Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, July 22, 2012

Yajuj Wa Majuj & Pintu Taubat

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan keluar Yaajawaja Wa Maajawaja (Yajuj Wa Majuj). Kata setengah a’lama bahawasanya adalah Yajuj Wa Majuj itu daripada anak cucu anak Yaafata anak nabi Nuh dan adalah kediaman mereka itu pada pihak negeri Rom maka daripada banyak mereka itu tiada seorang juapun mengetahui dia melainkan Allaha jua dan tiada mati seorang daripada mereka itu melainkan apabila beranak ia seribu anak baharu ia mati.dan adalah mereka itu pergi daripada negerinya kepada negeri yang lain maka tatkala sampailah raja Zawa Al Qoranayana kepada tempat Yajuj Wa Majuj itu maka di tutup akan jalan yang ia keluar kepada negeri yang lain itu dengan tembaga dan besi.

Saama, kedua Haama, ketiga Yaafata. Maka Saama itu bapa segala A’rab dan A’jam dan Rom dan Haama itu bapa Habshah dan Zanaa’ dan Nubah dan Yaafata itu bapa Turki dan Barbari dan Shoqoalayaha dan Yajuj Wa Majuj. Bermula Turki itu kata Qoyala daripada Yajuj Wa Majuj. Dan satu riwayat bahawa adalah anak nabi Allaha Nuh itu dua orang seorang nama Haama ialah jadi raja benua Mesir dan seorang nama Yaafata ialah jadi raja benua Hindustan maka Yaafata itu bangsa A’raba ia beranak akan A’aja dan ia beranak akan A’waja dan ia beranak akan A’naqo, ialah yang di suruh akan nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama mengambil kayu berbuat bahtera dan adalah ia terlalu besar lagi panjang bahawa laut itu di jalankan dia hingga mata kaki jua.

Setelah itu maka A’naqo pun pergi kepada sebuah negeri hampir negeri Rom maka berkata ia kepada raja negeri itu “Carikan olehmu akan daku akan isteri, jika tiada kamu cari akan dia nescaya aku kimah negeri ini”. Demi di dengar raja itu akan katanya itu maka raja itupun hairan maka sembah wazir raja itu “Ya tuan, jika di kimahnya akan negeri kita ini nescaya karamlah” maka lalu bersabda raja itu kepada A’naqo “Baiklah, kami cari akan dikau akan isteri tetapi kami minta tangguh kepada engkau hingga dua belas tahun kerana kami lihat di dalam ilmu nujum kami adalah isteri engkau itu lagi bunting di dalam perut ibunya”. Demi di dengar olen A’naqo akan kata raja itu maka iapun terimalah lalu ia kembali.

Setelah itu maka menyuruh oleh raja itu segala wazirnya dan segala rakyatnya membelanjakan beberapa harta maka di perbuat sebuah bukit yang besar di rupakan dengan rupa perempuan seolah-olah bukit itu seperti laku perempuan yang tidur dan di isinya di dalam bukit daripada segala daging binatang maka tatkala sampailah janjinya A’naqo itu kepada dua belas tahun maka ia pun datanglah serta katanya akan raja itu “Manatah yang engkau janjikan pada aku” maka di tunjukkan oleh raja itu akan bukit yang di perbuat itu maka lalu di jimak oleh A’naqo akan bukit itu maka jadilah ulat daripada sebab bercampur daging yang di dalam bukit itu dengan mani A’naqo itu maka lalu jadi Yajuj Wa Majuj.

Dan tersebut di dalam riwayat hadis bahawa sungguhnya Yajuj Wa Majuj itu yang membinasakan isi bumi maka di korek oleh mereka itu akan bumi pada tiap-tiap hari akan tempat yang di tutup oleh Zawa Al Qoranayana itu hingga hampirlah kelihatan matahari maka kata penghulu Yajuj Wa Majuj akan segala kaumnya “Marilah kita kembali dahulu, esok hari kita korek pula”. Setelah itu maka mereka itu pun kembalilah pada malam itu di kembalilah pada malam itu di kembalikan Allaha Taa’laya yang di koreknya itu seperti dahulunya. Demikianlah hal mereka itu sentiasa maka tatkala genaplah umur dunia itu iaitu sampai ketika hendak Allaha Taa’laya mengeluarkan Yajuj Wa Majuj itu supaya hendak membinasakan segala manusia maka di korek olen mereka itu akan bumi itu. Apabila hampir kelihatan terang matahari maka kata penghulu mereka itu akan segala kaumnya  “Marilah kita kembali dahulu, esok hari kita teruskan korek ini”.

Setelah itu maka mereka itupun kembalilah pada besok hari pergi mereka itu kepada bumi yang di korek itu maka di dapatnya seperti yang di korek itu maka lalu di tambah koreknya pula akan bumi yang lagi tinggal itu lalu tembuslah dan runtuhlah tutup Zaya Al Qoranayana itu maka keluarlah segala mereka itu pada segala manusia dan adalah manusia masing-masing di dalam kota mereka memeliharakan dirinya maka Yajuj Wa Majuj pun memanah ke langit maka anak panah kembali kepadanya pula berlumuran dengan darah maka iapun berkata sama sendirinya “Telah sudah kita membinasakan isi langit” dan  di rupakan kejadian mereka itu berbagai-bagai.

Tersebut di dalam Khoazana bermula mereka itu tiga asnaf, satu asnaf seumpama pohon Al Azara iaitu kayu dengan sama puncaknya dua puluh dan seratus hasta. Bermula mereka itu tiada boleh melawan bagi mereka itu bukit dan tiada boleh melawan oleh besi dan satu asnaf daripada mereka itu di buat hamparan salah suatu daripada dua telinganya dan di buat selimut ia dengan satu yang lagi itu dan satu asnaf daripada mereka itu lebar   salah seorang daripada mereka itu dan panjangnya bersamaan, tiada lalu mereka itu dengan gajah dan tiada lalu dengan binatang yang liar dan tiada lalu dengan melainkan memakan oleh mereka itu akan dia dan barang siapa yang mati daripada mereka itu di makan oleh mereka itu akan dia dan muka mereka itu dengan negeri Sham dan nafas mereka itu dengan negeri Khurasan, meminum oleh mereka itu akan beberapa sungai Mahayarata Thobarayata.

Dan kata Qoyala bahawasanya pada mereka itu satu thoafata bagi tiap-tiap seorang daripada mereka itu empat mata daripada kepalanya dan dua mata pada dadanya dan setengah daripada mereka itu orang yang baginya satu kaki melompat ia dengan dia akan sebagai lompat dan setengah daripada mereka itu orang yang pakai ia dengan bulunya seperti binatang dan setengah daripada mereka itu satu thoafata tiada memakan ia melainkan daging manusia dan tiada meminum ia melainkan darah manusia. Telah berkata oleh Shohaba Kanaza Al Asaraara bahawa di ramai daripada bumi anak Adam itu perjalanan seratus tahun, delapan puluh daripadanya bagi Yajuj Wa Majuj dan sepuluh daripadanya bagi saudara dan sepuluh bagi yang tinggal daripada segala umat.
                                                                     
Dan adalah satu thoafata daripada Yajuj Wa Majuj itu keluar ia atas manusia dahulu daripada Zawa Al Qoranayana akan tutupnya dan sentiasa mereka itu keluarnya hingga di binakan dia dan meninggal mereka itu di luar daripadanya. Maka kerana demikian itulah di namakan akan mereka itu Turki dan kenyataan yang demikian itu bahawa Zawa Al Qoranayana tatkala adalah pekerjaan itu dengan membangkitkan kepada segala umat di dalam bumi sekeliannya. Dan sungguhnya telah menolong akan dia oleh Allaha Taa’laya dengan penolong yang amat kuat sekira-kira firman ia Anaa Makanaa Laha Faya Al Aradho Wa Anayanaaha Mana Kala Shaya Sababaa Faatabaa’ Sababaa ertinya bahawa kami mendiami bagi Zaya Al Qoranayana itu di dalam bumi dan kami beri akan dia daripada tiap-tiap suatu itu akan sebab mengikut ia akan sebab dan lalu ia dengan tempat naik matahari dan jatuh matahari dan pihak kanan dan pihak kiri daripada bumi.

Dan sungguhnya telah menolong akan dia oleh Allaha Taa’laya dengan nur pada hadapannya dan kelam pada belakangnya yang memelihara ia akan dia dan sungguhnya telah memudah oleh Allaha Taa’laya baginya akan tangannya dan hatinya. Maka tiada tersalah ia apabila berbuat ia akan suatu perbuatan kemudian berbalik ia kepada segala umat pada tengah bumi daripada manusia dan jin dan Yajuj Wa Majuj. Maka tatkala adalah pada setengah jalan daripada barang yang mengiringi satu qothoa’ha negeri Turki pihak masyrik telah berkata baginya umat yang shoalahata daripada manusia “Ya Za Al Qoranayana, bahawa antara dua bukit itu satu makhluk daripada makhluk Allaha yang amat banyak tiada pada mereka itu menyerupai bagi manusia.

Bermula mereka itu menyerupai binatang, memakan oleh mereka itu akan rumput dan menangkap mereka itu akan segala binatang yang melata pada muka bumi sekeliannya daripada ular dan kala dan cicak dan tiap-tiap yang mempunyai ruh. Maka adakah kami jadikan bagi engkau akan upah atas bahawa engkau jadikan antara kami dan mereka itu tutup. Bermula yang demikian itu dari kerana bahawa mereka itu adalah keluar atas mereka pada tiap-tiap tahun pada zaman musim Baarada maka memakan oleh mereka itu akan tumbuh-tumbuhan yang basah dan menakung oleh mereka itu akan yang kering supaya menaroh oleh mereka itu akan dia barang siapa yang mendapat oleh mereka itu akan dia daripada mereka itu memakan oleh mereka itu akan dia”.

Dan pada ketika itu di sifat mereka itu dengan pada ayat atas zahirnya atau di harap bagi banyak anak cucunya daripada mereka itu dan panjang umur mereka itu dua ihtimal pada ayat. Dan atas tiap-tiap daripada dua ihtimal itulah maka jadi sebab bagi masuk Zawa Al Qoranayana itu pada menutup dan adalah tempat kediaman Yajuj Wa Majuj itu di belakang dua bukit itu. Dan bumi mereka itu bersangatan luas berkesudahan kepada Bahara Mahayatho dan tiada bagi Yajuj Wa Majuj itu berjalan yang boleh keluar mereka itu daripadanya kepada bumi yang di ramai oleh manusia itu melainkan lapang antara bukit itu jua. Dan adalah luasnya seratus persakho dan tiap-tiap satu persakho itu perjalanan sesangat dan setengah.

Maka perkenan akan minta mereka itu oleh Zawa Al Qoranayana dengan tuntut barang yang lazim baginya pekerjaan pada tuntut itu. Padahal tiada menuntut upah mereka itu seperti barang yang di hikayat oleh Allaha Taa’laya daripadanya sekira-kira firman ia Maa Makanaya Fayaha Rabaya Khoyara Faaa’yanawa Naya Ba Qowata ertinya barang yang menutupi akan daku oleh tuhanku itu terlebih baik daripada upahan kamu itu maka tolong oleh kamu akan daku dengan kuat dan aku jadikan bagi kamu akan tuntut itu tabaraa’ daripada diriku. Dan di riwayatkan bahawasanya berkata Zawa Al Qoranayana itu maka bagi mereka itu sediakan oleh kamu bagiku akan batu dan besi dan tembaga hingga aku ajarkan penghulu kamu.

Maka berjalan ia hingga sampai kepada negeri mereka itu maka mendapat ia akan mereka itu atas beberapa ehwal yang bersalah-salahan. Maka setengah daripada mereka itu baginya kuku dan taring seperti binatang yang buas dan setengahnya baginya dua telinga yang besar keduanya di jadikan hamparannya salah suatu daripadanya dan buat selimut dengan satu yang lain itu. Maka tatkala melihat oleh Zawa Al Qoranayana akan demikian itu berpaling ia kepada antara dua lapang itu maka lalu di ukur ia akan barang antara keduanya. Dan di korek baginya akan kaki jadaara hingga sampai ia akan air maka di binakan jadaara dengan batu dan tembaga yang hancur. Maka tatkala sampai kepada muka bumi di binakan ia dengan sepotong daripada besi dan yang demikian itu dengan bahawa mereka itu berbuat mereka itu baginya akan besi itu atas kadar batu dan di bina ia dengan dia hingga bersamaan dua pihak bukit.

Dan adalah ia tiap-tiap barang yang di hantar satu timah daripadanya di jadikan antaranya dan antara barang yang di atasnya itu kayu dan arama dan seperti demikianlah hingga bahawa sempurna dua ratus hasta tingginya dan lima puluh hasta tebalnya. Dan di hantarkan hembusan dan api keliling demikian itu dan berkata ia bagi mereka itu hembus oleh kamu hingga jadilah besi nyala ia seperti api dan berlari besi itu hingga berhimpun setengahnya atas setengahnya dan tinggal padanya oleh setengah lubang dan sunyi ia. Maka di datangkan dengan tembaga yang hancur dan timah yang hancur di tuang atasnya supaya menutup ia akan demikian lubang itu. Maka jadi lanjang tiada tetap atasnya tapak kaki maka tiada kuasa mereka itu bahawa hendak mezahir oleh mereka itu akan dia kerana barang yang engkau ketahui daripada bahawa tingginya dua ratus hasta dan tiada kuasa mereka itu baginya menembuk dari kerana tebalnya lima puluh hasta.

Dan tatkala sempurna dengan membinakan dia berkata ia seperti tersebut di dalam Qoraana Hazaa Rahamata Mana Rabaya Faazaa Jaa Waa’da Rabaya Jaa’laha Dakaa A’wa Kaana Waa’da Rabaya Haqoa ertinya inilah rahmat daripada tuhanku maka apabila datang oleh janji daripada tuhanku nescaya menjadi ia akan dia binasa dan adalah janji tuhanku itu sebenarnya. Dan sungguhnya telah engkau ketahui akan kifayat keluar mereka itupada awal fasal iaitu di korek oleh mereka itu oleh mereka itu hingga roboh tutup itu maka keluar mereka itu.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawa sungguhnya adalah Yajuj Wa Majuj itu lalu mereka itu akan laut Thobarayaha padahal air laut itu penuh maka di minum oleh mereka itu akan air laut itu hingga habis. Demikianlah tiap-tiap laut yang di lalunya itu habislah di makannya barang yang di dalamnya daripada air dan ikan dan segala binatang yang melata hingga habis daripada daun kayu dan rumput. Setelah itu di binasakan Allaha Taa’laya akan mereka itu dengan ulat masuk ke dalam lubang telinga mereka itu maka busuklah bumi itu dengan bangkai mereka itu. Di takdir Allaha turun hujan daripada langit kira-kira empat puluh hari lamanya maka segala bangkai Yajuj Wa Majuj itu habislah hanyut ke laut. Maka segala air laut pun penuh dengan air hujan itu seperti adat yang dahulunya. Kata Wahaba anak Manabaha radhoya Allaha a’naha adalah segala bumi itu penuh dengan Yajuj Wa Majuj hingga tiada adalah pada suatu tempat daripada kebanyakan mereka itu. Shahdan adalah tatkala itu manusia di dalam kota dan segala gua.

Kata empunya cerita adalah Yajuj Wa Majuj itu melingkung ia akan segala negeri maka di ketahuinyalah tempat segala manusia berhimpun itu negeri Bayata Al Maqodasa maka di penuhlah akan segala manusia hingga tiada kelihatan matahari maka nabi A’yasaya dan segala manusia pun bersembunyikan dirinya di dalam kota Bayata Al Maqodasa. Setelah itu maka nabi A’yasaya pun meminta doa kepada Allaha Taa’laya akan membinasakan Yajuj Wa Majuj itu maka di titahkan Allaha akan ulat masuk ia di dalam lubang telinga itu dan kata setengah dengan sebab yang lainnya. Wa Allaha Aa’lama
                                   
Fasal pada menyatakan keluar askar Habshah kerana hendak meruntuhkan Bayata Allaha. Kata empunya cerita bahawasanya adalah nabi Allaha A’yasaya itu mehukumkan segala Asalama dengan adil hingga beberapa lamanya. Maka tatkala itu hampirlah ia akan wafat tiba-tiba khabar kepada nabi A’yasaya bahawa raja Habshah serta dengan segala rakyatnya yang tiada terkira-kira banyaknya sudah keluar ia daripada negerinya kerana hendak merobohkan Kaa’bata Allaha.

Maka tatkala di dengar oleh nabi A’yasaya akan khabar itu maka di suruh oleh nabi A’yasaya beberapa askar daripada Bayata Al Maqodasa pergi memerang Habshah maka sekelian mereka itu pun pergilah maka tatkala berdampak kedua pihak askar itu maka peranglah mereka itu akan sebagai perang yang amat sangat. Maka takdir Allaha Taa’laya askar nabi A’yasaya pun pecah perang lalu kembalilah mereka itu. Maka tatkala hampirlah ke Bayata Al Maqodasa maka melihat akan orang yang keluar daripada Bayata Al Maqodasa maka bertanya mereka itu “Apa khabar Bayata Al Maqodasa?”. Maka sahut orang itu bahawa nabi Allaha A’yasaya sudah wafat di tanamkan dia di Bayata Al Maqodasa”.

Dan pada satu riwayat yang mahsyur itu di bawa orang ke Madinah yang maha mulia di tanamkan orang di sisi kubur rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bersama-sama dengan Abawa Bakara dan A’mara radhoya Allaha a’nahama. Setelah itu maka Kaa’bata Allaha pun di runtuhkan oleh askar Habshah, di hantar oleh askarnya akan batu Bayata Allaha daripada Kaa’bata itu hingga sampai ke Jedah beranjak-anjakan dengan tangan seorang kepada tangan seorang lalu di buangkan kepada laut. Maka tatkala itu segala kaum Asalama pun alahlah dan tiada seorang naik haji lagi tatkala itu terbit matahari daripada pihak maghrib.

Fasal pada menyatakan keluar Daabata Al Aradho dan segala sifatnya. Maka antara nabi A’yasaya tawaf dengan Bayata Allaha bergerak-gerak bumi daripada bawah mereka itu dan pecah Shofa daripada barang yang mengiringi Mashaa’ra Al Haraama maka keluar kepala Daabata Al Aradho daripada Shofa berlari kuda tiga hari dan tiada keluar satu tsalatsanya dan kemudian daripada keluarnya menyapu kepalanya akan awan. Dan tersebut di dalam hadis bahawa panjangnya enam puluh hasta dan baginya kaki dan bulu yang halus atas bulu dan bulu seperti burung dan dua sayap tiada melompat akan dia oleh orang lari dan tiada mendapat akan dia akan orang yang menuntut.

Dan cerita daripada Kaa’ba bahawa rupanya seperti hamar dan kata Qoyala kepalanya seperti kepala lembu dan matanya seperti mata babi dan telinganya seperti telinga unta dan tengkoknya seperti tengkok burung naamah dan dadanya seperti dada harimau dan warnanya seperti warna harimau akar dan pinggangnya seperti pinggang kucing dan ekornya seperti ekor kibas dan tapak kakinya seperti tapak kaki unta. Ada sertanya tongkat nabi Allaha Musa dan cincin nabi Sulaiman dan menyapu ia akan orang yang mukmin pada mukanya maka jadilah mukanya itu bercahaya-cahaya dan di cap ia atas muka segala kafir maka jadilah ia hitam dan menyeru ia bagi orang Asalama “Ya Masalama” dan menyeru ia bagi orang kafir “Ya kafir”.

Firman Allaha Taa’laya Wa Azaa Waqoa’ Al Qowala A’laya Hama ertinya dan apabila jatuh perkataan atas mereka itu ertinya apabila hampir jatuh perkataan dan dan iaitu barang yang di janjikan mereka itu dengan dia daripada bangkit dan azab kami keluarkan bagi mereka itu Daabata Al Aradho yang berkata ia akan mereka itu daripada perkataan dan bersalah-salahan perkataannya. Maka kata Qoyala dengan membatalkan segala agama melainkan agama Asalama dan kata ia “Hai si anu engkau daripada ahli syurga dan hai si anu engkau daripada ahli neraka” dan kata Qoyala berkata ia bahawasanya segala manusia adalah mereka itu tiada percaya mereka itu dengan ayat kami atau tiada yakin mereka itu dengan keluar kami.

Dan telah berkata Abana A’mara keluar Daabata Al Aradho pada malam Jumaat dan manusia berjalan mereka itu kepada manaya maka keluar ia atas manusia dengan ekornya dan punggungnya dan tiada tinggal orang yang munafik itu melainkan dipecah ia akan dia dan tiada tinggal orang yang mukmin melainkan di hapus ia akan dia dan iaitulah merada dengan kiraat Takalama Hama dengan fatahanaa dan takhfif lama di ambil makna daripada kalam iaitu luka. Bahawasanya nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di tanyakan daripada tempat keluarnya mama sabdanya daripada yang terlebih besar masjid hormat atas Allaha Taa’laya yakni Masjid Al Haram. Dan riwayat daripada hadis Marafawaa’ keluar Daabata Al Aradho daripada seelok-elok dan telah berkata A’laya telah lalu tiga hari dan manusia menilik mereka itu maka tiada keluar ia melainkan satu tsalatsanya dan kemudian daripada sempurna keluarnya menyapu kepalanya akan awan dan dua kakinya pada bumi Fasabahaana Al Qoadara.

Fasal pada menyatakan terbit matahari daripada maghrib. Adalah tersebut di dalam hadis bahawasanya adalah tiap-tiap hari matahari itu tatkala masuk ia mengadap ia ke bawah Arash di atas tujuh petala langit lalu sujudlah ia pada hadrat Allaha Taa’laya serta segala malaikat yang menghela matahari itu. Kata empunya cerita maka datanglah Jibril bersama-sama dengan segala malaikat yang menanggung Arash dan malaikat yang memelihara akan matahari. Maka apabila hampir hendak naik matahari maka iapun bermohon kepada hadrat Allaha Taa’laya di bawa oleh malaikat akan dia kepada langit yang keempat kepada tempat kediamannya. Maka iapun terbitlah seperti adat pada tiap-tiap hari demikian lagi bulan pun hingga datanglah kepada masa terbitnya daripada pihak maghrib.

Maka matahari pun bermohon ke hadrat Allaha Taa’laya hendak terbit seperti adatnya yang sedia kala maka tiada di anugerahi Allaha Taa’laya akan dia lalu di tahan oleh Allaha Taa’laya akan dia kira-kira tiga malam lamanya. Maka tiada seorang juapun mengetahui akan matahari tiada terbit itu melainkan sedikit jua yang mengetahui dia iaitu segala yang abid dan segala yang Talawata Al Qoraana dan adalah segala mukmin yang sentiasa Talawata Al Qoraana itu di bacanya Al Qoraana itu seperti adatnya ia membaca Al Qoraana pada taip-tiap malam maka di sudahkan membaca dia maka di lihat akan malam itu belum lagi fajar maka di ulanginya pula bacanya itu sekali lagi itu pun belum juga fajar maka di ketahuinyalah bahawa tiga malam lamanya.

Maka di titahkan Allaha Taa’laya akan Jibril A’layaha Al Salama pergi kepada matahari dan bulan maka iapun pergilah serta katanya “Hai matahari dan bulan, bahawasanya firman Allaha Taa’laya akan kedua kamu suruh terbit daripada pihak maghrib”. Maka tatkala mendengar oleh matahari dan bulan akan firman Allaha Taa’laya akan demikian itu maka iapun menangislah daripada sangat takutnya akan bahaya hari kiamat itu. Maka tatkala itu matahari dan bulan pun terbitlah daripada pihak maghrib dengan tiada sangat bercahaya keduanya maka tatkala itu sekelian manusia pun menangislah serta merendahkan dirinya kepada Allaha Taa’laya dan adalah segala orang yang lali itu di dalam lali jua. Kemudian berseru-seru suatu suara demikian bunyinya “Bahawa sekarang tertutuplah pintu taubat” maka melihat oleh segala manusia akan matahari dan bulan itu hitam keduanya lagi tiada bercahaya seperti firman Allaha Taa’laya Wa Jamaa’ Al Shamasa Wa Al Qomara ertinya di himpunkan matahari dan bulan.

Setelah itu matahari dan bulan pun naiklah seolah-olah dua ekor unta yang berkital-kital kedua matanya maka segala manusia pun masing-masing berjabat tangannya kerana kedatangan bahaya amat besar itu dan segala ibu bapa pun menangis akan anaknya dan segala bintang pun gugurlah. Adapun segala hamba Allaha yang di peliharanya lagi sholeh bahawa pada hari itu beroleh manafaat mereka itu daripada tangisnya dan segala kafir pada hari itu tiada memberi manafaat akan mereka itu tangisnya lagi menyesallah mereka itu dengan sesal yang amat sangat. Maka apabila sampailah matahari dan bulan kepada tengah langit maka datanglah Jibril A’layaha Al Salama kepada keduanya maka di pegangnya akan matahari dan bulan itu lalu di helanya kepada pihak maghrib maka tiadalah keduanya masuk pada tempat sedia tetapi adalah keduanya masuk pada pintu taubat.

Kata riwayat tatkala nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama bercerita itu di hadapan sayadana A’mara radhoya Allaha a’naha maka sembah ia “Ya rasul Allaha, apa pintu taubat itu?” maka sabdanya “Bahawa pintu taubat itu di jadikan Allaha Taa’laya di belakang pihak maghrib itu iaitu suatu pintu daripada syurga dan adalah pada pintu itu dua perdiriannya itu bertatahkan mutiara dan yaakut adalah luas pintu itu sekira-kira empat puluh tahun perjalanan kuda yang pantas. Maka adalah pintu itu sentiasa terbuka ia selama-lamanya masa di jadikan Allaha Taa’laya akan segala makhluk hingga datang kepada pagi malam yang terbit matahari daripada pihak maghrib itu. Maka barang siapa daripada hamba Allaha Taa’laya taubat Nashowaaha daripada masa nabi Allaha Adam datang kepada hari ini di angkatkan Allaha Taa’laya taubat mereka itu daripada pintu itu”.

Dan adalah tatkala nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama berkhabar itu Maa’za bana Jabala ada hadir lalu ia berdatang sembah “Ya rasul Allaha, apa taubat Nashowahaa itu” maka sabdanya Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Sesal seorang hamba Allaha Taa’laya akan dosanya yang telah lalu itu dan tiadalah ia kembali lagi kepada berbuat dosa itu selama-lamanya seperti yiada dapat kembali air susu kepada tempatnya yang keluar itu maka taubat yang demikian itulah di namakan Nashowahaa  lagi di terima oleh Allaha Taa’laya.

Kata yang empunya cerita maka di himpunkan Jibril akan matahari dan bulan kepada pintu taubat itu maka bertemulah keduanya seolah-olah tiadalah bercerai maka tatkala itulah tertutup pintu taubat. Kemudian tiadalah di terima Allaha Taa’laya taubat dan tiada memberi manafaat segala amal yang kebajikan daripada segala yang berbuat kebajikan seperti firman Allaha Taa’laya Yawama Yaataya Baa’dho Ayaata Rabaka Laa Yanafaa’ Nafasaa Ayamaana Haa Lama Takana Amanata Mana Qobala Awa Kasabata Faya Ayamana Haa Khoyaraa ertinya pada hari yang datanglah oleh setengah tanda daripada tuhan engkau itu tiada memberi manafaat akan nafas itu oleh imannya yang tiada ada ia beriman ia daripada masa dahulunya atau berusaha ia pada imannya akan kebajikan. Setelah itu di anugerahi Allaha Taa’laya akan matahari dan bulan itu cahaya lalu terbitlah keduanya seperti adatnya dan masuklah keduanya seperti masa dahulu. Adapun manusia kemudian daripada itu adalah mereka itu meramaikan dunia dan segala sungai pun mengalirlah dan bertanamlah mereka itu segala pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan pun tumbuhlah. Demikianlah hal dunia hingga datang kepada hari kiamat.

Adapun perkataan atas mengangkatkan Qoraana maka antara tiba-tiba segala manusia bermalam ia dan berpagi-pagi dan tiba-tiba dengan Qoraana sungguhnya terangkat ia daripada mashohaf dan tiada dapat padanya satu huruf dan bermalam mereka itu dan berpagi-pagi mereka itu dan sungguhnya terangkat ia daripada dada laki-laki maka tiada hafaz seorang akan satu huruf. Dan di riwayat daripada A’bada Allaha bana Masaa’wada eadhota Allaga a’naha bahawasanya berkata ia “Baca oleh kamu akan Qoraana dahulu daripada bahawa di angkatkan dia maka bahawasanya tiada berdiri kiamat hingga di angkatkan dia”. Di kata orang “Yaa Abaa A’bada Al Rahamana, betapa di angkatkan dan sungguhnya kami sebutkan akan dia di dalam dada kami dan mashohaf kami” berkata ia “Berjalan atasnya pada malam maka tiada ingat ia dan tiada membaca yakni tiada dapat membaca ia suatu huruf”.

Dan tersebut di dalam Nafaraawaya firman Allaha Taa’laya Faara Taqoba Yawama Naataya Al Samaa Ba Dakhoaana Mabayana Al Ayaata ertinya maka nantikan olehmu pada hari yang datang oleh langit dengan asap yang amat nyata hingga akhir ayat. Kata Abana A’basa dan lainnya iaitu asap dahulu daripada berdiri kiamat yang masuk ia pada telinga kafir dan munafik dan mendatang ia akan orang yang mukmin seperti kelakuan penyakit Zakaama dan adalah bumi sekeliannya itu seperti satu rumah yang di nyalakan api di dalamnya yang tiada padanya kayu. Kemudian bertiup angin yang lemah lembut maka tiada tinggal ia akan satu mukmin melainkan di matikan oleb angin itu akan dia maka tiada tinggal atas muka bumi orang yang berkata Allaha.

Dan tersebut di dalam Tahafaha Al Akhowaana di riwayat orang bahawa Allaha A’za Wa Jala bangkit ia akan angin daripada Yaman terlebih lembut daripada sutera dan terlebih baik bau daripada kasturi maka tiada meninggal ia akan seorang yang di dalam hatinya Matsaqoala Zarata daripada iman melainkan memati ia akan dia dan tinggal manusia. Kemudian daripada itu seratus tahun tiada mengenal mereka itu akan agama dan tiada segala agama. Bermula mereka itu kejahatan makhluk dan atas mereka itu berdiri kiamat dan bermula mereka itu di dalam pekan mereka itu berjual beli mereka itu.

Dan tersebut di dalam hadis tiada berdiri kiamat hingga tiada menambah akan Allaha Taa’laya dalam bumi seratus tahun kemudian hasil tiga tersalam, satu tersalam dengan masyrik dan kedua tersalam ia dengan maghrib dan ketiga tersalam ia dengan jazirah Al A’rab seperti yang datang ia pada beberapa khabar. Kemudian keluar ia daripada pertengahan negeri A’dana iaitu negeri pihak laut negeri Yaman menghalau ia akan manusia daripada masyrik kepada maghrib dan daripada maghrib kepada masyrik, dua orang atas seekor unta dan tiga orang atas satu unta dan terkejut jin dan lari ia kepada segala pulau maka kembali akan dia oleh segala malaikat . Wa Allaha Aa’lama.

Maka antara itu datang tatkala itu adalah setengah daripada manusia tengah menyuap makanan maka makanan pun tiada ada tersuap dan setengah daripada manusia hendak meminum air maka air itupun tiadalah terminumnya tiba-tiba datanglah kiamat seperti firman Allaha Taa’laya Wa Lataatayana Hama Baghotata Wa Hama Laa Yashaa’rawana ertinya bahawa sungguhnya tiba-tiba datang ia yakni kiamat akan mereka itu padahal bersegera dan tiada mereka itu mengetahui oleh mereka itu.

Sumber : Kitab Kashafa Al Ghoyabayaha 

No comments:

Post a Comment