Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, August 22, 2010

Peperangan Akhir Zaman dan Pertolongan Tuhan

Peperangan akhir zaman telah tercatit di dlm kitab2 terdahulu dan al quran. Mari kita perhatikan ayat-ayat berkaitan ini dengan peperangan dan pertolongan yg diberikan oleh Allaha.

Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat; dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab dan orang-orang mu’min itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir: "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allaha menyesatkan orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (31) Al Mudathir

Ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". (9) Dan Allaha tidak menjadikannya, melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allaha. Sesungguhnya Allaha Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (10) Ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata: "Mereka itu ditipu oleh agamanya". "Barangsiapa yang tawakkal kepada Allaha, maka sesungguhnya Allaha Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (49) Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka: "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar". (50) Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allaha sekali-kali tidak menganiaya hamba-Nya, (51) Serupa dengan keadaan Fir’aun dan pengikut-pengikutnya serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mengingkari ayat-ayat Allaha, maka Allaha menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allaha Maha Kuat lagi Amat Keras siksaan-Nya. (52) Sekarang Allaha telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang; dan jika di antaramu ada seribu orang, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ribu orang dengan seizin Allaha. Dan Allaha beserta orang-orang yang sabar. (66) Al Anfal

Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan ni’mat Allaha kepadamu ketika datang kepadamu tentara-tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin taupan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Dan adalah Allaha Maha Melihat akan apa yang kamu kerjakan. (9) Al Ahzab

Dan kepunyaan Allaha-lah tentara langit dan bumi. Dan adalah Allaha Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (7) Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, (8) supaya kamu sekalian beriman kepada Allaha dan Rasul-Nya, menguatkanNya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. (9) Al Fath

Dan sesungguhnya telah tetap janji Kami kepada hamba-hamba Kami yang menjadi rasul, (171) sesungguhnya mereka itulah yang pasti mendapat pertolongan. (172) Dan sesungguhnya tentara Kami itulah yang pasti menang. (173) Maka berpalinglah kamu dari mereka sampai suatu ketika. (174) Dan lihatlah mereka, maka kelak mereka akan melihat. (175) Al Saaffat

Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya. (28) Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati. (29) Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. (30) Yasin

Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir ini tidak lain hanyalah yang diada-adakan, (7) mengapa Al Qur’an itu diturunkan kepadanya di antara kita?" Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al Qur’an-Ku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azab-Ku. (8) Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu Yang Maha Perkasa lagi Maha Pemberi? (9) Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga. (10) Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat, pasti akan dikalahkan. (11) Sod

No comments:

Post a Comment