Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Tuesday, October 19, 2010

Ya Banaya Asara Yala

Ba Sama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Ya Banaya Asara Yala Azakaraa Naa’mataya Alataya Anaa’mata A’laya Kama Wa Awafawa Ba A’hadaya Awafa Ba A’hada Kama Wa Ayaya Fa Arahabawana (40) Wa Amanawa Ba Maa Anazalata Mashodaqoa La Maa Maa’ Kama Wa Laa Takawanawa Awala Kafara Baha, Wa Laa Tashataraa Ba Ayataya Tsamanaa Qolayalaa Wa Ayaya Faa Taqowana (41) Wa Laa Talabasawa Al Haqo Ba Al Bathola Wa Takatamawa Al Haqo Wa Ana Tama Taa’lamawana (42) Wa Aqoyamawa Al Sholawata Wa Atawa Al Zakawata Wa Arakaa’wa Maa’ Al Rakaa’yana (43) Al Baqorata

Wa Laqoda Akhoza Allaha Mayatsaqo Banaya Asara Yala Wa Baatsanaa Mana Hama Atsanaya A’syara Naqoyabaa, Wa Qoala Allaha Anaya Maa’ Kama, Lana Aqoma Tama Al Sholawata Wa Ataya Tama Al Zakawata Wa Amana Tama Ba Rasalaya Wa A’zaratamawa Hama Wa Aqoradho Tama Allaha Qoradhoa Hasanaa Laa Kafarana A’na Kama Sayaata Kama Wa Laa Dakholana Kama Janata Tajaraya Mana Tahatahaa Al Anahara, Famana Kafara Baa’da Zalaka Mana Kama Faqoda Dhola Sawaa Al Sabayala (12) Al Maadata

Wa Qolanaa Mana Baa’daha Labanaya Asara Yala Asakanawa Al Aradho Fa Azaa Jaa Waa’da Al Akhorata Janaba Kama Lafayafaa (105) Wa Ba Al Haqo Anazalanaha Wa Ba Al Haqo Nazala, Wa Maa Arasalanaka Alaa Mabasyaraa Wa Nazayaraa (106) Wa Qoranaa Faraqonaha Lataqoraha A’laya Al Naasa A’laya Makatsa Wa Nazalanaha Tanazayalaa (107) Qola Amanawa Baha, Awa Laa Tawamanawa, Ana Al Zayana Awatawa Al A’lama Mana Qobalaha, Azaa Yatalaya A’laya Hama Yakhorawana Lalaazakhona Sajadaa (108) Wa Yaqowalawana Sabahana Rabanaa Ana Kaana Waa’da Rabanaa Lamafaa’walaa (109) Wa Yakhorawana Lalaazakhona Yabakawana Wa Yazayada Hama Khosyawaa’a (110) Al Asara

Wa Laqoda Atayanaa Mawasaya Al Kataba Fa Laa Takana Faya Marayata Mana Laqoaha, Wa Jaa’lanaha Hadaya Labanaya Asara Yala (23) Wa Jaa’lanaa Mana Hama Amata Yahadawana Ba Amaranaa Lamaa Shobarawa, Wa Kaanawa Ba Ayatanaa Yawaqonawana (24) Ana Rabaka Hawa Yafashola Bayana Hama Yawama Al Qoyamata Fayamaa Kaanawa Fayaha Yakhotalafawana (25) Al Sajadata

Wa Anaha Latanazayala Raba Al A’lamayana (192) Nazala Baha Al Rawaha Al Amayana (193) A’laya Qolabaka Latakawana Mana Al Manazarayana (194) Ba Lasanaa A’rabaya Mabayana (195) Wa Anaha Lafaya Zabara Al Awalayana (196) Awalama Yakana Lahama Ayata Ana Yaa’lamaha, A’lamawa Banaya Asara Yala (197) Wa Lawa Nazalanaha A’laya Baa’dho Al Aa’jamayana (198) Faqoraaha A’laya Hama Maa Kaanawa Baha Mawamanayana (199) Kazalaka Salakanaha Faya Qolawaba Al Majaramayana (200) Laa Yawamanawana Baha, Hataya Yarawa Al Azaba Al Alayama (201) Al Shaa’raa

No comments:

Post a Comment