Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Sunday, May 20, 2012

Ilmu Alam Asalama

Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama

Fasal pada menyatakan peri kejadian yang menanggungkan tujuh petala bumi
    
Dan adapun yang menanggung tujuh petala bumi itu seekor lembu yang di turunkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di dalam syurga Janata Al Faradawasa dan adalah baginya empat puluh ribu tanduk dan tiap-tiap suatu tanduk antara suatu tanduk itu lima ratus tahun perjalanan dan pada suatu riwayat lima puluh ribu tahun perjalanan. Maka adalah baginya empat puluh ribu kaki dan empat puluh ribu kepala demikian lagi telinga dan lidahnya seperti kepalanya jua banyaknya. Shahdan adalah suatu kepalanya itu sampai kepada pihak Masyrik dan ekornya sampai kepada pihak Maghrib dan adalah kepada hari kiamat ia membukakan akan mulutnya tatkala itu maka masuklah sekelian air laut dunia ini di dalam perutnya maka jadi keringlah sekelian air laut itu. Dan adalah lembu itu berdiri ia di atas suatu batu yang maha besar dan bertatahkan ia daripada yaakut yang hijau dan adalah sama tengah batu itu tujuh puluh ribu daripada pasaknya. Dan pada suatu riwayat ada baginya suatu laut tiada seorang juapun mengetahui akan kebesaran laut itu dan barang yang di jadikan Allaha di dalamnya itu beberapa daripada segala makhluk Allaha Taa’laya. Dan tebal batu itu seperti tebal tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan adalah batu itu di hantarkan di atas belakang ikan yang naha besar yang bernama Bahamawata dan kepalanya sampai kepada bawah petala bumi dan ekornya bertemu di bawah Arash Allaha Taa’laya dan adalah ikan itu di atas laut dan laut itu di atas angin dan angin itu di atas kudrat Allaha Taa’laya tiada siapa-siapalah yang mengetahuinya hanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua yang mengetahuinya itu.

Dan sekali sepertua datang Iblis laa’nata Allaha kepada lembu itu maka katanya “Hai lembu, bahawasanya tiadalah kamu ketahui di atas belakang kamu itu daripada beberapa manusia mengerjakan pekerjaan yang jahat-jahat iaitu minum arak dan tuak dan berbuat zina dan menumoah akan darah sama Asalama dengan tiada sebenarnya. Maka buangkan olehmu bumi ini supaya binasalah mereka itu” maka di buanglah lembu itu daripada kepalanya sebab itulah turun maka turun bukit Qaf daripada tingginya dahulu itu tiga kali. Kemudian maka di titahkan oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya seekor nyamuk suruh masukkan ke dalam lubang hidung lembu itu maka memakanlah nyamuk akan otak kepalanya maka lalu rebahlah pengsan lembu itu beberapa lamanya. Kemudian maka di keluarkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya nyamuk itu maka firmannya “Hai lembu, jangan engkau menurut akan kata Iblis yang aku laknat itu” maka lembu itupun lalulah ia taubat akan tuhannya serta junjung akan bumi itu seperti adat yang dahulu kala. Maka nyamuk itu pun tiada jauh daripada lembu itu barangkali bergerak nyamuk itu daripada lembu maka lembu itu pun terkejutlah, bumi pun gempalah sebab sangat takutnya dan adalah besar nyamuk itu seperti yang di dalam dunia ini besarnya.

Kata ahli Al Mufasirin tatkala di jadikan Allaha Taa’laya bumi lalu di bukakan sekelian petalanya maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan seorang malaikat di bawah Arash bahawa turun ke bumi. Maka malaikat itupun turunlah ia hingga sampai ia ke bawah tujuh petala bumi lalu di jijak akan dia maka tiadalah tempat tertanjak dua tapak kakinya maka di turunkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di dalam syurga Janata Al Faradawasa daripada seekor lembu yang ada baginya empat puluh ribu tanduk dan empat puluh ribu kaki. Kemudian maka jejaklah malaikat itu atas segala tanduk lembu itu tiada di tetapkan kejejakannya itu hingga di titahkan oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya bagi seorang malaikat bawa turun batu daripada yaakut yang hijau anak tangga yang pertama daripada syurga Janata Al Faradawasa. Maka adalah tebalnya sekira-kira lima ratus tahun perjalanan kemudian maka di hantarkan batu itu antara tanduk lembu itu hingga sampai kepada tengkuknya jadu tetaplah kaki malaikat itu. Kemudian maka di hantarkan bumi di atas tanduk lembu itu. Bernafas pada sehari sekali apabila bernafas maka pasanglah air laut dan tatkala di hela nafasnya jadi surutlah air itu. Kemudian maka tiada dapat berjejak kaki lembu itu maka di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan suatu batu yang maha besar dan tebalnya seperti tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Maka jadi tetaplah kaki lembu itu di jejak atas batu itu maka tiadalah ketetapan batu itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan seekor ikan yang maha besar.

Kata Abana A’basa bahawasanya nama ikan itu Nun, kata Kalabaya namanya Mahamawata, kata Waqodaya namanya Kabawata, kata Kaa’ba Al Ahabaara namanya Lawatasabaa, kata sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha namanya Malahawata. Maka di hantarkanlah batu itu di atas belakang ikan dan adalah ikan itu di atas laut dan adalah laut itu di atas angin dan adalah angin itu di atas kudrat Allaha Taa’laya. Shahdan jadilah sekelian dunia ini dan segala barang yang isi-isiannya dengan firman Allaha  Taa’laya dua patah kata jua iaitu Kana Fayakawana hai dunia jadilah engkau maka dunia itupun jadilah ia. Kata Kaa’ba Al Ahabaara sekali sepertua datang Iblis a’layaha laa’nata Allaha kepada ikan Nun itu hendak khianat ia serta katanya “Hai Nun, tahukah engkau akan segala barang yang ada di atas belakang kamu itu daripada segala makhluk Allaha Taa’laya iaitu beberapa daripada segala binatang dan beberapa daripada pohon kayu dan beberapa daripada segala bukit dan beberapa daripada segala manusia. Hal setengah atas setengahnya maka jikalau engkau sengetkan sedikit daripada belakang kamu itu nescaya gugurlah daripada segala yang ada di atas belakang kamu itu”. Maka tatkala di kehendaki oleh ikan Nun mengerjakan seperti pengajaran Iblis itu maka di titahkan Allaha seekor binatang masuk ke dalam hidungnya maka binatang itupun masuk hingga sampailah kepada otaknya. Maka ikan itupun tahu akan kesalahannya serta minta ampun ke hadrat Allaha Taa’laya daripada kesalahannya. Kemudian maka di titahkan Allaha bagi binatang itu keluarlah binatang itu. Kata Kaa’ba Al Ahabaara demi tuhan yang nyawaku di dalam tangan kudrat bahawasanya adalah ikan itu dan binatang itu sentiasa berpandangan jikalau di cita oleh ikan pun akan pengajaran Iblis itu nescaya masuklah binatang itu ke dalam hidung seperti dahulu itu.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara radhoya Allaha a’naha adalah angin itu di atas zholamat dan adalah zholamat itu di atas hijab dan adalah hijb itu di atas Nawaraya hingga itulah pengetahuan segala makhluk. Kata suatu riwayat adalah di bawah Nawaraya itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya suatu api yang maha besar iaitulah yang menanggung akan sekelian ini daripada sangat hawa apinya itu dan di rasanya itu.

Fasal pada menyatakan peri kejadian gempa bumi

Kata Kaa’ba Al Ahabaara tiada sekali-kali bumi itu bergempa melainkan ada salah suatu daripadanya dengan tiga sebab. Sebab yang pertama ada kalanya dengan titah Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan bumi itu maka jadilah gempa ia sebab sangat takut kepadanya. Dan keduanya ada kalanya sebab ada seseorang kediaman daripada bumi itu berbuat derhaka maka jadi gempalah ia sebab di murkai Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya baginya. Dan ketiganya ada kalanya sebab ikan Nun yang menanggung bumi itu ia bergerak maka jadi gempalah bumi itu dengan gerak bumi itu.

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya adalah di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya seorang daripada malaikat di serahkan padanya segala bumi dan bukit dan urat keduanya maka apabila di kehendaki Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di lihatkan kepada segala hambanya suatu alamat maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menghelakan urat bumi itu maka jadilah bumi itu dengan menghela oleh malaikat itu jadi gempalah ia maka terkadang jadi bumi itu gempa sedikit jua sebab perlahan-lahan dan terkadang jadi gempa itu lama itu sebab lama helanya oleh malaikat dan terkadang bumi itu pecah belah maka terbitlah daripada beberapa mata air jadi karamlah setengah daripada segala alam ini dan terkadang jadi air itu hitam dan terkadang jadi busuk ia.

Fasal pada menyatakan peri kejadian neraka

Adapun neraka itu di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pada hari Ahad iaitu bahawasanya adalah neraka tujuh lapis yang bernama Jahanam di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala yang berbuat dosa daripada umat nabi kita Mahamada Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama. Yang keduanya bernama Saa’yara dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala nasrani. Dan ketiga bernama Saqora dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala yahudi. Dan yang keempat bernama Mahayama  dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala orang yang takbur. Dan yang kelima bernama Hathomata dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala yang sangat amarah lagi aniaya dan khianat. Dan yang keenam bernama Lazhoya dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala yang mendakwa akan dirinya ketuhanan. Dan yang ketujuh bernama Haawayaha dan di masukkan Allaha Taa’laya ke dalamnya segala yang mendakwa zindik iaitulah yang terkebawah daripada segala neraka. 

Dan adalah di dalamnya tersangat daripada segala azab dan adalah tiap-tiap neraka itu suatu pintu seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Lahaa Sabaa’ta Abawaaba Lakala Baaba Mana Hama Jazaa Maqosawama ertinya adalah bagi neraka itu tujuh pintunya. Bagi tiap-tiap pintunya itu terbahagi daripada segala anggota mereka itu daripada tujuh anggota iaitu daripada dua tangan dan dua kaki dua lutut dan mulut. Dan adapun neraka itu daripada lapis kepala selapis terkebawah jua lagi amat seksanya. Dan adalah perantaraan suatu pintu kepada satu pintu tujuh puluh tahun perjalanan.

Shahdan adalah rupa neraka itu seperti rupa harimau dan adalah baginya kepadanya tiga puluh ribu kepalanya dan pada dua bibirnya yang di atas dan yang di bawah seribu rantai itu tujuh puluh ribu halaqah dan jikalau di himpunkan segala besi yang di dalam dunia ini tiada akan sama dengan suatu halaqah itu jua dan pada tiap-tiap halaqah itu Malaka Zabaanayaha (Zabaniah) iaitu segala malaikat yang amat hebat rupanya dan mereka itulah yang menghela segala isi neraka. Maka jika di titahkan Allaha Taa’laya neraka itu menceraikan segala bukit ini nescaya di hancurkan akan dia dan di balik akan dia dan adalah baginya naga itu empat kaki dan besarnya tiap-tiap suatu kaki itu seperti tiga puluh kian bukit dunia ini dan antara suatu kaki kepada satu kaki itu kira-kiranya seribu tahun perjalanan. Dan adalah pada neraka itu tujuh puluh ribu rantai dan yang menghela tiap-tiap rantai itu tujuh puluh ribu malaikat. Demikian lagi kelakuannya di jadikan Allaha  Taa’laya akan dia.

Fasal ini pada menyatakan peri kejadian kerak bumi

Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya kerak bumi ini ertinya bulatnya umpama buah yang buntar tujuh petala bumi dengan isinya daripada segala bukit dan laut terhantar di dalam kandungan langit. Adapun mengdiam pada lapis yang pertama itu daripada segala manusia dan beberapa daripada malaikat dan beberapa daripada segala binatang dan beberapa daripada segala tumbuh-tumbuhan dan beberapa daripada segala jin dan syaitan dan lainnya. Dan adapun yang mengdiam yang kedua datang kepada tujuh petala adalah beberapa daripada segala makhluk Allaha  Taa’laya jua dan yang di darat dan yang di laut. Tiada siapa mengetahui banyaknya hanya Allaha Taa’laya jua dan yang di bawah tujuh petala bumi itu tujuh laut daripada zholamat ganda-berganda tiada siapa mengetahui banyaknya hanya Allaha Taa’laya jua dan yang di bawah tujuh petala bumi itu tujuh pangkat daripada neraka iaitu Asafala Saafalayana ertinya di bawah daripada segala  yang di bawahnya.

Shahdan adalah kerak bumi itu umpama sebutir telur maka langit itu seperti kulitnya yang di luar dan laut itu seperti putihnya dan bumi itu seperti kuningnya dan suatu tamsil lagi pula bahawasanya kerak bumi itu seperti sebuah kelambar di dalam air maka yang banyaknya itu terkaram dan sedikit jua yang timbul dan di dalamnya beberapa daripada tumbuh-tumbuhan dan beberapa daripada segala bukit dan sungai dan beberapa daripada segala yang terjauh ada daripada segala bagai jenis tiada mengetahui banyaknya hanya Allaha  Taa’laya jua. Maka sekelian petala bumi yang ketujuh ini hendak ia bergerak-gerak maka di tetapkan Allaha Taa’laya dengan bukit Qaf yang mengeliling dia dan segala bukit ini urat daripada bukit Qaf jua dan urat yang pertama timbul itu Jabal Abi Qobais dan bumi yang pertama timbul itu bumi Makah. Dan pada suatu riwayat bahawasanya bumi Makah itu adalah ia di atas air ini umpama suatu pusu dan adalah berbuat ibadat atas pusu itu seorang malaikat dahulu daripada di jadikan Allaha Taa’laya itu dua ribu tahun lamanya. Maka bukit dan bumi itu di junjung oleh malaikat yang maha besar yang bernama Kayatawa Naata iaitu lembu seperti lembu yang tersebut pada perkataan yang dahulu itulah.

Maka di tetapkan Allaha  Taa’laya pada pihak kerak bumi itu yang di atas itu suku jua timbul di muliakan Allaha Taa’laya daripada segala pihak sebab yang diam dia segala manusia seperti firman Allaha Taa’laya yang  tersebut di dalam Qoraana Wa Laqoda Karamanaa Banaya Adama Wa Hamalanaa Hama Faya Al Bara Wa Al Bahara ertinya kami muliakan anak Adam akan bumi tempat kediaman mereka itu dan kami timbulkan seperti bahtera akan mereka itu laut seperti firman Allaha Taa’laya yang  tersebut di dalam Qoraana Hawa Alazaya Sakhora Al Bahara Lataakalawaa Manaha Lahamaa Thorayaa ertinya ia jua tuhan yang menyuruhkan laut bagi kami melayarkan bahtera di dalamnya.

Fasal pada menyatakan peri bilangan segala laut dan sungai

Adapun laut yang besar itu tujuh jua seperti firman Allaha Taa’laya yang tersebyt di dalam Qoraana Wa Al Bahara Yamadaha Mana Baa’daha Sabaa’ta Abahara ertinya laut itu di lanjutkan Allaha Taa’laya dengan tujuh laut. Yang pertamanya laut benua Thobara Sataana, yang keduanya laut benua Karamana, ketiganya laut benua A’maana, keempat laut Qolazawama, yang kelimanya laut Hindustan, yang keenam laut benua Rom, yang ketujuh laut benua maghrib. Dan adapun sungai yang besar di dalam dunia ini empat sungai jua seperti kata ahli al mufasirin adalah di dalam dunia ini empat sungai yang bertemu daripada segala sungai yang turun di dalam syurga. Pertama sungai Nil iaitu di negeri Mesir, yang kedua sungai Faraata (Furat) daripada negeri Baghdadi, yang ketiganya Sayahawana iaitu daripada negeri Waraa Al Nahara, yang keempatnya sungai Jayahawana iaitu daripada negeri Hanadaya.

Fasal pada menyatakan peri bilangan segala alam

Kata Dhohaaka bahawasanya alam ini enam lapis tiga ratus enam puluh alam dan adalah sekelian orang itu bertelanjang tiada berkain dan tiada berkaus dan tiada kenal mereka itu yang menjadikan akan dia dan alam yang enam puluh ribu itu adalah sekeliannya berkain dan berkaus dan di kenal mereka itu akan yang menjadikan akan dia. Kata A’mara abana Masaa’wada bahawasanya adalah Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya menjadikan alam itu seribu enam ratus daripadanya di dalam laut dan empat ratus daripadanya di darat. Kata Maqotala bahawasanya alam itu delapan puluh ribu, empat puluh ribu daripadanya di dalam laut dan empat puluh ribu daripadanya di darat. Kata Wahaba bana Manabaha bahawasanya alam itu delapan ribu maka dunia yang kediaman manusia di banding segala tempat yang kholi umpama sebuah mahligai di tengah padang jua.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara bahawasanya tiada mengetahui akan bilangan segala alam itu hanya Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya jua seperti firman Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya di dalam Qoraana Wa Maa Yaa’lama Janawada Rabaka Alaa Hawa ertinya tiada mengetahui sekelian bilangan tentera Allaha  tuhan kamu ya Mahamada hanya ia jua. Kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya tujuh petala bumi itu berlapis-lapis ia maka di jadikan Allaha Taa’laya yang kediaman pada tiap-tiap segala lapis itu beberapa daripada makhluk Allaha Taa’laya maka tiap-tiap lapis bumi itu ada seorang Adam seperti nabi Adam kita dan Nuh seperti nabi Allaha Nuh kita dan ada Musa seperti nabi Allaha Musa kita dan ada Isa seperti nabi Allaha Isa kita dan ada Mahamada seperti nabi Mahamada kita Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Dan pada suatu riwayat hadis bahawasanya Allaha Taa’laya menjadikan suatu bumi yang putih kiranya maka puluh kian bumi ini luasnya maka adalah perkitaran dunia ini luasnya maka adalah perkitaran matahari pun seperti tiga puluh perkitaran matahari ini. Bumi itu penuh daripada makhluk Allaha Taa’laya dan tiada di ketahui mereka itu akan segala yang berbuat derhaka akan Allaha Taa’laya pada sekejab mata jua pun. Sembah segala sahabat “Ya rasul Allaha, adakah mereka itu daripada anak cucu Adam” maka sabda nabi Allaha “Tiada di ketahui mereka itu bahawasanya Allaha Taa’laya menjadikan Adam”. Maka berdatang sembah segala sahabat “Dimana Iblis tatkala itu” sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Wa Yakholaqo Maa Laa Taa’lamawana ertinya di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya beberapa daripada makhluk tiada kamu ketahui banyaknya.

Dan adapun pertama-tama di jadikan Allaha Taa’laya di atas bumi ini segala tumbuh-tumbuhan ialah hampir satu bangsa dengan dia maka adalah di atas bumi ini penuh dengan segala pohon kayu dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian daripada itu maka di jadikan Allaha Taa’laya segala binatang yang buas dan yang jinak dan segala unggas maka adalah setengah daripada binatang itu makanannya daging binatang yang lainnya. Dan adalah raja segala binatang itu kuda dan tiada seekor jua binatang yang terlebih elok rupanya daripada kuda. Maka adalah kuda itu kerajaan beberapa ribu tahun lamanya jadilah bumi itu lengang keadaan segala binatang itu berbantah di dalamnya danmakan tumbuh-tumbuhan dan hijabkan sebelah atasnya. Dan adalah bumi itu sangat tinggi dan kemudian rendah ia maka di kehendaki Allaha Taa’laya meratakan dia maka di turunkan Allaha Taa’laya daripada langit itu syaitan sebab hampir sebangsa dengan dia.

Maka beberapa ribu tahun lamanya maka segala syaitan pun berbantah-bantahlah dengan segala kuda itu hingga alah kuda itu. Maka jadi tetaplah segala syaitan itu di atas bumi ini. Maka meramaikan mereka itu di dalam bumi ini dengan di perbuatkan oleh mereka itu akan rumah dan sekelian tempat pun di ratakan oleh mereka itu dan di penuhkan bukit daripada suatu tempat kepada suatu tempat dan di anugerah oleh Allaha Taa’laya akan mereka kuat maka jadilah sekelian bumi itu rata. Dan kemudian daripada itu beberapa ribu tahun lamanya maka di turunkan Allaha Taa’laya daripada jin mengalahkan ia akan syaitan itu sebab ia hamper satu bangsa dengan dia. Maka beberapa ribu tahun lamanya maka berperanglah jin itu dengan syaitan maka alahlah sekelian syaitan itu.

Dan kemudian daripada itu beberapa ribu tahun lamanya kerajaan jin di dalam bumi ini maka derhakalah mereka itu akan Allaha Taa’laya maka di turunkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan segala malaikat. Tatkala itu adalah sekelian mereka itu penghulu mereka itu Azaazayala (Azazil) sebab ia hampir satu bangsa dengan jin itu. Maka di alahkan oleh segala malaikat itu akan jin hingga menyucilah sekelian dunia ini daripada jin lalu duduklah sekelian mereka itu pada segala bukit dan pohon kayu dan segala rongga dan segala rimba dan segala padang dan segala laut dan segala pulau dan segala tempat yang najisdan segala rumah yang sunyi. Maka adalah segala malaikat itu berbuat ibadat akan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada beberapa ribu tahun lamanya. Dan kemudian daripada itu maka di turunkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama sebab ia hampir satu bangsa dengan dia.

Kata Kaa’ba Al Ahabaara bahawasanya yang pertama yang kediaman daripada bumi itu beberapa segala jin maka tatkala derhakalah mereka itu akan Allaha Taa’laya dengan sebab berbunuh-bunuhan mereka itu sama sendirinya maka di binasakan Allaha Taa’laya mereka itu. Kemudian daripada itu maka di titahkan Allaha Taa’laya beberapa daripada segala malaikat kediaman daripada bumi ini kemudian daripada itu maka di titahkan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan nabi Allaha Adam A’layaha Wa Salama. Dan lagi pula kata Kaa’ba Al Ahabaara di tanya orang akan nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama daripada segala yang mengdiam dunia ini dahulu daripada nabi Allaha Adam A’layaha Al Salama maka sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Iaitu diam daripada bumi itu jin” maka sembahnya “Kemudian daripada itu siapa ia”. Maka sabdanya “Iaitu Adam A’layaha Al Salama” maka sembahnya “Berapa lamanya antara jin dan itu ya rasul Allaha” sabdanya “Tujuh ratus tahun lamanya” “dan berapa antara Adam dan malaikat” maka sabdanya “Tujuh ratus tahun”.

Fasal pada menyatakan peri kejadian iklim dan segala yang mengdiam dia

Adapun iklim tujuh iaitu dengan di sifat tujuh bahagi maka di namai tiap-tiap bahagi itu suatu iklim lagi akan di sebutkan fakir nama segala raja-raja yang kata Qotaadaha ia mendengar daripada Abaya Khoalada katanya dunia ini empat belas ribu persakho maka enam ribu persakho daripadanya benua Habshah dan tiga ribu persakho daripadanya benua Rom dan tiga ribu persakho daripadanya benua Parsi dan seribu persakho daripadanya benua A’raq dan seribu persakho daripadanya benua Turki dan Cina. Bermula tiap-tiap satu persakho itu tiga mil iaitu tiga mil hashamaya dan tiap-tiap satu mil itu empat ribu langkah dan tiap-tiap satu langkah itu tiga tapak kaki. Maka jika kira-kirakan dengan hasta maka suatu mil itu hasta dan pada tiap-tiap suatu hasta itu dua tapak dan pada suatu tapak itu lima belas jari demikianlah di kira-kiranya.

Adapun bumi ini di bahagikan segala yang mengeliling dia seperti raja Farayadawana Shayazhoya yang bangsa benua Khoraasanaya dan raja Nasaja Al Hamaya bangsanya benua Yaman dan nabi Allaha Sulaiman A’layaha Al Salama dan sultan Iskandar Zawa Al Qoranayana dan raja Azada Jayara abana Tsaaka di benua Parsi. Maka di sifat sekelian mereka itu akan bumi ini di jadikan akan dia tujuh iklim maka panjangnya daripada Masyrik dam Maghrib dan lebarnya pada antara anang  kelatan.

Maka pertama-tama iklim itu benua Hindi iaitulah yang terlebih panjang daripada segala iklim sepuluh ribu dua ratus mil panjangnya. Kedua iklim benua Makata dan Hajaza panjangnya empat ribu delapan puluh mil. Ketiga iklim benua Bashorata dan Badayata dan Kufah lebarnya tiga ratus lima puluh mil dan burujnya buruj A’qoraba dan bintangnya bintang Zaharata. Keempat iklim benua A’raq dan benua Sham dan Bayata Al Maqodasa dan benua Khorasan lebarnya tiga ratus mil iaitu iklim yang sederhana daripada segala iklim iaitulah tempat jadi segala anabaya dan segala hakama dan keras atas iklim itu matahari dan burujnya Jawazaa dan bintang A’thoarada. Kelima iklim benua Rom dan Arahayaha dan negeri Jawazaana hingga negeri Andalus lebarnya dua ratus lima puluh mil dan burujnya buruj Sarathoana dan bintangnya bintang Marayakho. Keenam iklim tempat kediaman Yaajawaja Wa Maajawaja (Yajuj Wa Majuj). Ketujuh iklim benua Cina dan benua Turki. Adapun orang yang mengdiam benua Cina yang pada pihak Masyrik dengan benua Tholahata pada pihak Maghrib tapak kaki kedua kaum itu bertemu kerana berbetulan bulat bumi itu.

Shahdan bahawasanya adalah perjalanan antara Masyrik ke Maghrib itu lima ratus tahun perjalanan iaitu hampir pada pihak Masyrik negeri yang bernama Aa’balasaa dan hampir pada pihak Maghrib negeri yang bernama Jaabarasho dan adalah kebanyakan pada bumi itu padang dan bukit dan laut. Adapun yang mengdiam segala manusia itu hanya sedikit jua dan terbanyak segala manusia itu kafir jua dan Asalama itu sedikit. Dan keliling dunia zholamat dan yang keliling zholamat itu Jabal Qaf jua. Kata Sheikh Abawa Haamada abana Al Rabayaa’ radhoya Allaha a’nahama bahawasanya yang bernama dunia itu permulaannya daripada langit yang pertama itu hingga sampai kepada buminya dan laut barang yang di atasnya dan barang yang di bawahnya dan barang yang di liput dengan dia. Maka yang ramai daripada bumi itu hanya seratus tahun perjalanan jua dan barang yang hampir dengan dia dan pada pihak Masyrik dan Maghrib yang tiada ada kediaman manusia kerana sebab hampir matahari naik dan matahari jatuh. Dan bumi yang lain daripada pihak keduanya itu tiada kediaman manusia kerana sangat daripada pihak Utara dan khasiat air itu sejuk dan kering dan pada pihak Maghrib itu sejuk dan basah dan pihak Masyrik itu sangat sejuk dan kering. Maka berhadap sangat pada pihak Masyrik dan dan sejuk dan basah kepada pihak Maghrib itu maka jadilah sederhana hawa bumi itu. Maka dapatlah tempat kediaman segala yang bernyawa dan tumbuhlah segala tumbuh-tumbuhan maka jadilah bumi nyatakan tempat kediaman manusia kerana Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya hendak mengurniai rahmat akan mereka itu.

Ketahui olehmu bahawasanya segala yang di jadikan Allaha itu tiga perkara. Pertamanya Hayawaanaata iaitu yang bernyawa, kedua Nabaanata iaitu sekelian tumbuh-tumbuhan, ketiga Jamaadaata iaitu segala yang tiada bernyawa iaitu seperti batu dan kayu dan tanah. Dan adapun Hayawaanaata itu terbahagi kepada lima bahagi. Pertama manusia, kedua malaikat, ketiga jin, keempat syaitan, kelima binatang. Dan adapun segala manusia itu terbahagi atas dua bahagi pertama Asalama kedua kafir. Maka adapun segala malaikat itu tiada terbahagi dam mereka itu tiada derhaka kepada Allaha Taa’laya dengan sekejab mata jua pun. Maka segala jin itu terbahagi atas dua bahagi pertama Asalama, kedua kafir. Maka adapun segala syaitan itu sekelian kafir jua.  Maka adapun segala binatang tiada ia terbahagi.

Shahdan bahawasanya manusia dan malaikat dan jin dan syaitan di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu sepuluh suku. Maka sembilan suku daripada segala malaikat, suatu suku lagi itu terbahagi kepada tiga bahagi, pertama syaitan, kedua jin, ketiga manusia. Maka yang suatu suku daripada tiga bahagi itu di bahagi kepada sepuluh suku maka yang sembilan daripada syaitan dan suatu lagi jin dan manusia itu terbahagi kepada sepuluh suku maka yang sembilan suku daripadanya itu jin dan suatu lagi daripadanya itu manusia. Maka berbahagi pula manusia suatu kepada sepuluh suku seperti kata Abana A’basa radhoya Allaha a’nahama bahawasanya segala manusia itu terbahagi kepada sepuluh bahagi maka sembilan bahagi daripadanya Yajuj Wa Majuj dan pada suatu bahagi daripada manusia.

Kata Hasana Al Bashoraya Yajuj Wa Majuj daripada anak cucu bapanya itu anak nabi Allaha Nuh A’layaha Al Salama dan adalah mereka itu tiga kaum. Suatu kaum daripada mereka itu bahawa adalah panjangnya seratus dua puluh hasta dan adalah mereka itu terlalu amat kuatnya dan dapat mereka itu membelah bukit dan besi. Dan keduanya kaum mereka itu bahawasanya adalah panjang dan bidangnya sama jua maka adalah mereka itu daripada telinga sebelah akan jadi hamparan dan sebelah akan jadi selimutnya dan tiada jua sekelian binatang melintas pada hadapan mereka itu liar dan jinak melainkan habislah di makan akan dia dan jika ada seorang mati daripada mereka itu maka di makan akan dia. Dan ketiga kaum daripadanya bahawasanya adalah panjang mereka itu tengah dua jengkal dan tiada daripada mereka itu seorang hingga sampai daripadanya sekelian anak cucunya seribu orang kemudian maka matilah ia. Adapun tempat kediaman sekelian mereka itu daripada kesudahan bumi benua Cina ke Masyrik iaitu bumi benua Cina yang berhubung bumi itu dengan laut zholamat dan adalah lanjut bumi itu sekira dua puluh tahun perjalanan jauhnya.

Kata setengah a’lama bahawasanya adalah segala kaum Tarakaya (Turki) daripada bangsa Yajuj Wa Majuj kerana pada masa Iskandar Zawa Al Qoranayana berbuat kota Yajuj Wa Majuj maka setengah mereka itu pergi bermain-main tiada di ketahui oleh mereka itu akan Iskandar Zawa Al Qoranayana itu berbuat kota maka tinggallah mereka itu di luar kotanya maka sebab itulah di namai mereka itu Tarakaya. Bahawasanya adalah segala orang Turki tiga kaum suatu kaum Masaka, kedua kaum Naasaka, ketiga kaum Naaraka. Bermula suatu suku daripada manusia yang tinggal daripada Yajuj Wa Majuj itu terbahagi kepada seratus dua puluh lima kaum maka seratus kaum itu kediaman mereka itu pada kesudahan benua Hindi dan daripada mereka itu bernama Masaanawaha dan adalah kepala mereka itu seperti anjing dan kedua kaum bernama Lawaha dan adalah mata mereka itu daripada dadanya. Dan ketiga kaum bernama Masawaha adalah telinga mereka itu seperti telinga gajah. Dan keempat kaum bernama Lawasa adalah mereka itu tiada berjalan dengan kakinya hanya mengesot dirinya mereka itu jua. Dan kelima kaum bernama Kalawasa maka adalah kejadian mereka itu nisab manusia jua dan kaki dan tangan dan hidungnya dan tangannya sebelah dan berjalan mereka itu pun sebelah jua yang amat pantas mereka itu perjalanannya dan adalah sekelian kaum yang tersebut itu manusia lagi kafir ia semuanya isi neraka.

Dan adapun bumi yang dua puluh tahun perjalanan daripada kediaman Yajuj Wa Majuj itu empat belas tahun perjalanan akan kediaman kaum Sawadaana. Maka kaum Sawadaana itu terbahagi kepada lima bahagi dan kaum yang pertama bernama Fanaawaha dan kaum yang kedua bernama Fawatawa dan kaum yang ketiga bernama Sabalaya dan kaum yang keempat bernama Nakadawa dan kaum yang kelima bernama Gholaamasa dan suatu kaum yang hampir dengan benua Sawaadana yang bernama Ghoanata maka kaum Ghoanata itu Asalama ia lagi baik perangainya dan lagi elok rupanya dan adalah mereka itu berakal faham pada agamanyadan adalah mereka itu sembahyang dan puasa dan naik haji ia. Maka lima yang tersebut dahulu itu daripada kaum Sawadaana tiadalah di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya pada bumi mereka itu daripada bukit dan tiada kebajikan dan tiada mereka itu beragama dan akal. Maka yang terlebih jahat daripada suatu itu kaum Qowaqowa maka kejadian mereka itu pendek lehernya dan rendah hidungnya dan merah matanya dan rambutnya seperti biji lada dan adalah kejadian mereka itu amat keji dan usaha mereka itu memanah dan makanan mereka itu gajah dan segala binatang liar dan jinak dan segala ular yang bisa-bisa. Dan setengah daripada kaum Sawadaana itu bernama pula Zabaakho terbahagi daripada kaum Sawadaana adalah mereka itu Asalama dan adalah hampir dengan benua Sawadaana itu suatu benua Raakho dan adalah lanjut benua itu setahun perjalanan maka adalah orang yang kediaman daripada benua itu kafir dan makanan mereka itu anjing.

Dan adapun baki perjalanan bumi daripada kediaman Yajuj Wa Majuj dan kaum Sawadaana lagi adalah enam tahun perjalanan daripada bumi benua Habshah dan Hindi dan Cina maka sekelian orang kediaman daripada benua itu kafir sekelian itu. Shahdan bahawasanya adalah daripada kaum A’rabaya yang isi negeri Shofalah dan di jadikan Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya akan mereka itu nisab manusia jua kepala mereka itu nisab kepala jua dan tubuh mereka itu nisab tangan dan kaki jua maka bernama mereka itu kaum Wabaara dan di jadikan Allaha Taa’laya mereka itu daripada anak cucu Sham saudara A’ad dan Tsamud. Mereka itu tiada bagi mereka itu akal dan mereka itu diam negeri Sajarata di tepi laut Hindi maka mereka itu di namakan oleh A’raba akan dia Nasanasa dan usaha mereka itu bagi berburu.

Dan telah di jadikan oleh Allaha Sabahanaha Wa Taa’laya daripada suatu kaum daripada manusia kaum Sawadaana iaitu hampir Maghrib sekelian perempuan dan tiada bagi mereka itu laki-laki pada bumi itu dan adalah suatu laut apabila berhentian seorang di dalam air laut itu suatu saat atau dua saat kemudian naik ia daripada laut itu jadi hamil mereka itu dan beranaklah mereka itu dengan anak perempuan jua. Dan adalah pada negeri Sawadaana iaitu manusia tiada mereka itu kepala dan mata mereka itu pada bahunya dan mulut mereka itu daripada dadanya dan amat banyak dan keadaan mereka itu seperti keadaan binatang dan pekerjaan mereka itu memberi kesakitan sama sendirinya dan tiada bagi mereka itu akal. Shahdan bahawasanya benua Cina itu negeri besar dan raja mereka itu adil dan adalah pada bumi mereka itu berbagai-bagai nikmat dan berbagai-bagai pakaian dan adalah sekelian mereka itu menyembah berhala dan di dalam negeri mereka itu banyak orang utusan dan orang yang tahu ilmu hikmat.

Bermula di jadikan Allaha Taa’laya segala manusia itu dua belas suku diam mereka itu enam suku daripada manusia daripada pihak Masyrik sekelian mereka itu kafir jua akan isi neraka dan di jadikan Allaha Taa’laya daripada enam suku daripada pihak Maghrib sekelian mereka itu kafir jua akan isi neraka. Dan adapun yang tinggal daripada mereka itu yang ada tauhid akan Allaha Taa’laya itu terbahagi kepada tujuh puluh tiga kaum maka di dalam tujuh puluh tiga kaum itu orang bidaah dan orang yang menurut akan hawa nafsu dan yang fasik tiada luput daripada marabahaya akhirat daripada mereka itu melainkan suatu kaum daripada ahli Al Sanata Wa Al Jamaa’ta seperti sabda nabi Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama “Satafaraqo Amataya Tsalatsaa Wa Sabaa’yana Faraqota Kala Hama Haalaka Alaa Waahadata Manahaa Naajayata” Qoyala “Wa Mana Hama Yaa Rasawala Allaha”  Qoala “Ahala Al Sanata Wa Al Jamaa’ta” Qoyala “Wa Mana Ahala Al Sanata Wa Al Jamaa’ta” Qoala “Maa Anaa A’layaha Wa Ashohaabaya Hawalaa Awa Shohaabataya” ertinya “Lagi jadi daripada umatku tujuh puluh kaum sekelian mereka itu binasa dan suatu kaum jua yang luput mereka itu daripada berbahaya akhirat” maka sembah segala sahabat “Siapa mereka itu ya rasul Allaha”  maka sabdanya “Iaitu ahli Al Sanata Wa Al Jamaa’ta” maka sembah segala sahabat “Siapa ahli Al Sanata Wa Al Jamaa’ta itu ya rasul Allaha”’ maka sabdanya “Iaitu seperti kelakuan aku dan seperti kelakuan sahabatku”.

Wa Allaha  Al Haadaya Alaya Shoraatho Masataqoyama Al Hamada Lalaha Alazaya Hadaanaa Lahazaa Wa Maa Kanaa Lanahatadaya Lawalaa Ana Hadaanaa Allaha  Wa Sholaya Allaha A’laya Sayadanaa Mahamada Kalamaaza Karaha Al Zaakarawana Wa Ghofala A’na Zakaraha Al Ghoafalawana Wa Al Hamada Lalaha Raba Al A’alamayana

Telah selesailah fakir yang Mahataaja Alaya Rahamata Rabaha Al Ghonaya Al Shayakho Nawara Al Dayana Bana A’laya Hasana Bana Mahamada Hamayada Al Raanaya dan terjemah kitab Balasaana Al Jaawaya Al Masamaya Badaa Kholaqo Al Samawaata Wa Al Aradho Amayana.

Sumber: Kitab Taja Al Malaka (Mahkota Raja-Raja) 

No comments:

Post a Comment