Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, March 21, 2011

Baginda A'mara Radhoya Allaha Anaha

Adalah pertama2 yang di mengarahkan Amayara Al Mawamanayana A’mara sama sendirinya bahawa akan kaum bani Hashama dan kaum bani Tholaba “Jangan kita beniaga dengan mereka itu dan jangan kita kahwinkan anak kita dengan anak mereka”. Maka maka di suratkan mereka itulah perjanjian pada shohayafaha lalu di hantarkannya dalam dalam Kaa’bah. Maka berhimpunlah segala kaum bani Hashama dan kaum bani Matholaba daripada kafirnya dan Asalamanya kepada Abawa Tholaba. Maka keluar daripada kaum bani Hashama, Abawa Lahaba A’bada Al A’raya Abana A’bada Al Matholaba serta isterinya Ama Jamayala anak Haraba saudara Abawa Safayana Abana Haraba yang di namai Allaha Ta A’laya akan dia Hamalata Al Hathoba dari kerana bahawasanya adalah ia mengangkatkan duri maka di hantarkannya pada jalan rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama.

Maka nabi Allaha pun diam di rumah pada tempat Saa’ba tiga tahun lamanya maka nabi Allaha pun bersabda kepada Abawa Tholaba “Hai Mamaku bahawasanya Allaha Ta A’laya menitahkan anai2 memakan Shohayafaha yang di taruh segala Qorayasha dalam Kaa’bah itu maka tiada di tinggal suatu apapun dalam surat itu melainkan nama Allaha jua”. Demi di dengar Abawa Tholaba sabda rasul Allaha itu serta katanya akan mereka itu “Jika ada khabar Mahamada itu sungguh maka janganlah kami lagi berbuat fitnah akan kaum keluarga kami dan jika ada khabarnya itu tiada sungguh serahkanlah ia ketangan kami”. Maka mereka itupun redhalah lalu mereka itu pergi melihat shohayafaha itu maka dilihatnya tiadalah bersalahan lagi seperti sabda rasul Allaha maka tatkala itu maka bersalahanlah segala Qorayasha, setengah mereka itu masuk Asalama dan setengah mereka itu berpegang jua atas perjanjian mereka itu yang tersurat dalam shohayafaha itu. Hataya maka Abawa Tholaba pun wafatlah pada tatkala itu adalah nabi Allaha sepuluh tahun keturunan wahaya. Kemudian dari itu maka wafatlah Sataya Khodayajaha Radhoya Allaha A’naha maka di namai nabi lah tahun itu perkhianatan maka segala musyrik pun hendak bersakit rasul Allaha Sholaya Alayaha Wa Salama maka rasul Allaha pun pergi membawa dirinya kepada dusun bernama Thoif sekira2 sehari semalam perjalanan dari Makah.

Maka nabi Allaha pun kembali dengan putus asanya daripada tolong kaum bani Tsaqoyafa itu. Kemudian dari itu maka pergi pula nabi Allaha pada tiap2 kaum A’raba daripada sangat kesakitan nabi Allaha itupun tiada jua di tolong mereka itu. Hataya maka nabi Allaha pun minta doa demikian bunyinya “Ya tuhanku, kepadamu jua daripada kutuk dan tiadalah jua ku lagi hina aku pada segala manusia. Engkau jua tuhan segala yang dhoif dan engkau jua tuhanku kepada siapa jua ku serahkan akan daku, jikalau tiada engkau murka atasku maka tiadalah apa aku tetapi a’nayatama jua luas atasku”.

Maka Allaha Ta Alaya pun memuliakan agamanya dan menzahirkan dia. Maka tahun itu rasul Allaha Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama pun keluar kepada segala kaum Qorayasha pada suatu tempat di sisi A’qoyaha maka nabi Allaha pun bertemu dengan orang laki2 daripada kaum nabi Khozaraja iaitu Ahala Al Madayanaha. Maka di ajarkan nabi Allaha akan mereka itu agama dan dibaca nabi Allaha di hadapan mereka itu qoraana maka mereka itupun membawa imanlah. Maka tatkala kembalilah mereka itu ke Madayanaha maka di ajarkan mereka itulah kepada kaum mereka itu maka membawa imanlah segala manusia terlalu amat banyak tatkala itu maka mahsyurlah agama Asalama dalam negeri mereka itu. Maka pada tahun yang kedua datang mereka itu dua belas orang ke Makah maka berteguh teguhan janjilah mereka itu dengan rasul Allaha. Maka tatkala mereka itu hendak kembali ke Madayanaha maka di titahkan nabi Allaha serta dengan mereka itu anak Amayaha iaitu Mashoa’ba Abana A’mayara pergi mengajar mereka itu qoraana dalam agama Asalama.

Setelah sampailah ke Madayanaha maka ia pun bertemu dengan Asaa’da Abana Razasaha bahawa ia seorang daripada kaum nabi Khozaraja yang enam orang telah membawa iman di hadapan nabi Allaha. Maka ada dalam Madayanaha dua orang penghulu kaum nabi Awasa iaitu seorang bernama Saa’da Abana Maa’za kedua Asayada Abana Hadhoyara maka kedengaranlah khabar kepada keduanya bahawa Mashoa’ba Abana A’mayara telah datanglah dari Makah ada ia sekarang muafakat di rumah Asaa’da. Demi di dengar keduanya khabar itu maka Asayada Abana Hadhoyara pun datanglah kerumah Asaa’da serta dengan lembingnya maka kata Asayada kepada Mashoa’ba “apa hajat kami datang memanaskan dalam kaum kami yang dhoif nyahlah kamu dari sini jika mau kami memeliharakan diri kami” maka sahut Mashoa’ba “akan dia tiadakah tuan hamba mau duduk mendengar kami” demi di dengarnya kata Mashoa’ba demikian maka ia pun duduklah. Setelah itu maka Mashoa’ba pun membaca qoraana dihadapannya serta di ajarkannya akan dia agama Asalama maka kata Asayada akan dia “Hai Mashoa’ba indah sekali yang kau baca ini” maka iapun masuk Asalama lah serta katanya akan Mashoa’ba dan Asaa’da “bahawa ada seorang laki2 dibelakang hamba jika mau ia mengikut kata tuan hamba kedua nescaya tiadalah dalam negeri Madayanaha ini seorang jua pun menyalah katanya” bahawa laki2 yang katanya itu Saa’da Abana Maa’za. Setelah itu maka iapun pergilah kepada Saa’da Abana Maa’za serta disuruhnya akan Asaa’da dan Mashoa’ba pergi kepadanya maka tatkala sampailah keduanya pada Saa’da maka katanya akan Asaa’da “Hai Asaa’da jikalau bukan engkau kerana keluar gila nescaya tiadalah tuan hamba mau mendengar kata kamu jikalau redha tuan hamba akan pekerjaan ini tuan perkenankan dan jikalau tiada tuan perkenankan nyahlah kamu daripada tuan kebencian” maka sahutnya “Sebenarnyalah kata mu ini” maka Mashoa’ba pun mengajarkan dia Agama Asalama serta di bacanya di hadapannya qoraana maka iapun masuk Asalamalah lalu ia kembali kepada segala kaumnya. Maka tatkala di lihat segala kaumnya akan dia datang maka kata mereka itu “Demi Allaha sanya telah kembalilah Saa’da dan berlilitlah lagi datangnya tatkala perginya itu” maka kata Saa’da “Hai kaum bani Abada Al Asahala betapa kamu ketahui pekerjaan ku itu” maka sahut mereka itu “Hai penghulu kami yang terlebih utama daripada kami” maka sahut Saa’da “Bahawasanya jua ialah atas ku berkatakan dengan segala kaum kamu daripada segala laki2 dan perempuan hingga kamu membawa iman akan Allaha Ta A’laya dan akan rasulnya”. Maka tiadalah tinggal seorang jua pun pada hari itu daripada kaum bani Asahala melainkan habis semuanya masuk Asalama melainkan Hamayarama jua bahawasanya ia masuk Asalama pada tatkala perang Ahada maka berhentilah Saa’da Abana Maa’za dan Mashoa’ba Abana A’mayara dari rumah Asaa’da Abana Azararaha adalah mereka itu membawa segala manusia kepada agama Asalama hingga tiadalah lagi tinggal suatu kampong jua pun daripada kampong Anashoraya habislah masuk Asalama melainkan suatu kampong bani Asaya Abana Zayada dan Hathomaha dan Waa’la dan Waqofa jua yang terkemudian masuk Asalama.

Setelah itu maka Mashoa’da Abana A’mayara pun kembalilah ke Makah dan ada sertanya daripada segala isi Madayanaha yang masuk Asalama kira2 tujuh puluh orang laki2 dan dua orang perempuan daripada kaum

putus

Radhoya Allaha Anaha daripada segala panglima di benua Sham iaitu Abawa Abayadaha dan yang dan yang bergelar Amayara Al Mawamanayana pun ialah dan hijrat yang ke empat belas tahun takluklah negeri Damsyik pada hijrat itulah benua A’raq dan alah kota Baa’layaka dan alah negeri Khomasho maka larilah sultan Haraqola kepada negeri Konstantiniah dan pada hijrat yang ke lima belas mati Abawa Qohafaha iaitu ayah Amayara Al Mawamanayana Abawa Bakara radhoya Allaha anaha tatkala itu adalah umurnya sembilan puluh tujuh tahun dan pada hijrat itu jua didatangi segala Asalama lalu alah negeri Qodasayaha di benua A’raq dan adalah pada masa itu panglima segala laskar Asalama Saa’da abana Waqosho dan panglima laskar A’raq itu Rasatama (Rostam) dan sertanya Jalanawasa Hakim dan Za Al Jababa Hakim. Shahdan adalah banyak laskar Rostam tujuh puluh ribu dan pada suatu riwayat empat puluh ribu dan ada sertanya tujuh tujuh puluh ekor gajah dan dibunuh segala Asalama akan Rostam dan Jalanawasa Hakim dan Za Al Jababa lalu dikepung segala Asalama negeri Madayana tatkala itu kerajaan di negeri Madayana sultan Yazadajara maka iapun larilah. Lalu negeri Madayana pun di alahkan segala Asalama dan pada masa itu jualah negeri Arazala dan negeri Hamata iaitulah yang terbesar daripada segala negeri pada masa nabi Allaha Daawada dan nabi Allaha Salayamana Alayaha Al Salama dan pada masa itu jua dialahkan Abawa A’bayadaha negeri Halaba dan negeri Anathokayaha dan negeri Fasarayaha yang di dalam negeri itu kubur nabi Allaha Zakaraya abana Yahayaya Alayaha Al Salama pada masa itu jua dialahkan segala Asalama negeri Tabalasa dan Awadaya dan beberapa daripada segala negeri dan pada masa itu jua balik orang Bayata Al Maqodasa maka di suruh Amayara Al Mawamanayana A’mara mendatangi dia Abawa Abayadaha maka iapun pergilah lalu di kepungnya Bayata Al Maqodasa tetapi tiada alah. Hataya maka Amayara Al Mawamanayana A’mara pergilah ke Bayata Al Maqodasa dan di tinggalkannyalah A’laya radhoya Allaha anaha melanggarkan negeri itu dengan takdir Allaha Ta Alaya Bayata Al Maqosa pun alahlah dan pada masa itu jua di suruh Amayara Al Mawamanayana A’mara perbuat dipetara akan menyurat segala harta rampasan. Hataya maka di surat oranglah segala harta rampasan itu setelah itu maka segala harta itupun di bahagi bahagikan Amayara Al Mawamanayana A’mara akan segala Asalama.

Dan pada hijrat yang ke enam belas di jadikan Amayara Al Mawamanayana A’mara, Saa’yada abana Waqosho akan panglima negeri Madayana maka Saa’yada pergilah lalu duduklah ia di sana. Hataya maka di suruh Saa’yada beberapa laskar pergi mendatangi negeri Halawana maka mereka itupun pergilah lalu dialahkannya negeri itu dan pada masa itulah terlalu banyak harta rampasan di peroleh laskar Asalama kira-kira seratus keti delapan ratus dirham dan pada suatu riwayat tiga ratus keti dirham bilangannya dan pada masa itulah terbunuh kaum Parsi tiada terkira2 ia banyaknya. Tatkala itu sultan Yazadajara di negeri Halawana maka iapun larilah lalu diikut segala Asalama akan dia hingga di alahkannya negeri Halawana maka tatkala itu kata segala Asalama “Inilah kemenangan yang dijanjikan Allaha Ta Alaya dan rasulnya. Kemudian dari itu maka di alahkan segala Asalama negeri yang bernama Sanadara dan Farawoyasha dan pada masa itu jua datang sultan Habalaha abana Ayahama mengadap Amayara Al Mawamanayana A’mara serta dengan segala laskarnya dan memakai pakaian yang indah-indah daripada baju yang bertekadkan emas serta di sisipnya suatu hanjar lalu ia duduk di sisi Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha anaha maka bangkit seorang laki2 Asalama daripada kaum Qozaraha lalu di hayalanya jari sultan Halabaha serta katanya “Hai Habalaha bukan patut mu duduk di sisi Amayara Al Mawamanayana”. Maka sultan Habalaha pun amarah lalu lalu di tamparnya akan batang hidung laki2 itu lalu pecah maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha anaha “Hai Halabaha beri olehmu diat laki2 ini”. Maka sahut sultan Halabaha “Ya Amayara Al Mawamanayana betapa sabda tuan hamba demikian dari kerana bahawasanya hamba seorang raja dan laki2 ini seorang rakyat yang hina. Betapa peri tuan hamba samakan dengan hamba”. Maka sabda Amayara Al Mawamanayana “Bahawa pada agama Asalama itu sama keduanya” maka sahut sultan Habalaha “Ya Amayara Al Mawamanayana jikalau demikian tuan hamba beri kiranya hamba tangguh semalam ini”. Maka sabda Amayara Al Mawamanayana A’mara “Baiklah hamba beri tangguh”. Hataya maka tatkala malam hari maka iapun larilah dengan segala laskarnya ke benua Sham hingga sampailah ia ke negeri Konstantin maka ada sertanya lima ratus orang daripada kaumnya maka iapun masuklah kepada agama Nashoraya dengan segala kaumnya.

Maka pada hijrat ke tujuh belas diluaskan Amayara Al Mawamanayana A’mara Bayata Al Haram dan pada masa itu jua Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha anaha nikah dengan Ama Kalatsawama anak Sataya Fathomaha dan pada masa itu jua di alahkan segala Asalama negeri Ahawaza dan negeri Fashatana dan ditawan mereka itu seorang penghulu segala Parsi bernama Haramazana maka di suruh segala Asalama hantarkan ke Madayanaha bersama2 Anasa abana Malaka dan Ahanafa abana Qoyasa hingga sampailah mereka itu hampir Madayanaha maka di pakai Haramazana kainnya daripada dibaj yang berpakanakan emas dan makota yang bertatahkan beberapa daripada manikam dan yaakut. Hataya maka masuklah mereka itu ke Madayanaha tatkala itu Amayara Al Mawamanayana A’mara ada tidur dalam masajada seperti laku fakir yang gharib. Maka kata Haramazana “Yang mana khalifah Amayara Al Mawamanayana A’mara?”. Maka Amayara Al Mawamanayana pun jagalah dan lalu duduk serta bersabda “Segala puji pujian bagi Allaha yang merendahkan laki-laki ini dan baginya dengan berkat agama Asalama” maka di titahkan Amayara Al Mawamanayana menanggal akan segala pakaiannya itu maka di pakaikan suatu jubah yang kasar maka iapun berkata2 dengan Amayara Al Mawamanayana beberapa patah kata. Hataya maka Haramazana minta air kepada Amayara Al Mawamanayana A’mara maka di beri oranglah akan dia air. Maka berdatang sembah Haramazana “Ya Amayara Al Mawamanayana bahawasanya hamba takut akan tuan hamba suruh bunuh ketika hamba minum air ini” maka sabda Amayara Al Mawamanayana “Tiada apa hingga engkau minum air”. Setelah itu di dengarnya demikian itu maka di hempaskannya bajan air itu. Demi dilihat Amayara Al Mawamanayana demikian pekerjaannya maka iapun amarah lalu hendak di bunuhnya akan Haramazana maka berdatang sembah segala sahabat “Ya Amayara Al Mawamanayana bahawasanya telah tuan beri masa akan dia hingga ia minum air”. Demi dilihat Haramazana hal demikian itu maka ia pun Asalama lah dan tiada jadi dibunuh akan dia. Maka segala harta rampasan daripada segala kafir itu dibahagikan bahagikan Amayara Al Mawamanayana A’mara lah akan segala Asalama.

Dan pada hijrat delapan belas tahun jadi qohat sangat benua Hajaza maka di suruh Amayara Al Mawamanayana pada segenap negeri orang membawa makanan. Kelakian maka di bawa Abawa A’bayadaha dari benua Shama empat ribu unta membawa zawadah maka qohat itukan makan sangatlah. Hataya maka Amayara Al Mawamanayana A’mara dengan segala sahabat Asalama membawa ia baginda A’basa mengambil berkat daripadanya. Hataya maka sekelian mereka itupun pergilah maka minta doalah sekeliannya maka di anugerahi Allaha Ta Alaya hujan maka di sapukan segala Asalama pada mukanya kaki baju baginda A’basa dan pada masa itu jua turun wabak ke benua Sham dan pada ketika itulah wafat Abawa A’bayadaha abana Al Jaraha panglima Sham maka di gantikan Amayara Al Mawamanayana lah akan panglima negeri Mesir itu ke Sham iaitu Maa’za abana Habala berapa lamanya maka Maa’za itupun wafatlah. Maka A’mara abana Al A’sho lah akan gantinya hataya maka wabak itupun berhentilah dalam sebulan itu jua. Maka adalah segala Asalama mati kena wabak itu tengah tiga puluh ribu. Dan pada hijrat yang ke sembilan belas tahun di suruhkan Amayara Al Mawamanayana A’mara laskar mendatangi negeri Aramanayata dan pada hijrat yang ke dua puluh tahun dialahkan A’mara abana Al A’sho benua Sham dan setengah daripada benua Mesir dan pada masa itulah wafat Sataya Zayanaba isteri nabi Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama anak Hajasa dan pada masa itu jua wafat Balala abana Hamasaha radhoya Allaha anaha di negeri Sham dan pada hijrat dua puluh esa wafat Kholayada abana Walayada radhoya Allaha anaha maka di tanamkan orang akan dia di negeri Khomasho dan pada suatu riwayat di Madayanaha iaitulah yang sah dan pada masa itu jua dilihat Amayara Al Mawamanayana A’mara dari atas mimbar laskar pergi perang ke negeri Nahawanadaya. Ana Shaa Allaha Ta Alaya lagi akan tersebut perkataanya pada bab Al A’dala dan pada hijrat yang ke dua puluh dua di alahkan segala Asalama negeri Adarabajana dan negeri Maraya dan negeri Thoyara Sanana dan negeri Jarajana dan negeri Qozawayana dan negeri Ratajana dan negeri Thorabalasa dan dialahkan Ahanafa abana Qoyasa negeri Khorasana dan negeri Hararata. Kemudian dari itu maka di datangi Ahanafa abana Qoyasa negeri Marawa tatkala itu sultan Yazadajara dalam negeri Marawa lalu larilah ia ke negeri Yalakho maka bertemu ia dengan laskar Asalama maka sultan Yazadajara pun menyeberang sungai Jayahawana dan adalah beberapa daripada orang besar2 muafakat dengan segala Asalama dan pada masa itu jua wafat Abaya abana Kaa’ba radhoya Allaha anaha.

Dan pada hijrat yang ke dua puluh tiga syahid Amayara Al Mawamanayana A’mara radhoya Allaha anaha di tikam sahayanya Maghoyaraha yang bernama Fabarawaza rawa rawahannya Abawa Lawalawa dengan hanjar tatkala itu Amayara Al Mawamanayana A’mara itu dalam sembahyang. Adalah pada ketika di tikamnya Amayara Al Mawamanayana itu pada dua puluh empat haribulan Za Al Haja dan pada suatu riwayat dua puluh haribulan Za Al Haja dan pada suatu riwayat dua puluh tujuh haribulan Za Al Haja. Shahdan adalah wafat Amayara Al Mawamanayana A’mara itu pada hari Sabtu tiga puluh haribulan Za Al Haja maka ditanamkan oranglah akan dia pada hari Ahad sehari bulan Maharam di sisi kubur nabi Sholaya Allaha Alayaha Wa Salama pada permulaan permulaan hijrat dua puluh empat tahun dan adalah Amayara Al Mawamanayan A ‘mara dalam khalifah sepuluh tahun enam bulan delapan hari dan adalah umurnya lima puluh tahun dan pada suatu riwayat enam puluh tahun dan pada suatu riwayat enam puluh tiga tahun itulah yang soheh.

Shahdan adalah warna tubuh Amayara Al Mawamanayana A’mara itu putih warna kulitnya dan besar panjang tubuhnya perang rambut pada ubannya ialah yang pertama mengharamkan berjual sahaya perempuan yang beranak dengan tuannya. Hataya maka segala sahabat menyembahyangkan jenazahnya dengan empat takbir dan adalah dahulu dari itu menyembahyangkan dengan membawa empat atau lima takbir. Shahdan adalah Amayara Al Mawamanayana A’mara lah yang pertama-tama sembahyang tarawih berjemaat dan ialah yang pertama berkawal malam dan ialah yang pertama menanggung pandara dan memalu kan dia Ana Shaa Allaha Ta Alaya lagi akan tersebut hikayatnya pada bab Al A’dala dan pada masa itu jua di bunuh A’bada Allaha akan Haramazana pada sangkanya ialah yang membunuh ayahnya Amayara Al Mawamanayana A’mara.Kemudian dari itu maka pada hijrat yang ke dua puluh empat tahun maka di baitkan segala sahabat akan khalifah Amayara Al Mawamanayana A’thamana abana A’fana radhoya Allaha anaha pada tiga haribulan Maharam. Maka adalah yang pertama2 bait dengan Amayara Al Mawamanayana A’thamana itu Abada Al Rahamana abana A’wafa radhoya Allaha anaha. Kemudian maka sekelian manusialah bait setelah itu maka Amayara Al Mawamanayana A’thamana naik mimbar lalu ia memuji Allaha dan mengucap shahadat.


Sumber: Kitab Al Anabaya

1 comment: