Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Thursday, July 14, 2011

Kudrat dan Usaha

Dan lagi hendaklah kita ketahui dan kita iktikadkan bahawasanya ada bagi kita kudrat yang baharu dijadikan Allaha Taa’laya pada kita maka dengan kudrat yang baharu itulah dapat kita berbuat akan segala pekerjaan semuanya. Maka adalah kudrat yang baharu itu sekali-kali tiada dapat memberi bekas akan suatu pekerjaan dengan sendirinya. Maka adalah memberi bekas kudrat yang baharu itudengan semuanya zat Allaha Taa’laya dan dengan kehendaknya jua. Maka barang yang kita perbuat dengan kudrat yang baharu itu dinamai usaha. Maka dengan usaha itulah dibalas kita dengan kebajikan jika ada usaha kita itu pekerjaan yang baik dan balas kita dengan kejahatan jika ada usaha kita itu pekerjaan yang jahat dan kata setengah pendita itu bahawasanya tiada memberi bekas kudrat kita itu pada suatu perbuatan juapun daripada segala perbuatan kita yang kita perbuat dengan pemilih kita seperti kehendak kita dan diam kita dan berjalan kita dan barang sebagainya itu dijadikan Allaha Taa’laya padahal beserta ia dengan segala perbuatan kita. Dan takluklah kudrat yang baharu itu dengan segala perbuatan kita daripada tiada member bekas baginya pada suatu daripada segala perbuatan kita sekali-kali dan hanya sanya telah di lalukan Allaha akan adatnya itu bahawa menjadikan ia kudrat kita dan barang yang dikehendakinya daripada segala perbuatan kita dan telah dijadikan Allaha Taa’laya dengan semata-mata pemilihnya kita akan kudrat kita itu pada kita. Padahal serta dengan segala perbuatannya kita kerana hendak ia memberi hati kita dengan mengerjakan segala suruhnya dan menjauh segala larangannya. Maka barang yang kita perbuat tatkala itu dinamai usaha.


Dan demikianlah lagi api itu tiada dapat memberi bekas dengan sendirinya pada menunukan sesuatu atau menghangatkan dia dan tiada api itu memberi bekas dengan perangainya dan tiada ia memberi bekas dengan kuat yang dihantarkan Allaha Taa’laya dalamnya tetapi adalah Allaha Taa’laya melakukan adatnya dengan pemilihnya menjadikan terbakar dan hangus itu pada api dan tiada terbakar dan hangus itu dengan api dan demikianlah lagi barang yang diperoleh putus seperti pedang dan sekianya dan diperoleh kenyang itu pada makanan dan diperoleh puasa dahaga itu pada air dan diperoleh tumbuh-tumbuhan itu pada air dan barang sebagainya daripada barang yang memberi bekas pada segala sesuatu. Maka adalah sekeliannya itu dijadikan Allaha Taa’laya jua. Maka adalah putus itu dijadikan Allaha Taa’laya pada ketika bertemu pedang itu dengan suatu dan dijadikan kenyang pada makanan dan jadikan puasa itu dahaga itu pada air yakni pada ketika bertemu air itu dengan rongga dengan dijadikan puasa dahaga itu dan barang sebagainya dan tiada harus kita iktikadkan putus itu dengan pedang semata-mata atau dengan sebagainya dan kenyang itu dengan makanan dan puasa dahaga itu dengan air dan barang sebagainya darikerana sekeliannya itu dijadikan Allaha Taa’laya semuanya.


Maka tiap-tiap yang dijadikan Allaha Taa’laya tiada dapat ia menjadikan dan mengadakan bagi sesuatu bekas juapun tetapi sekeliannya itu di jadikan Allaha Taa’laya jua pada permulaannya dan berkekalannya yakni adalah api dan pedang dan segala makanan dan air dan barang sebagainya itu adalah sekeliannya itu di jadikan Allaha Taa’laya dan demikianlah memberi bekas sekeliannya itu di jadikan Allaha Taa’laya jua senantiasa dan demikianlah sekeliannya kita ini dijadikan Allaha Taa’laya dan segala perbuatan kita pun dijadikan Allaha Taa’laya jua senantiasa seperti firman Allaha Taa’laya Wa Allaha Kholaqo Kama Wa Maa Taa’malawana ertinya bermula Allaha Taa’laya jua yang menjadikan kamu dan barang perbuatan kamu. Maka hendaklah kita putuskan iktikad kita bahawasanya barang yang lain daripada Allaha Taa’laya itu sekali-kali tiada dapat ia memberi bekas akan suatu dengan sendirinya. Maka adalah sekelian makhluk itu semuanya memberi bekas dengan semata-mata zat Allaha Taa’laya dan kehendaknya jua.


Dan barang siapa mengiktikadkan bahawasanya tiada kuat dan kuasa bagi hamba itu segala-gala zat Allaha hamba itu dikekal jua pada segala perbuatannya yakni sekelian perbuatan hamba itu semuanya perbuatan Allaha Taa’laya jua semata-mata dan adalah iktikad yang demikian itu salah dan sesat jua. Dan barangsiapa mengiktikadkan bahawasanya segala perbuatan hamba itu jatuh ia dengan perbuatan sendirinya jua tiadalah berkehendak zat Allaha Taa’laya dan kepada takdirnya maka iktikad yang demikian itu salah lagi sesat jua. Dan adapun iktikad yang benar itu adalah bagi hamba itu kudrat yang baharu yang tiada memberi bekas dengan sendirinya memberi bekas itu dengan semata-mata zat Allaha Taa’laya dan tolongnya dan kehendaknya jua.


Dan lagi hendaklah kita ketahui bahawasanya segala perbuatan bagi segala orang yang akal baligh itu tujuh perkara, pertama Wajaba(Wajib) dan kedua Manadawaba(Sunat) dan ketiga Mabaha(Harus) dan keempat Mahazhowara yakni haram dan kelima Makarawaha(Makruh) yakni dibenci oleh rasul Allaha dan keenam Shobaha(Shubhah) yakni dibilangkan dengan dia dan ketujuh Bathola(Batal) ertinya kira-kira yakni tiada bilangkan dengan dia.


Maka yang wajib itu barang yang diberi pahala atas orang berbuat dia dan diseksa atas orang yang meninggalkan dia iaitu seperti segala sembahyang lima waktu dan puasa dan memberi zakat dan naik haji dan bersuci dan mandi janabata dan mandi haid dan nifas dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang difardhukan Allaha Taa’laya atas kita. Dan segala Manadawaba ertinya sunat iaitu barang yang diberi pahala atas berbuat dia dan tiada diseksa atas orang yang meninggalkan dia iaitu seperti segala sembahyang sunat dan segala puasa sunat dan memberi sedekah dan barang sebagainya daripada pekerjaan yang sunat tetapi adalah meninggalkan segala sunat itu makruh. Dan yang Mabaha yakni yang diharuskan rasul Allaha berbuat dia iaitu barang yang tiada diberi pahala atas berbuat dia dan diseksa atas meninggalkan dia iaitu seperti beristeri dan berniaga dan berburu dan makan segala buruan dan makan segala barang yang beroleh nikmat memakankan dia dan barang sebagainya. Dan yang Mahazhowara yakni haram iaitu barang yang diberi pahala atas meninggalkan dia dan diseksa atas berbuat dia iaitu seperti membunuh orang dengan tiada sebenarnya dan minum arak dan berbuat zina dan barang sebagainya daripada segala pekerjaan yang diharamkan Allaha Taa’laya.


Dan yang makruh ertinya yang dibenci oleh rasul Allaha iaitu barang yang diberi pahala atas meninggalkan dia dan tiada diseksa atas berbuat dia iaitu seperti makan segala yang busuk baunya dan meninggalkan segala sunat dan meninggalkan membaca Basama Allaha tatkala mengambil air sembahyang dan tatkala makan dan tatkala minum dan makan dengan tangan kiri dan buang air seraya berdiri dengan tiada darurat dan barang sebagainya. Dan yang subhah itu iaitu barang yang takluk dengan dia lulus seperti dibilangkan dengan dia yakni dibilangkan pekerjaannya itu maka tiadalah diulang berbuat dia. Dan yang batal ertinya sia-sia iaitu barang yang tiada takluk dengan dia lulus dan tiada dibilangkan akan dia yakni tiadalah dibilangkan pekerjaannya itu dan diulang pula berbuat dia kemudiannya iaitu seperti sembahyang dengan tiada air sembahyang dan barang sebagainya dan seperti puasa dengan tiada berniat pada malam dan barang sebagainya daripada segala ibadat yang tiada sah sebab tiada diperoleh syaratnya mengesahkan dia.

Maka hendaklah kita iktikadkan pada segala yang wajib itu akan wajibnya dan pada segala sunat itu akan sunatnya dan pada segala yang harus itu akan harusnya dan pada segala yang haram itu akan haramnya dan pada segala yang subhah itu akan subhahnya dan pada segala yang batal itu akan batalnya. Dan jang kita tukarkan akan segala perkara yang tersebut itu dan lagi hendaklah kita ketahui akan segala pekerjaan yang menjadikan kafir. Maka adalah segala pekerjaan yang menjadikan kafir itu amat banyak maka erti kafir itu tertutup daripada jalan yang betul iaitu seperti sujud kepada barang yang lain daripada Allaha Taa’laya dengan niat berbuat ibadat akan dia seperti menyembah berhala dan menyembah batu dan kayu dan menyembah matahari dan menyembah bulan dan barang sebagainya dan mengiktikadkan ada yang lain daripada Allaha Taa’laya itu menjadikan atau menghidupkan atau mematikan atau menyakitkan atau menyembuhkan dengan sendirinya atau mengiktikadkan bahawa Allaha Taa’laya itu beranak atau beribu atau Allaha Taa’laya itu bertubuh seperti tubuh kita atau mengiktikadkan bahawa Allaha Taa’laya itu tiada mempunyai segala sifat dan tiada percaya akan nabi Mahamada atau segala nabi yang lain dan tiada percaya akan segala malaikat dan akan segala kitab dan tiada percaya akan hari kiamat dan akan segala syurga dan akan segala neraka dan menghinakan mashohaf seperti dijatuhkan kedalam najis dan menghalalkan barang yang diharamkan Allaha Taa’laya dan disoalnya dan mengharamkan akan segala barang yang dihalalkan Allaha Taa’laya dan rasulnya tetapi adalah menjadi kafir orang yang menghalalkan akan barang yang diharamkan Allaha Taa’laya itu jikalau muafakat imam yang empat mengatakan haramnya atau menghalalkan dia atau mengharamkan dia dan mengatakan atau mengiktikadkan bahawa segala sembahyang lima waktu itu tiada difardhukan atas kita adan barang sebagainya daripada segala pekerjaan yang menjadikan kafir itu. Maka wajiblah ia taubat dengan bersegera serta mengucap Laa Alaha Alaa Allaha, Mahamada Rasawala Allaha dan lagi serta meninggalkan dia lagi jangan ia berniat kembali kepada berbuat dia pula Wa Allaha Aa’lama. Dan beberapa lagi pekerjaan yang menjadikan kafir itu tiadalah disebutkan disini.

Sumber: Kitab Kifayat Mahatadayana

No comments:

Post a Comment