Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, September 20, 2012

Nabi A'yasaya A'layaha Al Salama (Bhgn 1)


Adapun setelah Sulaiman bercerailah daripada dunia maka adalah anak nabi Allaha Sulaiman yang bernama Aramaya terlalu amat baik rupanya. Apabila ia berjalan senantiasa dengan tudungnya tiada pernah ia menunjukkan dirinya dan mukanya kepada orang daripada ia memeliharakan daripada bencana sesuatu akan dia dan tergemari ia pada tempat ibadat juga barangkali ia mengajarkan nasihat pada segala makhluk. Maka tiada orang itu menurut katanya dan di perbuat mereka itu kerja fasad jua membinasakan dirinya. Maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menganugerahkan nubuat akan nabi Aramaya A’layaha Al Salama ia suruhkan mengajar segala kaumnya.

Bermula akan nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama menghukumkan dan menghafazkan taurat seperti wahyu pada segala bani Israil. Maka di tegahkan akan mereka itu jangan berbuat fasad maka tiada dengarkan oleh mereka itu pengajar nabi Allaha Aramaya itu. Di lihat oranglah ia hanyalah seorang tiada berkeluarga kasihan maka datang wahyu daripada tuhan yang maha tinggi kepada nabi Allaha Aramaya mengatakan bahawa akan datanglah kebinasaan segala bani Israil. Bahawa akan datang kebinasaan itu pada tangan seorang raja yang tiada rahim hatinya. Bahawa akan raja itu di peranakkan ibunya “Katakanlah kata ini pada segala bani Israil bahawa agar perbuatan yang jahat itu jangan kamu kerjakan lagi dan jika kamu perbuat juga tiada siapa menolong kamu”. Maka kata segala bani Israil “Tiada kami takut akan yang kau kata itu bahawa kaum kami pun banyak sedangkan haqona Turkistan dan raja A’jam dan Habshah dan sekelian berkata ia oleh kami jika ia datang pun lari juga ia oleh kita”.

Setelah Sulaiman sudah wafat maka raja Hindustan pun datang dengan segala tenteranya akan mengambil perbendaharaan Asalama. Barangkala hampirlah ia ke masjid Bayata Al Maqodasa maka segala kaum bani Israil pun datanglah ia ke masjid mendudukkan segala rijalnya membaca kitab taurat maka dengan angin pun turun membinasakan segala seterunya raja Hindustan daripada gajah kudanya pun habis di terbangkan angin. Demikianlah serangan itu maka segala yang tinggal itu habis lari pulang ke negeri. Shahdan akan haqona Turkistan dengan segala askarnya pun habislah binasa oleh kerana lobanya akan khazanah Asalama.

Bahawa Allaha Taa’laya akan binasa segala kaum bani Israil itu oleh kerana ia tiada mendengar kata nabi Aramaya A’layaha Al Salama. Maka nabi Aramaya pun minta doa katanya “Ya tuhanku, engkau juga yang amat tahu akan kaum bani Israil tiada mahu menurut kata hambamu. Hanya engkau jua yang terlebih tahu akan hal hambamu dengan segala kaum ini”.

Laqowalaha Taa’laya Bakhota Nashora. Ada seorang perempuan terlalu baik rupanya tetapi ia faradayasa maka hati raja Rawahama Jendera pun ingatkan perempuan itu. Maka malam itu duduklah raja Rawahama dengan perempuan itu maka dengan sekali itu juga perempuan itupun buntinglah hingga datang pada masanya akan beranak. Maka beranaklah perempuan itu maka kata perempuan itu “Tiada aku mahu memeliharakan dia” maka di gulungnya anaknya itu dengan tikar buruk maka di hantarkannya kepada kaki berhala maka pergilah ia dari sana.

Maka Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menitahkan seekor anjing datang menyusui budak itu dan di jilatnya barang yang cemar pada tubuh budak itu hingga datang kepada setahun lamanya demikianlah hal budak di susui anjing itu. Pada suatu hari datang ibunya melihat akan dia maka pada sangka ibunya hidupkah atau matikah anakku ini maka di lihatnya besarlah anaknya itu ia duduk bersandar. Maka berkata ibunya “Siapa juga memeliharakan engkau ini” maka dengan seketika itu juga maka di lihatnya datang seekor anjing dengan mata susunya memancur-mancur maka di hantarkannya ke mulut budak itu. Setelah di lihat ibunya hal anaknya demikian itu maka hairanlah ia maka anjing itupun pergilah.

Maka oleh ibunya anaknya itu di bawanya kembali ke rumahnya maka di namainya Bakhota Nashora ertinya budak ini di tolong berhala. Setelah kanak-kanak itu di bawanya itu pada sesaat lagi anjing itupun terawang lalu di palukannya kepalanya kepada berhala itu daripada panas hatinya maka anjing itupun matilah. Maka oleh ibunya di berinya anaknya itu susu dan nasi maka tiada mahu ia maka kata perempuan itu “Baik aku pergi panggil anjing itu ke mari supaya susunya anakku”. Pergilah ia melihat anjing maka anjing itu pun sudah mati maka bercintalah ia lalu kembali ke rumahnya maka kanak-kanak itupun di dapatinya tidur. Maka di hantarkannya susunya ke mulut budak itu maka dengan firman Allaha Taa’laya kering susunya itu pun berairlah lalu di minum budak itu. Maka budak itupun setahunlah menyusui pada ibunya sendiri dua tahun ia menyusui dengan susu anjing itu.

Hingga datang kepada tujuh tahun umurnya budak itu maka iapun besarlah dengan sihat tubuhnya, matanya seperti mata kucing, kepala seolah dahman sebelah kakinya dan beberapa kanak-kanak melawan dia tiada juga kalah. Maka di lihat ibunya anaknya itu terlalu kuat maka katanya “Hai anakku tiada upaya aku mencari beri engkau makan bahawa engkau pergilah mengambil kayu api jualkan olehmu akan makanan kita tiap-tiap hari seberkas kayu api” jualkannya belanjanya ibunya.

Setelah datang kepada empat belas tahun umurnya maka datang firman Allaha Taa’laya kepada nabi Allaha Aramaya A’layaha Al Salama “Pergilah engkau daripada Bayata Al Maqodasa ke benua Babil maka carilah yang menolong engkau”. Maka sembah nabi Allaha Aramaya “Alahaya Al Maala Taa’lama” ertinya tuhanku tiada aku mengenal dia maka Jibril pun datang berkata “Adapun budak itu tandanya berjual kayu api di tanggungnya”. Maka nabi Allaha Aramaya pun berjalanlah datang ke negeri Babil maka di lihatnya seorang budak duduk di atas berkas kayu api hendak berjual kayunya.

Maka di lihat oleh nabi Aramaya tiadalah bersalahan seperti kata Jibril itu adalah pada budak itu. Maka kata nabi Allaha Aramaya “Hai kanak-kanak apa namamu?” maka sahut budak itu “Namaku Bakhota Nashora”. Maka kata nabi Allaha Aramaya “Hai kanak-kanak jikalau engkau menjadi raja peliharakan olehmu aku dan anak cucuku” maka sahutnya “Baiklah”. Maka ujar nabi Allaha Aramaya “Hendaklah engkau beri surat perjanjianmu maka kata budak itu “Aku tiada tahu menyurat”. Maka kata nabi Allaha Aramaya “Beri tanda tapak tanganmu kertas ini” maka di berinya tapak tangan di dalam kertas itu maka di ambil oleh Aramaya maka kembalilah ia ke Bayata Al Maqodasa.

Maka kata Aramaya bahawa kulihat seorang pada tangannyalah segala bani Israel itu kerana tiada sekali ia berbuat kasih akan orang. Laqowalaha Taa’laya Wa Qodhoyanaa Alaya Banaya Asaraa Yala Faya Al Kataaba Latafasadana Faya Al Aradho Maratayana Wa Lataa’lana A’lawaa Kabayaraa Fa Azaa Jaa Waa’da Awalaa Hamaa Baa’tsanaa A’laya Kama A’badaa Lanaa Awalaya Baasa Shadayada Fa Jaasawaa Kholaala Al Dayaara Wa Kaana Waa’daa Mafaa’walaa ertinya telah kami hukumkanlah segala bani Israil itu terserahkan pada seorang raja yang zalim yang tiada rahim oleh sebab kerana mereka itu kami jadikan atas mereka itu buat fasad di dalam bumi dan di hinanya rasulnya iaitu rasul kami maka di balas mereka itu jadikan atas mereka itu seorang yang zalim yang tiada rahim hatinya membinasakan mereka itu. Maka nabi Allaha pun masuk ke dalam Bayata Al Maqodasa berbuat ibadat.

Maka tersebutlah perkataan Bakhota Nashora berlajar mengaji baharu ia tahu menyurat dan berkira-kira. Maka ia berkata kepada gurunya itu “Ahawa Khoyaba berilah aku suatu pekerjaan yang memberi manafaat sahih dan akan hamba pun”. Maka ujar gurunya itu “Tahukah engkau menyurat” maka katanya “Tahu hamba menyurat”. Maka di ambilnya kalam dan kertas di suratnya maka terlalu baik khatnya maka gurunya pun terlalu sukacita melihat khatnya di suratnya baik. Maka ujar gurunya itu “Apa pekerjaan yang engkau kehendaki” maka katanya “Penghulu penjara itu shoahaba berikan hamba” yakni guru itu menteri itulah yang di katanya guru itu. Maka kata menteri “Segala pekerjaan penjara di serahkannyalah akan Bakhota Nashora”. Adapun lima ribu orang yang terpenjara itu dan terantai pada lehernya akan raja orang yang terpenjara itu. Pagi-pagi ia mengambil kayu api seorang seberkas di jualkannya akan makannya.

Pada suatu hari Bakhota Nashora dengan segala orang yang terpenjara itu berjamu-jamuan maka kuranglah emas datang kepada menteri itu. Akan Bakhota Nashora maka oleh menteri itu di ambilnya buli dakwat di palukannya kepada kepala Bakhota Nashora maka Bakhota Nashora pun luka lalu ia pun kembali ke rumahnya dengan darahnya. Lalu ia mendapatkan ibunya katanya “Beberapa pun kukerjakan tiada juga kelihatan” maka katanya “Hai ibuku, jikalau belum aku ambil kekayaan dan kebesaran ini belum pun puas hatiku”. Maka Bakhota Nashora pun pergilah ia mendapatkan segala terpenjara itu katanya “Antara aku dan antara kamu sekelian ada suatu rahsia” maka katanya “Segala kamu orang penjara, telah beberapa tahunlah kamu di dalam kesakitan ini. Jikalau mahu kamu sekelian mengerjakan sertaku barang suatu pekerjaanku bahawa lepaslah kamu daripada kesakitan ini”.

Maka kata orang “Sebanyak itu apa jua untung kami lepas daripada penjara itu dan barang katamu itu kami turutlah barang yang engkau suruh itu kami sekelian kerjakanlah”. Kata Bakhota Nashora “Bawalah akan daku seorang seberkas kayu api. Lima ribu orang kamu lima ribu berkas kayu api” maka ujar mereka itu sekelian “Baiklah, kamilah membawa kayu api seorang seberkas kepada tuan hamba”. Setelah di bawanyalah kayu api itu maka di jualkan Bakhota Nashora maka harga kayu api itu belikan akan senjata maka di lengkapinyalah lima ribu orang itu dengan senjata datang kepada hari raya. Maka segala kaum itu di berinya makan dan pakaian lengkapi dengan senjatanya maka katanya “Hai segala kaum, malam ini barang siapa bertemu dengan kita bunuhlah”. Maka ibu Bakhota Nashora pun keluh kesah hatinya akan kerja anaknya itu takut akan orang terpenjara itu tiada sekata dengan anaknya itu. Maka ujar anaknya “Hai ibuku, habaya-habaya jangan engkau datang kepada aku malam ini bahawa seorang pun tiada dapat mengusik kita”.

Maka hari pun malamlah maka tiada juga sedap hati ibu Bakhota Nashora itu maka ia bertemu dengan orang banyak itu. Maka kata orang banyak “Demi kepalamu jangan apalah tuan hamba mendapatkan anakanda pada malam ini kerana pekerjaan ini terlalu amat besar adanya”. Maka ibunya Bakhota Nashora tiada dengar kata orang itu pergi juga ia kepada anaknya. Di katanya “Hai anakku pekerjaan yang berlebih-lebihan ini apa gunanya kepada engkau” maka ujar Bakhota Nashora “Hai ibuku, bukankah sudah kukatakan kepada ibuku pada malam ini jangan engkau datang mendapatkan aku”. Maka lalu di penggalnya kepala ibunya itu di lihat segala orang banyak itu tiada ia sayang akan ibunya itu akan orang lain betapa lagi maka takutlah orang banyak itu akan dia.

Maka hari pun diniharilah maka orang banyak pun keluarlah dari dalam rumahnya maka di suruhnya penggallah kepala orang itu datang kepada tengah hari dua belas ribu orang penggal kepalanya. Maka Bakhota Nashora dengan lima ribu orang itupun datanglah kepada hadapan sultan maka titah sultan “Segera tutupkan pintu kita” maka tiada sempat lagi menutup pintu. Maka Bakhota Nashora dengan segala kaumnya pun naiklah ke istananya sultan maka di lihat sultan ke tengah negeri darah mengalir seperti sungai maka sultan berseru-seru “Ahawa Bakhota Nashora, jika engkau tiada binasakan kerajaanku ini ambillah padamu tetapi akan hal engkau itu tuntutilah pada menteri itupun kuberikanlah kepadamu barang kehendakmu atas menteri itu lakukanlah olehmu”.

Demikianlah hal segala raja dan segala menteri yang alpakan dirinya, tiada ia membaiki negerinya dan ingat daripada keteguhan kota paritnya, lain daripada pekerjaan negeri di kerjakannya lali dengan kekayaannya. Bahawa akan raja-raja itu hendak hadir dengan kelengkapannya dan laskar hulubalangnya dengan senjatanya di halaman istananya. Bahawa akan raja-raja itu hendak juga senantiasa berhadapan dengan segala menterinya dan segala tenteranya supaya warta baik dan jahat daripada segala negeri di dengarnya. Maka terhukumkan negeri itu dengan amarnya dan adilnya dan tiadalah dapat seteru itu berbuat aniaya pada negeri itu dengan sebab amarnya yang keras itu atas tenteranya. Maka Bakhota Nashora pun datanglah ia ke rumah gurunya iaitu menteri itu maka di robohkannya pagarnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah menteri itu maka menteri itupun di tangkapnya dengan segala isi rumahnya. Maka di suruhnya cari anak di dalam riba orang dudukkannya dengan taulannya yang lepas daripada penjara itu dan di berinya seorang seekor kuda dan harta pun terlalu banyak di berikannya.

Maka Bakhota Nashora pun naik rajalah di negeri Babil maka ujar sultan “Ahawa Bakhota Nashora, akan nyawaku inilah aku pinta kepadamu maka yang lain daripada itu ambillah olehmu” maka kata Bakhota Nashora “Aku lepaskanlah sultan daripada mati, tiadalah orang lain lagi menyakiti sultan”. Setelah di dengar sultan setianya itu maka di bawanya sultan beberapa daripada emas dan harta maka pindahlah sultan daripada istananya itu kepada suatu tempat yang lain dan yang baik dan berapa khadam dan dayang-dayang sertanya. Maka Bakhota Nashora pun tetaplah kerajaan di dalam negeri itu berapa lamanya ia di atas tahta kerajaannya dengan sentosanya maka laskarnya pun terlalu amat banyak berhimpun kepadanya. Maka menyuruhlah ia perang kepada segala pihak negeri maka semuanya alah olehnya maka datang kepada negeri A’jam dan A’rab Turki dan Turkistan dan negeri Hindi dan Sandi sekelian raja-raja itu di bawah pengadapannya dan amat keras hukumnya sekelian menurut titahnya.

Maka pada sehari raja Bakhota Nashora berkata pada segala menterinya “Adakah lagi negeri yang belum lagi terhukum oleh kita dan tiada menurut kata kita”. Menyembah menterinya “Banyak lagi tuanku negeri Sham, kedua negeri Mesir, ketiga negeri Maghrib. Bahawa akan negeri tiga buah itu banyak laskarnya seperti laskarnya A’jam”. Maka raja Bakhota Nashora pun bersumpah “Negeri Asalama lah dahulu aku ambil kemudian maka segala negeri yang lain”. Maka di himpunkannya delapan laksa hulubalang yang baik naik kuda maka pergilah ia ke benua Sham. Maka wartanya pun datanglah ke Bayata Al Maqodasa bahawa raja Bakhota Nashora pun dengan segala laskarnya datanglah ia maka nabi Allaha Aramaya lagi di dalam ibadatnya. Maka keluarlah nabi Allaha Aramaya menyatakan kata pada segala kaum bani Israil “Ahawa segala kaum laskar seksa tuhan yang maha kuasa melakukan kehendaknya tiadalah dapat yang lain daripadanya”.

Maka segala kaum bani Israil sekeliannya menurut kata nabi Allaha Aramaya. Semuanya berbuat ibadat dan bacanya Tawarayata menolakkan bala itu. Setelah Bakhota Nashora datang ke Bayata Al Maqodasa segala bani Israil itupun sujud ke bumi berseru-serulah mereka itu kepada tuhannya yang maha tinggi dengan dukacitanya. Maka dengan anugerah Allaha A’za Wa Jala di perkenankannya doa mereka itu maka segala laskar Bakhota Nashora pun habis lari cerai berai. Maka raja Bakhota Nashora pun tiada berdaya lagi lalu ia kembali ke negerinya. Maka sukacitalah segala kaum bani Israil tiadalah ia berbuat ibadat dan tiadalah mereka itu syukur akan anugerah tuhan alam maka berbuat fasadlah pula mereka itu maka Allaha Taa’laya mengeluarkan Zakarayaa (Zakaria) daripada kaum itu.

Laqowalaha Taa’laya apabila sudah besar nabi Zakaria bahawa menghukumkan segala kaum bani Israil itu maka segala mereka itupun menurut kata nabi Allaha Zakaria lah dan membawa iman akan nabi Allaha Zakaria. Maka pada tiap-tiap hari datang orang mengadap Zakaria maka nabi Zakaria pun menyuruh mereka itu pada jalan yang sebenarnya. Laqowalaha Taa’laya Ana Allaha Ashothofaya Adama Wa Nawahaa Wa Ala Abaraahayama Wa Ala A’maraana A’laya Al A’alamayana ertinya firman tuhan bahawa Allaha Taa’laya juga memilih Adam dan Nuh dan segala keluarga Ibrahim dan keluarga A’mran atas segala alam.

Laqowalaha Taa’laya apabila matilah ibu Marayama (Mariam) dan bapanya maka yatimlah Mariam itu tiada beribu dan berbapa. Maka berhimpunlah segala zaahada dan a’bid dan pendita daripada kaum bani Israil dua belas ribu banyaknya diam di Bayata Al Maqodasa. Maka adalah Zakaria itu terlebih takutnya akan Allaha daripada mereka itu sekelian. Maka segala bani Israil bercerita kepada Zakaria “Nabi Allaha, bahawa akan Mariam itu matilah ibu bapanya sekarang ini telah yatimlah ia”. Maka akan zaahada dua belas ribu itu masing-masing hendak memeliharakan Mariam. Kata seorang “Hambalah memelihara akan dia” maka jadi berbantahlah mereka itu. Zakaria pun berkata “Hai segala kaumku pulanglah kamu daripada ibadah kamu. Ana Shaa Allaha Taa’laya malam kelak aku pinta doa ke hadrat tuhan alam barang siapa di titahkan tuhan alam ialah memeliharakan dia”. Maka segala mereka itu pun masing-masing pulanglah.

Setelah hari malam maka nabi Allaha Zakaria pun mengambil air sembahyang lalu ia sembahyang dua rakaat salam. Setelah sudah ia meminta doa ke hadrat Allaha Taa’laya sudah sembahyangnya “Yaa Alahaya, ya tuhanku bahawa engkau juga mengetahui akan kehendak segala bani Israil itu. Hambamu pohonkan firmanmu pada siapa engkau titahkan memeliharakan Mariam ini”. Maka di dengar oleh segala mereka itu bunyi suara “Hai segala kamu kaum a’bid dan zaahada dan bani Israil hendaklah kamu pegang kalam besi itu maka engkau buangkan ke dalam air. Maka barangsiapa timbul kalam besi itu di atas air pada ialah memeliharakan Mariam”.

Apabila sianglah hari maka berhimpunlah mereka itu masing-masing seorang suatu kalam besi masing-masing membuangkan kalamnya ke dalam air dan Zakaria pun membuangkan kalam besi ke dalam air. Maka di titahkan Allaha Taa’laya malaikat menenggelamkan segala kalam yang lain, menimbulkan kalam Zakaria. Maka di lihat oleh segala orang yang banyak itu kalam Zakaria juga yang timbul kerana pada zaman itu kalam besi kesemuanya orang memakai dia. Setelah di lihat orang banyak itu kalam Zakaria juga yang timbul maka kata mereka itu sekelian “Demi Allaha tuhan alam yang di titahkan tuhan memeliharakan Mariam ini orang yang di kasihnya jua”.

Maka nabi Allaha Laqowalaha Taa’laya Wa Maa Kanata Ladaya Hama Aza Yalaqowana Aqolaama Hama Wa Maa Kanata Ladaya Hama Aza Yakhotashowana ertinya bahawa akan Zakaria ia memeliharakan Mariam itu di berinya pakaian dan pengasuh akan Mariam tiga empat orang perempuan yang sholeh. Maka apabila balighlah Mariam itu dua belas tahun umurnya maka ajar oleh Zakaria ilmu dan agama dan berbuat bakti kepada Allaha Taa’laya. Maka di perbuat Zakaria satu masjid akan Mariam duduklah di dalam masjid itu puasa ia pada siang hari dan berdiri sembahyang ia pada malam. Maka Zakaria pun memberi akan dia makanan pada sehari dua buah apam daripada jagung maka adalah sebuah apam akan buka puasanya dan sebuah lagi akan sedekahnya. Bahawa demikianlah halnya senantiasa berbuat bakti kepada Allaha Taa’laya.

Maka pada suatu malam lupalah Zakaria menghantarkan makanan Mariam maka berdatanglah sembah segala malaikat ke hadrat Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, engkau jua yang mengetahui sembah sekelian alam tiada dapat berbunyi suatu pun kepadamu. Bahawa akan hambamu Mariam itu pada malam ini tiadalah ia makan masih ia puasa”. Maka firman Allaha Taa’laya “Diamlah kamu hai segala malaikatku. Segala yang sampai kepada Mariam itu semuanya dengan kudratku juga”. Maka di titahkan Allaha Taa’laya Mikail A’layaha Al Salama “Pergi engkau ke dalam syurga terpantas daripada sekejab mata.

Apabila sampai maka ambil olehmu suatu tabak dari dalam syurga berisi anggur dan kurma dan delima dan pisang harum dan berbagai-bagai buah-buahan”. Maka firman Allaha Taa’laya “Bawalah akan Mariam” maka oleh Mikail di berikannya akan di hantarkannya di hadapan Mariam. Katanya “Inilah anugerahkan Allaha Taa’laya akan dikau hai Mariam daripada pelbagai buah-buahan syurga”. Maka sujudlah Mariam mengucap syukur kepada Allaha Taa’laya.

Bermula Zakaria pun baharu ia ingat tiada di hantarkan makanan akan Mariam maka datanglah nabi Allaha Zakaria ke pintu masjid itu maka di tepuknya pintu masjid itu. Kata Mariam “Siapa di luar itu?” maka kata Zakaria “Akulah Zakaria, ya Mariam lupa aku menghantarkan makanan akan engkau”. Maka Zakaria pun masuklah ke dalam masjid dan Mikail pun naiklah ke langit. Maka Zakaria pun melihat pelbagai buah-buahan hadapan Mariam maka hairanlah Zakaria katanya “Indah-indah sekali pekerjaan ini. Hai kanak-kanak dari mana engkau beroleh buah-buahan ini?”. Maka sahut Mariam “Inilah anugerah tuhan alam Yarazaqo Mana Yashaa”.  Laqowalaha Taa’laya Ataya Laka Hazaa Qoalata Hawa Mana A’nada Allaha Ana Allaha Yarazaqo Mana Yashaa Ba Ghoyara Hasaaba ertinya maka tercenganglah nabi Zakaria melihat kemuliaan Mariam itu maka di ketahuinya Zakarialah bahawa budak ini akan menjadi besar martabatnya. Maka sangatlah sopan nabi Allaha Zakaria akan Mariam dan sangat di hormatinya.

Maka datanglah kepada dewasa Mariam pun haidh maka Mariam pun sangatlah hatinya masygul. Maka sembah Mariam “Yaa Alahaya, ya tuhanku, engkau juga yang mendatangkan kepada hambamu ini tiada sekali kesukaanku yang demikian”. Firman Allaha Taa’laya “Ya Mariam, itulah yang bernama haidh yang ku adatkan pada segala perempuan. Keluarlah engkau daripada Maharayama dan berhentilah engkau daripada sembahyang dan puasa tujuh hari. Maka apabila lepaslah tujuh hari maka firman Allaha Taa’laya “Mandilah engkau kepada Maharayama dan berbuat kebaktianlah engkau”. Maka pergilah Mariam mandi ke sungai maka di tanggalkannya kainnya maka di letakkannya pada tempat mandi supaya ia jangan lihat orang maka mandilah ia. Maka di titahkan Allaha Taa’laya Jibril dan Mikail pergi ke dalam syurga maka ambilnya suatu tirai. Maka turunlah keduanya dengan tujuh puluh ribu malaikat memandikan Mariam itu daripada tiada kelihatan manusia.

Setelah Mariam sudah mandi maka firman Allaha Taa’laya kepada Jibril “Turunlah engkau ke bumi, ambil olehmu tanah yang lebih daripada yang kujadikan Adam A’layaha Al Salama itu masukkanlah tanah itu kepada mulut Mariam supaya jadi hambaku A’yasaya dengan izinku. Bahawa aku amat kuasa atas semesta sekelian”. Maka turunlah Jibril ke bumi bahawa di kerjakannyalah seperti firman Allaha Taa’laya maka Jibril pun berdiri di jalan seperti seorang muda daripada kaum Bani Israil adalah nama orang itu Ataqoyaa. Maka apabila di lihat oleh Mariam laki-laki muda belia dari kanannya maka Mariam pun menyamping ke kiri. Maka di hadangnya dari kiri, di lihat Mariam rupanya seperti orang hendak berbuat khianat maka Mariam pun berdiam dirinya ke lambung kainnya duduklah ia.

Maka kata orang muda itu “Hai Mariam, aku tiada hendak berbuat khianat kepadamu” maka kata Mariam “Berlindung aku kepada Allaha Taa’laya. Bahawa engkau ini Ataqoyaa”. Maka oleh Jibril “Ya Mariam, bukan aku Ataqoyaa, aku ini pesuruh tuhan memberi engkau anak laki-laki yang amat suci lagi terbesar martabatnya daripada sekelian”. Maka kata Mariam “Dari mana akan aku beroleh anak kerana aku tiada di pegang oleh laki-laki dan tiada daku mengerjakan seperti yang di kerjakan perempuan yang banyak itu?” maka kata Jibril “Demikianlah firman tuhanmu akan engkau kerana sesungguhnya ia tuhan yang amat kuasa dan firmannya kami jadikan A’yasaya itu suatu tanda kami pada segala manusia dan rahmat kami. Adalah segala pekerjaan itu dengan kudrat Allaha Taa’laya jua”.

Maka di genggam Jibril tanah segenggam itu lalu di tiup oleh Jibril tanah itu masuk ke dalam perut Mariam. Adalah tanah itu lebih daripada menjadikan hidung Adam maka Jibril pun naiklah ke langit. Setelah sudah tanah ke dalam perut Mariam maka firman Allaha Taa’laya “Jadilah engkau A’yasaya ruhku”. Hataya berapa lamanya maka berdehem A’yasaya di dalam perut Mariam maka berseru-seru suara dari langit “Hai A’yasaya, siapa aku?” maka kata A’yasaya “Engkaulah tuhan yang tiada tuhan lain daripadamu. Bahawa engkau tuhan yang esa lagi amat kuasa”. Maka kembalilah Mariam ke masjid berbuat kebaktian senantiasa itu.

Maka datang seorang perempuan daripada kaum bani Israil namanya Rahamata. Maka Rahamata berkata “Mariam mengapa engkau ku lihat pipimu kedua jatuh dan perutmu telah besarlah” maka kata Mariam “Hai Rahamata, kau tutupilah atasku maka jangan engkau ceritakan bahawa Allaha Taa’laya mengatakan atas suatu Kana Faya Kawana bahawa aku bunting ini dengan kudrat Allaha tuhanku juga. Telah ku dengar suara dari langit mengatakan yang di dalam perut itu suatu orang nabi Allaha tiada berkesudahan hormatnya”. Maka kata Rahamata akan Mariam “Apa yang kau perbuat dan daripada apa yang engkau peroleh maka engkau kata di dalam perutmu itu nabi Allaha. Hai Mariam, kata olehmu kepadaku demi Allaha tiada aku kisahkan engkau pada segala bani Israil”.

Maka pada masa itu kaum bani Israil berhimpun pada suatu tempat. Kata Rahamata “Yang kamu kata yang amat pertapa amat berbuat kebaktian kepada Allaha Taa’laya sekarang ia telah buntinglah. Segeralah ia akan beranak nescaya kamu lihatlah”. Kemudian maka kata segala mereka itu “Rahamata tiada engkau takut akan tuhan yang maha tinggi dan tiadakah takut engkau seksa api neraka maka engkau tuduh orang yang benar dengan perbuatan yang keji itu”. Maka segala mereka itu pun hairanlah akan kata Rahamata menganiaya Mariam itu.

Maka datang pula pada mereka itu Iblis A’layaha Laa’nata Allaha merupakan dirinya seperti rupa orang tua pada kaum bani Israil. Maka kata Iblis “Hai segala kaum zaahada, jangan kamu menyalahkan Rahamata itu daripada yang ceritanya kepada kamu itu kerana Rahamata terlalu benar katanya. Bahawa aku melihat pada tiap-tiap hari seorang-orang muda masuk keluar ia dari dalam masjid Mariam itu. Bahawa yang di katanya itu Jibril A’layaha Al Salama itu”. Maka hairanlah segala mereka itu mendengar katanya demikian itu segala kata Rahamata adanyakah segala yang menambah itu tiada daripada bencinya dan adanyakah berdiri kayu itu tiada dengan akarnya. Maka kata segala kaum bani Israil “Siapa baik kita suruh bertanya Mariam itu?” maka sahut seorang namanya Yawasafa (Yusuf) kerana ia terlalu benar ialah di suruh mereka itu bertanya Mariam.

Setelah datanglah ia kepada Mariam katanya “Mariam, aku hendak bertanya kepadamu” akan sahut Mariam “Tanyalah aku apa kehendakmu dan jangan engkau tanya daripada soal berpanjangan itu”. Maka Yusuf bertanya “Hai Mariam, adakah di jadikan Allaha Taa’laya barang suatu tiada daripada benihnya” maka sahut Mariam “Siapatah yang menumbuh menjadikan benih itu ia jua amat kuasa pada barang yang di jadikannya tiada dengan benih itu”. Maka kata Yusuf “Ya Mariam, adakah Allaha Taa’laya menjadikan perempuan bunting tiada dengan bersuami” kata Mariam “Adapun tanyamu itu adalah olehnya hendak menanyai akan budak di dalam perutku ini tiada dengan laki-laki seperti Adam di jadikan Allaha Taa’laya tiada beribu bapa jadi ia daripada tanah. Maka firman tuhan baginya Kana Faya Kawana”.

Maka kata Yusuf “Hendaklah kau tunjukkan kenyataan kepada aku supaya aku percaya akan katamu” maka kata Mariam “Apa kehendakmu”. Maka kata Yusuf “Kehendakku hendak kenyataan budak di dalam perutmu itu jika di sahutnya tanyamu itu nyatalah kebesaranmu dan jika tiada ia sahut tiadalah aku percaya akan barang katamu itu”. Maka Mariam pun berseru-seru pada lambungnya katanya “Ya anakku, siapa engkau ini dan siapa bapamu dan daripada apa engkau di jadikan Allaha Taa’laya”. Maka A’yasaya pun mengeluarkan kepalanya sehingga lehernya daripada lambung Mariam yang kanan maka berseru-seru “Hai ibuku, bahawa aku tiada bapa bahawa aku ini ruh Allaha. Namaku A’yasaya anak Mariam. Bahawa kejadianku ini tanah yang lebih dari di jadikan Adam A’layaha Al Salama. Bahawa aku jadi ini tuhan segala alam menjadikan aku dengan kudratnya”.

Apabila di lihat Yusuf ehwal budak keluar daripada lambung Mariam sehingga lehernya itu maka berkata-kata dengan fasih lidahnya itu maka Yusuf pun gementarlah segala sendinya maka keluarlah ia daripada masjid Mariam. Maka ia berkata “Sabawaha Qodawasa Rabanaa Wa Raba Al Malaakata Wa Al Rawaha Yaa Alahaya ini sedikit jua daripada Mariam engkau tanyakan”. Maka Yusuf pun berjalanlah kembali kepada kaumnya zaahada yang menyuruhkan dia itu bahawa Zakaria pun ada duduk bersama-sama orang yang banyak itu. Maka kata Yusuf “Bahawa Mariam itu sungguhnya ia bunting tetapi tiada seperti perempuan yang banyak itu. Bahawa akan budak di dalam perutnya berkata-kata dengan hamba dengar maka di keluarkannya kepalanya sehingga lehernya daripada lambung Mariam yang kanan. Maka katanya akulah ruh Allaha anak Mariam dan tiada berbapa bahawa aku jadi ini dengan kudrat tuhanku yang maha tinggi pada melakukan kehendaknya dan aku kalimat Allaha”.

Maka kata Zakaria “Sebenarnya kuasa tuhan yang maha tinggi pada melakukan kehendaknya atas segala hambanya itu. Sesungguhnya tiada siapa yang lain dapat berbuat sekehendaknya melainkan dengan hukum kudratnya juga”. Maka amat ajaib segala kaum bani Israil mendengar cerita Yusuf itu maka kata mereka itu “Adalah anak Mariam yang di jadikan Allaha Taa’laya itu pekerjaan yang amat besar adanya”. Maka Rahamata pun menyesallah daripada mengata Mariam itu maka masing-masing berdiamlah mereka itu.

Sebermula hingga sampailah bunting Mariam itu sembilan bulan dan sembilan hari dan sembilan ketika maka pada ketika itu amat kelam gelita dan dingin. Maka Jibril pun datanglah maka kata Jibril “Ya Mariam, dirilah engkau mari berjalan pada tempat beranak itu”. Maka kata Mariam “Ya Jibril, pada malam ini aku terlalu amat sakit perutku ini tiada akan dapat aku berjalan”. Maka kata Jibril “”Bahawa akan aku berkata ini dengan titah tuhan menyuruhkan dikau berjalan” maka kata Mariam “Sabarlah aku pada hukum Allaha dan redhalah aku daripada barang qodhanya dan kuserahkan diriku ke hadratnya”.

Maka berdirilah Mariam berjalan bangat-bangat sampailah ia pada suatu tempat Mahaatho namanya dan hingga sampai pada tempat Qodhoya namanya, ada sepohon kurma dan di bawah kurma itulah ia duduk maka di serahkannyalah dirinya kepada Allaha Taa’laya.  Laqowalaha Taa’laya Qoalata Yaa Layatanaya Mata Qobala Hazaa Wa Kanata Nasayaa Manasayaa maka di ceritakan oleh ahli al tafsir adalah pohon kurma itu akan tetaplah rupanya dari selamanya pun tiada berubah barang sekalipun dan sekira-kira enam ratus tahun lamanya umurnya kurma itu dan kata setengah sudah matilah kurma itu. Setelah datang Mariam ke bawah pohon kurma maka kurma itupun penuhlah pelepahnya dan berdaunlah maka apabila terbitlah A’yasaya daripada perut Mariam maka kurma itupun berbuahlah terlalu lebat buahnya.

Bermula di ceritakan akan ahli al tafsir tempat itupun tanahnya kering dengan tingginya tiada berair akan tempat itupun sekira-kira seribu tahun lamanya yang tiada berair. Maka tatkala A’yasaya jadi itu maka mata air pun terbit mengalir berpancuran mengalir dari dalam bumi hampir Mariam itu daripada berkat nabi Allaha A’yasaya A’layaha Al Salama. Maka tatkala Mariam mengata Mata Qobala Hazaa ertinya matikan aku dahulu daripada ini menyahut nabi Allaha A’yasaya “Ya ibuku, jangan engkau bercinta bahawa sesungguhnya di jadikan tuhan aku suatu kelakuan yang amat banyak dan olehmu ya ibuku kurma ini buahnya masak dan mengkal itu makanlah olehmu buah kurma ini dan minumlah air yang hening itu”.

Dan di ceritakan oleh orang yang empunya cerita ini apabila di dengar oleh Mariam kata anaknya demikian itu maka di bangkitkannya kepalanya lalu ia berdiri. Maka di lihatnya kurma itu ada daunnya terlalu hijau dan buahnya terlalu lebat maka terlalu sukacitalah Mariam melihat demikian itu maka di mamahnya buah kurma itu. Maka kata A’yasaya “Ya tuhanku, ya ibuku, jangan engkau bercinta bahawa aku ini ruh tuhan segala alam dan kelemahan di atas bumi. Bermula ya ibuku, barangsiapa ada Allaha Taa’laya sertanya tiadalah dapat di pengapa oleh segala makhluk”.

Maka apabila di lihat oleh Iblis akan A’yasaya itu luluh lentalah hatinya tiada berdaya sebab tiada hasil fitnahnya. Maka Iblis A’layaha Laa’nata Allaha pun serupakan dirinya seperti kaum bani Israil ber hatho maka di kelilingnya suatu bakul dan pada dahinya sehelai daun kiambang. Maka ia berkata “Hai segala kaum bani Israil, kamu tinggalkanlah Mariam itu sekarang ini telah ia beranak rupanya seperti bulan purnama. Bukankah ia bersumpah mengatakan dirinya tiada bunting akan sekarang setelah jadi anaknya itu maka dari mana akan dia beroleh anak itu melainkan dengan azan ia berbuat zina juga”.                     

Maka apabila di dengar oleh segala kaum bani Israil cerita Iblis itu demikian berhimpunlah segala tua-tua mereka itu datang kepada nabi Allaha Zakaria. Maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, bahawa akan Mariam telah beranaklah ia pada suatu tempat akan sekarang ini cerita khotho anaknya itu hendak di bunuhnya oleh Mariam itu bahawa kerana ia telah bersumpah mengatakan dirinya tiada bunting. Malulah ia akan dirinya marilah kita sekelian pergi kita rebut anaknya itu daripadanya”. Maka kata Zakaria “Pergilah kamu sekelian, aku pun pergi” maka berjalan Zakaria serta mereka itu dua belas ribu laki-laki yang zaahada hingga berhampirlah mereka itu kepada Mariam. Maka di dengar Mariamlah suara orang yang banyak itu maka Mariam pun takut.

Maka kata A’yasaya A’layaha Al Salama “Ya ibuku, jangan engkau takut bahawa dengan tolong tuhan juga yang di harap hambanya yang sebenarnya. Jikalau berhimpun segala mereka itu seperti bilang hujan yang titik dari langit sekalipun tiada akan kuasa mereka itu berbuat kejahatan kepada kita. Hai ibuku, ribalah aku olehmu apabila engkau di tanya orang maka isyaratkan dengan tangan kananmu kepada aku. Bahawa jangan sekali engkau berkata barang suatu huruf jua pun. Bahawa akulah menjawab kata mereka itu yang seperti di ajarkan tuhanku tatkala di dalam perut ibuku”.

Apabila hampirlah segala mereka itu maka akan kata mereka itu Ya Mariam Laqowalaha Taa’laya Laqoda Hasata Shayaa Farayaa. Yaa Akhota Harawana Maa Kaana Abawaka Amaraa Sawaa Wa Maa Kaanata Amaka Baa’yaa. Faashaarata Alayaha Qoalawaa Kayafa Nakalama Mana Kaana Faya Al Mahada Shobayaa ertinya maka kata segala mereka itu “Hai Mariam, sungguhnya engkau perbuat kerja kesumat. Hai saudara Harun, tiada ada bapamu daripada orang jahat dan tiada ibumu daripada orang persenda”. Maka diisyaratkan Mariam dengan tangannya kanan kepada anaknya maka kata mereka itu. Maka kata mereka itu “Betapa kami berkata dengan budak baharu jadi daripada ribaanmu itu. adakah budak baharu jadi tahu berkata” tetapi A’yasaya berdiam dirinya juga.

Bermula di ceritakan ahli al tafsir maka di suruh oleh mereka itu dua orang daripada orang tua-tua yang amat benar dan betul keduanya pergi kepada Mariam menanyai akan dia jikalau benar ia beranak dengan kudrat tuhan alam. Benarkanlah ia jikalau di peroleh kenyataannya daripadanya bunuhlah Mariam itu maka kita ambil anaknya juga kerana ia di jadikan tuhan yang maha besar dan yang amat kuasa dan yang amat mulia. Maka kata orang tua dua orang itu “Hai kanak-kanak telah kau jadikan fitnahlah segala hamba Allaha dan kau bermasygullah mati segala manusia dan jadi batallah kebaktian mereka itu dan jadi sia-sialah hidup mereka itu. Hai budak, kata olehmu siapa engkau dan siapa bapamu dan daripada apa engkau di jadikan Allaha Taa’laya” maka tiada di sahutnya A’yasaya kerana ia lagi menyusu kepada ibunya. Maka orang tuha dua orang itu “Di manakan sangka budak ini berkata-kata, sahlah Mariam ini berbuat zina. Bunuhlah oleh kamu Mariam ini maka ambillah anaknya ini daripadanya”.

Maka oleh nabi Allaha Zakaria di suruhnya seorang orang tua yang lain pula yang terlalu shidiq di suruhnya bertanya anaknya Mariam itu mudah-mudahan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya ia berkata-kata itu dengan kurnia Allaha akan dia dan kita akan abawanya. Maka di tanyalah orang tua itu “Hai anakku, siapa engkau dan siapa bapamu dan daripada apa engkau di jadikan Allaha Taa’laya. Bahawasanya jadi fitnahlah engkau pada hati segala hamba Allaha dan memberi masygullah engkau pada hati segala manusia”. Maka apabila di dengar oleh A’yasaya kata orang tuha itu maka di dalam hati A’yasaya tiada dapat tiada aku jawablah kata orang tua ini. Maka tanggalkannya susu ibunya daripada mulutnya maka ia menyulur lalu ke tanah seperti laki-laki yang pantas rupanya maka di angkatkannya kepalanya seraya berdehem-dehem. Maka kedengaranlah dehemnya itu kepada orang tua, dua belas ribu yang jauh itupun mendengar dia seperti hampir juga pendengarannya.

Maka kata A’yasaya Laqowalaha Taa’laya Qoala Anaya A’bada Allaha Ataanaya Al Kataaba Wa Jaa’lanaya Nabayaa. Wa Jaa’lanaya Mabaarakaa Ayana Maa Kanata Wa Awashoanaya Ba Al Sholaata Wa Al Zakaata Maadamata Hayaa. Wa Bara Abawaa Ladataya Wa Lama Yajaa’lanaya Jabaaraa Shaqoyaa. Wa Al Salaama A’laya Yawama Waladata Wa Yawama Amawata Wa Yawama Abaa’tsa Hayaa ertinya kata A’yasaya bahawa hamba ini Allaha turunkan tuhanku suruhnya dan di jadikannya akan nabi Allaha dan di jadikan pilihan barang di mana aku. Di pesaninya aku mendirikan sembahyang dan memberi zakat selama-lama aku hidup, berbuat bakti aku kepadanya dan tiada aku di jadikannya Allaha Taa’laya orang besar yang kasih akan dunia itu dan sejahtera atasku pada hari di jadikannya aku datang kepada hari matiku dan lagi kepada hariku hidupkan tuhan alam daripada dalam kuburku.     

Bahawa kata nabi Allaha A’yasaya itu sekarang orang yang dua belas ribu itu semuanya mendengar dia yang jauh dan yang hampir itupun sama pendengarannya mendengar suara nabi Allaha A’yasaya itu. Maka segala kaum itupun semuanya mengucap tasbih dan taqdis akan tuhan alam maka kata mereka itu sekelian Sabahaana Al Qoadara A’laya Maayashaa ertinya maha suci tuhan tuhan yang amat kuasa pada barang yang di kehendakinya. Maka di tanyai mereka itu pula “Hai kanak-kanak jikalau engkau pesuruh tuhan adakah pesuruh tuhan kemudian daripadamu ini yang terlebih besar daripadamu ini”.

Kata A’yasaya Laqowalaha Taa’laya Wa Aza Qoala A’yasaya Abana Marayama Yaa Banaya Asaraa Yala Anaya Rasawala Allaha Alaya Kama Mashodaqoaa Lamaa Bayana Yadaya Mana Al Tawaraata Wa Mabasharaa Ba Rasawala Yaataya Mana Baa’daya Asamaha Ahamada dan kata A’yasaya anak Mariam “Hai segala kaum bani Israil, bahawasanya aku pesuruh Allaha kepadamu bagi barangsiapa antara kamu. Bahawa telah terbitlah di dalam taurat mencerita akan aku pesuruh dan lagi akan datang kemudian daripada aku ini pesuruh seorang namanya Mahamada. Ialah terlebih besar daripada sekelian alam dan terlebih daripada sekelian makhluk”.

Maka hairanlah dan tercenganglah sekelian mereka itu dan amat ajaib melihat kanak-kanak baharu jadi tahu berkata-kata dengan fasih lidahnya dan amat nyaring suaranya. Maka sekelian mereka itu memuji Allaha Taa’laya dengan tangisnya maka sekelian mereka itupun kembalilah maka tinggallah A’yasaya pun besarlah.
Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa                            

No comments:

Post a Comment