Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, October 26, 2012

Nabi Allaha A'zayaza & Danial A'laya Hama Al Salama

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Kisah ini cerita Bakhota Nashora yang dahulu itu dahulu daripada cerita nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama baa’da nabi Allaha Salayamaana (Sulaiman) A’layaha Al Salama. Maka Bakhota Nashora pun menghimpunkan segala kaum tenteranya bahawa akan nabi Allaha Sulaiman berapa pohon kayu di tanamnya di Bayata Al Maqodasa itu buahnya berbagai-bagai warnanya. Maka sabda nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama bahawa tanda bani Israil akan binasa barangkali pohon yang berduri ini berbuah bahawa akan datanglah laskar Bakhota Nashora ke Bayata Al Maqodasa ini. Maka nabi Allaha Aramaya pun tahulah bahawa bala akan datang maka di keluarkan nabi Allaha Aramaya dan segala keluarganya dari Bayata Al Maqodasa itu datang kepada Bakhota Nashora.

Maka oleh nabi Aramaya suatu perjanjian Bakhota Nashora dengan dia itu di hantarkannya pada Bakhota Nashora apabila di lihatnya tapak tangannya itu maka ingatlah ia akan perjanjiannya dengan nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama itu. Maka kata Bakhota Nashora “Apa namamu” maka kata nabi Allaha Aramaya “Namaku Aramaya”. Maka ujar Bakhota Nashora “Kupeliharakan tuan hamba” dan berapa harta diberinya akan nabi Allaha Aramaya kerana sempena nabi Allaha Aramaya ia beroleh kerajaan besar itu. Sangatlah hormatnya dan mulia akan nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama.

Di ceritakan ahli Al Tafsir jika nabi Allaha Aramaya tiada segera keluar nescaya tiada akan Allaha Taa’laya menyeksai akan kaum bani Israil itu. Oleh sebab nabi Allaha Aramaya keluar daripada kaum itu maka menanglah Bakhota Nashora itu tetapi hukum Allaha Taa’laya telah berlakulah adanya. Maka Bakhota Nashora pun pergilah ke Bayata Al Maqodasa dengan segala tenteranya maka segala bani Israil pun meneguh kotanya maka tujuh puluh ribu segala bani Israil yang membaca Tawarayata berseru-seru mereka itu doa demikian harap mereka itu.

Adapun menujum berkata “Barangkala engkau membelakang Bayata Al Maqodasa mengadap ke Masyrik maka kenakan olehmu anak panah pada busarnya maka panahkan olehmu ke Masyrik. Jika anak panahmu itu kembali ke Bayata Al Maqodasa menanglah Bakhota Nashora daripada bani Israil”. Maka di panah mereka itu kembali ke Bayata Al Maqodasa terhunjam kepada batu sihir itu. Maka pada hari itu Bayata Al Maqodasa pun gemparlah segala pintu kota pun habis terbuka. Maka masuklah segala laskar Bakhota Nashora ke Masjid Al Aqoshoya menetakkan pedang pada orang yang tujuh puluh ribu yang membaca Tawarayata itu habis mati di penggalnya.

Maka keluarlah ia dari masjid itu barang di mana ia bertemu dengan orang di bunuhnya maka segala kitab itu habis di nununya maka mengalirlah segala darah bani Israil seperti air sungai maka keluarlah suara dari dalam kubur nabi Allaha Yahaya “Tiada baginya dan tiada harus”. Maka pada suatu kaul tatkala Bakhota Nashora datang ke masjid itu kepada tempat nabi Yahaya shahid itu maka darah nabi Allaha Yahaya mendidih maka di tanyai oleh Bakhota Nashora darah siapa ini maka kata orang itu “Pada antara kami seorang nabi yang marasala di penggal kepalanya tiada orang kasihan sekali akan dianya”.

Maka oleh Bakhota Nashora di suruhnya angkat segala manikam itu dari Bayata Al Maqodasa dan segala perhiasan yang tujuh puluh ribu akan dia kendi-kendi yang keemasan perminuman zuhud bani Israil itu maka pendil dan tirai langit-langit dian pelita dan segala hamparan sekeliannya itu di suruh angkat. Maka di buka Bakhota Nashora segala perbendaharaan itu maka banyaklah berbagai-bagai pakaian beberapa daripada mataya besar telur suri akan belas perminuman segala zuhud itu. Maka semuanya di suruhnya angkat ke negeri maka segala bani Israil itu di perbinasanya maka kaum Bani Israil itupun cerai berailah segala yang di hidup lagi itu pecah belah ke sana ke mari.

Maka tersebutlah A’zayaza di dalam suatu dusun maka Jibril pun datang berkata “Ahawa A’zayaza, pergilah tuan hamba ke Bayata Al Maqodasa. Himpunkan segala bani Israil ajarkan Tawarayata kerana seorang pun tiada tahu membaca Tawarayata itu dan yang tersurat pada kitabnya pun habislah terbakar. Maka nabi Allaha A’zayaza pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa di lihatnya Bayata Al Maqodasa habis binasa Laqowalaha Taa’laya Awa Kaalazaya Mara A’laya Qorayata Wa Haya Khoawayata A’laya A’rawashahaa Qoala Anaya Yahayaya Hazaha Allaha Baa’da Mawatahaa Faamaatahaa Allaha Maata A’ama Tsama Baa’shaha.

Adapun kata mufasir bahawa akan A’zayaza ini daripada kaum bani Israil jua tetapi tiada kenal orang adanya akan dahulunya ia pergi pada suatu tempat turun ia daripada keldainya hendak mengambil buah Al Khoyara maka di makannyalah buah Al Khoyara itu. Setelah sudah ia makan buah itu maka tidurlah ia di bawah pohon Al Khoyara itu seratus tahun lamanya ia tidur itu maka seorang pun tiada datang ke sana. Hataya hingga di binasakan Bakhota Nashora Bayata Al Maqodasa itu beberapa lamanya maka di suruh Bakhota Nashora empat puluh lembu membawa emas akan meramaikan Bayata Al Maqodasa itu. Maka segala bani Israil daripada segala pihak negeri pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa.

Maka beberapa antaranya maka A’zayaza pun di bangunkan tuhan alam daripada tidur itu maka di lihatnya keldainya luluh lantaklah suatu pun tiada kelihatan. Maka firman tuhan datang Yaa A’zayaza Laqowalaha Taa’laya Wa Anazhora Alaya Hamaaraka Wa Lanajaa’laka Ayata Lalanaasa Wa Anazhora Alaya Al A’zhoama Kayafa Nanasharahaa Tsama Nakasawa Haa Lahamaa ertinya firman Ya A’zayaza berlihatlah olehmu keldaimu itu habis luluh lantak tulangnya pun habis buruk dengan kudrat kami hidupkan ia lihatlah olehmu buruknya itu maka keldai nabi Allaha A’zayaza pun hiduplah. Maka sembah A’zayaza “Berapa lama hamba tidur ini” maka firmannya “Seratus tahun lamanya engkau tidur itu sekarang pergilah engkau ke Bayata Al Maqodasa suruhkan segala bani Israil yang tiada lagi itu berbuat ibadat dan ajarkan olehmu ia membaca Tawarayata”.

Setelah di dengar nabi Allaha A’zayaza firman tuhan alam itu maka nabi Allaha A’zayaza pun pergilah ke Bayata Al Maqodasa. Datanglah ia lalu berseru-seru katanya “Hai segala manusia, akulah nabi Allaha A’zayaza mari menyempurnakan kamu sekelian”. Maka kata mereka itu “Tiada kami mengenal A’zayaza tetapi meminta kata tuan hamba bahawa kami dengar yang bernama A’zayaza itu sangatlah ia ingat dan ia hafaz kitab Taurat itu. Jika sungguh tuan hamba A’zayaza, bacalah Tawarayata itu kami dengar”. Maka nabi Allaha A’zayaza A’layaha Al Salama pun membaca Tawarayata dengan nyaring suaranya maka segala manusia pun bercinta dengan tangisnya menyebut-nyebut nabi Allaha yang dahulu-dahulu itu.

Setelah di baca A’zayaza Tawarayata itu semuanya seribu surat daripada surat itu daripada suatu ayat panjangnya seperti surat Al Baqorata dan pada suatu ayat seribu Amar dan seribu Nahaya dan Waa’da dan Waa’yada Allaha mengatakan syurga dan anugerahkan segala yang berbuat amal sholeh dan mengenakan neraka itu akan balas segala yang berbuat a’si yang tiada menurut firman Allaha Taa’laya dan tiada menurut sabda nabi Allaha A’layaha Al Salama. Maka di baca nabi Allaha A’zayaza Tawarayata itu tiada lagi bersalahan dan tiada berlebihan dan berkurang hurufnya di aturnyalah kerana seorang pun tiada tahu lagi akan Tawarayata itu kerana habis orang yang hafaz Tawarayata itu di bunuh Bakhota Nashora dan segala tersurat di dalam kitab itu habis di nunukannya.

Maka segala mereka itu berkata sama sendirinya “Bahawa akan baca A’zayaza ini salahkah atau benarkah kerana kita segala tiada hafaz kerana kitab pun habis ternunu maka kata A’zayaza “Pergilah kamu pada kaki tiang itu kerana ada di bawahnya suatu kitab Tawarayata bersurat dengan dakwat emas di tanamkan seorang wali maka datanglah kitab itu adakah bersalahan dengan kubaca ini tiadakah”. Di korek mereka itulah di bawah tiang itu maka di dapatinya suatu kitab lalu di tatap mereka itulah maka nabi Allaha A’zayaza pun membaca Tawarayata maka suatu huruf dan suatu titik dan suatu baris pun tiada bersalahan lagi samalah dengan Tawarayata yang tersurat itu. Maka daripada sebab itulah segala yahudi mengatakan A’zayaza itu anak Allaha Laqowalaha Taa’laya Wa Qoalata Al Yahawada A’zayaza Abana Allaha Wa Qoalata Al Nashoaraya Al Masayaha Abana Allaha Zalaka Qowala Hama.

Adapun segala kaum bani Israil yang di tawan Bakhota Nashora di bawanya ke benua Babil tujuh ribu banyaknya daripada anak cucu nabi Allaha yang tua-tua di dalam orang itu nabi Allaha Daanayaala (Danial) A’layaha Al Salama. Ialah keturunan wahaya dan ilham dan amat tahu ia akan takbir mimpi seperti nabi Allaha Yusuf A’layaha Al Salama maka pada sehari segala kaum bani Israil datang pada nabi Allaha Danial berkata “Apa hal kami di dalam tangan zalim ini dan minta doalah apalah nabi Allaha supaya kami di lepaskan Allaha Taa’laya daripada tangan zalim ini”. Maka nabi Allaha Danial pun minta doa segala bani Israil mengucapkan Amayana maka pada ketika itu juga nabi Allaha Danial di panggil Bakhota Nashora.

Setelah datanglah nabi Allaha Danial maka oleh Bakhota Nashora di permulianya dengan sepertinya. Maka kata Bakhota Nashora “Hai nabi Allaha Danial, ketahui olehmu bahawa aku pada malam ini aku bermimpi hendaklah kau katakan takbirnya”. Maka kata nabi Allaha Danial “Katakanlah mimpimu itu supaya aku takbirkan” maka kata Bakhota Nashora “Kulihat di dalam mimpiku suatu tanda hidupanku menjadi tujuh kakinya dan pada suatu kakinya itu suatu tanda pula membelit dia maka tanda yang kulihat itu di masak orang dengan kakinya”. Maka kata nabi Allaha Danial “Hai raja, tujuh tahun dan tujuh bulan dan tujuh hari hanya lagi umurmu engkau duduk di atas kerajaanmu. Kemudian dari itu telah tinggallah kerajaanmu itu daripadamu”. Setelah sudah nabi Allaha Danial mengatakan kata itu maka oleh Bakhota Nashora maka segala bani Israil di dalam negeri Babil itu semuanya di berikannya akan sebagai nabi Allaha Danial maka seorang makhluk pun tiada tahu akan rahsia ini.

Maka pada sehari Bakhora Nashora duduk pada mahligainya maka datang seekor burung warnanya merah datang menghempaskan dirinya dan sayapnya jadi seperti a’qoaba maka terbanglah ia naik ke udara tiada kelihatan pada setahun berpindah dan rupanya dan hebatnya di lihat orang. Setelah genaplah tujuh tahun dan tujuh bulan dan tujuh hari maka burung itupun datanglah dari udara seperti nyamuk jadinya ia duduk di hadapan Bakhota Nashora jadi orang. Maka nabi Allaha Danial pun tahu akan genaplah hari Bakhota Nashora itu maka nabi Allaha Danial pun datanglah kepada Bakhota Nashora maka jatuhlah mata Bakhota Nashora kepada nabi Danial maka Bakhota Nashora pun malu ia menundukkan kepalanya. Maka datanglah segala menteri dan segala hulubalangnya berdiri di hadapan Bakhora Nashora maka seorang pun tiada tahu akan rahsianya itu melainkan nabi Allaha Danial juga yang tahu. Maka segala kaum bani Israil pun datang kepada nabi Allaha Danial mengatakan doa meninggal akan kabulnya maka kata nabi Allaha Danial “Nantilah tiga hari lagi binasalah seteru itu”.

Maka pada malam Bakhota Nashora bermimpi bahawa kepalanya terbang ke udara badannya terhantar di bumi. Maka di panggilnya nabi Allaha Danial dan katakannya kepadanya maka ujar nabi Allaha Danial “Hai raja, ketahui olehmu bahawa akan engkau hanya tiga hari lagi hidupmu tiada lebih daripada itu”. Kata Bakhota Nashora “Dengan apa engkau tahu yang membinasakan aku” maka kata nabi Allaha Danial “Dengan pedang sendirimu juga mengerat lehermu itu”. Maka kata Bakhota Nashora “Orang mana mengerat leher leherku itu” maka kata nabi Allaha Danial “Barang siapa yang dahulu juga daripada orang banyak itulah mau mengerat lehermu”. Maka kata Bakhota Nashora “Aku dapat menyalahkan dirinya supaya bala ini jauh daripada aku” maka di suruhnya orang dua belas ribu bertunggu keliling mahligai dan di suruh berjaga-jaga malam mengawal dia katakannya pada orang itu “Jika kamu melihat orang datang pada malam bunuhlah oleh kamu”.
Apabila genaplah tiga malam Bakhota Nashora pun tiada mau tidur maka Bakhota Nashora memanggil penunggu pintu dan orang yang berjaga kawal pun mengantuklah lali semuanya tidur. Maka Bakhota Nashora pun keluar daripada mahligainya maka ia perlahan-lahan melangkahkan kakinya. Setelah datanglah ia keluar maka di lihatnya segala orang yang berkawal itu semuanya tidur maka terkejut seorang daripada tidurnya. Katanya “Siapa engkau ini” maka kata Bakhota Nashora “Akulah raja” maka ujarnya “Dusta engkau kerana raja kami di dalam mahligai akan engkau datang ini hendak membunuh dia” maka di rebutnya pedang Bakhota Nashora itu dapat akan dia lalu di parangnya leher Bakhota Nashora itu putus kepalanya terpelanting ke bumi. Maka esok harinya huru haralah akan rajanya sudah mati dan seperti orang huru haralah segala bani Israil oleh kerana seterunya mati itu. adapun burung burung banyak kejadiannya itu yang di lihat Bakhora Nashora itu alamat kematian Bakhota Nashora itu.

Sumber: Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment