Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, March 13, 2011

Kerajaan Awal Dunia

Fasal yang kedua menyatakan segala raja2 yang berkerajaan pada zaman dahulu kala kemudian masa nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama. Kata Ahli Tarikh bahawa pertama2 kerajaan dalam dunia ini Kayawa Maratsa dan adalah khilaf segala Ahli Al Tarikh akan nisabnya. Kata setengah lima ratus tahunlah nabi Allaha Adam memerintahkan dunia ini dan memeliharakan segala anak cucunya maka Adam pun tuhalah. Setelah itu maka di pilihnya daripada segala anaknya dua orang laki2 pertama Shabasha kedua Kayawa Maratsa maka segala suhuf yang di turunkan Allaha Ta Alaya kepadanya itu sekeliannya di berikan kepada nabi Allaha Shabasha serta di serahkannya segala pekerjaan agama dan mengajar segala manusia di serahkan nabi Allaha Adam kepada Kayawa Maratsa segala pekerjaan memeliharakan manusia daripada berbuat kejahatan dan ialah melarangkan dia. Hataya berapa lamanya maka nabi Allaha Adam Alayaha Al Salama pun kembali ke rahmat Allaha. Kata setengah bahawa pertama2 kerajaan dalam dunia ini Kayawa Maratsa, Yaanata dengan bahasa Sarayanaya (Serani) ertinya hidup berkata2.

Kata setengah bahawa nama Kayawa Maratsa itu Ashoyama Abana Lawara Abana Arayama Abana Sam Abana Nawaha Alayaha Al Salama tatkala itu kerajaan di gelar orang akan dia Kayawa Maratsa. Kata yang empunya tarikh bahawa Kayawa Maratsa itu anak Yafet Abana Nawaha Alayaha Al Salama. Kata Qodhoya Bayadhowaya Rahamata Allaha Alayaha bahawa Kayawa Maratsa itu anak nabi Adam yang tuha demikianlah ceritera mama Ghozalaya Qodasa Allaha serah dalam kitab yang bernama Nashoyahata Al Malawaka itulah yang sah riwayatnya. Adapun sebab ia kerajaan pada masa itu adalah segala jana a’farayata (jin ifrit) bercampur dengan segala manusia. Hataya maka bermesyuaratlah segala orang yang besar2 dan yang mulia2 akan menjadikan raja yang dapat memeliharakan segala hamba Allaha daripada bahaya jin ifrit itu dan segala manusia yang berbuat aniaya sama sendirinya. Setelah itu maka berbuang undilah mereka itu maka kena undilah Kayawa Maratsa lalu dijadikan oranglah akan dia raja. Maka adalah ia terlalu perkasa dan adil lagi abid hingga jadilah daripada sangat adilnya tiada mau di hilabat berani dan beramah amahanlah harimau dengan kambing dan adalah semua manusia sentosa pada masa itu dan ialah yang mengalahkan beberapa jin ifrit dan segala manusia berbuat aniaya. Apabila selesailah ia daripada pekerjaan maka ia pergi ke bukit masuk gua di sanalah ia berbuat ibadat kepada Allaha Ta Alaya demikianlah halnya.

Kata yang empunya karang ada bagi Kayawa Maratsa itu beberapa orang anak laki2 maka ada dalam antaranya segala anaknya yang banyak itu bernama Saya. Maka terlalu elok parasnya lagi amat zuhud, adalah ia pergi ke bukit Damawandaya di sanalah ia berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya tiada ia bercampur denga segala manusia. Maka sepertua pada suatu hari bersabda Kayawa Maratsa kepada Saya maka katanya “Hai anakku daripada segala pekerjaan itu, apa kerja yang terbaik?”. Maka sembahnya “Ya tuanku shah alam iaitu dua perkara, pertama tiada memberi kesakitan akan segala manusia, kedua berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya. Maka tiada di perolehnya meninggalkan kesakitan akan segala manusia melainkan menyia-yiakan diri daripadanya dan berbuat ibadat Allaha Sabahana Wa Ta Alaya”. Demi di dengar Kayawa Maratsa sembah anaknya demikian itu maka ia pun berdiam dirinya. Demikianlah hal Kayawa Maratsa apabila ia rindukan anaknya maka pergi ia mendapatkan dia ke bukit itu, setelah itu ia kembali. Berapa lamanya maka Kayawa Maratsa pun pergi pula mendapatkan anaknya maka tatkala sampailah ia kepada sama tengah jalan tiba2 di dengarnya bunyi suara gempita beberapa kali ia bersuara dengan suara yang keji. Demi di dengar Kayawa Maratsa suara gempita itu maka ia pun bersabda “Jahat sekali semagan gempita ini” serta katanya “Hai Jamapaqo jikalau bersuara engkau kerana kebajikan maka di gemar manusia akan di kau dan jika engkau bersuara kerana kejahatan maka sentiasa kebencian manusia akan di kau”. Hataya maka Kayawa Maratsa pun sampailah kepada tempat itu maka dilihat anaknya sudah terbunuh. Maka di sebab Kayawa Maratsa akan Jamapaqo itu sebab itulah di benci manusia akan suaranya. Kata yang empunya tarikh bahawa kematian Saya itu tatkala dalam sujud maka datang jin ifrit menghempaskan suatu batu ke atas kepalanya maka ia pun matilah dan ada ia beranak seorang laki2. Setelah itu maka Kayawa Maratsa pun mengorek telaga maka di masukkannya mayat anaknya itu ke dalam telaga. Maka di sisi telaga itu di nyalakannya api sebab itulah segala majusi menyembah api dan memasukkan mereka itu ke dalam telaga. Adalah perbuatannya telah mahsyur datang sekarang ini.

Maka Kayawa Maratsa pun kembalilah dari bukit di mana Damawandaya itu maka adalah ia pada malam dan siang masghul dengan tangisnya serta ia minta doa ke hadrat Allaha Ta Alaya barang di tunjukkan Allaha Ta Alaya kepadanya yang membunuh anaknya itu. Maka pada suatu malam ia bermimpi bahawa yang membunuh anaknya itu Palanaya pada tempat Anawa. Setelah itu maka Kayawa Maratsa pun jagalah daripada tidurnya maka pada esok harinya maka iapun memberi titah kepada segala wazirnya melengkap segala laskarnya serta bersabda “Bahawa yang membunuh anakku itu jin ifrit ada mereka itu pada pihak Masyrik, aku hendak pergi mendatangi dia”. Kelakian maka berdatang sembah segala anaknya “Ya tuanku shah alam janganlah kiranya shah alam menyusah diri serahkanlah pekerjaan itu kepada Allaha Sabahana Wa Ta Alaya. Ialah yang memberi balas akan perbuatannya kejahatan mereka itu”. Maka tiada diperkenankannya sembah segala anaknya itu. Hataya maka dijadikan Kayawa Maratsa akan seorang anaknya yang kecil akan gantinya pada negeri yang hampir bukit Damawandaya itu. Setelah itu maka iapunpergilah dengan segala bala tenteranya.

Hataya maka sampailah ia pada sama tengah jalan maka dilihatnya seekor ayam jantan ada pada kelilingnya beberapa ayam betina. Maka ada seekor ular hendak menangkap ayam betina itu maka di lawan ayam jantan itu akan dia. Maka berpatuk patukanlah ia demikianlah halnya beberapa kali. Demi dilihat Kayawa Maratsa hal ayam itu demikian maka iapun hairanlah serta dengan sukanya kerana melihat berani ayam jantan itu. Maka lalu di bunuh Kayawa Marasta ular itu dan di berinya apam akan ayam jantan. Maka di patuk ayam itulah akan apam dengan parahnya serta ia memanggil ayam betina pun datanglah lalu ia makan. Setelah selesailah segala makan maka ayam jantan itupun makanlah. Demi dilihat Kayawa Maratsa hal ayam jantan itu demikian maka iapun ajaiblah daripada hal murahnya serta ia fikir dalam hatinya ajaib sekali akan ayam jantan itu terlalu berani lagi murah seolah2 perangainya seperti perangai manusia. “Bahawa sekarang aku hendak pergi mengalahkan seteruku maka adalah sampana ini terlalu amat baik kerana ular itu seteru manusia maka pada permulaan perjalananku ku bunuh akan dia” maka tatkala kembalilah ia daripada perang maka dititahkannya segala anaknya memelihara akan ayam jantan yang kuat.

Hataya maka Kayawa Maratsa pun sampailah kepada tempat jin ifrit itu dan pada suatu riwayat iaitu manusia bukannya jin ifrit tetapi perangainya seperti perangai jin ifrit jua. Hataya maka berperanglah Kayawa Maratsa dengan mereka itu maka dengan takdir Allaha Ta Alaya segala jin ifrit dialahkannya setengah dibunuhnya dan setengah lari dan setengah di tawannya. Maka disuruh Kayawa Maratsa akan segala jin ifrit yang ditawannya itu mengerjakan pekerjaan yang sukar2. Maka di perbuatnya pada tempat itu sebuah negeri yang besar maka di suruhnya orang pergi kepada segala anaknya yang tinggal dalam negeri Damawandaya kerajaan itu mengatakan barangsiapa daripada segala manusia yang ada berpenguasa maka hendaklah ia datang meramaikan negeri ini maka orang pun pergilah. Hataya maka setengah daripada mereka itu pun datanglah dan setengah diam di negeri Thobawasatana dan setengah di negeri Damanwandaya.

Shahdan ada bagi Kayawa Maratsa itu saudaranya laki2 duduk di negeri Maghrib terkadang ada ia datang mengunjung saudaranya. Hataya maka saudara Kayawa Maratsa itupun datanglah hingga sampailah ia ke negeri Damawandaya maka di tanyainya akan saudaranya maka kata orang akan dia bahawa saudara tuan hamba sudahlah ia pergi kepada pihak Maghrib di sanalah ia berbuat negeri. Demi di dengarnya saudaranya khabar itu maka iapun pergi hingga sampai kepada Kayawa Maratsa tatkala itu adalah Kayawa Maratsa duduk pada tempat yang tinggi. Demi dilihatnya akan saudaranya maka ia pun bersabda “Siapa laki-laki yang datang pada aku ini?”. Tatkala ada duduk di sisinya seorang anaknya laki2 maka ia pun berdatang sembah “Ya tuanku shah alam seolah-olah laki-laki ini sulu daripada seteru kita”. Demi di dengarnya sembah anaknya demikian maka iapun berlengkaplah dengan senjata lalu ia pergi dengan anaknya mendapatkan laki-laki itu hingga hampirlah ia kepadanya. Maka dikenalinyalah laki-laki itu saudaranya maka sabda Kayawa Maratsa kepada anaknya “Bahawa laki-laki ini saudaraku sebab itulah dinamai negeri yang di perbuatnya itu Yalakho. Setelah selesai ia berbuat negeri Yalakho itu maka iapun pergilah dengan saudaranya memerangi jin ifrit yang lari itu kepada segala bukit yang besar2 itu lalu berperanglah ia denga mereka itu. Maka adalah berapa daripada jin ifrit dibunuhnya setelah itu maka sentosalah manusia daripada dijual segala ifrit.

Kata Qodhoya Bayadhowaya Rahamata Allaha Alayaha adalah beberapa negeri yang diperbuat Kayawa Maratsa iaitu negeri Ashathoraha dan Aradabayala dan negeri Palasathoyana (Palestin) dan negeri Babala (Babil) dan negeri Qowamasa dan negeri Makarana dan negeri Nashobayana dan negeri Tasana dan negeri Khorahana dan negeri Sajasatana dan negeri Khomasho. Setelah sudahlah Kayawa Maratsa memerangi jin ifrit itu maka iapun kembalilah hingga sampai ke negeri Asathoraha. Maka anak Saya pun besarlah demi dilihat Kayawa Maratsa akan cucunya itu sudah besar maka katanya “Seolah2 Saya sudah hidup”. Maka di namainya akan dia Saya maka lalu dipeliharakannya akan cucunya dan diajarnya beberapa ilmu dan adab dan segala perintah kerajaan. Hataya maka Saya pun balighlah maka jadilah ia bijaksana lagi perkasa. Maka di serahkan Kayawa Maratsa lah segala kerajaannya pada tangan cucunya Saya dan tiada ia mengerjakan suatu pekerjaaan melainkan bermesyuarat ia dengan cucunya Saya. Berapa lamanya demikianlah hal Kayawa Maratsa. Sekali sepertua pada suatu bersabda kepada segala wazirnya ‘Hai wazirku bahawasanya aku hendak menyisihkan diriku dan aku pun telah tuhalah sepatutnya aku berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya dengan selesa hatiku Sayalah akan gantiku barang katanya itu kata akulah”. Maka sembah segala wazirnya “Mana titah shah alam diperhamba sekelian junjung”. Maka sekelian manusia pun sukalah pada menjadikan Saya itu akan hataya maka Saya pun kerajaanlah terlalu adil lagi abid seperti adat nanayanya demikianlah di kerjakannya.

Sekali persatawaya pada suatu hari dipersembahkan orang kepadanya bahawa jin ifrit menjual manusia itu. Demi di dengar sultan Saya maka iapun memberi titah menyuruhkan segala laskarnya berlengkap akan mendatangi jin ifrit itu. Sudah lengkap maka sultan Saya pun berangkatlah dengan segala bala tenteranya hingga sampai kepada tempat itu lalu berperanglah ia dengan segala jin ifrit. Hataya maka segala jin ifrit itupun alahlah tetapi sultan Saya pun luka lalu kembalilah ia dalam keluh kesahnya. Setelah itu maka khabar itupun kedengaranlah kepada Kayawa Maratsa maka iapun datanglah mendapatkan cucunya. Demi dilihatnya akan hal cucunya demikian itu maka iapun dukacitalah dengan dukacita yang amat sangat. Maka sultan Saya pun membukakan matanya serta katanya “Barang maklum kepada paduka ninda bahawa isteri diperhamba dalam hamil, Ana Shaa Allaha Ta Alaya jika diperanakannya laki2 ialah akan ganti diperhamba dan tuan hamba pesan akan dia barang ia mengambil balas daripada seteru hamba”. Setelah itu maka iapun matilah demi dilihatnya Kayawa Maratsa bahawa cucunya sultan Saya sudah mati maka iapun menangislah serta dengan dukacitanya yang amat sangat.
Hataya maka berapa lamanya maka isteri sultan Saya pun beranaklah akan seorang laki2. Demi dilihat Kayawa Maratsa akan piutnya terlalu elok parasnya dan adalah padanya segala tanda bahagi maka iapun suka dengan suka yang amat sangat maka di namainya akan piutnya itu Hawasanga. Maka Kayawa Maratsa pun memeliharakan Hawasanga dan dititahkannya beberapa sulu pergi mendengar khabar segala jin ifrit itu maka pada segenap pihak. Maka sulu itupun pergilah hingga di dapat sulu itu akan jin ifrit itu. Maka mereka itupun kembalilah lalu ia berdatang sembah kepada Kayawa Maratsa “Ya tuan ku shah alam bahawa segala seteru itu adalah ia diam dalam rimba dan segala manusia pun tiada dapat pergi datang kerana di sembunyinya”. Demi di dengar Kayawa Maratsa sembah mereka itu demikian maka iapun menitahkan segala wazirnya melengkap segala laskarnya. Setelah itu maka Kayawa Maratsa pun berangkatlah dengan segala bala tenteranya hingga sampailah ia kepada tempat segala jin ifrit itu lalu dikelilinginya dan diperanginya. Hataya maka segala jin ifrit itupun alahlah maka ditawannyalah akan mereka itu dan di bunuhnya akan yang membunuh sultan Saya itu serta beberapa jin ifrit yang lain. Demi dilihat Kayawa Maratsa akan ifrit maka iapun amarahlah serta dititahkannya menawan ifrit itu maka ditawan oranglah akan dia maka abunya pun diterbangkan angin ke udara. Kata setengah ahli al tarikh bahawa masanyalah jadi pelana kuda dan kekang dan minyak kuda. Hataya maka tatkala sampailah umurnya seribu empat puluh tahun dan pada suatu riwayat seribu tiga puluh tahun maka di lihatnya Hawasanga itu sangat perkasa lagi layak memegang kerajaan. Maka diserahkan Kayawa Maratsa lah kerajaan itu kepadanya dan Makota kerajaan pun dipakaikannyalah akan dia. Setelah itu maka Kayawa Maratsa pun menyunyikan dirinya berbuat ibadat akan Allaha Ta Alaya maka iapun kembalilah ke rahmat Allaha.

Kemudian dari itu maka sultan Hawashagho Al Malaka lah kerajaan pada bahasa Arab dan pada bahasa Ajam Hawasang namanya Abana Saya Maka Abana Kayawa Maratsa dan adalah ia dalam kerajaan sembilan puluh tahun dan pada suatu riwayat empat puluh tahun setelah itu maka iapun wafatlah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang pula raja yang bernama Thohamawarata Abana Hawasang. Kata setengah cucunya terlalu amat besar kerajaannya ialah yang sangat mengasihkan pekerjaan perang dan berbuat perbagai senjata dan berperang dengan segala jin ifrit hingga dibunuhnya dengan tangannya sendiri kira2 seribu empat ratus delapan puluh jin ifrit dan ialah yang mengerjakan segala pekerjaan yang indah2 pada zaman itu dan ialah yang termashyur dalam dunia ini dan ialah yang pertama menyurat dengan bahasa Parsi dan ialah yang pertama berburu dengan anjing dan pada masanyalah diperbuat orang Showafa dan daripada perkataannyalah nasihat ini “Pada akan olehmu suatu yang memberi manafaat jikalau sedikit sekali pun”. Shahdan adalah umurnya kira2 sembilan ratus tahun dan pada suatu riwayat delapan ratus tahun dan adalah lama ia dalam kerajaan tiga puluh tahun. Setelah itu maka iapun wafatlah maka ditanam oranglah di negeri Yalakho.

Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama sultan Jamashayada iaitu saudara sultan Thohamawarata kata setengah anaknya maka adalah erti Jama itu bulan dan erti Shayada itu cahaya. Ialah yang pertama mengambil a’syur dan ialah yang mengadakan berbuat pelana kuda dan segala pegawainya dan beberapa senjata peperangan dan ialah yang mengimpunkan tujuh iklim dunia ini dan dijadikannya beberapa raja2 pada tiap2 benua dan ialah yang mengadakan segala permainan dan perukiran dan beberapa perbuatan yang indah2 dan ialah yang menyuruh berbuat suatu bajan yang bernama jam. Apabila menilik kepada jam itu maka kelihatanlah dalamnya sekelian alam ini sebab itulah termahsyur namanya. Shahdan adalah Namrud itupun seorang hulubalangnya jua. Dan pada suatu riwayat bahawa Namrud itu wazirnya sultan Dhohaka dan adalah umurnya tujuh ratus tahun dan pada suatu riwayat seribu tahun dalamnya ia kerajaan delapan ratus tahun dan pada suatu riwayat itu delapan ratus tahun umurnya ia kerajaan tiga ratus tahun dan pada suatu riwayat umurnya tujuh ratus tahun tujuh belas tahun enam bulan setelah itu maka iapun matilah. Kata Wahaba anak Manabaha pada masanyalah zahir ilmu tabib.

Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Dhohaka Za Al Khofayana ertinya ada dalam tubuhnya dua ekor ukar iaitu anak Zadawasa daripada anak cucu Qowasa Abana Thohamawarata dan pada zamannyalah zahir bagai2 pekerjaan habatan dan tayafa dan terlalu aniayanya. Adalah umurnya tujuh ratus tahun kurang tengah dua hari pada suatu riwayat seribu tahun setelah itu maka iapun matilah dan pada zamannyalah nabi Allaha Abarahayama keturunan wahaya. Kata setengah pada zaman sultan Qorayadawana kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Qorayadawana Abana Anaqoyana Abana Jamashayada. Adalah ia terlalu adil lagi memeliharakan segala hamba Allaha hingga mahsyurlah namanya. Adalah lama ia dalam kerajaan lima ratus tahun setelah itu maka iapun kembalilah ke rahmat Allaha. Kata setengah ialah Za Al Qoranayana yang tersebut kisahnya dalam qoraana mengimpunkan segala dunia ini dengan sempurna kebajikan.

Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Hanafa Jahara Abana Ayaraja Abana Qorayadawana adalah ia sangat mengasih segala alama dan segala orang yang pandai dan segala orang yang budiman dan ialah yang mengadakan segala pekerjaan yang besar2. Shahdan ialah berwazirkan Firaun Abana Walayadana Abana Rayana adalah umurnya seratus tiga puluh tahun kata setengah seratus dua puluh. Setelah itu maka iapun kembalilah ke rahmat Allaha dan masa masanyalah nabi Allaha Mawasaya dan Shaa’yaba Alayaha Al Salama dan pada pada kesudahannya umurnya jadi nabi Allaha Yawasafa Alayaha Al Salama. Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Nawadara Shah anak Manawa Jahara ialah terlalu adil lagi mengasih segala hamba Allaha adalah lama ia dalam kerajaan tiga belas tahun tiga bulan setelah itu maka iapun matilah. Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Afarasayaba Anawa Thowara anak Farayadawana dan pada bahasa Turki Kabakalabah namanya pada zamannya itu ialah yang amat perkasa dan mengajar segala hulubalangnya pada berperang dan mengalahkan segala raja2. Adalah lama ia dalam kerajaan dua belas tahun setelah itu iapun matilah.

Kemudian dari itu maka kerajaan seorang raja bernama Raba Shah anak Thohamasaba. Pada zaman itu ialah yang berani lagi perkasa pada mengerjakan pekerjaan dengan pekerti yang baik dan menyagakan hati segala manusia. Adalah lama ia dalam kerajaan tiga puluh tahun delapan bulan. Pada suatu riwayat tatkala hampirlah ia akan mati maka di wasiatkan kerajaannya itu akan anak saudaranya yang bernama Garasaba bondanya anak Bunyamin anak nabi Allaha Yaaqowaba Alayaha Al Salama. Setelah itu maka iapun matilah maka kerajaanlah Garasaba Shah dua puluh tahun jumlah keduanya itu lima puluh tahun.

Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Kayaqobada Shah ialah yang mengiringi segala laskarnya dan menghiasi segala tenteranya dan mengasih segala hulubalangnya dan memeliharakan segala hamba Allaha dan ialah berdamai dengan segala raja2 lagi memerintahkan kerajaannya dengan sentosanya. Adalah lama ia dalam kerajaan seratus tahun setelah itu maka iapun matilah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Kayakawasa Shah anak Kayaqobada. Ialah yang mengalahkan beberapa negeri yang besar2 pada zama itulah dan ialah yang sangat tinggi himatnya dan menganugerahi rakyatnya dan ada baginya seorang anak laki2 bernama Sayawasa terlalu elok parasnya hingga berahi isteri bapanya akan dia maka iapun enggan. Hataya maka khabar itupun sampailah kepada ayahnya. Demi di dengar Kayakawasa kahabar itu maka iapun marah lalu di bunuhnya akan anaknya itu dan adalah Kayakawasa dalam kerajaan seratus tahun. Setelah itu maka iapun matilah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Kayakhosarawa iaitu cucu Sayawasa ialah yang memuliakan segala alama dan segala zahid dan mengasih segala fakir dan miskin lalu sangat murahnya adalah lama ia dalam kerajaan enam puluh tahun. Setelah itu maka iapun wafatlah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Laharasaba iaitu cucu Kayakawasa ialah mengatakan bangsa dan menentukan segala perangai orang yang bangsawan dan berbuat perhiasan tetapi adalah ia sangat takbur lagi membanggakan dirinya. Shahdan adalah Bakhota Nashora itupun seorang hulubalangnya jua adalah ia dalam kerajaan seratus sepuluh tahun. Dan pada suatu riwayat empat puluh tahun setelah itu maka iapun matilah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Kayashasaba dan mazhabnya Zaratasatsa terlalu sahir ialah pada sangka majusi nabinya dan adalah pada sangka segala rakyatnya ia kekal dalam kerajaannya tiadalah lagi ia akan mati dan adalah ia dalam kerajaan seratus dua puluh tahun matilah ia.

Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Bahamana anak Asakanadaraya (Iskandar) anak Kayasatasaba dan Aradashayara namanya tiada seorang jua pun daripada segala raja2 Ajam sepertinya. Terlalu adil lagi mengasih segala hamba Allaha dan mengetahui perintah peperangan dan menghimpunkan bagai2 segala senjata dan memeliharakan segala hulubalangnya dan ialah tersangat merendahkan dirinya dan apabila ia mengirim surat kepada seorang raja2 maka di mulainya kepala suratnya itu dengan nama Allaha demikian bunyinya "Inilah surat daripada Aradashayara hamba Allaha yang khas sampai kepada raja Palana". Shahdan adalah ia dalam kerajaan seratus dua belas tahun. Kemudian dari itu maka kerajaan anaknya perempuan bernama Puteri Hamaya dan pada suatu riwayat namanya Shamayara ialah yang terlalu sangat budiman lagi adil dan insaf dan mengasih segala hamba Allaha lagi memerintahkan kerajaan maka tatkala sampailah empat puluh tahun dua bulan ia lama dalam kerajaan maka ia pun beranakkan seorang laki2. Maka di masukkan anaknya di dalam peti lalu dihanyutkannya kedalam air maka peti itupun hanyutlah hingga di dapat oleh seorang banara maka di namakan anak itu Daraba (Darab) ertinya daripada air. Sudahlah mahsyur kisahnya dan adalah puteri Hamaya itu dalam kerajaan tiga puluh tahun dan pada suatu riwayat dua puluh tujuh tahun setelah itu maka iapun matilah. Kemudian dari itu maka kerajaan pula seorang raja bernama Darab anak Bahamana terlalu perkasa dan ialah yang mengalahkan segala raja2 dan menyakit segala rakyatnya dengan tikus. Tatkala dua belas tahun ia dalam kerajaan maka beristeri dengan puteri anak Qoyalaqowasa Romawi .

Hataya maka iapun hamillah maka diperanakkannya Sultan Asakanadara (Iskandar) Makadanayaha (Makadanayah) nama negerinya adalah lama ia kerajaan empat belas tahun dan suatu riwayat empat puluh tahun. Setelah itu maka iapun matilah dan adalah hikayatnya telah mahsyur. Kemudian dari itu maka kerajaan pula anaknya yang bernama sultan Dara anak Darab maka adalah ia terlalu aniaya lagi jahat pekertinya dan tiada muafakat dengan sagala wazirnya maka segala wazirnya pun muafakatlah dengan sultan Iskandar adalah ia dalam kerajaan dua belas tahun dan suatu riwayat empat belas tahun maka ia pun di bunuh dua orang laskarnya. Kemudian dari itu maka kerajaannya Sultan Iskandar Rumi Makadananayah nama negerinya ialah yang mengalahkan segala raja2 benua Parsi. Kelakian maka di ajarkannya akan sultan Iskandar oleh gurunya Arasatatholasa (Aristotle) Hakim yang hantarkan pada tiap2 negeri Parsi itu seorang panglima supaya jangan muafakat antara menjadikan raja maka di perkenankan sultan Iskandar pengajar gurunya maka di jadikannya daripada mereka itu dua puluh panglima di benua Parsi. Mereka itulah yang bernama Malawaka Al Thowatsafa maka jadi bertambah tambahlah segala panglima itu hingga sampai sembilan puluh orang datang kepada masa lima ratus dua belas tahun adalah termahsyur nama mereka itu. Shahdan adalah sultan Iskandar itu enam puluh tahun kata setengah seribu empat ratus tahun adalah umurnya dan bangsanya pun khilaf pada segala ahli al tarikh maka tiadalah fakir melanjutkan perkataannya dari kerana sudahlah dijawikan fakir lain daripada kitab ini. Kemudian dari itu maka kerajaan pula daripada segala raja2 benua Ajam jua nama mereka itu Asakanayana sekelian mereka itulah Malawaka Al Thowatsafa yang dirajakan sultan Iskandar masing-masing pada negerinya.

Sumber: Kitab Al Anabaya - Manuskrip Dewan Bahasa Dan Pustaka

No comments:

Post a Comment