Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Friday, February 4, 2011

12 Rabayaa' Al Awala - Nabi Allaha Mahamada Shola Allaha Alayaha Wa Salama

Fasal yang ke tujuh pada menyatakan ehwal segala raja2 benua Hajaza iaitu hampir Makah. Kata Ahli Al Tarikh bahawa pertama2 kerajaan di benua Hajaza itu sultan Jawahama iaitu saudara sultan Taa’raba Abana Qohathona kerana di benua Ayamana maka tetaplah kerajaan Hajaza anak sultan Jawahama hingga datang kepada nabi Allaha Asamaa’ Yala (Ismail) Alayaha Al Salama. Maka ialah yang mengambil daripada kaum mereka itu akan isterinya maka segala Araba pun beroleh bangsa daripada Qohathona Abana A’mara Shalaho Abana Arafakhoshada Abana Shama Abana Nawaha Alayaha Al Salama. Maka daripada anak cucu Qohathona lah Jarahama (Jurhum) daripada bangsanyalah Abada Al Madana (Midian) dan Yaa’raba (Yathrib) dan daripada salasilah Yaa’raba lah raja Saba dan daripada anak cucu Saba itulah Jamayara dan Kahadana dan A’mara dan Asataa’ra dan Hamalaha.

Syahdan maka daripada mereka itulah bani Qodhoa’ha namanya dan setengah daripada mereka itu bani Kalaba dan Tanawaha dan Batawa Malayakho dan Batapa Tahada dan daripada bani Tahada itu Kahalana maka daripada Kahalana itulah jadi kaum yang amat banyak dan kaum nabi Khozaa’ha daripada mereka itu jua. Maka terbahagi daripada anak cucu Kahalana itu kepada tujuh kaum. Pertama Azada maka daripadanyalah kaum Yanawana, kedua kaum Thoya namanya Adada maka daripada nasabnyalah Zayada Al Khobala yang di namai Rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama akan dia Zayada Al Khoyara dan khotama yang termahsyur namanya dengan peri kemarahannya. Ketiga Madahaja namanya Sholaka Abana Arada dan keempat kaum Hamadana itulah yang termahsyur pada masa jahiliah dan Asalama. Kelima kaum Kanadaha maka daripadanyalah nasab Qodhoya Sharakho dan segala raja Sakasaka, keenam kaum banawa Shorada, ketujuh kaum banawa Namada.

Fasal yang ke delapan pada menyatakan ehwal kejadian nabi kita Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha Alayaha Wa Salama dan menyatakan salasilah nasabnya. Kata Ahli Al Tarikh bahawa A’bada Al Matholaba itu nayana (nenek) nabi kita Mahamada Shola Allaha Alaya Al Salama dan ialah per tuha segala isi Makah dan ada baginya dua belas anaknya laki2 dan enam orang perempuan, Ana Syaa Allaha Ta A'laya lagi akan di sebutkan fakir perkataannya pada kisah wafat nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama. Segala persetawaya pada suatu malam, A’bada Al Matholaba bermimpi maka di lihatnya dalam tidurnya suruhkan orang ia mengorek telaga zam zam itu tempat. Maka iapun terkejutlah lalu di suruhnya akan segala kaum Qorayasha itu mengorek telaga zam zam maka di korek mereka itulah melainkan kaum Jaharama jua tiada mau mengorek telaga zam zam itu iaitu kaum daripada sebelah bonda A’bada Allaha. Hataya maka dilihat A’bada Al Matholaba sangatlah kesukaran segala Qorayasha mengorek telaga itu maka iapun bernazar demikian katanya “Jikalau ada aku beranak sepuluh orang laki2 akan menolong daku mengorek zam zam ini nescaya ku sembelih seorang daripada mereka itu di sisi Kaa’bata Allaha kerana keredhaan Allaha”. Maka tatkala di anugerahkan Allaha Ta A'laya akan dia seperti yang dipintanya itu maka dibuang undilah akan segala anaknya itu maka kena undilah nama A’bada Allaha.

Hataya maka mashgullah segala kaum Qorayasha kerana mereka itu sangat kasih akan A’bada Allaha maka kata mereka itu akan A’bada Al Matholaba "Demi Allaha jangan kerana dahulu tuan kerjakan pekerjaan ini hingga kami mesyuarat dahulu". Setelah itu maka pergilah mereka itu bertanya kepada seorang perempuan bernama Sajaa’. Kata setengah Qothobaha namanya daripada Qorayasha jua adalah ia ikutan mereka itu maka sahut perempuan itu “Berapa dapat kamu keluarkan diat akan A’bada Allaha?” maka kata mereka itu “Sepuluh ekor unta” maka sahut perempuan itu “Berbuang undilah kamu suatu dengan nama sepuluh ekor unta itu maka apabila tiap2 kena undi nama A’bada Allaha maka kamu tambah jua unta itu tiap2 segala sepuluh ekor”. Maka di kerjakan mereka itulah seperti pengajar perempuan itu maka kena jua nama A’bada Allaha hingga datang kepada sepuluh kali di buang mereka itu undi maka kenalah nama unta itu maka di buang mereka itu pula undi hingga tiga kali tiada jua beroleh daripada nama unta maka adalah kira2 banyak unta itu seratus lalu disembelih mereka itulah unta itu dan dihantarkan mereka itulah di sisi Kaa’bata Allaha dan tiadalah dilarang mereka itu seorang jua pun mengambil dia sebab itulah maka rawa harawahan nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama itu Zabaya Hayana ertinya anak dua yang di sembelih iaitu nabi Allaha Asamaa’ Yala dan A’bada Allaha.

Maka di kahwin A’bada Allaha akan Amayanaha anak Wahaba Abana A’bada Al Manafa penghulu nabi Zaharaha. Syahdan Amayanaha pun menghamilkan nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama maka kata Amayanaha akan A’bada Allaha “Dalam hamil ini tiada hamba merasai kesakitan. Pada suatu malam hamba bermimpi bahawasanya keluar daripada hamba suatu cahaya maka teranglah segala dunia ini dengan cahaya itu”. Demi di dengar A’bada Allaha kata Amayanaha demikian maka iapun pergilah ke Madayanaha (Madinah) mengambil kurma hendak berjamu segala Qorayasha lalu wafatlah ia di sana dan adalah di tinggalkannya lima ekor unta dan seorang sahaya perempuan jenis Habasyaya (Habsyi) bernama Barakaha iaitu ibu Ayamana yang mengasih rasul Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama. Maka tatkala itu di dengar Amayanaha suatu suara demikian bunyinya "Bahawasanya engkau menghamilkan penghulu segala anabaya maka apabila jadi ia hendaklah kau namai akan dia Mahamada dan baca Allahama Aa’yazaha Ba Al Wahada Mana Syara Kala Hasada" ertinya Kulindungkan anakku ini kepada tuhan yang bernama Wahada daripada kejahatan segala yang dengki.

Hataya maka nabi Allaha pun jadilah maka dinamai bondanya Mahamada Abana A’bada Allaha Abana A’bada Al Matholaba Abana Hashayama Abana A’bada Al Manafa Abana Qoshoya Abana Kalaba Abana Maraha Abana Kaa’ba Abana Lawaya Abana Gholaba Abana Fahara Abana Malaka Abana Nadhora Abana Kananaha Abana Madarakaha Abana Al Yasa Abana Madhora Abana Nazara Abana Maa’da Abana A’danana Abana Adada Abana Zayada Abana Yaa’qowaba Abana Yaqodama Abana Hamayasaa’ Abana Nayatsa Abana Al Qoyadara Abana Asamaa’ Yala Abana Abarahayama Abana Azara Abana Tarayakho Abana Nahawara Abana Sarawaa’ Abana Raghora Abana Qolaa’ Abana A’sara Abana Salakho Abana Arafahashada Abana Sama Abana Nawaha Abana Kamasala Abana Satawa Salakho Abana Akhotawakho Abana Adarayasa Abana Yazada Abana Mahayala Abana Qonayana Abana Anawashara Abana Shayatsa Abana Adama A'layaha Al Salama dan adalah tatkala jadi nabi pada dua belas malam daripada bulan Rabayaa’ Al Awal dengan sudah khatan lagi sudah terkerat pusat dan bercelak kedua matanya dan adalah pada malam jadi nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama itu belah Thoqo iaitu mahligai raja Kasaraya Nawasara dan A’dala dan runtuh dua belas tangkapnya dan pada malam itu jua padam api yang disembah Majusi di negeri Parsi dan adalah api itu tiada padam dahulu daripada masa itu kira2 seribu tahun lamanya dan adalah pertama menyusu nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama itu namanya Tsawayamaha iaitu permardahakan mamanya ialah lebih di susunya serta dengan anaknya Masarawaha.

Maka tatkala datanglah Halayamaha anak Rawaya Al Sataa’da ke Makah maka di ambilnya lah akan nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama. Ialah menyusui nabi Allaha lalu di bawanya kepada dusun nabi Saa’da maka di perolehnyalah beberapa nikmat daripada berkat nabi Allaha itulah mukjizat nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama maka cerailah nabi Allaha daripada menyusu dengan berapa lamanya. Pada suatu hari nabi Allaha pergi bermain dengan anak Halayamaha tiba2 datang dua orang laki2 di tangkapnya akan nabi Allaha lalu di belahnya perut yang maha mulia. Hataya maka anak Halayamaha pun bersegera kembali kepada ibunya “Hai ibuku bahawa saudara aku Mahamada di tangkap dua orang laki2 lalu di belah perutnya”. Demi di dengar Halayamaha dan suaminya kata anaknya demikian itu maka keduanya pun pergilah mendapatkan nabi Allaha maka di lihatnya nabi Allaha terdiri pada bukit Hara maka kata nabi Allaha akan keduanya “Bahawa datang kepada hamba dua orang laki2 dibelahnya perut hamba dan di keluarkannya suatu dari dalamnya” maka sahut keduanya ia itulah tempat citarasa syaitan lalu di bawa keduanya kembali akan nabi Allaha kerumahnya.

Pada suatu riwayat tatkala sampailah umur nabi Allaha kepada enam tahun maka wafatlah bondanya antara Makah dan Madayanaha, maka nayana (datuk)nya A’bada Al Matholaba lah memelihara akan nabi Allaha. Maka tatkala sampailah umur nabi Allaha kepada delapan tahun, pada suatu riwayat sembilan tahun dan di suatu riwayat dua belas tahun maka nayana nabi Allaha pun wafatlah. Kemudian dari itu maka nabi Allaha pun di peliharakan mamanya yang seibu sebapa dengan ayahnya iaitu Abaya Tholaba. Maka tatkala sampailah umur nabi Allaha kepada tiga belas tahun maka di bawa Abaya Tholaba akan nabi Allaha pergi berniaga ke benua Shama hingga sampailah maka di lihat pendita nashoraya yang bernama Bakhoyarata Al Tarahaba akan nabi Allaha maka katanya akan Abaya Tholaba “Ingat tuan akan anak tuan hamba ini daripada bencinya segala yahudi, adalah lagi akan jadi martabat anak tuan hamba ini terlalu besar daripada segala manusia”. Hataya maka Abaya Tholaba pun kembalilah ke Makah maka tatkala mudalah nabi Allaha maka terlalulah elok parasnya dan benar segala perkataannya dan kepercayaannya maka di rawah orang akan nabi Allaha Amayana Allaha.

Maka tatkala sampailah umur nabi Allaha empat belas tahun dan pada suatu riwayat dua puluh tahun maka di suruh mamanya akan nabi Allaha pergi ke benua Shama tatkala di dengar Sata Khodayajaha khabar nabi Allaha pergi berniaga ke benua Shama maka kata Sata Khodayajaha kepada nabi Allaha “Tuan hamba bawa kiranya sahaya Mabasharaha itu pergi bersama-sama dengan tuan hamba ke benua Shama”. Maka nabi Allaha pun kabullah akan kata Sata Khodayajaha itu. Hataya maka nabi Allaha pun pergilah serta dengan Mabasharaha itu maka tatkala kembalilah ia maka di ceriterakan Mabasharaha kepada Sata Khodayajaha segala yang dilihatnya daripada mukjizat nabi Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama dan dua orang Malakata menaung dia daripada kena panas matahari. Maka __ Sata Khodayajaha akan nabi Allaha lalu nikahlah dengan dia dan diberi nabi Allaha isi kahwinnya dua puluh sahaya perempuan yang bugar tatkala itu adalah umur Sataya Khodayajaha empat puluh tahun dan umur nabi Allaha dua puluh lima tahun.

Hataya maka tatkala sampailah umur nabi Allaha tiga puluh lima tahun maka segala Qorayasha pun berbaik Kaa’bah maka berhenti mereka pada ketika mengantarkan Hajara Al Asawada maka hendak berperanglah mereka itu dan berjanji-janjilah akan mata. Kelakian maka berkata Abawa Al Walayada Amayaha Abana Al Mafayaraha oleh ia ter tuha daripada segala Qorayasha “Hai segala Qorayasha jadikan oleh kamu seorang yang menghakimkan antara sekelian kamu. Barangsiapa pertama masuk ihram maka ia itulah mengantarkan dia” maka diperkenankan mereka itulah kata Amayaha Abana Al Mafayaraha itu. Maka adalah yang pertama2 masuk ihram Makah itu Rasul Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama maka kata sekelian Qorayasha “Jikalau Mahamada Amayana Allaha ini redhalah kami”. Setelah itu maka nabi Allaha pun meminta sehelai cadar lalu di hantarkan nabi Allaha Hajara Al Asawada itu di atas cadar itu supaya dapat di jabat segala Qorayasha tepi cadar itu maka di bangkitkan mereka itulah Hajara Al Asawada itu kepada tempatnya yang sekarang ini. Maka di lengkapkan nabi Allaha Hajara Al Asawada itu dengan tangan yang maha mulia.

Maka tatkala sampailah umur nabi Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama kepada empat puluh tahun maka di titahkan Allaha Ta Alaya pesuruh kepada segala makhluk memasukkan segala syariat nabi yang dahulu dengan syariatnya dan datang Jabara Yala A'layaha Al Salama pada tempat gua yang bernama Hara, tiada jua nabi lalu di atas batu atau kerasaka melainkan adalah sekeliannya memberi salam. Maka yang pertama masuk Asalama daripada segala manusia itu Sataya Khodayajaha Al Kabaraya Radhoya Allaha A’naha. Kemudian dari itu masuk Asalama, Amayara Al Mawamanayana A’laya Karama Wajahaha adalah tatkala umurnya sepuluh tahun. Kata setengah lebih daripada sepuluh tahun bahawa adalah baginda A’laya itu di peliharakan nabi Allaha tatkala kesukaran Abawa Tholaba kerana banyak ayalnya pada masa qohata. Kemudian dari itu maka masuk Asalama Zayada Abana Haratsa Radhoya Allaha A’naha bahawa ia sahaya tebusan nabi Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama maka di merdekakan nabi Allaha akan dia, pada suatu riwayat diberi Sataya Khodayajaha akan rasul Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama. Kemudian dari itu masuk Asalama Abawa Bakara Al Shodayaqo Radhoya Allaha A’naha. Pada suatu riwayat ialah yang pertama2 masuk Asalama dan ialah pertama menzahirkan agama Asalama namanya A’bada Allaha Abana A’thamana timang timangannya A’thayaqo.

Kemudian dari itu masuk Asalama dengan di bawa ia Abawa Bakara akan A’thamana Abana A’fana dan A’bada Al Rahamana Abana A’wafa dab Saa’yada Abana Abaya Waqosho dan Zabayara Abana A’wama dan Tholahata Abana A’bada Allaha Radhoya Allaha A’nahama. Kemudian dari itu maka masuk Asalama A’mara Abana A’bada Allaha Abana Al Jaraha dan Abawa Salamaha A’bada Allaha Abana A’bada Al Asada dan Azaqonama Abana Al Araqoma dan A’thamana Abana Maa’tawana dengan segala saudaranya dan A’bayadaha Abana Al Haratsa dan Saa’yada Abana Zayada dan A’bada Allaha Abana Masaa’wada kemudian dari itu maka masuk Asalama lah berpasuk-pasukan. Syahdan adalah nabi Allaha membawa segala manusia masuk Asalama dengan beribunya sekira2 tiga tahun lamanya. Kemudian dari itu maka di zahirkan nabi Allaha agama Asalama dan adalah segala kaum Qorayasha tiada mereka itu berbantah dengan nabi Allaha.

Maka tatkala di caci nabi Allaha akan berhala mereka itu dan nayana datuk mereka itu dalam agama yang satu maka tatkala zahirlah perseteruan mereka itu dengan nabi Allaha dan dengkilah mereka itu akan nabi Allaha maka ditegahkan Abaya Tholaba akan nabi Allaha berbuat yang demikian itu. Maka datang kepada Abaya Tholaba beberapa orang daripada Qorayasha yang mulia2 iaitu A’tabaha dan Shayabaha keduanya anak Rabayaa’ha Abana A’bada Al Manafa dan Abawa Saghoyana Abana Amayaha Abana A’bada Shamasa dan Abawa Al Bakhotaraya Abana Hasama dan Haratsa Abana Asada Abana A’bada Al A’zaya dan Asawada Abana Al Matholaba dan Abawa Jahala dan Batayaha dan Matabaha keduanya anak Hajaja dan Abawa Al A’shoya anak Daala. Maka kata mereka itu “Hai Abaya Tholaba bahawasanya anak saudara tuan hamba telah aibkannya agama kami dan di sumpahinya berhala kami dan dikatakannya telah setelah datuk nayana kami tuan tegah apalah akan dia jikalau tiada demikian tuan berikanlah barang bicara kami dengan dia” maka jawab Abaya Tholaba akan mereka itu dengan kata yang lemah lembut. Kemudian maka datang pula mereka itu kepadanya demikian juga kata mereka itu. Maka tiap segala Qorayasha pun masing2 bersakit akan barangsiapa yang masuk Asalama daripada kaumnya.

Sekali persetawaya pada suatu hari nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama pergi ke bukit Shofa maka Abawa Jahala pun lalu di sana maka di sumpahnya akan nabi Allaha maka tiada di sahut nabi Allaha akan dia bahawa adalah ketika itu Amayara Hamazaha dalam perburuan, ia lah yang termulia dalam antara Qorayasha yang muda2 dan terkuasa daripada mereka itu lagi berani. Maka tatkala itu kembalilah Amayara Hamazaha maka dikatakan mereka itu nabi Allaha kepadanya akan hal yang demikian itu. Demi di dengarnya kata Rasul Allaha demikian maka iapun marah lalu pergi ia kepada Abawa Jahala maka di palunya akan Abawa Jahala dengan busarnya hingga pecahlah kepalanya dengan katanya “Ada adanyakah engkau menyumpah Mahamada bahawa aku dalam agamanya” dan sempurnalah ia atas agama Asalama.

Maka adalah tatkala itu A’mara Abana Al Khotaba Radhoya Allaha A’naha sangat berseteru dengan nabi Allaha maka pada suatu hari di ambilnya pedang lalu ia hendak pergi membunuh nabi Allaha dan kata Qotayama Abana A’bada Allaha Al Jama akan dia “Hai Amara, jika tuan kerjakan pekerjaan tuan hamba nescaya di bunuh bani A’bada Al Manafa lah akan tuan hamba tetapi tuan nikahkan dahulu akan saudara tuan hamba dan anak mama tuan hamba Saa’yada Abana Zayada dan Khobaha. Bahawasanya adalah mereka itu telah masuk Asalama”. Demi di dengar A’mara demikian itu maka ia pun terlalu sangat amarah maka ia pergi mendatangi mereka itu. Setelah sampailah ia maka di dengarnya mereka itu tengah membaca Qoraana pada surat Thoha maka katanya indah segala yang kamu baca itu. Setelah itu maka ia pergi kepada rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama maka ia pun masuk Asalama lah dan adalah dahulu daripada ketika itu nabi Allaha sudah minta doa demikian bunyinya “Ya tuhanku kau muliakan kerananya Agama Asalama dengan masuk Asalama A’mara Abana Al Khotaba atau dengan masuk Asalama Abawa Al Hakayama Abana Hasama atau dengan masuk Asalama Yazayada iaitu Abawa Jahala”. Maka di anugerahkan Allaha Ta Alaya hidayat akan A’mara. Kata setengah sebab ia masuk Asalama itu lain daripada hikayat yang termazkur ini.

Hataya maka nabi Allaha pun menitahkan segala sahabat yang tiada siapa memelihara akan dia daripada keluarganya pindah ke negeri Habashaha (Habsyah). Kata Abana Asahaqo bahawa A’mara Radhoya Allaha A’naha masuk Asalama kemudian daripada mereka itu pindah ke negeri Habashaha maka pindah A’thamana Radhoya Allaha A’naha serta isterinya Sata Raqoyaha Radhoya Allaha A’naha anak nabi Shola Allaha A'layaha Wa Salama. Pada suatu riwayat bahawa yang pertama2 pindah itu Hathoba Abana A’mara Abana A’bada Shamasa maka pindah A’thamana Abana Maa’thowana dan A’bada Allaha Abana Masaa’wada. Maka naiklah mereka itu segala seorang hingga sampai kepada delapan puluh tiga orang lain daripada perempuan dan kanak-kanak.


Hataya maka segala Qorayasha pun menyuruhkan A’bada Allaha Abana Rabayaa’ha dan A’mara Abana Al A’shoya akan utusan pergi ke negeri Habashaha minta mereka itu serta di kirimkannya beberapa hadiah. Setelah sampailah keduanya kepada raja Habashaha, maka di persembahkan lah maksud segala Qorayasha itu maka tiada di kabulkan raja Habashaha kata keduanya itu dan hadiah pun tiada di terimanya. Maka sembah A’mara Abana Al A’shoya “Ya tuanku Shah Alam barang di tanyai kiranya pada segala mereka itu akan nabi Allaha A’yasaya Alayaha Al Salama”. Hataya maka sahut mereka "Bahawa kata nabi kami Mahamada Shola Allaha A'layaha Wa Salama bahawa apa di kata mereka itu ia jadi dengan kudrat Allaha Ta Alaya". Maka raja Habashaha pun tiadalah menegur akan demikian itu maka A’bada Allaha Abana Rabayaa’ha dan A’mara Abana Al A’shoya pun kembalilah putus asanya maka tatkala mahsyurlah agama Asalama kepada segala Qorayasha.

Kaum nabi Hazaraja telah sampailah mereka itu ke Makah maka pergilah mereka itu mendapatkan rasul Allaha kepada suatu tempat bernama A’qoyaha pada malam dua belas haribulan Za Al Hajaha dan adalah tatkala itu baginda A’basa serta nabi Allaha dan tiadalah seorang A’hajawa pun masuk Asalama kemudian daripada sekelian mereka itu. Maka kata baginda A’basa “Hai sekelian kaum nabi Hazaraja bahawasanya nabi Allaha itu daripada kaum kami telah kami ketahuinyalah ia dalam kemuliaannya dan hormat ia dalam negerinya sekarang pun ia hendak datang kepada kami jika enggan kami daripada membawa agama Asalama dan kami larangkan nabi Allaha jangan ia bersalahan dengan segala Qorayasha maka atas kamulah barang perbuatan kami jika kami hendak membaik rasul Allaha atau membinasakan dia” maka sahut kaum nabi Hazaraja “Barang sabda nabi Allaha itu kami junjung”. Rasul Allaha bersabdalah katanya “Tuan hamba daripada barang berkenan kepada Allaha dan tuanhamba” maka di baca nabi Allaha Shola Allaha A'layaha Wa Salama di hadapan mereka itu Qoraana serta nabi Allaha bersabda “Bahawa aku membaitkan kami bahawa kami pelihara akan aku seperti kami memelihara akan isi rumah kami” maka banyaklah perkataan antara mereka itu dengan nabi Allaha maka berteguh teguhan janjilah nabi Allaha dengan mereka itu. Maka sembah segala nabi Hazaraja “Ya rasul Allaha, jikalau kami mati kerana mengikut agama tuan hamba apa perolehan kami” maka sabda nabi Allaha bahawa akan perolehan kami itu syurga maka segala mereka itupun berjabat tanganlah dengan nabi Allaha serta mereka itu berteguh-teguhan janji.

Sumber: Kitab Al Anabaya - Manuskrip Dewan Bahasa Dan Pustaka

No comments:

Post a Comment