Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Saturday, January 29, 2011

Anak cucu nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama

Kelakian adalah bilangan anak cucu nabi Allaha Adam pada ketika wafatnya empat puluh ribu orang. Setelah dari itu maka segala anak cucu nabi Allaha Adam pun mengikut segala barang kata nabi Allaha Shayatsa. Maka di bunuh nabi Shayatsalah akan Qobayala. Adapun yang pertama mengganti khalifah iaitu nabi Allaha Shayatsa dan ialah pertama2 daripada segala anak cucu nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama maka adalah ia mendirikan seribu negeri maka beranak nabi Allaha Shayatsa seorang laki2 maka di namainya Anawasa. Adalah ia serupa dengan nabi Allaha Shayatsa maka tatkala sampailah umur nabi Allaha Shayatsa Alayaha Al Salama sembilan ratus dua puluh enam tahun maka di wasiatkanlah akan gantinya jadi khalifah itu anaknya Anawasa. Maka iapun kembali ke rahmat Allaha. Kemudian dari itu maka Anawasalah Khalifah melangkar akan segala anak cucu nabi Allaha Adam Alayaha Wa Salama. Maka iapun beranak seorang laki2 maka di namainya akan dia Qonayana maka di wasiatkanlah akan dia khalifah. Setelah itu maka Anawasa pun sampailah umurnya kepada sembilan ratus lima puluh tahun maka iapun kembali ke rahmat Allaha. Kemudian dari itu maka Qonayana telah jadi khalifah maka iapun beranak seorang laki2 maka di namainya akan dia Mahala Bayala maka tatkala sampailah umurnya sembilan ratus dua puluh tahun maka iapun kembali ke rahmat Allaha. Kemudian dari itu maka Maha Bayala jadi khalifah maka iapun beranak seorang laki2 maka iapun di namai akan dia Yazayada. Maka di wasiatkannyalah akan gantinya jadi khalifah setelah itu maka iapun kembali ke rahmat Allaha.

Kemudian dari itu maka Yazayadalah jadi khalifah maka iapun beranak seorang laki2 maka di namainya akan dia Akhotawakho iaitu nabi Allaha Adarayasa Alayaha Al Salama adalah serupa dengan nabi Allaha Shayatsa Alayaha Al Salama. Lalu sangat berbuat bakti akan Allaha Ta Alaya maka di jadikan Allaha Ta Alaya akan dia nabi lagi rasul. Ialah yang pertama2 mengadakan ilmu menyurat dan diraja dan menenun kain benang dan pada masa itulah anak cucu Qobayala menyembah berhala. Maka sampailah umurnya nabi Allaha Adarayasa Alayaha Al Salama empat puluh tahun maka dijadikan Allaha Ta Alaya akan dia rasul. Hataya maka berperang ia dengan segala anak cucu Qobayala yang derhaka akan Allaha Ta A’laya maka dengan takdir Allaha Ta Alaya sekelian mereka itupun alah. Setelah itu berapa lamanya maka nabi Allaha Adarayasa pun beranak seorang laki2 maka di namainya akan dia Matawa Salakho maka di angkatkan Allaha Ta Alaya akan nabi Allaha Adarayasa Alayaha Al Salama ke dalam syurga. Tatkala itu adalah umurnya tiga ratus lima puluh tahun.

Kemudian dari itu maka Matawa Salakho lah menjadi khalifah ganti nabi Allaha Adarayasa Alayaha Al Salama maka ia pun beranak seorang laki2 maka di namainya akan dia Lamakho dan adalah tatkala itu umur Matawa Salakho tujuh ratus tiga belas tahun. Maka tatkala sampailah umurnya kepada sembilan ratus tujuh puluh sembilan tahun maka iapun kembali ke rahmat Allaha. Kemudian dari itu maka Lamakholah jadi khalifah maka ialah beranakkan nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama. Tatkala itu adalah lama daripada turun nabi Allaha Adam datang kepada masa jadi nabi Allaha Nawaha kira2 selepas seribu enam ratus empat puluh dua tahun. Shahdan adalah daripada nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama datang kepada nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama kira2 sepuluh Sanawada. Maka dititahkan akan dia membawa segala kaumnya kepada agama Asalama maka tiada diikut segala kaumnya akan dia. Maka tatkala sampailah umur nabi Allaha Nawaha kepada lima ratus tahun maka nabi Allaha Nawaha pun beranak tiga orang laki2. Pertama bernama Sama (Sam), kedua bernama Hama (Ham), ketiga bernama Yaafata (Yafet) hingga sampai umur Nabi Allaha Nawaha enam ratus tahun maka segala kaumnya pun sangatlah berbuat derhaka.

Maka nabi Allaha Nawaha pun datang menyembah ke hadrat Allaha Ta Alaya seperti firman Allaha Ta Alaya yang tersebut di dalam Quran ertinya “Ya Tuhanku janganlah engkau tinggalkan seorang jua pun di bumi daripada yang mendiami rumah mereka itu”. Maka di perkenankan Allaha Ta Alaya seperti pinta nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama itu maka nabi Allaha Nawaha pun di titahkan Allaha Ta Alaya berbuat sebuah bahtera. Setelah sudah maka di titahkan Allaha Ta Alaya, nabi Allaha Nawaha menaikkan anaknya Sam dan Ham dan Yafet serta segala isterinya dan daripada tiap2 jenis binatang sujud ke dalam bahtera itu dan dan adalah naik ke dalam bahtera itu enam orang dan pada suatu rawa itu delapan puluh orang laki2 dan adalah di tinggalkan nabi Allaha Nawaha anaknya yang bernama Yamana daripada sebab ia kafir. Setelah itu maka taufan pun turunlah dan airpun naiklah hingga sampai ke atas segala bukit yang tinggi kira2 lima belas hasta dan adalah lama air itu enam bulan.

Maka firman Allaha Ta Alaya akan nabi Allaha Nawaha naik ke dalam bahtera pada sepuluh haribulan Rejab hingga sampai kepada sepuluh haribulan Maharam iaitu pada hari Ashawara (Ashura). Maka air itu pun surutlah dan bahtera itupun terhantarlah di atas bukit Jawadaya pada bumi Mawashola. Maka sekelian manusia yang dalam bahtera yang di air daripada anak cucu nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama seperti firman Allaha yang tersebut dalam Quran ertinya “Kami jadikan segala manusia daripada anak cucu Nawaha”.

Kata yang empunya tarikh bahawa segala Araba dan Farasa dan Rawama daripada anak cucu Sam dan segala Hindi dan Sandi dan segala Habsyi itu daripada anak cucu Ham dan segala Turki dan Yaajuj Wa Maajuj dan segala Peringgi itu daripada anak cucu Yafet dan segala kaum Qobataya (Qibti) yang di negeri Mesir itu daripada anak cucu Qoyata anak Ham dan demikianlah segala kaum itu mendiami benua Shama dan segala A’malayaka(Amalek) itu daripada anak cucu Amalek dan adalah Farasatsawana saudara A’malek jua maka keduanya anak Azada Abana Sama dan Arama(Aram) itu anak cucu Sam jua maka di peranakkannya Aram akan A’yara, maka di peranakkan A’yara akan Tsamawada (Tsamud). Setelah itu maka di peranakkan Aram pula seorang laki2 bernama A’washo(Us) dan diperanakkannya seorang laki2 bernama A’ada(A’ad) dan adalah bahasa segala anak cucu Adam itu dengan bahasa A’raba dan tempat kediamannya anak cucu A’ad itu di negeri Ramala sampai ke negeri Hadhora Al Mawata (Hadra Maut) adalah tempat kediamannya anak cucu Tsamud itu di negeri Hajara iaitu antara benua Hajana dan benua Sama dan daripada anak cucu Samlah jadi Arafakhoshada (Arpakshad) kemudian daripada taufan dua tahun. Maka di peranakkan Arpakshad seorang laki2 bernama Qoyanana (Kanaan) dan diperanakkan Kanaan seorang laki2 bernama Sholaha.

Kata Qotadaha Radhoya Allaha A’naha kemudian daripada taufan itu tiga ratus lima puluh tahun lamanya maka nabi Allaha Nawaha pun kembalilah ke rahmat Allaha. Tatkala itu adalah umurnya sembilan ratus lima puluh tahun. Dalamnya tiga ratus tahun dahulu daripada keturunan Wahaya dan tiga ratus tahun kemudian daripada keturunan Wahaya dan tiga ratus lima puluh tahun kemudian daripada taufan maka jadi lah sekelian umur nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama sembilan ratus lima puluh tahun. Kata Abana A’basa Radhoya Allaha A’naha bahawa tatkala di jadikan Allaha Ta A’laya, nabi Allaha Nawaha akan pesuruhnya pada ketika itu umurnya dua ratus lima puluh tahun dan dahulu daripada taufan umurnya sembilan ratus lima puluh tahun dan kemudian daripada taufan hidup ia dari atas tahun maka jadi jumlah umur nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama seribu empat ratus tahun.

Kemudian dari itu maka diperanakkan Sholaha akan seorang laki2 bernama A’bara dan diperanakkan A’bara akan seorang laki2 bernama Qolaa’ dan diperanakkan Qolaa’ akan seorang laki2 bernama Raa’ghowa. Kata Ahala Al Tarakho tatkala jadilah Raa’ghowa maka berlain-lainanlah bahasa segala manusia dan berbahagilah bumi tempat kediaman mereka itu maka cerailah segala anak cucu nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama. Kemudian dari itu maka diperanakkan Raa’ghowa seorang laki2 dan adalah namanya Tarasayata dalam tawarayata Sarawa, kemudian dari itu maka diperanakkan Sarawa seorang akan Nahawara. Kemudian dari itu maka diperanakkan Nahawara akan seorang laki2 iaitu Azara (Azar) ialah ayah Abarahayama Kholayala Allaha. Tatkala itu adalah lamanya daripada zaman taufan nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama seribu dua lapan puluh tahun. Tatkala itu adalah umur Sam enam ratus dan umur Arpakshad empat ratus enam puluh lima tahun Kanaan empat ratus tiga puluh tahun dan umur Sholeh empat ratus enam puluh tahun dan umur A’bara empat ratus enam puluh tahun dan umur Qolaa’ tiga ratus lima puluh sembilan tahun dan umur Raa’ghowa tiga ratus tiga puluh tahun dan Sarawa pun tiga ratus tiga puluh tahun dan umur Nahawara dua ratus lima puluh tahun.

Adapun sebab berlain-lainan bahasa segala anak cucu nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama pada masa itu berhimpun mereka itu akan berbuat suatu kota kerana takut mereka itu akan taufan datang pula maka di perbuatnya sebuah kota terlalu amat tinggi. Tatkala itu adalah banyak sekelian mereka itu kira2 tujuh puluh dua kaum maka diperbuatnya dalam kota itu tujuh puluh dua baraja (buruj) maka adalah tiap suatu buruj itu mendiami dia seorang pertua mereka itu. Maka sebab itulah murkai Allaha Ta Alaya akan sekelian mereka maka jadilah berlain-lainan bahasa mereka itu. Tetapi A’bara tiada muafakat berbuat kota dengan mereka itu maka di kekalkan Allaha Ta Alaya akan dia pada bahasa A’baranaya. Hataya maka jadi cerai berailah segala anak cucu nabi Allaha Nawaha Alayaha Al Salama.

Setelah itu maka Sam pun pergilah ke benua A’raqo (Iraq) dan benua Farasha (Farsi) sampailah ia ke benua Hindustan maka di sanalah ia diam. Dan Yafet pun pergi ke benua China hingga sampai ia ke Masyrik maka di sanalah ia diam. Shahdan bahawa adalah rasul Allaha yang antara nabi Allaha Nawaha dan nabi Allaha Abarahayama itu iaitu nabi Allaha Hawada (Hud) dan nabi Allaha Sholaha (Saleh) jua. Adapun nabi Allaha Hud itu di titahkan Allaha Ta A’laya ia pesuruh kepada A’ad dan kepada sekelian kaumnya dan di suruh riwayat di titahkan Allaha Ta Alaya nabi Allaha Hud itu pesuruh kepada A’bara yang tiada muafakat serta tujuh puluh dua kaum itu.

Kata yang empunya tarikh ada seorang laki2 daripada kaum A’ad beranakkan seorang laki2 bernama Laqomana (Lokman) bukannya Lokman Al Hakim. Maka adalah ia pergi ke Makah kerana ia hendak memohonkan hujan kepada hadrat Allaha Ta A’laya sebab sangat pahit dalam negeri itu hingga tiadalah segala kaumnya melainkan Lokman jua tinggal maka firman Allaha Ta Alaya akan dia dahulu daripada binasa segala kaumnya “Hai Lokman pilih olehmu umur lanjutkah atau sepakat bahawa tiada akan kekal hidupnya dalam dunia ini” maka sembahnya “Ya Alahaya, anugerahi akan hambamu umur tujuh ekor Al Nashara Al Thotsara” maka di anugerah ia Allaha Ta Alaya akan dia seperti pintanya itu. Hataya maka di ambilnya seekor anak Nashara Al Thotsara yang baharu memecah daripada telurnya maka di peliharakannya akan dia hingga matinya, di ambilnya seekor lagi hingga sampai kepada tujuh ekor dan adalah umurnya tiap2 seekor Nashara Al Thotsara itu dua lapan puluh tahun dan adalah Nashara Al Thotsara yang mati serta dengan Lokman itu Lebah namanya.


Adapun nabi Allaha Saleh itu Abana A’bayada Abana Asafa Abana Masakho Abana A’thayada Abana Hadara Abana Tsamawada (Tsamud) dan adalah nabi Allaha Hud itu menjauhkan dirinya daripada kaum yang binasa itu kepada tempat yang bernama Khozhoyaraha, di sanalah ia berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya maka luputlah ia daripada bahaya itu hingga sampailah ia kembali ke rahmat Allaha. Adapun A’bara tatkala binasalah kaumnya maka iapun pergi ke negeri Palasathoyana (Palestin) hingga sampailah ia ke benua Hajana maka di situlah ia diam berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya hingga kembali ia ke rahmat Allaha adalah lama ia umurnya lima ratus delapan puluh tahun.

Kata Ahli Al Tarikh bahawa negeri tempat jadi nabi Allaha Abarahayama Alayaha Al Salama itu Ahawana namanya dan pada suatu rawa itu pada negeri Babala iaitu di benua Iraq maka pada masa itu adalah kerajaan dalam benua Iraq itu Tsamud. Maka tatkala keluarlah nabi Allaha Abarahayama dengan sejahteranya dari dalam api maka iapun berjalanlah dengan isterinya yang bernama Sataya Sara iaitu anak mamanya yang bernama Harawana hingga sampailah keduanya ke negeri Mesir. Maka kedengaranlah khabar Sataya Sara itu kepada raja Mesir terlalu elok parasnya. Kelakian maka di suruh raja Mesir akan Sanana Abana A’wana dan pada suatu rawa itu Thowalasa namanya maka iapun pergilah hingga sampai ia lalu di bawa akan Sataya Sara itu kepada rajanya. Demi dilihat raja Mesir itu akan Sataya Sara maka iapun berahilah lalu hendak di jabatnya akan Sataya Sara maka di peliharakan akan Allaha Sabahana Wa Ta Alaya akan Sataya Sara daripada kejahatan yang aniaya itu. Setelah itu maka di kurnia raja Mesir akan Sataya Sara seorang perempuan bernama Hajara (Hajar) seperti yang tersebut hikayatnya di dalam Qoshosho Al Anabaya itulah. Kata Abana Hashama Rahamata Allaha Alayaha tatkala itu Sataya Sara di panggil raja Mesir maka di jadikan Allaha Ta Alaya mahligai raja Mesir itu seperti kaca maka dilihat di lihat nabi Allaha Abarahayama lah akan segala hal ehwal raja yang aniaya itu. Kemudian dari itu maka di kembalikan raja Mesirlah akan Sataya Sara kepada nabi Allaha Abarahayama Alayaha Al Salama. Hataya kemudian dari itu maka nabi Allaha Abarahayama pun berjalanlah hingga sampailah kepada suatu tempat antara Ayalaya dan Ramalaha di sanalah ia duduk.

Kata yang empunya tarikh adalah Sataya Sara itu tiada ia beranak maka di beri Sataya Sara akan nabi Allaha Abarahayama, Hajar hataya berapa lamanya maka Hajar itupun hamillah akan nabi Allaha Asamaa’ Yala dan Asamaa’ Yala itu Masholaha Allaha ertinya Yang berbuat bakti akan Allaha Ta Alaya dan adalah tatkala jadi Asamaa’ Yala itu umur nabi Allaha Abarahayama lapan puluh enam tahun. Maka Sataya Sara pun bercintalah kerana ia tiada beranak maka di anugerahi Allaha Ta Alaya akan dia anak iaitu nabi Allaha Asahaqo Alayaha Al Salama dan adalah umur Sata Sara tatkala ia beranakkan nabi Allaha Asahaqo itu sembilan puluh tahun dan umur nabi Allaha Abarahayama seratus tahun. Hataya maka Sataya Sara pun amarah akan Hajar sebab ia hamil setelah itu maka nabi Allaha Abarahayama berjalanlah serta dengan Sataya Sara dan Hajar ke benua Hajaza maka di tinggalkan Hajar di Makah maka jadilah nabi Allaha Asamaa’ Yala di Makah. Demikian dari itu maka Hajar pun wafatlah dan adalah kasihnya amat lanjut seperti yang telah mahsyur hikayatnya maka di kahwin nabi Allaha Asamaa’ Yala akan seorang perempuan daripada kaum Ahala Al Yamana.

Setelah itu maka nabi Allaha Abarahayama pun datang kepada anaknya nabi Allaha Asamaa’ Yala maka di perbuat keduanyalah Kaa’bata Allaha. Kemudian dari itu maka di titahkan Allaha Ta A’laya, nabi Allaha Abarahayama menyembelih anaknya dan pada suatu riwayat yang di titahkan Allaha Ta A’laya sembelih itu anaknya nabi Allaha Asahaqo Alayaha Al Salama dan adalah tempat yang di sembelih itu kira2 dua mayala (mil) jauhnya daripada tempat yang bernama Ayalaya dari Bayata Al Maqodasa dan pada suatu riwayat nabi Allaha Asamaa’ Yala adalah tempat yang di sembelih itu di Makah. Maka berapa lamanya Sata Sara pun wafatlah setelah itu maka kahwin nabi Allaha Abarahayama Alayaha Al Salama dengan seorang perempuan daripada kaum nabi Kanaan maka beranak nabi Allaha Abarahayama dengan dia enam orang. Maka adalah jumlahnya anak nabi Allaha Abarahayama delapan orang maka tatkala sampailah umur nabi Allaha Asamaa’Yala tiga belas tahun maka cerailah ia dengan ayahnya dan adalah umur nabi Allaha Abarahayama Alayaha Al Salama seratus tujuh puluh lima tahun.

Kata ahli Al Tarikh bahawa nabi Allaha Abarahayama pertama2 khatan dan berjamu jamuan dan memakai serawal. Shahdan pada masa itulah nabi Allaha Lawatho (Luth) jadi nabi iaitu anak saudara nabi Allaha Abarahayama yang bernama Harawana di suruhkan Allaha Ta Alaya ia kepada suatu kaum yang bernama Sadawama (Sodom) kemudian daripada ia pindah serta nabi Allaha Abarahayama ke negeri Mesir. Maka kembali pula ia ke benua Shama dan adalah kaum Sadawama itu kafir lagi berbuat zanaha (zina) dan adalah segala kaum nabi Allaha Abarahayama itu menyembah berhala. Kemudian dari itu maka di titahkan Allaha Ta Alaya nabi Allaha Asamaa’ Yala Alayaha Al Salama kepada kaum Ahala Al Yamana dan kepada kaum Amalek. Setelah itu maka nabi Asamaa’ Yala pun wafatlah dalam Makah dan adalah lama umurnya seratus tiga puluh tahun maka di tanamkan oranglah akan dia di sisi bondanya Sataya Hajar dan adalah lama hidupnya kemudian daripada wafat ayahnya nabi Allaha Abarahayama Alayaha Al Salama itu empat puluh delapan tahun dan adalah anak nabi Allaha Asamaa’ Yala Alayaha Al Salama itu dua belas orang.

Adapun akan nabi Allaha Asahaqo Alayaha Al Salama di kahwinnya akan anak mamanya maka di peranakkannya akan A’yasho dan nabi Allaha Yaaqowaba iaitu daripada kaum nabi Asarayala jua maka nabi Allaha Asahaqo pun wafatlah di benua Shama dan lama umurnya seratus delapan puluh tahun maka di tanamkan oranglah akan dia di sisi kubur ayahnya nabi Allaha Abarahayama.

Sumber: Kitab Al Anabaya - Manuskrip Dewan Bahasa Dan Pustaka

No comments:

Post a Comment