Basama Allaha Al Rohamana Al Rohayama
Bacalah dengan nama tuhan kamu yang menjadikan. Menjadikan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan tuhan kamu yang keramat. Yang mengajarkan dengan kalam. Mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Al A'laqo

Qola Ana Solataya Wa Nasakaya Wa Mahayaya Wa Mamataya Lalaha Roba Al A'lamayana (162) Laa Sharoyaka Laha Wa Bazalaka Amarota Wa Anaa Awala Al Masalamayana (163) Al Anaa'ma

Monday, June 11, 2012

Kisah Nabi Abaraahayama (Ibrahim) A'layaha Al Salama - Bahagian 2


Basama Allaha Al Rahamana Al Rahayama 

Setelah sudah Ibrahim berkata-kata kepada bapanya demikian itu maka keluarlah ia dari negeri Kufah maksudnya hendak ke negeri Sham. Maka masuklah Ibrahim ke negeri Khozaana namanya maka di lihatnya orang di dalam negeri itu semuanya memakai kain yang baik baju yang baik maka pergilah mereka itu mengadap rajanya. Maka ujar Ibrahim kepada mereka itu “Ngapa maka kamu sekelian berhimpun-himpun dan kemana pergi kamu ini” maka sahut mereka itu “Bahawa raja kami ini ada seorang anaknya perempuan terlalu amat baik rupanya tiada berbagai pada masa ini. Beberapa anak raja-raja hendak meminang dia tiada di beri raja kami maka sekarang ia hendak memilih sendirinya barang kali berkenan kepada tuan puteri itu. Maka itulah yang di perkenankan raja kerana raja sangat kasihnya akan anaknya itu. Akan kata tuan puteri “Barang yang berkenan pada mataku ialah kuambil akan suamiku”. Akan sekarang tujuh hari tujuh malamlah sudah sahari-hari orang pergi kemudian maka seorang pun tiada di perkenankan di dalam antara orang banyak itu. Maka ujar Ibrahim A’layaha Al Salama “Aku pun pergi serta kamu hendak melihat segala kelakuan mereka itu” maka kata orang itu “Baiklah, marilah kita pergi. Marilah tuan pergi serta hamba”.

Hataya pergilah nabi Ibrahim dengan orang banyak. Setelah sampai kemudian maka duduklah ia pada suatu penjuru medan itu di tengah orang banyak. Arakian telah datanglah kepada waktu peredaran matahari maka keluarlah puteri Saraa dengan tujuh ratus hambanya perempuan mengiringkan dia serta baik-baik rupanya dengan pakaiannya yang indah-indah. Maka tuan puteri itu duduk di atas usungan dengan tirai kelambunya daripada sutera yang nipis yang terlalu indah-indah perbuatannya dan ada pada tangannya pada puteri itu suatu limau daripada emas yang bertatahkan ratna mutu manikam maka berjalanlah mengeliling medan itu. Setelah hampirlah ia kepada tempat nabi Ibrahim A’layaha Al Salama maka di lihatnya seorang orang muda berdiri habis-habis orang banyak itu bercahaya-cahaya mukanya gilang gemilang cahayanya dan amat elok rupanya. Adalah pada masa itu maka di lontarnya limau yang pada tangannya itu ke hadapan nabi Ibrahim dan hunusnya daripada tangannya lalu di hantarkannya ke hadapan Ibrahim A’layaha Al Salama maka kembalilah ia ke istananya. Setelah di lihat oleh segala hamba raja akan hal demikian itu maka dibawa oranglah akan nabi Ibrahim ke atas usungan lalu di bawa oranglah masuk kepada raja. Maka di suruh raja duduk nabi Ibrahim pun duduklah maka di lihat raja akan cahaya yang pada muka Ibrahim A’layaha Al Salama itu gilang gemilang cahayanya iaitulah nabi Mahamada Rasawala Allaha Sholaya Allaha A’layaha Al Salama pada dahinya terlihat raja.

Maka kata raja akan anaknya “Hai Sataya Saraa (Siti Sara), terlalu sekali tahu engkau memilih suami yang terlalu elok rupanya. Sayang sedikit ia orang dagang di dalam itupun sudahlah ia akan untungmu. Hai orang muda, apa namamu dan dari mana datangmu ke negeri kami ini” maka sahut nabi Ibrahim “Bahawa hamba datang dari negeri Kufah hendak pergi ke benua Sham”. Maka sabda raja “Berapa orang darang sertamu dan apa maksudmu pergi ke benua Sham” maka sahut Ibrahim “Hamba datang seorang hamba suatu pun tiada. Kehendak hamba ke benua Sham itu sahaja di suruhkan Allaha Taa’laya ke negeri itu”. Hataya maka di suruh raja panggil orang besar-besar dan segala menteri maka bekerjalah raja itu seperti adat segala raja-raja mengerjakan anaknya tujuh hari tujuh malam berjaga makan minum bersukaan. Setelah itu maka di nikahkannyalah Ibrahim dengan Siti Sara. Setelah sudah nikah maka segala orang kaya itupun dan segala menteri sekelian mengamburkan emas dan perak atas nabi Ibrahim A’layaha Al Salama dan orang berpersembahkan emas dan perak dan pakaian yang indah-indah akan Ibrahim dan puteri Sara terlalu banyak.

Adapun akan puteri Sara itu terlalu baik rupanya tiada ada samanya di dalam dunia ini pada masa itu tiada seorang juapun seperti rupa tuan puteri itu maka terlalulah kasih nabi Ibrahim A’layaha Al Salama akan dia dan duduklah nabi Ibrahim di dalam mahligai Siti Sara beberapa bulan. Maka kata nabi Ibrahim “Hai Siti Sara, bahawa hamba hendak pergi ke benua Sham kerana niat hamba datang ke mari ini pun di titahkan Allaha Taa’laya dari benua Kufah pergi ke benua Sham masa akan sekarang apa bicara tuan hamba akan hamba hendak berjalan ke benua Sham”. Maka sahut Siti Sara “Tiada dapat hamba bercerai dengan tuan hamba. Bahawasanya barang kemana tuan hamba pergi sertalah hamba dengan tuan hamba. Akan negeri bapa hamba ini tiada berguna kepada hamba”. Hataya maka Siti Sara pun bermohonlah kepada ayah bondanya akan mengikut nabi Ibrahim A’layaha Al Salama maka di beri izin oleh ayah bondanya “Pergilah engkau mengikut suamimu dan tahu engkau menaruhkan dirimu kepadanya”.

Kelakian maka keluarlah ia dari negeri itu lalu mengikut jalan ke benua Sham. Setelah itu maka berjalanlah nabi Ibrahim A’layaha Al Salama membawa puteri Sara. Berapa lamanya ia berjalan maka sampailah pada sebuah negeri bernama Khomasho dan ada seorang raja di dalam negeri itu terlalu aniaya dan tiada sekali kasihan ia akan segala hamba Allaha pada mengambil harta mereka itu dan tiada dapat ia melihat benda orang yang baik dan senjata orang yang baik dan tiada dapat ia melihat anak isteri orang yang baik. Setelah di dengar Ibrahim akan warta demikian itu maka di perbuat nabi Ibrahim suatu peti yang besar maka di masukkannya akan isterinya Siti Sara ke dalam peti itu lalu di naikkannya keatas untanya maka berjalanlah nabi Allaha Ibrahim. Setelah sampailah ia ke negeri Khomasho itu maka segala orang yang empunya jalanraya itupun berdatang sembah kepada rajanya sembahnya “Ya tuanku shah alam, bahawa ada seorang muda baharu datang ada di bawanya suatu peti yang besar di atas unta. Apa-apa di dalamnya tiada hamba shah alam ketahui”. Maka sabda raja itu “Hendaklah kamu bawa kemari khazanah itu”.

Hataya maka nabi Allaha Ibrahim pun di bawa oranglah ke hadapan raja itu maka titah raja “Apa di dalam peti yang besar ini” maka sahut nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama “Saudara hamba” ertinya yang Asalama itu saudara samanya Asakama maka titah raja “Bawalah masuk khazanah itu ke dalam istanaku ini dan orang muda ini taruh di dalam penjara”. Hataya maka khazanah itupun di bawa oranglah masuk ke istana raja itu dan nabi Allaha Ibrahim pun di penjarakan oranglah. Hataya maka raja pun masuklah ke istana maka nabi Ibrahim pun dukacitalah hatinya maka pada ketika itu juga Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada nabi Ibrahim ujarnya “Jangan tuan hamba dukacita bahawasanya tiada dapat seorang juapun berbuat khianat kepada isi rumahmu dan kepadamu. Sekarang lihatlah olehmu ya nabi Allaha di bukakan Allaha Taa’laya hijab daripada matamu maka tuan hamba lihatlah kelakuan raja dengan Siti Sara itu” Jibril pun kembali. Hataya maka di suruh raja buka khazanah itu setelah di buka orang maka di lihat oleh raja itu seorang perempuan terlalu amat baik rupanya dan segala istana raja itupun teranglah oleh cahaya mukanya.

Maka raja itupun terlalu sukacita sangat hatinya melihat rupa Siti Sara itu tiadalah tertahan lagi hatinya maka iapun hendak melangkahkan kakinya akan menghampiri Siti Sara maka kedua kaki raja itupun di pegangkan oleh bumi. Maka ia hendak berbangkit tiada dapat maka hendak di capai raja itu akan Siti Sara itu dengan tangannya maka kedua tangannya raja itupun kudung. Bermula nabi Ibrahim pun melihat dari jauh akan kelakuan itu maka bersabda raja “Hai perempuan yang amat elok rupamu, minta doalah engkau kepada tuhanmu supaya sembuh tanganku daripada kudung ini dan engkau pun sahaja kulepaskan kembali kepada saudaramu”. Maka di minta Siti Sara kepada Allaha Taa’laya maka tangan raja pun sembuhlah. Telah di lihat dirinya baik seperti dahulu maka sekali lagi ia hendak menjabat Siti Sara dengan katanya “Marilah tuan kita duduk di dalam istana bersukaan” maka di kudung akan Allaha Taa’laya kedua tangannya. Setelah di lihat tangannya terkudung maka katanya “Hai perempuan yang amat mulia, minta doalah tuan sekali lagi supaya kembali tanganku ini dan engkau pun sahaja kulepaskanlah” maka minta doa pula Siti Sara kepada Allaha Taa’laya maka kembalikan Allaha pula tangannya itu seperti adanya dahulu itu.

Kata ahli Al Tafsir, tiga kali ia hendak berbuat khianat akan Siti Sara maka ketiga kalinya di kudungkan Allaha Taa’laya tangannya. Setelah itu maka taubatlah ia kepada Allaha Taa’laya maka sabda raja itu “Telah tiga kalilah aku hendak berbuat khianat akan dikau tiada di beri Allaha Taa’laya aku berbuat jahat kepadamu. Sekarang pun telah taubatlah aku kepada Allaha Taa’laya dan takutlah aku akan dia. Bahawasanya tiadalah aku berbuat aniaya lagi kemudian daripada sudah kurasai bala yang demikian ini”. Maka kata Siti Sara “Jika seperti kata raja itu telah berbahagialah raja di dalam dunia dan di dalam akhirat dan hendaklah raja mengembalikan segala hak orang yang di aniaya itu kepada yang empunya dia pada masa yang telah lalu” maka sabda raja “Hai perempuan yang berbahagia, akan orang muda itu apa padamu” maka sahut Siti Sara “Iaitu suami hamba dan namanya nabi Allaha Ibrahim”.

Hataya maka di suruh raja keluarkan nabi Allaha Ibrahim di dalam penjara itu maka di bawa orang hampir kepada raja maka di anugerahkan raja Khomasho akan dia pakaian yang mulia-mulia dan di kurnia raja akan Siti Sara seorang sahaya perempuan yang muda baharu dua belas umurnya terlalu elok rupanya maka sabda raja “Ambillah olehmu sahaya ini kuberi akan kamu kedua dengan pergilah kamu barang kemana yang kamu kehendaki”. Hataya maka di bawa oranglah Siti Sara keluar kepada nabi Ibrahim setelah bertemu Siti Sara dengan suaminya maka berceritalah Siti Sara kepada nabi Ibrahim akan kelakuan raja itu kerana di dalam hatinya tiada di lihat nabi Ibrahim akan halnya itu. Maka berkata nabi Ibrahim “Jangan tuan hamba hikayatkan pada hamba kelakuan raja, nyatalah di perlihatkan Allaha Taa’laya pada hambamu segala barang yang di perbuatnya itu” maka diamlah Siti Sara. Setelah itu maka kata nabi Ibrahim “Apa namanya sahaya ini” maka sahut Siti Sara “Tiada hamba ketahui namanya tetapi ini penjawat kaki tangan raja itu” maka kata Ibrahim “Jika demikian Hajara (Hajar) lah namanya budak ini” sebermula Hajar itulah nenek rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama.

Setelah itu maka nabi Ibrahim pun berjalanlah daripada negeri Khomasho itu berapa lamanya sampailah ia ke bumi Bayata Al Maqodasa pada suatu dusun Falasathoyana (Falisthin) namanya maka tempat itu padang tiada ada pohon kayu-kayunya pada bumi itu maka Jibril A’layaha Al Salama pun datang kepada nabi Allaha ujarnya “Ya Ibrahim, bahawa firman Allaha Taa’laya, hendaklah tuan hamba pandang pada segala bumi ini yang mana sampai mata tuan hamba itu nescaya di tumbuhkan Allaha Taa’laya segala pohon kayu yang berbuah akan rezeki segala manusia” maka di pandang nabi Allaha Ibrahim lah segala bumi itu hingga sampai mata air di dalam bumi pun di lihatnya maka had mana yang sampai pandangan nabi Allaha Ibrahim itulah di tumbuhkan Allaha Taa’laya segala kayu-kayuan maka berhentilah nabi Allaha Ibrahim pada tempat itu berbuat rumah.

Sebermula segala anak cucu Saama anak nabi Allaha Nuh, di sanalah ia diam berbuat dusun sekira-kira  empat ratus buah dusun di perbuat mereka itu di sana. Adapun kerja nabi Allaha Ibrahim mengajarkan orang ilmu syariat dan thorikat dan hakikat dan makrifat maka berhimpunlah segala manusia berajar kepada nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama. Maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, hendak kiranya perbuatkan kami suatu masjid akan tempat kami menyembah Allaha Taa’laya dan berbuat kebaktian kami kepadanya. Firman Allaha Taa’laya “Hai Jibril, pergilah engkau ke dalam syurga. Ambil olehmu suatu batu bawa kepada hambaku Ibrahim akan kiblat mereka itu” maka Jibril pun pergilah mengambil batu itu lalu di bawa kepada nabi Allaha “Bahawa inilah batu di dalam syurga maka perbuat oleh tuan hamba suatu masjid akan tempat segala manusia berbuat ibadat maka kau menyembah Allaha Taa’laya”. Maka di perbuat nabi Ibrahim lah masjid pada bumi itu maka di namai masjid itu Bayata Al Maqodasa hingga datang sekarang. Kata ahli al tafsir bahawa empat ribu anabayaa berkiblat pada masjid Bayata Al Maqodasa hingga datang kepada zaman rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama di pindahkan Allaha Taa’laya kiblat segala nabi kepada Kaa’bata Allaha.

Maka datang firman Allaha Taa’laya kepada nabi Ibrahim menyuruh ia pergi kepada Namrut ke benua Babil. Akan kata Jibril “Pergilah tuan hamba kepada Namrut dengan segala bala tenteranya kerana mereka itu kafir akan Allaha Taa’laya dan akan rasulnya. Maka hendaklah tuan hamba suruh mereka itu membawa iman kepada Allaha Taa’laya”. Setelah itu maka nabi Ibrahim pun berjalanlah ke benua Kufah dan akan Siti Sara di tinggalkan nabi Allaha Ibrahim di Bayata Al Maqodasa. Setelah sampai nabi Ibrahim ke negeri Babil lalu masuklah ia mendapatkan Namrut a’layaha laa’nata maka ujar nabi Allaha Ibrahim “Hai raja Namrut, sebutkan olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha Wa Nabayaha. Bahawasanya Allaha Taa’laya yang esa tiada tuhan melainkan Allaha dan bahawasanya aku Ibrahim rasul Allaha dan nabinya”.

Maka sahut Namrut “Hai Ibrahim, tiada sesuatu jua pun kehendakku kepada tuhanmu itu dan ingin sekali-kali hatiku akan kerajaan tuhanmu itu. Setelah sudah kuperbuat suatu pegawai hendak berperang dengan tuhanmu di langit itu supaya kerajaannya di langit itu pun boleh kepadaku”. Maka kata nabi Ibrahim “Hai Namrut, betapa dayamu hendak naik ke langit. Bahawasanya tuhanku itu amat tinggi tiada sampai kepadanya suatu kejahatan dan kebinasaan melainkan ia jua tuhan yang menyampaikan kejahatan dan kebinasaan bagi barang siapa yang di kehendakinya”. Maka ujar Namrut “Hai Ibrahim, lihatlah olehmu pekerjaanku. Telah kupeliharakan empat ekor burung gergasi maka burung itulah yang menyampaikan daku kepada tuhanmu itu”. Hataya maka kembalilah nabi Allaha Ibrahim berhentikan lelahnya pada suatu rumah di dalam negeri itu.

Kelakian maka Namrut pun bicaralah ia akan kerjanya hendak naik ke langit itu dan peliharanya empat ekor burung gergasi pagi dan petang di berinya makan. Setelah besarlah burung itu seperti seekor unta besarnya maka di perbuat Namrut tempat kediamannya di atas burung itu bertingkap di percat dengan air emas dan berkisi-kisi dari kanannya dan dari kirinya, dari hadapannya dan dari belakangnya supaya jangan ia jatuh. Terlalu indah-indah perbuatannya emas bertatahkan ratna mutu manikam. Kehendaknya supaya di lihat oleh segala bala tenteranya akan dia.

Setelah sudah di perbuatnya maka kata Namrut “Sebagaimana pula bicara kita supaya burung ini terbang naik ke langit”. Maka datang Iblis kepada Namrut katanya “Ada suatu bicara kepada hamba. Hendaklah raja perlaparkan burung itu sehari semalam jangan di beri ia makan daging kemudian maka kenakanlah pelana bertingkab ke atas belakangnya. Maka di bubuh daging makanan itu pada hujung kayu yang tiada sampai di ambilnya daging itu dan di lekatkan kayu itu kepada pelana yang di belakangnya. Maka di helakan daging itu keatas langit nescaya di bawanyalah raja terbang keatas langit dan barangkali raja hendak turun maka kibarkan daging itu ke bawah nescaya di bawanya pula raja kembali ke istana raja”. Setelah Namrut mendengar kata Iblis itu maka katanya “Inilah bicara yang benar. Bahawa bicara aku pun demikian juga” maka di perbuatnyalah seperti kata Iblis itu.

Setelah laparlah burung itu dua hari dua malam tiada di berinya makan maka di kenakannyalah tempat kenaikannya keatas belakang burung gergasi itu. Maka naiklah Namrut keatas maka di terbangkanlah keatas sekira-kira dua jam lamanya kerana berkehendak ia akan makanannya itu. Setelah di lihat Namrut kebawah adalah bumi sebesar dadu kerana daripada sangat tingginya itu. Maka di ambilnya Namrut di panahnya keatas maka firman Allaha Taa’laya “Hai Jibril, ambil olehmu anak panah Namrut itu maka di cucukkan kepada belakangn ikan Nun yang menanggung bumi itu. Kemudian maka kau kembalikan pula anak panah itu kepadanya supaya jangan putus asa seteruku daripada kehendaknya”. Maka di ambil Jibril akan anak panah Namrut itu lalu di cucukkannya ke belakang ikan Nun maka sembah ikan Nun “Ya tuhanku, bahawasanya hamba tiada berdosa mengapa maka senjata seterumu kau suruh cucukkan ke belakang hambamu”. Maka firman Allaha “Diamlah engkau hai ikan Nun, aku jua yang amat tahu akan sakitmu itu. Bahawasanya lagi akan kulepaskan engkau daripada di sembelih orang akan dikau itulah bila sama hingga datang kepada hari kiamat”.

Hataya maka di ambil Jibril lah anak panah Namrut itu lalu di kembalikannya kepada Namrut itu. Setelah di lihat Namrut anak panah itu datang kepadanya dan darah ikan itupun lekat pada mata panahnya maka katanya “Sanya sampailah maksudku dan kenalah panahku ini pada tuhan yang di langit itu dan telah kuperoleh kerajaan langit dan bumi sekeliannya di dalam tanganku”. Maka daging itupun di ubahkannya oleh Namrut kebawah maka di lihat burung itu makanan itu kebawah maka di usirnya makanan itu kebawah lalu terbanglah ia turun terlalu pantas. Maka Namrut pun dengan seribu kesakitanlah ia menimbangkan dirinya tiadalah tetap kedua kakinya atas pelana itu. Maka dengan hal yang demikian maka Namrut a’layaha laa’nata pun jatuh ke bumi hingga mukanya dan janggutnya berlumur dengan lumpur. Maka Iblis pun datang mengaku-ngaku akan dia serta katanya “Batapa hal raja demikian ini” maka sahut Namrut “Telah kuperolehlah kerajaan langit dan alahlah ia daripada aku. Telah kupanah keatas langit maka kembali pula anak panahku berlumur-lumur darah itulah alamat” maka kata Iblis “Sungguhlah seperti katamu itu dan adalah kulihat alamatnya pada mukamu dan janggutmu itu berlumur-lumur tanah”.

Setelah Namrut kembali ke istananya maka nabi Allaha Ibrahim pun datang kepada Namrut. Tatkala itu ia di arak oleh menterinya dan segala tenteranya sekelian maka kata nabi Ibrahim “Hai Namrut, bahawasanya adalah engkau di jadikan Allaha Taa’laya raja di dalam buminya dan telah di sampaikan segala kehendakmu di dalam dunia ini. Apa jua engkau tiada mengikut titahnya dan tiada percaya engkau akan keesaannya dan kudratnya dan jikalau sekiranya percaya engkau akan dia nescaya di tambahinya kebesaranmu di dalam akhirat pun engkau beroleh kerajaan terlalu besar daripada kerajaan dunia ini lagi amat kekal nikmatnya tiada akan hilang dan binasa selamanya”. Maka kata Namrut “Hai Ibrahim, tiada aku berkehendak sekali-kali akan nikmat tuhanmu itu dan telah kuperoleh kerajaan di langit dan bumi. Hanya sanya tuhanmu itu kubunuh akan dia tatkala kunaik ke langit itu dan itulah tandanya mati bahawa anak panahku berlumur dengan darah. Jika tiada engkau percaya maka lihatlah olehmu akan dia”.

Maka sahut “Maha suci dan maha tinggi tuhanku daripada katamu. Bahawa sekali-kali tiada dapat engkau membunuh dia bahawasanya tuhanku itu tiada sampai kejahatan manusia kepadanya. Ia jua tuhan yang memurkai dan tiada ia di murkai orang dan ia jua tuhan yang memberi rezeki dan tiada ia di beri orang rezeki dan tuhanku jua yang menjadikan segala sesuatu dengan tiada ia yang di jadikan dan ia jua tuhan yang mematikan segala sesuatu dan tiada ia dapat di matikan seorang. Ialah tuhan yang amat kekal wujudnya selama-lamanya yang tiada akan hilang dan binasa adanya. Ia jua tuhanku yang menghidupkan dan mematikan maka kepadanya jua di himpunkan kami sekelian pada hari kiamat”.

Maka kata Namrut “Hai Ibrahim, berapa banyak tentera tuhanmu itu. Adakah seperti tenteraku ini” maka ujar Ibrahim “Bahawa tentera tuhanku itu lagi terpemanai banyaknya dan tiada siapa tahu akan bilangannya melainkan ia jua seperti firman tuhanku kepada kekasihnya nabi yang lagi akan datang pada Akhora Al Zamana Mahamada rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Wa Salama Wa Maa Yaa’lama Janawada Rabaka Alaa Hawa Wa Maahaya Alaa Zakaraya Lalabashara Tiada siapa yang tahu akan tentera tuhanmu melainkan ia jua yang amat mengetahui akan banyaknya daripada segala manusia dan malaikat dan jin sekeliannya dan lain daripada itupun. Hai Namrut, barang yang ada padamu itu ia jua empunya dia”. Maka kata Namrut “Hai Ibrahim, jika sungguh seperti katamu itu suruhlah tuhanmu itu menghimpunkan segala tenteranya. Bahawa aku pun akan menghimpunkan segala tenteraku dari Masyrik datang ke Maghrib supaya kita berperang”. Maka sahut Ibrahim “Baiklah sekarang kau himpunkanlah tenteramu dahulu bahawa tentera tuhanku itu adalah ia sahaja sudah terhimpun kepadanya barangkali di kehendakinya adalah ia. Bahawasanya dengan suatu jenis tentera tuhanku itu pun nescaya tiada akan terlawan oleh tenteramu itu” maka Ibrahim pun kembalilah kepada tempatnya. 

Adapun Namrut laa’nata Allaha menyuruhkan segala menterinya menghimpunkan segala tenteranya dan laskarnya kepada pihak Masyrik dan Maghrib lalu ke benua Sham dan ke benua Rom dan Hindustan, Turkistan dan kepada benua Habshah dan tujuh tahun lamanya ia menghimpunkan segala laskarnya dan tenteranya yang tiada terhisabkan banyaknya itu. Maka berhimpunlah segala tenteranya ke negeri Babil terlalu banyak hingga segala hutan padang pun semuanya berisi manusia. Kelakian maka nabi Allaha Ibrahim datang kepada Namrut maka ujar nabi Allaha Ibrahim “Hai raja Namrut, tiadakah malu engkau akan Allaha Taa’laya tuhan yang esa dari kerana ia memberi rezeki akan dikau dan yang mengurnia engkau kekayaan di dalam dunia ini yang amat tiada terkira serta menyampaikan segala maksudmu maka membawa imanlah engkau kepada Allaha Taa’laya supaya kekalkannya kerajaanmu itu di dalam akhirat. Bahawa kerajaan dunia ini segera lagi akan hilang dan binasa. Hanya sanya kerajaan itu jua yang kekal tiada berkesudahan”. Maka kata Namrut “Hai Ibrahim, tiadakah kukatakan padamu tiada berkehendak aku kepada tuhanmu dan tuhanmu pun tiada berkehendak kepada aku. Sekarang telah kuhimpunlah segala tenteraku yang tiada lagi terpemanai banyaknya itu akan berperang dengan tentera tuhanmu”. 

Setelah di dengar nabi Ibrahim kata Namrut itu maka iapun berseru-seru kepada Allaha Taa’laya “Ya tuhanku, bahawa malaun ini hendak berperang dengan dikau maka binasakanlah olehmu akan dia. Tiadalah mau ia menurut agamamu”. Maka Jibril pun datang kepada Ibrahim A’layaha Al Salama adapun ujarnya “Salam Allaha atasmu ya nabi Allaha, bahawa doamu itu telah di perkenankan Allaha Taa’laya. Firmannya tiada kubinasakan seteruku itu dengan laskar daripada malaikat dan jin dan segala manusia. Hanya sanya kubinasakan ia dengan sekurang-kurang laskarku iaitu tentera nyamuk”. Hataya maka firman Allaha Taa’laya pada malaikat yang memegang raja nyamuk “Hai malaikat yang memegang nyamuk, keluarkanlah olehmu tentera nyamuk itu kepada bumi yang berisi kaum Namrut”. Maka sembah malaikat itu “Ya tuhanku, berapa banyaknya hambamu keluarkan jikalau kiranya semuanya nescaya tiada akan luas ia di dalam dunia ini” maka firman Allaha Taa’laya “Keluarkanlah olehmu sekira-kira dapat membinasakan kaum seteruku jua”. Hataya maka keluar nyamuk itu daripada sisirkan bukit Qaf lalu terbang ke udara seperti awan yang tebal lakunya maka lalu ia terbang ke bumi Babil. 

Maka kata mereka itu “Apa yang datang kepada kita seperti awan hitam lakunya itu” maka ujar nabi Ibrahim “Hai Namrut, inilah tentera tuhanku telah datanglah ia”. Setelah di lihat oleh Namrut seperti awan yang hitam turun dari langit maka katanya “Binatang apa yang datang ini ya Ibrahim” maka ujar nabi Allaha “Itulah yang sekurang-kurang tentera tuhanku iaitu nyamuk di datangkan Allaha Taa’laya kepada kamu”. Maka kata Namrut “Inikah tuhanmu ya Ibrahim laskar seperti tenteraku di atas kenderaan dengan memakai makota yang keemasan dan berbaju zirah daripada emas dan perak. Hai segala bala tenteraku dirikanlah oleh kamu segala panji-panji kita dan palulah genderang serunai kita”. Kelakian maka di palu oranglah gendering dan di tiup oranglah serunai maka dirikan mereka itu panji-panji dam masing-masing mereka itu terlalu azmat bunyinya seperti akan belah bumi lakunya. 

Hataya maka turunlah nyamuk itu kebumi adalah besarnya nyamuk itu seperti besar langau. Maka pada seekor nyamuk itu seorang manusia di bunuhnya maka di tikamnya dengan belalainya itu atas kepalanya mereka itu hingga sampai ke otaknya maka di hirupnya darah mereka itu habis kering. Maka tiadalah berdiri mereka itu atas bumi lagi maka tinggallah segala kenderaannya mereka itu dengan tiada siapa menaik dia. Setelah di lihat Namrut hal segala tenteranya yang demikian itu maka hairanlah ia maka ada pula seekor penghulu nyamuk itu. Kelakian sebelah tempang dan matanya sebelah buta maka minta doa kepada Allaha Taa’laya sembahnya “Ya tuhanku, kurnia olehmu kiranya hambamu pengusaha-usahan supaya hambamu boleh membinasakan seterumu Namrut itu”. Maka firman Allaha Taa’laya “Hai penghulu nyamuk, kuperkenankanlah pintamu itu maka pergilah engkau kepada Namrut itu. Bunuhlah olehmu akan dia”. 

Hataya maka terbanglah penghulu nyamuk itu pergi kepada raja Namrut. Bermula raja Namrut pun masuklah ke dalam mahligainya maka duduklah ia di sisi isterinya seraya berkata-kata. Katanya “Nyamuk yang inilah yang berbinasakan segala tentera kita dan seekor nyamuk pun tiada terbunuh oleh kita”. Hataya maka nyamuk yang tempang lagi buta itupun datang kehadapan Namrut maka kata Namrut pada isterinya “Inilah nyamuk yang berbinasa rakyat kita itu”. Baharu hendak di tangkap oleh Namrut akan nyamuk itu maka nyamuk itupun masuklah ke dalam hidung Namrut lalu kepada otaknya. Di makanlah otak Namrut dengan kisas Allaha Taa’laya maka Namrut pun tiadalah dapat tidur dan tiadalah berhenti daripada mengerang barang saat juapun. 

Setelah di dengar oleh nabi Allaha Ibrahim akan Namrut yang demikian itu maka nabi Allaha pun datang kepada Namrut ujarnya “Hai Namrut, katalah olehmu Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha”. Maka sahut Namrut “Siapa naik saksi bagimu hai Ibrahim bahawa tuhanmu itu sebenarnya dan engkau pesuruhnya” maka kata nabi Allaha Ibrahim “Segala pohon kayu di dalam kampungmu ini. Ialah saksiku bahawa tuhanku Allaha Taa’laya sebenarnya tuhan yang esa dan akan lagi pesuruhnya dengan sebenarnya”. Setelah kata nabi Allaha Ibrahim demikian itu maka segala batu kayu-kayuan yang di dalam pagar Namrut itu maka berseru-seru katanya “Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha Wa Nabayaha”. 

Maka kata Namrut “Hai segala kamu sekelian hendaklah kamu tebang segala pohon kayu yang berseru-seru itu dengan segala batu di dalam pagarku ini. Buangkan oleh kamu” maka di kerjakan oranglah seperti kata Namrut itu maka amat hairanlah nabi Allaha Ibrahim melihat hal Namrut itu. Maka firman Allaha Taa’laya “Hai Ibrahim, katakan olehmu sekali lagi kepadanya” maka kata nabi Allaha Ibrahim “Kata olehmu hai Namrut seperti kataku dengan tulus hatimu Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha”. Maka kata Namrut “Siapa saksimu yang demikian itu maka sahut nabi Allaha Ibrahim “Daripada isi rumahnya itu saksiku” maka berseru-seru segala pintu dan dinding rumahnya dan segala keemasan kala kusirnya mengata Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha”. Maka di suruh Namrut robohkan segala rumahnya yang berseru-seru itu “Semuanya bakar oleh kamu “ maka di kerjakan oranglah seperti kata Namrut itu maka iapun pindah turun dari rumahnya itu pada suatu rumah yang lain. Maka adapun akan sakit kepalanya itupun makin sangat di rasainya dan tiadalah ia istirehat seketika juapun melainkan di ambilnya suatu godam besi di suruhnya palu pada kepalanya itu. 

Maka pergi pula nabi Ibrahim sekali lagi kepada Namrut katanya “Amat ajaiblah kumelihatkan halmu ini. Jika sekiranya engkau sebut seperti kataku itu nescaya keluarlah nyamuk itu daripada kepalamu”. Maka kata Namrut “Siapa saksimu akan dikau nabi dan tuhanmu itu sebenarnya” maka sahut nabi Ibrahim “Kain bajumu itu akan saksiku” maka berseru-seru kain baju Namrut itu Laa Alaha Alaa Allaha Abaraahayama Rasawala Allaha maka di belah-belah Namrut kain bajunya itu di pakainya baju yang lain pula. Hataya maka Jibril A’layaha Al Salama pun turun kepada nabi Ibrahim maka ujarnya “Salam Allaha Taa’laya atas tuan hamba ya nabi Allaha. Bahawa firman Allaha Taa’laya telah tiadalah Namrut itu membawa iman kepada Allaha dan rasulnya. Bahawasanya ia itulah kafir yang terlebih keras hatinya tiadalah kafir yang lainnya sepertinya. Adapun kebanyakan kafir apabila ia merasai azab nescaya membawa imanlah ia kepada Allaha Taa’laya jika tiada ada sungguhnya di dalam hatinya sekalipun hingga dikatanyalah dengan lidahnya kerana daripada sangat di rasainya. Maka ia ini tiadalah akan ikrar pada mengatakan kata yang sebenarnya”. 

Kata ahli al tafsir adapun lama Namrut di dalam azab Allaha itu empat puluh hari empat puluh malam tiada boleh tidur dan tiada berhenti daripada mengerang dan mengadu-ngadu kerana daripada sangat sakitnya menderita. Maka nabi Allaha Ibrahim pun pulang kepada tempatnya hataya maka Namrut laa’nata Allaha pun matilah dengan azabnya yang amat besar. Kemudian maka berhimpunlah kaum Namrut itu pergi mendapatkan nabi Allaha Ibrahim maka kata mereka itu “Ya nabi Allaha, raja Namrut telah matilah ia” maka ujar nabi Allaha Ibrahim “Tanamkan oleh kamu akan dia seperti adat perintah segala raja-raja kamu yang dahulu kala itu” maka di kerjakan mereka itulah akan dia. Setelah itu maka segala kaum Namrut pun semuanya masuk Asalama membawa iman membawa agama nabi Allaha Ibrahim A’layaha Al Salama. 

Adapun kata setengah a’lama adalah Namrut di dalam seksa di makan nyamuk otak kepalanya itu empat bulan lamanya maka nyamuk itu keluar daripada hidung Namrut. Maka Malaka Al Mawata pun datang mengambil nyawanya dengan seksa yang amat sangat. Maka adalah di rasainya seksa bekas ambil Malaka Al Mawata dan seksa kubur hingga datang kepada hari kiamat. Kata A’bada Allaha bana Masaa’wada radhoya Allaha a’naha tatkala perang Badar “Adalah aku serta rasul Allaha Sholaya Allaha A’layaha Al Salama maka adalah orang daripada kami maka kuparangkan Abawa Jahala kena bahunya. Maka rebahlah ia maka kunaiki atas dadanya maka katanya “Ya Mahamada, selama ini engkau berseteru dengan daku, sekarang kuambil akan kekasihku” lalu kutikam dadanya dengan hanjar serta kataku “Baharu sekaranglah engkau katakan Mahamada rasul Allaha itu kekasihmu, dahulunya engkau yang terlebih daripada orang banyak””.

Adapun akan Namrut ini datang kepada matinya tiada akan berubah hatinya daripada kafir akan Allaha Taa’laya dan rasulnya, pada hari kiamat pun ia meninggal juga. Kata sayadana A’laya radhoya Allaha a’naha adalah pada hari kiamat tatkala berhimpun segala makhluk di padang Mahasyara akan di kira-kira ia maka di suruh nabi Allaha Sholaya Allaha A’layaha Al Salama bilal bang maka naiklah bilal keatas mimbar dan banglah ia maka tatkala sampai pada mengatakan Ashahada Ana Mahamada Rasawala Allaha maka kata Namrut laa’nata Allaha di dalam banyak itu ujarnya “Bahawa Ibrahim dan Mahamada keduanya itu bukannya rasul Allaha”. Maka bahawasanya ialah kafir yang amat takbur hatinya lagi sesat. Beberapa manusia yang mengikutnya maka binasalah sekelian mereka itu sertanya masuk ke dalam neraka kerana pada hidupnya pun kafir dan matinya pun kafir dan tatkala berbangkit pada hari kiamat pun ia mungkar jua pada hal lihatnya segala tanda Allaha Taa’laya yang amat nyata.

Bermula segala kaum Namrut yang ada lagi tinggal daripada mati di makan nyamuk itu tatkala sudah mati Namrut maka semuanya mereka itu datang kepada nabi Ibrahim. maka kata mereka itu “Bahawa kami sekelian ini jadi hambalah kepada tuan hamba dan firman tuan hamba itulah kami sekelian ikut dan tuan hambalah kami sekelian rajakan di dalam negeri Babil”. Maka sahut nabi Ibrahim “Akan apa gunanya kerajaan dunia ini kerana aku nabi Allaha. Bahawa negeri Babil ini negeri segala raja-raja hanya kupinta kepada kamu sekelian kamu mengikut pada agamaku jua. Jangan kamu sembah segala sesuatu melainkan Allaha Taa’laya jua yang kamu sembah. Sanya ialah tuhan yang sebenarnya esa ia tiada sekutu baginya dan aku nabinya dan pesuruhnya kepada kamu sekelian akan mengajar kamu ilmu yang sebenarnya dan akan memberi tahu pahala syurga dan segala nikmatnya akan membalas kamu yang menyembah Allaha Taa’laya dan seksa neraka dengan berbagai-bagai azabnya akan kamu yang menyembah sesuatu yang lain daripada Allaha Taa’laya lagi derhaka kamu akan dia. Maka inilah aku jadikannya akan nabi kamu dan rasulnya kepada kamu sekelian maka sekarang aku hendak kembali ke benua Sham kerana benua Sham itu negeri segala anabayaa”. Maka ujar mereka itu sekelian “Ya nabi Allaha, tiadalah kami mahu bercerai dengan tuan hamba barang kemana nabi Allaha pergi bahawa kami sertalah” maka berhadir mereka tu mengikut nabi Allaha Ibrahim. 

Hataya  maka berjalanlah nabi Allaha Ibrahim serta mereka itu maka sampailah nabi Ibrahim dengan segala tenteranya ke benua Habshah maka di perbaiki nabi Ibrahim negeri itu barang yang tiada baik di suruhnya perbaiki dan segala kaum itupun masuk agama Asalama, agama Ibrahim. setelah itu maka berjalan pula nabi Ibrahim dari sana dengan segala tenteranya lalu ke negeri Thoba maka akan negeri itu asalnya orang memerah susu unta jua maka tiada berkota. Maka di suruh nabi Allaha perbuat negeri itu dengan kota paritnya kira-kira tiga bulan lamanya nabi Allaha Ibrahim di dalam negeri itu maka berjalanlah dari itu dengan segala tenteranya yang tiada terpemanai banyaknya itu lalu ke negeri Hamaya. Dari negeri Hamaya lalu ke negeri Hamasho raja yang memberi Siti Hajar akan nabi Allaha Ibrahim itu. Maka raja itupun dengan segala kaumnya masuk agama Asalama dan segala negeri yang di lalui nabi Allaha Ibrahim itu semuanya masuk agama Asalama mengikut nabi Ibrahim A’layaha Al Salama. Hataya maka nabi Allaha Ibrahim ke negeri Hazayama maka raja di dalam negeri itu lari ke gunung dengan segala rakyatnya tiada mahu agama Asalama maka tinggallah negeri itu dengan tiada raja. Maka barang yang ada tinggal di dalam negeri itu sekeliannya masuk agama Asalama.

Arakian maka berjalanlah nabi Ibrahim di negeri itu maka di lihat nabi Allaha suatu asap terbang daripada udara terlalu tebal maka kata nabi Ibrahim “Kemana perginya asap itu” maka sahut mereka itu “Ya nabi Allaha, bahawa asap itu pergi ia pada lima buah negeri, pertama negeri Sadawama (Sadom), kedua negeri A’ama, ketiga negeri Dara Aa’ma, keempat negeri Faraayama, kelima negeri A’za Yamana namanya. Maka adalah orang lima buah negeri itu mengerjakan kejahatan iaitu di kerjakan mereka itu laki-laki sama, tiadalah ia bernafsu kepada perempuan lagi. Maka meminanglah dia daripada sebuah negeri daripada laki-laki juga tiada kepada perempuan lagi amat aniaya mereka itu dengan merampas harta orang dan membunuh orang dengan tiada sebenarnya”. Setelah nabi Allaha Ibrahim mendengar kata mereka itu maka kata nabi Ibrahim “Sanya jika demikian kerja mereka itu sebenarnyalah di binasakan Allaha Taa’laya akan mereka itu dengan seksa yang amat besar kerana kaum itu celaka”.

Maka lalu nabi Ibrahim ke negeri Damsyik maka segala isi negeri itupun datang mengalu-alukan nabi Allaha Ibrahim dan membawa imanlah telah mereka itu sekelian kepada nabi Ibrahim. Hataya maka lalu nabi Ibrahim dari negeri itu ke negeri Kanaa’ana (Kanaan), ke negeri Ashofahaana (Isfahan) dari negeri Isfahan maka sampailah nabi Ibrahim ke Bayata Al Maqodasa. Maka Siti Sara pun sukacitalah hatinya oleh melihat suaminya datang itu lagi dengan beberapa boleh rampasan serta dengan tentera yang tiada terpemanai banyaknya. Hataya maka di berikan Siti Sara akan Hajar itu kepada nabi Ibrahim A’layaha Al Salama. Kelakian maka bersuka-sukaanlah nabi dengan Siti Hajar tiga hari tiga malam maka dengan takdir Allaha Taa’laya dan kuasanya maka berpindahlah cahaya yang maha mulia itu daripada dahi nabi Ibrahim kepada dahi Siti Hajar.

Setelah itu maka nabi Ibrahim pun datang kepada Siti Sara maka di lihat oleh Siti Sara akan cahaya yang di muka nabi Ibrahim itu telah tiadalah maka kata Siti Sara “Ya nabi Allaha Ibrahim, tuan hamba serta baiki Hajar itu” maka sahut nabi Ibrahim “Bahkan”. Hataya maka cemburuanlah Siti Sara akan Hajar maka di panggil Siti Sara akan Hajar lalu di nistanya akan Siti Hajar maka di lihatnya bercahaya-cahaya pada muka Hajar itu. Maka makin sangatlah amarahnya maka lalu di cucuknya telinga Siti Hajar maka di bubuhnya anting-anting emas maka makin sangat permai pula paras Siti Hajar. Setelah di lihat Siti Sara akan muka Hajar itu tatkala sudah kerana anting-anting itu tiada memberi kecelaan makin bertambah-tambah pula baik maka lalu di khatankan pula akan Hajar. Maka datang Jibril kepada nabi Ibrahim ujarnya “Ya nabi Allaha, bahawa Allaha Taa’laya berfirman kepada tuan hamba bahawa segala perempuan pada masa ini hingga datang kepada hari kiamat hendaklah di khatankan seperti Siti Hajar di khatankan Siti Sara”.

Hataya maka kata Siti Sara “Ya nabi Allaha, bahawa Hajar ini akan beranaklah ia dengan tuan hamba bahawa aku tiada beranak dengan tuan hamba kerana sangat hasratku hendak beroleh anak tiada di beri Allaha. Sekarang tiadalah dapat hamba melihat Hajar itu beranak dengan tuan hamba. Jika kiranya tuan hamba kasih akan hamba enyahkanlah ia daripada mata hamba”. Maka sahut nabi Ibrahim “Sekarang apa kehendak tuan hamba akan dia” maka kata Siti Sara “Kehendak hamba tuan hamba buangkanlah ia kepada tempat yang tiada berorang dan tiada tumbuh segala tumbuh-tumbuhan dan tiada berbuah-buah kerana hamba sangat bercintakan nabi Ibrahim beranak dengan orang lain”. Maka nabi Allaha Ibrahim pun amat dukacita hatinya oleh mendengar kata Siti Sara itu hataya maka Jibril pun datang kepada nabi Ibrahim maka kata Jibril “Ya nabi Allaha, tuhan seru alam berfirman kepada tuan hamba hendaklah tuan hamba turut seperti kata Siti Sara itu.

Hataya maka pada keesokan harinya maka di muatkan nabi Ibrahim segala mata benda Siti Hajar keatas unta maka di bawanyalah Siti Hajar ke dalam hutan rimba seperti kata Sara itu maka berjalanlah nabi Ibrahim kira-kira tiga hari perjalanan jauhnya daripada negeri Sham maka di sanalah turunkan nabi Ibrahim akan Siti Hajar dari atas untanya. maka kata nabi Ibrahim “Hai Hajar, tinggallah engkau di sini. Bahawa kepada Allaha Taa’laya jua engkau kuserahkan dan jangan engkau dukacita. Anasyaa datang juga melihat halmu”. Hataya maka kembalilah Ibrahim ke benua Sham dengan dukacitanya. Maka Siti Hajar pun duduklah pada tempat itu maka ternanti-nanti ia di sangkanya nabi Ibrahim akan datang tiada jua datang mendapatkan dia.

Setelah sampailah bulannya akan beranak maka makin sangatlah dukacita hati Siti Hajar akan dirinya kerana tiada seorang juapun manusia ada sertanya di dalam hutan itu maka menangislah ia seorang dirinya. Sembahnya “Ya tuhanku tuhan yang amat tahu akan hal hambamu dan padamu jua tempatku menyerahkan diriku”. Hataya setelah genaplah sembilan bulan maka Siti Hajar pun beranaklah seorang laki-laki terlalu amat baik rupanya dan bercahaya-cahaya warna mukanya. Setelah nabi Asamaa’ Yala (Ismail) terbit daripada perut ibunya terhantarlah ia di bumi maka bangkitlah ibunya pergi mencari air ke Mazalafaha tiada di perolehnya air. Maka kembali pula ia kepada anaknya kemudian maka pergi pula ia ke Mazalafaha tiada jua bertemu air hingga tujuh kali ia pergi datang mencari air tiada juga perolehnya air sebab itulah maka jadi sunat pada segala orang naik haji tujuh kali berulang-ulang dafi Shofaa ke Marawaha pada pihak bukit itulah bonda Ismail di buangkan nabi Ibrahim A’layaha Al Salama. Maka tatkala sudahlah ia berulang-ulang pergi itu maka di lihatnya oleh Siti Hajar terbit suatu mata air daripada bekas tumit Ismail. Maka adalah Siti Hajar di angkat pula batu itu maka makin besarlah keluar mata air itu maka kata Siti Hajar Zamazama maka makin memancarlah keluarnya air itu maka di ambil Siti Hajar suatu batu lalu tutupnya tempat mata air itu. Bermula di ceritakan orang jika tiada kiranya Siti Hajar menyumbat mata air itu dengan batu nescaya menjadi suatu sungai di dalam negeri Makah yang maha mulia itu datang kepada hari kiamat tiada akan kering.

Hataya maka Siti Hajar pun duduklah pada tempat itu berapa bulan lamanya maka datang seorang mencari untanya hilang maka di lihatnya tempat itu ada berair terlalu sangat jernihnya air itu dan ada seorang perempuan beranak kecil duduk pada tempat itu. Maka bertanya gembala itu kepada bonda Ismail “Dari mana datangnya air ini kerana dari selamanya berapa tahunlah aku lalu lalang pada tempat ini tiada kulihat air pada tempat ini”. Maka sahut Siti Hajar “Semuanya ini daripada berkat anakku inilah”. Adapun pada ketika itu nabi Ismail di riba oleh bondanya maka kata gembala unta itu “Hai perempuan yang benar, jika kiranya kau beri izin akan kami diam pada tempat ini nescaya pindahlah hamba duduk di sini supaya kami beri tuan hamba pada tiap-tiap tahun hasil bumi ini sepuluh esa daripada tumbuh-tumbuhan dan perhumaan dan daripada hidupan kami seperti unta dan lembu dan kambing barang yang kami peroleh kami beri akan dikau”. Maka sahut Siti Hajar “Baiklah mana kasih kamu akan dia dan duduklah kamu di sini”. Hataya maka pindahlah gembala unta itu berbuat rumah dusun dengan penghidupannya.

Arakian maka makin banyaklah orang pada tempat itu kira-kira berapa ratus buah rumah maka makin ramailah pada tempat itu dan segala unta mereka itu di lepaskannyalah makan rumput ke padang itu. Hataya berapa lamanya maka bercitalah Ibrahim A’layaha Al Salama akan Siti Hajar dan anaknya maka minta izinlah ia kepada Siti Sara hendak pergi melihat anaknya. Maka kata Siti Sara “Pergilah tuan hamba dan hamba pintalah kepada tuan hamba tatkala sampai ke sana jangan kiranya tuan hamba turun dari atas unta tuan hamba” maka sahut nabi Ibrahim “Baiklah”. Kelakian maka berjalanlah nabi Ibrahim mendapatkan Siti Hajar. Setelah sampai pada tempat itu maka di lihat nabi Allaha Ibrahim segala manusia banyak duduk pada bumi itu dan hidup-hidupan daripada unta dan lembu dan kambing pun berkawan-kawan makan rumput di padang itu maka hairanlah hati nabi Allaha Ibrahim melihat dia dan tiada seorang juapun daripada mereka itu mengenal nabi Ibrahim.

Hataya maka sampailah ia kepada tempat Siti Hajar setelah di lihat oleh Siti Hajar akan nabi Ibrahim dari jauh datang menuju kepada tempat lalu di kenalnya akan nabi Allaha Ibrahim. Maka Siti Hajar pun pergi mengalu-alu akan nabi Ibrahim seraya katanya “Hai Ismail, bapamulah yang datang itu” maka nabi Ismail pun terlalulah sukacita hatinya oleh melihat ayahnya datang itu. Maka kata Siti Hajar “Ya nabi Allaha, turunlah tuan hamba dari atas unta ini supaya hamba langiri akan tuan hamba kerana niat barangkali aku bertemu dengan nabi Allaha nescaya kulangiri akan dia”. Maka sahut Ibrahim “Tiada dapat aku turun dari atas untaku kerana aku berjanji dengan Siti Sara tiada di berinya aku turun dari atas untaku ini. Maka kataku baiklah tiada aku turun dari atas untaku”. Maka kata Siti Hajar “Jika demikian pun baiklah tuan hamba hampir ke telaga Zamazama ini supaya hamba langiri akan tuan hamba” maka pergilah Siti Hajar berbuat bedak dan langir.

Setelah sudah maka di ambil oleh Siti Hajar suatu batu yang besar akan kejejakkan nabi Ibrahim kerana Siti Hajar terlalu amat kuat terlebih daripada sepuluh orang laki-laki kuatnya. Maka nabi Ibrahim pun berjejak sebelah kakinya keatas batu itu dan sebelah kakinya di atas unta maka di langiri Siti Hajar sebelah tubuh nabi Ibrahim. Setelah sudah suci maka di bawanya pada pihak kiri unta itu maka di kamalnya pula sebelah lagi tubuh nabi Ibrahim maka tertanam kedua kaki nabi Ibrahim ke dalam batu itu sampai sekarang lagi ada bekasnya. Ialah akan masholaya segala mukmin tapak nabi Allaha itu seperti firman Allaha Taa’laya di dalam Qoraana Wa Atakhozawaa Mana Maqoama Abaraahayama Masholaya Wa A’hadanaa Alaya Abaraahayama Wa Asamaa A’yala Ana Thoharaa Bayataya Lalathoafayana Wa Al A’akafayana Wa Al Rakaa’ Al Sajawada ertinya telah di ambil mereka itu tapak Ibrahim akan di ambilnya dan telah berjanji kami dengan Ibrahim dan Ismail bahawa hendaklah di persucikannya rumahku itu akan tempat segala manusia berdiri dan rukuk dan sujud akan daku.

Setelah sudah di langiri oleh Siti Hajar akan nabi Ibrahim dengan bedak itu maka nabi Allaha Ibrahim di cucurnya tubuh nabi Ibrahim dengan air Zamazama itu. Setelah mandi maka nabi Allaha Ibrahim mengambil akan anaknya Ismail itu lalu di dakapnya dan di ciumnya”. Maka Siti Hajar pun menangislah serta menceritakan hal dirinya tatkala beranak itu kepada nabi Ibrahim A’layaha Al Salama. Setelah itu maka kata nabi Ibrahim akan anaknya “Tinggallah engkau kuserahkan kepada Allaha Taa’laya” maka nabi Ibrahim pun kembalilah ke benua Sham kepada isterinya Siti Sara.

Sumber : Kitab Qoshosho Al Anabayaa

No comments:

Post a Comment