang kutetapkanlah mereka itu masing-masing pada tempatnya. Maka kuperkenankan seperti kata mereka itu sekarang pun mana bicaramu?”. Maka sahut A’bada Allaha “Adalah mereka itu bersenda-senda akan tuan hamba dahulu dan ditipunya akan tuan hamba kemudian. Sekarangpun pada bicara hamba baik juga tuan hamba tetapkan Maa’wayaha pada jabatannya”. Maka kata baginda A’laya “Tiada kuberi akan dia melainkan perang jua aku dengan dia” serta ia bersyair ertinya Jangan mati bahawasanya jika mati dengan kelemahan lagi aib aku berdamai dengan kelemahan. Maka sahut A’bada Allaha “Ya Amayara Al Mawamanayana tuan hamba terlalu berani lagi perkasa tetapi hamba mengingatkan tuan hamba jua”. Maka kata baginda A’laya “Jika tiada ku dengar katamu, kau ikutlah akan daku”. Maka sahut A’bada Allaha “Bahwa yang sudah pada hamba mengikut kata tuan hamba itulah”.


Kelakian maka Maghoyaraha pun pergi ke Makah mengikut Sataya Aa’shaha radhoya Allaha a’naha. Dan pada hijrat yang ketiga puluh enam tahun disuruhkan Amayara Al Mawamanayana A’laya pada tiap-tiap negeri panglima maka dijadikannya A’marata abana Sahaba Al Mahajaraha panglima negeri Kufah dan A’thamana abana Hanayafa Al Nashoraya panglima negeri Basrah dan A’bada Allaha abana A’basa panglima benua Yaman dan Qoyasa abana Saa’da Al Anashoraya panglima negeri Mesir dan Sahayala abana Hanayafa Al Anashoraya panglima benua Sham. Maka masing-masing mereka itu pergilah. Hataya maka pada sama tengah jalan Hanayafa Al Anoshoraya pun kembali kerana bertemu dengan dia Tholahaha abana Khorayalaha serta katanya akan dia “Bahawa segala isi Kufah itu tiada ia mau mengikut panglima lain daripada Mawasaya Al Shaa’raya kerana adalah ia panglima pada masa Amayara Al Mawamanayana A’thamana. Shahdan maka tatkala sampailah A’bada Allaha abana A’basa ke benua Yaman maka Baa’laya abana Matabaha panglima pada masa baginda A’thamana itupun keluarlah lalu ia pergi ke Makah dengan segala hartanya. Maka muafakatlah ia dengan Sataya A’ashaha hataya maka Aa’shaha dan Tholahata Al Khoyara dan Zabayara abana A’wama dan beberapa daripada segala jemaat pun berhimpunlah lalu mereka itu muafakat hendak pergi ke negeri Basrah tetapi tiada muafakat dengan mereka itu A’bada Allaha abana A’mara.

Arakian maka diberi Baa’laya abana Manabaha akan Sataya Aa’shaha seekor unta yang dibelinya dengan harga seratus dinar dan adalah nama unta itu A’sakara. Maka Sataya Aa’shaha pun berkenderalah atas unta itu lalu dibawanya berjalanlah mereka itu hingga sampai kepada dusun yang bernama Hawaba maka disisi dusun itu suatu telaga. Kelakian maka menyalak anjing dusun itu maka kata Sataya Aa’shaha “Air mana ini?” maka sahut orang “Inilah air Haraba”. Demi didengar Sataya A’ashaha katanya Ana Allaha Wa Anaa Alayaha Rajaa’wana. Hata Sataya A’ashaha “Kudengar Nabi Shola Allaha A’layaha Wa Salama bersabda tatkala itu ada disisinya segala A’mara Al Mawamanayana ertinya “Hai kira ini lagi akan datang salah seorang daripada kamu di salak anjing Haraba”. Maka dipalu Sataya A’ashaha tangan untanya diderangkannya serta katanya “Kamu kembalikanlah aku”. Hataya maka sekelian mereka itupun berhentilah pada tempat itu sehari semalam. Maka kata A’bada Allaha akan Sataya A’ashaha “Hai Ama Al Mawamanayana bahawasanya yang berkata kepada tuan hamba air itu air Haraba dusta ia”. Demikianlah berulang kata A’bada Allaha akan Sataya A’ashaha maka Sataya A’ashaha pun hendak kembali jua.

Maka kata A’bada Allaha “Ya Ama Al Mawamanayana marilah kita segera lari. Bahawasanya A’laya mendatangi kita”. Demi di dengar Sataya A’ashaha kata A’bada Allaha demikian maka Sataya A’ashaha dengan segala jemaat pun berjalanlah ke Basrah. Hataya maka pada masa tengah jalan datang A’thamana abana Hanayafa yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’laya panglima di ngeri Basrah dengan segala laskarnya lalu berperanglah ia dengan segala jemaat Sataya A’ashaha radhoya Allaha a’naha. Maka terbunuh daripada laskar A’tamana abana Hanayafa empat puluh laki2 maka iapun tertangkaplah. Kelakian maka disuruh Sataya A’ashaha bantan janggutnya dan bola keningnya serta dipenjarakannya akan dia kemudian maka di lepaskan Sataya A’ashaha akan dia.

Maka khabar itupun sampailah kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya maka iapun datanglah dengan segala laskarnya kira-kira empat ribu orang banyaknya dan yang menjawat alam baginda A’laya anaknya Mahamada Hanafayaha dan daripada pihak kanannya laskar itu Amayara Hasana dan pihak kiri laskar Amayara Hasayana dan penghulu segala laskar yang mengenderai kuda itu A’mara abana Yasara dan penghulu segala laskar yang berjalan itu Mahamada abana Abawa Bakara dan penganjar segala laskar itu A’bada Allaha abana A’basa radhoya Allaha a’nahama. Shahdan adalah setengah daripada segala laskar Kufah itu membantu baginda A’laya dan setengah membantu Sataya A’ashaha. Maka bertemulah kedua laskar itu pada suatu tempat yang bernama Khorayabaha pada lima belas haribulan Jamada Al Akhora. Itulah perang yang bernama Waqoyaa’ta Al Hamala maka jadilah perang itu perang yang amat besar. Hataya maka rangka unta Sataya A’ashaha pun jadilah seperti bulu landak daripada kebanyakan kena anak panah dan pada ketika itu jua dipanah Marawana abana Hakayama akanTholahaha maka iapun kena lalu mati. Adalah keduanya itu daripada jemaat Sataya Aa’shaha jua maka banyaklah segala kaum Asalama mati daripada kedua pihak laskar itu.

Arakian maka Zabayara pun larilah kepada pihak Madayanaha maka unta Sataya A’ashaha pun diparang laskar Amayara Al Mawamanayana A’laya putus keempat kakinya maka terhantarlah rangka unta Sataya A’ashaha hingga malam maka dibawa Mahamada abana Abawa Bakara akan saudaranya Sataya A’ashaha ke negeri Basrah pada malam itu jua. Shahdan maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun mengeliling mayat segala Asalama yang terbunuh daripada kedua pihak maka disembahyangkan Amayara Al Mawamanayana A’laya akan mayat Tholahaha Al Khoyara serta katanya “Anaa Lalaha Wa Anaa Alayaha Rajaa’wana". Sesungguhnya adalah aku benci melihat segala Qorasha ini apa jua dikehendakinya daripada aku”. Hataya maka mayat Tholahaha Al Khoyara radhoya Allaha a’naha pun disembahyangkan Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha. Maka Sataya A’ashaha radhoya Allaha pun berjalanlah pada sehari bulan Rajaba maka di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’laya sertanya beberapa orang dan diperbaikinya hatinya dan disuruhkannya anaknya Amayara Al Mawamanayana Hasana mengantar kendi sekira-kira berapa hari maka Sataya A’ashaha pun berjalanlah ke Makah pergi naik Haja. Setelah selesailah ia daripada naik Haja maka Sataya A’ashaha pun kembalilah ke Madayanaha. Kata yang empunya cerita adalah pada hari terparang kaki unta Sataya A’ashaha itu segala Asalama terbunuh daripada kedua pihak laskar kira-kira sepuluh ribu orang. Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha pun menitahkan A’bada Allaha abana A’basa Radhoya Allaha a’naha akan panglima ke negeri Basrah.

Kelakian maka tetaplah Amayara Al Mawamanayana A’laya di benua A’raqo dan negeri Mesir dan benua Yaman dan Makah dan Madayanaha dan benua Khorasana. Maka tiadalah suatu negeri jua pun yang tiada ditakluk melainkan benua Shama jua maka Amayara Al Mawamanayana A’laya menitahkan Jarayara abana A’bada Allaha Al Bahalaya pergi ke benua Shama membayaa’tkan Maa’wayaha. Maka Maa’wayaha pun tiada mau bayaa’t dan dilawannya berperang hingga datang kepada wazirnya yang bernama A’mara abana Al A’sho dari negeri Palestin maka muafakatlah mereka itu akan berperang dengan Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Allaha Wajahaha. Hataya maka Jarayara pun kembalilah dari negeri Shama serta diceritakannya seperti yang dilihatnya itu. Kelakian maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berjalanlah dari negeri Kufah hendak pergi ke benua Shama dan Maa’wayaha pun berjalanlah dari benua Shama hendak mendatangi Kufah dan pada hijrat tiga puluh tujuh tahun pada bulan Safara malam jumaat maka kedua pihak laskar pun berdampaklah lalu berperang maka perang itulah bernama Waqofata Al Shofayana dan adalah pada ketika itu terbunuh daripada ahala Al Shama kira-kira empat laksa lima ribu dan terbunuh daripada ahala Al A’raqo dua laksa lima ribu dan pada masa itulah terbunuh A’mara abana Yasara radhoya Allaha a’naha bahawa adalah ia daripada laskar Amayara Al Mawamanayana A’laya tatkala itu umurnya sembilan puluh tahun dan pada malam perang itulah dinamai malam Harayara ertinya malam peperangan. Maka kedua pihak laskar pun berperanglah hingga sampai ketika subuh.

Kata yang empunya cerita adalah pada malam itu Amayara Al Mawamanayana A’laya mengucap takbir sekira-kira empat ratus kali. Tiada jua ia mengucap suatu takbir melainkan adalah seorang laki-laki dibunuhnya. Maka tatkala lemahlah Maa’wayaha daripada berperang maka iapun mengambil mashohaf serta katanya “Antara aku dan A’laya, kitab Allaha tiadalah lagi aku berperang dengan dia”. Maka katanya itupun disuruhnya sampaikan kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha maka di sampaikan oranglah dan pada masa itulah balik suatu thoafah daripada Amayara Al Mawamanayana A’laya maka thoafah itulah yang bernama kaum Khorajaya. Demi didengar Amayara Al Mawamanayana A’laya rodhya Allaha a’naha kata Maa’wayaha demikian maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berhentilah daripada berperang lalu berkirim surat antara keduanya. Hingga sampai kepada bulan Ramadhon maka di jadikannya dua orang hakim antara keduanya daripada pihak Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha, Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dan daripada pihak Maa’wayaha, A’mara abana Al A’sho.
Setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berjalanlah ke benua A’raqo. Tatkala itu baliklah Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya sekira-kira beberapa orang. Hataya maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun menyuruhkan Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya dengan empat ratus orang sertanya maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun bertemulah dengan A’mara abana Al A’sho serta berbicara. Infaklah keduanya mengazalkan Amayara Al Mawamanayana A’laya dan Maa’wayaha. Kemudian dari itu maka barangsiapa berkenan pada hati segala manusia ialah jadi khalifah maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun mendirikan sakasha lalu bangkit di hadapan segala manusia serta katanya “Hai segala manusia bahawasanya tiada suatu juapun kehendakku melainkan aku hendak berdamaikan antara segala umat nabi sholaya Allaha alayaha wa salama bahawa Amayara Al Mawamanayana A’laya dan Maa’wayaha kuturunkan jua akan keduanya daripada khalifah” maka ia pun duduklah. Setelah itu maka A’mara abana Al A’sho pun bangkit di hadapan segala manusia lalu didirikan nya sakasha serta katanya “Hai segala manusia telah kamu dengarlah kata tuanku Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya. Bahawasanya aku kabullah akan turun A’laya daripada khalifahnya dan kutetapkan Maa’wayaha khalifah dari kerana bahawasanya adalah ia panglima daripada masa Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha lagi ia menuntut balas daripada segala yang membunuh baginda A’tamana dan ialah yang patut akan ganti Amayara Al Mawamanayana A’tamana radhoya Allaha a’naha”. Maka kata Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya akan A’mara abana Al A’sho “Hai A’mara tiada demikian katamu jangan diberi Allaha Ta Alaya taufik akan dikau bahawa engkaulah menipu daku”. Kelakian maka Abawa Mawasaya Al Ashaa’raya pun kembalilah ke Makah. Tiadalah ia mau bertemu dengan Amayara Al Mawamanayana A’laya daripada sangat malunya akan segala manusia pada ketika itulah lemah pada pihak Amayara Al Mawamanayana A’laya dan kuatlah pihak Maa’wayaha.

Maka Amayara Al Mawamanayana A’laya pun berperanglah dengan kaum yang balik daripadanya itu adalah mereka itu kira-kira empat ribu. Maka sekelian mereka itupun habis dibunuh Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha tiada seorang juapun terbunuh daripada laskar Amayara Al Mawamanayan A’laya melainkan tujuh orang jua.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh delapan tahun dilengkap Maa’wayaha segala laskar akan mendatangi Mahamada abana Abaya Bakara ke negeri Mesir itu A’mara abana Al A’sho akan panglimanya. Hataya maka disuruh baginda A’laya panggil akan Mahamada abana Abaya Bakara dari negeri Mesir. Maka pesuruh itupun pergilah maka pada sama tengah jalan diberi orang akan dia minum air madu yang bercampur dengan racun maka pesuruh Amayara Al Mawamanayana A’laya pn matilah. Shahdan maka A’mara abana Al A’sho pun sampailah ke benua Mesir lalu di alahkannya maka Mahamada abana Abaya Bakara pun larilah maka pada sama tengah jalan di bunuh Maa’wayaha abana Hawaja akan dia. Maka dimasukkannya mayat Mahamada abana Abaya Bakara ke dalam perut keldai. Arakian maka Maa’wayaha pun menyuruhkan segala panglima kepada segala negeri yang takluk kepada Amayara Al Mawamanayana A’laya dialahkannya.

Dan pada hijrat yang ketiga puluh sembilan tahun wafat Amayara Al Mawamanayana Sataya Mayamawanaha (Maimunah) radhoya Allaha a’naha maka berbantahlah laskas baginda A’laya dengan laskar Maa’wayaha tatkala akan naik Haja maka diperdamaikan Abawa Safayana Al Hazara akan laskar itu. Kelakian maka muafakatlah tiga orang daripada kaum Khorajaya pertama A’bada Al Rahamana abana Malajama Al Thowadaya kedua A’mara abana Bakara Al Tamayamaya ketiga Hajaja abana A’bada Allaha Al Tamayamaya dan pada suatu riwayat Taraka namanya. Maka berbicaralah ketiganya “Mari kita bunuh akan A’laya dan Maa’wayaha dan A’mara abana Al A’sho supaya sentosa segala manusia daripada fitnahnya”. Maka kata A’bada Al Rahamana abana Malajama “Akulah membunuh A’laya” dan kata Hajaja “Akulah membunuh Maa’wayaha” dan kata A’mara “Akulah membunuh A’mara abana Al A’sho". Setelah sudah ketiganya berkata-kata demikian maka berjanjilah mereka itu pada malam tujuh belas bulan Ramadhona “Masing-masing kita pergi membunuh dia”. Setelah sudah ia berjanji demikian maka iapun pergilah dengan membawa seorang sebilah pedang.

Dan pada hijrat yang keempat puluh tahun maka Hajaja pun sampailah kepada Maa’wayaha lalu ditikamnya maka kena punggung Maa’wayaha lalu ditangkap oranglah akan dia. Maka kata Hajaja akan hamba supaya ku katakan pada tuan hamba suatu khabar yang menyukakan hati tuan hamba”. Maka sahut Maa’wayaha “Katakanlah olehmu khabar itu”. Maka katanya “Bahawa A’laya sudahlah dibunuh taulan hamba A’bada Al Rahamana abana Malajama”. Maka sahut Maa’wayaha ‘Takut mudah-mudahan ada lagi ia hidup”. Setelah itu maka Hajaja pun dibunuh Maa’wayaha.

Maka tatkala sampailah A’mara abana Bakara Al Tamayamaya ke negeri Mesir kepada A’mara abana Al A’sho. Tatkala itu A’mara tiada dalam negeri Mesir disuruhkannya akan gantinya Khorajaha jadi Imam. Pada sangka A’mara abana Bakara Khorajaha lah A’mara abana Al A’sho lalu dibunuhnya akan dia. Setelah sudah dibunuhnya maka dilihatnya Khorajaha maka katanya “Bahawa yang hendak ku bunuh itu Amara abana Al A’sho dikehendak Allaha Ta Alaya Khorajaha”.

Maka tatkala sampailah Abada Al Rahamana ke benua Kufah adalah pada ketika itu Amayara Al Mawamanayana A’laya keluar hendak sembahyang subuh ke masajada. Maka diintainyalah akan baginda A’laya lalu ditetaknya kepala Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hingga sampai ke otaknya. Maka A’bada Al Rahamana abana Malajama pun ditangkap oranglah lalu dibawa orang ke hadapan Amayara Al Mawamanayana A’laya dengan ikatnya. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama pun datang.Maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’laya akan kedua anaknya “Hai anakku Hasana dan Hasayana bahawa ku pesan akan kedua kamu takut olehmu akan Allaha dan jangan kamu ingin akan dunia. Jikalau dikayainya akan kamu sekalipun dan jangan kamu menangis akan suatu yang hilang daripadamu dan kata olehmu kata yang sebenarnya dn kasihani olehmu akan segala anak yatim dan kamu tolong akan segala orang yang dhoif dan kamu kerjakan pekerjaan akhirat dan berseteru kamu dengan orang yang aniaya dan kamu tolong akan yang teraniaya dan berbuat amal soleh kamu akan Allaha Ta Alaya dan jangan kamu takut akan cuaca orang atas pekerjaan yang sebenarnya”.

Setelah itu sudah Amayara Al Mawamanayana A’laya berpesan akan Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama demikian maka baginda A’laya pun berpaling kepada anaknya Mahamada Hanafayaha serta katanya “Hai Mahamada Hanafayaha adakah kau ingatkan barang yang kupesan akan kedua saudaramu ini”. Maka sembahnya “Bahkan”. Maka kata Amayara Al Mawamanayana A’laya “Kupesan akan dikau pun demikianlah dan lagi pesanku kepadamu bahawa kau permulia akan keduanya saudaramu ini kerana besar hak keduanya atasmu dan jangan kau menyalah barang kata keduanya”. Maka bersabda pula Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha kepada Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana radhoya Allaha a’nahama “Hai anakku kupesan akan kamu bahawa Mahamada Hanafayaha ini saudaramu sebapa dengan kamu dan telah kamu ketahuilah bahawa aku pun sangatlah kasih akan dia”.

Kemudian dari itu maka tiadalah Amayara Al Mawamanayana A’laya berkata-kata melainkan melainkan ia menyebut Laa Alaha Alaa Allaha jua hingga putus nyawanya dan Amayara Al Mawamanayana A’laya itu ditetak A’bada Al Rahamana abana Malajama itu pada hari Jumaat pada waktu subuh dan wafatnya pada malam Ahad dan pada suatu riwayat bahawa wafatnya itu pada hari Jumaat tujuh belas haribulan Ramadhona pada masa itu jua dan adalah Amayara Al Mawamanayana A’laya itu umurnya enam puluh tiga tahun dan lama ia dalam khalifah empat tahun sembilan bulan. Kata setengah bahawa yang memandikan dia anaknya Amayara Al Mawamanayana Hasana dan Hasayana dan A’bada Allaha abana Jaa’fara dan Mahamada Hanafayaha radhoya Allaha a’nahama menyucurkan air. Maka dikafan ia tiga lapis kain maka ditanamkan mereka itu pada ketika malam. Adapun akan tempat kubur Amayara Al Mawamanayana A’laya itu ikhtilaf riwayatnya. Kata setengah di negeri Najaf kata setengah pada antara pada antara rumah baginda A’laya dan Masajada Jamaa’ta. Setelah itu maka A’bada Al Rahamana abana Malajama dipenggal A’bada Allaha abana Jaa’fara keempat kaki tangannya dan dicungkilnya kedua matanya maka dihantarkannya dalam sebuah raga lalu ditanawakannya mereka itu.

Shahdan adalah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha hitam manis warna kulitnya dan elok parasnya dan sederhana tubuhnya dan tebal janggutnya dan besar perutnya dan akan qodhinya shayaraha yang dijadikan Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha a’naha. Ialah qodhi di benua Kufah adalah ia jadi qodhi hingga sampai kepada masa Hajaja abana Yawasafa Al Tsaqofaya dan ada bagi Amayara Al Mawamanayana A’laya itu empat belas orang anaknya laki-laki dan beberapa orang anak perempuan dalamnnya beranak dengan Sataya Fathomaha radhoya Allaha a’naha itu lima orang. Pertama Hasana kedua Hasayana ketiga Mahasana keempat Zayanaba kelima Ama Kalatsawama dan tiadalah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha beristeri lain daripada Sataya Fathomaha Al Zaharaya radhoya Allaha a’naha hingga wafat Sataya Fathomaha maka tiada ditinggal seorang pun daripada anak baginda A’laya lain daripada Hasana dan Hasayana dan Mahamada Hanafayaha dan A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawa adalah bonda segala anak Amayara Al Mawamanayana A’laya itu anak Jazama Al Kalabayaha dan anak baginda A’laya yang bernama A’mara itu bondanya Shohaba anak Rabayaa’ha. Shahdan adalah kelebihan Amayara Al Mawamanayana A’laya itu amat banyak lagi mahsyur. Kata Amama Ahamada abana Hatabala radhoya Allaha a’naha adalah beberapa hadis menyatakan fadhilat Amayara Al Mawamanayana A’laya. Kemudian dari itu dibayaa’tkan oranglah khalifah itu akan Amayara Al Mawamanayana Hasana radhoya Allaha a’naha.

Dan pada hijrat empat empat puluh dua tahun pada bulan Jamada Al Akhora maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun pergi kepada segala laskarnya hendak mendatangi Maa’wayaha. Maka Maa’wayaha pun mendatangi Amayara Hasana dengan segala laskarnya bersalahan dengan dia sekira-kira enam bulan lamanya. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun berdamailah dengan Maa’wayaha maka ditinggalkannyalah khalifah akan dia serta di janjikan Amayara Al Mawamanayana Hasana bahawa jangan ia menyumpah Amayara Al Mawamanayana A’laya radhoya Allaha a’naha maka Maa’wayaha pun kabullah lalu dijanjikan Maa’wayaha akan Amayara Al Mawamanayana Hasana diberinya tahsil daripada khazanah segala Asalama yang dalam negeri Kufah dan ufti negeri Jarada. Kata yang empunya cerita adalah Ma’wayaha itu tiada menyampaikan segala barang yang di janjikannya akan Amayara Al Mawamanayana Hasana hanya diberinya pada tiap-tiap tahun seratus laksa dirham jua. Maka Amayara Al Mawamanayana Hasana pun diamlah dalam negeri Madayanaha. Hataya maka Maa’wayaha pun masuklah ke negeri Kufah.

Sumber: Kitab Al Anabaya

No comments:

Post a Comment