Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Wednesday, August 24, 2011

Peri Pangkat Kerajaan

Fasal yang kelima pada menyatakan peri pangkat kerajaan. Ketahui olehmu bahawa Allaha Taa’laya menjadikan Adama A’layaha Al Salama dan anugerahi akan dia jadi khalifah pada antara segala hambanya maka firman Allaha Taa’laya menitahkan Malaka Al Mawata mengambil nyawa pada segala muka bumi. Maka dibawa Malaka Al Mawata tanah itu pada antara negeri Makah dan negeri Thoif maka dijadikan tanah itu rupa Adama A’layaha Al Salama dan beberapa tahun ia terhantar yang demikian itu maka sekelian malaikat yang dilangit pun tercenganglah melihat rupa Adama A’layaha Al Salama dan tiada diketahui apalah itu maka sehari-hari segala malaikat berhimpun membicarakan pekerjaan itu serta katanya dari selamanya Allaha Sabahana Wa Taa’laya tiada menjadikan daripada yang demikian itu betapa bicara kamu sekelian.Bermula Abalayasa(Iblis) pun ada antara segala mereka itu maka kata Iblis “Jikalau kamu tiada mengetahui nyatalah pada tuhan yang menjadikan rupa itu” maka segala malaikat berdatang sembah kepada Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, engkau jua mengetahui barang yang nyata dan yang ghaib. Apa rupa ini dan hikmat apa ini?” maka firman Allaha Taa’laya pada segala malaikat Anaya Kholaqo Al Basara Mana Thoyana ertinya Bahawa aku hendak menjadikan manusia daripada tanah akan gantiku di dalam bumi. Maka apabila segala malaikat mendengar firman Allaha Taa’laya yang demikian itu maka sekeliannya pun pergi kepada rupa Adama A’layaha Al Salama itu hendak melihat apa tanda kebesaran dan kemuliaan pada rupa itu maka dijadikan pangkat khalifah lalu dilihatnya lembaga Adama A’layaha Al Salama itu daripada empat perkara anasir. Pertama tanah, kedua air, ketiga angin, keempat api dan peri yang keempat perkara itu berlainan jua. Yang suatu terlawan dengan suatu fitnah keadaan dirinya maka kata Iblis “Hai segala malaikat, nyatalah di dalam rupa ia peri kehidupannya makan dan minum dan tidur dan berbuat syahwat. Betapa dipilih Allaha Taa’laya dijadikan akan gantinya maka harus kita mengadukan hal pada tuhan kita” seperti firman Allaha Taa’laya Qoalawa Majabala Fayahaa Yafasada Fayahaa Wa Sayafaka Al Damaa Wa Nahana Nasabaha Bahamadaka Wa Naqodasa Laka ertinya berdatang sembah segala malaikat Ya tuhanku siapa yang hendak engkau jadikan raja di dalam bumi itu ialah yang berbuat kerja fasada di dalam dunia dan membunuh segala manusia dan kami adalah sentiasa memuji-muji dan tasbih dan tahlil dan taqodayasa dan takbir akan dikau terlebih daripada rupa ini daripada khalifah.

Maka firman Allaha Taa’laya Anaya Aa’lama Maa Laa Taa’lamawana ertinya segala malaikat Bahawasanya aku terlebih tahu daripada barang yang tiada kamu ketahui maka Allaha Taa’laya memberi nyawa pada lembaga Adama A’layaha Al Salama dan dijadikan khalifah pada antara segala anak cucunya dan menghukumkan dengan hukum adil. Adapun zaman hayat Adama A’layaha Al Salama di dalam tahta kerajaan segala anak cucunya itu adalah bilangannya mereka itu empat puluh ribu banyaknya. Maka nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama menyampaikan titah Allaha Taa’laya pada segala anak cucunya dan mengerjakan kebajikan di dalam agama Asalama dan melarangkan daripada berbuat kejahatan.

Maka hadrat Adama A’layaha Al Salama duduk suatu tempat yang sunyi jauh daripada anak cucunya dengan dukacitanya maka duduk dengan sangat percintaannya sehari-hari maka tiadalah dapat kenyang makan nasi hingga dengan kelaparan adanya dan sekalipun tiada berkata-kata dengan seseorang juapun dengan sukanya atau tertawa melainkan dengan masygulnya jua. Maka daripada hal yang demikian itu jadilah tubuh nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama terlalulah amat kurus dengan dhaifnya dan tulang belakangnya dan tulang dadanya pun kelihatan seperti tangga dan adalah tiap-tiap hari segala anak cucunya datanglah menghantarkan makanan dan minuman dan pakaian. Suatupun tiada mau terimanya duduk dengan dukacitanya dengan percintaan maka segala anak cucunya pun bertanya nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama katanya “Hai bapa kami, bahawa kami lihat bapa kami dukacita duduk dengan percintaan betapa halnya yang demikian itu hendaklah bapa kami nyatakan pada kami sekelian”.

Maka kata nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama “Hai segala anak cucuku, betapa dapat kukatakan percintaanku ini yang terlalu amat sukarnya kerana dahulu tempatku di dalam syurga diatas tujuh petala langit. Maka suatu salahku daripada alpaku maka dikeluarkan daku di dalam syurga di buangkan kau kebawah tujuh lapis langit, keatas bumi inilah tempatku sekarang dan jika lagi kau berbuat kejahatan diatas bumi ini nescaya di buangkan pula aku ke bawah tujuh petala bumi. Maka apalah hal aku masa tatkala itu siapa dapat menolongku dan dapatkah aku duduk dengan kesukaan dengan sebab itulah dukacitaku duduk di dalam percintaanku”. Maka segala anak cucunya mendengar kata nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama demikian itu lalu sekeliannya pun menangis.

Bermula tersebut di dalam kitab Qoshosho Al Anabayaa adalah seribu lima ratus tahun lamanya nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama mengerjakan tahta kerajaan dengan dukacitanya dan memeliharakan anak cucunya. Setelah nabi Adama A’layaha Al Salama sudah tuha maka dipilihnya pada antara segala anak cucunya dua orang, seorang namanya Tsayatsa dan seorang namanya Kayawa Mawatsa. Maka suhuf yang diturunkan Allaha Taa’laya pada nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama itu kepada Tsayatsa dan menyuruhkan pekerjaan agama dan mengajarkan syariat pada Kayawa Mawatsa tahta kerajaan adil. Setelah itu maka nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama pun kembalilah kerahmat Allaha Taa’laya. Kemudian maka anak nabi Allaha Adama, Kayawa Mawatsa namanya menjadi raja duduk di dalam menghukumkan pada antara segala manusia dengan hukum adil.

Bermula tersebut di dalam kitab Aba Al Malakawaka bahawasanya di dalam alam ini tiada yang terlebih besar dan sukar daripada pekerjaan segala nabi. Pertama-tama pekerjaan nabawata iaitu pekerjaan segala nabi maka itulah asal kebesaran dan kesukaran dan percintaan dan kesakitan dan segala bala dan barang sebagainya semuanya di dalam pekerjaan nabawata. Kedua pekerjaan Hakawamata itulah yang terlebih sukar daripada segala pekerjaan nabi jua memeliharakan segala hamba Allaha dan mengasihani fakir dan miskin dan menyuruhkan dan menunjukkan jalan kebajikan dan menghukumkan antara segala hamba Allaha dengan adil. Inilah pekerjaan Hakawamata itu. Adapun segala nabi yang mengerjakan tahta kerajaan itu enam orang, pertama nabi Allaha Adama A’layaha Al Salama, kedua nabi Allaha Yawasafa A’layaha Al Salama, ketiga nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama, kempat nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama, kelima nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama, keenam nabi Mahamada Rasawala Allaha Shola Allaha A’layaha Wa Salama. Inilah firman Allaha Taa’laya Yaa Ayahaa Al Zayana Amanawaa Athoyaa’wa Allaha Wa Athoyaa’wa Al Rasawala Wa Alawa Al Amara Mana Kama ertinya Hai segala mereka yang beriman ikut olehmu akan Allaha Taa’laya dan pesuruhnya dan yang menghukumkan kamu yakni raja kamu.

Adapun yang harus diikut raja itu yang mengikut hukum Allaha dan hukum rasul Allaha dan syariat nabi. Mula jikalau raja itu tiada mengikut hukum Allaha dan syariat nabi betapa engkau ikut raja derhaka dan jahil dan kafir jua jawab yang kamu ikut segala raja-raja yang yang adil memakai hukum Allaha dua perkara. Pertama-tama kami ikut perkataannya, kedua ikut segala kerjaan. Adapun raja-raja yang salah itu kami ikut katanya di dalam tahta kerajaan dan tiada kami ikut kerjanya yang salah itu. Adapun soal adalah raja yang A’ashoya(derhaka) itu harus kita menyanggah segala katanya dan segala kerjanya maka betapa kamu ikut katanya itu jawab adapun kami ikut katanya itu kerana menolakkan fitnah dan fasada di dalam negeri jua jikalau bukan kerana kesukaran tiadalah harus kamu ikut katanya dan kerjanya dan melihat mukanya pun tiada harus kerana raja itu salah berpaling hukum Allaha maka yang berpaling daripada hukum Allaha dan meninggal syariat nabi itu seteru Allaha Taa’laya dan seteru rasul Allaha Taa’laya. Bermula adalah segala raja-raja pada zaman itu terlalu amat banyak pekertinya yang demikian itu melainkan barang yang dibukakan Allaha Taa’laya hatinya pada bicara yang benar itulah yang adil adanya.

Bermula hikayat tersebut di dalam kitab Qoshosho Al Anabayaa tatkata Faraa’wana(Firaun) ditenggelamkan Allaha Taa’laya dengan murkanya. Maka dijadikan Allaha Taa’laya raja di dalam negeri Mashoyara(Mesir) itu nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama dengan anugerahnya maka dihimpunkan oleh nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pangkat nabawata dan pangkat hikmat keduanya daripada zaman itu dan negeri Bayata Al Maqodayasa yang kiblat nabi itu dalam hukum. Suatu kaum yang bernama Amalaqoha(Amalek) maka firman Allaha Taa’laya menitahkan nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama berperang dengan Amalek. Apabila nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama mendengar titah Allaha Taa’laya demikian maka dihimpunkan kaum bani Asara Yala dijadikan dua belas panji-panji. Daripada suatu panji-panji itu dua puluh ribu laki-laki dan suatu panji-panji itu seorang Faqoyaba dijadikan penghulunya. Menyatakan nama Faqoyaba seperti firman Allaha Taa’laya Wa Akhona Zhoayashaaqo Banaya Asara Yala Wa Baa’tsaa Fahama Shataya A’shara Naqoyabaa.

Maka nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pun membawa kaum bani Asara Yala ke negeri Bayata Al Maqodayasa berperang dengan Amalek maka Amalek pun alahlah maka negeri Bayata Al Maqodayasa pun diambil oleh nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama dan diperbaiki Masajada Al Aqoshoya itu. Adapun nabi Allaha Mawasaya duduk dijadikan khalifah di dalam negeri Mesir itu tiga puluh sembilan tahun. Tiada mencari seekor kuda kenaikannya pergi datang mengerjakan pekerjaan membaiki negeri melainkan berjalan jua dan mengerjakan kerja segala hamba Allaha dan selamanya ia jadi khalifah tiada ia mencari rumah tempat ia duduk di dalamnya barang sehari dengan sentosanya dan tiada mencari makanan sehari juapun yang yang akan dimakannya pada ketika lapar selama-lamanya. Barang di mana malam disanalah ia berhenti dan segala kaum bani Asara Yala pada tiap-tiap hari ada seorang menghantarkan makanan kepada nabi Allaha Mawasaya A’layaha Al Salama pada barang dimana tempat ia berhenti. Demikianlah perinya sehingga datang mautnya.

Bermula hikayat tatkala nabi Allaha Yawasafa A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan di dalam negeri Mesir menghukumkan segala hamba Allaha maka tubuh nabi Allaha Yawasafa pun kurus dan dhoif daripada sehari kepada sehari makin bertambah-tambah lemahnya dan berubah warna mukanya maka suatu penyakit pun tiada kepadanya. Maka segala menteri pun tercenganglah melihat hal rajanya demikian itu tiada diketahuinya apa penyakit itu maka paa suatu hari berdatang sembah segala menteri “Ya nabi Allaha, apa penyakit tuan hamba ini katakanlah supaya nyata kepada hamba sekelian supaya tabib dapat mengubati”. Maka kata nabi Allaha Yawasafa “Hai menteriku, ketahui olehmu adapun penyakit yang menjadikan tubuhku itu sebab lapar jua maka ubatnya makanan. Maka selamanya aku duduk di atas tahta kerajaan sudah lima belas tahun sekalipun tiada nafsuku menghendaki makan roti maka betapa tiada jadi dhoif tubuhku dan pucat warna mukaku”.

Maka sembah menteri itu “Ya nabi Allaha, barang makanan yang dikehendaki oleh tuan hamba ada semuanya betapa memberi sakit tuan hamba terlalu amat sangat jadi demikian ini. Tiada mau makan barang yang dikehendaki oleh tuan hamba”. Maka kata nabi Allaha Yawasafa “Hai menteriku, kerana aku menyertai orang lapar di dalam negeri Mesir ini kerana aku tiada tahu halnya orang lapar itu. Maka pada hari kiamat Allaha Taa’laya bertanya kepada aku bahawa engkau dengan kebesaranmu dan kemuliaanmu maka alpa engkau daripada segala hambaku yang lapar di dalam negeri Mesir dan tiada engkau periksa kesukaran mereka itu yang wajib padamu memeliharakan mereka itu. Pada masa apa jawabku pada Allaha Taa’laya”.

Bermula hikayat tatkala nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan segala hamba Allaha maka masa di dalam mihrab mengadap kiblat sembahyang dua rakaat maka meminta doa kepada Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, engkau jua yang amat mengetahui halku, engkau anugerahi apa kiranya akan daku sesuatu pekerjaan supaya aku mencari rezeki yang halal di dalam pekerjaan itu”. Maka diperkenankan Allaha Taa’laya doanya mengajarkan pekerjaan besar akan nabi Allaha Daawada seperti firman Allaha Taa’laya Wa A’lamanaha Shoa’ta Labawasa. Bermula nabi Allaha Daawada apabila mengerjakan suatu pekerjaan besi jadi lembut seperti lilin pada tangannya. Maka nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama pun berbuat zirah daripada besi itulah yang mahsyur zirah Daawada namanya ialah yang menyegel ajaib dan ghozi memakai dia pada hari perang dengan kafir dan memeliharakan dengan dia adanya yang dipakai berperang dengan kafir dan pada zaman nabi Allaha Daawada A’layaha Al Salama berbaju besi keluarlah dalam alam.

Tersebut di dalam kitab Kholafara Al Marasalayana bermula hikayat tatkala nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan segala makhluk Allaha Taa’laya maka diperbuat oleh nabi Allaha Salayamana periuk muat di dalamnya sepuluh ekor unta yang sama dengan gajah besarnya banyaknya seribu periuk. Maka periuk seribu itu dua kali bertanak pagi dan petang akan makanan segala orang yang mengadap dia senantiasa hari yang demikian itu seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Jafaana Ka Al Jawaba Wa Qoda Wararaa Sayaata. Bermula pada zaman itu tiap-tiap hari seribu periuk nasi masak dalam mahligai nabi Allaha Salayamana senantiasa hari akan makanan mereka itu sekelian.

Adapun hal nabi Allaha Salayamana puasa dan lapar duduk diatas tahta kerajaan menghukumkan antara segala makhluk Allaha Taa’laya maka di dalam berkata-kata hukum tangannya masygul berbuat bakul apabila lepas daripada berhukum maka bakul itu dijualnya dan daripada harga bakul itulah dibelikan roti shaa’yara akan dimakannya dan lagi apabila tiada bertemu dengan fakir maka tiada dibukanya puasanya itu. Apabila bertemu dengan fakir maka dibukakan puasanya serta dibahaginya akan fakir itu makanan. Pada suatu hari nabi Allaha Salayamana A’layaha Al Salama berangkat dengan tahta kerajaan dan kebesarannya yang termahsyur di dalam alam ini. Bahawa kata kerajaan itu iaitu diterbangkan oleh angin dan awan menaungi diatas maka beberapa jin dan manusia dibawahnya maka tatkala itu lalu pada antara negeri maka ada seorang fakir melihat tenteranya itu maka kata fakir itu Sabahana Allaha kebesaran apa ini maka Allaha Taa’laya menganugerahi kepada anak Daawada”. Setelah nabi Allaha Salayamana mendengar kata fakir itu lalu disuruhnya berhenti dan disuruh panggilnya akan fakir itu maka kata nabi Allaha Salayamana “Hai fakir, bahawa Allaha menganugerahi kebesaran ini pada aku jikalau engkau mengata sekali kalimah Laa Alaha Alaa Allaha dengan tulus ikhlas serta faham dengan maknanya telebihlah kebesaranmu di dalam akhirat daripada kebesaran anak Daawada di dalam dunia”. Maka nabi Allaha Salayamana pun menjamu fakir itu makanan-makanan dan membuka puasanya dengan roti Shaa’yara itu.

Sumber: Kitab Taja Al Salathoyana

No comments:

Post a Comment