Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, September 23, 2010

Kisah Nabi Lawatho Alayaha Wa Salama

Belumkah datang kepada mereka berita penting tentang orang-orang yang sebelum mereka, kaum Nuh, `Aad, Tsamud, kaum Ibrahim, penduduk Madayana, dan negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa keterangan yang nyata; maka Allaha tidaklah sekali-kali menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. (70) Al Tawba

Dan berkata Ibrahim: "Sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allaha adalah untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan dunia ini kemudian di hari kiamat sebahagian kamu mengingkari sebahagian dan sebahagian kamu mela’nati sebahagian; dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sekali-kali tak ada bagimu para penolongpun. (25) Maka Luth membenarkan nya. Dan berkatalah Ibrahim: "Sesungguhnya aku akan berpindah ke Tuhanku; sesungguhnya Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (26) Al Ankaboot

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau yang dihormati, ya Tuhan kami agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur.(37) Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan; dan tidak ada sesuatupun yang tersembunyi bagi Allaha, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. (38) Ibrahim

Dan Luth tatkala dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahasya itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun sebelummu?"(80) Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. (81) Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri."(82) Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal. (83) Dan Kami turunkan kepada mereka hujan; maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (84) Al Araf

Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, (160) ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?" (161) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan kepadamu, (162) maka bertakwalah kepada Allaha dan ta’atlah kepadaku. (163) Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. (164) Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, (165) dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (166) Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir" (167) Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu". (168) "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan." (169) Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, (170) kecuali seorang perempuan tua, yang termasuk dalam golongan yang tinggal. (171) Kemudian Kami binasakan yang lain. (172) Dan Kami hujani mereka dengan hujan maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. (173) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman. (174) Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (175) Al Shuara

Dan Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu melihat?" (54) Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk nafsu, bukan wanita? Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui". (55) Maka tidak lain jawaban kaumnya melainkan mengatakan: "Usirlah Luth beserta keluarganya dari negerimu; karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang bersih"(56) Maka Kami selamatkan dia beserta keluarganya, kecuali isterinya. Kami telah menakdirkan dia termasuk orang-orang yang tertinggal. (57) Dan Kami turunkan hujan atas mereka, maka amat buruklah hujan yang ditimpakan atas orang-orang yang diberi peringatan itu. (58) Al Naml

Dan tatkala datang utusan-utusan Kami itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit." (77) Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allaha dan janganlah kamu mencemarkanku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang berakal?" (78) Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu, dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." (79) Luth berkata: "Seandainya aku ada mempunyai kekuatan atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat." (80) Para utusan berkata: "Hai Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?". (81) Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah, dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah dengan bertubi-tubi, (82) yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (83) Hud

Mereka menjawab: "Kami sesungguhnya diutus kepada kaum yang berdosa, (58) kecuali Luth beserta pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya Kami akan menyelamatkan mereka semuanya, (59) kecuali isterinya, Kami telah menentukan, bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal". (60) Maka tatkala para utusan itu datang kepada kaum Luth, beserta pengikut-pengikutnya, (61) ia berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal". (62) Para utusan menjawab: "Sebenarnya kami ini datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan. (63) Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang benar. (64) Maka pergilah kamu di akhir malam dengan membawa keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang dan janganlah seorangpun di antara kamu menoleh ke belakang dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu". (65) Dan telah Kami wahyukan kepadanya perkara itu, yaitu bahwa mereka akan ditumpas habis di waktu subuh. (66) Dan datanglah penduduk Madinah itu dengan gembira kedatangan tamu-tamu itu.(67) Luth berkata: "Sesungguhnya mereka adalah tamuku; maka janganlah kamu memberi malu, (68) dan bertakwalah kepada Allaha dan janganlah kamu membuat aku terhina". (69) Mereka berkata: "Dan bukankah kami telah melarangmu dari manusia?"(70) Luth berkata: "Inilah puteri-puteriku, jika kamu hendak berbuat". (71) "Demi umurmu, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan". (72) Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit. (73) Maka Kami jadikan bahagian atas kota itu terbalik ke bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras. (74) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. (75) Dan sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap.(76) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang beriman. (77) Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim, (78) maka Kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang. (79) Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr telah mendustakan rasul-rasul.(80) dan Kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda Kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya, (81) dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu dengan aman. (82) Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. (83) maka tak dapat menolong mereka, apa yang telah mereka usahakan. (84) Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat itu pasti akan datang, maka ma’afkanlah dengan cara yang baik. (85) Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah Yang Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui. (86) Al Hijr

Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebaikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah, (73) dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik, (74) dan Kami masukkan dia ke dalam rahmat Kami; karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang saleh. (75) Al Anbiya

Sesungguhnya Luth benar-benar salah seorang rasul. (133) ketika Kami selamatkan dia dan keluarganya semua, (134) kecuali seorang perempuan tua bersama-sama orang yang tinggal. (135) Kemudian Kami binasakan orang-orang yang lain. (136) Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melalui mereka di waktu pagi, (137) dan di waktu malam. Maka apakah kamu tidak memikirkan? (138) Al Saafat

Dan jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, ’Aad dan Tsamud, (42) dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, (43) dan penduduk Madayana, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan untuk orang-orang kafir, kemudian Aku azab mereka, maka bagaimana besarnya kebencian-Ku. (44) Berapalah banyaknya kota yang Kami telah membinasakannya, yang penduduknya dalam keadaan zalim, maka kota itu roboh menutupi atap-atapnya dan sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi, (45) maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada. (46) Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan, padahal Allaha sekali-kali tidak akan menyalahi janji-Nya. Sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu. (47) Dan berapalah banyaknya kota yang Aku tangguhkan kepadanya, yang penduduknya berbuat zalim, kemudian Aku azab mereka, dan hanya kepada-Kulah kembalinya. (48) Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu". (49) Al Hajj


Huraian

Kisah Nabi Luth mengikut al quran tidaklah seperti kebanyakan manusia mempercayainya. Peristiwa tersebut berlaku di 2 kota iaitu Madinah dan Madayana dan bukanlah di Sodom mahupun Gamorra setelah mereka merosakkan kitab terdahulu. Kaum Luth di hujani dgn tanah yg keras dan bukan tanah berapi sebagaimana di kisahkan di dlm bible. Manusia sentiasa mengkhianati tuhan dan menyesatkan umat manusia. Tidak hairanlah kebanyakan manusia mengikuti agama yg diciptakan oleh bangsa ini setelah mereka meletakkan baris dan tanda pada al quran.

Kebenaran itu datangnya dari tuhan dan tiada yg dpt menghalang kebenaran yang membezakan yg hak dengan yg bathil.

No comments:

Post a Comment